PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
9. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
Održana 18. veljače 2014. godine
S A D R Ž A J
DNEVNI RED:
Stranica
1. Vijećnička pitanja i odgovori
9
2. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
31
3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita
za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća izabranih
na kandidacijskim listama grupe birača
32
4. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
Grada Splita (drugo čitanje)
33
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove „Športski objekti“ Split
44
6. Prijedlog odluke o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita
52
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente
64
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
64
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima
Gradskoga vijeća Grada Splita
65
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna
Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu
65
11. Prijedloga zaključka o prodaji čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela
osnovne čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² (novoformirana 1667/6 )
i dijela osnovne čest.zem.1667/3 u površini od 66 m²
(novoformirana 1667/5), sve K.O. Split
67
12. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m²,
187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split
67
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o
uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice
sa pripadajućom infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu
68
14. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 10001/38, sve K.O. Split,
na predjelu Brnik
69
15. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.
16213 K.O. Split, u naravi kuća, dvor, pomoćna zgrada i izgrađeno
zemljište u Splitu na adresi Prilaz Vladimira Nazora 5
70
16. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U. 2194
K.O. Split, u naravi stan površine 91,80 m2 položen u prizemlju,
prvom i drugom katu u zgradi u Splitu na adresi Zadarska 5
70
17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U.
3289 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površine 161,74 m2 u zgradi u
Splitu na adresi Kneza Višeslava 2
71
18. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U.
5172 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2
71
19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira
za rad Gradskog kazališta lutaka Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine
71
2
20. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira
za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine
72
21. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.
73
22. Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita
90
23. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom
„Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita
(točka povučena na sjednici)
95
24. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Split
95
25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Split (točka povučena na sjednici)
101
26. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta mladih Split (točka povučena na sjednici)
101
27. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta mladih Split (točka povučena na sjednici)
107
28. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Split (točka povučena na sjednici)
29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Split (točka povučena na sjednici)
30. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića (točka povučena na sjednici)
31. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića (točka povučena na sjednici)
32. Informacija o Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u
postupku predstečajne nagodbe za KK Split s.d.d.
108
33. Dopis pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
120
34. Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita
125
35. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu
131
36. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja sa
javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita
za razdoblje od jedne godine
131
37. Prijedlog za davanje suglasnosti na projekt spomeničkog obilježja
132
3
PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
9. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
održana 18. veljače 2014. godine
u zgradi Grada Splita
Obala kneza Branimira 17/II
Predsjedatelj: mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur., predsjedatelj Gradskoga
vijeća Grada Splita
Početak sjednice u 9,08 sati.
PREDSJEDATELJ
Poštovane vijećnice i vijećnici, iskren pozdrav svima. ovdje prisutnim predstavnicima
javnosti, predstavnicima javnih medija i svim gledateljima diljem Dalmacije koji gledaju ovaj
program. Evo nakon skoro dva mjeseca Gradsko vijeće se ponovno sastaje, jasno, zbog
blagdana koji su uslijedili i priprema za ovu sjednicu Gradskog vijeća to se nešto malo
odužilo. Vidite da je danas poprilično složen i obiman dnevni red i ja bi vas molio za što više
samodiscipline. Budem li ja morao uvoditi disciplinu, to neće biti dobro jer se sve otme
kontroli i onda bi zaista sve vas molio i apeliram da svojim ozbiljnim pristupu radu
pridonesete da ova sjednica bude što kraća. Ja bi molio da me izvijestite koliko je prisutno
vijećnica i vijećnika. Koliko? Dakle, konstatiram da je od ukupno 35 vijećnica i vijećnika
prisutno njih 30, s tim što se gospodin Ranko Milić opravdao. Ovu 9. sjednicu započinjemo
sa izvještajem predsjednika Mandatne komisije gospodina Ivana Banovića obzirom da su se
u našim redovima vijećnica i vijećnika desile određene promjene. Izvolite gospodine Banović.
IVAN BANOVIĆ
Hvala
gospodine
predsjedniče.
Pozdrav
gradonačelniku,
zamjenicima
gradonačelnika, vijećnicima, predstavnicima medija i dragim gledateljima. Mandatna komisija
koja se sastala 10. veljače 2014. godine jednoglasno je utvrdila izvješće o utvrđivanju
mirovanju mandata vijećnice Anđelke Visković i početkom mandata vijećnika Ivice Grubišića.
Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita Anđelka Visković je 21. siječnja 2014. godine
zaposlena u Uredu grada za višu savjetnicu gradonačelnika za obrazovanje u Uredu grada
koja je dužnost nespojiva s dužnošću vijećnika. Sukladno članku 78. Zakona o lokalnim
izborima zbog čega joj mandat miruje po sili zakona za vrijeme obnašanja nespojive
dužnosti. Anđelka Visković je sukladno članku 79. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12) za vrijeme mandata prihvatila obnašanje nespojive dužnosti
više savjetnice gradonačelnika specijalist za obrazovanje, te joj mandat miruje po sili zakona
od 21. siječnja 2014. godine. Anđelka Visković je u trenutku izbora pripadala kandidacijskoj
listi grupe birača nositeljice liste Anđelke Visković dana 28. siječnja 2014. godine
kandidacijske liste Anđelke Visković izvijestila je predsjednika Gradskog vijeća da je istu
sukladno članku 81. stavku 2. Zakona zamjenjuje Ivica Grubišić prvi sljedeći izabrani
kandidat s liste sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima. Vijećnik Ivica
Grubišić zamjenjuje vijećnicu Anđelku Visković od 21. siječnja 2014. godine.
Mandatna komisija koja se sastala 10. veljače 2014. godine jednoglasno je utvrdila
sljedeće: izvješće o utvrđivanju mandata, mirovanju mandata vijećnika Drage Davidovića i
početku mandata zamjenice vijećnika Slavice Bartulović Barać. Vijećnik u Gradskom vijeću
Grada Splita Drago Davidović je 2. Siječnja 2014. godine zaposlen na radno mjesto
pročelnika Ureda grada koja dužnost je nespojiva s dužnošću vijećnika. Sukladno članku 78.
Zakona o lokalnim izborima zbog čega mu mandat miruje po sili zakona za vrijeme
obnašanja nespojive dužnosti. Na temelju članka 7. podstavka 2. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/9, 18/13, 39/13 i 46/13 –
pročišćenog teksta) Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Splita je na 2. sjednici
4
održanoj 10. veljače 2014. godine utvrdila sljedeće: vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita
Drago Davidović je sukladno članku 79. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“ broj 144/12) za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje nespojive dužnosti a
budući nije dostavio obavijest sukladno članku 3.istog članka, mandat mu miruje po sili
zakona od dana 2. Siječnja 2014. godine. Drago Davidović u trenutku izbora pripadao je
koalicijskoj listi SDP, HNS, HSU, te istog sukladno članku 81. Stavku 3. Zakona zamjenjuje
Slavica Bartulović Barać koji su odredili Socijal demokratska partije Hrvatske, SDP, Hrvatska
narodna stranka, Liberalni demokrati HNS i Hrvatska stranka umirovljenika HSU a koja je
kao neizabrana kandidatkinja s liste s koje je izabrana za člana Drago Davidović. Vijećnica
Slavica Bartulović Barać zamjenjuje vijećnika Dragu Davidovića od 3. veljače 2014. godine.
Mandatna komisija koja se sastala 10. veljače 2014. godine jednoglasno je utvrdila
sljedeće: izvješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnice Vesne Perak Bone i početku
mandata zamjenika vijećnika Ante Restovića. Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita
Vesna Perak Bone od 3. veljače 2014. godine zaposlena u Gradskoj upravi Grada Splita na
mjesto administrativne tajnice u Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje koja je
dužnost je nespojiva s dužnošću vijećnika. Sukladno članku 78. Zakona o lokalnim izborima
zbog čega joj mandat miruje po sili zakona za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti. Na
temelju članka 7. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“ broj 17/9, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćenog teksta) Mandatna komisija
Gradskog vijeća Grada Splita je na 2. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine utvrdila
sljedeće: vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita Vesna Perak Bone je sukladno članku
79. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) za vrijeme trajanja
mandata prihvatila obnašanje nespojive dužnosti sukladno stavku 3. istog članka mandat joj
miruje po sili zakona od 3. Veljače 2014. godine. Vesna Perak Bone u trenutku izbora
pripadala je koalicijskoj listi SDP, HNS, HSU, te je istu sukladno članku 81. stavku 3. Zakona
zamjenjuje Ante Restović kojeg su odredili Socijal demokratska partije Hrvatske, SDP,
Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati HNS i Hrvatska stranka umirovljenika HSU a
koja je kao neizabrani kandidat s liste s koje je izabrana za članicu Vesna Perak Bone.
Vijećnik Ante Restović zamjenjuje vijećnicu Vesnu Perak Bone od 3. veljače 2014. godine.
Mandatna komisija koja se sastala 18. veljače 2014. godine jednoglasno je utvrdila:
Izvješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Ivana Grubišića i početku mandata
zamjenice vijećnika Maje Dvornik. Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Ivan Grubišić je
18. veljače 2014. godine, je sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima iz
osobnih razloga stavio svoj mandat u mirovanje. Na temelju članka 7. podstavka 2.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/9, 18/13,
39/13 i 46/13 – pročišćenog teksta) Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Splita je na 3.
sjednici održanoj 18. veljače 2014. godine utvrdila sljedeće: vijećnik u Gradskom vijeću
Grada Splita Ivan Grubišić je sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12) svojim dopisom od 18. veljače 2014. godine izvijestio
predsjednika Gradskog vijeća da stavlja svoj mandat vijećnika u mirovanje iz osobnih
razloga. Ivan Grubišić je u trenutku izbora pripadao kandidacijskoj listi grupe birača nositelja
liste Ivana Grubišića. Dana 18. veljače 2014. godine nositelju kandidacijske liste Ivanu
Grubišiću je stavljen mandat vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga i isti je izvijestio
predsjednika Gradskog vijeća da je sukladno članku 81. stavku 2. Zakona zamjenjuje Maja
Dvornik, prva sljedeća neizabrana kandidatkinja s liste sukladno članku 81. stavku 4. Zakona
o lokalnim izborima. Vijećnica Maja Dvornik zamjenjuje vijećnika Ivana Grubišića od 18.
veljače 2014. godine. U ime Mandatne komisije ja se zahvaljujem svima, vijećnicima koji su
radili do sada, a svima koji su došli želim dobrodošlicu i da nam se pridruže u radu. I
pozivam predsjednika da održi prisegu sa novoizabranim kandidatima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Malo se odužilo, ali ovo je nužno potrebno zbog zakonskih obveza kad
se radi o mirovanju i zamjenama vijećnika i vijećnica. Ja bi zamolio novopridošle vijećnice i
vijećnike da potpišu prisegu tako da istu ne moramo izgovarati ovdje na glas. Izvolite.
5
MARIJANA PULJAK
Je li može jedno pitanje prije nego krenemo
PREDSJEDATELJ
Ako je poslovničkog karaktera može.
MARIJANA PULJAK
Je li Mandatna komisija uzela u obzir zaključak koji je ovo Gradsko vijeće donijelo
na sjednici 3. prosinca u kojem smo kazali, dakle, u svezi obavljanja poslova savjetnika
gradonačelnika i vijećničke dužnosti, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita ne može
istovremeno biti savjetnik gradonačelnika koji poslove obavlja po ugovoru o djelu i ovaj
zaključak se primjenjuje od 1. veljače 2014. godine.
PREDSJEDATELJ
A zašto mislite da nije uzeto u obzir to?
IVAN BANOVIĆ
U ime Mandatne komisije znači sve je jednoglasno izglasano i mogu reći da je sve
uzeto u obzir i sve je po zakonu. Hvala.
MARIJANA PULJAK
Možete li mi onda komentirat gospodina
PREDSJEDATELJ
Samo čas, samo čas, što stvarno želite s time reć?
MARIJANA PULJAK
Gospodin Čepo je koliko znamo zaposlen ….
PREDSJEDATELJ
Gospođo Marijana ovdje je u pitanju imenovanje novih vijećnika. Kad to dođe na red
imate pravo postavit pitanje pa ćete postavit pitanje.
MARIJANA PULJAK
Dobro. Imenovanje novih vijećnika podrazumijeva imenovanje gospodina Gire koji je
isto tako
PREDSJEDATELJ
Ne podrazumijeva, nego podrazumijeva polaganje prisege upravo sada prisutnih
četvero vijećnika. Molim vas da potpišete tu prisegu. Izvolite gospodine Luka.
LUKA PODRUG
Obzirom da sam član Komisije,bez obzira što je predsjednik koji je u ime nas kaza
da je to jednoglasno ja ne znam čemu nervoza, jer gospođa Marijana je potpuno u pravu,
ono što je ona pitala, ja sam pita na Komisiji. Mi se tog zaključka moramo držat i evo ja sad
javno kažem ono što vi njoj niste tili odgovorit, tamo je nama dana riječ da će se to
primjenjivat. Znači da ni gospodin Gire, ni gospodin Čepo, ni nijedan drugi vijećnik nije bitno
kako se kojim imenom neko zove, od 1. veljače ne može imat samo savjetničku nego ni
jednu drugu funkciju koja se plaća iz proračuna Grada Splita i ja vjerujem, mislim da je puno
korektnije to reći javnosti i vijećnicima nego stvarat priliku da nije tema. Je tema. Da nije bilo
tako ja ne bi bio glasa za ovo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Luki Podrugu. Dakle, idemo sljedećim redosljedom. Da li su
prisutni vijećnice i vijećnici potpisali prisegu? Zahvaljujem. Čestitam u ime Gradskog vijeća
6
svim novopridošlim vijećnicima i vijećnicama. A sada što se tiče pitanja gospodina Luke
Podruga i gospođe Marijane dajem riječ gradonačelniku Grada Splita. Izvolite gospodine
Baldasar.
GRADONAČELNIK
Hvala lipa. Ja ću prvo čestitat novim kolegicama, kolegici Bartulović Barać, kolegi
Restoviću, kolegici Dvornik i kolegi Grubišiću na obnašanju ove dužnosti, a isto tako i
odgovor, dakle, gospodin Grubišić i gospodin Čepo su sa 31. 1. potpisali sporazumni raskid
ugovora o djelu temeljem kojeg su obnašali dužnost savjetnika za istočne kotareve odnosno
za gradnju vodovoda i kanalizaciju na istočnim djelovima Grada Splita. Prema tome, ispunili
su točno ono što je i bilo dogovoreno na ovom Gradskom vijeću i šta je bilo potvrđeno da do
1. 2. niko ne može biti po nijednoj osnovi savjetnik koji je plaćen iz proračuna Grada Splita.
Dakle, oni od 1. 2. nisu savjetnici gradonačelnika po nijednoj osnovi, temeljem toga mogu
obnašat svoju funkciju. Sami su odustali od toga. A ja vam usput mogu reć da me nepitate,
da ne gubimo vrijeme, oni su se dogovorili sa Vodovodom i kanalizacijom da svoju službu
stave na raspolaganje „Vodovodu i kanalizaciji“ obzirom da je „Vodovod i kanalizacija“ po
novim propisima od 01. 01. 2014. investitor izgradnje vodovodno kanalizacijske mreže na
istočnim djelovima grada. Dakle nije više Grad Split, nego je „Vodovod i kanalizacija“. I
temeljem toga su oni svoje usluge stavili na raspolaganje „Vodovodu i kanalizaciji“ a uz moju
zahvalnost „Vodovodu i kanalizaciji“ jer bi inače ispalo da oni nisu bili potrebni. Dapače, bili
su potrebni i dobro su odradili svoj posao za Grad, a sad će ga nastaviti radit za „Vodovod i
kanalizaciju“. U formalnome smislu su ispunjeni svi uvjeti onih koje je bilo obećano. A u
onome drugome smislu, ja se zahvaljujem što nisu odustali od svega, zato što je to zaista
jedna stvar koja je jedna od dobrih stvari koja se u ovom gradu desila, a to je konačna
realizacija osobito na Sirobuji di gospodin Gire godinama radi, di godinama uspješno provodi
sustav, uvođenje kanalizacije i vodovoda. A pridružuje mu se i gospodin Gojko Čepo. To
vam je odgovor na vaša pitanja.
I sada bi još molio kada sam dobio riječ, promjenu dnevnoga reda, odnosno dopunu
dnevnog reda, poslije točke 33. Molim da se stavi, da se uvrsti točka 34. mislim da ste svi
dobili u materijalima, točka 34. odnosi se na odluku ovoga Gradskoga vijeća iz 4. mjeseca
2013. godine o podizanju spomen ploče poginulim pripadnicima IX. bojne HOS-a u kojem je
bila vijećnicima prikazana fizički izgled te spomen ploče, međutim, mišljenje postrojbe,
obitelji, a osobito arhitekta je da pravilnije da ona umjesto da ima četvrtasti oblik ima okrugli
oblik iz nekoliko razloga, prvo je to arhitektonski, a drugo je tako i kao obilježje bi trebalo bit
drukčije označeno. Pa vas molim da uvrstimo to, ja ću kad dođe točka na dnevni red objasnit
detaljno, ali mislim da ste dobili u materijalima, pokazat ću vam sliku, zaista izgleda potpuno
drukčije, ljepše izgleda u odnosu na …, tekst i sve ostalo je potpuno nepromijenjeno. Dakle,
samo se radi o tome da se iz četvrtastog obilježavanja ploče prelazi na okrugli oblik. Hvala
predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gradonačelniku. Dobit ćete zato što ćemo o tome raspravljati kao
prethodnom pitanju. U skladu sa našim zaključkom da se ništa ne dostavlja po hitnome
postupku ukoliko to zaista nije hitno. Još samo jednu nadopunu vezano, molim, dobro, ja
želim da se Vijeće meni izjasni o tome koliko je to hitno jer smatram da 35 puno više zna
nego sam predsjednik koji sastavlja red. Samo jednu digresiju. Što se tiče Zakona o vodama,
do prošle godine, do negdje 7. mjeseca Gradsko vijeće je bilo Grada Splita nadležno za
donošenje Programa izgradnje i održavanje vodne i komunalne infrastrukture. Po novim
zakonskim propisima to je od sada isključivo skupština trgovačkog društva „Vodovod i
kanalizacija“. Dakle,nešto je zakonski izuzeto iz nadležnosti Gradskoga vijeća i prebačeno u
nadležnost trgovačkog društva u vlasništvo jedinica lokalne samouprave.
Idemo dalje, uz napomenu da je gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj u skladu
sa člankom 71. Poslovnika podnio amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o radnim tijelima Grada Splita te on postaje sastavni dio Prijedloga. Amandman je
7
dostavljen na klupe, mislim da je, jel tako. Jeste. I sada idemo na ono što bi po Poslovniku.
Izvolite.
GOJKO ČEPO
Pozdravljam gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnike medija. Ja bi
isto jednu stvar tehničke naravi. Doživio sam jednu neugodnost prije početka sjednice kad
sam dobio potpisnu listu sa prijavljenima za vijećnička pitanjama. Naime, u trenutku kad sam
se zapisiva za vijećnička pitanja nakon mene potpisivanju je pristupila vijećnica Daša
Dragnić, međutim, njeno ime je već bilo upisano na popisu za vijećnička pitanja, kao i
kolegice Danire Matošić, nisu bili potpisani ali su bili uvršteni u redoslijed dosta rano, pa mi je
onako dosta nonšalantno rečeno aaaa to je nas Marijana zapisala kad je ona došla. Dakle,
vijećnička pitanja znamo i sami neki vijećnici dolaze sat vremena ranije da bi se zapisala za
vijećnička pitanja. Vijećnica Marijana Puljak je falsificirala, zloupotrijebila ili kako god želite tu
listu. Ja ne znam da li se to dešavalo na dosadašnjim sjednicama, pa je prošlo nezamjećeno,
ali ja sam ovaj put zaista ostao šokiran jer od kada sam u Gradskom vijeću ovih zadnjih 5
godina još nismo imali slučaj da vijećnik na jedan tako bezobrazan način pokušao svoje
kolege ugurat u drugi plan ili ih eventualno staviti u poziciju da ne postave pitanje, pa bi molio
da se u budućnosti o tome povede računa.
PREDSJEDATELJ
Dobro.zahvaljujem. u svakom slučaju to bi trebali izbjegavati. Dovoljno ima prostora
za postavljanje pitanja od svih vijećnika i vijećnica. Prema tome, ako se slažete gospodine
Čepo ja bi sad prešao preko toga, mislim da je svima dovoljno jasno
MARIJANA PULJAK
Evo ja se samo ispričavam.
PREDSJEDATELJ
Samo čas, samo čas. Polako, polako. Dakle, idemo redom. Obzirom da je gospođa
Puljak prozvana, dajem vam riječ. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Evo ja se ispričavam ako gospodinu Čepi šta znači može, mogu gospođa Dragnić i
Matošić Matičević pitanja postavljat na kraju sjednice ako to išta znači. Ispričavam se za
grešku i to je to.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Evo sad smo isprovocirali gospodina Marušića. Evo ovo iznimno dajem,
pazite, ovo je mimo Poslovnika, ovo vam je bonus. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se sa gospodinom Čepom potpuno slažem i
pošto je to jedan od najvećih problema u ovome gradu, ja predlažem da pozovete USKOK i
da istraži taj slučaj. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Zahvaljujem. U svakom slučaju nije pristojno raditi, evo imamo ispriku,
isprika je ovdje uvažena i mislim da tu nema nikakvih većih problema. Sada idemo dalje.
Dakle, pred Gradsko vijeće dajem sljedeći prijedlog - Prijedlog rješenja o imenovanju
Socijalnog vijeća Grada Splita u smislu da se uvrsti u dnevni red. Predlagatelj je Odbor za
izbor i imenovanje. Molim? Vijećnici su potpisali prisegu, rekli smo da ne moramo ovdje
ponavljati, dakle, to je potpuno punovažno kao da su pred nama položili. Dakle, radi se o
imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita, Odbora bez kojeg Gradsko vijeće ne može raditi
onako kako treba jer je to njegovo radno tijelo koje je dužno da mu priprema odgovarajuće
materijale. Dakle, tko je za to da se ovaj Prijedlog uvrsti u dnevni red kao točka 35., jel tako.
8
Tko je za? Ima li tko protiv? Da li je tko suzdržan? – ne. Konstatiram da je ovaj Prijedlog
rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita izglasan sa 32 glasa „za“, ni jednim
protiv, ni jednim suzdržanim.
Nadalje, stavljam Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu. Naime, sukladno članku 89. stavku
4. Poslovnika Gradsko vijeće odlučuje bez rasprave da li će navedena točka se unijeti u
dnevni red kao i prethodna. Stavljam prijedlog na glasovanje. Tko je za? Dvoje sudaca
porotnika koje treba izabrati. Tko je protiv? Suzdržan? 32.
Treća, Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja životinja sa javnih
površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne
godine. Predlagač je gradonačelnik. Da li smatrate da treba dati neko uvodno obrazloženje?
TONČI BLAŽEVIĆ
Treba. To je ipak jedna ozbiljnija odluka. Neka kaže zašto stavlja sad.
PREDSJEDATELJ
Amo glasovat. Tko je za? Protiv? Suzdržan? – 31. Konstatiram da je usvojeno sa 31
„za“ i 1 suzdržanim.
I četvrta dopuna, upravo je gospodin gradonačelnik o njoj govorio, ali ja ću je
ponoviti, dakle, predlažemo da se kao točka dnevnog reda prihvati zahtjev Udruge
dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga vezano za gradnju spomen obilježja okruglog
oblika. Mislim da je o tome gradonačelnik dao dovoljno informacija. Na nama je da usvojimo
ovu točku dnevnog reda kao dopunu. Da li ima potrebe još nešto da se obrazloži? Ako nema,
ja bi ovu točku dnevnog reda stavio na glasovanje u smislu dopune dnevnog reda 9.
Sjednice. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je i ova točka dnevnoga reda
unesena u dnevni red. Koja je ona po redu? Ona je 36.
Sada stavljam na glasovanje predloženi dnevni red u pozivu za 9. sjednicu uz već
usvojene dopune dnevnoga reda. Tko je za ovakav dnevni red sa dopunama? Ima li netko
protiv? Suzdržan? Konstatiram da je za prijedlog dnevnog reda od ukupno 35 vijećnika i
vijećnica glasovalo 32 „za“, nije bilo protiv. Prema ranijem dogovoru nećemo čitati dnevni
red, nalazi se na web stranicama, nalazi se na vašem cd-u, tako da nema potrebe. Sada
prelazimo na točku 1. dnevnoga reda, to su:
Ad 1. Vijećnička pitanja i odgovori
Samo da vidim tko ide prvi po redu. Prvi se javio za vijećničko pitanje gospodin Igor
Boraska. Izvolite.
IGOR BORASKA
Hvala. Pozdravljam gospodina gradonačelnika, predsjednika i sve članove Vijeća i moje
pitanje je za gospodina gradonačelnika, gospodinu Ivu Baldasara. Budući ste u vašem
izvješću o radu za drugi dio 2013. godine naveli kako je početak vašeg mandata obilježen
intenzivnim radom na pokretanju projekata te traženju novih i stranih investicija, molim vas
da mi obrazložite iz kojih razloga ste otkazali Ugovor o zakupu zdravstvenoj ustanovi koja je
Gradu ponudila projekte koji su iznimno značajni za grad Split, a to su: ustroj moderne
ustanove za sportsku medicinu i rehabilitaciju sportaša sa svim pratećim sadržajima - projekt
koji je dobio i pismenu podršku Službe za sport grada Splita, kao i ustroj moderne turističke
ambulante koju Split uopće nema.
Naime, poslovni prostor od cca. 300 m2 u Ulici Matice hrvatske koji je devastiran i prazan
skoro 4 godine, te za koji na javnim natječajima zbog visoke cijene zakupa nije bilo
zainteresiranih, početkom prošle godine dodijeljen je jednoj zdravstvenoj ustanovi koja je
kasnije izradila projekt rekonstrukcije tog prostora. Obzirom na predviđenu investiciju od oko
2 milijuna kuna traženo je od nadležnih službi Grada odobrenje za radove i produženje
trajanja ugovora. Na te zamolbe gradske službe nikad nisu odgovorile na traženje da se
investitoru ugovori sastanak s gradonačelnikom također nije urodilo plodom već je ugovor o
zakupu jednostrano raskinut uz obrazloženje da u prostoru još ništa nije napravljeno, iako je
9
svima poznato da je bez suglasnosti vlasnika, tj. Grada da je protuzakonito izvoditi bilo kakve
radove ili preinake u prostoru. Nakon par tjedana taj prostor dan je na korištenje udruzi koja
također u prostoru još nije pokrenula nikakve aktivnosti. Pa sad me zanima, možete li mi
objasniti ovakvo antipoduzetničko ponašanje i ignoriranje poduzetnika voljnog investirati u
deficitarne djelatnosti našeg grada kao što su sportska medicina i turistička ambulanta, uz
zapošljavanje desetak djelatnika? Također me interesira kome je taj prostor sada dan na
korištenje i pod kakvim uvjetima? Hvala. Molim vas pisani odgovor.
PREDSJEDATELJ
Samo jedna tehnička intervencija kada govorite ja bi vas molio da približite mikrofon
ustima jer se jako teško skida, posebno ako je žamor tada su naše službenice u velikim
problemima i ne mogu točno skinuti ono što je rečeno. Ajte molim vas pa se potrudite.
Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Kolega Boraska ja ću vam dati pisani odgovor naravno sa svim detaljima jer niste tu
naveli imena i još neke detalji nam fale, pa ćemo mi sami to izvuć, ali mislim da sam shvatio
vaše pitanje. Dakle, radi se o gospodinu Matuliću ako se ne varam koji je taj prostor imao
dvije godine u najmu i koji u dvije godine nije Gradu dostavio nikakvu potrebitu
dokumentaciju, a osobito dokumentaciju koja je vezana za mogućnost da on otvori tamo
ambulantu sportske medicine za koju koliko mi znamo nema ovlaštenja. Isto tako prostor,
ambulanta, koja je do sad to radila, to vam je jako dobro poznato obzirom da ste vi to bili
dužni nas upozorit ali smo to sami saznali, je radila bez ovlaštenja. Zbog toga smo radili njen
rad jer nije imala potrebna ovlaštenja i ovoga momenta radimo na tome da otvorimo zaista
ambulantu sa svim potrebnim, dakle, raspisat ćemo javni natječaj u ovom smislu i to je u
pripremi, ali kolega će vam to bolje odgovoriti iz sporta i pisano ću vam odgovoriti. Dakle,
suština je u tome da dosadašnja ambulanta je radila nije ispunjavala uvjete i isto tako nije
imala potrebitu licencu. Također tamo je bilo cijeli niz nepravilnosti se odvijao za tu
ambulantu što je bila posebna dužnost Splitskog saveza sportova da nas na to upozori, a na
kraju smo mi vas upozorili nakon što smo sve to skupa saznali. Gospodin Matulić ništa nije
radio dvije godine i raskinuli smo ugovor zato što nije ispunio osnovne elemente, a on nikada
nije imao licencu niti je mislio otvoriti tu sportsku ambulantu, nego je mislio otvoriti privatnu
ambulantu, odnosno privatnu kliniku. Prostor je dodijeljen na zahtjev dvije braniteljske udruge
za svoj program rada dodjeljen je njima prostor i oni su već neko vrijeme u prostor uređuju
na način kako ga uređuju vlastitim sredstvima malo po malo jer su nam objasnili da će to
trajati u vremenu i prostoru obzirom da nema baš neka velika sredstva. Prostor je inače
potpuno zapušten i potpuno devastiran, ali ću vam u detalje odgovoriti pisanim putem. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Drugi po redu je, nema, nema, idemo dalje. Želite li svi vi doć danas do
izražaja u sat i po vrimena. Ako ne, u redu. Izvolite gospodine Boraska. Izvolite.
IGOR BORASKA
Mogu ja samo naglasiti da bez suglasnosti Grada ni jedan, ni jedna tvrtka ili
ustanova koja unutar gradskih prostora ne može izvoditi nikakve radova nakon što tri puta
gradska služba ne odgovori na upit, šta to znači, to je čisto ignoriranje poduzetnika. A što se
tiče sportske ambulante, to je djelomično točno, ali je Služba za sport Grada Splita bila
upoznata i te kako zadnje dvije godine o čemu se radi, tako da što se tiče
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče, vi uvijek imate pravo.
GRADONAČELNIK
Prostor je dvije godine bio u najmu, dvije pune godine i nije točno da mu se nije
odgovorilo. Nego mu se odgovorilo na način da nije mogao dobiti ono što je tražio. A ja ću
10
vam dati na uvid kompletnu dokumentaciju pa ćete vidjeti da mu je prethodna vlasta mu ipak
dala odgovor na način da ne može dobiti to što traži, a nikad nije bilo spomena ni zbora o
nekakvoj sportskoj ambulanti. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Drugi se po redu javio gospodin Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo danas u Slobodnoj Dalmaciji sam pročita
da se gradonačelnik žali na oporbu, da je oporba nekonstruktivna, to mi najprije nije jasno,
jer oporba, evo ja konkretno u nekoliko navrata pitam šta je s projektima, šta je s gradskim
projektima, s investicijama, šta je s planovima, šta je s GUP-om, šta je s promjenama GUPa, da li su prikupljeni projekti zainteresiranih investitora, u kojoj je fazi, je li Komisija odradila
svoj posao? Dakle, mi kao oporba, ja osobno cijelo vrijeme postavljamo isto pitanje, da treba
u ovom gradu pokrenuti investicijski ciklus, da treba otvoriti investicije i da treba zaposlit
ljude. To je dužnost ovog Gradskog vijeća i ove Gradske uprave bez obzira s koje strane
stola sjedimo. Dakle, nekonstruktivna oporba nema nikakve veze s nekonstruktivnim radom
Gradske uprave zadnjih 7 mjeseci, prema tome, ja sad pitam gradonačelnika šta je sa
projektima, imali smo ovu mapu projekata koju smo vidjeli koja je predstavljena Rusima, i
kome već ne, što mi je jako čudno, jer mislim da je bio red da se ovo najprije predstavi
splitskim i hrvatskim poduzetnicima da im se predoče planovi iz ovoga, vidim ovdje recimo
projekt istočne obale, Banovine, i sad ako se investitor ovdje pojavi, ja vas pitam šta će te
mu dati na uvid, kad može počet radit istočnu obalu, kad može ući u Banovinu investitor.
Dakle, o kakvim projektima pričamo, je li ovo realno, ima li domaćih projekata, investitora, šta
se događa sa investicijama u gradu Splitu. Ako to nije konstruktivno i konkretno, onda me
ispravite i kažite šta je. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Hvala lijepo. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Kolega Marušiću, ne znam šta su, nisam pročita Slobodnu, ne znam šta su rekli,
reka sam najvjerojatnije da u jednome dijelu je oporba nekonstruktivna, ali u jednome dijelu. I
tu se slažemo, ja sam siguran i ja i vi, a u drugome dijelu sam više puta rekao da dobro
radite svoj posao. I ponavljam, u jednome dijelu da dobro radite svoj posao, kritizirate tamo
di trebate kritizirat, ali u jednome dijelu radite ono što se meni ne osobno ne sviđa, a ne bi se
ni vama sviđalo, da vas se nekonstruktivno kritizira, ali i to je dio oporbe i pozicije. Prema
tome ništa neobično nisam rekao. Vezano za vaše konkretno pitanje i tu ste ponovno u
pravu. Dakle, knjižicu projekata kako smo je mi priredili naravno da smo je predočili izvan
Splita i svima izvan Hrvatske jer većina ljudi ovdje već zna mogućnosti i vi ste već upoznati
sa određenim mogućnostima. Što znači da ja nisam prejudicira, nego sam samo informirao
javnost da bi vidili, znali jednoga dana kad to sve skupa bude išlo na javni natječaj, jer vam je
potpuno jasno da svi ti projekti koji su gradski projekti ne mogu ići bez javnog natječaja, niti
nam pada na pamet da to radimo bez javnog natječaja, ali nam je u interesu da više ne bude
klasični javni natječaj, nego javni tender kojega ćemo plasirat svima onima kojima smo pružili
informaciju. I Rusima, i Amerikancima, Englezima, Kinezima, Indijcima, Indonežanima, i još
nekim drugim da vam sada ne nabrajam. Dakle,pružili smo mogućnost svima da se u startu
upoznaju sa mogućnostima, jedan dio njih se zainteresirao i stalno prate događanja u Splitu
s čim smo postigli dvostruki cilj, prvi je to da smo digli sami sebi cijenu, što je i više nego
jasno da smo sami sebi digli cijenu, drugo, da smo postigli jedan sporedni efekt a to je u
stvari povećanje turizma. Dakle, jedan dio ljudi je zainteresiran kroz ovo, postalo zaiteresiran
za Split i najavljuju nam cijele nizove delegacija koje dolaze i koji će doći ovoga ljeta. A treća
ključna stvar je to da jednoga dana kad raspišemo javni natječaj možemo očekivati da će se
pored domaćih investitora na natječaj pojaviti cijeli niz stranih investitora čime bi postigli
određenu kvalitetu. Dakle, nismo ništa prejudicirali, nego radimo uobičajni posao kojega vi
11
kao poduzetnik i privatnik dobro znate šta ja radim, kompletnu pripremu, vojska bi to rekla na
onaj ružni način, dakle, topovsku pripremu radimo, radimo sve da postignemo što bolju
mogućnost i što više zainteresiranih za pojedine projekte koje kad krenemo u njih, a u njih
ćemo krenit kad budemo potpuno spremni da nam se ne desi ono što se dešavalo cijeli niz
godina, pa rekao bih od osnutka hrvatske države, da krenemo u nešto, a onda shvatimo da
imamo potpuno nejasno imovinsko pravnu situaciju kao nasljeđe iz prethodnog perioda
komunizma, socijalizma, di je sve bilo kako je bilo, pa pola toga nije uknjiženo i to nam se
dešava i dan danas. I recimo uzet ću najbanalniji primjer, uzet ću vam Karepovac koji bi
trebao biti jedan najpripremljeniji, dakle, točno je tamo da je cijeli niz imovinsko pravnih
pitanja nedefiniran. I to nas se, i prije smo znali za to, i sad idemo u to neko vrijeme,
pokušavamo to očistit, šta nije jednostavno jer to je povezano sa financijama. Karepovac nije
u tome, nego Karepovac nije takav tip projekta, Karepovac je naprosto ono što moramo
napraviti, to je ono pod mus, nema razgovora o tome. Inače samo za informaciju, prikupili
smo u 7 mjeseci -460 zahtjeva za točkastom izmjenom GUP-a. 460. Dakle, u cijelom
prethodnom mandatu toliko toga nije bilo. Odnosno preciznije rečeno, možda u zadnjih 7
godina nije bilo toliko zahtjeva za točkastom izmjenom GUP-a, što znači da se polako i
poduzetnici bude. Dakle, ja ne kažem da to prethodne vlasti, bez obzira ko je bio, nisu radile
svoj posao, nego samo kažem da mi se čini da na temelju svega ovoga imamo neke
naznake izlaska iz recesije. Ovo su sve 460 privatnih zahtjeva za izmjenom GUP-a nam daje
nadu da ćemo ipak imat sljedeću godinu, nećemo stić ove godine, dakle, mi smo prikupili,
sortirat ćemo ih, ići ćemo u javnu raspravu, objavit ćemo naravno šta je to i idemo u
promjenu GUP-a šta znači cijelu proceduru napravit. Dakle, procedura je u najbližem slučaju
300 dana, to je najjednostavnija procjena da 300 dana treba za ispunit sve predzakonske i
zakonske uvjete da bi u skladu sa zakonom došli do toga da možemo dozvoliti investiranje,
odnosno građevinske dozvole. Kod kompliciranijih zahvata kao što je dio tih koji su tu u
knjižici, koji su gradski projekti, treba nam puno više od 300 dana. S tim da je dio već
pokrenut. Istočna obala kao najvažniji, najveći projekt, nisam ni rekao da će biti napravljana
u prvome mandatu kompletna, bitno je samo da je pokrenemo i moram priznat, ja ću vam dat
izvještaj i kad bude vrijeme. Ovoga momenta nije momenat da vam dam izvještaj radi toga
što nismo mi oni koji vode to, nego vodi HŽ, jer to je njihov dio posla, prva faza na kojoj se
intenzivno radi na tjednoj bazi kolege odlaze u Zagreb i s njima dogovaraju. Dakle, cijeli niz
stvari je u pripremi i bit će pripremljeno, ali kao što vi znate treba vam zaista vrijeme da sve
adekvatno i kvalitetno pripremite, a dva su ključa toga, a to je imovinsko pravni probleme
riješiti, a nakon toga pripremiti sve za promjenu GUP-a. mogu vam još dati u pisanom obliku
ako hoćete ali mislim da sam vam sve. Hvala lipa.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ja bi samo rekao da mi je drago čut i da javnost čuje da 400 i nešto zainteresiranih
potencijalno vjerojatno neće svi proć, neko bi ne znam što radio, jel, postoji u gradu Splitu.
Na razini Hrvatske je puta ko zna koliko. Dakle, investitori postoje, i investicije postoje, i
projekti postoji, na administraciji je da odradi šta prije svoj posao kako bi mogli pokrenut
investicijski ciklus. Ja vas molim i u ime poduzetnika, građana Splita, građana Hrvatske.
Pokrenite to, pokrenite što prije. Počnimo radit. Hvala lipa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Alujević Grgas. Izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene kolegice vijećnice i kolege vijećnici,
postavio bi pitanje – gospodine gradonačelniče 2018. istječe rok za saniranje postojećih
odlagališta i za izgradnju novih centara za gospodarenje otpadom. Nakon tog roka će
Republika Hrvatska morati plaćati penale koji će se vjerojatno raspodijeliti na one sredine
koje nisu riješile pitanje obrade i odlaganje otpada. Strategija gospodarenja otpadom u
razdoblju od 2007.- 2015. je predvidjelo da se sukladno smjernicama EU obrada otpada
obavlja metodom mehaničko biološke obrade. Nažalost u našem okruženju kasne sve
12
aktivnosti vezano uz rješavanje pitanja gospodarenja otpadom, a često imamo dojam da taj
problem treba riješiti netko drugi. Činjenica je da su odlagališta Karepovac koristi već 50
godina, da na njemu se odlaže preko 10 gradova i to od Marine do Šestanovca, što
predstavlja većinu otpada naše županije jer je grad Split zajedno sa okolicom gospodarski
centar koji proizvodi najviše otpada što u brojkama znači preko 100 000 tona. Ukratko, danas
u centru grada imamo ekološku bombu i kao da je postalo normalno da se na sred splitskog
poluotoka na ovakav način odlaže tolika količina otpada. S druge strane Grad Split previše
mlako pristupa problemu te umjesto da bude pokretač aktivnosti oko izgradnje novog centra
za obradu otpada, sve aktivnosti su svedene samo na to kad će se u kojoj općini ili gradu
zatvoriti pristup odlagalištu i kako ćemo jednom sanirati postojeće odlagalište. Grad Split kao
centar ove regije mora preuzeti izgradnju novog centra za zbrinjavanje otpada kao što je to
preuzela Pula u Istarskoj županiji, trebaju se ispitati sve mogućnosti korištenja EU fondova
do modela javno privatnog partnerstva. Stoga vas pitam – što ste spremni poduzeti da kao
grad koji je centar ove regije riješi ovaj problem i jeste li spremni izgraditi centar za
mehaničku biološku obradu otpada tako da grad Split konačno ima koristi od otpada, a ne da
mu bude prijetnja kao što je sada. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Hvala na pitanju. Dakle ja bih tu ipak podijelio, postoje jasne zakonske ingerencije i
ovlasti, Županija ima jedne ovlasti. Ovoga momenta, ne ovoga momenta, nego već duže
vremena je na Županiji splitsko-dalmatinskoj zadatak da organizira regionalni centar za
prikupljanje i obradu smeća koji je predviđen u Lećevici i to se radi već godinama. Morat ćete
njih pitati zbog čega kasni. Što se tiče grada Splita, dakle ja sam našim gospodinom
županom i njegovim zamjenicima se već dva puta se sreo, tri puta smo već razgovarali na tu
temu, oni su kao što su u javnosti prezentirali i meni rekli da rade intenzivno na tome, da su
pokrenuli sve procese koji su u prethodnom periodu bili prilično spori ili potpuno zaustavljeni.
Sadašnja administracija u Splitsko-dalmatinskoj županiji je potpuno okrenula priču i radi
potpuno intenzivno na tome, isto kao što u Gradu Splitu se intenzivno radi na tome da se
organizira konačno rješenje, na taj način bi rekao našeg smetlišta na Karepovcu, koje moram
priznat je jedno od uređenijih. Bez obzira što izgleda katastrofa kad gledate na televiziji, kako
lete kese, galebovi i tako dalje, ali moram priznat da u datim okolnostima to smetlište koje
spada u stara smetlišta i staro je 60 godina, počelo se '60-tih godina tamo odlagat smeće i
jedno od uređenijih, i jedno od sigurnijih. Kucnit u drvo, tamo nema požara, nema vatre koja
je najveći problem kad se radi o smetlištima takvoga tipa, i ponavljam, bez obzira što izgleda
onako loše, ali smetlište valda i ne može izgledat lijepo kad je tako, ali ono je uređeno,
organizirano i Čistoća to godinama skrbi, pazi i čuva. Dakle, sad je drugo pitanje to što mi
moramo pristupit saniranju i to sanacija Karepovca je već počela. Dakle, mi smo već nekoliko
mjeseci u dogovoru sa Čistoćom pokrenuli prvu fazu. Imate nekoliko faza i to u skladu sa
Strategijom Republike Hrvatske, a to je prihvaćena metoda mehaničko biološkoga saniranja
smeća. Ili preciznije rečeno, pokrijete smetlište, stavite odvodne cijevi, odnosno otplinjavanje
koje prikupljate da ne ide slobodno u zrak, pokrivate ga kompostom i još nekim drugim
materijalima i sad tu dolaze do izražaja različite tehnologije koje se mogu pri tome
primjenjivat, ali to je mehaničko biološki način saniranja smetlišta, dakle, prvu fazu, a to je
predselekcija smeća ili primarna selekcija smeća smo već pokrenili, sad intenziviramo u
dogovoru sa Fondom i Ministarstvom, Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom, dakle, od
njih ćemo dobiti dodatna sredstva da možemo, ali ćemo od njih dobiti dodatna sredstva da
možemo kupiti dodatne kontejnere da bi razvrstali staklo, papir, metal i sve ostalo. Tražimo
sad načina zajedno sa komunalnom službom da razjasnimo po gradu još dodatnu količinu,
praktički bi udvostručili sadašnji kontejnere koji se već nalaze u gradu, takozvanim zelenim
oazicama, da udvostručimo što je najteži zadatak od svih. Inače imamo problema sa
parkinzima, nema dovoljno parkinga, a sad bi morali na ulicama stavljati još dodatna četri
dodatna kontejnera minimalno. Po četri kontejnera bi morali stavljat, dakle, staklo, papir,
13
metal i plastiku, pardon. Ta primarna selekcija bi smanjila količinu smeća koja odlazi na
Karepovac, radikalno bi je smanjila, dovela bi je na negdi između 35 i 40% su procjene, koje
onda na Karepovcu se mora tretirat, ovo mehaničko biološkom metodom to znači mljevenje,
usitnjavanje i kompostiranje. Sve skupa to smo počeli pripreme, Fond je obećao sredstva, ne
treba vam ništa za to, imamo vlastitu tvrtku koja je sposobna to radit, možda će nam u drugoj
fazi treba jedan dio da tzv. autslociramo, ali to ćemo ići na javni natječaj, pa ćemo vidit, samo
segmenti, ne sve, nego samo segmenti. Ovo što vam govorim ovaj ključ problema u
Hrvatskoj zašto nije pokrenuto na vrijeme, zato što se stalno razmišljalo između toga da li
pojedina ……. (- kraj 1A kazete -) ……. ključ u ruke. To kolege iz Čistoće jako dobro znaju,
dakle, na dnevnoj bazi vam se neko javi i nudi vam ključ u ruke. Naravno da je to sve skupa
kad smo izanalizirali sve te ponude koje smo dobili u zadnjih 7, 8 mjeseci, a možda i duže,
postalo jasno, čekajte, ako mogu oni, zbog čega ne može jedna tvrtka kao što je Čistoća koja
je dobro strukturirana i financijski dobro postavljena, prema tome, uz malu pomoć Fonda,
Ministarstva i naravno automatski Grada, možda uzet još nekoliko stručnjaka i nekoliko ljudi,
sve sami možemo raditi. Kasnija priča, kad završimo drugu fazu, a to je ovo, dakle,
organiziranje kompostane, platoa za odcjedne vode, procjedne vode i tako dalje, i kad se to
pokrene, danas dvi tri godine, možemo razmišljat o tome da li je potrebna još neka dodatna
tehnologija tipa spalionice. Ali zato smo započeli i sa tim pripremama da vidimo da li će
trebati spalionice, jer ni spalionice ne možete napraviti u dva mjeseca. To je budućnost ako
bude. Međutim, to su skupi zahvati, ovaj prvi je relativno jeftin i relativno brz i mi ćemo do
kraja godine biti u punoj funkciji. A što se tiče države, tu drugi trebaju razmišljat, mi smo
svoje puno pokrenuli puno brže nego svi ostali.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li vi kakvu dopunu gospodine.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Svi znamo da je zapravo otpad danas i biznis i da Grad Split na kraju krajeva nakon
ovih 50 godina odlaganja praktično u centru grada, zaslužuje da na kraju ima korist od toga i
da se maksimalno iskoristi, tako da je moje pitanje bilo usmjereno upravo da imamo tu
aktivnu ulogu jer i drugi gradovi isto tako imaju aktivnu ulogu i tako bi trebao Split preuzest
aktivnu ulogu u tome, jel. Tako eto zahvaljujem na odgovoru.
GRADONAČELNIK
Kolega Grgas moram vam odgovorit tu da ne bi bilo zabune kod javnosti. Kad
govorimo da Split treba imat koristi od svoga smeća, to nije u potpunosti precizna definicija.
Dakle, građani će i dalje plaćat odvoz smeća i sanaciju smetlišta. Momenat kad imat od
smeća koristi, to znači da koristite iz smeća kroz određen način koristite to da dobivate
električnu energiju i toplinu u principu. Ali to ne možete bez spalionice. Ovakve ili onakve
spalionice to ne možete napraviti. Možete napraviti preko neke vrste, dakle korištenjem plina,
međutim i jedno i drugo podrazumijeva zaista veliku investiciju i veliku količinu smeća da bi
stvarno bilo isplativo. Tako da ne bi dovodili javnost u zabunu, u mehaničko biološkom
tretmanu nema toga. Nego tek kasnije dodatnom investicijom može doći do toga. Tako da
nećemo mi sad izvlačit struju i toplinu iz sadašnjeg sistema, nego ćemo morat čekat neka
druga vremena ako procijenimo da imamo elemenata za to. Međutim, elementi za to su vrlo
skupi i to su skupi pogoni koji mogu koristit veliki gradovi. U Splitu to po meni nije moguće, to
je moguće napraviti u Lećevici za cijelu regiju, čak šire od Splitsko-dalmatinske županije. Ali
prilično je komplicirano pitanje, ja sam samo htio da ne dovodimo javnost u zabunu, nećemo
mi kad počnemo proces mehaničko biološke sanacije smetlišta,….i od toga stvorimo plin.
Dakle, i dalje ćemo morat plaćat smeće.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tonči Blažević.
14
TONČI BLAŽEVIĆ
Dobar dan svima. Iskoristio bih priliku da ispred HSLS-a pozdravim četvero novih
vijećnika, dvije kolegice i dvije kolege, a pogotovo bih pozdravio kolegu Grubišića s kojim me
veže dugogodišnja aktivna i miroljubiva koegzistencija u HSLS. Drago mi vas je vidit. moje
pitanje je sljedeće: gradonačelniče uskočili smo u ovaj dan veselo, ja se nadam da ste se
jučer odmorili, pa vam neću postavljat pitanja danas o trgovačkim društvima, skupštinama,
to ćemo neki drugi dan, idemo na konkretno. Dakle ovako: prema izmjenama Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva donesenim u svibnju 2013. godine građanima je ukinuta
naknada za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Istovremeno po članku 214.
Zakona o vodama propisuje se da budući korisnici vodnih usluga mogu sudjelovati u
financiranju gradnje spomenutih mreža s povratom ili bez povrata novca ovisno o uvjetima
propisanim istim člankom. Riječ mogu implicira da i ne moraju. U Splitu prema nekim
procjenama ima oko 10% kućanstava koji nisu spojeni na kanalizacijsku mrežu, to je
pretežno istok Grada. U istočnim dijelovima Grada u različitim fazama u tijeku je izgradnja ili
priprema izgradnje glavne kanalizacijske mreže. Za sekundarnu mrežu i spajanje kućanstava
potrebna su velika sredstva i cijelo vrijeme se očekivala participacija građana u istom. Na
tragu ovoga, moje pitanje za gradonačelnika je sljedeće: s obzirom na ove zakonske
promjene zanima me koje poteze gradska administracija namjerava poduzeti u svrhu
uspostave kanalizacijske mreže na području Grada Splita? Da li predmetne zakonske
promjene znače da su jedinice lokalne samouprave u obvezi da financiraju i izgradnju
sekundarne mreže svojim građanima ako isti nemaju obvezu sudjelovanja u izgradnji tih
mreža? Postoje li izračuni ili hoće li se napraviti izračun ili procjene o sredstvima koja su
potrebna da bi svako kućanstvo na području Splita imalo spoj na kanalizacijsku mrežu?
Prijevod na hrvatski, i kuća udaljena 50 do 100 metara od glavne mreže je jedno 7 do 8
tisuća eura ako želi spoj na kanalizaciju, po ovome novome zakonu u biti bi to trebalo
napraviti Grad. To su enormna sredstva pa me zanima mišljenje gradonačelnika o tome.
Hvala.
GRADONAČELNIK
Hvala na pitanju koje je izuzetno složeno pitanje jer se radi o vrlo ozbiljnoj struci, a
upravo o tome se i radi što se na početku …. kad sam vam objašnjavao situaciju sa
gospodinom Grubišićom i gospodinom Čepom i objasnio da su oni prešli pod nadležnost i
ingerenciju Vodovoda i kanalizacije na moje veliko zadovoljstvo iz dva razloga. Prvi vam
neću spominjat jer vam je jasan, a drugi vam isto tako mogu spomenit zato što oni upravo
ovo o čemu vi govorite rade i to je upravo vrlo komplicirani zahvat koji zahtjeva na dnevnom
metiljavi rad da ne kažem nešto teže. Mislim, sa svakim tamo pojedinačno se dogovarat,
prvo ga morate ubijedit na neki način da vam da, da prođete ispred njegove kuće ili da vam
da komad zemlje, a onda nakon toga da mu kažete da bi možda i on treba participirat. Nije
baš jednostavni zadatak. Međutim, vi ste u pravu, to je sve u ingerenciji Vodovoda i
kanalizacije od 01. 01. I radi se o ozbiljnom poslu i izuzetno velikim sredstvima gdje su nam
obećali iz Hrvatskih voda maksimalnu podršku i maksimalnu pomoć. Izgradnja sekundarne
vodovodne mreže i sekundarne kanalizacijske mreže, vam ovoga momenta ne znam
odgovoriti, mislim da to zaista pitanje da radimo proračune i koliko bi značilo, ali ono što smo
vidili na početku ne bi bio dovoljan proračun. Tako da idemo ulicu po ulicu, korak po korak i
zbog toga ovo vezano za istok grada, ali to moramo napraviti. Ali kompletnu konstrukciju
financijsku ću vam vidit nakon što se konzultiram pa ću vam dati pisani odgovor.
TONČI BLAŽEVIĆ
Ok. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Gojo
15
TOMISLAV GOJO
Hvala. Danas je Karepovac aktualan i moje pitanje je vezano za Karepovac. To što
više vijećnika dakle postavlja ovo pitanje pokazuje da je Karepovac problem možda i broj
jedan u ovome gradu. Na početku gradonačelniče jedna pohvala da ne bi ispalo da samo
dajem kritike. Pohvala se dakle odnosi na vašu odluku, odnosno potpora ljudima koji žive uz
Karepovac da se Trogiru i Makarskoj više ne dozvoli odlaganje smeća na Karepovcu. Iako
ste jučer rekli da niste sigurni da li je odluka dobra, odluka je dakle ministra da dopusti da se
ponovno otvori odlagalište u Trogiru je pokazatelj da je odluka bila dobra. Međutim, to je
samo kap u moru onoga praktički što bi grad za stanovnike na Karepovac trebao napraviti.
Ja se nadam da će se realizirati i ovaj drugi dio dogovora vezan za smanjenje plaćanja
računa za Čistoću za stanovnike uz Karepovac. A sad nekoliko pitanja vezano za
Karepovac. Dakle, lijepo je što primate ljude koji žive uz Karepovac, ali ti ljudi imaju svoje
izabrane predstavnike, pa bi bilo dobro da i njih uključite u tu priču jer ovako se šalje doša
poruka prema izabranim ljudima u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Drugo, dakle
bliži se tematska sjednica o Karepovcu. Ja bi vas molio da se na tu sjednicu pozove ministar
i da se pozove župan. Mislim da je problem toliko aktualan, toliko ozbiljan da je njihova
nadležnost bitna, a s obzirom da ste maloprije rekli da je stanje na Karepovcu sređeno i
uredno, ne mislim samo na Karepovac nego i na okoliš Karepovca, ne bi bilo loše da se prije
povedu vijećnici da obiđu Karepovac pa da vide kako to izgleda, pa da se onda sami uvjere
da li je situacija sređena ili ne. Evo ja ću im biti vodič ako treba da vide o čemu se radi.
I treće najbitnije, evo ja već više sjednica pokušavam dobit odgovor na pitanja o
prikupljenim sredstvima eko rente i načinu trošenja. Uporno ponavljam dakle da su jedno
novci iz namjenskog djela računa za Čistoću za sanaciju Karepovca, a drugo je eko renta
koju plaćaju gradovi i općine koji odlažu. Evo ja vam prilažem Odluku Gradskoga vijeća u
kojoj je definirano način dakle trošenja gdje se jasno kaže da se novci od eko rente koriste
za sanaciju okoliša Karepovca. Stoga vas molim dakle da dobijem napokon pisani odgovor o
prikupljenim sredstvima eko rente od početka i da za vas gradonačelniče pitanje ako može
odmah i da li ćete poštovat odluku Gradskog vijeća i da li će se ti novci ulagat u sanaciju
okoliša i evo zaključno, prije četri godine ste ponavljali dakle da uređenje zapadne obale ne
bi smjelo biti prioritet ispred Karepovca, onda vidim najavu prije dva, tri tjedna da se nastavlja
uređenje zapadne obale prema Ambasadoru odnosno Matejušci, a Karepovac i dalje stoji.
Kažem, stanje je stvarno alarmantno, posljednjih par mjeseci Karepovac užasno smrdi.
Mislim da sanaciju treba početi odmah, uređenje okoliša odmah, evo vjerujte i ovaj tjedan se
predviđa jedan zbor građana koji se odvija mimo politike, jer vjerujte ljudi više ne vjeruju ni
vama, ne vjeruju ni meni koji tamo živim, i stvarno je pitanje dana kad će se čaša preliti i kad
će Karepovac biti blokiran, onda smo svi u velikom problemu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, evo prije nego što dam riječ gradonačelniku, ja bi predložio svima
vama, a nadam se da će to i gradonačelnik prihvatiti da jedan dan kao što je to bilo i u
prošlom sazivu, sjednemo u autobus i obiđemo sve komunalne objekte, bilo vodne
infrastrukture, bilo čistoće, da se na licu mjesta upoznamo sa stanjem, problemima i
viđenjima budućeg razvoja. Bez toga nam nema spasa. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Obzirom da je ovo već treće pitanje toga tipa, mogli smo onda danas završit to sve
skupa i nastavit jedno dva sata još govorit o Karepovcu, pa onda umjesto tematske sjednice
onda da zaključimo to pitanje. Kolega Gojo, postavili ste mi najmanje 10 pitanja i 4, 5
komentara. Dakle, pokušat ću vam odgovoriti što bolje mogu. Nisam ignorirao ljude koji su
tamo službeni predstavnici, nego sam javio ljudima s kojima kontaktiram duže od godinu
dana i koji se međusobno jako dobro poznaju, uključujući i vas, da slobodno dođu kad god
žele i kad god imaju ozbiljni problem kao što su ga imali onoga momenta kad sam odlučio da
produžim još dodatno vrijeme. Oni su se javili, primio sam ih, razgovarali smo, iznijeli su
svoje strahove, mišljenje, razmišljanja, nakon toga sam ih ponovno zvao. Kad sam pozvao
gospodina župana i dva gradonačelnika da dođu kod nas, vi ste bili s njima, i tamo smo vrlo
16
otvoreno i konstruktivno razgovarali i mišljenje je bilo stanovnika. Dakle, bili službeni
predstavnici ili ne bili službeni predstavnici, tamo je bilo 20 ljudi. Prema tome, mislim da je
važnije da 20 ljudi od kojih vi znate svih, ja polovinu, su nam rekli ono svoje mišljenje na
temelju kojeg smo donili daljnju zabranu. Nisam reka da nisam siguran da je odluka dobra,
nego da mi je žao zbog takve odluke. To sam rekao i zaista mi je bilo žao zabranit to i ne
moć više zabranit sudisidima,
i isto tako sam rekao da sam duboko razočaran
razmišljanjima svih ostalih gradova uključujući i one izvan naše županije, posebice Šibenika i
Ploča koje su glatko odbili, nisu tili razgovarat o tome da barem na 7 dana prime smeće od
dva susjedna grada. Što se nas tiče, mi smo kao splićani dokazali solidarnost jer smo tri
mjeseca primali smeće, na kraju smo zajedničkim snagama, dakle, gospodin župan, dva
gradonačelnika, ali i ja, zvali ministra, dogovorili se i ministar je izrazio razumijevanje i
dozvolio je privremeno odlaganje. Dakle, ovdje je bila kordinirana akcija i mislim da je ovo
jedan svijetli primjer zajedno s vama da politika ne mora predstavljat problem kad se radi o
nečemu što je životne važnosti građana. To je jedno. Drugo, smetlište, nisam rekao da je
uređeno, smetlište ne može biti uređeno ukoliko ga niste potpuno sanirali, ali je zaista
održavano, čuvano i paženo. Kako god to izgleda smješno, kad vidite da tamo lete kese.
Pođite ja Jakuševac, pođite na neka druga smetlišta koja kolegica Ljubica je obišla svih, pa
ću vam reći o čemu se radi. Dakle, mi smo imali smetlište koje je staro smetlište, koje
predstavlja problem, nekad se u to smetlište ulazilo nizbrdo, pa se proklizavalo, pa su se
sajlama izvlačili, danas se penjete gore na 20, 30 metara visine. Prema tome, u tom smislu
mislim da je to smetlište dobro, da ga je Čistoća godinama i godinama pazila i održavala da
ne dođe do problema. A naravno da živite oko smetlišta nije baš ugodno. I sada, tamo ono
što moramo napraviti je cijeli niz stvari između kojih ću pokrenit, dakle već smo, imate
projekte i sve, (nemojte se ljutiti, ili puštate muziku, dekoncentrirate nas svih). Novac koji
ćemo prikupiti od eko rente, naravno da ćemo uložit u sanaciju okoliša samoga Karepovca
isto kao što ćemo i sam Karepovac nastojat uredit. Pitanje vezano za zapadnu obalu je
točno. Zapadna obala nije završena. Zapadna obala je završena negdi u 90%, a onih 10%
nije dovršeno i mi je moramo dovršit. Samu zapadnu obalu koja već postoji. Nećemo je mi
platit, dakle, predviđeni plan je predviđen, ali ne mogu vam reć kako ćemo to riješit, ali ćemo
to riješit tako da Grad to neće koštat osim dokumentacije, a zadnji dio od hotela Ambasador
do Matejuške isto tako Grad je odlučio uredit, međutim smo aplicirali prema fondovima
Europske unije gdje ima predviđenih sredstava baš za to jer imamo projekt. Dali smo već
projekt koji je već u prethodnom periodu bio gotov, dali smo taj prijedlog zajedno sa
aplikacijom i nadam se da ćemo dobiti oko 12 milijuna kuna sredstava da završimo taj
posljednji dio obale i da kompletiramo takozvanu zapadnu obalu do Matejuške koja je na
neki način potpuno sređena, imamo onda Rivu, imamo onda istočnu obalu. Dakle, ni jedno ni
drugo ne bi trebalo Grad koštati ništa osim dokumentacije. Dokumentacija za zadnji dio od
Matejuške do Ambasadora je već plaćena i ne trebamo ništa novoga platit, to je već
prethodno dogovoreno, plaćeno, projekt je spreman, Neno Mikulandra je projektant i ovaj
drugi dio zapadne obale ispod nas ovdje on nije u potpunosti završen i želimo ga završit da
imamo sve kompletno. A to ću vam na vrijeme reć. Nadam se da sam na sve odgovorio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Može, imate pravo, izvolite.
TOMISLAV GOJO
Nije dakle sporno da je Karepovac kao takav uredan, ali problem je u okolišu. Znači,
dođite 500 metara dalje od Karepovca, situacija je gora nego na Karepovcu. U tome je
najveći problem.
GRADONAČELNIK
To se slažem. To se slažem i to ste u potpunosti u pravu, zato što tamo nema
ograde i onda sve te kese i sve to skupa leti, to mi je iznimno žao, ali tu ćemo, napravit ćemo
ogradu, ali morate znat da bi ta ograda trebala biti visine 2 metra odprilike da bi imala svoga
efekta, ne radi toga da bi priječila ljudima, ljudi mogu to preskočit,nego svim onim kesama,
17
papirima i svemu ostalom da leti okolo, da ide do kuća, moramo napravit ogradu. Nažalost to
je izgleda najveći dio investicije za sanaciju Karepovca. Ograda. Karepovac je na površini
ako se ne varam oko 24 hektara. Morate sve skupa to okružit, to je zaista veliki iznos i to
moramo vidit, ali ćemo počet pa ćemo postepeno rješavat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je vijećnik Tomislav Prljević. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Smin li dat samo mali komentar, znači nije nikakva
kritika, mislim konstruktivna je stvar
PREDSJEDATELJ
Ajte molim vas postavite pitanje, pa lukavo zamotajte tu vaše pitanje.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Prvo ću postavit pitanje za svoju temu, onaj, riječ je znači o, pitanje je namijenjeno
gradonačelniku. Što ćete učiniti po pitanju rješavanja problema obeštećenja vlasnika
privatnih stanova koji su im oduzeti za vrijeme komunističke vladavine u kojima se danas
nalaze zaštićeni najmoprimci? Vlada je pritisnuta sudskim presudama iz Strasbura, priznala
je postojanje tog problema i nastoji, znači, donosi se zakonski okvir ka rješavanju toga u
kojem uglavnom stoji da bi jedinice lokalne samouprave a samim tim Grad Split trebalo
izdvajati nekih, sumu od 40% sredstava za rješavanje znači tog problema. Prema, u svojim
izjavama kroz medije lakonski odgovorili da Grad nema novaca niti ima stanova za
rješavanje tog problema, a na neki način svjedoci smo i priča, u kuloarima se priča da
nekakvim svojim podobnicima ustupate gradske poslovne prostore, a predstavnici Udruge
koju zastupaju ti vlasnici, koji zastupaju te vlasnike, u više navrata su tražili da ih primite, vi to
niste do sada napravili, pa vas ja pitam da li i to jest, kada ćete ih primiti da bi riješili ovaj
problem.
A što se tiče samih uvjeta na Karepovcu nije problem u ogradi, nego problem vam je
najveći u otpadnim vodama i kvaliteti zraka. Od tog ljudi tamo najviše pate. Hvala.
Ispričavam se što sam malo
PREDSJEDATELJ
Ništa, zahvaljujem. Evo odgovor od gospodina gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Opet ću se vratit na Karepovac. Pa jasno da je tamo. Ali gledajte, to je problem koji
je star 60 godina. Ja uz puno razumijevanje ljudi koji žive okolo zaista sam konstantno s
njima u kontaktu i uvijek sam ih spreman primit radi toga što imaju zaista ozbiljan problem.
Ali molim, apeliram na njih, mi smo tu 7, 8 mjeseci, 8 mjeseci malo više i pripremili smo sve i
počeli smo s prvom fazom realizacije. Treba nam samo malo vremena da idemo u drugu
fazu realizacije, pa ih molim da imaju razumjevanja, ja sam do sad sve što je bilo u mojoj
moći napravio da im pomognemo. Smanjili smo im cijenu, zabranili smo smeće, pokušavamo
to organizirat na najbolji mogući način. Smanjujemo količinu smeća koja dolazi tamo
primarnom selekcijom što je izuzetno bitno. Ali zaista ne možemo potezom pera niti
čarobnim štapićem otklonit probleme koji tamo stoje 60 godina, a osobito ne možete u ovako
toplom vremenu kao što je ove zime sa kišom u zadnje vrijeme, pa naravno da je povećana
količina otpadnih, dakle, procjednih voda koje truju sve, ali to niti početak sanacije, realne
sanacije neće otklonit. I kada Europska unija kaže da – vi ste sanirali vaše smetlište, neće bit
moguće još neko vrijeme jer je tlo impregnirano sa razno raznim otrovima i tako dalje. Tako
da ja u ovom slučaju evo i kolegi Goji dodani odgovor, apeliram na građane koji tamo žive
još malo strpljenja. Imaju strpljenja 30 godina, 40 godina, pa ih molim da imaju još barem 6,
7 mjeseci dok zaista ne pokrenemo kompletni proces sanacije.
18
Na ovo drugo pitanje što ste mi postavili odnosno prvi dio vašega pitanja, nikakvim
podobnicima i drugima nisam dao poslovne prostore. Poslovni prostori su po odluci
Gradskoga vijeća u diskrecionom pravu gradonačelnika, poslovne prostore sam dao
udrugama branitelja, pogledajte, ja ću vam dati sve, udruge hrvatskih branitelja koji su tražili,
dali mi program rada i sve ostalo. Oni su dobili i Udruga nezaposlenih. Dakle, nekoliko
udruga civilnoga društva je dobilo od mene prostore na korištenje od kojih je to, ja se sad ne
mogu svega sjetit, ali mislim da su bile tri udruge branitelja, Udruga nezaposlenih Grada
Splita, LGTB zajednica. I to vam je manje, više. Nažalost nema prostora više. I da sam htio
dijelit okolo naokolo na neki način nisam ni mogao jer nema baš previše prostora. Stan sam
dao jedan, potpisao sam jedan stan i to isključivo po zakonskim okvirima zbog socijalnoga
problema kojega smo tu u Banovini doživili, vidili svi skupa i u skladu sa zakonskim
propisima sam morao dodijeliti taj zadnji stan koji je ostao na raspolaganju Gradu Splitu. I to
vam je sve šta se tiče stanova.
Vaše pitanje, osnovno pitanje je bilo šta ću napravit. Pa ja mislim da je najpametnije
da pričekat zakon, odnosno zakonski okvir koji je najavljen od strane Vlade i da nakon toga
ovdje svim vijećnicima kažem šta ćemo radit. Nije to pitanje za gradonačelnika. Ja se
ispričavam. Ali ja ne mislim da sam dovoljno pametan da riješim 460 stanova koliko bi se u
Splitu trebalo desit kao zamjenskih stanova. Niti sam ih napravio problem, niti ja mislim da ga
sam mogu riješit. Niti imam zakonsko pravo da to riješim na način da kažem evo sad ćemo
mi Grad Split odprilike polovinu budžeta preusmjerit u rješavanje stambenih problema onih
koji po zakonu na to imaju pravo, pa onda ćemo 400 milijuna kuna kupit stanova i dat
stanove. To je otprilike tako zvuči vaše pitanje, pa vam ja odgovaram –kad dođemo do
zakonskih okvira i onoga što moramo napravit onda ćemo to svi skupa znat, a ja ću na Vijeću
postavit pitanje šta nam je radit, jer nije jednostavno pitanje. Pa mi nemamo novaca za kupit
5 stanova, reć ću vam – 820 hrvatskih branitelja ima pravo na određeni način po određenim
kriterijima u određenim fazama na stan, odnosno na stambeno zbrinjavanje, jedan ih dio ima
pravo na kuću. 820. Na području Splitsko-dalmatinske županije, a pri tome je najveći dio u
gradu Splitu, od čega je ako se ne varam 56 u onoj primarnoj grupi. Dakle, mislim oni koji
znaju o čemu govorim, 56 ih ima apsolutno pravo. I to je ono što moramo napraviti i što je u
programu u konačnici. A svi ostali su u drugoj, trećoj, četvrtoj skupni. Međutim, i oni u
konačnici imaju na to određena prava na određeni način. Zbrojite to sa ovih 460 stanova koji
bi morali dat kao zamjenske stanove ljudima koji imaju na to pravo, pa ćete doć do iznosa do
kojih vam ja kažem. Ja to ovoga momenta ne znam riješit. Vidit ćemo. Pričekajmo neka dođe
zakon pa ćemo smislit nešto, ja imam nekoliko ideja, već sam razgovarao u ministarstvima
sam već razgovarao, već smo neke ideje mi njima dali, i oni nama, vidit ćemo zajedno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gradonačelniku.
LJUBICA VRDOLJAK
Kratka pitanja i kratki odgovor.
PREDSJEDATELJ
To sam ja sad mislio reć. Samo evo nek gospodin Prljević će ima pravo na
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Znači ja bih vas onda molio da kad već priznajemo da postoji problem a koji je
očigledan 450 familija nije malen broj u tako jednom malom gradu, da barem te ljude za
početak se prime na jedan kratak razgovor i da ih se sasluša, jer nije u redu da ih se ignorira,
ljudi već godinama taj problem imaju, a ironično, vaša stranka je pravni sljedbenik tog
problema.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja ne bi, gospođa, a u redu, izvolite gospodine gradonačelniče.
19
GRADONAČELNIK
Ja ću prvo odgovorit, vi postavljate, ne mislim samo na vas gospodine Prljeviću, svi
ste mi postavili umisto jednog pitanja, postavili ste mi u sklopu pitanja između 8 u 15 pitanja.
Ovo će trajat najmanje do podne. Ali ja ću vam odgovarat, samo onda koliko ćete vi sjedit tu.
Mislim, zaista postavljate mi po 15 pitanja u jednom pitanju i onda vam nije dovoljno i onda
još komentirate to sa još dodatnim pitanjima. Ja ću gospodinu Prljeviću odgovorit. Dakle,
gospodu nisam primio jer ne znam šta ću im odgovorit. Moga sam ih kurtoazno primit, ali oni
spadaju u kategoriju onih građana, onih udruga koje ne mogu primit jer dnevno primam toliko
ljudi da izađem odavde u 8 sati navečer i nisam sve riješio. Dakle, njima sam odgovorio –
pričekajte dok ne budemo imali konkretne upute ili konkretne stvari da vam znam reć. Znam
ja šta će te mi reć. Pa normalno da ćete se žalit i normalno da ćete tražit stanove. Ali ja vam
nemam šta odgovoriti. Znam vaše zahtjeve, kad dođe momenat primit ću ih. U
međuvremenu uvijek mogu otić kod pročelnika, razgovarat sa pročelnicima koji su zaduženi
za to, koji će isto reći da ovoga momenta ne znamo šta im konkretno odgovorit. Ako žele
samo razgovarat, nije problem, ali to je za mene ovog momenta uz toliko ljudi koji čekaju na
razgovor, nek idu kod pročelnika pa ćemo vidit, ali ću ih prije ili poslije primit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospođa Ljubica me podsjetila da sam već trebao intervenirati i
spremao sam se. Ne bih želio da me shvatite da dociram. Podsjećam na članak 19.
Poslovnika – pitanja moraju biti kratka, jasna i jezgrovita. Odgovori isto tako i vijećnik po
članku 21. ima pravo postaviti samo jedno pitanje. Molim vas da se držite toga da vas ne bi
morao sada pa nadalje opominjati i uzimati riječ. Gospodin Petar Škorić vi ste se javili za
vijećničko pitanje. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo vrlo kratko
pitanje, krenuli smo sa životnim problemima naših građana i ono je vezano tiče se više
stotina naših građana, njihove egzistencije, riječ je dakle o informaciji o otpuštanju i
diskriminaciji zaposlenika Hrvatske pošte. Svi smo svjedoci stalnog stagniranja Hrvatske
pošte u našem gradu. Dok posla u toj branši ima sve više, dakle svjedoci smo da niče sve
veći broj većih i manjih poduzeća koji se bave tom djelatnošću. Posljednjih mjeseci kao
vijećnik dakle gotovo svakodnevno primam poruke očaja i nepravde od nezaposlenika
Hrvatskih pošta, naših sugrađana koji su uplašeni, izloženi neviđenoj torturi strahujući za
svoja radna mjesta i osiguranja egzistencije u ovim teškim vremenima. Vjerujem da i vi
gospodine gradonačelniče da ste upoznati s njihovim problemima kao i drugi vijećnici ako
dobivam ja dobivaju dakle i drugi. Naime, …. Vrijedna nekretnina Hrvatske pošte u
Tomislavovoj ulici je zamjenjena za drugu nekretninu u Zagrebu, dakle, izgubio je Split
nekretninu, a s druge strane koliko smo informirani, u sljedećih nekoliko mjeseci Hrvatska
pošta planira otpustiti nekoliko stotina radnika za koja se ukidaju radna mjesta, dok se isto
nova ukidaju u Zagrebu. Dakle, budući je riječ o brojnim našim sugrađanima koji se po
svemu sudeći sustavno diskriminira, a kako je vaš najbliži suradnik gospodin Davidović i član
Nadzornog odbora Hrvatskih pošta molimo da nas se informirate što se tamo događa. Hvala
lijepa.
GRADONAČELNIK
Gospodine Škoriću i meni se obraćaju cijeli niz ljudi zaposlenika Pošte, jedan dio ja
ih osobno poznajem. Međutim ovo je pitanje koje bi trebali uputiti Ministarstvu i Upravi
Hrvatskih pošta i ja nemam potrebe da vam odgovaram na to jer vam ne znam sve detalje.
Ono što znam znate i vi iz medija, dakle to je restrukturiranje Hrvatskih pošta, okrupnjivanje
određenih segmenata poslovanja i pri tome će se jedan dio ljudi ili se već proglasio, ne
znam, tehnološkim viškom. Ali mislim da Gradsko vijeće Grada Splita može samo apelirat, a
ne možemo ulaziti u detalje, ja vam veći odgovor od toga ne znam, morate ga uputiti
Ministarstvu.
20
PETAR ŠKORIĆ
Zahvaljujem na odgovoru. Slažem se većim dijelom s time. Dakle ova pisma mi smo
uputili Ministarstvu, ali upravo uloga je Gradskog vijeća i Grada Splita da intervenira, da
apelira, da ne dopusti da se nekretnine koje su ovdje bile, koje su zapošljavale na taj način,
uzimaju istodobno tolika radna mjesta se u gradu Splitu gube. Mislim da je uloga ovog
Gradskog vijeća da na taj način utječe pa da barem to što se planira pokuša smanjiti ili
barem utječe na manji broj onih koji će dobiti otkaz. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za vijećničko pitanje se javila Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Zahvaljujem. Evo kratko pitanje za gospodina gradonačelnika. 21. siječnja ove
godine gradonačelnik je donio odluke o razrješenjima i imenovanjima predstavnika Grada
Splita u Nadzornim odborima trgovačkih društava "Splitska obala", "Promet" i "Stanouprava". Možete li nam objasniti koje su stručne kompetencije imenovanih osoba iz kojih ste
zaključili da će upravo ove osobe na pravi način nadzirati rad društava? I možete li navesti
koja iskustva u sličnim poslovima imaju? Te vas molimo da nam dostavite i njihove
životopise.
GRADONAČELNIK
Kolegice Puljak, ponavljate već nekoliko puta slična pitanja. Dakle, po zakonu ja
imam pravo na to. To je moje zakonsko pravo da imam diskrecionu odluku u tom smislu. Vi
možete mislit drukčije, a ja vam ponavljam – to je moje zakonsko pravo da pokušam
rukovodit s trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Splita nad kojima imam
pravo rukovođenja na način najbolji koji ja imam. Posljedice toga će biti ili pozitivne ili
negativne za mene. To su radili svi gradonačelnici do sada i to rade svi gradonačelnici na
nivou države. Sve ostalo bi bilo samo bježanje od odgovornosti. Dapače, ja sam čak otišao
korak dalje i zahtjevao da se svi statuti svih trgovačkih društava i javnih ustanova promijene
osim gdje zakonom to nije moguće, a to je u ovom slučaju jedina javna ustanova Park šuma
Marjan jer je zakonom drukčije definirano, da se promijene na način da ja razrješujem i
imenujem članove uprave odnosno upravu jer na taj način mislim da preuzimam punu
odgovornost da se ne sakrivan iza bila koga ili bilo čega. Prema tome, ako to vama treba
objašnjavat, ja ću vam dostaviti životopise, dostavit ću vam životopise, međutim moje je
diskreciono pravo da ja stavim tamo koga god ja želim stavit jer u konačnici po zapovjednoj
odgovornosti ja na kraju odgovaram za sve. I to sam vam dva, tri puta rekao i vi se s tim
očito ne možete pomirit, ali to mi je žao, ali to je moje pravo. I to zakonom zagarantirano
pravo, inače ne bi trebalo da budu izboru nego bi trebalo biti za gradonačelnika, nego bi
gradonačelnik očito kako to vi shvaćate trebao biti fikus a Gradsko vijeće bi trebalo sve
obnašati. Ja se držim zakona. Gradsko vijeće ima svoje ingerencije, a gradonačelnik ima
svoje ingerencije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na odgovoru. Dopunsko pitanje ili izjašnjenje. Komentar. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Komentar. Evo ne znam čemu nervoza na ovakvo pitanje uporno posljednjih dana
ponavljate da ćete preuzet odgovornost i da ćemo za svaka vaša djela da ćete odgovarat za
četri godine. Samo da napomenem da zapravo trebali bi vas i građani i evo Gradsko vijeće
pozivat na odgovornost svaki dan i zapravo za svaku vašu akciju, dakle, nije smisao toga
dakle da radite što hoćete i za četiri godine odgovarate o tome na izborima. Pitanje je mislim
s mjerom obzirom da kažete imate pravo postavljati koga hoćete, niko ne sumnja u ta vaša
prava, ali mi kao i Gradsko vijeće i predstavničko tijelo imamo pravo tražiti od vas da tim
ustanovama upravljate manirima dobrog gospodara i imamo pravo izraziti sumnju kad
21
postavljate ne znam na primjer studente u upravna, nadzorne odbore koja su u dubokim
krizama i kompleksnim situacijama. Pa evo zato molim pisani odgovor na ovo pitanje.
PREDSJEDATELJ
Možete slobodno.
GRADONAČELNIK
Nema nervoze. Odgovaram na pitanje koje ste mi postavili već četri puta šta ja
znam, pa sam vam isto tako odgovorio. Očito kod vas izazivam nervozu i moj odgovor i radi
toga što ne možete prihvatiti to da neko kao što sam ja koji praktički dolazi iz privatnoga
sektora razmišlja na taj. Ima tu cijeli niz ljudi koji se slažu da u cijeloj državi bilo bolje da se
pristupi na taj način, dakle, pune odgovornosti. Preuzmete punu odgovornost i onda za četri
godine ili prije ukoliko budu izvanredni izbori, podnesete račun. A što se tiče trgovačkih
poduzeća njihova obaveza je jedan put godišnje predat izvještaj iz koga ćete vidjet kako se
upravlja. I treći dio vašega pitanja je bio usmjeren na studente. A ja samo pitam, i zadnji put
ste rekli, bili ste najglasniji protiv toga, da se dio ljudi koje sam pokušao imenovat u nadzorne
odbore i upravnim vijećima ne imenuju, a radilo se sve o mladim ljudima. A pod parolom
dajmo sve mladima, pa onda kad su ti mladi, nemaju iskustva, nisu kompetentni, neće to
znat radit. Dakle, u kombinaciji određenoga tipa ljudi sa velikim iskustvom treba nadodati i
one koji nemaju gotovo nikakvo iskustvo ali imaju zdrav razum.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sljedeći se za riječ odnosno vijećničko pitanje javio gospodin Duje
Sučić. Izvolite gospodine Sučić.
DUJE SUČIĆ
Hvala. Pitanje za gradonačelnika. Znači poštovani gradonačelniče nedavno smo
imali posjet ministra prometa koji je donio još jedno obećanje završetku ceste Solin – Klis
koja se radi već 26 godina, odnosno četvrt stoljeća. Ja se toplo nadam da nećemo dočekati
još jedno obećanje te da će ista biti završena kako je i obećano. No ovo po sebi nosi još
pitanja. A s obzirom na vaše veliko gostoprimstvo prema ministru, ja vas pitam sljedeće: što
ste izborili za splitsku zaobilaznicu i što je obećao i da li ste uopće razgovarali o tome. Ako
niste, ja vas podsjećam na sljedeće. Jednim od najvažnijih kriterija za ulaganje u ceste a to
je broj vozila na nekoj dionici, u Stobreču je upravo među državnim cestama u Hrvatskoj
najveći promet, odnosno najveća gustoća vozila. Zatim iza toga slijede par lokacija drugdje,
a onda ide prema Solinu. Tako da taj podatak o broju vozila je nešto najkonkretnije što može
određivati gdje će ići neke investicije, tako da mi ne moramo biti zahvalni ministru što je
došao, što je to, već imamo pravo tražiti i drugo navedeno sukladnim činjenicama i pravim
kriterijima. Ja neću spominjati Zadar, mogu spomenut samo Rijeku, izjave gradonačelnika
gdje imamo 40% manji promet na tim dionicama a gdje se ulaže. Imamo nedavno obećanje
gradonačelnika iz tog kraja da će se u narednom razdoblju stotine milijuna kuna uložiti u
proširenje riječke obilaznice, a uz 40% manji promet. Evo. Nameće se konkretno pitanje
pošto se i ova obilaznica, to su sve državne ceste jer se radi sredstvima Hrvatskih cesta, što
ste učinili za nastavak ovih radova i jesmo li dobili kakvo obećanje ministra i lobiramo li svi
skupa zajedno da sredstva idu ovdje jer po svim kriterijima i svemu ona su tu potrebna prije
nego u nekim drugim krajevima. Hvala.
GRADONAČELNIK
Hvala kolega Sučić. Moram priznat da ću prije dat jedan komentar. Danas zaista
nisam siguran jeste li vi oporba ili ste, jeste naravno, šalim se, ali zaista konstruktivna. Hvala
vam lipa. Svima po redu, ovo je zaista bilo više nego konstruktivno. Zašto ne? Dakle,
ministar je tu bio i bio je i direktor Hrvatskih cesta. Nije isti dan, razlika je bila u dva dana.
Dva, tri dana je bila razlika. Dakle, ova cesta koja se radi 40 godina odnosno ajmo reć da se
23 godine radi, će bit gotova do sezone. Dodatna sredstva su poslata tamo. Dakle, plaćeno
je sve izvođaču, prvo je bio Konstruktor, pa je Konstruktor izašao, nakon muke smo ih uspili
22
maknit, zajedničkim snagama, a na kraju su oni pristali da se javila Hidroelektra koja je ušla
unutra i kojima je sve plaćeno, ponovno ušla u financijske dubioze i probleme, međutim, bore
se. I bez obzira što smo mi kao građani nismo zadovoljni i nismo zadovoljni i moramo izraziti,
i vi ste to rekli, nezadovoljstvo jer još nije gotovo, moramo razumjeti da su svi naši
građevinari u ozbiljnim recesijskim problemima, fali posla, previsoki ulazni troškovi i da ne
nabrajam. U svakom slučaju imamo zaista obećanja i direktora Hidroelektre i ljudi iz
Hrvatskih cesta koji doslovce na dnevnoj bazi to monitoriraju, pritišću, zovu, traže, inzistiraju,
ali ako prođete tamo vidit ćete da se radi. Vidit ćete veliki broj. A onda dva dana nitko ne radi.
Bolje da ne kažem zbog čega. Dakle, imate tamo gomilu kamiona, bagera, buldoždera,
dizalica i svega ostaloga, rade, i onda odjedanput vidite da tamo svi stoje i nitko ništa ne radi
taj dan. Vezano je ponovno uz njihove financijske probleme. Svako toliko uđu u blokadu, a
sve im je plaćeno i dodatno će im biti plaćeno. Dakle, obećanje je do početka sezone i mislim
da će se obećanje ispunit.
Što se tiče ovoga drugog dijela pitanja, zaobilaznica Omiš–Trogir je najopterećenija
linija, najopterećenija cesta u Hrvatskoj definitivno i to osjetno. Dvostruko više od bilo koje
druge ceste opterećena. Međutim, isto tako, u onome drugome dijelu do Omiša, oko Omiša i
isto tako najteža dionica koja postoji osim jedne dionice gore u Gorskom kotaru. To je najteži
dio za izgradit obzirom da se radi o tome da bi trebalo izgraditi, tu su arhitekti, možda i
sposobniji od mene to objasnit, ali zaista se radi o vrlo kompliciranoj dionici ceste. Ide se i
dalje, novci su .... i još dodatno će se investirat i mi smo konačno zahvaljujući
gradonačelniku Kaštela u ovom slučaju deblokirali ovu situaciju vezano za dionicu od Splita
do Trogira jer smo tamo na trasi te ceste kod proširenja imali tri kuće koje su zahvaljujući baš
gradonačelniku i njegovim suradnicima, deblokirana je situacija i mislim da će se to u toku
ovoga ljeta završiti, ta dionica bi trebala krenit se ponovo i da bi trebala bit završena do kraja
ove godine. Ovaj drugi dio, ne znam, vrlo je kompliciran, nisu samo sredstva u pitanju, nego
zahtjevni arhitektonsko građevinski poduhvat. Ali nama je bilo važno da idemo završit ovo do
Trogira, a onda ćemo nastavit pritiskat da idemo i ovo kod Omiša završit. Naravno da imamo
obećanja, sve, a osobito ovo obećanje do Dugopolja će biti završeno do sezone.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li kakvih dodatnih intervencija?
DUJE SUČIĆ
Samo jedna rečenica. Dobro, ali zaobilaznicu, nemam ni konkretnih vremenskih ni
financijskih pokazatelja za zaobilaznicu, jel, sve je rečeno na tim obećanjima i sve skupa s
obzirom na to još jedanput napominjem, znači na Ministarstvu, i na ta nekakva lobiranja da
se to treba ić prema tome jer u isto vrijeme imamo primjer u drugim krajevima gdje se već
ulaže, znači gradi se, izgrađuje se, a ovdje non stop se nešto odgađa, tako da u tom smislu
ministar tu treba biti svaki dan po onom što je potrebno, jel.
GRADONAČELNIK
Samo djelomično ste u pravu radi toga što se ove dionice koje se rade na drugim
djelovima su odavno bile isprojektirane i odavno su bile pokrenute kao i ova naša na neki
način, međutim, imate tu puno i do izvođača radova. A ja ću vam dati konkretni odgovor sa
datumima kad se konzultiram ponovno sa Hrvatskim cestama ili jesu obećali pa su sad
prebacili ponovno sredstva na ovo Dugopolje. Dat ću vam konkretniji odgovor nakon što
ponovno vidim s njima koja je najnovija situacija.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug vaše pitanje.
LUKA PODRUG
Ja na moje pitanje tražim pisani odgovor zaista zbog proteka vremena i činjenice da
su sve kolege zanemarile da točka 21. Izvješće o radu gradonačelnika bila prilika da o
svemu pričamo i nadugo i naširoko. Naime, postavio sam u pisanom smislu pitanje pa ga
23
neću čitat, samo ću ga ukratko prepričati i molim pisani odgovor radi uštede vremena, inače
sam mislio pitat nešto slično što je pitala gospođa Marijana, ne zato što smo dosadni i
ponavljamo se nego zato što živimo u državi di postoje dva različita kriterija. Za ono što se vi
ovdje hvalite, imate na to pravo, imate ovlast, vodim grad, i tako ću ga vodit, u Županiji se
podnose kaznene prijave, u vrijeme Željka Keruma su se provodile kaznene prijave. Kad bi
se smijenilo na kraju mandata, izabralo drugoga na kraju mandata to je bilo nebo na zemlju,
a sada se smjenjuje u sred mandata. Međutim, očito imamo dva različita kriterija i selektivnu
primjenu prava.
Moje vijećničko pitanje znači na koje tražim pisani odgovor evo u par rečenica ću ga
samo sažet, radi se o redu u javnom prostoru i na plažama. Mi imamo situaciju u gradu da
kiosci i štekati razno razni svi izlaze izvan onih gabarita što dopustimo, date nekome
dopuštenje na 12 metara, on napravi, ne znam, čvrsti objekt na 120 ili 200 metara. Izmijenio
se Zakon o građevinskoj inspekciji koji je da puno veće ovlasti komunalnim redarima i mislim
da je to obveza svih nas i vas izvršne vlasti i nas u gradu, gradskih vijećnika, da stanemo na
kraj lokalnim šerifima. Vi imate bezbroj što imenih što bezimenih, ja ih uopće neću ovdje
proizvat, svi to znamo, koji su se toliko raširili, toliko bahato i šerifovski se ponašaju da je to
sramota svih nas. I druga je tema ovo ostakljivanje tih istih štekata, zaista treba jedan kriterij.
Imate na Rivi, u srcu grada, a s druge strane se negdje dopušta a negdje ne dopušta. Grad
mora imati jasna pravila, razumljiva, provediva, efikasna i nitko ne smije biti ispred zakona.
Ja moram priznat kao vijećnik u više mandata, milijon puta sam bio u poziciji da molim
službe ovdje za neke banalne stvari pitat, može li neki čovjek nešto što je svim drugima
dopušteno, najčešće bi dobio odgovor da ne može jer se ne uklapa u propise, onda bi to taj
nekim drugim načinom riješio. Ispada u Splitu može svaki šerif nego gradski vijećnik.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
GRADONAČELNIK
Pitanje je prilično široko, pa u pisanom obliku vam mogu odgovorit, ali ću vam
odgovorit i ovako. Dakle, ako je bilo kaznenih prijava, ja ih nisam podnosio u prošlom
mandatu. Neću sad govorit ko je podnosio, to je druga priča, ali sam ja isto tako pristupio
promjeni Statuta i možda je u prethodnoj vlasti bilo problema u tome što se nije promijenio
Statut isto kao što u nekim drugim situacijama, u nekim drugim gradovima nisu promijenili
Statut. Dakle, ja jednostavno promjenom Statuta uzimam dodatne ingerencije, imam pravo
na to i prvo sam promijenio zakon, dakle Statut zakonski, da bi mogao pristupit promjeni. I
dalje vam ponavljam, smatram da je moje pravo i moja obaveza na kraju preuzet kompletnu
odgovornost, a to jedino mogu tako da imam pravo razrješit i postavit kako članove upravnih
i nadzornih odbora, tako i direktore tvrtki koji su u vlasništvu Grada Splita. I ne vidim zaista
ništa sporno, mislim da se svi slažete oko toga, imamo jednostavniji sistem rukovođenja,
upravljanja i odgovaranja.
A ovaj drugi dio priče neću ponavljat, već ste čuli, međutim odgovorit ću vam na
ovo. Ovdje kolega Luka u potpunosti ste u pravu i otkad smo došli u Banovinu jedan od većih
problema vam je borba za takozvanim lokalnim šerifima kojih na dnevnoj bazi, doslovce na
dnevnoj bazi se moramo borit za metar po metar štekata koji su svi nabujali, s kojima i moj
prethodnik je imao ozbiljnih problema i borio se i on četri godine s tim, i njegov prethodnik se
isto tako borio i mi smo ušli isto u tu borbu na dnevnoj bazi, zbog toga se na dnevnoj bazi se
prijeti meni i dio komunalnim redarima, rukovoditeljici komunalnog redarstva, savjetnika, isto,
na dnevnoj bazi. Prijetnja za prijetnjom. Čim taknete nekome, ne u stečena prava, nego
ugrabljena prava. Jer to nisu stečena prava. Imate rješenje na 300 kvadrata, a on ima 400
kvadrata. I kad mu idete to uklonit, onda kaže nije vaše pravo, ja ću to pištoljima branit i tako
dalje, žalit se ovome i prijeti se medijima. I nije jedini slučaj.
Ostakljivanje isto tako, zabranili smo svako ostakljivanje, ona koja smo naslijedili,
nismo ih dirali radi toga što se radi o ostakljivanju oko Turističke palače, dakle, to i tako i
tako ide u rušenje sve skupa pa nismo se tili bavit s tim još dodatno, tamo i tako ide ljeto i
sve pa smo to pustili. Na zapadnoj obali sam doslovce mora zabranit da se dođe do
24
dodatnoga ostakljivanja. I na još nekoliko mjesta u gradu nismo dozvolili i tu smo opet imali
problema. I čim nekome nešto taknete onda svi počnu prijetit, u Banovinu se donose bombe i
tako dalje i tako dalje. Mislim, ali ste u pravu. Ali borimo se.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo komentar gospodina Luke.
LUKA PODRUG
Kratka rečenica. Ja očekujem od vas kao vijećnik da tu budete dosljedni i uz
podršku vijeća da jednom ako treba imat tematsku raspravu i svi iza tog stojimo. A onaj prvi
dio, ja apsolutno podržavam činjenicu da gradonačelnik ima pravo i ovlasti sve promijeniti i
staviti svoje ljude, ali mi je nevjerojatno da 100 metara dalje u Županiji neki reketar iza nekog
falšog sindikata koji štiti kriminal, ima dva dana podnosi kaznenu prijavu protiv dožupana
zato što provodi zakon taj isti koji vi ovdje u Splitu provodite. Vidite, to je apsurd. I to sam
želio reć. Mora isto pravo biti za Ivu Baldasara i za svakoga drugog, i sutra kad se promijeni
vlast nemojte zaboraviti ovo što danas govorimo kad neko dođe novi i kaže svim direktorima
– danas svi ostavke, ja biram svoje, svim članovima upravnih i nadzornih vijeća. Budimo
pošteni i principijelni. Ja vas apsolutno podržavam, a hoću isto kriterij za svakoga. Vi imate
pravo koje nema pravo Županija.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Uz jednu napomenu još ima 15 minuta, a 8 je prijavljenih. Vi znate da
ću primjenit članak 20. i gotovo.
GRADONAČELNIK
Kolega Luka u pravu ste i moj cilj je da promijenim standard. Neko će reći da ga
snižujem, a ja mislim da ga povećavam. Dakle, povećat ćemo standard …… (- kraj 1B
kazete -)….ja mislim da je to zaista i pravo i obaveza.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Amo molim vas malo brže da što više vijećnika dođe do izražaja.
Gospodin Gjurković Srđan. Izvolite.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa predsjedniče. Kolegice i kolege, dakle ja ću biti relativno kratak.
Pozdravljam naravno Grad u prihvaćanju inicijative da se ide rješavanje škola sa javno
privatnim partnerstvom. Podsjećam samo da u ovom trenutku je pripremljenih znači za
konkretnu realizaciju 2.250.000 kuna javno privatnog partnerstva što škola u Hrvatskoj. Da bi
ubrzali ovu cijelu proceduru, moje pitanje je, trebamo naravno potpisati, odnosno Grad bi
trebao ovjeriti i potpisati suglasnost Centru za energetiku za praćenje poslovanja
energetskog sektora investicija kako bi se pristupilo analizi mogućnosti projekta. Pa moje
pitanje je da li je potpisano, kad će se potpisati i koji je hodogram događanja kako bi ubrzali
procese i znali točno kad ćemo moć postaviti kamen temeljac na nove škole.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor će dat zamjenica gradonačelnika gospođa Aida Batarelo.
Izvolite.
AIDA BATARELO
Dobar dan svima, poštovani gospodine gradonačelniče, poštovani gospodine
zamjeniče, gospodine predsjedniče Gradskog vijeća i cijenjeni vijećniče Gjurković. Do 25.
ovog mjeseca bit će poslana dokumentacija na suglasnost. Očekujemo da će škola biti 2016.
godine. Inače 25. imamo jedan sastanak u Ministarstvu, imali smo sastanak i 7. veljače, bio
je ovdje ministar i bio je ovdje načelnik Sektora za kapitalne projekte i investicije, i dogovorili
smo hodogram aktivnosti u skladu s tim i 25. idemo u Zagreb. Hvala.
25
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li kakav komentar dodatni?
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa. Pretpostavljam da ćete 25. potpisati CU da uđe u proceduru, jel, to je
oni pisani dokument. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Damir Vidošević. Izvolite.
DAMIR VIDOŠEVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan poštovane kolege i kolegice, bit ću kratak i
brz. Imam jedno konkretno pitanje za gospodina gradonačelnika, znači moje vijećničko
pitanje radi se o pothodniku Prime 3, to je Ulica Ruđera Boškovića. Konkretno zašto Grad ne
preuzme na sebe i o svom trošku rješavanje problema legalizacije poslovnih prostora u tom
pothodniku, a kojih je bio prodavatelj. Vlasnici poslovnih prostora ne mogu ishodovati
uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama ni dobiti uporabne dozvole koje su im nužne
za obavljanje njihovih djelatnosti. Objekt je sagrađen na čestici zemljišta 9921/1 poduložak
13902 K.O. Split. Eto. Kratko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite odgovor.
GRADONAČELNIK
Ne znam vam odgovor zaista moram vidjeti sa službama, dat ću vam pisani odgovor
jer ne znam o čemu se radi.
DAMIR VIDOŠEVIĆ
Naime, oni tu već godinama imaju poslovne prostore, neki vrše i sami imaju
djelatnost, neki su ih iznajmili, znači plaćaju sve komunalne djelatnosti, čistoću, a nemaju
vlasnički list. Sad po novom zakonu ne mogu uopće vršiti djelatnost ako nemaju, a Grad je
prostore prodao sve te prostore svima njima. Ništa. Molim pisani odgovor na ovo pitanje.
PREDSJEDATELJ
U redu. Dobit ćete ga. Gospođa Ljubica Vrdoljak izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo svojevremeno sam gradonačelniku postavila pitanje o korištenju gradskih
parkirališta bez naknade za dragovoljne darivatelje krvi, pa vas molim da mi samo kažete u
kojoj fazi je taj projekt jer ste mi tada obećali da će to ići brzo, međutim, moje vijećničko
pitanje je vezano isto tako za projekte, kolega vijećnik Marušić je govorio o pokretanju
projekata, a ja imam da je iz Odjela za prosvjetu Grada Splita plaćen projekt jednom
vijećniku sa liste «Pametnih za pametni grad», pa ma zanima: - u kojoj fazi realizacije je
projekt? - Koliko je projekt plaćen? I ako se ne realizira zašto?“
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor će dati na jedno pitanje gospođa Aida Batarelo, a na drugo
gradonačelnik. Izvolite.
AIDA BATARELO
Poštovana vijećnice Vrdoljak pa evo upit vezan za dobrovoljne davatelje krvi je bio
isto tako upućen od strane Tomislava Goje, nisam mu do sad odgovorila, ali ne znači da
nisam po tom pitanju nešto i htjela napraviti. Naime, dobila sam informaciju kada sam
zatražila da se dobrovoljnim davateljima omogući besplatan parking, dobila sam informaciju
da oni imaju omogućen besplatan prijevoz i da ne mogu po drugoj osnovi ostvariti neka
26
prava. Dakle, oni se mogu besplatno voziti autobusom. U tom slučaju izgleda da parking nije
ni potreban. Eto toliko. Hvala.
GRADONAČELNIK
Drugi dio ću vam ja odgovarat, dakle, radi se o kolegi Ranku Miliću koji je za vrijeme
gradonačelnika Keruma potpisao sa tadašnjom upravom ugovor o, ugovor o, ne znam vam
točno kako se zove, koji je,
JURE ŠUNDOV
Analiza, mogu li reć?
GRADONAČELNIK
Ma dapače, kolega Šundov vi znate bolje o tome pa vi samo recite
LJUBICA VRDOLJAK
To me ne zanima, on je vijećnik, pa neće odgovarat
GRADONAČELNIK
Neće odgovorit, samo ….. naslov
JURE ŠUNDOV
Naslov je Analiza svih europskih gradova koji su aplicirali na europsku prijestolnicu
kulture i mjera koje su poduzeli projekata koji su realizirali kako bi to pomoglo timu Grada
Splita da bi bolje pripremio svoj projekt apliciranja Split kao prijestolnica kulture 2020. Evo, o
tomu se radi.
GRADONAČELNIK
Hvala kolegi Šundovu, samo je pročitao, odnosno rekao kako se, koji je točno bio
projektni zadatak kojega je gospodin Milić u jednome dijelu dao gradu, u jednome dijelu nije,
njemu je plaćeno koliko ja znam dio, dio nije plaćen.
LJUBICA VRDOLJAK
Ovako, ja imam ispred sebe, ja nikad ne postavljam pitanja da nemam odgovor, znam
točno kako se zove, jer imam ispis obveza grada, obveze Grada su 147.250 kuna. Mene
zanima je li projekt se može realizirati il ne može? Jer ja ovdje mogu dostaviti projekt koji će
koštat 70.000 gdje ću vam dokazat teoretski da u gradu Splitu za godinu dana nema smeća.
I ako ćete mi ga platit, samo neka ga provede neko drugi. Prema tome, mene zanima je li to
projekt koji je provediv, ako je, koji dio se provodi, a ako nije zašto se ne provodi, a ako ne
neka vijećnik vrati novce u proračun Grada ako je projekt neprovediv? Mislim, kod mene je to
vrlo jasno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo kratki komentar gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Meni je žao što nema gospodina Milića da vam on odgovori. Ja, šta ja znam, projekt
je u jednom dijelu isporučen, u jednom dijelu nije isporučen, a Služba za kulturu vam može
dati i pisani izvještaj da li je to provedivo, iskoristivo ili nije. Ja nisam stručan i ne znam
odgovoriti na to.
LJUBICA VRODLJAK
Onda vas molim pisani odgovor u kojoj fazi je realizacija, to je meni bitno, jer ako se
projekt realizira ona je ok.
PREDSJEDATELJ
Onda pisani odgovor, jel te, tražite. Hvala. Sljedeći je po redu Igor Mladinić.
27
IGOR MLADINIĆ
Pozdravljam gradonačelnika, sve kolege vijećnike. Svi se slažemo da su investicije
nužne za razvoj grada. Gradonačelnik i njegove službe na razne načine pokušavaju privuć
ulagače svakodnevno primajući investitore, nudeći projekte po svijetu kao što je nedavno bio
u Rusiji sve s ciljem pokretanje ubrzanog razvoja grada. Svi smo svjesni da jedan od ključnih
preduvjeta realizacije investicija u promjeni GUP-a. U Upravnom odjelu urbanizam,
graditeljstvo i zaštitu okoliša dobio sam informaciju da je predano preko 400 zahtjeva koji
čekaju promjenu GUP-a. dosta je zahtjeva za dogradnjom, ali ima investicijskih projekata kji
čekaju a ti investicijski projekti su od vitalnog značenja za ovaj grad. Postoji preko 20
projekta domaćih investitora koji bi u vrlo kratkom roku mogli krenuti u realizaciju, ali ako
nastavimo sa dosadašnjom praksom pojedinačnih točkastih izmjena nikakav investicijski
zahvat se neće dogoditi. Neophodno bi bilo donijeti kriterije po kojima će se jasno, po kojima
će biti jasno koji zahtjev možemo prihvatiti, koji ne. Govorim kao gradski vijećnik pozicije jer
upravo time bismo sami sebi onemogućili subjektivnost ili mogućnost pogodovanja Mati, Šimi
ili Stipi. Ne bismo raspravljali o imenima,nego projektima. Dakle, treba postaviti jasne kriterije
koje investicija mora zadovoljiti da bi došlo do promjene GUP-a. to mogu biti na primjer
vlasništvo parcele, financijski potencijal, reference tvrtke tj. bilo koji kriterij koji bi odredila
struka. Bitno je da su svi ti kriteriji doneseni transparentno, da u njihovoj izradi sudjeluje
struka neovisno o političkom predznaku te da kada budu doneseni vrijede za sve. Tada
bismo u praktički na jednom Gradskom vijeću mogli prihvatiti sve što se s tim kriterijima
udovoljava. Negativna praksa iz prošlosti nam govori da nepostojanje jasnih kriterija otvara
prostor trgovini. Transparentnost i dosljednost u ovom slučaju bila jasan signal investitorima
da smo grad koji je, koje investicije zaista želi, da stvaramo preduvjete u najkraćem roku ali
po jasnim pravilima. Efekt bi bio višestruko pozitivan, realizacija investicijama, a time i
punjenje gradskog budžeta, pozitivan signal stranim investitorima, veće povjerenje u gradske
vijećnike. Hoćete li i kada postaviti kriterije po kojima će se izvršiti potrebne promjene i
izmjene GUP-a? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Molim odgovor.
GRADONAČELNIK
Djelomično sam već bio odgovorio kad mi je gospodin Marušić postavio pitanje.
Dakle, 460 zahtjeva smo skupili u posljednjih mjeseci. Naravno da sada moramo pristupiti i
već smo pristupili grupiranju zahtjeva. Ima iz različitih vrsta, različitih oblika i tako dalje. Prvo
moramo napraviti grupiranje pojedinih zahtjeva, nakon toga ćemo postaviti ovo što ste vi rekli
kriterije koji će biti različiti ponovno kriteriji. Te kriterije stručne služe odrađuju, bazični će biti
ne samo ovo vlasništvo nad parcelama, nego i visina investicija isto je jedan od kriterija
kojega ćemo morat primjenit kao što je i kod …. primjenjena visina kriterija, pa ako imate
investiciju veću od 100 milijuna kuna automatizmom ulazite u onu stratešku odrednicu koja
vam pojednostavljuje po zakonu, zakon vam podjednostavljuje ishođenje svih mogućih
dozvola. Ja se nadam da će u Splitu, premda ne vidim u ovih 460 ni jedan tako visok projekt,
tako visoki iznos a volio bi da bude, to bi nam svima bilo više nego drago. Dakle, postavit
ćemo grupiranje, kriterije, i nakon toga ćemo ić u promjenu GUP-a. sve ostalo je sada izlično
govorit, ima vremena za to. Prikazat će vam to, imat ćete uvida u sve to skupa kao i cijela
javnost.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sljedeći se javio za riječ odnosno za pitanje gospodin Gojko Čepo.
Izvolite.
GOJKO ČEPO
Hvala gospodine predsjedniče. Zapravo moje pitanje je dosta slično pitanje koje je
postavila kolegica Ljubica Vrdoljak i ako se ne odnosu na kolegu Ranku Milića koji kao
gradski vijećnik prima honorar od Grada Splita. Naime meni su se obratili aktivisti
28
Crvenoga križa i skrenuli pozornost na problem kako oni tvrde korištenja vijećničke funkcije
ravnatelja Crvenoga križa Tomislava Goje i dolazak na mjesta ravnatelja Crvenog križa, ali
za neke stvari odnosno pozicioniranje unutar Crvenog križa. Naime to ne bi trebao biti
problem ovog Gradskog vijeća, ali nešto drugo bi trebalo bit. Dakle ja sam na tragu tog upita
uzeo malo vremena i pronašao neke prijepise tonskih zapisa nekih ranijih sjednica Gradskog
vijeća. Pa na primjer sam našao prijepis tonskog zapisa 27. sjednice Gradskog vijeća
prošlog saziva u kojem ravnatelj Crvenog križa Tomislav Gojo iz funkcije gradskog vijećnika
u formi amandmana kaže sljedeće, citiram: ispod stavke Gorska služba spašavanja dodati
novu stavku Hrvatski crveni križ u iznosu od 100.000 kuna i za isti iznos umanjit stavku
Spaladium arene. Predsjedateljica zahvaljuje kolegi Goji na predloženom i stavlja na
glasanje, 14 vijećnika glasa „za“ među kojima i kolega Tomislav Gojo sa svojim kolegama iz
HDZ-a i konstatira se da je njegov amandman predložen i postaje sastavni dio proračuna.
Naime nakon toga ravnatelj Crvenog križa i gradski vijećnik Tomislav Gojo diže ruku za
proračun Grada Splita. Mene zanima, moje pitanje je usmjereno predsjedniku Gradskog
vijeća iz nadležnosti rada Gradskog vijeća, dakle, da li mi kao Gradsko vijeće imamo
nekakav model ili da li možemo razmisliti o modelima sprječavanja ovakvog načina ulaženja
u sukob interesa kada vijećnici najdirektnije, kada vijećnici najdirektnije amandmanima na
proračun uzimaju sredstva za organizacije iz kojih primaju plaću. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Shvatio sam pitanje. Dobit ćete pisani odgovor. Idemo dalje. Gospođa
Daša Dragnić.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja ću biti stvarno vrlo kratka. Naime ne postavljam novo pitanje samo ukazujem da
nam dva iz prošlih postavljenih pitanja nisu odgovorena, to je pitanje za Split grad prijatelj
djece. Već dva puta postavljamo, nije odgovoreno. I pitanje o prometnoj studiji i izgradnji
višekatnih parkirališta. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor.
GRADONAČELNIK
Odgovorit će vam kolegica Anđelka na prvo pitanje, a iskoristit ću priliku. Ako mogu
samo pa vi posli nastavite, gospođa Anđelka će vam odgovorit na pitanje sada u drugoj
funkciji, ali vas isto tako molim, gradske službe nisu mjesto gdje se netko treba podučavat. I
zbog toga količina pitanja koji određeni vijećnici, pri tom mislim na vas gospođo Dašo i vas
gospođo Marijana, toliku količinu pitanja postavljate gradskim službama da jedan dio službi
na dnevnoj dakle od 5 radnih dana, 3 dana potroše pokušavajući vam odgovorit. To je vaše
pravo, ja znam što ćete mi odgovorit. To je zaista vaše apsolutno pravo. Međutim toliko
pitanja postavljate koliko svi ostali vijećnici zajedno, ali ta pitanja su banalna. Pa vas ja molim
da prije nego postavite pitanje, malo se raspitajte, vidite, imate odgovore i kroz Internet,
imate odgovore na stranicama Grada Splita. Pokušajte naći sami odgovore na neke stvari ili
sublimirajte vaša pitanja. Hvala.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, ja se neću pozivati kao vi da mi imamo na to pravo. Gradski vijećnici su
predstavnici građana. Građani postavljaju pitanja umjesto da taj isti građanin dođe u ovu
Banovinu i traži po službama i od službenika taj odgovor, pošalje ga preko nas. Prema tome,
to šta možda nama više pišu nego vama, nemam pojma zašto vam to smeta, to su pitanja
građana.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospođo Visković.
29
ANĐELKA VISKOVIĆ
Sve vas lijepo pozdravljam, gradske vijećnice, vijećnici, predsjedniče, gradonačelniče,
zamjenici i svi nazočni. Pa kao savjetnica gradonačelnika za obrazovanje preuzela sam
vođenje projekta Grad Split prijatelj djece, a ono što sam u ovom trenutku napravila to je da
sam stvarno pripremila jedan iscrpni izvještaj gradonačelniku i zamjenici o tome što se do
sad po tom pitanju i projektu napravilo sa vrlo jasnim hodogramom svih aktivnosti koje
trebamo napraviti kako bismo u 9. mjesecu predali završno izvješće Grada Splita. Mogu vas
izvijestiti da ćemo do kraja ovog mjeseca imati sastanke radnih timova koji su podjeljeni po
grupama koje moramo dakle odraditi kao dijelovi programa projekta Grad prijatelj djece, da
ćemo izraditi program i izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece i to će kao
dokument doći na usvajanje Gradskom vijeću. Nakon toga taj materijal upućujemo u središnji
kordinacijski odbor pri Savezu društava naša djeca u 9.mjesecu i s obzirom da ćemo uistinu
ispunjavati uvjete i one sve zadatke koji su stavljeni pred nas nakon toga vjerujem da će
Gradu Splitu biti dodjeljen dakle počasni status grada prijatelja djece.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ne bi želio da se na gospođi Daniri zalomi. Izvolite. Zadnje vaše
vijećničko pitanje. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Primili smo dopis sa zapisnikom i zaključcima Radničkog vijeća HNK. Koliko sam ja
razumjela Radničko vijeće je poslalo taj svoj zapisnik i na adresu ostalih članova Gradskoga
vijeća. Njihov zapisnik sadrži analizu financijskog izvješća i plana aktivnosti HNK Split za
2014. godinu, a isto tako i analizu intendantskog ugovora sadašnjeg intendanta u kojima su
oni našli dosta spornih točaka. Znači, obzirom da su naveli niz problema u radu HNK i da
navode zaključke Radničkog vijeća. Tražimo da se izvrši dodatna vanjska i neovisna revizija
financijskog izvještaja i poslovanja HNK Split i Splitskog ljeta u 2013. godini, kao i planova,
razvojnih i financijskih za 2014. godinu. Tražimo dalje pregled i evaluaciju ugovora s
intendantom te svih ugovora između HNK Split, Splitskog ljeta i Hrvatske radiotelevizije i to
kako u vezi s realizacijom 59. Splitskog ljeta, tako i u vezi s koprodukcijom serijala o maestru
Ivi Tijardoviću. Stručna služba Grada Splita, Služba za kulturu. umjetnost i staru gradsku
jezgru zajedno s Kazališnim vijećem sukladno odredbama Zakona o kazalištima i temeljem
odredbe članka 52. i 54. Zakona o proračunu prati rad Hrvatskog narodnog kazališta Split
kao proračunskog korisnika kroz sustav riznice i tromjesečnih izvješća. Molimo dostavu
posljednjeg izvješća o poslovanju.
PREDSJEDATELJ
Izvolite vi sad gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Bez uvrede, ali vi postavljate zahtjev. Ovo je sat vijećničkih pitanja. Možete pitat, ne
možete postavljat zahtjeve. To možete na točki kad budemo razgovarali o točci, kad budemo
razgovarali o tome onda postavite stotinu pitanja vezano za to. Ali ovo je vijećničko pitanje, a
vi u biti postavljate zahtjev. Nije spojivo. Ja vam moram ponovno već. Mislim zbog čega
uvijek morate na neki način izmiješati situaciju.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Dobro. Evo ja ću preformulirat. Može li se izvršit revizija ova da ne čitam ponovo.
GRADONAČELNIK
Imamo točku dnevnoga reda di se razrješuje i imenuje novo Vijeće. Pa ću vam ja
unaprijed odgovorit, pa zašto se onda netko čudi da razrješujem ovo Upravno vijeće koje
nakon dvije godine funkcioniranja postavlja to pitanje koje je vama postavilo. Dvije godine.
Pa se čude zašto sam ih zahtjeva razriješit. Pa naravno da ste u pravu. Pitanje je samo, ja
sam vam rekao u prvom dijelu odgovora, samo ste trebali preformulirat. Pa u potpunosti ste
30
u pravu. Upravo se radi o tome to što ste vi sad pročitali, a šta su oni napisali, su trebali
napravit ima već godinu dana, pa nisu napravili. Upravo to što ste vi rekli ću ja napravit.
Odnosno novo Upravno vijeće. Ako bude izglasano naravno.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Dobro, sad idemo unaprijed. Zapravo u ovoj točci koja se tiče razrješenja i novih
imenovanja, nije u obrazloženju navedeno upravo to što ste mi vi sada odgovorili u odgovoru
na vijećničko pitanje, to je tema za kasnije, jel. Obrazloženje bi trebalo to sadržavati, a ne
sadrži ništa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima na postavljenim pitanjima, gradonačelniku
na vrlo iscrpnim odgovorima. I ovime smo iscrpili prvu točku dnevnog reda. Prije nego što
pređemo na drugu točku dnevnog reda, pomozite mi, da li za sljedeći put da li da ja prekidam
govornike i da jednostavno kažem postavite pitanje. Pitanje za razliku od izjavnih rečenica
zna se kako se postavlja ili ne. Morate mi vi pomoć da ne bi došao u situaciju da
diskriminiram ponekog od vas jer svatko od vas ko postavlja pitanje smatra da je to pitanje
utemeljeno, da ono ima razloga i tako dalje. Pa bi vas ja molio u tom smislu mi pomozite da
unaprijed preformulirate kratka, jasna i precizna pitanja kako bi gradonačelnik mogao dati
kratka, jasna, jezgrovita, odnosno kratke i jasne odgovore. Zahvaljujem.
Prelazimo na drugu točku dnevnog reda:
Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita
Zapisnik ste dobili. Da li tko ima šta? Izvolite gospodine Boraska.
IGOR BORASKA
Hvala. Evo u Zapisniku na stranici 4 pod 11 i 12 vijećnička pitanja. U odgovoru se
prema gospodinu Ranku Miliću i meni obraća u ženskom rodu, da smo vijećnice.
PREDSJEDATELJ
Molim vas samo tiše, vi samo približite mikrofon gospodine Boraska, budite ljubazni.
IGOR BORASKA
Na stranici 4. Zapisnika, kaže da na zahtjev vijećnice, znači prema meni i Ranku
Miliću, ne znam je li to zafrkancija ili samo neki lapsus, znači, u ženskom rodu se obraća i
također se u odgovoru kaže da je moje pitanje odgovorio gradonačelnik i da se upućuje
gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. Dakle, niti je na moje pitanje izrađivaču
prijedloga javnih potreba u sportu odgovorio gradonačelnik, niti smo dobili pisani odgovor na
to pitanje, a to javnost zaista zanima, tko je taj izrađivač prijedloga javnih potreba u sportu,
jer u Zakonu o sportu kaže da to mora biti sportska zajednica. Eto samo to. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nema ovdje potrebe, dakle, ispravit će se navod u skladu sa zahtjevom
gospodina Boraske. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
S obzirom na ovakvu grešku ovaj Zapisnik uputi Povjerenstvu za ravnopravnost
spolova.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodine Luka Podrug. Razmotrit ćemo to. Da li ima još kakvih
primjedbi na Zapisnik? Ako nema, stavljam Zapisnik sa 8. sjednice na glasovanje uz
primjedbu gospodina Boraske. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je
31
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća usvojen sa 23 glasa za, ni jednim protiv, i ni jednim
suzdržanim.
Sada prelazimo na treću točku dnevnog reda:
Ad 3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za
financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća izabranih na
kandidacijskim listama grupe birača
Tko je ovdje izvjestitelj? Sad ćemo mi vidit, pozvat ćemo izvjestitelja. Gospodin
gradonačelnik Ivo Baldasar. Traži se gradonačelnik. Ili Drago, nije bitno tko će. Samo
trenutak dokle dođe gospođa Aida Batarelo. Nešto nam izvršna vlast danas šteka, e,
možemo samo zavidit starim Dubrovčanima koji na južinu nisu ništa donosili pametnoga. Evo
ovako, stigla je gospođa Aida pa ćemo prekinit sa našom dobrodošlom šalom. Dakle,
gospođo Aida radi se o Prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita
za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim
listama grupe birača. Molim da vi kao izvjestitelj izvijestite Gradsko vijeće.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani vijećnici, evo pred vama je točka kako ju je naveo predsjednik Gradskog
vijeća, dakle, radi se određenim izmjenama koje smo imali u strukturi vijećnika i znate da
postoje isto tako one odluke koje podzastupljeni spol ima nešto veću naknadu, dakle, cijela
priča je usklađena sa zakonom i sa ovim što nam je trenutno aktuelno. Ukoliko imate još
dodatnih pitanja ili još nekakvih dodataka vezano za kakve posebne analitike, zvat ćemo
pročelnicu Ljiljanu Vučetić, da vam još dodatno odgovori. Ili Drago Davidović, pročelnik
Ureda Grada.
PREDSJEDATELJ
Za raspravu se javio gospodin Luka Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Ništa. Čisto načelni stav. Naime, po Zakonu o izborima gleda se zastupljenost svake
stranke u trenutku izbora. Ja ovo pitam čisto iz principjelnih razloga, ja znam da se radi o
pozitivnoj diskriminaciji, da mi kad vijećnica zamjenjuje vijećnika ima pravo na ono 10% veću
naknadu i to je svima jasno, samo moje temeljno pravno pitanje – imamo li mi pravo na ovo
ili se mi moramo držat onoga što je izabrano u trenutku kad je, kad su proglašeni rezultati
izbora? Naime, bez obzira što se radi o pozitivnoj diskriminaciji, zakon je vrlo jasno propisa i
stoga proizlaze prava i po meni sasvim svejedno tko tijekom mandata koga mijenja, mislim
da treba imat, kao što i obratno, evo što se događa u slučaju liste gospođe Visković, znači,
njima se sad smanjiva 10%, u ovom drugom slučaju se povećava. Sasvim svejedno da li se
smanjuje ili povećava, mislim da bi bilo dobro imat autentično pravno tumačenje da li je to to.
Naravno da ću za ovo glasovat, ovo je banalna stvar i ljudska je i normalno usklađenje, ali
mislim da trebamo kao vijećnici imat odgovor. I još vas jednu stvar molim bez obzira što je
vijećnik Ivan Grubišić zamjenjen drugim vijećnikom Ivanom Grubišićom jel tako, da zaista ne
koristite u službenim materijalima ovaj dodatak „don“. Mislim, toga nema, mislim, ja ću tražiti
da mene oslovljavate sa nekim drugim nadimkom. Ne postoji u našem civilnom, kolega je
vijećnik, ma možete smislit šta hoćete, je vijećnik kao i svi mi drugi, ili su znanstvene titule
koje smo rekli ili bez njih, ali nikakav don u službenim materijalima ne može bit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Luki Podrugu na intervenciji. U pravu ste. Don zaista ne
postoji, sam gospodin Grubišić se ljutio kada bi ga tako oslovljavali. Šta se tiče ovoga
gospodine Luka, molim vas tiše, nemojte razgovarat međusobno, ja predlažem sljedeće –
amo mi ovo sad usvojit i zatražit u skladu sa vašim prijedlogom autentično tumačenje od
strane zakonodavca da vidimo jesmo li i koliko smo u pravu. Ovo predlažem vam upravo iz
razloga koji ste vi naveli iz te pozitivne diskriminacije. Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih?
32
…………… to ćemo i za jedno i za drugo, to će biti obuhvaćeno. Evo gospođa Daša
Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRANIĆ
Nije rasprava samo molba da se ispravi moje prezime. Nije Draganić, nego Dragnić.
PREDSJEDATELJ
Ja se zaista ispričavam. Pazite, nije to ugodno, ali imate situacija jednostavno da od
brzine stručne službe jednostavno nešto predvide i prebace. Ne mogu garantirat da toga
neće biti, zato mi jedino ostaje isprika i ponovno apeliranje na stručne službe da zaista
pomno pregledaju materijale kako bi se te greške svele na najmanju moguću mjeru. Ima li
još prijavljenih za diskusiju po ovoj točci dnevnog reda? Ako nema, samo bih prije stavljanja
na glasovanje pročitao zaključak Odbora za poslovnik i propise i Odbora za proračun i
financije, oboje su prihvatili jednoglasno prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava i već
onako kako ide.
Sada stavljam ovu točku dnevnog reda 3. Prijedlog odluke o raspoređivanju
sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog
vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača sa predloženom izmjenom na
glasovanje, te zajedno sa primjedbom gospodina Luke Podruga..
Tko je za?
Protiv? – Nitko. Dakle,
Suzdržan? Moram to pitati. Konstatiram da je točka 3. Usvojena sa 25 glasova „za“,
ni jednim protiv i ni jednim suzdržanim. Prelazimo na točku 4. dnevnog reda, a to je:
Ad 4. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih
kotareva Grada Splita (drugo čitanje)
Molim izvjestitelja gospodina Filipa Butorovića da izvijesti Gradsko vijeće o ovoj
problematici. Izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Dobar dan svima. Hvala gospodine predsjedniče. Evo kao što vam je poznato, ovdje
se radi o drugom čitanju ove Odluke jer je na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održan 2.
kolovoza ove godine, odlučeno da ovaj Nacrt odluke bude proslijeđen svim vijećima gradskih
kotareva i mjesnih odbora na raspravu kako bi iznijeli svoje stavove i primjedbe što je i
učinjeno i ova služba je proradila te primjedbe, nisu usvojeni ni jedni od predloženih
primjedbi i zajedno sa na sjednici Odbora za statut i poslovnik izmijenjen je članak 14. ove
Odluke gdje je usvojeno da se stalni i prošireni, da se prošireno sastav izbornog
povjerenstva ukine, da zapravo bude samo stalni izbor, stalno izborno povjerenstvo od 6
članova, jel, kako bi se postigle znatne uštede, a što je uvažavajući posebnosti mjesne
samouprave i iskustvo u dosadašnjoj praksi se pokazalo kao učinkovito. Ako ima nekakvih
pitanja.
PREDSJEDATELJ
Izvolite, otvaram raspravu. Prvi se javio gospodin Tomislav Gojo, a drugi gospodin
Luka Podrug i treći gospodin Tomislav Prljević. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Hvala. Meni je drago da je dakle prihvaćeno moj prijedlog na ovom Odboru da se
smanji broj članova Izbornog povjerenstva Grada Splita. Dakle, prije je bilo predviđeno 12,
sada je 6 članova. Dakle, i kao što ste rekli to je već i sama financijska ušteda od nekih 50etak tisuća kuna. Mislim da je 6 članova sasvim dovoljno za odvijanje izbora na ovoj razini.
Isto tako u članku 15. i 16. ono što sam već rekao na Odboru meni i dalje stoji kolizija, dakle,
članak 15. kaže: Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore vodeći računa o zastupljenosti
predlagatelja kandidata u svakoj izbornoj jedinici, a onda članak 16. kaže o tom istoj stvari:
33
birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i 4 člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka, odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka, odnosno
stranke sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Splita. Dakle, ovaj jedan
članak jednostavno ne mogu ići skupa jer unutar dakle samih gradskih kotareva postoje
političke opcije koje nisu u ovome Gradskom vijeću i to jednostavno neće biti moguće tako
da predlažem da se u ovom članku 15. znači: Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i
da se ovo iza praktički briše jer je u članku 16. definirano na koji način, na koji način se
sastavlja taj birački odbor, i evo ja sad još usto nekako dajem i jednu preporuku, znam da i
političke stranke kad imenuju svoje kandidate za biračke odbore vode računa o tome da to
budu nezaposlene osobe ili osobe koje nemaju primanja, pa ne bi bilo loše i da Grad Split,
odnosno Izborno povjerenstvo također vodi računa o tome kad imenuje dakle predsjednike i
zamjenike da to budu nezaposlene osobe.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Prihvaćam.
AIDA BATARELO
Zahvaljujem poštovani vijećniče. Prihvaćam vašu sugestiju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Samo nekoliko primjedbi. Članak 2. propisuje prebivalište, meni se čini da bi trebalo
propisati nekakav rok. Moj prijedlog, ne mora to bit puno, može biti i mjesec dana, ali tri
mjeseca prije raspisivanja izbora. Članak 31. propisuje uvjete po kojima prestaje mandat
vijećnika, a to je navedeno, jedan od razloga je naveden pravomoćna sudska presuda 6
mjeseci duže. Primjer za gradonačelnika grada je mjesec dana. Zakon je vrlo restriktivan, i
mjesec dana pravomoćna presuda po dužnosti vam prestaje praktički mandat, ja smatram da
treba ovdje isto spustit ovu granicu i da vijećnik, praktički svaka osoba preko 30 dana koja je
posuđena pravomoćnom sudskom presudom bilo logično, pa ako hoćete i iz moralnih
razloga da prestane mandat. Prema tome, ja predlažem da umjesto 6 mjeseci stoji mjesec
dana. I ova primjedba koju je dao Mjesni odbor čini mi se Meje. Meni se čini zaista logičan pa
možemo o njemu razmislit, to je u članku 14. stavak 2. da predsjednik i zamjenik Izbornog
povjerenstva ne moraju biti diplomirani pravnici. Obrazloženje je kako su ovdje suci, kako tu
trebaju biti pravnici, ali bez obzira što sam ja osobno po struci pravnik, zaista ne mislim da
neko mora biti pravnik da bi na jedna zdravorazumski način organizira brojanje glasova. Ja
mislim da je to bez ikakvog razloga podignut prag, kao da su pravnici neki ljudi posebnog
kova, ono znate, ja znam da SDP voli tu formulaciju, ali onako, ja mislim da je to nepotrebno.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Čepo jednu repliku. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Vezano uz taj članak 2. o kojem govori gospodin Podrug, ja sam 2006.-2010. bio član
ovog Izbornog povjerenstva ispred SDP i predsjednik i zamjenik su zaista bili pravnici. Da se
mene pita ja bi sve dao inženjerima da rade jer vjerujem da bi onda brže išlo. Ali mislim da
ovdje ipak postoji potreba jer nije sad stvarno samo, to Izborno povjerenstvo sve od
raspisivanja izbora, pa do žalbenog postupka. Dakle, ovo Izborno povjerenstvo je ujedno i
prvostupanjsko tijelo za žalbe i onda bi bilo malo nezgodno kada ne bi imali diplomiranih
pravnika unutar tog tijela a on mora rješavati žalbe. Tako da mislim da je dobro ovih četvero
članova koji se imenuju, imenuju političke stranke, će bit bilo koje struke, a ipak da ova dva
predsjednik i zamjenik budu pravne struke. Da.
34
PREDSJEDATELJ
Ako ja mogu malo. Sad ćemo gospođo Majo Dvornik. Ako ja mogu malo pripomoći.
Dakle, kod ove odluke trebaju se primijeniti na odgovarajući način odredbe Zakona o
lokalnim izborima. Dakle, odgovarajući, to je difuzni pravni izraz koji mi pravnici puno ne
volimo jer on može pod određenim okolnostima uzrokovati poprilično nesporazuma kod
tumačenja propisa. No ja bi sad samo ukratko vas upoznato sa zakonskom odredbom članka
80. da vidimo gdje smo i kako ćemo dalje. Dakle, mandat vijećniku prestaje ako je
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
6 mjeseci. Dakle, nama prestaje. E sad, da li ćemo smanjivati ne znam, ne znam Luka ima li
to uopće zakonskog osnova. I druga stvar: ako mu prestane prebivalište s područja jedinice
danom prestanka prebivalište. Mislim da je prestanak ili utvrđenje prebivališta mjerodavna
ona potvrda MUP-a kada je netko prijavio ili kada se netko odjavio. Evo, toliko, ovo shvatite
kao moj prilog pa ćemo vidjeti u diskusiji kako ćemo dalje. Izvolite gospođo Dvornik. Vi imate
repliku na
MAJA DVORNIK
Ustvari repliku na ovo upravo što je gospodin Podrug rekao. Ne bi imala što reći
nakon ovoga, jer prije svega ovaj Pravilnik je rađen sukladno Zakonu. To uvijek mora biti
tako. A što se tiče Izbornog povjerenstva, znači onog glavnog Izbornog povjerenstva zaista
je nužno da predsjednik i zamjenik budu pravnici. To je do sada pokazala praksa. Za sve
ostalo, posebno što se tiče biračkih odbora, zaista nije nužno da gledamo koja su zanimanja
i mislim da je jako dobra stvar ovo što je kolega predložio da to budu nezaposleni i da se na
taj način zaista pomogne ljudima, to nisu veliki novci, ali im se može pomoć. I također ovo
mjesec dana i 6 mjeseci, što se tiče nekog moralnog stanovišta bez daljnjega bi bilo u redu
mjesec dana, međutim po Zakonu je 6 mjeseci. Mislim da ne možemo mijenjat nešto što je
već utvrđeno odnosno limitirano zakonom. Jednostavno ne možemo ići ispod toga, jel. Toliko
od mene.
PREDSJEDATELJ
Samo trenutak. Odgovor gospodina Luke. Izvolite.
LUKA PODRUG
Vidite kako smo danas tolerantni. Ja prihvaćam svu ovu argumentaciju. Posebno ako
zauzimamo stajalište da je ovo samo provedba svih zakonskih i drugih, meni je sve jasno,
zakon, ja sam mislio na ovoj nižoj razini da mi imamo pravo bit malo elastičniji i tolerantniji i
mekši. Međutim, apsolutno prihvaćam svu argumentaciju i osobno sam samo iznio kao svoje
vlastito mišljenje, neću tražit o ničemu da se glasuje, ja prihvaćam ako je Zakon tako uredio,
a mi to samo preslikavamo, onda nema potrebe raspravljat.
PREDSJEDATELJ
Uz jedan dodatak. Magistar struke, odnosno magistra prava po Bolonji, to je jednako
ranijem diplomiranom pravniku. Evo samo trenutak. Javio se gospodin Tomislav Prljević, pa
gospodin Gire.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
U biti je kolega Podrug je …
PREDSJEDATELJ
Oprostite, zbilja Grubišić,mislim poznamo se dugo i ja ga cijeli život tako zovem,
oprostite. Gospodin Ivica Grubišić. Izvolite gospodine Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Ja ću povuć svoju raspravu zato što je kolega Podrug manje-više sve naveo u biti.
35
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Gospodin Ivica Grubišić. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Hvala lijepo. Meni to ne smeta, dapače. Ovaj, vidite, za sastav biračkih odbora,
nezavisni vijećnici su, odnosno nositelji nezavisnih lista su uvijek do sada bili zakinuti na
pravo člana biračkog odbora. Kako na razini mjesnih odbora i gradskih kotareva, tako i na
razini općina, gradova i županija. Imate situaciju da nositelj nezavisne liste ne može imati
svog člana nadzornog odbora gdje ta ista nezavisna lista dobije čak ako je to bitno, a ne
mora biti bitno, to bi apsolutnu većinu, a neke stranke uopće ne prođu prag u vijeću, a imaju
člana biračkog odbora. Evo ako možete odgovoriti.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Po redu su se javili gospodin Tomislav Gojo replika? Ne. Mislim. A
rasprava. Dobro. Gospodin Čepo za repliku kome? Dobro. Zahvaljujem.
GOJKO ČEPO
Dakle, na tragu članova biračkih odbora i načina kako se oni postavljaju. Ne bi bilo
moguće s obzirom na broj istaknutih lista na pojedinim izbornim jedinicama da sve liste imaju
svoga predstavnika, zbog toga mislim da je dobro napomenut da jedini model koji mi
možemo koristit je model prvog višeg predstavničkog tijela. Kad su lokalni izbori u gradu
Splitu mi radimo presliku sa parlamentarnih izbora i po tome određujemo, ali sve nezavisne
liste i svi koji sudjeluju u izborima za gradske kotareve i mjesne odbore imaju pravo na
promatrača koji može kompletan izborni proces od početka do kraja promatrati, ali nažalost
ne postoji mogućnost niti način kako bi se mogla omogućiti nezavisnim listama i svima koji
se natječu da imaju člana biračkog odbora.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Gojo izvolite.
TOMISLAV GOJO
Dakle kolega Čepo je rekao za ovu mogućnost promatrača. Ja bi još samo nešto
pojasnio što je ostalo visiti u zraku, dakle, mislim da je kolega Podrug pitao za biračke
odbore, dakle, da predsjednik i zamjenik biračkog odbora ne bi trebali biti pravnici. Nigdje
ovdje u ovom Pravilniku to i ne piše. Dakle, Pravilnik definira da predsjednik i zamjenici
Gradskog izbornog povjerenstva moraju biti pravnici, a predsjednik i zamjenik biračkog
odbora ne moraju. Preporuka je da budu, ali ne moraju.
PREDSJEDATELJ
U redu. Gospodin Grubišić je imao repliku na gospodina Čepo, pa će sad gospodin
Luka. Ti nisi, ok.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ukoliko postoji zakonska prepreka
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, ne mogu pratiti ovo sve. Gospodine Grubišić vi ste digli žuti
karton koliko sam ja vidio. Ali samo jedanput možete raspravljati o
IVICA GRUBIŠIĆ
Ne, digo sam repliku.
PREDSJEDATELJ
Ne,ne,ne.
36
GOJKO ČEPO
Ja nisam replicirao gospodinu Grubišiću
IVICA GRUBIŠIĆ
Kome si replicirao?
PREDSJEDATELJ
Nije, nije. Molim vas, molim vas. Molim vas. …….(- kraj 2A kazete)….
MAJA DVORNIK
Ovako. Izborni zakon je inače diskriminirao na određeni način nezavisne liste i mi
imamo jednostavno problem u tome što u izbornome Zakonu jednostavno ne postoji
mogućnost, nismo navedeni, da, na neki način je prepisan stari zakon, jednostavno
nazovimo to tako. A kako su nezavisne liste postale sve češće i nekako su proizvod nekoga
novog doba nazovimo to takvim riječnikom, jednostavno pravo je puno sporije nego život i
trebalo bi izviditi mogućnost da li postoji dakle mogućnost da gradonačelnik svojom odlukom,
to je moj prijedlog, dakle, da može do drugog Vijeća, izvidimo tu mogućnost da se tako nešto
ugradi u ovaj Pravilnik, znači da se uz ovo znači političke stranke, stavi i/ili nezavisne ili
predstavnici nezavisnih lista. Jel. Molim? Bez daljnjega. Jer jedna nezavisna lista sutra,
jedna nezavisna lista sutra u ovome gradu može doći i odnit izbore. Šta onda? Polako. Ne,
ne. To se jednostavno može desit. Uzmimo tu mogućnost. Niste se, stranke se, pa desilo se
u prošlom mandatu u krajnjoj liniji kod gospodina Keruma. Dakle, dobro, oni su postali
stranka u nekom trenutku. Ali bez obzira, ali bez obzira, mislim da bi ovo trebalo uzest na
razmatranje i da pravne službe Grada izvide tu mogućnost da se to eventualno promijeni u
Pravilniku. Eto. Toliko.
PREDSJEDATELJ
Prijedlog je u svakom slučaju interesantan, ali ići na izmjene i dopune Zakona znate
koliki je to
MAJA DVORNIK
Vidjeti mogućnost u okviru postojećeg Zakona da li postoji mogućnost da se ipak
gradonačelnik svojom odlukom, znate, ne idemo na izmjene i dopune Zakona, nego dobit
nekakvo pravno mišljenje od Ministarstva uprave da li postoji ta mogućnost da tako nešto
ugradimo u Pravilnik, jel.
PREDSJEDATELJ
U redu. Dat ćemo nalog stručnim službama da jedan takav upit postave gori.
Gospodine Luka vi imate repliku na izlaganje
LUKA PODRUG
Da. Replika je u ovom istom tragu, osim što ja želim reć da to ne radi gradonačelnik,
već Gradsko vijeće. Mi upravo danas donosimo takvu odluku i po mojem mišljenju skromnom
ja ne mislim da izborni zakon toliko kategoričan da on nama to priječi. Naime, upravo ono
što je kolega Čepo prije rekao i sad kolegica, meni je apsurdno i apsolutno nepravedno da
mi sastav Gradskog vijeća primjenjujemo kao osnov za ove niže odbore i kotareve i mjesne
odbore kad bi po meni trebali primjenjivat upravo rezultate na tim odborima i na tim
kotarevima. I to bi bilo pravedno i ja osobno bi volio da mi netko od vas kaže u ime
predlagatelja ko može kategorično stat iza ovog što kolegica kaže da mi na to nemamo
pravo. Ja jednostavno tumačim da mi smo ti, kao što Sabor donosi zakon, tako mi donosimo
ovu odluku o provedbi i ne mislim da bi prekršili bilo koji zakon da u jedan članak odredimo u
odredbu …, da …………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(iz tehničkih razloga, nekoliko minuta snimke se ne čuje na kazeti)
37
TOMISLAV GOJO
…….rezultate prije 4 godine, onda imate situaciju da HDZ ima četiri vijećnika, jedna
lista koja se ovaj put vjerojatno neće kandidirati ima 3, znači desit će se praktična situacija
prema tome da će HDZ imat pravo na svih 6 članova biračkog odbora. Znači tek tada radimo
nepravdu. Znači, ovo dakle mjerilo prema sastavu Gradskog vijeća jedino objektivno, ovo
sve drugo će vam na terenu stvorit problem.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Čepo i gospodin Blaževski.
GOJKO ČEPO
Ma evo, ja bi još jednom, dakle, politički sustav, demokracija i ostalo u Hrvatskoj
ustrojeno je na način da su ustavne kategorije političke stranke. Neko je odlučio se,
funkionirat političke stranke kao politička stranka neko kao nezavisna lista. Jedno i drugo ima
svoje prednosti, neke svoje nedostatke. U ovom konkretnom slučaju političke stranke su
institucionalizirane i one u svakom trenutku mogu odgovorit na bilo kojem povjerenstvu i
imaju kontinuitet djelovanja. Nezavisne liste na jednim izborima se pojavljajuju, na sljedećim
izborima ih nema. I pitanje je ko je to nezavisna lista. To se sada zove kandidacijska lista
grupe birača. Ko od tih birača koji su se nalazili na toj listi ili kome bi trebalo izborno
povjerenstvo gradsko dat pravo da imenuje ili dostavi ime predstavnika. Nezavisna lista koja
je imala 3 vijećnika oni su svi nezavisni vijećnici bez obzira što je neko nosio listu. Znači mi bi
sad svakom od njih trebali dat pravo da on predloži po jednoga. Dakle, jedino što je izvedivo,
kažem vam, dva put sam radio u sastavu tog Izbornog povjerenstva za provedbu kotarskih
izbora od početka do kraja, jedini moguć model je da radimo presliku Gradskog vijeća gdje
znamo da imamo političke stranke koje funkcioniraju i koje imaju kontinuitet djelovanja i koje
će sigurno moć tehničkih odradit taj dio i imat ćemo popunjene biračke odbore i imat ćemo ih
na vrijeme.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo samo trenutak, gospodin Blaževski, pa gospođa Marijana Puljak,
gospodin Grubišić i gospođa Dvornik.
MILAN BLAŽEVSKI
Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, čini mi se da nismo pročitali do kraja ove
privitke a mislim da većina nas se slaže ili barem iz javnih nastupa da bi bilo dobro razmislit
…, odnosno mjesne odbore. U privitku imate očitovanje odnosno mišljenje nadležnog
Ministarstva uprave i mislim da vam to može pomoć sada i u ovoj priči, da bi dobro bilo
odmah razmislit o primjeni ovoga naputka ili mišljenja Ministarstva koji kaže da naravno
nema zapreke za istovremenom provedbom jednih i drugih izbora, ali se skreće pozornost da
treba voditi računa između razlikovanja samog sustava, sastava izbornih tijela i postupka
imenovanja članova izbornih tijela, konkretno,obzirom, dakle, ako je to pretpostavka radi
ekonomičnosti da ja sad ne elaboriram zašto bi to bilo dobro da imamo isti datum, ovaj, da bi
onda trebao taj sastav izbornih tijela biti određen sukladno Zakonu o izboru članova za
Europski parlament. To znači da bi nadležna izborna tijela za mjesne odbore bila ista tijela,
dakle, u istom sastavu naravno, neće sjediti dupli odbori tamo, koja su nadležna i za jedne i
za druge izbore, stoga je dakle naravno da je važno da jedinica svojim aktom dakle da ovo
Gradsko vijeće tako to i propiše u konkretnom slučaju. Naravno da ja sada ne isčitavam
vama što ste dobili u privitku, ovdje je napisano i upućuje nas na mogućnost i olakšava nam i
rješavanje ove dileme. Dakle, mi smo jučer na klubu raspravljali oko toga, dakle, ovo nije
odluka o datumu raspisivanja izbora, ali bi bilo dobro razmislit o tome i odma na neki način
preventivno ili unaprijed razmisliti i o ovoj samoj odluci o izboru članova, dakle o samoj odluci
koja je predmet rasprave, jel. Ako ćemo anticipirat tu stvar. Ako ćemo u startu odmah kazati
da ćemo ići, prepostaviti da bi mogli ići isti dan na jedne i druge izbore. Ne znam da li sam
bio jasan. Hvala lijepo.
38
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Molim? Ali sve su to doli replike. Sve su,
Tonči replike, replike će nas ubit i udavit, ali dobro.
MARIJANA PULJAK
Mogu ja bit rasprava
PREDSJEDATELJ
Dajte, ja bi vas zamolio, dajte kao prilog svoju raspravu da pridonesemo, zato sam
iznimno, molim vas, Blaževski, ljudi, svitu, molim vas, a da mi ostali odemo ća, doli ćemo ima
kafić dole u Bobisa bivšeg, molim vas nemojte ometati, radi se o zaista važnoj temi i ne bi
htjeli da nikoga zakinemo i rekao sam zato da iznimno dopuštam ovakav pristup. Dajmo
prilog ovoj odluci. Molim vas. Izvolite gospođo Puljak.
MARIJANA PULJAK
Samo komentar o ovome da su jedino stranke institucionalizirane, da liste grupe
birača nisu. Očiti primjer evo tri liste grupe birača su članovi Gradskog vijeća i to je samo
dokaz da su dakle i liste, kandidacijske liste grupe birača su isto tako definirane Zakonom o
lokalnim izborima. Znači, nemojmo govoriti, nisu one institucionalne, samo su stranke i tako
dalje
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo molim vas, neću dopustit ovakav način ophođenja. Gospođo
Marijana izvolite i završite.
MARIJANA PULJAK
Dakle nema nikakve veze s time, kandidacijske liste su predlagale i imale listu sa 35
članova, zna se ko je nositelj i koji je redoslijed članova te liste. Dakle eto samo komentar i
evo pridružujem se zahtjevu gospođe Dvornik dakle naložimo službama da ispitaju tu
mogućnost u okviru postojećih zakona, a ako nećemo ići u bitku dakle može li se to ugraditi u
ovaj jedan pravilnik.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Grubišić.
IVICA GRUBIŠIĆ
Gospodinu Čepi, recimo imate situaciju da u jednom biračkom odboru 6 članova. I
prijavi se više stranaka, dakle, nema veze što ima više nezavisnih lista i ne može svaka dobit
svog kandidata. Događalo se da bi svaka stranka pošto ih ima više ne može dobit svog
kandidata, ne samo nezavisna lista. I ako mogu samo dometnuti, imamo jednu situaciju da
vrlo da nenormalnu. Imate u gradu stranaka političkih koji su dobili davno prostor koja već tri,
četri mandata nisu u Gradskom vijeću ali imaju uredno svoj prostor. A imate nezavisnih lista
koje imaju po nekoliko vijećnika i nemaju svoj prostor od Grada
PREDSJEDATELJ
Gospodine Grubišić to je poslovni fond
IVICA GRUBIŠIĆ
Samo da se o tome razmisli. ….
PREDSJEDATELJ
Gospođa Maja Dvornik pa će gospodin Čepo.
39
MAJA DVORNIK
Pardon. Vrlo, vrlo kratko. Što se tiče nečega gospodin Čepo što se zove
institucionaliziranje nečega, mislim da upotrebljavate pomalo krive riječi, pravnica sam pa me
malo to zapeče u ušima. Sve što je zakonom dozvoljeno, izbornim zakonom su dozvoljene
nezavisne liste bez obzira što svak od nas ima svoju adresu, bez obzira što je nas
zakonodavac u puno toga zakinuo i dao nam što manji prostor djelovanja upravo iz nekakvog
straha, jer uvijek netko tko je na vlasti piše i zakone, upravo iz straha da nezavisne liste sutra
ne ugroze stranke. Mislim da bi ovo Vijećemoglo i trebalo prevladat nekako ovu situaciju,
uzmite u obzir da vam je trećina Vijeća nezavisni vijećnici, i da to nije malo. I da bi zaista bilo
u najmanju ruku bi trebali bit benevolentni pa nam izać u susret i pogledat da li postoji ta
mogućnost, mi ćemo se također raspitat i vidjet da se ovaj pravilnik u tom dijelu mijenja. A to
gdje nama nešto stiže, da li mi imamo sjedište kao SDP ili HDZ ili kao neka druga stranka, o
tome možemo pričat nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo izvolite.
GOJKO ČEPO
Ja ću namjerno ponovno upotrijebit termin institucionalizirano bez obzira koliko to
vama paralo uši. Nezavisne liste, apsolutno nemam ništa protiv njih niti mislim da je
zakonodavac razmišljao o nezavisnim listama kad je donosio zakon. Neko je odabrao da
bude kandidacijska lista grupe birača. Dakle, grupe birača. Birač je onaj ko konzumira
biračko pravo. Kad sam rekao maloprije gospođi Marijani Puljak dakle nezavisna lista nema
OIB, nema pečat, nema sjedište. Dakle, mi bi trebali, ili neko izborno povjerenstvo bi trebalo
uzet vjerojatno privatni broj mobitel vaš ili gospođe Puljak ili gospođe Dragnić, jer, nije uopće
, ne možemo u ovom trenutku znat tko će biti nositelj neke liste i valda imat nečije privatne
brojeve telefona, koristit kao kanal koji bi trebao dobivat službene podatke o tome ko su
predstavnici u biračkom odboru ili, dakle, onaj ko predaje biračku listu on će predat sa
svojom osobnom iskaznicom, ali nezavisne liste nemaju ni jedno obilježje od adrese do
računa na koji bi izborno povjerenstvo moglo komunicirat sa grupama birača.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, molim vas, molim vas, Čepo, samo čas, gospodine Podrug, ….., sad vi
recite kako se može normalno vodit sjednica ako se tako prepucavate preko stola i tako.
Nema svrhe. Dakle dopustio sam jedino iz razloga da vidimo koje je najbolje rješenje,
gospođo Dvornik dopustite. Ovo je sad postalo repliciranje radi repliciranja. Ja bi volio čut
izvjestitelja pa onda možemo nastavit dalje. Što vi kažete na sve ovo, kakav je vaš prijedlog,
a koncu konca vi ćete glasovanjem pokazat što hoćemo, a što nećemo. I na koncu konca
nitko nam ne priječi da se svim nadležnim faktorima u ovoj državi obratimo za dodatna
objašnjenja, dodatna pitanja, kako bismo na prvoj sljedećoj sjednici eventualno odluku koja
nije dobra još bolje popravili. Izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala lijepa. Samo minutu pažnje. Znači ova Služba je upravo ovo sve što ste naveli
je razmotrila u ovih proteklih mjesec dana. Znači i održavanje istovremenih izbora za članove
u EU parlamentu, i došli smo do saznanja da bi oni praktički bili puno skuplji nego da bi došli
jeftniji, znači, zakonodavac nigdje ne sprečava niti ovu mogućnost što je gospodin Luka
Podrug dao niti gospođa Dvornik, znači, zakonodavac daje mogućnost, odnosno Ministarstvo
uprave je dalo tumačenje da aktom ovoga Gradskoga vijeća mi možemo praktički staviti sve
što nije u koliziji sa zakonom. Znači to je sve uzimajući specifičnosti jedinice mjesne
samouprave. Ali kada smo na sjednici Odbora za poslovnik i statut upravo smo se dotakli
ovih tema i vidili smo da bi tehnički to bilo neprovedivo da usvojimo taj vaš prijedlog i zato se
išlo sa ovom odlukom na ovaj način, ali upravo vam daje i mogućnost da su predsjednik i
potpredsjednik i biračkog odbora i izbornog povjerenstva su nestranačka tijela, znači, imaju
40
mogućnost da sa liste grupe birača da praktički budu tu, znači tu ih niti odluka niti zakon ne
sprečava. Znači nije vam uskraćeno ni jedno pravo.
PREDSJEDATELJ
Samo časkon, samo čas. Ovo su replike na izvjesitelja, jelte. Gospođa Dvornik i
gospodin Podrug.
MAJA DVORNIK
Evo ovo,ne znam vam nažalost ime, tek sam prvi put ovdje pa se lošije snalazim sa
imenima, međutim, replika ide na to što ste rekli da je tehnički neizvodivo. Mi ako smo se
uspjeli sklopit kao nezavisna lista, proć kompletne sve one stvari za razliku od stranaka,
prikupljanje potpisa, sve ono što nosi teret jedne nezavisne liste, vjerujete da ćemo uspjet i u
ovome dijelu, dakle, da se dogovorimo, tehnički dogovorimo na čiju će adresu nešto stić.
Dakle, ako je nas troje ovdje sa nezavisne liste nositelja don Ivana Grubišića, onda ćemo
vam dat točnu adresu onoga kome se možete javiti. Vjerujem da isto tako je ista stvar i kod
kolegice Puljak i ovamo liste kod nezavisne liste gospođe Anđelke Visković, jel. Dakle, nije
nikakav problem, tehnički se s nama možete dogovorit. Dakle, ako je samo tehnički problem
vjerujem da se možemo dogovorit, a da sve ostalo ukoliko nije problem da može ući u
pravilnik. Dakle, sve ove naše primjedbe vezano za nezavisne liste. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Podrug.
LUKA PODRUG
Ovo što je gospodin pročelnik ako se ne varam, još se svi ne znamo dovoljno dobro,
kazao, trebalo reć na početku, spriječili bi cijelu raspravu. Moja intervencija je upravo bila u
tom smislu jel se to može, onda nas je Čepo učio cijelo vrijeme kako se to ne može, da bi na
kraju pročelnik kazao da se može. Znači, ako se može, onda je stvar volje, to određuje ovo
Vijeće i niko drugi, a može se. Ovo je tehničke stvari i učenje trebaju li neovisne ili ne trebaju
je meni gubljenje vremena, zakon je to davno riješio, mi smo svi ravnopravni, bila lista
neovisna ili grupe građana ili stranka, potpuno smo ravnopravni i ako postoji volje u ovom
Gradskom vijeću, mi to jednom rečenicom, jednim amandmanom možemo riješiti, da sastav
čine i stranke i liste građana i time smo mi riješili sve. A ono što je kolega Grubišić kazao na
terenu mi i sad imamo nekad situaciju da se javi jedna, tri, pet, sedam, pa se ždrijebom ovom
ili onom logikom izvlači, ne mogu biti svi zastupljeni. Znači, dovoljno je samo u članak ove
naše odluke ugradit osim stranaka i liste birača i riješili smo cijeli problem. Stvar je volje da li
mi to želimo ili ne. Zakon dopušta, tehnički vrlo jednostavno,pitanje da li ovo Gradsko vijeće
želi ili ne.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Ljubica izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Ja sam očito na tragu predlagatelja. Jer svako sa nezavisne liste je ovdje opet
nezavisan u ovom dijelu. To što će se neko dogovoriti to u zakonu ne postoji da će se neko
dogovorit, ja nisam pravnik, ali u zakonu nema dogovorit će se ovi, nego svatko od njih je
nezavisni vijećnik i svatko to hoće li se dogovorit poslije kad uđe u Gradsko vijeće ili se neće
dogovorit, to opće zakon ne može propisat, a to vjerojatno i vi morate znat kao diplomirani
pravnik, oni će se dogovorit – toga nema. Prema tome, svatko ko ovdje uđe na nezavisnoj
listi je nezavisni vijećnik, i svatko je kao svoj subjekt. Znači, nisu oni više kao zajednica, oni
su samo zajedno izašli na izbore. Prema tome, meni je to sasvim logično da bi onda trebao
svatko od njih imat nekakvo pravo da participira u ovom dijelu i mislim da je upravo to stoga
tehnički neprovedivo.
41
PREDSJEDATELJ
Žao mi je, neću više dozvolit repliciranje, jer će ovo otići u beskonačno. Naime,
Poslovnik mi daje za pravo da vam zabranim repliciranje. Moja je namjera bila vrlo plemenita
i dobra a to je da zajedničkom diskusijom dođemo do najboljeg rješenja. Ja bih zaista sad
volio kada bi izvjestitelj nakon svega ovoga što ste vi rekli, ako nema prijavljenih za raspravu,
molim vas, a mogu biti prijavljeni za raspravu koji se do sad nisu javili, evo gospodin Tonči
Blažević. Izvolite. Luka ja bi zamolio da se suzdržite. Ajte molim vas. Izvolite gospodine
Tonči Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Hvala predsjedniče. Pa propustili smo jednu stvar ono što je počeo govoriti kolega
Blaževski. Znači zajedničko održavanje izbora, s naše strane ljudi su se isto raspitivali i bitno
je radi javnosti znat, ispalo da bi nam to ispalo skuplje kao gradu, ako održimo zajedno euro
izbore i ove kotarske. Zato bi molio da mi se da točno tumačenje s obzirom na plaćanje i tako
dalje. To je pod a). Pod b) stvarno sam htio kazati još samo jednu rečenicu gospođi Dvornik
da ne ispadne da ja mislim drukčije, ja apsolutno se slažem s njom i ima svako pravo
sudjelovat na participiranje i tako dalje, uostalom svi se mi kroz život razvijamo,ne znači da
ćemo stalno biti u strankama, malo se šeta, evo moje dvoje kolega sada su nezavisni, vidite
kako im je lipo, izgledaju super i tako dalje, tako da nema nervoze, imaju svi svoje pravo.
PREDSJEDATELJ
Ja bi molio izvjestitelja da dade nekakav svoj komentar. A vas bi zamolio ukoliko
smatrate a ne budete zadovoljni s odgovorom izvjestitelja koji može prihvatiti vaše prijedloge
ili ne, da dadate amandmane a onda ćemo glasovati o njima onako kako to ide po
Poslovniku. Izvolite gospodine Butorović.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala lijepa. Samo jedan matematički odgovor što se tiče financija. Ako bi uskladili sa
izborima znači što je gospodin govorio za Euro parlament, članove za Euro parlament, onda
bi morali svu izbornu regulativu i ove akte prilagoditi zakonu o izborima za euro parlament. A
on propisuje da su tamo 162 biračka mjesta u gradu Splitu. Mi sada trenutno imamo ako se
ne varam 43, 44 biračka mjesta. Znači ukoliko bi mi sufinancirali dio, a Državno izborno
povjerenstvo tvrdi da bi to bilo pola, znači dođete do jednostavne matematike da bi nas
skuplje došla ta provedba izbora. Znači financijski a i tehnički je neprovedivo. Znači, ja bi još
jednom molio vas vijećnike da se donese odluka zapravo jer smo limitirani rokovima. Naime,
na idućoj sjednici se trebaju donijeti datum raspisivanja izbora i ako se danas ne donese
odluka o izboru za članove vijeća mjesne samouprave, doći ćemo u stisku sa vremenom. Što
se tiče, još jednom napominjem, što se tiče članova biračkih odbora, znači predsjednik i
potpredsjednik nisu članovi stranke i tu daje prostor da nezavisne liste nisu uskraćene po
tom pitanju da članovi biračkog odbora koje opet imenuje izborno povjerenstvo. Eto toliko.
PREDSJEDATELJ
Za raspravu se javio gospodin Sučić. Izvolite.
GORAN SUČIĆ
Malo sam iznenađen bez nekakvih jakih argumenata skupljim, ne skupljim, to je stvar
matematike, ne bih ulazio u to, međutim mi znamo da do sad su ti izbora pada svake četri
godine sa 18% na 12% i zadnji put je bilo 6% tako nešto, dakle nije ….do centralizacije i
uopće do tih kotareva da profunkioniraju na najbolji mogući način. Mislim da ta cijena nije
dokazana, a nama je stalo da odaziv bude veći, za parlamentarne izbore će odaziv biti
sigurno veći, i zašto ne možemo koristiti taj fenomen da budu kotarski izbori brojčano veći.
Evo hvala vam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ovako, ja bi zaista, dobro, izvolite gospodine Prljević.
42
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Samo kolegi da kažem, znači radi javnosti, znači matematika je dokazana i …..,
PREDSJEDATELJ
Gospodine Sučić replika je vama molim vas prestanite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Znači kolega, znači mi smo o tome razmišljali, znači o odvijanju izbora na isti termin.
Znači matematika je dokazana, izbori su skuplji i nije nam prihvatljivo i to je to.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ovako ćemo sada. Ja bi, imamo ovdje prijedlog odluke, imamo niz
diskusija, imamo niz prijedloga, molim vas dajte amandmane, idemo po redu kako idemo. S
tim da ja pitam izvjestitelja da li on ostaje pri svome prijedlogu, dakle, izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Apsolutno. Znači da se ne ponavljam, znači stojim pri prijedlogu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sad smo imali amandmane. Prvi amandman gospodina Tomislava
Goje, a vi ostali koji smatrate pripremite svoje amandmane da bi ih mogli ovdje iznijeti.
Dakle, molim vas pažljivo, gospodin Gojo je predložio da se u članku 15. navedene odluke,
jeste prihvatili, dakle, prihvaćeno je. Zahvaljujem. Briše se dio rečenice „vodeći računa o
zastupljenosti predlagatelja kandidata u svakoj izbornoj rečenici. Jedinici.“ To je prihvaćeno i
to je u redu.
Sljedeći amandman gospođe Maje Dvornik. Hoćete li molim vi vaš amandman iznijeti.
MAJA DVORNIK
Ja sam ga napisala, ali ovako na brzinu, dakle, da se u članku 14. u stavku 5. iza
riječi „političke stranke“ dakle gdje je god „političke stranke“ se stavi „i nezavisne liste“.
Odnosno grupe birača.
PREDSJEDATELJ
Dakle, imamo prijedlog gospođe Maje Dvornik uboličen u obliku amandmana. Molim
izvjestitelja da se izjasni da li prihvaća amandman ili ne.
AIDA BATARELO
Amandman se ne prihvaća.
PREDSJEDATELJ
Stoga sam sada dužan da ovaj amandman gospođe Maje Dvornik stavim na
glasovanje, tko je za prijedlog, odnosno amandman gospođe Maje Dvornik? – 10. Utvrđujem
da amandman nije prihvaćen. Imamo li još amandmana. Zahvaljujem. Ovim završavam,
odnosno zaključujem raspravu po ovom pitanju i stavljam Prijedlog odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita sa usvojenim amandmanom,
odnosno sa prihvaćanjem od strane izvjestitelja prijedloga primjedbe na glasovanje.
Tko je za? – 29.
Ima li tko protiv?
Suzdržan? 1 suzdržan. Utvrđujem da je prihvaćena Odluka sa 29 glasova „za“.
Ja vama mogu reć, može se gradonačelnik ljutit i tražit naknadu štete, ali ja ću
prepilat ovi stol. Iskrivija sam se ko austrijski paragraf. Idemo dalje sa dnevnim redom. Na
redu je točka 5. dnevnoga reda:
43
Ad 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne
ustanove „Športski objekti“ Split
Izvjestitelj je gospodin Hrvoje Akrap.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hvala gospodine predsjedniče, poštovane vijećnice i vijećnici,
PREDSJEDATELJ
Oprostite, hoćete li se samo predstaviti molim vas
HRVOJE AKRAP
Moje ime je znači Hrvoje Akrap, pročelnik sam Službe za sport i sportsku
infrastrukturu Grada Splita. Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove Sportski objekti želi se uskladiti osnivački akt Javne ustanove sa Zakonom o
sportu te se želi definirati način imenovanja i razrješenja ravnatelja ustanove sukladno
Zakonu o ustanovama. Dakle, u članku 1. Odluke usklađuje se osnivački akt sa Zakonom o
sportu, dok se u članku 2. usklađuje znači osnivački akt sukladno Zakonu o ustanovama.
Ukoliko imate pitanja.
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Otvaram raspravu. Za riječ se javio gospodin Tomislav Gojo, zatim gospođa
Danira Matošić Matičević i gospodin Igor Boraska, te gospodin Luka Podrug.
TOMISLAV GOJO
Ja u biti imam tri primjedbe na ovaj akt. Već sam na Odboru iznio, sad ću dakle
ponovit. Prvo je dakle što se tiče broja članova upravnog vijeća,znači predloženo je 9.
Mislim da danas toliko nemaju ni upravna vijeća najvećih državnih firmi, dakle, 9 je članova
tijela koje nikako ne može biti operativno, stoga ja predlažem 7 kako radi uštede tako i
funkcionalnosti. Vjerojatno ćete vi sad reći da će Grad time izgubiti većinu jer je moj prijedlog
da 3 predstavnika daje Grad, 3 sportske zajednice i udruge koje koriste sportske objekte i
jedan radnici, a do sada je Grad imao pet, Splitski savez sportova 3, radnici 1. Međutim, ako
se bolje isčita ovaj dakle prijedlog onda je vidljivo da praktički Grad predlaže 6. Jer dakle 3
predlaže samostalno, a 3 na prijedlog sportskih zajednica, udruga, dok je prije jasno bilo
definirano 5 Grada, 3 Splitski savez športova. Znači, prije je bilo definirano da ona 3 daje
Splitski savez sportova, a Grad samo prihvaća prijedlog. Sada vi praktički 3 predlažete
samostalno, a još 3 ukoliko ja to dobro tumačim. To je dakle jedno.
Druga je primjedba dakle što iz same definicije dakle izbačen Splitski savez športova,
nekako mi se čini da to nije korektno, dakle, ako smo već prilikom donošenja proračuna
lagano ih nagazili, sad mi se baš čini kao nekakvo cipelarenje, amo ih dalje izbacit.
I treća primjedba se odnosi na to što pokušavate dakle Gradskom vijeću skinuti
ovlasti. Vi dakle predlažete Vijeću da sebi ukine ovlast koju je do sada imao, a to je da
potvrđuje izbor ravnatelja Ustanove. Dakle, činjenično je da je zakonito jedno i drugo, dakle,
zakonito je i da to radi Upravno vijeće, zakonito je i da to radi ovo Gradsko vijeće. Pravdanje
brzinom da Gradsko vijeće usporava cili postupak mi se ne čini opravdano jer vi sad možete
raspisati natječaj u roku mjesec dana, iduće Gradsko vijeće znači u tom periodu, vi dakle već
možete doći sa novim kandidatom tako da mi se to ne čini da je to pravi razlog jer ja iskreno
mislim da izbor ravnatelja će bolji sud dati Gradsko vijeće u kojem su predstavnici desetak
političkih opcija nego jedno upravno vijeće u kojem je 90% jedna politička opcija. Eto toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Tomislavu Goji, imate li potrebu da odma, ili ćemo svi na
kraju. Izvolite, sada je sljedeći na redu, odnosno gospođa Danira Matošić Matičević.
44
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zapravo moja se rasprava trebala odnositi na ovo što je već gospodin Gojo rekao
vezano uz ukidanje ovlasti Gradskog vijeća odnosno imenovanje ravnatelja od strane
Upravnog vijeća. Mislim da je korektno ustvari da Gradsko vijeće zadrži svoje ovlasti i da
verificira prijedlog Upravnog vijeća. tako da bi ova izmjena i dopuna članka 9. po meni je ne
bi trebali uvrstit.
PREDSJEDATELJ
Sada je na redu gospodin Igor Boraska. Izvolite gospodine Boraska.
IGOR BORASKA
Hvala. Meni se u ovoj odluci ne sviđa ovo obrazloženje koje kaže da je odlukom o
stvaranju Javne ustanove utvrđeno da je sastav Upravnog vijeća nije usklađen sa Zakonom
o sportu, jer tom Odlukom se kaže da tri člana Upravnog vijeća imenuje Splitski savez
športova. Što se meni tiče to je u potpunosti u skladu sa zakonom, jer zakon kaže da, članak
47. stavak 7. Zakona o sportu, kaže da se na području lokalne samouprave može osnovati
samo jedna sportska zajednica. Ta sportska zajednica je Splitski savez športova. To je
apsolutno sve jasno. I s ovim izmjenama mi kao da, ne znam, želimo napraviti neke formalne
stvari, propisat točno stavak zakona koji je malo tu neprecizan. Radi se o tome, evo ja mogu,
možemo mi svi zaključit da centar naše županije, možemo napisat tako da centar naše
županije bit grad koji ima više od 150.000 stanovnika, a počinje sa slovom S, ili možemo
jednostavno reći da je to Split. Pa tako i ovdje. Mislim da ova, mislim da je već Odlukom
utvrđeno da tri strane imenuje Splitski savez športova, ali ako hoćemo bit baš formalni i
prepisat taj članak zakona, onda bi predložio da u ovaj stavak dodamo još rečenicu „na razini
jedinica lokalne i područne samouprave temeljem članka 47. stavka 4. Zakona o sportu
može se osnovati samo jedna sportska zajednica a to je za Grada Splita Splitski savez
športova“. I onda je sve formalno isto dobro uređeno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug. Ono što su rekle kolege neću ponavljat ali ću
nastaviti onu raspravu kroz vijećnička pitanja sa gradonačelnikom. Naime, mi kao vijećnici
ovdje moramo biti svjesni da na ovaj način i načinom kako se radi ovih zadnjih 6 mjeseci.
Više ne treba ni jedna uprava ni jednoga poduzeća, ni jedni nadzorni odbor, upravno vijeće,
niko ne treba, sve se uređuje iz jedne kancelarije. Sve smo centralizirali maksimalno. U
Splitu do sada ako se ne dogodi pa nama svijest proradi možda na onoj kasnijoj jednoj točki,
za sad su preživjeli ovu sječu kadrova samo direktor Lovrinca, HNK i Hajduka. A ovoga ih
HNK ako smo malo ozbiljni vijećnici obzirom na ponašanje trebali na ovoj sad smijenit, a ona
dva, ne znam, ovisi o njihovom izvješćima. Ali je činjenica, ja svjesno ovako namjerno malo
jednostavnim riječnikom karikiram. U skladu se sa zakonom. Ja ovo savršeno razumijem. Ali
postoji odnos što mi imamo problem od početka između Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Ja mislim da to mora biti suodnos međusobnog uvažavanja, međusobnog poštivanja i ako
hoćete i međusobnog nadziranja i određenih ovlasti i slično. Sve je koncentrirano u jednom
mjestu. Druga stvar koju moram postaviti načelno na ovom slučaju, a susrest ćemo se i na
svim drugim slučajevima i kasnije kod imenovanja nekih drugih članova upravnih vijeća,
nadzornih odbora i tako dalje, uz ovu činjenicu koju kolega Boraska zna, jer on je ujedno
predsjednik Saveza sportova, da mi u Splitu imamo još drugu zajednicu športova, ja sam htio
u jednu drugu krajnost, pa sam htio reć sad u upravnom vijeću ovdje imamo, evo, kolegu
pročelnika i savjetnika i predsjednika Saveza športova. Možda je to dobro, možda ja griješim,
možda je upravo logika da vlasnik preko svojih najistaknutijih ljudi upravlja svojom imovinom
i svojim institucijama. Ali s druge strane ja moram biti iskren da meni to nikako kao vijećniku
ne može sjest da ljudi sami sebe kontroliraju. Praktički mi imamo koncentraciju svu u Uredu
gradonačelnika i nekoliko njegovih ljudi koji su otprlike ko u onom filmu Svećenikova djeca, a
svećenik nam je otišao, njih nekoliko upravljaju sa svim. Ja ne kažem da je to dobro ili loše,
ne mislim na nikog osobno, šta više, o tim svim ljudima mislim sve najbolje. Ali mislim da ovo
Gradsko vijećemora pokušat riješit taj suodnos i mora jasno odgovorit na ovoj točki da može
45
kasnije govoriti i o HNK-u i o svim drugim, može li, evo, sasvim jednostavno – može li
pročelnik sjediti u Upravnom vijeću? Može li savjetnik sjediti u Upravnom vijeću? Treba li
predstavnik ili predsjednik Saveza športova, treba li predsjednik Zajednice športova?
Pokušajmo razmišljat načelno. Ja razumin kolegu Borasku jer je savršeno jasno da se nešto
hoće preuzet, ali Grad to ima na ovaj ili onaj način. Grad to financira, to je Javna ustanova,
100% u vlasništvu Grada i ona ima, sad je pitanje naše, i tim završavam tom zadnjom
konstatacijom – je li mi dajemo apsolutnu faraonsku ovlast isključivo jednom čovjeku da on
preko svoja tri zastupnika upravlja svim u gradu? Jer mi u jednom tom suodnosu moramo
štiti dignitet pa ako hoćete i ovoga Vijeća, a pokušat svim našim ustanovama i poduzećima
upravljat na jedan, ja bi se usudio ipak reć malo širi i tolerantniji način. Ne želeć polemizirat
posebno sad kad nema ovdje gradonačelnika, ali on je funkcija, evo tu je kolega
dogradonačelnik, sasvim svejedno, ok, ali ona osnovna teza koju gradonačelnik govori već 6,
7 mjeseci – ja na to imam pravo. Ja moram sad na najmirniji normalan način reć da tu kao
vijećnik protestiram ovdje, evo javno i na ovoj službenoj sjednici i pred hrvatskom javnošću i
pred institucijama hrvatske države – nevjerojatno je da pravo koje ima Baldasar u Splitu zato
što je ne znam, njegova koalicija na vlasti, drugi ljudi u drugim gradovima, drugim općinama i
drugim županijama nemaju. I sad sasvim konkretno, ja vas samo podsjećam, u prošlom
mandatu ni jedan direktor nije smijenjen dok mu nije istekao mandat. Ovdje je sječa izvršena
prema svima. Nemam ništa protiv da se to prihvati, nek tako bude, ali ne možete, i budimo
malo fer svi, nemojmo mislit, svaka gori do zore, kako ono naš narod kaže. Za godinu, dvije,
tri, neko drugi će biti na vlasti, i kad taj neko drugi bude donosio tako faraonske odluke i kaza
– sve ravnatelje ću imenovat ja, sva upravna vijeća, evo moram postavit i molio bi da mi
predsjednik ili gradonačelnik neko odgovori – da li je sa ovom promjenom iti upoznat, a ne na
nju dala suglasnost ravnatelj sadašnje ustanove i njegovo sadašnje Upravno vijeće? Po
mojim informacijama nisu niti znali za ovu točku. Mislim da takva vrsta samovolje nikome od
nas ne treba. A makar bila u skladu sa zakonom. Ja ću osobno iz tog razloga glasovat protiv,
a molio bi da mi neko da odgovore na ova postavljena pitanja iz načelnih razloga. Ne zato
što sam protiv bilo koga od ovih ljudi, ali bi volio znat mogu li pročelnici, savjetnici, pa ako
hoćete i predsjednici udruga koje financira Grad 100% iz svog proračuna bit meritorno, da li
su u sukobu interesa i mogu li biti u upravnim vijećima ovakvih tijela? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imali smo gospodine gradonačelniče, gotovo je gospodine Sučić, ne,
imao je gospodin Gjurković koji se javio na vrijeme. Izvolite gospodine Srđane.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Gospodin je Luka Podrug završio a vi ste digli repliku. Ne dopuštam.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Ja ću replicirat kolegi Podrugu u jednoj osnovnoj činjenici koju on stalno ponavlja, a
onda je negira,jel. Dakle, sve je u skladu sa zakonom. Čim je u skladu sa zakonom, onda
rasprava o širem i tolerantnijem načinu problematiziranju može biti dio politike, ali
gradonačelnik ima i odgovornost i one ovlasti koje ima po zakonu da predlaže Gradskom
vijeću, da Gradsko vijeće polemizira i odlučuje, ali se nikome ne može njemu posebno,
osobno smatram da se ne može zamjerat njegove odluke jer on ima dovoljno odgovornosti i
ovlasti da provodi onu politiku zbog čega je izabran za gradonačelnika. Mi svi i pozicija i
opozicija smo tu da budemo taj nadzor nad provođenjem i odluka i projekata i realizacije u
interesu grada Splita, ako postoji sukob interesa, postoji Povjerenstvo za sukob interesa koje
odlučuje da li je neko u sukobu interesa ili ne, a ovo sve drugo je dobrim dijelom politiziranje,
da li neko ovako ili onako radi. Gradonačelnik ima svoje ovlasti, radi po zakonu. Da li je
dobro radio, kad se povlači crta ukaže se da li je dobro radio ili nije dobro radio. I to je to.
46
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin gradonačelnik. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Neću predugo. Bez obzira što razumijem i kolegice koje su prije to rekle i kolegu
Luku. Ja bi zaista volio da imam faraonske ovlasti na neki način. Međutim to vam
jednostavno nije točno. Nemam ja faraonske ovlasti. Ja samo pokušavam ubrzat ritam jer u
ovoj državi i u ovome gradu nam je problem tih pustih procedura koje morate provesti da bi
najbanalniju odluku koje se u jednoj normalnoj, a ne dobroj privatnoj tvrtci donese u roku od
5 dana, a realizira u roku 15 dana, nama treba ovdje 6 mjeseci do 8 mjeseci. I onda se
čudimo u kakvoj smo situaciji. Moja želja i jedino samo jedna, vi imate sve potrebne podatke
o funkcioniranju kako gradske uprave, tako i svih gradskih tvrtki. Možete u svakom momentu
postaviti bilo koje pitanje, ne meni nego gradskim službama. Dobit ćete svi odgovore. Svi
novinari koji su zatražili bilo šta dobili su sve mogućnosti. Oni koji su mi tražili račun o
uslugama reprezentacije dobili su prijepis i fotokopiju računa, dakle, sve vam je
transparentno, na sve moguće načine možete vršiti kontrolu. Ja jedino sa ovim načinom
želim ubrzat procese postizanja odluka. I ništa drugo. Radi toga što imamo nekoliko firmi u
kojima više nije bilo ni vremena da se čeka i da se ide sa nekakvim takozvanim sad bi ja
rekao demokratskim postupcima koji nisu u skladu sa zakonom prvo, i al nisu protivni
zakonom, onda ćemo sve to skupa usporit. Prema tome, nisam smijenio svih, zamolio sam
neke da sami odustanu i to su napravili, u Čistoći nisam smijenio, čekao sam da istekne
mandat kao što je uredno istekao mandat direktoru Čistoće jer sam pet puta rekao Čistoća je
uredna firma koja uredno je poslovala. Parkovi i nasadi su isto tako dogovorena da dođe do
smjene mladoga kolege koji tamo radi 20 godina, isto ne smatram da sam kolegu smijenio,
nego je on sam rekao neka mladi kolega, on mu je osta za savjetnika. Ovo nije sad priča za
malu djecu. U Lovrincu nisam dirao ništa radi toga što smatram da direktor radi odlično svoj
posao i svi smo se tu ovdje … Smjenjiva sam tamo gdje sam smatrao da je krajnje vrijeme
da se poduzmu jasni i adekvatni potezi da se zaustavi propadanje firme, prvenstveno
govorim o Prometu. To sam više puta rekao i to sam i napravio. Ali nigdi nije došlo do
nereda, nigdi. U DES-a nisam dira ništa dok direktor i ja se nismo dogovorili da pređe na
drugo mjesto obzirom da je ispunio svoju funckiju. Ma mogu vam nabrajat sada. Javna
ustanova „Športski objekti“ je možda u težoj situaciji nego Promet. Promet je firma sa preko
800 zaposlenika, vrlo teški posao koji rade, svi znamo probleme komunalnih poduzeća.
Javna ustanova koja ima 115 zaposlenih je u daleko težoj situaciji nego što je Promet ili neke
druge tvrtke. Razgovarao sam sa sadašnjim direktorom i on je sam rekao da je jednostavno
više i on došao u blokadu. Sadašnje Upravno vijeće koje je već promjenjeno se slaže sa
mojom odlukom. A ja bi volio da nije tako da vam pravo kažem. Meni bi bilo puno lakše.
Ovako ja na kraju ja preuzimam na sebe kompletnu odgovornost. I kompletno sve ostalo. I
kad ste prije govorili, sad ću vam reći zašto sam izašao vani, zato naravno što sam se takao
ono što smo prije govorili, taka sam se neka stečena prava, i u neke koji bi rekli da su bogom
dani šerifi, naravno da sam primio isto tako odmah pet prijetnji. Sutra Banovina ne znam
kako će vam izgledat radi toga što odma čim nekome taknete metar štanda mu oduzmete,
kažete mu da kiosk ne može bit, ako je kiosk 12 kvadrata naravno da izvan kioska bit frižider,
nego da mora biti u kiosku, uništili ste mu njegovu egzistenciju, odmah prijetnje i tako dalje i
tako dalje. A sad vi meni recite, ako idem poduzet nešto u Javnoj ustanovi koja vapi za tim
da se tamo nešto poduzme, da se promijeni, pretjerani broj zaposlenika, pitajte, recite
gospodine Boraska recite da li imate nekoga u Javnoj ustanovi koliko vi znate da može otić
na bazen i popravit nešto šta je vezano za elektroniku ili hidrauliku ili toplanu. Nemate. Nema
ga. Nema ga. I to godinama ga nema. Nije to od jučer, nego ga godinama nema. Došlo je
dotle da ja sad molim, dakle, vojsku odnosno mornaricu da potpuno obrnemo proces, da
preuzmemo sve ne bi li na taj način pokušao dobiti ljudi koje adekvatno moraju odgovorit na
zahtjev nečega šta bi Javna ustanova trebala imat, to znači ljude koji su zanatlije, stručnjake
da mogu raditi osnovne popravke. U Javnoj ustanovi „Športski objekti“ imate svega samo
nemate nekoga ko može nešto popravit. A njihova funkcija bi trebala biti to pored minimalne
administracije. I sad kad govorite zbog čega sam nezadovoljan sa ovim svim skupa, pa zato
47
što je to Splitski savez sportova treba detektirat godinama prije. i treba je prvi dignit glas i
ponavljam vam, vi to niste napravili. Niste napravili. Splitski savez sportova jednim dijelom to
nije napravio. Ima tamo časnih ljudi, ne kažem da vi niste, nego kažem samo da je trebalo i
to bit dio vašega posla. Na kraju smo počeli mi radit. Bilo bi bolje da smo se dogovorili da
smo zajednički ušli u to jer nas čeka prilično grubi posao. Mislim, pokušao sam vam samo
plastično opisat u kakvoj smo situaciji. E sad mi možemo govoriti ovo ono, ali vi uvijek imate i
neke druge mogućnosti. Prozvat me na ovome Vijeću ili radit ono što mediji rade, mislim, ali
to je u redu, jel. Dakle, ne pokušavam dobit faraonske ovlasti, pokušavam ubrzat procese jer
nismo više u situaciji da možemo čekat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imali smo tri replike sljedećim redoslijedom na izlaganje gospodina
gradonačelnika. To je gospodin Blažević, zatim gospodin Podrug i gospodin Boraska.
TONČI BLAŽEVIĆ
Gradonačelniče, vi znate da ćemo mi vas rado cijepit kao oporba i tako dalje, da vam
nećemo dat disat, ali ovo što ste sad rekli da vam je neko prijetio, neko ko ne ispunjava svoje
obaveze kao porezni obveznik, ja vam samo mogu kazati i mislim da govorim u ime svih
vijećnika, ako dođu, doć ćemo i mi zajedno sa vama. O čemu se radi? Netko ne plaća ono
što je dužan plaćat. Na jedini način da mi dođemo do toga da ćemo sutra snizit te naknade
upravo da svi svoje plaćaju obaveze. Dakle, oštro i žestoko odgovorite na to, svi po tom
pitanju stojimo iza vas, a ovo drugo, to ćete vidit preko glasovanja.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Boraska. Ne, ne, gospodin Podrug, skužajte, skužajte.
LUKA PODRUG
Neću ponovno vraćat stare polemike. Ja ću ostat samo na Javnoj ustanovi, ako fali
nekog stručnog kadra morate kao gradonačelnik dopustit sadašnjem ravnatelju da ih
naprosto zaposli, jer ste i sami rekli da nema zapošljavanja bez vas. Mi sad govorimo o
činjenici. I to je ujedno odgovor kolegi Gjurkoviću. Nije Gradsko vijeće nadzor, Gradsko
vijeće ima neki suodnos sa gradonačelnikom. On može radit, do sad je radilo Gradsko vijeće,
ovo može radit gradonačelnik. Moj pokušaj je da se mi dogovaramo u granicama, a vi
preuzimate ovlast, to je razumljivo, i moj pokušaj isto evo kolega gospodin Akrap tu sjedi, ne
želim ni najmanje njega ni Borasku kojeg sam prozva, nego da mi odredimo pravila, da mi
kažemo je li logično da pročelnik ujedno bude u Upravnom vijeću, je li logično da savjetnik
bude u Upravnom vijeću, je li logično da sve bira gradonačelnik, samim time ako baš hoćete i
sužavate pa i preuzimate apsolutnu odgovornost, dovodite nas u Vijeću samo na poziciju
kritike. A ja bi želio da vi ostanete na onome što mi govorimo u predizbornoj kampanji, a to
niko kasnije ne radi, a to je amo analizirati, tamo di je problem iznijet pred Vijeće, pa ja vas
uvjeravam a to ste se uvjerili u ovih 6, 7 mjeseci, ja prvi sad govorim u svoje ime, ali i svih
drugih kolega, svugdje di imamo problem mi smo bili jednoglasni. Ne trebate vi sami ni sa
nekim šerifom se ponašat u gradu vi sami. Ali ne trebate se ni vi ponašat ko šerif u ovom
pravnom dijelu, ne ponašate se vi kao čovjek, ali u pravnom dijelu ste po meni apsolutno
izišli iz onoga dobrog ćemo ostaviti, lošeg ćemo smijeniti. Vi sve smjenjujete osim onih koje
sam ja sad spomenio. Ok. Kasnije će biti izvješće o radu pa ćemo tu temu proširit. Ja idem
zaključit još jednom, molim vas samo odgovor ako hoćete vas kao predlagatelja na pitanje
da ponovno ne pitam, je li smatrate da je logično, je, smatrate da je logično da gradonačelnik
sve odlučuje, a smatrate isto tako da je logično ta koncentracija u Upravnom vijeću te
ustanove vaših najbližih suradnika. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Boraska.
48
IGOR BORASKA
Hvala. Gradonačelnik je u pravu što se tiče negativne selekcije zaposlenika tamo u
Javnoj ustanovi i mi ovo čak što je spomenio Hrvoje i gradonačelnik da nemamo električara
na bazenima zaista sramotno. Ali ove druge stvari, sad ne znam jesu li gradonačelniku
servirani krivi podaci ili je to namjerno zamagljivanje, jer ovaj sastav Izvršnog odbora
Splitskog saveza športova je imenovao troje svojih članova u Upravno vijeće tek u lipnju
prošle godine. Da budemo jasni, znači, ovaj sastav Izvršnog odbora na čelu sa mnom nije
smjenjivao ljude koji su prije bili članovi Saveza športova nego su čekali dok istekne mandat
u lipnju 2013. godine su promijenjena tri člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Športski
objekti“. A što se tiče snage te trojice članova ona je jednaka kao Upravnom vijeću Javne
ustanove, ona je jednaka kao snaga oporbe u ovom Gradskom vijeću zato što Grad imenuje
većinu …..( - kraj 3A kazete - )…. ništa nije bilo napravljeno, to je čisto bila odluka politike,
znači Gradskog vijeća, gradonačelnika, koliko će novaca dat za rekonstrukciju kakvih
objekata i tako dalje, to mi svi znamo, tako da mi sad zaista nije jasno čemu ovo prozivanje
Splitskog saveza športova. Može neko objašnjenje?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ovim smo iscrpili replike. Napominjem gradonačelnik daje odgovor na
pitanje gospodina Boraske.
GRADONAČELNIK
Ma neću vam direktno odgovorit, odgovorit ću vam samo tako da i sadašnji ravnatelj
gospodin Borozan treba pomoć. O tome se radi. I onda ne govorim, tamo se trebate skupiti vi
i iz Splitskoga saveza sportova vaši predstavnici, gospodin Borozan koji obnaša svoju
funkciju i koji nas je upozorio na neke stvari i zbog toga sam stavio dvoje svojih zaposlenika
na neki način da bi još ojačali svoju poziciju. Ako ste pogledali i ako znate o čemu govorim,
imamo ozbiljni problem tamo. Tamo nije, tamo nije problem, čak i teži po meni nego što je u
Prometu. Promet je godinama gomilane poslovne odluke koje su bile pogrešno formirane,
pogrešno napravljene, a ovdje imate nešto drugo u pitanju. Zbog toga vam ja i kažem,
možda sam bio malo preoštar kad sam vas napa, nije mi bio cilj da vas napadnem, nego da
vas trgnem iz toga. Dajte pomozite zato što je tamo takva situacija i vi jako dobro znate i
gospodinu Borozanu treba pomoć. I jednome dijelu zaposlenika treba pomoć. O tome vam
govorim. Zbog toga uzimam ove ovlasti ovoga momenta i ja vas molim da prihvatite to, pa
makar da vam ja kad kažemo ili kad vidimo iz izvještaja da smo sredili, pa vratit ću vam sve
nazad. Ne treba mi u principu, gospodine Luka, meni ovakve ovlasti u suštini ne trebaju. Ja
nisam čovjek koji voli imat takve ovlasti, ali je takva situacija koje sam se uhvatio nečega,
hoću to napravit. I vi kao Vijeće mi pomažete do sada, ali imajte razumijevanja, ako uspijemo
napraviti ovo kako sam predvidio i ako uspijemo to dovest u red, mi samo pokušavamo
dovest u red, zbog toga vam govorim iritiran tim šta sam jučer donio jednu odluku, jutros
drugu odluku, prekjučer treću odluku, a na sve tri imam prijetnje, ja i službenici. Zato vam
govorim, situacija je takva, otišlo je malo predaleko. Kome god nešto kažete, svi istoga
momenta prijete ili novinarima, to je još najlakše, jer to je najbezbolnije, ali vam prijete na
druge načine, meni, vama isto tako. Amo pokušat napravit to, ako je moja taktika uspješna,
vi ćete sami vidjet, pa ćete prepoznat, jer ovdje nema politike. Ja vam ne govorim o politici, ja
vam govorim o Javnoj ustanovi „Športski objekti“ i još nekoliko poduzeća od kojih svi mi
imamo i te kakve koristi jer su komunalna poduzeća kao javna ustanova. Ako uspije, ma ja
ću vam vrlo rado za dvije godine vratit ili za godinu vratit ću vam sve ovlasti, ne treba mi
ništa. Imenujete kako god želite šta se mene tiče. A oću, potpisat ću vam, isto ka šta sam
obeća da 1. 02. neće niko sjedit tako sam to ispunio. Pa i sad ću vam to napravit. Vratit ćemo
Statut na početak ili ću ja svojom voljom reći izaberite vi koga god želite kad dovedemo tamo
red. Ali vam tvrdim da je nered. Potpuni nered. U cijelom nizu struktura vam je nered. U
gradu vam je nered vezano za štandove, kioske, di nam najeveći problem, energiju gubimo
na tome. Kolega Šundov sigurno zna o čemu govorim. I ovako je posjedio još više nego ja,
šalim se malo za kraj. Ovo je moje objašnjenje. Dakle, nije napad na pojedince ovdje u
Vijeću, nego samo zamolba da razumijete u kojoj smo situaciji.
49
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema, molio bih
izvjestitelja da se očituje o datim prijedlozima i primjedbama. Hvala.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hvala. Znači, prvenstveno vezano na pitanja koja su bila usmjerena na da se na neki
način želi izbaciti Savez sportova, to uopće nije istina. Ako uzmete u obzir činjenicu da je
Savez sportova, Splitski savez sportova, jedan od korisnika Javne ustanove, znači on je
udruga građana koja okuplja klubove od kojih su neki klubovi korisnici Javne ustanove a neki
nisu. A isto tako ne okuplja sve korisnike Javne ustanove. Jasno je da Zakon o sportu na
način kako je definirano i kaže – Upravno vijeće Ustanove upravlja ….. najmanje 1/3
članova. Čine predstavnici sportskih zajednica, odnosno sportskih udruga koje su
naglašavam korisnici javnih sportskih građevina. Ovdje se ni u jednom slučaju ne želi na neki
način ovo što spominjete ugrozit ili izbacit Savez sportova, nego jednostavno se želi
sukladno Zakonom definirat da članovi Upravnog vijeća moraju biti korisnici Javne ustanove.
Mislim da je to dovoljan odgovor na ovaj dio pitanja.
Što se tiče ostalih pitanja znači prvenstveno smanjivanja ovlasti Gradskoga vijeća.
činjenica je da s obzirom na trenutnu situaciju u Javnoj ustanovi, a i na činjenicu da je Javna
ustanova žila kucavica splitskog sporta, dovoditi u pitanje funkcioniranje Ustanove, praktički
ugrožavamo jedan ogroman dio splitskog sporta. Da pobliže objasnim. Znači, imenovanjem i
razrješavanjem ravnatelja od strane predstavničkog tijela, tj. Gradskog vijeća na neki način
se nepotrebno usporava procedura imenovanja i razrješenja, a u posebnim slučajevima kao
što je ostavka, znači teška bolest, smrt, vi znate sami znači da Gradsko vijeće se može
sastati jednom u tri mjeseca, na taj način možemo ugroziti kompletan splitski sport. S druge
strane, s druge strane, Zakon o ustanovama, članak 38. kaže: ravnatelja imenuje i razrješava
Upravno vijeće ako posebnim zakonom u smislu članka 35. stavka 1. ovog Zakona nije
drugačije određeno.
I volio bi gospodinu Luki odgovorit na ono pitanje da li ja kao pročelnik mogu biti član
Upravnog vijeća. U opisu mog radnog mjesta stoji kontrola i nadzor, između ostaloga i toga.
Pa koje bolje mjesto postoji od ovoga direktnoga kontroliranja i nadziranja rada Javne
ustanove. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Vidim da ima vijećnika koji izražavaju pomalo negodovanje. Evo ja sam
konzultirao Poslovnik i ovdje zaista nema decidirane odredbe kojom bi ja sad nakon ovog
izlaganja zabranio nekome da replicira ili postavi dodatno pitanje i to ću dopustiti, jer onda
moramo inklinirati u prilog onoga tko traži odgovarajuću riječ. E sad nisam dovoljno pazio ko
se kojim redoslijedom javljao. Evo gospodin Tomislav Gojo, gospođa Danira Matičević
Matošić i zatim Igor Boraska. Molim vas samo imajte na umu dva minuta je vremena.
Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Bit će mi dosta minuta. Dakle, pročelnik je rekao da ukoliko nadležnost izbora ostaje
u nadležnosti Gradskog vijeća da ugrožavamo opstojnost splitskoga športa. Ja to ne mogu
nikako shvatit i molio bi da obrazložite to dakle dodatno. Ispada da po vašemu je najbolje
ukinit Gradsko vijeće jer ugrožavamo opstojnost športa, a vjerojatno i svega ostaloga čim je
nešto u našoj nadležnosti. To je jedna. A druga primjedba ova tri predstavnika znači koje
daju zajednice. Na koji način ćete ih izabrat. Do sada je bilo jasno da ta tri daje Splitski savez
športova. Na koji način ćete vi doći do ove tri osobe ako imate korisnika vjerojatno 100. Znači
to će opet biti vaš izbor. Ja zato kažem da sada Grad bira 6, a ne tri, i da ne treba 9, jer Grad
ima apsolutnu većinu. Još je jedini predstavnik Grada.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Danira Matičević Matošić.
50
DANIRA MATIČEVIĆ MATOŠIĆ
Gospodin Akrap je ustvari ponovio sad u svojoj raspravi, odnosno svom govoru je
ustvari ono što piše u obrazloženju ove točke vezano uz izvanredne okolnosti koje bi mogle
ugroziti dakle rad Javne ustanove „Športski objekti“. Gradsko vijeće se do sad sastajalo po
prilično puta u odnosu na vremenski period u kojem funkcioniramo, tako da mislim da dođe
do bilo kakve izvanredne situacije sastalo bi se još jednom sigurno ako bi o tome ovisila
sudbina splitskog sporta. Mislim da to kao argument ne stoji. Isto tako mislim da zbilja s
obzirom da se radi o gradskoj ustanovi koja se financira javnih novcem, da Gradsko vijeće bi
trebalo imati svoju ulogu i da bi trebalo zapravo imenovat i razrješavat ravnatelja. Znači da
se to ne prebaci na isključivo i jedino na Upravno vijeće. I stoga ja ponavljam sad prijedlog,
ja ne znam da li je to bilo dovoljno jasno izrečeno s moje strane da se ova točka 2. Izmjena i
dopuna makne. Znači članak 2. Da ga skinemo iz ovih izmjena i dopuna, znači da Gradsko
vijeće ostane ono koje imenuje i razrješava ravnatelja Javne ustanove „Sportski objekti“.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Boraska.
IGOR BORASKA
Ja bi pričekao odgovor gospodina Akrapa vijećniku Goji pa ću onda možda odustati
od svoje diskusije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu po
ovoj točci dnevnog reda. Imamo jedan amandman od gospodina Tomislava Goje i drugi od
gospođe Matičević Matošić koji su potpuno identični. Ja ću ga pročitat. Prvo ćemo zapitati
izvjestitelja, samo čas, dakle, pitat ćemo izvjestitelja da li se on slaže sa tim amandmanom
kojeg ću ja sada pročitati. Gospodine Gojo pošto ja to trenutno ne mogu sad nać, ajte molim
vas vi uobličite vaš amandman kao što ste ga napisali.
TOMISLAV GOJO
Pa evo predlažemo dakle u ovoj predloženoj odluci o osnivanju da se dakle briše
točka 2. i obrazloženje je da time nadležnost za izbor ravnatelja i dalje ostaje u nadležnosti
Gradskog vijeća.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Molim izvjestitelja da se očituje o amandmanu da li ga prihvaća ili ne.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Ne prihvaćam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Stavljam amandman na glasovanje. Tko je za amandman gospodina
Goje a na način da se u članku 9. stavak 2. mijenja, da se članak 2. briše iz prijedloga
odnosno odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski
objekti“? Tko je za? – 11. Tko je protiv? Samo da vidim koliko nas ima sve skupa. 26. Dakle,
amandman nije prihvaćen.
Sada stavljam Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove
„Športski objekti“ Split
IGOR BORASKA
……………….
HRVOJE BORASKA
Znači, promjenom da korisnici, tri člana da biraju korisnici javnih sportskih građevina,
jasno je da korisnici moraju odrediti ta tri člana. Sigurno da Savez sportova kao jedan,
51
odnosno kao najveći korisnik koji obuhvaća sigurno da tu ima na neki način i veću ulogu u
tome. Ali korisnici između sebe moraju odredit tri člana Upravnog vijeća.
IGOR BORASKA
Ja ću se onda vratit na ono što sam, jer ja sam očekiva drukčiji odgovor. Po zakonu
se kaže koja je zajednica nadležna na teritoriju lokalne samouprave, to je Splitski savez
športova koji obuhvaća sve korisnike i mi dajemo svoja tri člana iz članova koji su korisnici
javne ustanove Športski objekti. Oni koji su korisnici a nisu članovi to su samo ovi koji plaćaju
komercijalne termine, što se tiče udruga, klubova, svi klubovi koji koriste Javnu ustanovu
„Športski objekti“ su ujedno i članovi Splitskog saveza športova i Splitski savez športova
mora davat ta tri člana, nikakve druge zajednice ni klubovi, a to što se tiče zakona on je u
tekstu tako da tim navedenim člankom predviđa mogućnost da u slučaju da u manjim
mjestima ne postoji sportska zajednica, tada se ostavlja mogućnost da predstavnike u javnoj
ustanovi imenuju sportske udruge koji su korisnici javnih sportskih građevina, a ne u gradu
kao što je Split gdje postoji sportska zajednica, zna se koja, to je sve jasno i obuhvaćamo
sve korisnike, tri člana i dalje mora birat Splitski savez športova.
PREDSJEDATELJ
Samo trenutak, stoga bi vas ja molio da uobličite rasprava je završena. Ja vas to
molim da to uobličite u obliku amandmana. Evo ja ću pročitati amandman gospodina Igora
Borske: predlažem da se predloženi članak 1. Prijedloga odluke koji glasi 5 članova imenuje
gradonačelnik Grada Splita, tri člana imenuju sportske zajednice, odnosno sportske udruge
koje su korisnice javnih sportskih građevina, a jednog člana imenuje Radničko vijeće
ustanove iz redova zaposlenika ustanove na način utvrđen zakonom. Izmijeni na način da
glasi. Ovo je amandman: 5 članova imenuje gradonačelnik Grada Splita, tri člana imenuje
Sportska zajednica, a jednog člana imenuje Radničkog vijeće Ustanove iz redova
zaposlenika Ustanove na način utvrđen zakonom, na razini jedinica lokalne i područne,
regionalne samouprave temeljem članka 47. stavak 7. Zakona o sportu može se osnovati
samo jedna sportska zajednica. Ovo bi trebalo ići u obrazloženje, ovo ne može ići u tekst.
Jeste, u obrazloženje. Molim izvjestitelja da se izjasni da li prihvaća ovaj amandman. Izvolite.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Ne prihvaćam ovaj amandman. Ne nije decidiran članak zakona. U Zakonu o sportu
ne stoji Splitski savez sportova. Ali stoji da je na području lokalne zajednice se može
osnovati samo jedna sportska zajednica i nije uopće upitno u ovom trenutku da li je to Savez
sportova ili ne. Ja ono što sam postavio sad ću vam odgovoriti na ovo prethodno pitanje.
Nisu svi korisnici članovi Saveza sportova. Splitski klub olimpijaca nije član Saveza sportova,
Split grad sporta nije član Saveza sportova, Udruga sportskih novinara nije član Saveza
sportova. To su sportske udruge korisnici …. Samo sekunda, samo još….
PREDSJEDATELJ
Dakle, ušli ste u raspravu, nemojte se ljutit. Dakle, odbili ste amandman. U skladu sa
odredbama Poslovnika stavljam neprihvaćeni amandman na glasovanje pred Gradskim
vijećem. Tko je za amandman gospodina Igora Boraske na način na koji sam ga pročitao?
12 od ukupno nas 28. Utvrđujem da amandman nije prihvaćen. Zahvaljujem.
Stavljam sada Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne
ustanove „Športski objekti“ Split na glasovanje. Tko je za? – 16. Tko je protiv? – 13. Tko je
suzdržan? Nema suzdržanih. Konstatiram da je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ prihvaćen sa 16 glasova „za“ i 13
protiv.
Prelazimo na 6. točku dnevnoga reda:
Ad 6. Prijedlog odluke o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita
Izvjestitelj je također Hrvoje Akrap. Izvolite.
52
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, svrha Zaklade za sportsku izvrsnost Grada
Splita je promicanje i poticanje splitskih sportova iz ekipnih sportova kao i športaša
pojedinaca sa prvenstvenim ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj
konkurenciji na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Potpomaganje darovitih sportaša te
promicanje grada Splita kao grada sportske izvrsnosti. Zaklada za sportsku izvrsnost Grada
Splita je na neki način sustavnog financiranja sporta u gradu Splitu. Ovo je u principu jedan
izvanredan način kako bi pomogli splitskom sportu, dovlačenjem van proračunskih sredstava
i usmjeravanjem prema programima koji će biti aplicirani od strane klubova pojedinaca i svih
sportaša. Ovim putem bi omogućili konkurentnost kako splitskim klubovima, a isto tako bi
omogućili sportašima pojedincima i njihovim stožerima znači trenerima i ostalim pripadnicima
stožera da na neki način u seniorskoj konkurenciji postignu i vrate barem jedan djelić slave
splitskog sporta, a s druge strane isto tako darovitim sportašima da se u startu na neki način
usmjeri njihov razvoj i da se sa sustavnim financiranjem na osnovu programa koji će treba
naglasiti biti transparentni isto tako znači vremenski na neki način vremenski definirani u
potpunosti šta se tiče kontrolnih točaka kontroliranih i na taj način omogućiti splitskom sportu
jedan korak naprijed i iskorak u budućnost.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Javili su sljedećim redom
za raspravu: gospodin Tonči Blažević, gospodin Marušić Hrvoje, gospodin Škorić Petar,
gospođa Daša Dragnić, gospodin Gojo Tomislav i gospodin Igor Boraska.
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Par rečenica. Meni je drago što se ovo događa. Ja sam
kao vijećnik HSLS-a prije 10 godina dva proračuna za redom kad su se izglasavali predlagao
ovako neku sličnu stvar i samo bi upozorio na jedno. Mi ćemo znači ovdje na neki način jače
i žešće pratit financijske na druge načine ljude koji imaju šansu da u određenim sportovima ili
klubovima itd napravi još jedan dodatni iskorak. Vrhunske sportaše, potencijalne vrhunske
sportaše, potencijalne vrhunske klubove. Vjerojatno će se s njima sklapat neki posebni
ugovori pretpostavljam. Vodite brigu o tome da u tim ugovorima na bilo koji način idu stavke,
idu riječi, rečenice, što će oni nama vratiti oni koji uspiju. To je najbitnije. Jer ovo je po meni,
jedna je Blanka Vlašić je imala istu stipendiju kao i bilo koji drugi sportaš koji je dobio
stipendiju. U onim počecima prepoznali su je kao vrhunski kadar kao nekoga ko bi mogao
uspit, uspila je. Od Grada je dobila ko što i drugi dobiju. Ona nije imala obavezu neku veliku
vratit, dobro, dobili su ono u vezi dvorane i tako dalje, ali idemo na pametniji način, neka ih 5,
10% uspije i onda ako imaju obavezu da li kroz marketing da li kroz neka novčana vraćanja,
na bilo koji način ali da se svome gradu vrati kad se od grada dobije, a time jačamo i ljubav
prema našem gradu. Eto samo to kao napomenu. I čestitam za ovome.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je gospodin Marušić Hrvoje.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poučeni iskustvom iz prethodnih ovakvih
ovakvoga osnivanja nekih stvari u gradu ne mogu se nikako složit sa svojim koalicijskim
partnerom gospodinom Blaževićom a to je iz razloga jer je Grad osnovao jednu turističku
agenciju isto potpuno nepotrebno koja upada na tržište a nije komunalno poduzeće. Ova
Zaklada na najdirektniji i najperfidniji način uvlači politiku u sport. Dakle, Zaklada koja je pod
upravom, pod nadzorom jedne političke strukture ma koja ona bila, danas je to SDP, sutra
će biti neko treći, peti, to nije rješenje, jer ovaj narod, mi svi skupa kao društvo nismo se
pokazali da možemo tu biti objektivni. Prema tome, kad jedno političko tijelo osniva Zakladu
za izvrsnost onda ja tu izražavam sumnju jer cijelo vrijeme se ovdje pozivamo na zakon a
sve se onda napravi da se taj zakon zaobiđe. Prema tome, ovdje nema kriterija, nema, ne
znamo kako će funkcionirat, kome će se davat, šta će se davat, zašto će se davat, iz kojih će
53
se sredstava Zaklada punit, ko će je kontrolirat, sto i jedno podpitanje prije nego što bi se
trebalo donijet odluka da li je osnovat ili ne. Iz ovoga apsolutno kažem nije razvidno čemu to
služi, a politika se miješa najdirektnije u sport i uvodi se jedno paralelno financiranje sporta
direktno po političkoj odluci ma koje strane bilo, opet kažem, ovo nije usmjereno direktno sad
na jednu stranku nego politiku kao takvu, a da unaprijed nisu dogovorni apsolutno svi kriteriji
i modeli davanja novaca iz Zaklade i priticanje novca u tu Zakladu. Dok to ne bude na
raspravi, dok se ti detalji ne riješe, ja ću biti apsolutno protiv Zaklade jer imam pravo izrazit
sumnju u pravedno raspoređivanje novca u izvore financiranje te Zaklade i jednostavno
rezultate rada ovakve jedne Zaklade koja u ovom trenutku dok imamo i Savez športova i sve
što imamo, način financiranja splitskog športa, u ovom trenutku ona apsolutno nema
nikakvog smisla. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem vijećniku Marušiću. Gospodin Petar Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ja bi se nadovezao dakle, imamo različite pristupe ovoj točci, sve
ono što doprinosi razvoju i boljitku sporta, povećanju transparentnosti što će unaprijediti sport
u našem gradu kojim se svi volimo hvaliti da je najsportskiji grad na svitu. Međutim, slažem
se sa kolegama da praktički ovo sliči na jedno političko tijelo, na jednu Zakladu
gradonačelnika, aktualne vlasti jer da nije tako ne bi se uz svo poštovanje prema pročelnika
za sport, stavljao za predsjednika Zaklade, upravitelja Zaklade, dakle, pročelnik za sport
Grada Splita. To bi bila dakle samim time to nam daje naznaku da bi to bila Zaklada pod
čisto partijskom palicom dakle i da bi se onda ponovno poticalo i praktički podobne klubove
one koje su uz gradsku vlast i na raspolaganju gradskoj vlasti, smatramo da je to potrebno
udaljiti, da bi tu svakako ako se ovakva Zaklada i osniva da ne bi tu trebao biti na čelu osoba
koja radi u gradskoj upravi nego evo netko od istaknutih sportskih djelatnika u gradu Splitu
imamo, već smo vidjeli razlike prilikom i donošenja proračuna nesuglasice, smatramo da nije
dobro, niti je to pravi put da se na ovaj način na evo današnjoj sjednici odrađuje i upravitelj te
Zaklade niti to treba predstavnik jedne političke opcije nego istaknuti sportski djelatnik. Evo
hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Škorić. Gospođa Dragnić Daša. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Evo odma na početku da kažem da govorim u ime kluba tako da ne bi bilo problema
sa vremenom. Mi jasno podržavamo generalno poticanje i težnju izvrsnosti u svemu pa tako i
u sportu i možda ovo i nije loša prilika podsjetit da smo predlagali osnivanje i Zaklade za
znanost jer kud ćeš veće sreće da ovaj grad osim grada sporta postane i grad znanosti,
inovacija i boljitka generalno. Međutim, imamo princip koji, zapravo zahtjevamo,odnosno bilo
bi logično da takve vrste Zaklada odnosno takve težnje i potezi slijede određene principe a to
su principi struke odnosno strateških promišljanja jedne zajednice. Dakle, lišeno politike, i
lišeno bilo kakvih stranačkih nadmudrivanja odnosno prevladavanja pogodovanja i slično.
Način na koji bi se to moglo osigurati je naravno da se donese, da se i kriteriji šta je to
izvrsnost, kako se potiče, kako se određuje, kako se mjeri, odrede zapravo i kroz strateško
promišljanje o sportu jednoga grada, dakle, u ovom slučaju Splita koji bi trebao proizaći iz
sveukupne strategije Splita. To je jedno. A drugo, nikako bez struke. Dakle, struka bi tu
trebala imati primarnu ulogu u definiranju kriterija i načinu odlučivanja o Zakladi, o kriterijima i
načinu poslovanja. U skladu s tim, odnosno da doprinesemo tome, jer načelno jesmo za
osnivanje Zaklade i ove i bili bi jako zadovoljni kad bi se osnovala kažem i Zaklada za
znanost. Pripremili smo prijedlog amandmana ovoj odluci kako bi upravo ove neke bolne
točke recimo preduhitrili odnosno spriječili. Pa evo pročitat ću ih, dakle, prijedlozi
amandmana su da se članak 11. koji glasi: gradonačelnik Grada Splita daje prethodnu
suglasnost na prijedlog statuta Zaklade, izmjeni na način da glasi: „Gradsko vijeće Grada
54
Splita daje prethodnu suglasnost na prijedlog statuta i pravilnika o raspodjeli sredstava
Zaklade“. Obrazloženje je naravno da obzirom da se od Gradskog vijeća da donese odluku o
osnivanju Zaklade, trebalo bi Gradsko vijeće a ne gradonačelnik kako je predloženo dati i
prethodnu suglasnost na statut Zaklade kao i na prijedlog pravilnika o raspodjeli sredstava
same Zaklade. Također predlažemo da se u tekstu odluke dopiše novi članak koji glasi:
„Zaklada se neće financirati sredstvima tvrtki u vlasništvu države ili lokalne samouprave,
odnosno Splitsko dalmatinske županije i Grada Splita, a klubovi i sportaši će se financirat u
skladu sa propisima o državnim potporama članak 107. ugovora o financiranju Europske
unije. Uprava Zaklade dužna je Gradskom vijeću podnositi pisano godišnje izvješće o radu i
rasporedu sredstava Zaklade.“ Obrazloženje je kako je cilj osnivanja Zaklade osiguravanje
dodatnih van proračunskih sredstava, sportskim klubovima i sportašima, a ne kako se ne bi
zapravo osnivala i ostavila ni najmanja mogućnost da se sredstva iz javnih izvora okolnim
putem, jel, i političkim odlukama putem Zaklade prelijevaju u odabrane sportske klubove što
se može zapravo smatrati državnim potporama. Također predlažemo da se u tekst odluke
dopiše novi članak koji glasi: ravnatelja Zaklade imenuje gradonačelnik a članove uprave
Zaklade imenuje Gradsko vijeće temeljem raspisanog javnog natječaja i procedure uvjera
koji će se propisati statutom Zaklade. Obrazloženje je naravno ono koje smo i prije zapravo
razgovarali, dakle da zbog vlažnosti Zaklade za sport grada Splita treba postojati
transparentnost odnosno mogućnost i to je neki ja bi rekla manje-više konsenzus dakle
najšire tijelo je Gradsko vijeće koje bi se o tome trebalo očitovati na taj način, utjecati na rad
te Zaklade. Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Marušić ima jednu kratku repliku. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo u potpunosti se slažem sa gospođom
Dašom Dragnić i upravo ono što sam ja govorio gospođa je malo finije upakirala u celofan i
to je to u biti, ali opet, na početku ste kazali da gradonačelnik ima sve ovlasti. Pa upravo sad
smo čuli na Vijeću da gradonačelnik na sebe preuzima svu odgovornost, sve ovlasti, dakle
on će o ovome odlučivat. Ja vas samo upozoravam ako mi ovo izglasujemo onda sve ovo
što ste vi rekli i što sam ja rekao i što ćemožda neki još reć, to više poslije nije bitno. Jer
Zaklada je osnovana. I gotovo. I hoće li oni to uvažit šta ste vi rekli, ja rekao i još neko,
vjerojatno neće, jer im tako može bit, i to je u redu, ajmo reć, to je zakonski kako bi neki
ovdje kazali. Ali nije u redu. Zato kažem, ne treba osnovat Zakladu dok se sve apsolutno ne
riješi u detalje. A onda kad bude sve u detalje riješeno ovo o čemu pričamo onda stavit točku
na dnevni red i glasovat. Predlažem da ovo bude prvo čitanje, da se ovo doradi do detalja
upravo zbog opreznosti da se ne bi zlorabilo. Da se ne bi uvelo paralelno financiranje sporta
po tome jel vam neko drag ili nije, da ne rečem nešto drugo puno teže. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo dajem riječ zamjeniku gradonačelnika gospodinu Kovačeviću.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Hvala lijepa, lijep pozdrav svim vijećnicama i vijećnicima grada Splita. Ja bi samo
zamolio da nam se ovi prijedlozi dostave i da vidimo da li su dostavljeni s obzirom da ima
više prijedloga, da li su dostavljeni kao pojedinačni amandmani ili cijeli prijedlog je jedan
amandman. S obzirom da ga ima dosta tu prijedloga, bolje da su odvojeni amandmani s
obzirom da su dosta dugi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nastavljamo dalje sa raspravom. Gospodin Gojo Tomislav.
55
TOMISLAV GOJO
Hvala. Slažem se sa kolegicom vezano za članak 11. dakle to sam primjetio i ja,
dakle, praksa je uvijek kad su neki propisi i pravilnici ili statuti da to bude u nadležnosti
Gradskoga vijeća, a ne u nadležnosti gradonačelnika, osim ukoliko se opet ne smatra da mi
opet usporavamo cijelu proceduru. Drugo, članak 12. ja sam već na Odboru pitao zašto se
uopće u aktu o osnivanju navodi upravitelj Zaklade jer mi je na neki način bilo logično da se u
tom aktu o osnivanju samo navede nekakvo Zakladno tijelo i broj članova. Jer vi sad praktički
kad ovo definirate u aktu o osnivanju samim time morate i uvrstiti i u statut, dakle svaki put
kad se mijenja osoba koja je upravitelj Zaklade, morat ćete mijenjat ova oba akta što će
znatno otežat rad same Zaklade. Isto tako vi ste dakle na Odboru rekli da je to po zakonu
tako, međutim, u zakonu piše da upravitelj Zaklade može biti u aktu o osnivanju a ne da
mora. Znači to je velika razlika. Je da se u startu tako ubrzava osnivanje, ali kasnije dakle u
samoj proceduri promjene će to znatno usporavati jer činjenica je da koliko mi god šutili, ova
Zaklada je jedna vrsta, osniva je dakle jedno političko tijelo, dakle, samim time ona ima jednu
političku pozadinu. U politici su česte promjene pa ako ova Zaklada i zaživi dakle u praksi će
se često mijenjati osoba koja s njom upravlja. Isto tako kao što su kolege dakle rekle po meni
bi svakako bilo bolje da je na čelu Zaklade nekakav istaknuti sportaš, znam da nećete priznat
da ste političar, ali ste osoba koja je ovisna o politici jer vas je politika dovela na tu poziciju.
Ono što me još dakle zanima da li će upravitelj Zaklade imati kakvu naknadu jer u zakonu
piše ta mogućnost da upravitelj Zaklade ima naknade. I drugo, s obzirom ako će se prihvatiti
ovaj prijedlog da statut usvaja Gradsko vijeće a ne gradonačelnik, onda ne bi bilo loše da
onda u statut na to Gradsko vijeće dođe i popis članova Zakladnih tijela jer vam je to obveza
uz sam statut da predate Ministarstvu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Igor Boraska vi ste na redu za raspravu.
IGOR BORASKA
Zahvaljujem se. Mogu reć da dajem punu potporu ovoj ideji o osnivanju Zaklade za
sportsku izvrsnost, ali bi predložio jedno dva amandmana ili dvije ideje u cilju što kvalitetnijeg
opsega rada i ustroja te novoosnovane Zaklade koja bi trebala raditi za dobrobit cjelokupnog
splitskog sporta. Evo u članku 3. bi ja predložio da se briše tekst da je Zaklada namjenjena
klubovima iz ekipnih sportova i to koji se natječu na dan osnivanja Zaklade u najvišem rangu
natjecanja na nacionalnoj razini, jer to u jednu ruku amo reć stvarno onemogućava
financiranje onda onih klubova kvalitetnih koji bi se mogli eventualno u budućnosti izdignit i
ući u prvoligaško nadmetanje u nekim sportovima. Također predlažem brisanje nepreciznog
izraza „ekipni sportovi“ jer to je terminološki nejasno o čemu se radi. Da li to znači recimo da
na primjer košarkaška ili bejzbol ekipa je ekipni sport, da su iz ekipnog sporta, a veslački
osmerac koji ima 9 članova nije. Znači tu su neke stvari čisto teriminološki nejasne, zato bi
bilo bolje da taj termin ekipni sport maknemo. I predložio bi taj članak 3. da glasi ovako:
„svrha Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita je potpomaganje darovitih sportaša,
promicanje, poticanje splitskih klubova i sportaša s prvenstvenim ciljem postizanja vrhunskih
rezultata na domaćim i međunarodnim natjecanjima, te promicanje grada Splita kao grad
sportske izvrsnosti, dakle, dajemo mogućnosti svih sportašima bilo da su pojedinci ili iz
ekipnih sportova, dakle, ovdje se ekipni sport ne spominje u ovoj riječi.
Drugi članak 6. se spominju se visokoprofitabilni sportovi nogomet za muške. U tom
članku po meni je također nepreciznost iz razloga šta imamo Zakon o športu koji precizno
definira profesionalne status sportaša i klubova. Recimo, ovdje također je upitna neki
sportovi koji su visoko profitabilni u svijetu, recimo bejzbol, bejzbol igrači su jedni od najbolje
plaćenih i najskupljih igrača, da li to sad po ovome terminu znači da onda i bejzbol je onda
visoko profitni sport. Znači neke stvari bi trebalo prominit, ja bi taj članak 6. izmijenio na način
da kaže ovako: Zaklada je namijenjena splitskim klubovima koji se natječu u najvišem rangu
natjecanja na nacionalnoj razini a koji sukladno članku 24. Zakona o sportu nemaju status
visokog profesionalnog sportskog kluba kao i sportašima koji sukladno članku 8. Zakona o
sportu nemaju status profesionalnog sportaša a koji se ne financiraju ili se ne financiraju u
56
dovoljnoj mjeri od strane nacionalnih saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora. To bi po meni
bilo preciznije i ne bi naglašavalo tu riječ visoko profitabilni sport jer osim nogometa znamo
da i na hrvatskom tržištu postoji tržite i vaterpolo igrača, imamo najbolju svjetsku ligu u
vaterpolu, imamo i rukometno tržište i košarkaško tržište. To su sve u jednu ruku profitabilni
sportovi, da ne govorim na svjetskoj razini gdje su hokej, i kriket, i bejzbol jako profitabilni
sportovi. Eto. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redoslijedu je gospodin Ivica Grubišić. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Evo drago mi je da je gospodin kolega Boraska za osnivanje Zaklade, on je ipak
predsjednik Splitskog saveza športova i uopće nisam za to da se unaprijed sumnja da će se
politika miješati. Vidili smo da netko ako se želi baviti takvim poslovima, imamo i
humanitarnih Zaklada, sportskih, bilo kojih di je politika izvan svakog domašaja i dosega pa
ima afera. Nisam za to da se unaprijed osuđuje da će biti politikanstva i utjecaja politike. Evo
samo još da bi dometnuo da je kolega Boraska predsjednik Splitskog saveza športova
kojega nije postavila politika i kako vidim nije baš u velikoj ljubavi sa politikom, jel tako
kolega. To je najočitiji dokaz da se ne mora politika ovdje miješat. Pa neka to zaživi pa ćemo
vidjeti kako će biti, može se dorađivati, ali u svakom slučaju Zakladu treba osnivati. Hvala
lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu se nadalje prijavio gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Mene spašava što sam kasno doša na red. Da sam doša ranije na red koalicija bi
nam se ozbiljno zaljuljala jer za razliku od mojih kolega ja desno od sebe imam liberala a to
nije lako i onda mi promijeni ovako mišljenje. Malo šale. Slažem se prije svega sa Zakladom.
Splitski sport je u ozbiljnoj krizi i mislim da je to bila jedna dobra ideja i sad mislim da je
odlična ideja. A s druge strane zašto kažem da je dobro da sam doša kasno na red, sve
primjedbe koje su ovdje rečene su na mjestu i posebno zahvaljujem kolegicama iz liste
Marijane Puljak, a i kolegi Boraski, naime, čini mi se da prevladava ovdje duh i svi se
slažemo da treba, ali bi želili riješit neke nedorečenosti i činjenica da , ja ću se usudit dat
samo osnažit nečiji prijedlog ovdje kojega je kaza, ili da ovo bude prvo čitanje pa sve
uzmemo u obzir pa dorađeni tekst kasnije jednoglasno prihvatimo, ili makar da prihvatimo
onaj temeljni amandman a to je da ove osnovne akte prije donošenja mora blagoslovit
Gradsko vijeće, jer ovdje uz svu dobru volju i želju i meni nedostaje puno toga da ne
ponavljam što su kolege i kolegice rekle, ali kriterij raspoređivanja sredstava što je logično i
još jednom ponavljam mislim da je kolega Akrap u neugodnoj poziciji, ja bi zbog toga što on,
ovo neko mora i odradit, svaki posao neko mora odradit, i ja mislim da bi on treba bit od
strane Vijeća bez imena ovdje, ime izbacit u odluci, ali jednim zaključkom ako hoćete, pa čak
i u imenu ako treba u odluci kao v.d. upravitelj, čovjek koji će ovo organizirat, onog časa kad
organizira apsolutno je nespojivo sa njegovom funkcijom pročelnika da ujedno bude i taj koji
će …. Znači kad se razradu kriteriji kasnije za tu Zakladu, Gradsko vijeće blagoslovi taj statut
i te kriterije, mislim da ćemo tu biti onda jednoglasni. Naime, zaključno, ako ima mogućnosti
uvažiti sve ove prijedloge ili bar malo razabrat, meni su logični da ne ponavljam druge što
Boraska kaže zašto mora biti na današnji trenutak. Ideja je dobra, ali sutra može biti neki
klub koji je puno značajniji nego sadašnji i ta formulacija iz zakona malo preciznija i slično.
Najdobronamjerniji prijedlog, bez obzira da je mi danas osnujemo, ne može Zaklada saživit
baš u 15 dana, ovo je ipak jedan proces. Mislim da bi najpoštenije bilo da ovo bude prvo
čitanje, da se sve ovo drugo uzme u obzir, do sljedećeg puta ovo usuglasi i jednu dobru ideju
s kojom se svi slažemo, prihvatimo i pokušamo na taj način dat doprinos, pomoć,
vrhunskom splitskom športu koji je zaista u totalnoj besparici. Hvala.
57
PREDSJEDATELJ
Prije dvije replike na gospodina Podruga, evo dat ću izvjestitelju riječ da dade
odgovarajuća pojašnjenja. Izvolite gospodine Akrap.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hvala lijepa. Ja se najprije ispričavam jer sam možda u samom obrazloženju bio malo
nejasan. Radi se o tome da je Zaklada isključivo namjenjena sportašima i nije predmet
stvarno politike i u budućnosti ne bi smjela bit predmet politike. O čemu se radi, znači, tijela
Zaklade, uprava Zaklade, i sva ostala tijela unutar Zaklade moraju biti na neki način
predstavnici istaknutih sportskih djelatnika i javne osobe. Izabrane unutra. S druge strane,
vezano na ovaj problem što se tiče upravitelja Zaklade i sve skupa na način kako je
komentirano do sada, Zakon o Zakladama i fundacijama je tu jednoznačan i kaže da
sukladno Zakonu o Zakladama i fundacijama statut Zaklade odobrava Ministarstvo, a
statutno odobrenje ministarstvu podnosi upravitelj Zaklade. Znači u ovom trenutku mora
postojati upravitelj Zaklade. Šta se tiče dijela da statut odnosno mislim da je bio, da li
gradonačelnik Grada Splita ili Gradsko vijeće daje suglasnost, u svakom slučaju, dapače,
Gradsko vijećemože dati suglasnost s tim da je gradonačelnik je zakonski zastupnik Zaklade.
I sudjelovanje u postupku odobravanja statuta je osigurano kroz davanje prethodne
suglasnosti, ali isto tako Gradsko vijećemože dati tu suglasnost, dapače, ako mislite da na taj
način da je to transparentnije, pravednije, dapače. Što se tiče upravitelja isto tako po Zakonu
o Zakladama znači, …..(kraj 3B kazete) ………ministarstvo prvi put u budućnosti ih može
postavljati Gradsko vijeće, gradonačelnik i tako dalje, ali prvi put ih rješenjem imenuje
ministarstvo i postavlja. S druge strane ja kao osoba koja je privremeni upravitelj Zaklade, s
te strane stvarno mogu obećat da bilo kakvi, da bilo kakve daljnje akcije što se tiče Zaklade i
sve skupa, da ću u potpunosti izvještavat Gradsko vijeće. Isto tako što se tiče prijedloga koji
je gospođa Dragnić rekla vezano za javne ustanove, trgovačka društva, vi ne možete
ograničiti, Zaklada mora biti dostupna svima, isto tako i svim donatorima. Znači, ne možete
ograničit tko će uplatit sredstva u Zakladu. Znači, ona je dostupna svim građanima svijeta.
Znači, i domaćim, inozemnim ulagačima, pojedincima, svima. isto tako što se tiče gospodina
Boraske i onoga dijela gdje je reko da je na neki način jedan dio klubova sportaša i tako dalje
zakinut, ovdje definirano znači u članku 6. kaže koji status natjecatelja u najvišem rangu
natjecanja na nacionalnoj razini steknu u budućnosti. Znači imamo naputak od strane
Ministarstva uprave da u samom aktu o osnivanju postavimo općenitiji zahtjev korisnika. S
druge strane svrhu Zaklade vi u budućnosti mijenjati ne možete. Iz tog razloga je ovako
napisan znači taj osnivački akt. Što se tiče budućih kriterija, raspodjele sredstva, sve kriterije,
pravilnike će definirati uprava Zaklade koja kako sam prethodno naveo treba biti sastavljeno
od istaknutih sportskih djelatnika i javnih osoba. Ali u ovom trenutku da bi omogućili
osnivanje Zaklade koju je grad Split Zakladnik mi moramo napraviti akt o osnivanju, moramo
predati znači izraditi statut, znači ni statutom neće biti definirani detaljno pravilnici, kriteriji i
tako dalje. Znači uprava Zaklade je ta koja svojim radom, koja svojim aktivnostima mora na
neki način omogućiti da se Zaklada puni. S druge strane splitski klub olimpijaca je prihvatio
da na neki način bude maneken i promotor Zaklade i na taj način, znači, govorimo isključivo
o sportašima. I mislim da miješanje politike u ovom trenutku nije dobar na neki način i glas
javnosti i poruka, ali s druge strane na neki način možemo apelirati na sve s ovog mjesta da
podupiru rad Zaklade u budućnosti. U trenutku kad bude osnovana taj proces će trajati idućih
par mjeseci. Akt o osnivanju je samo početak nečega što slijedi iza. Ja se nadam da sam
uspio objasnit većinu ovih pitanja. Ako nešto nisam molio bih da, bilo je stvarno puno pitanja i
komentara. Ako ima slučajno još neko pitanje, slobodno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ali imamo prethodno dvije replike na izlaganje gospodina Luke Podruga,
to je gospođa Marijana Puljak i gospodin Hrvoje Marušić, a zatim imamo repliku na izlaganje
gospodina Akrapa od strane Luke Podruga. Izvolite.
58
MARIJANA PULJAK
Dobro, moje je više bio komentar evo može biti i replika na gospodina Akrapa.
Zapravo iz ovoga, nije nam bilo jasno ovaj upravitelj Zaklade da ste privremeni upravitelj, pa
se možda to može u ovom članku kazat, dakle, vi ste privremeni upravitelj dok, e, po Zakonu
o Zakladama znači upravitelja imenuje upravni odbor, a osnivač privremenog upravitelja dok
se ne osnuju sva ova ostala tijela, pa eto samo čisto to pojašnjenje, jel. Znači po Zakonu o
Zakladama vi ste zapravo privremeni upravitelj ove Zaklade dok se ne osnuju sva ostala
tijela i imenuju upravitelja, jel tako. Jel to tako?
PREDSJEDATELJ
Odgovor je potvrdan. Izvolite gospodine Marušić.
LUKA PODRUG
Ma evo, Luka j reka u biti šta sam reka i ja, mada on kaže ako mu je liberal sa desne
strane, a ja lijevo, onda Luka neću pričat više s tobom, (smijeh), jer naime ovdje se radi da
smo, mislimo na isto, dakle, prvo čitanje kao takvo da, dakle apsolutno ne glasovat sad
uopće o tome dok se ne razrade sve ove primjedbe o kojima smo pričali. Apriori protiv
Zaklade, ja ne vjerujem da je iko, ja vam samo kažem da sam protiv nje ukoliko će ona bit, a
ja sad smatram u ovom trenutku ovako uspostavljenom pričom da će bit čisto političko tijelo,
da će svest na kadroviranje u nekakvo upravno vijeće, ko će imat više koga, uhljebljavanje
raznih političkih dužnosnika,članova, i tako dalje. U upravni odbor će se staviti istaknute
javne sportske osobe, pa tako je trebalo biti i u kazalištu, tako je trebalo biti i u Prometa, u
Parkovima i nasadama. Je li to baš tako? Tako će se to preslikat, dakle to su te političke
udruge, političke, pardon, Zaklade, komunalna poduzeća, i sve ono gdje politika diktira kako
će se radit. U sportu to nije dobro i smatram da mi svi skupa kao društvo još jednostavno se
ne možemo othrvat da ako politika nečim upravlja da to bude zapravo i realno po kriterijima
koji su prihvatljivi svima. uvijek će se netko osjetit oštećen, uvijek će netko mislit za to jer je
simpatizer neke druge opcije, da zato nije dobio sredstva, da zato ne može dobit sredstva i
da je zato zaobiđen. Jednostavno politika u sportu, ovo je uvođenje politike u sport. To je u
biti početak i kraj priče.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Marušiću. Gospodine Luka dvije minute izvolite.
LUKA PODRUG
Gospodine predsjedniče jel vi dopuštate konstruktivnu polemiku unutar istog kluba,
ono gradonačelnik je reka fali malo konstruktivne, pa bi ja da mali jedan doprinos.
PREDSJEDATELJ
U svakom slučaju svaku konstruktivnu kritiku
LUKA PODRUG
Mi jesmo jedan klub, ja sam u njemu krajnja desnica i nije meni lako ovdje među
njima, ali me spašava moj desni liberal. Hrvoje je ovdje usred kluba i on mora čvrsto
stajalište zastupat, ja malo odlutam. Ovaj, gospodine Akrap ja bi samo dva pojašnjenja. Sve
drugo prihvaćam. Ono što ste rekli ste jednog trena, ne znam, to ipak moramo biti precizni,
da ovu upravu, Zakladnu upravu na početku postavlja Ministarstvo. Ma čekajte, možda
imenuje Ministarstvo na nečiji prijedlog. Jer mislim ja kad mi tako ozbiljno vi kažete ja se
pripadnem da ćemo imenovati Jovanovića, onda sigurno za ovo ne bi glasa. Ko zna koga mi
mogu imenovat. Znači, hoću za ovu Zakladu bit, sve mislim da, ne želim uopće ponovno
ponavljat, rasčistimo taj dio ko imenuje na početku, bez obzira šta nema privremenog
upravitelja, mislim da bi mi jednim zaključkom se ovdje trebali dogovorit, ja osobno govorim u
svoje ime, ja sam suglasan da vi ovo odradite, ali vi morate prihvatit logiku svoje pozicije i
nas stajalište većine ovdje u Vijeću koji su govorili da tom Zakladom sutra vi kao pročelnik
zbog funkcije, a ne zbog toga što to niste sposobni, ne možete upravljat. Znači, da to
59
odradite, a da kasnije to bude neko drugi i minimum minimuma za danas koji je meni uvjet,
evo završavam, da Gradsko vijeće ovo sve odlučuje a ne gradonačelnik, ili da zaista ovo
bude drugo čitanje, jer sve smo mi riješili ako će akti doći na Gradsko vijeće, onda kroz
Gradsko vijeće ćemo mi ako hoćete u drugom čitanju sve to raspravit. Sad vam kažem
osnujte Zakladu, svi će materijali doći nama, ako nema toga, iz naših ruku odlazi sve i onda
je Hrvoje u pravu, bez obzira što sam se ja hvalio svojim liberalizmom, onda ću morat
glasovat ko on.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na ovako lepršavom i jednom solidnom izlaganju gospodina. Evo da
čujemo predlagatelja akta. Izvolite gospodine Kovačević.
GORAN KOVAČEV, zamjenik gradonačelnika
U cilju doprinosu da se približimo zajedničkim razmišljanjima, koliko sam vidio svi smo
za to da se Zaklada osnuje, dakle mi prihvaćamo da se statut Zaklade donese na Gradskom
vijeću. Dakle, tu izmjenu prihvaćam. U samom statutu će se definirati onda izbor i upravitelja
i sve ono ostalo što ide tim aktom, samim time dakle ćemo ponovno omogućit gradskim
vijećnicima da raspravljaju na sve te teme. Danas bi željeli da nam samo omogućite da
idemo dalje u proceduru osnivanja Zaklade. Ukoliko je to prihvatljivo da onda idemo pri kraju
donošenja odluke na ovu temu. Sve ostalo nastavno na razna pitanja također pri donošenju
statuta nema nikakav problem da razgovaramo i o pravilniku i o kriterijima. Ja moram podvuć
jednu crtu ovdje i kazat da je Grad Split osniva ovu Zakladu i da nama nije namjera da, i da
je namjera da to bude jedan dodatni most za potporu i financiranje, zapravo jedna nova
platforma u koju bi uključili što širu populaciju tvrtki i fizičkih osoba da se kroz nju radi
potpora sportu za koji svi znamo da u ovim kriznim vremenima jednostavno velika, jedna od
velikih potreba. Ali isto tako ovo nije privatna Zaklada da bi je osnovale fizičke osobe koje
onda u tom dijelu, dakle, ovo je jedna politička odluka, zato i je na Gradskom vijeću. Način
na koji ćemo mi upravljat tom Zakladom je ključno da bude transparenta i jasna, a posebice
zato što će pretpostavljemo i u to vjerujemo i u to pozivamo što više i privatnih i drugih
financijera, podržati ovakvi jedan način potpore Gradu Splitu što je u konačnici i smisao i
naravno da onda rad i upravljanje tom Zakladom mora biti apsolutno transparentno kako bi
na taj način se osiguralo i dugovječnost i opstanak takve Zaklade. To je smisao i narav i
donošenja ove odluke, ali on naravno sad u ovoj fazi ne možemo prejudicirat nikakva
drugačija rješenja. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Koliko sam ja shvatio, vi prihvaćate. Izvolite.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Samo još jednu rečenicu gospodinu Podrugu. Točno ću citirat članak 9. Zakona o
Zakladama. Kaže: „Privremeni ravnatelj može biti osoba koja je određena za upravitelja u
aktu o osnivanju Zaklade. Ako u tom aktu nema odredbe o osobi upravitelja privremenog
upravitelja postavit će ministarstvo“. Iz tog razloga je…. I još jednu stvar koju nisam naglasio
to je da funkcije unutar Zaklade, znači uprava Zaklade i upravitelj buduće Zaklade bi trebale
biti isključivo volonterske funkcije. Hvala lijepo.
LUKA PODRUG
….ja ne želim u ime drugih govorit, meni su svi ovi prijedlozi bili suvisli, ali ovo je bit
svega. Ja bi vas molio jedino kad već idemo se dogovorat da to pokušamo ako je moguće
zajednički izglasovat, da u članku 6. ako ništa drugo, ja neću ulazit u ono je li bolja vaša
formulacija ili gospodina Boraske, ali makar da se skine odredba na dan osnivanja. Time
smo vezali apsurdno je reć klubovi na dan osnivanja Zaklade. Mislim da to „na dan“ naprosto
izbacite, tako da se odnosi i na buduće klubove koji mogu biti uspješniji možda od, koji će se
sutra osnovat, jel. Apsurdno je osnovat Zakladu i reć da će ona financirati samo one koji
60
postoje na dan osnivanja Zaklade. Eto samo tu riječ „na dan“ da izbacite iz članka, pa mislim
da smo onda manje-više postigli konsenzus.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Piše iza rečenica, kaže: „odnosno koji taj status steknu u budućnosti“.
LUKA PODRUG
Onda riječ „na dan“ ne treba. Dobro, ako mislite da sadržava, onda odustajem.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Mislim da dobro piše, da nije niko ograničen po ovom. Upravo sam rekao da mora
općenito bit stavljeno, da je takav naputak Ministarstva. I ne možemo mijenjat svrhu jedan
put kad se akt o osnivanju donese, znači ne može se mijenjati svrha Zaklade u budućnosti.
Ali na ovaj način smo dovoljno općenito definirali da sutra ne bi trebali imat nekih problema.
Kažem opet sve će naknadno opet biti definirano aktima Zaklade, pravilnicima, kriterijima i
tako dalje, ali to je priča koja nam slijedi u budućnosti. U ovom trenutku je bitno samo da
damo na neki način suglasnost da se krene u početak osnivanja Zaklade za sportsku
izvrsnost. Tako je, statut će doći na Gradsko vijeće, da.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ovim bi ja zaključio raspravu s tim što je bilo ovdje niz amandmana. Čuli
smo predlagatelja i izvjestitelja. Neke su stvari prihvaćene gospodine Kovačeviću koliko ja
shvaćam, a sada je bitno da li podnositelj amandmana i dalje ostaju nakon što čuju šta je
prihvaćeno pri svojim amandmanima i stavovima pa ćemo onda glasovati, u protivnom ćemo
vidit da li možemo naći zajednički jezik. Molio bih izvjestitelja da kaže što prihvaća od
predloženih amandmana.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Dakle, članak 11. prihvaća se da se izmjeni na način da glasi: Gradsko vijeće Grada
Splita daje prethodnu suglasnost na prijedlog statuta Zaklade.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Boraska vi ste također podnijeli amandman. Recite mi
IGOR BORASKA
Ja bi se zadržao samo na onom dijelu šta se tiče članka 6. i terminologije o
visokoprofitabilnim sportovima a u zagrade stoji nogomet za muškarci. Imamo ovdje Zakon o
sportu, točno kaže šta je to profesionalni sportski klub i profesionalni sportaš. Točno kaže
članak 8. šta je status profesionalnog sportaša i članak 24. Zakona o sportu šta su
profesionalni sportski klubovi, to su vam klubovi koji imaju sklopljen ugovor o profesionalnom
igranju s više od 50% registriranih sportaša u seniorskoj konkurenciji u odnosu na broj
prijavljenih sportaša za natjecateljsku godinu. I po meni bi bilo puno preciznije da mi taj
članak 6. izmjenimo i da kažemo da je Zaklada namjenjena splitskim klubovima koji se
natječu na najvišem rangu natjecanja na nacionalnoj razini a koji sukladno članku 24.
Zakona o sportu nemaju status profesionalnog sportskog kluba, kao i sportašima koji
sukladno članku 8. Zakona o sportu nemaju status profesionalnog sportaša i to je po meni
puno preciznije.
PREDSJEDATELJ
Molim predlagatelja odnosno izvjestitelja da se izjasne o ovom amandmanu.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Pravni dio gradske službe je znači izradio ovaj akt o osnivanju. Imate jedan problem,
ako vi mijenjate svrhu Zaklade u budućnosti, promjenom zakona o sportu ili nečem drugim
možemo doći u probleme i dobili smo naputak takav da je općenito dobro zamišljeno i dobro
61
stavljeno. Kriterijima i pravilnicima se može definirati sve ovo što vi govorite. Jer ovo što je
znači u aktu o osnivanju je šira slika. Vi kriterijima i pravilnicima možete definirati užu sliku
koju god to želite …..ali opet kažem općenito
PREDSJEDATELJ
Nemojte se ljutit, ali puno vas se javilo za riječ, ne mogu zaista dopustit jer će ovo ići
u beskonačnost. Mislim ja bi volio, …, ako izvjestitelj evo dopusti da Luka samo pomogne.
Izvolite.
LUKA PODRUG
Evo ja ću pomoć u ime svih. Ja vas molim da ovo što je predložio Igor Boraska,
predložit ću ja, ja sam uvjeren da ćete vi to onda prihvatit.
PREDSJEDATELJ
Da čujemo izvjestitelja.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Još ću jednom ponovit. Ako ograničimo u samom aktu o osnivanju onda bi bilo puno
bolje i puno jednostavnije sutra pravilnicima i kriterijima eventualno i statutom ograničit neke
stvari, ali ne aktom o osnivanju. Jer ako jedanput promijenite Zakladnu svrhu, odnosno
korisnik, morate ugasit. Znači ako nam se Zakon o sportu promjeni za 6 mjeseci vi morate
gasiti Zakladu radi toga. Mislim, razumijete o čemu govorim
MARIJANA PULJAK
Ali od Boraske je puno općenitije nego ….
PREDSJEDATELJ
Polako, molim vas, molim vas, vidim ja šta sam ja bolji vi ste sve gori. Ja dam ruku, vi
cilog mene…idemo ovako, gospodine Boraska koliko ja vidim, izvjestitelj, ajte pokušajte
gospodine gradonačelniče, vama ne mogu odbit.
GRADONAČELNIK
Ne želim vam se mišat, ali ovo je zaista …bez politike. Suština je jedan širi akt o
osnivanju Zaklade koji bi u budućnosti da nam zaista relativno velike mogućnosti da u tome
svemu skupa nađemo sve sportaše i čak i profesionalne. Radi se o tome da ne želimo niti to
ograničit. Možda bude potrebno, možda se neko u budućnosti proglasi za profesionalca, a mi
ga želimo još uvijek podržat radi toga što nema dovoljno svojih sredstava da raste u tome
sportu. Upravo to i je svrha ovoga. Kompletno jedna široka slika, a onda vam predlažem da
sve ovo što ste sad rekli ugradimo u statut kojega neće biti lako promijenit jer smo stavili da
ga mijenja Gradsko vijeće. Pa onda ako želimo izbacit profesionalce, onda mijenjamo statut
na Gradskom vijeću. To vam je super kontrola. Zato vam govorim, kolega vam objašnjava
cijelo vrijeme, akt o osnivanju je samo široka slika da sve sportaše obuhvatimo i da ničim
nikoga ne ograničimo ni sada ni u budućnosti. A u statutu stavimo što god želimo stavit.
Napravimo statut koji sve regulira, na 10 stranica, fidic ugovora.
PREDSJEDATELJ
Ovo je jako lijepo rečeno. Fidic. Opčinjen sam. Evo čuli ste gradonačelnika. Da li je
ovo dovoljno uvjerljivo ili da ja poštujem proceduru koja je predviđena za ovakve slučajeve?
Gospodine Boraska budući da ste vi predlagač amandmana, da li odustajete od istoga?
Znači vjerujete gradonačelniku i budućem statutu
IGOR BORASKA
Vjerujem gradonačelniku i ova definicija je bila sasvim ………..
62
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, …..
LJUBICA VRDOLJAK
Amo onda izbaciti i ono „nogomet za muškarce“ jer ako želimo širinu pa neka ostane
sve to, nepotrebno je, ili je to u zakonu posebno precizirano. Šta smo ovdje izbacili? Samo
„Hajduka“. Ko ovdje igra nogomet muški nego "Hajduk"? e pa izbacimo sve, neka ostane to
ta širina, statutom ćemo riješit ostalo.
PREDSJEDATELJ
Štovani, oćemo li ovo privodit kraju? Ajte. Još malo pažnje. Molim vas, kako se radi o
amandmanima da sutra ne ispadne da je sutra neko nekog prevario nehotice, idemo
redosljedom. Dakle, iz predložene odluke o osnivanju Zaklade mijenja se članak 11. na način
da Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na prijedlog statuta Zaklade. To je usvojeno od
strane izvjestitelja. I od strane izvjestitelja je usvojeno da se iz, jel to članak 6. izbaci u
zagradama dvije riječi, odnosno tri „nogomet za muškarce“.
LUKA PODRUG
Riječ „privremeni upravitelj“. Privremeni.
PREDSJEDATELJ
Upravitelj. Ne, ne bih ja o tome. Mislim da je to riješeno. Ja sa ovim stavljam Odluku o
osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita sa usvojenim amandmanima od strane
izvjestitelja na glasovanje.
Tko je za?
Ima li tko protiv?
Suzdržan? – 1. Dakle, utvrđujem da je 28 vijećnika i vijećnica „za“. I sad prelazimo na
najtežu točku dnevnog reda, to je ručak. Ja bi vas molio do 14,15. Hvala.
Pauza
PREDSJEDATELJ
Nastavljamo sa radom sjednice. Kvorum je kako su me izvjestili zastupljen, ukupno
nas ima 27. Dakle možemo odlučivati. Moramo se časkom vratiti, zajedničkim dogovorom
svih predstavnika klubova vijećnika na Odluku o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost
Grada Splita gdje smo greškom ispustili kada smo izbacili u „zagradama nogomet za
muškarce“, trebalo je još brisati i dio rečenice, pročitat ću ga: „ne pripadaju
visokoprofitabilnim sportovima, (nogomet za muškarce). Znači taj dio prije. kako sam
izvješten od izvjestitelja svi su se klubovi vijećnika složili pa bi vas ja molio forme radi da mi
ponovno podizanjem ruku potvrdimo ovaj stav naših predstavnika.
Tko je za to da se ovaj amandman kojim se ovo briše, usvoji?
Zahvaljujem. Jednoglasno. Koliko?
Ima li netko protiv? Suzdržan? Nema. Dakle, svi koji smo prisutni, to je to.
Zahvaljujem, dakle sa 25 glasova „za“. Također vam zahvaljujem na susretljivosti i
razumijevanju, ovo su stvari koje se dogode u svim onim slučajevima kada amandmani ne
dođu uobličeni u nomotehnički propisanu formu. Zahvaljujem.
Prije nego što krenemo dalje na 7.točku dnevnoga reda, samo bi vas zamolio,
posebno javnost koja je ovdje prisutna da ne ometa novinare u njihovom radu. Pročitat ću
vam dopis od Kabineta Gradonačelnika. Obavještavam vas da je tijekom sjednice Gradskog
vijeća održane 19.12. 2013. Kabine Gradonačelnika zaprimio primjedbe dviju novinarki koje
su upozorile da su im otežani uvjeti praćenja sjednice i izvještavanja zbog korištenja
tehničkih pomagala od strana određenih građana koji su na sjednici bili prisutni kao javnost
uz zamolbu da im se omogući nesmetani rad. Molim vas, javnost je jedno, mediji akreditirani
su drugo. Oni imaju prednost. Ja nemam ništa protiv da se neko posluži bilo kojim tehničkim
63
pomagalom, ali pod uvjetom da ne ometa rad akreditiranih novinara. Mislim da smo jasni. I
smo ovdje predvidjeli 5 stolica za danas, međutim, ja vas obavještavam da će od sljedeće
sjednici ovdje biti samo 3 stolice jer ne možemo ovoliki broj ljudi imati u sali. Ja sam
razmišljao da budem iskren da mi maknemo ovu vijećnicu negdi,ali nisam htio ražalostit
gradonačelnika obzirom da bi to koštalo i te kako, pa ćemo još neko vrijeme ovdje se strpiti.
Dakle, u pitanju je samo trošak, a to zaista ne bih htio da sad bude. A ovo je ovdje postalo ja
vam moram iskreno priznati zaista neuvjetno za rad. Osim toga, vi primjećujete, mi ovdje
nemamo direktore trgovačkih društava, mi ovdje nemamo iz upravnih vijeća, mi ovdje
nemamo pročelnike koji bi trebali sjediti u datom trenutku uskakati i pomagati izvjestiteljima
po bilo kojoj točci dnevnog reda. I još jedna napomena, molio bih vas, da se držite
Poslovnika, što veći broj amandmana treba doći prije sjednice, onda je puno lakše. Ako već
ide na sjednici, imamo ovdje stručne službe, amandman mora biti nomotehnički uobličen.
Predlaže se brisanje članka 6.,članka 7., predlaže se usvajanje i odnosno dopuna i tako
dalje. Na taj način ćemo izbjeć upravo ove situacije koje smo sad imali u ove odluke. Eto ja
bi vas molio jedan tako mali napor da poduzmete na opću radost i korist svih nas. Idemo
dalje sa dnevnim redom, točka 7:
Ad 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente
Odbor za statut, poslovnik i propise na svojoj 5. sjednici održanoj 14. veljače 2014.
jednoglasno je sa 6 glasova donio zaključak kojim je mišljenja da je navedeni Prijedlog
odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente sukladan zakonima i drugim propisima,
molim izvjestitelja gospodina Špira Cokarića da po ovoj točci dnevnog reda izvjesti gradske
vijećnike. Hvala.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Zahvaljujem predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. Ovdje se radi čistom usklađenju
sa zakonom jer je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji je na snazi propisao da
utvrđivanje spomeničke rente je u nadležnosti Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo. Do sada je to bilo na Upravnom odjelu za financije i predlaže se izmjena odluke
na način da se znači Upravni odjel za financije Grada Splita ili skraćeno upravni odjel
zamijeni sa nadležno tijelo gradske uprave za komunalne poslove, odnosno skraćeno
nadležno tijelo, te da se ovlasti Odbor za statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni
tekst ove Odluke. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Izvolite. Utvrđujem da
nema prijavljenih za raspravu, te stavljam ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Tko je za Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente?
Ima li netko protiv?
Suzdržan? – Nema. Utvrđujem da Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini
spomeničke rente jednoglasno prihvaćen sa 28 glasova „za“.
Točka 8. dnevnog reda:
Ad 8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odbor za statut, poslovnik i propise na svojoj 5. sjednici održanoj 14. veljače 2014.
jednoglasno je sa 6 glasova za donio zaključak kojim je mišljenja da je navedeni Prijedlog
odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi sukladan zakonima i drugim propisima. Molim
izvjestitelja gospodina Špira Cokarića da dade izvještaj Gradskom vijeću.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Evo jutros je bilo dosta pitanja o Karepovcu, pa evo jedna za određeni dio
stanovništva povoljna odluka. Naime, predlaže se da se stambeni prostori koji su na
udaljenosti 800 metara od vanjskog oboda odlagališta odnosno od protupožarnog puta koji
ide oko odlagališta i svi objekti koji ta linija siječe prebace iz III. u IV. zonu komunalne
64
naknade i da se u točki B. poslovni prostori koji su sada u drugoj zoni da se svi oni koji su na
udaljenosti od 500 metara isto od vanjskog oboda odlagališta odnosno od ruba
protupožarnog puta prebace u III.zonu komunalne naknade. I tu smo u ovom obrazloženju
dali mali primjer na površinama na 60 kvadrata, razlike su vidljive, ali smatramo da s obzirom
da je i ova legalizacija i komunalna naknada u zoni mislim da je od 500 metara od Karepovca
povlaštena i tretira se kao IV. zona, mislim da je i ovo korektan prijedlog. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da
nema prijavljenih za raspravu. Istu zaključujem i stavljam Prijedlog odluke o dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi na glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Nitko. Utvrđujem da Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi prihvaćen sa 28 glasova „za“. Dakle jednoglasno.
Točka 9. dnevnoga reda:
Ad 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća
Grada Splita
Gradonačelnik je podnio amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita te on postaje sastavni dio prijedloga
kao što sam vas već na početku sjednice izvjestio. Odbor za statut, poslovnik i propise na
svojoj 5. sjednici održanoj 14. veljače 2014. godine jednoglasno je sa 6 glasova „za“ donio
zaključak kojim je mišljenja da je navedeni Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim
tijelima Gradskog vijeća Grada Splita sukladan zakonima i drugim propisima te predlaže da
se iza članka 3. doda novi članak 4. koji glasi: ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i
propise da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada
Splita. Dosadašnji članak 4. postaje članak 5. Izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda je
gospodin Drago Davidović. Izvolite.
DRAGO DAVIDOVIĆ, pročelnik Ureda Grada
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pozdrav svim kolegama vijećnicima, bivšim,
znači Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Splita na način da se poveća broj članova sa
10 na 12 članova, na taj način bi omogućili da se priključivanje članova od strane Hrvatskog
crvenog križa, Gradskog crvenog križa Split i Zavoda za hitnu medicinsku splitskodalmatinske županije. Na taj način bi operativne snage na razini grada Splita djelovali
usklađeno i pridonijeli bi sigurnosti grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Nema.
Zaključujem i stavljam Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća
Grada Splita na odlučivanje.
Tko je za?
Ima li protiv?
Suzdržanih? – Nema. Utvrđujem da je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim
tijelima Gradskog vijeća Grada Splita usvojen jednoglasno sa 27 glasova „za“.
Točka 10. dnevnog reda:
Ad 10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska
i naprava u gradu Splitu
Izvjestitelj je gospodin Špiro Cokarić. Izvolite gospodine Cokarić.
65
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Hvala. Cilj ove dopune odluke je zapravo poboljšanje i uvođenje reda na određenim
lokacijama u prvom redu na Rivi, ali istovremeno ne smanjujući turističku ponudu koja će se
odvijati po jednom novom režimu. Naime, sa Rive smo promijenili raspored tako da sve ono
što uvjetno rečeno dimi tipa palačinke, fritule, uštipci, premjestimo na lokaciju gdje su sada
ribari, gdje se iskrcaje riba, tako da sama Riva bude oslobođena od toga. U tom cilju smo
ranije imali u ovom planu rasporeda neku tablicu 3. koju smo zapravo ukinuli i uveli smo tri
druge tablice po vrsti onoga šta će bit dopušteno tako da smo u tablicu 3 stavili kokice kojih
je do sad bilo na Rivi to smo sad izbjegli direktno na Rivi i predvidili smo lokacije koje su
neke bile i prije: Ruđera Boškovića, u Zagrebačkoj ulici, Cankarjevoj poljani, Ulici kralja
Tomislava, na Rivi kod Kule, jer je taj još pod ugovorom i na parkingu kod ribara. Nadalje,
ove sezonske plodine maruni i kukuruz smo predvidjeli u Ulici kralja Tomislava na vrhu
Bosanske, na Poljani Tina Ujevića, na Rivi kod Kule i u Ulici Ruđera Boškovića, dok smo na
ove naprave pokretne za trgovinu i ugostiteljstvo koje se odnose na te palačinke, fritule i
uglavnom voćne sokove, voćne prerađevine sa sladoledom locirali 6 tih jedinica na Rivi, na
ovom ribarskom parkingu, zatim na Rivi kod makete grada, u Ulici kralja Tomislava kod
fontane, dvije smo ostavili na Voćnom trgu gdje su i bile do sada, jedna je u Ulici kralja
Tomislava u Hrvojevoj do onog kioska, mislim da je od Slobodne Dalmacije i jedna je na
otoku Obali lazareta gdje se prodaju karte za brodove. Evo to bi bilo sve. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prvi se za raspravu javio
gospodin Tonči Blažević. izvolite
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Pa ja ću iskoristit priliku kad je ova točka na dnevnom
redu. Nešto me zanima, a najbolje da mi se kaže direktno. Znači, točka je zaključak
usvajanje izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu. Zanima me
kako se uopće dodjeluju ti kiosci. Pitao sam ljude, neki kažu direktno, neki kažu natječaj i
tako dalje, nemojte se ljutit, ja sam davno bio vijećnik prije deset godina, ovdje ima novih
vijećnika, ako nije problem da nam se odgovori na koji način se raspodjeljuju ti kiosci i daju
koncesije za naprave i tako dalje. Znači kakva je procedura molim da mi se odgovori.
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Ovo se tiče točke dnevnoga reda i odgovor je vrlo jasan i nedvosmislen.
Izvolite gospodine Cokarić.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Mi od javnih površina iznajmljujemo štekate, kioske i pokretne naprave. Štekati su
predviđeni na način da korisnici njihovi jer su usko vezani uz prostor u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost prije isteka ugovora podnosi zahtjev za obnavljanjem toga i to je sada
u postupku. Sami kiosci su, pošto sam ja ovdje novi, reć ću ono što znam pa će me možda
neko ispravit, su svojevremeno dodjeljeni putem natječaja. Mi u ovom trenutku nismo krenuli
sa natječajem jer bi to značilo jedno tri mjeseca nekakvog zastoja pa je generalna odluka bila
da onim postojećim korisnicima koji su izrazili želju i zahtjev za produženjem, produžimo do
kraja ove godine, s tim da ćemo pripremiti krajem godine i raspisat ponovno natječaj za
dodjelu tih lokacija. Ove naprave pokretne se dodjeljuju na dva načina, one koje dijelom idu
na javni natječaj, a dijelom gradonačelnik ima mogućnost s obzirom na sezonski tip i
određenu namjenu dodjelit braniteljima, braniteljskim udrugama direktnim zaključkom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda. Komentar recimo.
66
TONČI BLAŽEVIĆ
Ispravak netočnog navoda. Komentar. Trebalo bi pohvalit kolegu Cokarića, nema 15
dana da je izabran a već ovoliko zna. Ovaj, inače su mi rekli za vas da ste sposobni i tako
dalje, svaka čast, hvala vam na potpunoj informaciji.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu i Cokariću i Blaževiću. Ima li dalje prijavljenih za raspravu.
Utvrđujem da nema dalje prijavljenih za raspravu. I zaključujem raspravu po ovoj točci
dnevnog reda te stavljam Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda
kioska i naprava u gradu Splitu na glasovanje.
Tko je za?
Ima li tko protiv? – 1.
Suzdržan? Ni jedan. Utvrđujem da je Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i
dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu usvojen sa 27 glasova „za“ i jednim
protiv. Sada slijedi točka 11:
Ad 11. Prijedloga zaključka o prodaji čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela
osnovne čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² (novoformirana 1667/6 ) i dijela
osnovne čest.zem.1667/3 u površini od 66 m² (novoformirana 1667/5), sve K.O. Split
Odbor za proračun i financije na 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014. godine
jednoglasno je sa 5 od 5 glasova donio zaključak –prihvaća se prijedlog zaključka o prodaji
čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m²
(novoformirana 1667/6 ) i dijela osnovne čest.zem.1667/3 u površini od 66 m²
(novoformirana 1667/5), sve K.O. Split. Molim izvjestitelja gospodina Antu Krželja da izvijesti
ovo Gradsko vijeće o točci dnevnog reda.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, lokacijskim dozvolom tvrtki Quatro company je
određen zahvat u prostoru za gradnju stambenih objekata broj 2 i broj 3 na području Duilovo.
U obuhvatu građevinske parcele za objekt broj 2 ulaze nekretnine u vlasništvu Grada Splita,
imaju dvije čestice ukupne površine 224 m2 što u površini planirane građevinske parcele čini
udio od 13,39 % dok u obuhvatu građevinske parcele za objekt broj 3 ulazi u sastav gradska
nekretnina u površini 378 m2 i u površini planiranje parcele čini udio 18,68% površine
građevinske čestice. Budući je to ispod ovih 20% Grad Split može izravno investitoru prodati
ove nekretnine, u obuhvatu lokacijske dozvole naravno po procjeni sudskoga vještaka, pa po
procjeni iz siječnja 2014. godine za ove nekretnine sveukupno do 602 m2 vrijednost je
2.318.1982,69 kn, a kako je to iznos veći od milijun kuna nadležnost za donošenje ima
Gradsko vijeće pa se predlaže Gradskom vijeću da donese zaključak o prodaji predmetnih
nekretnina.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Krželju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda jer nema prijavljenih i stavljam točku 11. da
je ne ponavljam na glasovanje.
Tko je za?
Ima li tko protiv?
Suzdržan? Nema. Točka 11. dnevnog reda usvojena je jednoglasno sa 28 glasova
„za“.
Ad 12. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6
m², 187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014. godine
jednoglasno je sa 5 glasova donio sljedeći zaključak – prihvaća se Prijedlog zaključka o
67
kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m², 187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m²
i 249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split ……..( - kraj 4A kazete - )…….da izvjesti Gradsko vijeće po
ovoj točci. Izvolite.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Dakle, Detaljnim planom uređenja prostora Žnjana područje sjeverno od Bračke
uličice predviđena je izgradnja Vrsarske ulice koja je također u planu i programu za 2014.
godinu. temeljem tog izrađen je elaboracijski elaborat, ovo je zapravo nastavak rješavanja
imovinsko pravnih odnosa na trasi ne prometnice. Tim parcelacijskim elaboratom određene
su i predmetne nekretnine koje ulaze u sastav te građevinske čestice. One su u vlasništvu
Quatro company, procijenjena vrijednost zemljišta je 2.980 kn/m2 što za ovi ukupno 442 m2
iznosi 1.317.160 kuna. Grad Split će zaključiti kupoprodajni ugovor sa Quatro company na
način da ćemo ove nekretnine platiti po dospijeću budućeg komunalnog doprinosa koji
Quatro company ima platiti Gradu Splitu a na ime gradnje objekata na Žnjanu, a to su
maloprije ove dvije čestice iz prethodne točke smo to napomenuli. Kako je iznos veći od
milijun kuna nadležnost ima za donošenje Gradsko vijeće, to se predlaže Gradskom vijeću
da donese zaključak o kupnji ovih predmetnih čestica.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. I prvi se za raspravu javio
vijećnik gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa. Jedno pitanje samo vezano uz Bračku i ove čestice. Sad kad se ovo
otkupi, kad se to riješi, jesu li stvoreni preduvjeti za kompletiranje dokumentacije za
završetak Bračke od Hotela Split do policije?
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Ovo je na ovome daljnjem dijelu, dalje da, istočnije od ovih žnjanskih blizanaca.
Događa se baš na križanju Vrsarske ulice i Bračke ulice.
PREDSJEDATELJ
Ima li još prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu po ovoj
točci dnevnog reda, točci 12. i istu da je ne ponavljam stavljam na glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? Utvrđujem da je točka 12. dnevnoga reda jednoglasno usvojena sa 27
glasova za prisutnih vijećnika. Točka 13. dnevnoga reda:
Ad 13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o
uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice sa
pripadajućom infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu
Izvjestitelj je također gospodin Anto Krželj, izvolite.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala. Dakle, ovdje je riječ o uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za
izgradnju dijela Trenkove ulice sa pripadajućom infrastrukturom na području Sirobuja u
Splitu, a odnosi i obveze će se urediti na način da će Grad Split od investitora „Razvoj
projekta sestrinice“ otkupiti zemljište u njihovu vlasništvu koje ulazi u trasu ove predmetne
prometnice. Po procjeni sudskoga vještaka ali ga nećemo platiti više od obveze investitora
koji će imati da plati komunalni doprinos za taj svoj stambeno poslovni objekt. Obveza
investitora po rješenju za komunalne doprinose je 730.000 kuna, a procijenjena vrijednost
zemljišta je oko 900.000 kuna, dakle, ovu razliku od 170.000 kuna investitor će donirati
Gradu Splitu. Da bi se objekt koji je investitor izgradio dobio uporabnu dozvolu potrebno je
68
izgraditi predmetnu prometnicu, a tu prometnicu izgradit će investitor o svome trošku i istu će
donirati Gradu Splitu, a procijenjena vrijednost radova je 850.000 kuna. Grad će o svome
trošku nabaviti stručni nadzor. Pravni osnov za ovakav uređenje međusobnih prava i obveza
je članak 165. Zakona o prostornom uređenju kojim je određeno da investitor komunalne
odnosno druge infrastrukture može biti jedna ili više osoba na čijem zemljištu ili građevinu
služi infrastruktura naravno ako za to imaju suglasnost jedinice lokalne samouprave. Takvu
suglasnost daje Gradsko vijeće, pa evo iz tog razloga predlaže se Gradskome vijeću da
donese zaključak o prihvaćanju prijedloga davanju suglasnosti investitoru i kojim se ujedno
prihvaća i tekst ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza. Po ishođenju ovoga, potpisu
ovoga sporazuma, investitor može ishoditi potvrdu glavnoga projekta i započeti sa gradnjom
svoga objekta i on je dužan da prije samog tehničkog pregleda objekta izradi ovu
prometnicu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu po točci 13. dnevnoga reda i stavljam točku
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju
međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice sa pripadajućom
infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu na glasovanje.
Tko je za?
Ima li tko protiv?
Suzdržan? – Nema. Utvrđujem da je za točku 13. dnevnoga reda ona usvojena
jednoglasno sa glasovima 24 vijećnika. Točka 14. dnevnog reda:
Ad 14. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 10001/38, sve K.O. Split, na predjelu
Brnik
Izvjestitelj gospodin Anto Krželj.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, lokacijskom dozvolom od 2013. predviđeno je
izgradnja pješačke prometnice. U sklopu te prometnice je i ova čestica 10001/9 a koja je
uknjižena kao javno dobro, a da bi se proveo nacrt B parcelacijskog elaborata potrebno je
ukinuti status javnog dobra na predmetnoj nekretnini i istodobno je uknjižiti na Grad Split.
Također po drugoj lokacijskoj dozvoli iz 2014. predviđena je izgradnja stambenih građevina
uz tu pješačku prometnicu, te je ova predmetna čestica 10001/45 trajno izgubila status
javnoga dobra te je potrebno također ukinuti status javnog dobra i istodobno uknjižiti na Grad
Split. Za naglasiti je da ovu česticu zemlje s koje skidamo status javnog dobra ulazi u
građevinsku česticu objekta pa će je Grad Split prodat investitoru. Nadalje, lokacijskom
dozvolom iz 2010. predviđena je izgradnja kolno pješačke pristupne prometnice za stambeno
poslovnu zonu na području Brnik. Prometnica je predviđena na ovoj čestici zemlje 10001/38
koja je također uknjižena kao javno dobro, te iz istoga razloga radi formiranja nacrta B
parcelacijskog elaborata potrebno ukinuti status javnog dobra i uknjižit na Grad Split. Kako
nadležnost za donošenje ima Gradsko vijeće to se predlaže istom da donese zaključak o
ukidanju statusa javnog dobra na predmetnim česticama.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po točci 14. dnevnoga reda. Ima li prijavljenih? Nema.
Dakle utvrđujem da nema prijavljenih te stavljam točku 14. Prijedlog zaključka o ukidanju
statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem.
10001/38, sve K.O. Split, na predjelu Brnik na glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? Utvrđujem da je točka 14. dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 26
glasova „za“.
69
Točka dnevnog reda 15.:
Ad 15. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.
16213 K.O. Split, u naravi kuća, dvor, pomoćna zgrada i izgrađeno zemljište u Splitu na
adresi Prilaz Vladimira Nazora 5
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014.
jednoglasno je sa 5 glasova donio sljedeći zaključak – prihvaća se Prijedlog zaključka o
odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U. 16213 K.O. Split, u naravi kuća, dvor,
pomoćna zgrada i izgrađeno zemljište u Splitu na adresi Prilaz Vladimira Nazora 5.
Izvjestitelj je gospodin Ivica Pavić. Izvolite.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče. Ovdje se radi o odricanju prava prvokupa za
vrijednost nekretnine koja prelazi milijun kuna. Budući se Grad kao ovlaštenik prava
prvokupa odriče se tog prava i moli vaše očitovanje. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih. Zaključujem raspravu i stavljam točku dnevnog reda 15. Prijedlog zaključka o
odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U. 16213 K.O. Split, u naravi kuća, dvor,
pomoćna zgrada i izgrađeno zemljište u Splitu na adresi Prilaz Vladimira Nazora 5 na
glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 15. dnevnog reda kako sam je pročitao usvojena
jednoglasno sa 25 glasova „za“.
_________________
Možemo li spojit ove točke?
PREDSJEDATELJ
Ne možemo po zakonu, rado bi ja to, ali ne možemo.
Ad 16. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U.
2194 K.O. Split, u naravi stan površine 91,80 m2 položen u prizemlju, prvom i drugom
katu u zgradi u Splitu na adresi Zadarska 5
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014.
jednoglasno je prihvatio prijedlog kako sam ga pročitao i predlaže da se Gradsko vijeće
donese zaključak o prihvaćanju toga prijedloga. Izvjestitelj gospodin Ivica Pavić.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče. Pravni osnov je isti. Vrijednost je preko milijun kuna.
Potrebno je očitovanje Gradskog vijeća. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema prijavljenih.
Zaključujem raspravu i stavljam točku 16. dnevnog reda na glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 16. dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 26
glasova vijećnika „za“.
70
Ad 17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9374/9
Z.U. 3289 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površine 161,74 m2 u zgradi u Splitu na
adresi Kneza Višeslava 2
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici jednoglasno je donio zaključak da
se prihvaća prijedlog ovako kako sam ga pročitao. Molim izvjestitelja Ivicu Pavića.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Pravni osnov je isti. Vrijednost je preko milijun kuna. Potrebno je očitovanje
Gradskog vijeća. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema prijavljenih.
Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U. 3289 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površine
161,74 m2 u zgradi u Splitu na adresi Kneza Višeslava 2.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka dnevnog reda 17. usvojena jednoglasno sa 26
glasova „za“ prisutnih vijećnika.
Ad 18. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U.
5172 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2
Odbor za proračun i financije je jednoglasno donio zaključak da se prihvati ovaj
prijedlog kako sam ga pročitao. Molim izvjestitelja gospodina Pavića.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče. Pravni osnov je isti. Vrijednost je preko milijun kuna.
Molim očitovanje Vijeća.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Otvaram raspravu. Utvrđujem da nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem
raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr.
1139/1 Z.U. 5172 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2 na
glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 18. jednoglasno usvojena od strane 24 prisutna
vijećnika i vijećnica.
Ad 19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog
okvira za rad Gradskog kazališta lutaka Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014.
jednoglasno je sa 5 glasova za donio zaključak – prihvaća se Prijedlog zaključka o
utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta lutaka
Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Izvjestitelj je dr.sc. Siniša Kuko. Izvolite
gospodine Kuko.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, dogradonačelnice, vijećnice i vijećnici, dakle u
pitanju je, mi smo osnivač, dakle Gradsko kazalište lutaka, jedna od obaveza osnivača
utvrđena ovim zakonom je donošenje Osnovnog programskog i financijskog okvira Gradskog
kazališta lutaka Split. Sukladno članku 27. stavka 3. Zakona o kazalištima osnivač je
71
obavezan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja uvažavajući umjetničke kriterije utvrditi
osnovni, programski i financijski za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Osnovni programski i
financijski okvir je sastavni dio natječaja za imenovanje ravnatelja kazališta dostupan svim
kandidatima na uvid. Obzirom na navedeno predlaže se donošenje Osnovnog programskog i
financijskog okvira Gradskog kazališta Split za razdoblje 2014. – 2017. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po točci 19. dnevnoga reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o
utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta lutaka
Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 19. dnevnoga reda usvojena sa 26 glasova „za“.
DAMIR ĆOSIĆ
Nije replika. Poslovnička primjedba, kako ćemo nazvat.
PREDSJEDATELJ
Amo reć poslovnička. Dobro, samo da završim, da ja ovo konstatiram pa ćemo onda
poslovničku primjedbu. 26 glasova „za“. Dakle, jednoglasno prisutnih vijećnika. Izvolite
gospodine Damire Ćosiću.
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala lijepa. Ma evo ja sam primjetio vi kad pozivate izvjestitelje onda ih pozivate
imenom i prezimenom. A s obzirom da javnost, velik dio javnosti ne zna, pa ni mi vijećnici ne
znamo ko su novi pročelnici, to se sve promijenilo, pa bi vas ja zamolio da u buduće da uz
ime kažete i titulu, odnosno dužnost. Na primjer, Drago Davidović je maloprije bio, šta je on,
ne znam.
BLAŽENKA TOLIĆ, tajnica Gradskoga vijeća
Pročelnik Ureda Grada.
DAMIR ĆOSIĆ
Tako je. Treba to reć. Gospodin Cokarić šta je on i tako
PREDSJEDATELJ
U redu je. Zahvaljujem. Pazite, dobro, iako piše u materijalima mislim ja sam skloniji
nekako građanskom redu da se po prvi puta predstave, evo ja mislim da bi dobro bilo da se
gospodin Siniša Kuko predstavi Gradskom vijeću i javnosti. Izvolite gospodine Kuko. Vrlo
kratko.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Dakle ja sam ovdje pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Grada Splita. Ne znam da li šta treba više. Po struci, da li treba i to?
PREDSJEDATELJ
Mislim da ćete imat prilike se upoznati. Jasno svakom od pročelnika ostaje da sam
odredi koliko i što će reći o sebi. Prelazimo na točku 20. dnevnoga reda:
Ad 20. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog
okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 17. veljače 2014.
jednoglasno je sa 5 glasova za donio zaključak da se prihvaća se Prijedlog zaključka o
72
utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih
Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Izvjestitelj je također Siniša Kuko. Izvolite.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Hvala lijepa opet. Dakle ovo je slično kao i 19. točka dnevnog reda. Grad Split kao
osnivač je osnivač Gradskog kazališta mladih je taj koji preko, putem zakona je dužan
donijeti osnovni programski i financijski okvir Gradskog kazališta mladih Split. Opet sukladno
članku 27. stavka 3. Zakona o kazalištima Grad Split je obvezan prije raspisivanja natječaja
za ravnatelja uvažavajući umjetničke kriterije utvrditi osnovni, programski i financijski okvir za
naredno četverogodišnje razdoblje. On je, taj financijski okvir je sastavni dio natječaja za
imenovanje ravnatelja kazališta i dostupan svim kandidatima na uvid. To je ista razina kao i
ovo maloprije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih za raspravu. Istu zaključujem i stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o
utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih
Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 20. dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 24
glasa prisutnih vijećnika. Zahvaljujem gospodinu Kuki i prelazimo na točku 21. dnevnoga
reda:
Ad 21. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.
godine
Izvjestitelji su gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela
Gradske uprave Grada Splita. Pozivam gospodina gradonačelnika da dade uvodno
obrazloženje.
GRADONAČELNIK
Hvala gospodine predsjedniče. U materijalima ste dobili izvještaj. Ja mislim da nema
nikakvog smisla da ga čitamo sada svi skupa, imate prvi dio ili drugi dio kako uzmete gdje je
opisano kako je uobičajeno i kako je u skladu sa propisima nabrojano sve ono što je
napravljeno u 6 mjeseci prvog dijela mandata od strane gradskih službi. Dakle, to se smatra
da je to rad gradonačelnika, ali samo se smatra, jer naravno da ja nisam radio na gotovo
ničemu od toga, to je sve ono što je bilo u sklopu redovnog rada gradskih službi ali kao onaj
koji odgovara za sve naravno da to mora biti sastavni dio. A u drugome dijelu sam vam dao
na jednoj stranici onaj najkraći mogući izvještaj kako ga ja vidim. Pa umjesto da ja sad
pričam, mislim da bi bilo normalno da vi pitate, odnosno kažete.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku i otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog
reda. Za raspravu se prvi javio gospodin Petar Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo u ovih nekoliko rečenica sam je
gradonačelnik kazao u biti da ovo nije izvješće o radu gradonačelnika nego gradskih službi,
poduzeća u gradskom vlasništvu, prema tome, možda smo ga trebali i mijenjat naziv ovog
izvješća i prilagoditi ga tome nazivu jer u biti u ovih 70-etak i nešto stranica u biti par rečenica
ima koje se odnose na rad gradonačelnika. Dakle za ovo izvješćemogu kazat evo u ime
našeg kluba da je riječ o hrpi neispravno složenih podataka, dakle, ne možemo kazati da je
riječ o izvješću gradonačelnika već na brzinu sklopljen spoj izvješća gradskih službi s
poduzećima. Iz te hrpe složenih podataka u biti nije razvidno što je tu novo kao ni koja su
postignuća i efekti 40-etak gradonačelnikovih novo zaposlenih ljudi. Dakle, iako je u kampanji
73
najavljivao racionalizaciju, dovođenje svega nekoliko osoba, i kao koji su efekti novog Ureda
gradonačelnika. Financijsku stranu ovog polugodišnjeg mandata svi dobro znamo, to je
povećanje troškova za nova zapošljavanja, samo u ovoj godini za iznos od 5 milijuna kuna.
Ovo izvješće, dakle ovo koje sam detaljno isčitao i izanalizirao nema svog sadržaja, nema
rasporeda, nema uvoda, niti zaključka. Sve se svodi na nabrajanje već propisanih obveza
svakog gradonačelnika, dakle, ono što se može primjetiti je dakle ovaj prvi dio se na to
odnosi, tako da nema ni sadržaja po problematici, a i nikakve druge svrhe. U ovom uvodnom
dijelu ovo što je gradonačelnik spomenuo osim nekoliko tek pukih kurtoaznih i uopćenih
floskula, ne vidim niti jednu rečenicu koju je napisao sam gradonačelnik o svom radu u kojem
bi bili izdvojeni prioriteti i postignuća u prvih pola godine mandata. I dalje nam nije iz svega
ovoga jasno smjer u kojem ide ovaj grad. Ovo izvješće mogu u ime naše koalicije označiti
potpuno promašenim jer u njemu ne komentiramo gradonačelnika već rad upravnih odbora,
upravnih odjela i gradskih tvrtki. Istine radi, spomenute su jedino brojni protokolarni i službeni
posjeti raznih izaslanstava kao i putovanja po svijetu bez da imamo pokazatelja ikakvih
pozitivnih učinaka od toga za naš grad Split. Iz nazovimo izvješća stječe se dojam kako je
jedini cilj isplatiti plaće zaposlenicima Gradske uprave i troškove službenog putovanja. Pa
dok ide, ide. Evo to je obilježilo ovaj polugodišnji mandat. U medijima slušamo da su se
čelnici grada u ovih 6 mjeseci već umorili, dakle, to nitko nije demantirao, samo kad bi još
građani znali od čega. A orijentacija Splita kao pomorskog, industrijskog, financijskog i
kulturnog središta u ovom izvješću je toliko realna kao i spuštanje NLO na splitsku Rivu.
Pitamo se zna li uopće ova vlast što hoće. Građani imaju pravo znati u kojem smjeru vode
ovaj grad i što je ostalo od njihovih predizbornih obećanja gdje je naglašavao Split je bitan.
Koji se više niti ne spominju a niti izvršavaju. Daljnje gomilanje gradske administracije je
samo jedna od prevara gdje su izigrali povjerenje građana. Želimo evo potaknuti ovu vlast
nakon ovog izvješća da se uozbilji i dok još ima vremena da nešto i napravi za naš grad. A
ne da samo kuka da ništa ne valja i da širi demagogiju. Dakle, trebamo vlast koja će znati
prepoznati probleme u kojima se nalazi naš grad ali i koji će znati rješavati ta pitanja.
Program našeg gradonačelnika je bio fokusiran na pokretanje projekata kao što su istočna
obala, uređenje Starog placa, završetak Rive, izgradnja nove Turističke palače, i komunalna
turistička agencija za upravljanje turizmom grada. Od svega je u biti osnovao jedinu agenciju
koja još nije pokrenuta, kao i pokrenuo natječaj za Turističku palaču. Ništa drugo. Uz
navedeno u ovom vremenu od aktualne vlasti očekivali smo barem da ponudi smjer i viziju
upravljanja gradom što nažalost nismo vidjeli kao i prikazati moguće projekte koji će obilježiti
ovaj mandat. U ovih 6 mjeseci jedino smo mogli vidjeti angažman na stvaranju većine u
Gradskom vijeću te više tematskih sjednica Gradskog vijeća na kojima od strane vlasti nisu
ponuđena nikakva konkretna rješenja već prolongiranje njihova rješavanja za neka
takozvana bolja vremena. Niti jednom riječju nisu spomenute u ovom izvješću aktivnosti o
kandidaturi Splita za prijestolnicu europske kulture, evo pitamo se što je s time. Zaboravili ste
da isto postoje evo i kandidacijski odbor kojem ste na čelu a čiji članovi se svakim danom
sve više osipaju zbog neaktivnosti, pa pitamo jeste li odustali od toga projekta. Kroz osvrt
Upravnog odjela za financije vidimo u biti da ste najveći uspjeh ostvarili kroz politiku slanja
ovrha građanima. Pitamo je li to jedina vaša politika kojim namjeravate pokrenuti
gospodarstvo i napuniti gradski proračun. Jeste li u svega nekoliko mjeseci poslali više od
6000 ovrha, jeste li s time financirali vaša bezuspješna putovanja od Rusije preko Italije pa
dalje po svijetu? Kao i vaša Vlada koja iz ovrha financirala nabavu 1500 vozila i to u trenutku
kad smo izgubili i ono malo od privrede što je ostalo. Pitamo se gdje je to podrška splitskim
obrtnicima i malim gospodarstvenicima kojima se uništava destruktivnom i poreznom
politikom vaše vlade. Politika koju provodite vi, a i vaša Vlada može se svesti u dvije riječi i
nazvati jednostavnom riječju ekonomija straha. Strah je upravo ono što vi najbolje radite,
trgujete, provodite politiku straha. Dok evo Zagreb ili neki drugi gradovi daju besplatne
poslovne prostore dotle Split provodi 6000 ovrha. Zašto se gradska vlast ne zapita koji su
razlozi zbog 6000 ovrha. Zašto ljudi ne troše,kako ti ljudi žive, kako sklapaju kraj s krajem.
Znamo da je to mjera prisilne naplate koja se provodi protiv onih koji nemaju sredstava i koji
nisu u mogućnosti platit. Jeste li se zapitali što je sa tim ljudima koji ne mogu podmiriti svoje
obveze. Također evo s obzirom na ovaj broj ovrha i s obzirom na porast ovih sredstava dakle
74
to je otprilike jedno 150%, zanima me koji, da li te ovrhe provode gradske službe ili su
angažirani neki odvjetnički ured koji to provode i na koji način su odabrani? Tražimo u biti da
se to i objavi. Ovakvo izvješće u najkraćim crtama čiji je osnovni cilj u biti samo isplatiti plaću
zaposlenicima Gradske uprave i osigurati sredstva za dnevnice i putovanja po svijetu
nažalost ne možemo prihvatiti. Evo. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Izvolite. Je li kao predsjednica Kluba
vijećnika? Hvala.
MARIJANA PULJAK
Da. Dakle u ime Kluba vijećnika, evo dijelom ću se složiti sa izlaganjem gospodina
Škorića i kazati dakle kako je i sam gradonačelnik rekao ovo izvješće o radu gradonačelnika
možemo zapravo gledati kao niz činjenica koje se navode o broju obrađenih predmeta, broju
posjeta državnika, veleposlanika, posjeta gradonačelnika drugim gradovima, zemljama,
kasnije kroz odjele koliko je lokacijskih i građevinskih dozvola izdato, riješeno, koliko je ostalo
neriješeno, koliko sati su ophodarske službe obradile i tako dalje, i tako dalje, iz odjela u
odjel. Recimo u odjelu o cestama vidimo da je najčešća rečenica – u tijeku je rješavanje
preostalog dijela imovinsko pravnih odnosa i tako dalje, i tako dalje. Znači, Grad je jedan
ogroman mehanizam i ono što dakle nedostaje ovdje kao što je već rečeno jedna vizija i
strategija gradonačelnika. Ono što se kroz ovo izvješće općenito ne vidi usporedba s
prethodnim razdobljem, trendovi, je li ovo što je obavljeno, obavljeno sve u skladu s planom,
jesu li odjeli ispod plana ili možda puno bolje od plana. Ono na samom na kraju, dakle,
navodi se i 18 novih radnih mjesta, 440 rješenja o rasporedu na radna mjesta uslijed
reorganizacije. Želim evo reći, pozdravljamo sve pozitivno sve što je napravljeno u prvih 6
mjeseci vašeg mandata, međutim, duboko smo nezadovoljni načinom na koji se odnosite
prema gradu, gradskim tvrtkama i ustanova, nepotrebnim, nestručnim stranačkim,
prijateljskim kadroviranjem, čime ste uništili ono malo povjerenja koje su vam građani dali, a
dugoročno pa i kratkoročno oštetili sve nas. Ne želimo vas pozivati ono što sam rekla i na
početku na odgovornost svako četiri godine, već vas pozivamo svaki dan, danas i ovdje, i
zahtjevamo da prestanete sa takvim ponašanjem, već da popravite dakle nastalu štetu
promjenom svih ljudi koji nemaju osnovne kompetencije za svoj posao. Ovdje ću na kraju
samo navesti izjave gospodina Milanovića, predsjednika Vlade i Branka Grčića,
potpredsjednika Vlade u Jutarnjem listu 29. siječnja 2014. godine
PREDSJEDATELJ
Moram vas prekiniti, oprostite, na dnevnom redu je izvještaj gradonačelnika, a ne
Vlade Republike Hrvatske
MARIJANA PULJAK
Točno, točno, ali jedan poziv koji su oni uputili, dakle, gospodin Grčić – tražimo da na
svaki način preferirate sposobne ljude a ne stranačke poslušnike ili stranački podobne. To se
u nekim situacijama koje smo mi imali priliku preispitivati jako osjeća i tu treba napraviti
pomake. Evo, kakve ste pomake vi napravili u tom smjeru? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin Sučić Goran.
GORAN SUČIĆ
Htio sam je javiti zbog često izrečenim netočnih navoda koja zvuči kao …. i
pokvarena ploča, u strategiji i viziji grada. Naime, svjedok sam ja i to svi drugi, to je javnost
prepoznala, normalno, između Grada Splita da je gradonačelnik i ova opcija odnosno
koalicija pomjerila i viziju i strategiju grada i na tomu dobila izbore. To znači je sasvim
pogrešan pristup, mislim, ponavljamo se kao papige, mislim, nije potrebno. Pametan grad i to
ponudite na svoj način, zaslužila …. Građani su prepoznali te neke razlike i vizije, jel. Toliko.
75
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Gospodin Grubišić Ivica. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Za ovaj put samo jedna načelna primjedba, izvješće gradonačelnika i izvješće
njegovih službi. Recimo ja vodim jedan projekat koji je izvješće gradonačelnika, a ne moje
izvješće. On je uspješan onoliko koliko su mu uspješne službe. Ni jedan gradonačelnik nije
imao svoje izvješće osobno, to je izvješće svih službi. On je dakle na čelu službi i ne stoji
primjedba da je ovo izvješće službi, a ne gradonačelnika. Dakle sad u ovom dijelu ne
govorim ja u samom izvješću nego samo načelno da se zna šta je izvješće gradonačelnika.
PREDSJEDATELJ
Samo trenutak. Dakle, repliku ima gospodin Škorić na izlaganje gospodina Grubišića.
I Luka. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Ma evo u biti samo jedna kratka gospodinu Buljubašiću, dakle, normalno, Grubišiću,
pardon, novi je vijećnik tako da treba malo se sjedne. Nitko ne spori da ono što rade službe i
način na koji djeluju da je to odraz rada i gradonačelnika Grada Splita, ali sam kazao vezano
za način izrade ovog izvješća, vezano za evo, uopće sudjelovanje gradonačelnika kroz
proteklih 6 mjeseci, ja sam siguran da je gradonačelnik puno više napravio nego što ovdje
piše i da nije mogao sve obuhvatiti, ali ovo niti je sistematizirano, bez uvoda, bez kažem, iz
ovog izvješća se ne može zaključiti smjer u kojem planira voditi ovaj grad. Nema zaključka,
nema ničega, dakle, govorim jednostavno da je ovo napravljeno na jedan loš način i da
sigurno na ovaj, ovim putem u biti oslikava se stanje općenito funkcioniranje gradske uprave.
Dakle, svatko tko se bavi bilo kakvom organizacijom rada na bilo kojoj razini, dat će vam
takav zaključak. Prema tome ovo je bilo potrebno puno kvalitetnije odraditi i unijeti puno više
elemenata koji će dati, iz kojih će se dati isčitati vizija aktivnosti čelnog čovjeka i smjernice
koje daje službama. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Molim. Gospodine Luka Podrug izvolite. Odustajete. Zahvaljujem. Za riječ se javio
gospodin Tonči Blažević. Izvolite gospodine Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Ja i Podrug nikako da se uskladimo. Neću ja dugo. Gradonačelniče ne treba takva
faca, malo se opustite bože moj, pa nećemo vas maziti, jel tako. Morate priznati da smo bili
tolerantni, kakvi ste vi bili, ja sam pratio kao vanparlamentarni sam pratio, prošle godine klali
ste Keruma uzduž i poprijeko, niste mu dali disat. Dakle, mene samo jedna stvar u svemu
ovome zanima, kolege su rekle ono što su rekle, očekivao se da će na neki način reć. Više
puta smo kolega Marušić i ja na neki način govorili o tim velikim gradskim projektima i tako
dalje, vi ste davali neke odgovore. Projekt istočne obale. Znamo i sami. Cilj nam je u biti ove
četiri godine svima zajedno, tu nećemo pravit političke poene, ali cilj nam je da ga dovedemo
do nečega da se može objaviti natječaj i tako dalje, da vidimo, da iskoristimo taj Bogom dani
resurs. Mislim da bi bio ipak red na neki način da nam kažete šta je ovih 6 mjeseci, s
obzirom da imamo istu vlas u gradu Splitu, dobro Kerum nije gori u vlasti, ali nema veze, istu
vlast u gradu Splitu i u državi, da nam ipak malo podrobnije kažete šta ste uspili prokrčit.
Evo, kao jedan običan vijećnik, inženjer, i tako dalje, pratio sam i znam kolika je to
problematika zeznuta da se sve to može složiti i tako dalje, ali čisto da nam malo dublje
kažete, evo pohvalite se, napravili smo nešto dobro i tako dalje, ovi, znam da ste bili često na
sastancima, govorili ste o tome, ali ovako, ja sam pokrenuo projekt istočne obale, bože, i ja
sam pokrenuo projekt svoje garaže, nisam još završio. Malo dublje molit ću.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Blaževiću. Sljedeći je po redu Tomislav Gojo. Izvolite.
76
TOMISLAV GOJO
Evo dakle gradonačelnik nas je pozvao da postavljamo pitanje, teško je postaviti
pitanje kad u biti nema ničeg konkretnoga dakle u ovome tekstu. Mislim na ovaj vaš uvodni
osvrt. Mislim da se svi vijećnici dakle praktički slažu oko toga da bi ovaj izvještaj trebao biti
više izvještaj gradonačelnika, a manje izvještaj gradskim službi, jer praktički tako i naslov
same ove točke dnevnog reda, jer praktički ovako ispalo je dakle da je cijeli rad
gradonačelnika u 6 mjeseci stao na jednu stranicu. I onda kad u biti uđete u sadržaj te
stranice u biti vi tu kažete da je dakle kriza pa da tražite investitore, da ste za njih napravili
knjižicu projekata, nemojte se ljutiti, ali meni ona knjižica projekata nekako više liči na
nekakvu slikovnicu a ne na nešto ozbiljno. Danas u vrijeme suvremene tehnologije, putova
sa desetak plastificiranih strana, ne znam tko ozbiljno može na to reagirat. I onda zaključno
kažete s kim se sastajete, koga primate i da bi zaključili da redovito komunicirate sa
manjinama, udrugama i medijima. Kažem, trebalo bi biti u tom izvještaju nečeg opipljivog.
Ovako je to sve previše općenito. Ovaj ostatak dakle izvještaj gradskih službi tu ne bi previše
komentirao. U prošlom sazivu smo i vi i ja dakle kritizirali taj dio. On bi trebao biti manje,
ponavljam, u ovome izvještaju, više bi to trebao biti vaš osobni izvještaj. Dakle, ono oko čega
se svi slažemo dakle da bi praktički u ovom izvještaju vi na neki način trebali istaći koji su to
vaši ciljevi u vašem mandatu, konkretne projekte, koji su to rokovi, tako da za 6 mjeseci
možemo dakle zapravo vidjeti u kojem to smjeru ide. Ono jedino što ste konkretno napravili
što ste spomenuli na ovoj jednoj stranici to je popravak stepenica na Marjanu. Mislim da će
kolega Dvornik bit izuzetno zadovoljan, on je to u prošlim mandatima barem desetak puta
spominjao. Kažem, čudi me da niste više naveli ono praktički što ste najviše radili u prvih 6
mjeseci a to je kadrovska križaljka, na to se niste ni osvrnili. I evo, ovih prvih 6 mjeseci
praktički nekako prolazno vrijeme, i ako gledamo to prolazno vrijeme bojim se da će krajnji
rezultat biti loš, ali mislim da nećete biti najgori, jer ipak je vaš predsjednik Vlade iznad ove
svake konkurencije.
PREDSJEDATELJ
Nikako vez Vlade. Gospodine Luka oćemo li na Ujedinjene Narode? (smijeh) Ja se
ispričavam, gospodin Luka je odustao od replike, ali nije odustao od rasprave. Izvolite
gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Obzirom da je gospodin gradonačelnik u više navrata ili dugogodišnji vijećnik i
govorio ono što bi ja danas trebao ponovit, moram priznat da sam u tom smislu neugodno
iznenađen ovim izvješćem jer ono zaista je puki zbroj, osim prve i druge stranice. Prve dvi
stranice su vaše gospodine gradonačelniče, pa ću reć i nešto pozitivno jer kamo sriće da tih
pozitivnih stvari ima puno, kaže, riješen je spor sa Cestarom, što pozdravljam, riješen je spor
sa Sveučilištem, što pozdravljam, nažalost toga više nema ništa dalje osim ovoga što je
riješeno. Činjenica je da ste vi tu samo 6 mjeseci, činjenica da ste se u tih 6 mjeseci više
bavili unutrašnjom organizacijom, pa ako hoćete i zapošljavanjem i svim drugim. Da se čak i
oprostiti, mislim, realno govoreć, malo se toga u 6 mjeseci može napravit. Ali je za mene vrlo
razočaravajuće dat ovako izvješće, ovo je zaista nesuvisli zbroj svih drugih izvješća i ono
čega sam bio odusta od kolege Grubišiću zato želim sada ovdje kazat, nema potrebe kolega
dragi da gradonačelnika branite, jer on je ovo govorio ovo što ja sad govorim. Izvješće
gradonačelnika treba sadržavati rad svih drugih odjela, to je logično, ali ne na način da se
njih samo ovako prikači klamaricom. Obrazloženje proračuna ili izvršenje proračuna koje
neko je napravio u financijskoj službi je prema ovome doktorska dizertacija. Ja moram
priznat da kao dugogodišnji vijećnik to stalno pokušavamo napraviti, ja bi vas to molio da
napravite, sljedeći put, sad stojim na ovoj tehničkoj razini, da sljedeće izvješće
gradonačelnika ne mora ono biti sve u prvom licu jednine, sve što su svi u gradu napravili to
je vaše. Ja se slažem. Ali ono mora biti sažetak vašeg i rada i vaših vizija i sažetak rada sa
nekim zaključcima i svih drugih odjela. Ono što smo jutros započimali kroz vijećnička pitanja,
a očito smo iscrpili puno energije, pa smo sad puno blaži, to je pitanje za ovu točku. Vi
morate nama vijećnicima kazat tu viziju kroz 6 mjeseci, ove pripreme bez čisto sako
77
protokolarnih sastanaka i slično. Vi kažete u svojoj jednoj od prvih rečenica da vam je
prioritet jačanje investicija i to je lijepo čut, i u tom smislu su bili neki početni razgovori, ali
mislim da bi bilo dobro ovome Vijeću kod podnošenja izvješća sve da bi mogli očekivat za na
sljedećem izvješću nešto konkretnije, ipak dobro bi bilo nas malo izvjestit o dokle se došlo,
što se planira, što su prioriteti, kad će što krenuti, o nekakvim rokovima, o nekakvim
mogućnostima, o nekakvim financijama. U ovim našim pojedinačnim rasprava ako hoćete i
vijećničkim pitanjima i slično, vrlo često se obrušavate na prethodnu vlast što mislim da
postaje već malo karikaturalno, jednostavno možete konstatirati u startu, ok, bili su neki
problemi i tako dalje, ali svi mi dolazimo na izbore i upravo zato nas građani biraju da bi mi
mogli to drukčije i bolje i kad smo jednom podvukli crtu, onog časa kad je završila jedna
godina, sad trebamo vidit šta ćete vi napravit. Naime, zaključno ja sam čak donio neke citate,
ali evo od njih ću odustat ali radi svih kolega, ima jedan citat kako proračun mora biti
usklađen, riznica napunjena, javni dug smanjit, kako treba pomoć ljude, dat radit i tako dalje,
to je rekao niko drugi nego Ciceron još 55 godina prije Krista. Želim reć, da se vrtimo u krug,
ne samo mi u ovih 20 godina, nego u povijesnom smislu, svaka smjena vlasti ... ( - kraj 4.
kazete B strane - )... neke dugove, dubioze koje su nastali od sporta do nekih komunalnih
poduzeća isto bi trebala tri-četiri proračuna riješit, ali smatram da vi kao naš gradonačelnik
svih nas i građana Grada Splita morate u ovom izvješću poštujući nas i ovo Vijeće otprilike
kazat to je nekakav put kako ćemo rješavat komunalna poduzeća, to je nekakav put kako
ćemo dovest investitore, to je nekakav put kako ćemo ozdravit ove neke firme za koje vi
kažete da ste morali centralizirat pa promijenit uprave itd. i mislim da nije fer niti onaj uvodni
dio u smislu ovaj evo ja sam tu pa vi sad što pitate pa kojim smjerom krenete. Puno bi
poštenije bilo da vi kao gradonačelnik odredite taj smjer pa pod cijenu da vas i kritiziramo i
da vi s tom vizijom praktički i s tim izvješćem dođete, bez želje ikakvog politiziranja. Ovo je
prvi put i ovo je ništa ako je ovo sad i prvi put, ali nemojte zaista nemojte ako nas iti malo
poštujete i nas, evo završit ću, davat više ovakvo izvješće, znači vaše izvješće, vašeg
vođenja gradom, vaša odgovornost i ako hoćete i svih vaših najbližih suradnika, po meni
svaki vaš savjetnik i pročelnik treba napisat jedno isto tako sažeto izvješće i to je izvješće o
radu gradonačelnika, ovdje je zakačeno bezbroj tablica, ovdje je vrlo nesuvislo i nesređeno
nabacano sve s namjerom da ono tko pročita naprosto može kazat nema smisla ništa pitat,
jer se iz ovog ništa ne vidi. Gospodine gradonačelniče prvih šest mjeseci ste se bavili sobom,
počnite vodit Grad i dajte priliku nama vijećnicima da zajedno s vama vodimo Grad i da vas
ocijenimo ako hoćete i da vam pomognemo ako ide dobrim smjerom, ali isto tako da vas
kritiziramo ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
... A upravo sam mislio reći zadnje, da vas smjenjujemo ukoliko niste dobri, ali na
to više nemamo pravo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Evo ja ću se, ovaj, ja ću se vjerojatno zapravo pridružiti izgleda ovaj ovoj
dosadašnjoj raspravi odnosno ovo definitivno dobiti izvještaj od 75 ili koliko stranica koji je
prepun brojeva, koji zapravo ne govore ništa. Kilometri i brojevi u usporedbi s nečim ne
govore sami za sebe ništa. Deset može bit veliko i malo, pitanje je od deset u odnosu na šta,
deset od sto je malo, deset od dvadeset je veliko, ovisno o planu ovisno o onome šta je
napravljeno prije. Dakle izvještaj u principu trebaju biti ocjene, ocjene ili podloga za
donošenje ocjena, a tu apsolutni brojevi nisu podloga nego relativni. Dakle u odnosu na
prošla razdoblja, u odnosu na planirano, u odnosu na neke druge jedinice ili bilo šta, dakle
nešto s čime se može usporedit što je temelj ocjenjivanja. Ono što meni, što bi ja voljela
78
zapravo to naglasit, to nije samo radi nas, dakle radi nas kao Gradskog vijeća, dobar
izvještaj je definitivno način odnosno alat za upravljanje i kontrolu i samom gradonačelniku.
Ja ne znam da li i sam gradonačelnik može iz ovih brojeva iščitati je li mu to služba neka radi
dobro ili ne radi dobro, šta znači toliko kilometara, metara, komada ili nečega, je li. Da li je
svejedno da iste te rezultate, kilometre, komade ili nešto i obavlja dva čovjeka ili deset ljudi,
dakle jedan relativan omjer produktivnosti koliko je ljudi obavilo te poslove s kojim
rezultatima, s kojim efektima i financijskim efektima. To nema veze sa samim proračunom,
dakle izvještaj po proračunu, nego baš efikasnosti odnosno ono što sam i ja očekivala da u
ovom izvještaju bude ocjena vaša, jeste li vi s tim zadovoljni ili ne. I zapravo evo ja bi vas
onda sada pozvala da zapravo nam kažete svima s čime ste najzadovoljniji od toga što ste
napravili, šta jeste zadovoljni, šta je po vama, šta su po vama neka dostignuća a šta je već
netko od kolega, ovaj mislim da je Tonći pitao ili s čime još niste, gdje mislite da bi trebalo
nešto poboljšat, popravit, ubrzat, tako da mislim da ubuduće, ja bi se isto ovaj priklonila tom
pozivu, ubuduće nek izvještaji budu izvještaji, ne hrpa brojki, papira koja te prođe volja za
pročitat, a i kad pročitaš zapravo ne znaš ništa, nego izvještaj mora biti stvarno, ne, podloga
za ocjenu i procjenjivanje, pogotovo ako ćemo govoriti, a na što se volite zapravo pozivat i
realni sektor, efektivnost, brzina, itd. dakle ocjena uspješnosti onda se zna šta bi u relanom
sektoru netko rekao na ovakav izvještaj. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Gospodin Goran Sučić i
gospodin Čepo Gojko.
GORAN SUČIĆ
Ma evo ja ću biti kratak, naime vidite kako o istoj stvari ovaj o istom izvješću
gradonačelnika možemo različito vidjeti iz različitih kutova. No međutim ovaj kritika je
pozitivna kako bi se stvar mijenjala, jer kad bismo isto svi mislili dakle ne bi makli nigdje,
dakle kritiku je dobro pokretačko gorivo, međutim ovaj evo ni jedna kritika nije išla ovim
putem da, koliko sam ja čuo, evo, da kritika, o samoj kritici je li, išla u tom ....... na 28 stranici
ne stoji podatak takav nego bismo ja ovako, drugačije, je li ili predlažem na 13 stranici da to
nije urodilo plodom pa ..........., dakle ni jedne suvisle riječi u tom pravcu nema i zato ovaj, a
ocjena se da izvući iz ovoga izvješća. Pa gospođa ovaj, ovaj Daša može ovaj donijeti ocjenu
i negativnu i pozitivnu, dakle nije, nije moguće da se iz ovakvog izvješća ne može dati
ocjena, pa ona će bit različita od svih nas skupa. Tako da evo to je i moja jedna primjedba,
ovaj, koju sam ovaj primijetio u izlaganju. Evo bolje bi .............. prijedlozi pa bi svi skupa išli
naprijed, evo.
PREDSJEDATELJ
Ne može, zahvaljujem, zahvaljujem. Gospodin Gojko Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjednice, predsjedniče. Kolegica je u nekoliko puta spomenula kako je
ovo izvješće preopširno i zapravo više tehničku stranu izvješća vezano za obim njegov,
količinu brojki koje se u njemu nalaze. Ja sam bio u prošlom sazivu Gradskog vijeća,
propisano je ili barem postoji praksa da svaka služba daje jedan dio ovoga izvještaja s
obzirom na broj službi i obim posla koji radi Grad logično je da ovaj dio ........... je ovoliko
velik. Dosadašnji izvještaji o radu gradonačelnika koje sam ja dobivao na stol nisu, za razliku
od ovoga, sadržavali ovaj prvi dio koji je osobni pisan u prvom licu jednine, nego je dolazio
samo izvještaj službi. Dakle ovaj izvještaj sad govori samo o izvještaju u tehničkom smislu,
jer nema smisla da ja svog gradonačelnika hvalim, dakle govori o tehničkom smislu. Ovaj
izvještaj je u odnosu na prijašnje povećan za taj dio, a što se tiče njegovog obima u nekoliko
navrata kritike su dolazile upravo sa vaše strane za neke stvari koje su dolazile na Gradsko
vijeće ne možemo donosit odluku na račun materijala koji je napisan na tri ili četiri stranice.
Dakle ja pretpostavljam da je taj izvještaj došao na 15-tak stranica da bi vaš prigovor išao u
79
smjeru da nije dovoljno opširan, sada kad je na 75 sada kažete da je preopširan. Mislim on
mora imat neku formu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Svakako, izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle količina ne znači nužno kvalitetu, ja bi 75 stanica čitljivih u smislu relativnih
omjera i brojki koje nose nekakvu ocjenu, daju podlogu za procjenu mogla pročitat takvih
200, ovakvih 75 mi je gubitak vremena čitat jer ne dobivam na kraju nikakvu informaciju. To
su podaci koji ne daju informaciju, razlika između podatka, brojke i informacije je ogromna.
Ja potrebu za 75 stranica i hrpom podataka nemam, ja imam, ja ću konzumirat ako treba 500
stranica i hrpu informacija, same podatke meni ne služe, meni podatci ne služe ničemu, bez
da mi daju informaciju kompletnu odnosno fali ocjena, ocjena i samog i samih službi o tome
jesu li zadovoljne time što su napravile, a pogotovo samog gradonačelnika. Evo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Mogu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predsjednik našeg Kluba gospodin
Petar Škorić je dobro elaborirao cijelu stvar detaljno, kao predsjednik Kluba rekao sve šta je
trebalo o detaljima reći. Više sam ponukan istupom gospodina Sučića koji kaže kritizirate radi
kritike, a ne radi konstruktivnih prijedloga. Ne bi se složio s tim, ali ne replicirajući sad vama,
ali upravo šta je gradonačelnik rekao da očekuje konstruktivnu oporbu, a ja konstruktivno
isključivo znam raspravljat, razgovarat, jer kritika radi kritike me nikad nije interesirala. Dakle
vijećničkin pitanaj danas ne bi bilo da Grad ima novaca, dakle problem cijele priče je šta mi u
Gradu u gradskoj blagajni nemamo novaca. Ne bi bilo pitanja o Karepovcu, o infrastrukturi, o
čemu smo sve pričali, o stanovima zamjenskima itd. Da Grad ima novaca tih pitanja ne bi
bilo i onda bi Grad funkcionirao onako kako bi jedna i druga strana stola željeli da Grad
funkcionira. Poanta cijele ove priče je ono šta ste govorili u planovima svojima predizbornima
gdje vam je narod povjerio povjerenje svoje, gdje ste vi iznijeli planove, ali vaši prethodnici bi
rekli s riječi na djela. Dakle mi očekujemo sad da bi te napokon počnete te vaše planove
kapitalizirat i u djela pokazat, donijeti, napunit gradsku blagajnu, zaposlit ljude i da živimo u
normalno uređenom gradu. U ovom trenutku to nije tako i nema vizije i nema nikakvih indicija
da će sto i dogodit. Dakle nama trebaju investicije, nama treba investicijski ciklus, ja ću to
stalno ponavljat, dok se to ne dogodi ova gradska blagajna će bit prazna, ovaj Grad će imat
odnosno Županija cijela zajedno 40 i nešto tisuća, 48 tisuća nezaposlenih, dok je takva
situacija možemo se mi prepucavat koliko hoćemo. Ja bi volio govorit o budućem
šestomjesečnom izvješću u kojem bi želio vidjeti napisano da su ovih 400 i nešto projekata s
kojima se pohvalio gospodin gradonačelnik da su pristigli u Gradu Splitu što je još jedna
potvrda da projekti postoje, da investitori postoje, da je samo na Gradskoj upravi i
administraciji da odradi svoj dio posla, pusti projekte, naravno oni koji se mogu pustiti, opet
kažem jasno je da ne mogu svi, da se gradska blagajna napuni, da se zaposle ljudi i da
realiziramo sve ono što je u interesu građana Splita. Poanta cijele priče investicijski ciklus,
omogućite investitorima da rade. Hvala lijepa.
80
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema riječ ima gospodin
gradonačelnik ukoliko želi.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle nije moguće vam odgovorit na sva pitanja koja ste postavili u svojim ovaj
opaskama, komentarima, kritikama, odgovorit ću gospođi Daši. Ovo je uobičajeni način na
koji se podnosi izvještaj gradonačelnika koji je već traje dvadeset godina i nije samo u Gradu
Splitu nego i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Dakle u izvještaju gradonačelnika
morate pobrojat sve ono što je u proteklom periodu napravljeno, a to je obaveza, to nije moj
hir, niti je to želja bila ni gradonačelnika Keruma ni njegovih prethodnika ni bilo koga drugoga
nego to je obaveza. Dakle pobrojano je sve ono šta je, šta je trebalo bit uz jednu napomenu
da treba bit još jedna ona osobna opaska, mora bit još jedan onaj osobni dio koji, koji sam ja
smatrao da sam u najkraćim crtama napisao, jer nakon šest mjeseci nema smisla ponavljat
stalno iste priče, dakle vi ste mi već postavili, svi vi, ne mislim sad samo na vas, nego na
cijeli niz vas vijećnika, postavili ste pitanja na koje sam ja nastojao odgovorit na najbolji
mogući način. Danas za vrijeme vijećničkih pitanja sam dao cijeli niz odgovora pokušavaju
objasnit sve to skupa i sad vi kad kažete da nema vizije i nema slike šta će bit, mislim kroz
moja pitanja, kroz vaša pitanja, moje odgovore mislim da ste vidjeli viziju u kojem se, u kojem
se to sve kreće. I ja bi vam cijelu priču podijelio samo na dva dijela, jedno vam je to da u šest
mjeseci odnosno sad već osam mjeseci pokušavate shvatit kakao to sve skupa funkcionira,
pokušavate uhvatit konce, pokušavate ustrojit nešto šta nije baš bilo ustrojeno onako kako
smo mi smatrali, a rezultat toga se i pokazao sa lošom blagajnom, šta ne znači da je
prethodnik ili prethodnici su toliko loše radili nego to znači da je recesija toliko nas duboko
zahvatila cijelo naše društvo da jednostavno smo na koljenima. I nisam vam za ludu rekao
ono kad sam rekao da vi govorite o strategiji dok ja gasim požare i to vam je živa istina.
Dakle gasimo požare na dnevnoj bazi zato šta su ljudi svakim danom sve siromašniji i sve
očajniji i pokušavaju na bilo koji način doći do nečega, pa onda se branimo na neki način od
njih pokušavajući da im ne damo ono šta oni traže, a to vam je poslovni prostor i donaciju za
rad, toga ima na stotine na dnevnoj bazi svaki, svaki dan je to, ali to je sad priča da ne
ponavljam, već ste je svi čuli. Ovo drugo sam vam manje-više sam vam sve rekao, a drugi
dio priče o kojom vam generalno govoreći o podjeli i ovo što je rekao gospodin Marušić,
mislim da je on pogodio u suštinu i srž cijele priče. Dakle gradske službe u 90%, 99% stvari
rade na rashodima, oni plaćaju, pomažu, investiraju u nešto što je potrebno kao servis
građanima, počevši od Čistoće do cijelog niza drugih komunalnih poduzeća i Prometa i
Javne ustanove Športski objekti i Javne ustanove Marjan itd., itd., jedini koji na prihodovnoj
strani radi to je ustvari gospodarstvo, šta nije u direktnoj domeni Grada Splita nego je u
indirektnoj domeni Grada Splita i Grad Split ustvari nije zadužen za prihode osim da naplati
ono šta Grad Split mora naplatit, a po zakonu prirez, komunalni doprinos, komunalna
naknada i sve ostalo, da bi to mogli naplatit morate imat gospodarstvo, da bi imali
gospodarstvo morate stvorit uvjete i tu je gospodin Marušić već nekoliko puta ispravno rekao
i njegova kritika je zaista u tom smislu i točna i precizna, dakle nema vam razgovora o
cijelom nizu stvari, ni o strategiji, ni o viziji, ni o radu, ni o neradu, ni o bilo čemu drugome
ukoliko nastavimo ići ovim trendom, a ne zaustavimo pad, jer mi i dalje padamo. Ja ne
govorim o Gradu Splitu, ja govorim o Hrvatskoj državi, ne osvrćući se sada na kritike koje su
upućene prema Vladi, jer sad bi se mogli upustit u cijeli niz rasprava tko, zašto i kako, ja se u
to ne bi baš upuštao i kad govorite o našoj Vladi mislim da je to zajednička Vlada, bez obzira
jer je izabrana legalnim putem, samo toliko o tome, drugo ne bi govorio. Ja sam i Vladu koja
nije bila iz SDP-ovih redova smatrao isto svojom Vladom i predsjednika koji nije bio isto sam
ga smatrao svojim i čini mi se da ga u nekim segmentima više ja poštujem, mislim na
pokojnog predsjednika, nego neki drugi, usput opaska. A sada da se ponovo vratim na
gospodarstvo, možemo mi sada napisat ovdje i moju viziju, moju budućnost, moje ovo, moje
ono, na kraju jedino što je bitno to je pokrenuti gospodarstvo i realizirat neke od onih
projekata, barem neke, jer vi znate kad napravite u privatnom biznisu sto pokušaja ako vam
jedan uspije vi ste više nego uspješni, više nego uspješni na sto pokušaja jedan uspjeh je u
81
ovom smislu je više nego značajan. Pa ću vam ja šta se tiče onoga što ste rekli da ne znate
kuda ide, deblokirali smo nekoliko stvari od kojim mi mislim da su izuzetno bitni, a to vam je
Mejaši i Kila, dakle Kila 1 ili Mejaši 1, dizalice su tamo, to je materijalna stvar, to možete
vidjeti očima, godinama je stajalo tamo, godinama smo govorili kad će, kad će i kad će.
Plaćeno, realizirano, ljudi grade, ljudi će se zaposlit. To je najveći uspjeh ustvari, šta se tiče
veličine objekta, sve ostalo je sada ovoga momenta ili u pripremi ili u završnoj fazi pripreme i
neće vam doći sada, nego će vam doći kad dođe vrijeme za to. Da bi to mogli realizirat,
govorim vam o stadionu RNK Split, govorim vam o drugoj fazi City Centra One, govorim vam
o drugoj, o Mejašima 2 itd., sad da vam ne nabrajam, radi se sve o privatnim projektima, oni
imaju svoju podlogu, imaju sve svoje stručne pokazatelje, dakle imaju već i pripremljenu
dokumentaciju, imaju već, i neki su već predali i zahtjev za građevinskom dozvolom itd., to
će doći i sve to smo uspjeli napravit u šest mjeseci od nule, gledajte, privatnici su poduzeli
što su poduzeli, mi smo im omogućili da u relativno kratkom vremenu, relativno kratkom
vremenu dođu do toga da imaju građevinsku dozvolu. Tu vam ide nekoliko manjih projekata
kao što je recimo ........... osam godina su stajale blokirane. Ima nekoliko stvari koje nismo
uspjeli, to vam je TTTS, tamo zaista ne znam na koji način deblokirat situaciju na TTTS-u,
zaista tužna priča ali da vam počnem govorim mogao bi govorit do sutra. I ono na što sam
najviše radio a to je istočna obala, dakle projekt istočne obale koji je, stalno sam vam
govorio, to ne ide preko noći, danom za danom morate radit na tome, polako da bi nekakvi
rezultat vidjeli, to je jedan stari Hajdukov plac koji je, ja mislim već, četiri mandata se
ponavlja unutar gradskih projekata da bi tek ja kad sam došao otkrio da je on, ne da nije
blizu realizacije, nego da je on nikad nije ni započet u nijednom smislu, jer nitko nije ni znao
gdje je problem tamo, imovinsko pravni problem, privatne parcele. Trg hrvatske bratske
zajednice, četiri mjeseca razgovaramo sa obitelji koja je tamo suvlasnik, ne želimo ih oštetit,
ne želimo ih ošteti, a mogli smo, a ne želimo ih ošteti, mislimo da je red da se s ljudima
dogovorimo, osam godina se dogovara pa se ne može dogovorit. Stadion Dalmatinca isto
problem, govorim vam iz glave vam govorim zato šta dnevno živim s tim problemima, a to je
ono šta vam pokreće gospodarstvo. Na kraju ili ćete uspjet deblokirat te velike ključne stvari
pa ćete imat gradilišta ili neće uspjeti, pa onda zaista nećete imat od čega prihoda imat, a
kad kažem gradilišta ja još uvijek mislim da je građevinarstvo zaista ključ pokretanja
gospodarstva. Netko od teoretičara može reći da nisam u pravu, ali ja vam samo tvrdim a tko
u gradu će doći i napravit šta, koju visoku tehnologiju će unijeti, imamo ovdje svijetli primjer
Siemensa, ako se ne varam, Siemens – Ericsson 200 i nešto zaposlenih koji traže, falio sam
reći, Siemensa imamo, dakle koji traže još proširenje na najvjerojatnije na još dodatnih ovaj
cijeli niz, jedan pogon na neki način proizvodni da bi povećali, da bi možda čak udvostručili,
ja sam im rekao šta se mene tiče dođite uzmite Banovinu, mi ćemo se iselit bilo gdje ako
ćete 200 naših splitskih inženjera uzeti ja ću vam zaista iselit iz moje kancelarije, nema
nikakvih problema šta se toga tiče. Međutim takvih vam je upita minimalno jedan do dva do
tri takvoga tipa dakle te sofisticirane tehnologije, ostali niti ne pitaju više. i pitaju nemaju koga
pitat, odustali smo od industrije, već godinama smo je odbacili industriju, pokušaj privlačenja
industrije je kroz građevinarstvo, pokušajmo im bar nešto ponudit ne bi li privukli i druge
stvari, pa ako neće vam građevinari doći pa je li vi mislite da će vam doći industrija neka
ozbiljna industrija ili tvornica automobila, pa ja vam baš nisam siguran. Ja mislim da prvo idu
oni pa onda ostali, i to sam sa rusima i razgovarao, kad me već pitate zašto sam putovao po
svijetu, putovao sam samo na tri mjesta, išao sam do Beča šta je preko granice vrlo blizu za
vidjeti vezano za Karepovac, Rusija nije, nije išla na trošak Grada u potpunosti, samo jedan
dio, da bi pokušali od njih dobit ne samo građevinare nego da bi pokušali još dobit neke
druge industrije, to jesu pokušaji, e sad ovako sam vam sve nabacio, pa ću vam sublimirat tu
cijelu priču. U šest mjeseci smo od duga koji je iznosio 40 milijuna kuna kad smo došli u
administraciju, dakle neplaćenih računa, ne duga, dugovi su druga priča, neplaćenih računa,
doveli smo neplaćene račune na 15 milijuna kuna, bez obzira na to hoću li platit kaznu ili
nisam plaćao to, nismo plaćali to u roku od 60 dana što je zakonska obaveza, međutim Grad
Split ne može to plaćat u 60 dana, to je svima više nego jasno, ali smo ipak od 40 milijuna
kuna uspjeli doći na 15 milijuna kuna i stabilizirali smo u financijskom smislu Grad u potpuno,
potpuno smo ga stabilizirali. Pratimo na dnevnoj bazi i nemamo više situacija da ne znamo
82
što ćemo sutra moći platit, premda je istina da nemamo novaca. Dakle mi imamo novaca ali
pokrivamo svoje obaveze i kako ih pokrivamo tako ih i smanjujemo, zato što nam se
smanjuju i dalje nam se priljevi smanjuju pa i dalje ih, i dalje ih smanjujemo mi naše rashode,
na žalost, to vam je tako. I završit ću vam samo s tim, moj cilj je pokrenuti gospodarstvo,
........... ćemo za slijedećem periodu, sad da vam pojedinačno odgovaram, ja sam mislio da
ćete mi postavljat pitanja, ali već samo odgovorio na cijeli niz pitanja sam vam odgovorio, a
to šta kažete da nemam viziju, da trebate vidjeti, iščitat viziju itd., znate šta ću vam odgovorit,
ovo što je rekao gospodin Marušić, ja bi volio da vi kažete da nemam pojma ni o viziji ni
oradu ni o ničemu, a da ja dignem pet dizalica. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku, njegovo izlaganje izazvalo je tri replike.
Prva je gospođa Daša Dragnić, zatim gospodin Luka Podrug i treći gospodin Hrvoje Marušić.
Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja ću pokušat samo ovaj kratko na par stvari reagirat. Rečeno je da će se
odgovoriti meni, a onda ovaj se valjda se navikao gradonačelnik da mi govorimo o strategiji
pa je onda ovaj nama govorio mi ovaj put spomenuli to nismo. Ja riječ rekla o strategiji, viziji
nisam, kolege su ovaj tamo spominjale, ja tu riječ ovaj put iznimno nisam spomenula. Šest
mjeseci je jako malo, ima kratki period i nitko ne očekuje čuda, dakle ja barem osobno i
vjerujem nitko realan nije očekivao da izvještaj može nakon šest mjeseci, ne znam šta,
donijeti od konkretnih rezultata i tko god da je došao na vaše mjesto odnosno na naše morao
je bit svjestan i znamo svi da je situacija teška da treba paralelno gasiti požare, ali treba imati
i razvojni smjer i sad ću upotrijebit riječ strategiju i viziju, jer gaseći samo požare nećemo
krenuti dalje. Dakle a to je, to je, e da. I komentar na to da, ovaj, da izvještaj mora biti ovakav
odnosno ja se ne bi složila, dakle ja se slažem da moraju biti sve službe unutra, njihovi
podaci i rezultati, ali ne moraju vjerojatno na ovakav način odnosno ja, ja ponavljam ja bi
rekla da bi i vama bilo korisnije da ste dobili drugačiji izvještaj od službi, dakle sa relativnim
omjerima, odnosima, a ne puko nabrajanje podataka. Evo ga, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Gospodine gradonačelniče meni se čini da će slijedeće izvješće ipak bit drukčije,
jer ovaj sviđa mi se, čini mi se da je ipak brzo učite, naime ovo što ste usmeno rekli to je bilo
u višem dosad točaka isto takva primjedba, da ste to sažeto napisali i da ste to uvodno kazali
nepotrebno bi, ne bi bila potrebna ona jedna, ne zna, lekcija koju je kolegica Daša morala
kolegi vijećniku Čepi objašnjavat šta je to analitička obrada podataka iz kojeg se vidi, ovaj,
što je planirano, što je izvršeno, u kojem omjeru, kad će se izvršiti i slično, a puko nabrajanje
ili klamanje ovih izvješća je zaista, ovaj, nešto što ste vi u pravu da se to godinama radilo, to
smo mi kao vijećnici svjedoci i vi i ja, ali sam mislio da ćete izvući, da ste izvukli i vjerujem da
ćete u buduće izvući tu pouku. Naime kazao sam tu rečenicu u prvom izlaganju pa ću u ovoj
replici još jednom ponovit, upućujem sve kolege vijećnike da pogledaju i na internetu između
ostalog u našim materijalima obrazloženje proračuna i obrazloženje izvršenja proračuna.
Neke analitičke službe u ovome Gradu to naprave skoro kao ogledni primjer, tamo vam kaže
što, koliko, kojim postotcima, kad, gdje, kakvi su trendovi, kako se to u što uklapa i tako se
radi izvješće. Mislim ne da mi vas sad učimo, znate vi to isto i danas vam čak manje
zamjerimo što ste napravili, što niste, nego na pristupu. I zaključujem, molio bi da buduće
izvješće bude zaista izvješće gradonačelnika, da ono što nama ovdje kažete otprilike sažeto
napravite, da to napravu i vaši suradnici i date nam prostor govorit da vas može i ocjenjivat.
Po ovome što je ovdje pruženo bez dodatnih kasnije obrazloženja zaista nije bilo vrijedno
rasprave, jer imali ste doslovno, makar kolega Čepo kaže da razlika od vašeg i ranijih
izvješća vaš uvod u ovom uvodnom dijelu ima točno jedna stranica, od te jedne stranice pola
83
je protokol. Ja sam iz te stranice doslovno izvukao one dvije stvari, Sveučilište i Cestar i zato
vam čestitam, a ništa drugo nije ovdje napisano. Mislim da kad govorite i o projektima,
svjestan sam da vrijeme ide i ...
PREDSJEDATELJ
Ide, ide.
LUKA PODRUG
Prilagodit ću se, O.K., O.K., ali imam potrebu reći gradonačelniku kao vijećnik,
mislim da mi o projektima i o nekim vizijama ne možemo čitat kroz medije i da mi manje
znamo vijećnici nego mediji. Znači vi ipak te vizije, te projekte, pa ako hoćete i te susrete
trebate izložit na Gradsko vijeće. Ja smatram da bi periodično nakon ovih šest mjeseci kad
se podnose izvješća Gradsko vijeće zavrjeđuje kazat što se i koliko i u kojem smjeru planira,
pa ako hoćete i sa stranim investitorima.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka.
LUKA PODRUG
Ma ovo je jedna ...
PREDSJEDATELJ
Eto, u redu evo izvolite gospodine gradonačelniče. Molim vas što kraće.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dobro, gledajte, ja sam samo htio vidjeti, prvo već ste naučili da, da pustim
raspravu da ide svojim tijekom pa da vidimo kuda to sve skupa ide, na koji način razmišljate i
ja moram reći da se slažem s vama ovdje izvještaj je ka napravljen kao i do sada, dakle
nabrajanje jednog dijela poslova koji su nužni da se nabroje, njima fali dodatna analitika koju
Grad ima, međutim to se sada zove izvršenje proračuna. Mi možemo ovo ovdje napravit tako
da prikažemo te analitičke podatke zajedno sa indeksima, indeksacijom da bi vidjeli onda za
prethodni period, za prethodni, možemo to napravit za period unazad deset godina što se
mene tiče i onda ga možemo nazvati izvještaj gradonačelnika o radu sa svim potrebnim
indeksima, a onda ćete imat kompletnu analitiku, ali ako ne pročitate tekstualni dio nećete
znati o čemu se radi, a upravo to gospođo Dašo nisam vam ja rekao da ste spomenuli, samo
sam vam na početku jasno, vrlo kratko odgovorio, a sad vam kažem, kad se čita ovo nakon
nekog vremena nemate potrebe postavljat neka pitanja, jer vidite ovdje cijeli niz stvari koji su
ovdje u tekstualnom smislu napisani su oni koji će vam za tri mjeseca bit puno, puno jasniji
kad dođemo ponovo do takvih sličnih situacija i u metri i u kvadratima i u travi i u betonu i u
svemu ostalome, nažalost to stariji vijećnici to znaju, novi se moraju naučit tome da nakon
nekoga vremena kad čitate to čak i bez indeksacije vidite o čemu se radi, pratite razvoj,
recimo Bračke ulice koja se ne razvija nigdje, e taman sam vam htio reći, pa zato sam vam i
rekao, dakle stavite Bračku ulicu pa ćete vidjeti da je Bračka ulica četiri zadnja izvještaja
gradonačelnika manje-više na istome dijelu i da fali tih još 50 metara da se završi, ali to je
već u četiri izvještaja stoji 50 metara recimo, to je jedna od stvari s kojom sam izuzetno
nezadovoljan. Dakle službe to znaju radit, međutim ne bi vam ni to bilo dovoljno, jer kad
počnete na taj način gledat onda to više nije izvještaj gradonačelnika nego je to izvještaj o
izvršenju proračuna, jer vam j eu konačnici sve podloženo proračunu i ništa ne možete
napravit ukoliko nije u proračunu ili ukoliko niste predvidjeli to rebalansom proračuna
napravit. Prema tome Grad koliko god je kompliciran kao sustav u njemu nećete ništa
napravit ili ne bi trebalo bit ništa šta nije ili u proračunu ili će bit u proračunu, u protivnom ja
imam ozbiljni problem, jer netko od pročelnika je napravio nešto što je protuzakonito. Dakle
platili smo, sve košta. Zato vam je izvještaj to, ali ako se vi slažete onda ćemo mi u buduće,
ja imam dva prijedloga, dakle da izvještaj gradonačelnika bude u formi izvještaja o izvršenju
proračuna sa dvije ili tri stranice mojih direktnih opaski, to je najvažniji dio bi bio, jer onda
84
ćete imat kompletnu analitiku pa ćemo je povući recimo do 2012., da ne idemo predaleko, i
drugo da izvještaj o radu, šestomjesečnom radu ne bude kao posebna, kao jedna od točaka
dnevnoga reda nego da bude dio tematskih sjednica. Nekoj od tematskih sjednica, ovdje ste
u slijedećoj točci ste predvidjeli 11 tematskih sjednica šta je strašno opterećenje za Grad i za
službe Grada radi toga šta vi kad kažete rasprava o gospodarstvu, rasprava o gospodarstvu
je široki pojam, o kojem gospodarstvu, u kojem periodu, zašto, onda ćemo ponovo doći na to
da bi trebali unutra ugradit viziju, budućnost itd. Vizija i budućnost je opet podređena čemu,
pa financijama valjda, pa na kraju sve će vam se svesti na to da ja ću napravit ili izvještaj o
izvršenju proračuna ili budućnost budućega proračuna, ne možete treće napravit inače radim
protuzakonito odnosno nećete se ni vi ni s tim složit. Ponovit ću vam, ako se vi slažete
budući izvještaj će bit u formi izvještaja o proračunu sa mojim još nekim dodatnim opaskama
plus to da ne ide kao jedna od točaka redovne sjednice, jer je ovo možda ipak zaslužuje
jedan drukčiji pristup, ako se vi slažete, da ide kao ili tematska sjednica ili u sklopu neki od
tematskih sjednica koje imaju veze s ovim. Naravno da to ne može bit tematska sjednica KK
Split ili o Hajduku, ali o gospodarstvu može bit, o urbanizmu može bit, jer je vezano. Ovo
vam je moj prijedlog, eto, to, ja vam, ja vam u tom smislu govorIm, pa ajmo se dogovorit o
tome.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja evo moram priznat ovdje da mi se ovo
usmeno izvješće gospodina gradonačelnika višestruko sviđa nego ovo pisano, jer ovo pisano
mi nikako nije sjelo, ovo, e, ovo usmeno mi je jako bilo drago čuti, a i evo gospodin Davidović
mi je šaptao ovdje sad neke projekte koji su u toku i (-čuje se više glasova-) Molim? Jednu
stvar bi samo htio zbog čega sam se javio u biti replicirat i vi gospodine gradonačelniče i
jadna kratka paralela samo i premijer naš i ministar i svi upotrebljavaju riječ mi smo u recesiji,
a onda se pojavi da u gradu Splitu postoji 400 i nešto investitora, da 460, znači do kraja će ih
bit vjerojatno ako bog da sreće i pameti preko 500, dakle ne možemo bit u recesiji ako
imamo 500 investitora, znači mi nismo u recesiji. Nas je administracija na svim razinama
dovela u suludu situaciju da imamo novce, banke su pune novaca, projekti investitori postoje,
evo to se sad vidi koliko je prijedloga došlo. Dakle recesija kao takva je stvorena,
neučinkovitom administracijom na svim razinama, ne Grada Splita samo nego uopće svih
državnih službi, od onih kad se građevinska dozvola traži, kad morate dobit suglasnosti tko
zna koliko, elaborata, svega, onaj koji to skrati taj put od ideje do realizacije taj će ovu naciju
izvest iz recesije, jer je umjetno i stvorena. Dakle novca ima, projekata ima, administracija
koči i pravi problem u svemu. Vi kao gradonačelnik koji ste rekli maloprije da ste iz
poduzetništva, da znate kako privatno poduzetništvo diše imate priliku, promijenite to barem
na razini Splita omogućite da pokažete na primjeru da projekti se mogu implementirat u
prostor šta je prije moguće kako bi se iz te komunalne naknade o kojoj ste pričali napunio
proračun, zaposlili ljudi i riješila sva ova problematika ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme gospodine Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
... koja proizlazi iz nedostatka novca. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Gledajte, ja mislim da i sjednice i služe za razgovore, kritike, razgovore, koji put
žešće koji put manje žešće, a onda kad se napišu onda to izgleda onako malo suhoparno,
85
prema tome ja zaista volim vidjeti kuda to sve skupa ide i kako ljudi razmišljaju, jer ja jesam
napisao, ali vi niste napisali odgovore. Da ste mi napisali odgovore unaprijed možda bi to bilo
drukčije, međutim zato služi razgovor. Prema tome slažem se potpuno. Nešto ću vam samo
još nadodat na ovo što ste rekli. Cijela država nam je u problemu, iz problema administracije
koja blokira realno uspješno blokira rad poduzetnika i cijelog niza drugih projekata, ne samo
poduzetničkih nego i gradskih i državnih itd. Generacije, dakle cijeli niz premijera je prošao i
predsjednika a nisu uspjeli otklonit taj problem koji se zove rad javne uprave, a osobito
temeljem Zakona o službenicima. Više puta sam javno rekao da ja smatram Zakon o
službenicima jednim od ključnih problema ove države s kojim se može uspješno nastavit
blokada rada na svim nivoima javne uprave uključujući i lokalnu i državnu itd. ili ćemo ga
promijenit. Na temelju još nekih drugih razmišljanja sa terena, nazovimo pod navodnike,
mislim da će Vlada ići u promjenu toga zakona odnosno već ste pročitali u medijima, ići će
najvjerojatnije na ukidanje toga i provođenje zakona o radu na svim nivoima, samo će dio
dužnosnika bit izuzet iz toga po posebnim propisima, a svi ostali zaposlenici će bit zaposleni
po Zakonu o radu. Prema tome bit će izjednačeni svi oni koji rade u privatnom sektoru, tzv.
javnom sektoru bi trebali bit izjednačeni sa onima koji rade u tzv. javnog sektoru, jer je to
zaista nije bilo meni nikako logički da netko radi u Gradskoj upravi pa po jednome zakonu, a
netko tko radi u poduzetnika radi po nekakvim propisima koji su bitno stroži, dva svijeta, dva
svijeta. Meni je isto bio šok kad sam prešao u Gradsku upravu, dva svijeta. Dakle
neefikasnost Gradske uprave, državne uprave i svega ostaloga nam se kroz to manifestira,
ja se nadam da će to ići i da će se promijenit Zakon o radu makar sindikati sad već unaprijed
govore ne valja, ali ne valja ni ono, pa idemo na nešto na što je većina naših ljudi koji rade u
privatnom sektoru već navikla, a najgore je to šta je, šta su navikli, sami sebe smo navikli na
to da ostajemo bez radnih mjesta, a ja mislim da je to jedini način da deblokiramo situaciju
da 460 ljudi koji su podnijeli zahtjev, najvjerojatnije će pola otpast radi toga šta su
neopravdani, ali neka ih bude 150 oni će nešto gradit, među njima ima četiri ili pet velikih
projekata. Dakle to nije projekti koje smo već ovdje započeli, to su vam novi projekti koji ni ne
znate, dakle niste ni mogli znati zato šta nisam ni ja znao dok nisam vidio, ali radi se o
nekoliko velikih projekata, jedan od njih je još jedan hotel na području istoka grada, dakle
jugoistoka grada, zatim vam je projekt, privatni projekt u Manđerovoj-Svačićevoj ulici koji
smo doveli gotovo do potpuno deblokade. Imate projekt ispred na Spinutu mali hotel, manji
hotel, veliki RNK stadion je veliki projekt, jedan od najvećih projekata je RNK stadion, isto
smo tamo blizu rješenja i ono šta je, onda imamo Ujevićevu, dobro to je Ujevićeva poljana.
Poljička cesta, zadnji dio odnosno predzadnji dio Poljičke ceste, tako je, to je onaj od 21
metar Ericsson Nikola Tesla, falio sam bio prije reći, to je isto traži objekt od šest do sedam
tisuća kvadrata. Na Duilovu isto tako imamo jedan privatni objekt koji bi se trebao radit itd. I
ono što je meni najvažnije u ovom slučaju mislim da ću za mjesec dana potpuno riješit
problem, dakle potpuno riješit problem Spaladium arene koja nas svih skupa muči. Eto, sad
da ne ponavljam cijelu priču. Ponovo vam samo kažem, možda bi bilo bolje da promijenimo
formu izvještaja ako se vi slažete i da u buduće idemo na tematske sjednice ili da barem
povežemo s tematskom sjednicom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ajmo reći tri komentara, gospodin Luka, Blažević i gospodin
Škorić.
LUKA PODRUG
Gospodine gradonačelniče na ovo vaše i na kraju i prije ste to spomenuli da
promijenite način da bude to puko izvršenje proračuna ili tematska sjednica itd., vi kao
oporbeni vijećnik tada zajedno sa mnom ste u više navrata inzistirali na tematskim
sjednicama upravo o gospodarskom razvoju radi vizije, puta itd. kud Grad ide. Vi ste sad u
ovim usmenim našim razgovorima otvorili sto tema, dvojbi, dilema, problema itd., a u
izvješću nema ničega od toga. Znači u izvješću naprosto nešto mi vas ili ja kao vijećnik želim
učit, ali mislim da je to korektno pa bilo uspješno ili neuspješno. Vi trebate kazat što su
problemi u gospodarstvu, u dokumentaciji, u kadrovima, u financijama, u sportu, u socijali itd.
86
i kako ih kanite promijenit, jer ako ostajete i dalje na onome slijepom, proračun je vaš
program, na njemu ste praktički baziramo ovu godinu, bez proračuna ne može ništa, mi to
znamo, ali ja sam problem izvršenja proračuna samo htio uzeti kao primjer analitičkog,
korektnog prikazivanja stanja i kretanja za razliku od ovoga pukog zbroja. Jer ako ostajete
samo na činjenici da je to samo puko izvršenje proračuna onda ćete poslat opet ružnu
poruku i nama i javnosti da ste vi kao gradonačelnik suvišni, nepotrebni u Gradu, jer Grad
funkcionira li s vama i bez vas. Vi u više navrata ovdje nama govorite da mi nešto nismo
iznijeli ili jesmo iznijeli. Ma logično je da vi kao čovjek koji vodi ovaj grad zajedno sa vijećem
od nas tražite podršku za neki put kojim ste krenuli. Stoga da se ne vrtimo više u krug, mislim
da se mi savršeno razumijemo, ono što smo razmijenili ovako u usmenom razgovoru
očekujemo u slijedećem izvješću gradonačelnika, pa bio trend pozitivan, negativan. Kriza je
takva kakva je, financije, kadrovi, Hajduk, kazalište, socijala, komunala, ništa od tog nije
dotaknuto, a ova izvješća pojedinačnih službi su stvarno jedna puki zbroj nesuvislih podataka
koji služe da ništa ne razumijemo.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Gospodin ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Oprostite, ali podaci su suvisli, ne, ne, oprostite, nemojte tako radi ostalih koji su
po zakonu dužni to napravit, podaci su suvisli i odgovaraju onom činjeničnom stanju vezano
za proračun. (-čuje se više glasova-) A mislim.
LUKA PODRUG
Ja uopće nisam htio reći da su i neistiniti, ali ono što je gospođa Daša rekla, vi
morate ih imat u odnosu na nešto, ništa nama ne znači izvršenje da je 12 kazni, 15 ovoga,
16 onoga, u odnosu na nešto, u postotku, u planu, u predviđanju, u tom smislu su, ja ne
mislim nikog podcijenit, ovo su sve točni podaci, ovo je netočan zbroj točnih podataka, a
statistika je nešto obratno, točan zbroj netočnih podataka.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka bonus ste kroz ispucali, itd. Gospodin Tonći Blažević. Izvolite.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Evo ga drugi pokušaj, kaže u tekstu izvještajnom razdoblju ostvarena intrenzivna
suradnja s ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti itd., itd. na projektima, među njima
jedan od istočne obale, to je, to je prva rečenica. Pa druga rečenica projekat je težak, pa
znam i ja da je težak bože moj. Pa dajte recite jesmo bar malo zagrebli, gdje smo stigli, kako
smo stigli, šta se događa .......... toku dana će bit ono simsala bim, stvorilo se, evo ga, prodali
smo, digli smo 16 milijardi eura i Čepo stalno na vlasti. Moj, mislim, javnost to zanima, jeste li
uspjeli probit, posložit neke stvari, kako to ide, jesmo li napravili jedan promil od 100%, ali
ovako nama je teško, svima je, pa i meni je teško bože moj, teško mi je šta mi odgovarate na
pitanje.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Petar Škorić. Zahvaljujem.
PETAR ŠKORIĆ
Evo bilo bi najbolje da se nadovežem u ovom veselom, ležernom, ovaj, stilu
kolege Blaževića, dakle istakli ste da ste se umorili itd., dakle ako treba pomoć tu smo, ali
šalu na stranu .Osvrt na izvješće dakle nije cilj ovdje smo da kritiziramo, cilj je da se popravi.
Zbor podataka nam ne znači ništa. Govorite o zatečenom stanju problemu sa promjenom
službenicima, sa promjenom navika ljudi, sa stvaranjem stvaralačke klime, dakle otvaranjem
vrata Banovine prema građanima i slično, s druge strane mi kroz ova izvješća nismo uočili da
se išta na tome radi, dakle mi u niti jednom resoru nismo vidjeli koji su to problemi da su
87
detektirani dakle od strane pročelnika, voditelja tih služi i da nam bar detekcija tih problema
bude jamstvo da će u nekom budućem razdoblju netko na tome radit. Dakle smatram da je
upravo najveći iskorak ova vlast mogla napraviti na reorganizaciji gradske uprave, na
promjeni navika, na edukaciji ljudi, na osposobljavanju, dakle pitanje je unutar koliko ste imali
nekakvih seminara, predavanja, osposobljavanja, koliko su pročelnici u to uložili energije da
ljude pokrenu, dakle ja smatram da Gradska administracija je mogla tu puno napraviti i da su
radili da bi ovo izvješće bilo puno drugačije. Naravno da nam je potreban zbroj analitičkih
podataka, a ne dakle zbroj suhoparnih podataka iz kojih se ništa ne može iščitati. Dakle ovo
izvješće bi trebalo detektirati zatečeno stanje prilikom dolaska na vlast, ključne probleme i
postignuća u proteklih šest mjeseci kao i nekakav smjer i ključne probleme koje u narednom
razdoblju treba rješavati. To bi dalo dakle jedan smjer, viziju i praktički izvršilo bi pritisak na
gradske službe u kojem smjeru da djeluju. Slijedeća stvar vezano, istaknuo sam ovdje kao
vijećničko pitanje, evo vidim da na moje opservacije nije bilo komentara, dakle vjerojatno
sam u svemu bio u pravu, ali evo zanima me konkretno. Razmećete se sa kandidaturom
Splita za Euro 2020., a s druge strane ...
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škoriću isteklo je dvije minute.
PETAR ŠKORIĆ
... zanima me projekt dakle kandidatura Splita za prijestolnicu Evropske kulture,
što je s tim jer ništa nismo čuli ni u izvješću ni slova o tome ne nalazi, a znamo da je projekat
bio daleko dogurao i jeste li odustali od njega. Hvala lijepa.
ŠREDS
Hvala lijepa. Za raspravu se javio gospodin Sučić Goran.
GORAN SUČIĆ
Sugestiju koju vidim ovdje i vidim način ovaj i da se ......... Grad Split je veliki grad
sa problemima kao i svi u okruženju kojem se nalazimo i vidimo ovdje na 60 stranici potpora
znanstvenog, znanstveno-istraživačkom radu. Vidim tu veliki, ovdje piše financiranje,
stipendiranje jednog novaka itd., to je nebitno. Vidim tu prostor i kamo sreće da u buduće, u
idućem izvješću vidimo da Grad Split poseže za ovaj potporama znanstveno istraživačkom
radu, da naručuje projekte od Splitskog sveučilišta i drugih sveučilišta, jer mislim da tamo
postoje znanja koje će dati odgovor na ovakvu krizu. Evo tolika sugestija za u buduća
vremena. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imate li vi šta? E.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dobro, ja ću samo odgovorit kolegi Škoriću vezano za Evropsko prvenstvo 2020.
godine, mislim ne razmećem se nego sam inzistirao od HNS-a kojega sam više puta prozvao
da nema odgovora, da nas ignoriraju, da nas drže kao nekakve, pod navodnike, južnjake, i
mislim da to niste u pravu da ne podržite to, ja sam kritizirao organizaciju koje se ponaša
zaista nekorektno se ponaša, nikakve politike to u tome nije bilo, pa vas molim da i vi tu
razmislite je li potrebna tu međusobna sad politika kod nekoga tko nas ignorira, neće uopće
da razgovara, a osim toga je iznio dio neistina, oni su iznijeli dio neistina. Dakle ne može bit
stadion nego mora bit preko 50 tisuća mjesta, nije istina, piše tamo, jasno piše da postoje
dvije mogućnosti, a nitko ne kaže da mi možemo napravit od našeg stadiona nešto, ali nisu
htjeli razgovarat. Meni ne smeta to šta da nakon razgovora se zaključi da nemamo uvjete i
da nemamo novaca. Pa nisu htjeli razgovarat, ignorirali nas, rekli su da će se javit iza 23.,
mislim, ne vidim da su se, dosad se nisu javili i sumnjam da će se javit. Dakle to vam je
vezano kad govorite o HNS-u. Šta se tiče Split kako evropska prijestolnica kulture tu je
savjetnik za kulturu pa vam može reći detaljno o čemu se radi, dokle smo došli, ali onda
88
možete pojedinačna pitanja postavljat pa ćemo sjedit tu do, do, a ja vam samo govorim,
mislim kad govorite o izvještaju gradonačelnika onda morate biti svjesni ako ćemo ići na taj
način onda to znači sublimirat sve ono šta smo u deset sjednica radili plus onoga šta, mislim
možemo i takav pristup, ali mislim da vi već puno toga znate, a ja bi volio da vam kažem ono
šta smo uspjeli napravit a ne ono šta planiramo napravit. Jeste mi zadnji put rekli šta nam
govorite o tome šta ćete napravit, recite šta ste napravili, reći ću vam šta sam kad napravim i
kad završim cijelu priču onda ću vam reći.
IGOR BAKOVIĆ – savjetnik gradonačelnika za kulturu
Što se tiče kandidature Splita za Evropsku prijestolnicu kulture to je toliko
opsežna tema da zahtijeva sigurno jednu posebnu tematsku sjednicu, ali što se tiče vas to
sada ne, a što se tiče vaš gospodine Škoriću ja sam i pismeno napisao odgovor na zadnjoj ili
predzadnjoj sjednici Gradskoga vijeća, mogu vas samo kratko informirati da sam prije 15
dana bio u Rigii sa voditeljicom, Riga je dakle ove godine evropska ... (-kraj 5. kazete A
strane-) ... dakle tu prestižnu titulu mi smo u Gradu Splitu izvršili niz, niz aktivnosti, u
koordinaciji sa Ministarstvom kulture mogu samo navesti primjerice da je vodeći teoretičar
kulture Pier Luigi Sacco na poziv Ministarstva kulture u Zagrebu prije nekih četiri tjedna
održao niz predavanja na temu EPK naši predstavnici koje sam poslao u Zagreb su ostavili
po njegovim riječima ali i dojmu, općem dojmu Ministarstva kulture kao jedini predstavnici
nekog Hrvatskog grada koji istinski razumijevaju suštinu samog projekta, dakle projekta u
kojemu je kultura ........... za kompletno postizanje nove infrastrukturne razvojne razine grada
i što god vam mogu reći, možete me i osobno pitat, ja sam vam dao i pismeni odgovor, žao
mi je ne vidim tu gospodina Vjekoslava Ivaniševića, ja sam upravo s njim imao jednu od
najkonstruktivnijih rasprava na tu temu, vjerujem da je to došlo do vas tako da ako ima nekih
pitanja ja sam svima, ne samo vama, nego svima u ovoj sobi stalno dostupan i o trenutnom
stanju projekta uvijek možete dobit informaciju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo izvolite gospodine Škoriću.
PETAR ŠKORIĆ
Evo krenut ću otraga, dakle upravo zato što sam se pobojao, jer u izvješću niti
riječi o kandidaturi Splita za prijestolnicu 2020. sam i reagirao, s druge strane od ljudi koji su
bili u timu za pripremu imam informacije da se taj tim niti zastaje niti dogovara, vidim da vi
imate intenzivne međunarodne aktivnosti, međutim znam da bez rada i dobre pripreme
terena ovdje na domaćem terenu i složnog jedinstvenog tima da nema rezultata. Prema
tome potičem vas evo da u tom smislu napravite napore kako ne bi neki drugi išli korak
ispred i dobili to, a Split je u ovo puno uložio. Samo što se tiče također izjave gradonačelnika
vezano za pomoć za kandidaturu za Euro 2020. da se ne bi krivo shvatili da sam ja osobno ili
splitski HDZ ili naš klub protiv toga, mi smo apsolutno za bilo kakvu manifestaciju koja može
doprinijeti poboljšanju sportske infrastrukture u Gradu Splitu, razvoja sporta svi znamo od
'79. Mediteranskih igara, atletskog prvenstva i svega toga koliko su ti događaji značajni i u
tom smislu bili bismo sretni kad bi Split imao mogućnost da to napravi, međutim obmanjujete
javnost jer i od vaših suradnika sam saznao dakle da nisu pročitali uopće pravila, propise
koje je nametnula UEFA, preskočili ste rokove u mjesecu rujnu kad je se razgovaralo o
kandidaturu, trebali su sad napravljeni biti projekti u, do travnja biti predani vezano za
kandidaturu, dakle ja vam mogu sada spominjati, ali evo neću oduzimati dragocjeno vrijeme
šta UEFA predviđa, što dakle traži od organizatora i onoga tko se kandidira, a o neozbiljnosti
cijele priče svjedoči i to da evo i vi i ministar Jovanović u nekoliko navrata, u nekoliko mjeseci
dajete potpuno kontradiktorne izjave gdje ste u početku ismijavali ovaj projekat ali evo nakon
što je ministar zaratio sa HNS-om dakle krenuli ste u jednu drugu priču dok se iznose tu i
paušalne brojke o samom projektu. Ja smatram da uopće razmišljanje o jednom ovakvom
projektu da je potrebno najprije na razini ove Gradske uprave ...
89
PREDSJEDATELJ
Vrijeme gospodine Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
... postići konsenzus, a zatim naravno da bi i mi kao političke opcije to rado
podržali. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Koliko vidim nema prijavljenih za raspravu, zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam prijedlog zaključka, izvješće o radu
gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine na glasovanje. Tko je za
izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine?
Tko je za? Tko je protiv? –
Suzdržan? –
15 je za, jelte, 9, dakle utvrđujem da je izvješće o radu, molim, dobro, ovako,
izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine usvojen je sa 15
glasova za, 9 protiv i 2 suzdržana.
Sada prelazimo na točku 22. dnevnoga reda, to je prijedlog Programa rada
Gradskog vijeća Grada Splita.
Ad 22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Splita
Izvjestitelj sam ja, prijedlog ste dobili. Mogu samo par činjenica iznijeti koje će
nam svima, nadam se, koristiti u budućem radu. Kao što vidite program rada, molim vas
ajmo, tiše malo, program rada je poprilično ambiciozno zamišljen i zaista će nam trebati uz
puno discipline i ponešto sreće da mi taj program rada realiziramo onako kako smo ga
zamislili. Program rada mi u svakom slučaju o zavisnosti o potrebama možemo i mijenjati.
Donesen je jednoglasno na odboru za pripremu programa rada što me posebno veseli, jer
smo nastojali od svih članova odbora inkorporirati sve njihove želje, zahtjeve i prijedloge. On
je bio sveobuhvatniji i nekako smo uspjeli, imajući u vidu vrijeme koje nam je raspoloživo,
nekako smo uspjeli sastaviti ovaj program rada. I da završim, jako je ambiciozan i morat
ćemo se puno potruditi da ga realiziramo u cjelini tijekom ove 2014. godine. Sada otvaram
raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Izvolite. Evo, evo prvo gospodine gradonačelniče
vijećnici pa ćemo onda vama dat. Izvolite gospođo Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Nema ništa, ima na prvoj stranici izvjestiteljica ste vi, pa onda mislim se vjerojatno
ste to povezali sa zadnjom točkom.
PREDSJEDATELJ
Vidim, ....... ja to, vidio sam ja to ali mučim. Hvala. Gospodine Luka.
LUKA PODRUG
Ma ja bi jedan dao prijedlog koji bi mogao ići kao zaključak uz ovu točku, a to sam
već jednom spominjao u nekim starim sazivima je bio takav običaj. Obzirom na mnoge točke
i tematske sjednice i sve da napravimo jedan plan godišnji, da naprosto kažete da je sjednica
jednom mjesečno, čak se može reći da je to, ne znam, drugi tjedan, treći tjedan, kako se
negdje ljudi iskonzultiraju da možemo svi puno bolje planirat. Naprosto 10-12 sjednica
godišnje znate unaprijed da je to sjednica zadnji tjedan u mjesecu ili zadnji utorak ili četvrtak,
ne mora bit sveto pismo, ali mislim da takav jedna plan pomaže i vama i nama. Danas je ovo
već sasvim solidna sjednica, bez obzira šta smo malo željni, jer kad se dva-tri mjeseca ne
vidimo uvijek smo ovako malo ono opširniji. Mjesečna sjednica sa 90-tak točaka dnevnog red
uz neke još tematske koje će bit i onda nam pokriva program i uzmemo ljetnu pauzu itd. Bilo
90
je zaissta kad je bio profesor Šimunović napravili smo samo jedan takav plan, službeno ga
objavili unaprijed ste znali datume svih sjednica.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Luki. Ja Nemam ništa protiv toga, međutim bitno je
nekako uspostaviti suradnju sa stručnim službama i gradonačelnikom da vidimo brzinu
pritjecanja materijala s obzirom na zakazanu sjednicu. Ako ste vi fiksirali sjednicu onda često
puta ćemo doći u cajtnot, no ja sam za to da imamo svaki mjesec barem jednu sjednicu, a i
morat ćemo negdje imati i dvije, jer kažem ovaj program je poprilično ambiciozan. Evo
gospodin gradonačelnik b i imamo vezano za ovu točku reda. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Namjera je kolega Luka da imamo jedan put u mjesec dana, a tu negdje mislili
smo uhvatit ritam oko 35 dana otprilike, ovaj je malo produženo na dva mjeseca zbog
objektivnih razloga, naime Božić, Nova godina je li, praznici zimski praznici zato se malo
produžilo a i inače i je planirano bilo da bude tu negdje 30 - 35 dana i mislim da bi to mogli
ostvarit, sad je li 30 ili 35 dan tu smo ostavili par dana da klizimo, jer ako fiksiramo sjednice
kao što sam i ja razmišljao zaista da fiksiramo može bit problem da će nam neke stvari morat
ispast, nećemo moći stići, pa recimo da ostavimo to, ali recimo da napravimo ovako da
načelno se sad dogovorimo, mi ćemo pripremit za slijedeću sjednicu koja bi već trebala bit
sredinom oko 15. 03., 20. 03., između 15. i 20. 03. bi trebala bit slijedeća sjednica, mi bi vam
pripremili prijedlog datuma plus, minus pet dana stavimo. Dakle neka bude 15. u mjesecu,
između 15. i 20. u mjesecu, tako je, između 15. i pa ćemo vidjeti da li upada nekakav praznik
ili nešto slično tamo u 6. mjesec imamo, imamo svetoga Duju, ali poslije toga možemo
između 15. i 20. tako da bi tu mogli fiksirat se i da održimo još deset sjednica do kraja
godine. Međutim problem je tu, nije to nego je problem šta je, ovdje ste zatražili jako puno
tematskih sjednica, dakle mene brinu tematske sjednice, lijepo je to napisat i reći, međutim
da bi kvalitetno pripremili ili koliko toliko pripremili tematsku sjednicu kako što je ovdje
navedeno, ima ih sedam ako se ne varam, onda to više nije 30 ili 35 dana onda je to u suštini
svako 15 dana sjednica. Svako 15 dana radit sjednicu je moguće ako je redovna sjednica, jer
materijali sami po sebi idu kroz službu, tematske sjednice su problem, materijali ne idu kroz
službe nego ih se mora posebno naknadno dodatno napravit. I ono što sam vam zaboravio
reći, u prethodnoj točci o kojoj smo govorili, ja jesam zatražio, naime imam konzultanta koji
će uskoro početi radit, bio sam najavio pročelnicima na optimatizaciji rada gradskih službi, jer
smo to svi zaključili i to je bilo vezano za onu temu o zakonu, zaključili smo da službe rade
po jednome ustaljenom načinu koji je pravo malo zastario, a drugo nije baš dovoljno
efikasan, zato sam zatražio konzultanta, imam po mom mišljenju vrhunskog konzultanta koji
ne ulazi u javni natječaj, jer je iznos manji od onoga što treba, tako da dobijem na vremenu
ćemo ga uzeti, početi s njim, vidjet ćete prve rezultate ćemo vidjeti nakon šta odradi barem tri
mjeseca pa ćemo vidjeti svi skupa. Ali vam sad već znam, mogu reći za pripremit ovo što je
ovdje napravljeno od tematskih sjednica, to po meni nije realno, ovo nije realno, oni kolege
koji su iz prošloga sastava kad je bilo 25 vijećnika znaju koliko je teže radit sa 35 vijećnika, a
ne 25, a onda još ako stavimo na to da želimo postići ritam redovnih sjednica na 35 dana
onda ovih sedam tematskih sjednica tu se ne uklapaju i ja vam ne mogu obećat da ćemo mi
bit ovo u stanju pripremit odnosno da ćemo pripremit to onako kako bi trebalo pripremit, sa
svim materijalima, analitikama, analizama i svim onim, jer ćete onda reći niste pripremili
sjednicu, pa naravno da nisam pripremio sjednicu o gospodarstvu. Pripremit sjednicu o
gospodarstvu znači napravit jednu sveobuhvatnu analitiku koju nam treba šest mjeseci za to,
a mi smo je sad stavili praktički. Upravljanje gradskom imovinom, zemljišno. poslovnim,
stambenim, prostori i resursi, dobro, prvo bi morali onda održat sjednicu o metodologiji
priprema sjednica kao što su navedene ovdje, pa ćemo onda uzeti stručne suradnike sa
sveučilišta da nam daju metodologiju s kojom ćemo prići na izradu tematskih sjednica da ne
bi zagušile sve službe i da ne bi na kraju službe radile isključivo na pripremi gradskih,
sjednica Gradskoga vijeća pa vas molim zaista za razumijevanje, mislim krasno izgleda na
papiru ali u praksi nije moguće to napravit.
91
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, ja razumijem gradonačelnika, ja bi samo primijetio da je u većem
sadržano manje, prema tome imamo jedan ambiciozni program i nastojat ćemo gospodine
gradonačelniče koliko god moguće realizirati u njegovoj punoći, no vrijeme će pokazati što
možemo i koliko možemo svega ovoga ostvariti. Mislim da nam ne treba biti žao što to
postoji na papiru, to je jedna nit vodilja, jedna smjernica koja nas sve podsjeća na naše
obveze poprilično velike, a ako nekad treba ja sam i za to da napravimo i dvije sjednice u
trideset dana i dvije sjednice u dvadeset dana, sve će to ovisiti o (-čuje se više glasova-) Ja
govorim u situaciji kada bude moguće, dakle ostavili smo ovo pitanje otvorenim i vidjet ćemo
što će realni život i oni materijali koji nam budu pristizali omogućiti u tom pravcu.
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih. Izvolite gospodine Sučić.
GORAN SUČIĆ
..... vrlo bitne teme koje se tiču ovoga grada, ovoga podneblja i ove perspektive
uopće grada, mislim da taj ............... suradnja sa drugim institucijama, a ne da budemo
....................................... mislim da nema dovoljno svrhe. Mislim da možemo iskomunicirati te
teme na različite načine, ......... malo tu ovaj previše strogo usmjereni i jedan fleksibilni model
će nam dati sigurno veće rezultate. Evo ja pozivam na takvu suradnju širu od samog onog
što je ponuđeno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U svakom slučaju gospodine gradonačelniče. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dobro, već kad smo kod ovoga, ponavljam sada, hvala gospodinu Sučiću na
ovome, šta se očekuje, kakva priprema se očekuje, šta vijećnici očekuju da bi se pripremilo
na ovo. Ovdje ste stavili dvije tematske rasprave o izradi strategije upravljanju gradskom
imovinom, ožujak, dvadeset dana. Ma gledajte, mislim ja vam mogu sad govorit da, da, bit
će, ma neće bit, ma nema šanse da to pripremimo, ako želite da ozbiljno to pripremimo ma
gledajte izradu strategije smo dali radit, radimo je, mi je radimo, dali radit, mislim radimo je
već neko vrijeme, tražili smo pomoć od drugih gradova, naravno, i dobili je i dobivamo je. O
upravljanju gradskom imovinom zemljištima, poslovni, stambeni prostori i resursi, napravili
smo pred mjesec dana smo uspjeli konačno sve popisat pa smo onda zaključili da je to
toliko, toliko fluktuira, imate cijeli niz poslovnih prostora koje bi trebali skinuti sa ......... zato
šta su u povratu, zahtjev za povratom onemogućava vas da možete dalje držat taj prostor,
osim toga smo raspisali javni natječaj za najamninu, na koji način ćemo to. Dakle pitanje
moje je šta vijećnici očekuju i na koji način da se pripremi, da li je to razgovor, rasprava sa
minimalnim podacima koje službe mogu u realnom vremenu pripremit ili vi tražite nekakve
posebne pripreme itd.? Ja bi vas molio da to danas ako želite, ako imate još živaca i volje
razgovarat, ajmo o tome danas raspravljat da kažete šta bi vi htjeli da vam se pripremi od
strane gradskih službi da možete ući u raspravu. Uz napomenu, da su redovne sjednice
bitno važnije od tematskih sjednica, dakle ............, dakle redovne sjednice rade ono što je
nužno da se, da Gradska uprava normalno funkcionira i da Grad normalno funkcionira.
Tematske sjednice su onaj dodatak kad se radi o posebnim temama od posebnog značaja.
Ovdje imate i Hajduk kasnije i KK Split, naravno da će bit. Imate i Karepovac. Karepovac je
prerano travanj-svibanj. Rekao sam vam, prije sam rekao .............. u roku od šest mjeseci,
mi možemo u travnju vam dati, to je za mjesec i pol dana, to su rokovi koji nisu realni. Recite
mi šta želite, na koji način da vam se pripremi i ja ću vam odgovorit na to i produžit rokove,
nije moguće ove rokove održat.
PREDSJEDATELJ
Na izlaganje gradonačelnika imamo replike slijedećim redom, gospođa Vrdoljak,
gospođa Puljak, gospođa Dragnić i gospodin Marušić.
92
LJUBICA VRDOLJAK
Ja ću kazat samo kako ja gledam program rada Gradskog vijeća, ja to gledam
kao okvir unutar kojega ćemo se ponašat ne robujući terminima i ono što za tematsku
sjednicu bude u takvoj fazi gotovosti sa dokumentacijom onda je normalno da se održi
tematska sjednica. Da bi mi robovali da to mora biti u 2., 3. ili 4., 5. mjesec pa da to bude
potpuno nepripremljeno, a da će možda za dva mjeseca ili tri bit pripremljeno ili neka možda
neće bit uopće pripremljeno do kraja godine, prema tome za mene je ovo okvir i ono što je i
predsjednik rekao u velikom je lako naći ono malo i svi mi ovdje mislim da znamo da i naše
planove sve mi ne ostvarujemo baš onako kako smo ih zacrtali pa i ne očekujem da ćemo
ovakav program mi odradit do kraja, ali sasvim sigurno jedan veliki dio toga hoćemo, a
možda ćemo negdje mijenjat termine, mislim to su normalne stvari, o tome ćemo se
dogovarat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Vrdoljak. Gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Pa evo složit ću se sa gospođom Vrdoljak, valjda ću zaradit neki poen kod nje
zbog toga, upravo to, dakle ovo je, ovo je ovaj, ovo je dakle okvir i kako je predsjednik
Gradskog vijeća rekao je jedan ambiciozan plan kojega zašto ga sebi ne postaviti
ambiciozno. Sami ste rekli evo dakle šta želimo na nekakvim tematskim raspravama, ono što
je u tom trenutku spremno o tome ćemo otvoreno raspravljat, dakle nije, tematske rasprave
imali smo ih do sada nekoliko, vođene su na otvoreni način i o tome ćemo o toj temi ćemo
tak čas raspravljat o dokumentaciji koja je taj čas pripremljena. I zaključak toga može biti da
se, ne znam, strategija radi na ovaj ili na onaj način, upravljanje gradskom imovinom se vodi
onako ili onako, što se dosad napravili i što će se radit u buduće. Znači evo kako je gospođa
Vrdoljak rekla jedan okvir koji ima prijedlog, ovo su prijedlozi nekakvih rokova za raspravu
kojih ćemo se držat, nastojat ćemo se držat, ako ne uspijemo promijenit ćemo plan. Evo
hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Dragnić Daša.
DAŠA DRAGNIĆ
Ma na tragu istoga, ovaj, odnosno sad je gradonačelnik rekao da je za tematsku
sjednicu o Karepovcu preran termin koji smo, kad smo stavili, travanj, je li. Poanta bila da
smo je htjeli stavit što ranije na odboru kad smo razmišljali, a pokazatelj zašto što ranije je
bilo jutros tri pitanja ili četiri pitanja zapravo vijećnička sa temom Karepovca, dakle to je tema
o kojoj mi kako vijećnici ili Vijeće zapravo još nismo razgovarali i to je bila namjera stavljanja i
otvaranja tematske sjednice da se vidi šta je sve, u kojem smjeru, koja su pitanja, koji dakle
ne ono izvještaj napravljen, gotovo je, evo, nego zapravo razgovor o smjerovima, dio onoga
što je odrađeno jutros kroz vijećnička pitanja, je li, pa možda, možda onda šire i kvalitetnije
sa i stručnim ljudima itd. To je primjer, dakle to može biti tako travanj, a može biti i prije, ali je
pitanje da mi o tome praktički nismo razgovarali na Vijeću do jutros.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Marušić je odustao pa ćemo njegovo vrijeme dati
gospodinu gradonačelniku.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Gledajte, ovaj nekoliko ovih tema koje su ovdje preložene, Karepovac, investicije,
zapošljavanje, stanje u splitskom sportu, košarka i Hajduk to mogu bit točke redovnih
sjednica. O Karepovcu, o Karepovcu će vam biti izvještaj takav kad budemo spremni da ćete
moći to, to ćemo moći završit u relativno kratkom vremenu, zato što je vezano za financiranje
i tu nažalost nećemo moći imat nekakvih velikih pomaka gore ili dolje. Dakle već sada vam
93
znam otprilike kako mi moramo završit cijelu priču, u dva mjeseca ćemo završit, to vam
slobodno može bit točka dnevnoga reda, dakle jedna od točaka dnevnoga reda neke od
sjednica koja bude u redovnom, u redovnom smislu napravljene, neće bit potrebno posebna
tematska sjednica, jer toliko već smo o tome razgovarali i toliko ćemo najvjerojatnije i
razgovarat da u roku od dva mjeseca možemo to stavit kao redovnu točku. Vidjet ćete,
mislim da neće bit potrebno. Košarka, kad bude spremna košarka isto tako ćete dobit iscrpni
izvještaj ali ovoga momenta ajmo napomenuti, dok ne završi predstečajni postupak ne
možemo razgovarat o tome, dakle ne na ovaj način, možete dobit izvještaj, onaj koji je javno
plasiran odnosno onaj koji je javno, javni izvještaj u predstečajnoj nagodbi, više od toga ne.
O Hajduku smo se već dogovorili, bez uvrede, ali o Hajduku smo rekli dat ćemo im pravo,
već smo razgovarali u 10. mjesec, pa dajmo im da rade svoj posao, pa nemojmo svako
mjesec dana ih prozivat i tražit od njih dajte nam izvještaj, daj, oni redovno mene, dozvolite,
ne govorim vama gospođo Dragnić, govorim općenito, odgovaram općenito, dakle vezano za
Hajduk vam je svaki mjesec dana Uprava Hajduka i Nadzorni odbor daju redovne svoje
izvještaje, pa i kroz medije vam to daju, dakle sad ići u raspravo o Hajduku iz koje bi se
ponovo počeli izvlačit negativne stvari je negativno za Hajduk. Pa budite razumni i mislim
neke stvari nemojte forsirat radi toga šta izazovete negativni, .......... problem ............
izazovete i kod Hajduka još više kod košarke, zaista nalaze se u prestečajnoj nagodbi
košarka, nemojte forsirat nešto šta nema potrebe dok ne dobijete kompletne izvještaje. Ne
govorim vama, govorim svima, svim kolegicama i kolegama govorim da molim za
razumijevanje kod ovoga. Investicije zapošljavanje, investicije zapošljavanja, odgovorio sam
vam već, mislim o čemu ćemo govorim o investicijama ako ih ne počnemo realizirat. Ajmo
realizirat neke investicije pa onda razgovarajmo, jer investicije i zapošljavanje spadaju vam
pod ovu točku strategije razvoja grada Splita i upravljanje gradskom imovinom. Dakle ove
dvije točke zajedno sa generalno gospodarstvo, strategija i gospodarstvo možemo skoro
stavit, spojit u jednu pa o jednoj, na jednoj sjednici razgovarat, jer je strategija i je
gospodarstvo i je turizam i EU fondovi jesu, to vam je povezano jedno s drugim. Prema tome
od sedam točaka ja vam tvrdim da možemo napravit dvije kvalitetne tematske sjednice, a
ostalo možemo na redovnim sjednicama raspravljat pa ako zaista vidimo da nismo zadovoljni
sa razgovorima koji mogu trajati sat vremena kao jutros o Karepovcu ajmo onda na tematsku
sjednicu. Ja vam garantiran da ćete u sat vremena imat sve podatke o Karepovcu. Hvala.
(-čuje se više glasova-)
PREDSJEDATELJ
Dozvolite, dozvolite, dakle, dakle mi upućujemo, dakle mi (-čuje se više glasova-)
dakle svi mi znamo šta je program i šta je plan, normalno je da će ovo Gradsko vijeće uputiti
prema gradonačelniku odgovarajuće inpute. O stvarnim mogućnostima ovisit će i povratak
informacija, nemojmo tome robovati, ni vrijeme ne znači ništa, ni sama tema ne znači ništa
ako nije dobro pripremljena. To je osnov, to je osnovni postulat kojeg se moramo držati. Ja
nemam ništa da ovo ovako ostane protiv, a budućnost će pokazati što i na koji način mi
možemo i u kojoj mjeri realizirati. Dakle u svakom slučaju gradonačelnik je dao jedno
upozorenje koje mi kao Gradsko vijeće trebamo u svakom slučaju imati na umu da ne bi
tražili nešto što nije moguće u datom vremenskom isječku. Ako nema više prijavljenih za
raspravu ja bih zaključio raspravu po ovoj točci dnevnoga reda i stavio bi prijedlog Programa
rada Gradskog vijeća Grada Splita na glasovanje.
Tko je za? –
Tko je protiv? –
Suzdržan? –
Dakle utvrđujem da je prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Splita za
2014. godinu usvojen jednoglasno sa 27 glasova za.
I sad se postavlja jedno strateško pitanje, hoćemo li ići ali 20 minuta samo na
kavicu ili da nastavimo dalje? Idemo dalje. Idemo, idemo dalje točka 23. prijedlog za
imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita.
94
Ad 23. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje
Park šumom „Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada
Splita
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Oprostite gospodine predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ja sam predlagatelj, povlačim točku s dnevnoga reda, nije ništa dramatično, ali
imamo nekih okolnosti zbog kojih povlačim točku da bi je pripremili za slijedeći put odnosno
za slijedeće pute, nisam siguran hoće li bit za slijedeći put ili za slijedeće pute. Ovi, ništa
dramatično, sve je pod kontrolom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. O povučenoj točci dnevnog reda od strane predlagatelja nema
nikakve rasprave. Idemo na točku 24. dnevnog reda prijedlog rješenja o razrješenju članova
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Ad 24. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVKSI
Hvala gospodine predsjedniče. Sukladno članku 48. stavku 2. Statuta Grada
Odbor Gradskog vijeća je na svojoj, za izbor i imenovanja na svojoj 15. sjednici održanoj 4.
veljače ove godine utvrdio prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća HNK
Split te vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanje. Radi se o prijedlogu o razrješenju
slijedećih osoba: Ana Domančić, Nela Bujas Luketić, Gorana Lepetić i doktor znanosti Josip
Belamarić. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospodin Luka
Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Možemo se dogovorit ili ne možemo izići iz onih okvira od dvije minute, tri koliko
imamo pravo, ja bi rado pročitao jedan stenogram jedne prošle sjednice.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka evo ovako ćemo, dakle vi imate pravo kako vijećnik pet minuta,
međutim Gradsko vijeće ukoliko ga uvjerite ...
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) Puno je meni pet minuta, puno mi je pet minuta.
PREDSJEDATELJ
A dobro je onda, onda u redu.
95
LUKA PODRUG
Dobro.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
LUKA PODRUG
Ma ja se ustvari malo zezam, nema smisla ništa čitat, ali stvarno je neugodno
ovaj sjetit se bar mi koji smo prošli vijećnici bili, vi koji ste novi imate na to pravo, ali koja je tu
larma bila, koji su to skandali bili, izlasci iz vijećnice, sazivanje konferencija za tisak, nasilje,
to je u udarnom dnevniku, zašto, zato što recimo ona prošla vlast se drznula promijenit neke
nepromjenjive članove ovog Kazališnog vijeća, da bi ova sadašnja vlast radila isto. Ljudima
nije istekao mandat, bez riječi obrazloženja dobivamo pismo od predsjednice da je nitko nije
niti konzultirao, pa dajte ljudi bar budite pristojni, ako nekoga treba smijenit može ga se
pozvat pa s tim ljudima razgovarat, pa im kazat hvala za ono što ste učinili dobro, loše je ono
što ste učinili loše. Mislim ja sam, ja sam prošao fazu da sam morao obratno govorit od onih
koji će sad obratno od mene govorit, evo kolega Kovačević i kolege druge itd. sad mora
branit ono što je nebranjivo. Ma mi shvaćamo čak i onu logiku šta smo na početku
polemizirali, šta je gradonačelnik kazao da on želi imat svoje ljude, ali u tome morate imat
mjere, ma mislim ne možemo baš kršit sve regule, sve propise i smjenjivat ljude onako kao
da su kruške, isto kao da ne postoje, pa ljudi zaslužuju i trunku dostojanstva. Mislim nitko nije
vječit i svatko od nas zna da je promjenjiv, ali morate imat razlog, a onda s druge strane ljudi
nama pišu, čitamo po medijima i tako, sa strane. Financijsko izvješće o radu koje je trebao
dati intendant ne daje. Ne znamo da li je gradonačelnik, da li je intendant u Splitu i u
Zagrebu. Ja zaista molim kao vijećnik evo sad ovdje ovog časa i tražim za slijedeću sjednicu
izvješće, bez obzira šta sam smjenjujemo upravno vijeće, ovo Kazališno vijeće a valjda će
dati neko suvislo obrazloženje zašto ga smjenjujemo, valjda ne rade svoj posao ili nešto
krivo rade da mi date izvješće o prisutnosti intendanta na poslu, koliko je dana u Splitu,
koliko u Zagrebu i koliko ga za to plaćamo. A ima i boljih bisera od toga, mi smo donedavno
imali šefa drame poznatog novinara Jasena Boku koji je ovog časa, koliko ja znam, zaposlen
u tom kazalištu kako dramaturg ili nešto slično i taj gospodin šeta po svijetu, piše reportaže,
ne znam za Slobodnu, za neke medije, kako to, da li je uzeo slobodne dane, neplaćene, da li
je stavio mandat u mirovanje, mislim što se događa. Zašto imamo sječu kadrova na sve
strane, a ovdje je zaštićene i iz kojih su to krugova, tko su ti ljudi na kojih se propisi ne
odnose. Hoću reći ako postoji razlog loš rad onda bi logično bilo da nam kažete da
smjenjujete i intendanta i Kazališno vijeće. Intendant koji je krivac za sve ostaje, gore imamo
falše premijere, gore imamo sve lošije nego ono što smo imali u prošlom sazivu. Kad je bio
prošli intendant razapinjalo ga se, a kritike ako hoćete i njegovog rada i objektivne i
prosječne, običnih posjetitelja su bile neusporedivo pozitivnije nego sada. Dragi prijatelji,
kolege i predsjedniče Vijeća i gospodine zamjeniče gradonačelnika ja znam da vi imate
dovoljno ruku, da ćete to provesti što ste odlučili, ali mislim ovakva jedna sječa kadrova ono
po partijskom zadatku je nezabilježena nažalost zadnjih godina i nedopustiva je, bez obzira,
zgražaju se oni mediji koji su vam bili naj, naj dosad, ako hoćete, vjerniji i koji su vam
pokrivali sve gluposti koje ste činili. Mislim da se sa ovim potezom danas kap prelila čašu, a
sa onim kasnijim prijedlogom budućih članova nas čak i vrijeđate.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se javila za raspravu gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Evo opet ću se ...
PREDSJEDATELJ
Oprostite, evo samo ima gospodin Sučić se javio za repliku gospodinu Podrugu.
Mikrofon.
96
GORAN SUČIĆ
Samo je ona je kratka i radi se o netočnom navodu, dakle ja ću reći svoje, ja sam
bio u prošlom sazivu ovaj Vijeća kad je smijenjen od prošle vlasti. Dakle nikakav alarm nisam
dizao niti sam dolazio u obzir, nikoga molio, jer sam smatrao da je to logično, normalno da je
to vlasnik ima pravo napravit, ima novu koncepciju niti sam ikad u životu javio, jer mislim daje
to redovita ................. bilo koga tko je vlasnik, tko je odgovoran i tko radi. Sami ste
konstatirali da tamo traži izvješće ne dobivaju ga, da to nije malo čudno i .............. da se ne
mogu nametnut kod tekuće stvari, izvješće je tekuća stvar, mislim redovna stvar, a žali se
.............. Dakle uvažavajući kolegice tamo a dozvoliti da može svatko ovaj u svakom
momentu, a nezakonito nije, da upravlja ovaj svojom imovinom kako on najbolje može znati.
Evo .Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Kolega vi ste bili član i slažem se s vama. a nemam nikakav dokaz da ste se vi
bunili, vjerojatno ste demokratski pristali, ali vaše kolege ovdje su vrištale, vaše kolege su
ovdje pravile skandale, tisuće tekstova je napisano na tu temu, to je bilo skandalozno, a vi
danas, (-čuje se više glasova-) Ne, ne, u svoje ime i u vaše partije, a skandalozno je,
oprostite, oprostite, a skandalozna je činjenica ...
PREDSJEDATELJ
Molim vas bez prepucavanja.
LUKA PODRUG
A skandalozna je činjenica da se smjenjuje Kazališno vijeće iz razloga što njima
intendant ne želi podnijeti izvješće, intendant koji je više u Zagrebu nego u Splitu, intendant
koji prima plaću za ono što ne radi i djelatnici koji tamo ne rade zbog nerada drugih krivi su
oni koje je Grad zadužio da nadziru taj rad, a Grad s njima ne želi komunicirat. Predsjednica
Vijeća protiv čije, protiv čijeg sam glasovanja ja, ovaj imenovanje glasovao osobno,
predsjednica Vijeća nama vijećnicima piše pismo da je nitko u Gradu ne želi primit, pa mislim
elementarna pristojnost traži da mi ovdje poslušamo izvješće i druge strane, a, ali što je
najdrskije, meni je to zaista pre, pre drsko i nisam to očekivao od, ni od ovog gradonačelnika
ni od ove vlasti da se vi ne trudite dati niti bilo kakvo obrazloženje, to je moja volja i ja želim
smijenit. Pa prijeki sud, '48. takva nije bila. Bez obzira na sud partije, ali mislim mi živimo u
neka druga vremena.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Evo mogu samo opet ponovit šta gospodin Podrug kaže, znači ovdje sad opet
slijedi, slijede, slijedi nekoliko točaka u kojima se razrješuju i imenuju članovi kazališnih
vijeća ova naša tri kazališta i evo samo ću ponovit dakle isto, razrješenja bez ikakvog
obrazloženja, znači ne znamo jesu li ti ljudi loše radili, ako su loše radili zašto su loše radili,
jesu li oni loše radili ili je intendant radio loše, ako je intendant radio loše zašto i njega ne
smjenjujemo pa jednim potezom pera, znači na pola mandata samo zato šta možemo, jer je
to naša odgovornost, jer smo ne znam, evo gradonačelnik je preuzeo vlast i želi upravljat
time. Ona objašnjenja koja smo čuli i u novinama da, ne znam, moramo imenovati dodatnog
člana radi Zakona o kazalištima, pa onda da budu usklađeni i ovo, ono, mislim to je pre, pre
smiješna su objašnjenja. Samo da vas podsjetim na članak 35. Zakona o kazalištima koji su
razlozi za razrješenja prije isteka mandata, ako osnivač ne prihvati programsko odnosno
financijsko izvješće intendant odnosno ravnatelj kazališta i kazališne družine može biti
razriješen dužnosti prije isteka mandata. Prije donošenja odluke o razrješenju intendantu
97
odnosno ravnatelju mora se pružiti mogućnost očitovanja o razlozima razrješenja. U slučaju
razrješenja iz stavka 1. ovog članka osnivač može razriješiti i članove kazališnog vijeća koje
je imenovao. Znači ovo su razlozi kojima bi se moglo razriješit ove ljude prije isteka mandata.
Dakle nikakvih objašnjenja uz ovo nismo dobili, obrazloženje uz ovu odluku je razrješujemo
Odbor za imenovanja je primio prijedlog za razrješenje i razrješuje se.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Predlagatelj izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ma gledajte, sad ovo je bilo čisto politiziranje, čisto politički govor, kolegu Luku
već smo navikli, već znamo, ništa opasno, ništa ne ono što nismo i mi govorili, dobro, jasno,
međutim gledajte ako idete već od toga u čemu je razlika između toga kad sam zatražio da
se smijene svi predstavnici u nadzornim odborima i da se imenuju novi da bi imali bolju
kontrolu i da bi nakon toga isto tako zatražio sam od direktora da daju ostavke da ih se može
na normalni i mirni način smijenit, e sada kod HNK to ne vrijedi, ja mislim da vrijedi i kod
HNK i ne vidim razliku. (-čuje se više glasova-) Čekajte, nismo, nismo došli, to nije, ja mislim
da ide jedno po jedno sve skupa i nećemo sad govorit o intendantu radi toga šta očito postoji
diskrepancija u cijeloj toj priči i očito nešto ne štima. Prvo gospođa predsjednica se sad
oglasila kad je čula da će bit smijenjena, niti je tražila sa mnom sastanak, niti je tražila sa
kolegom Kukom sastanak, ako je tražila sa prethodnim, koliko ja znam nije. Ima tu i gospodin
Baković koji je isto tako, ja sam bio u Kazalištu ja mislim trideset puta, dakle nikad nitko nije
prišao i rekao dajte molim vas tu je još i gospodin Sučić, kolega Sučić koji je isto jako
prisutan tamo i sve zna. E sad vi kažete meni to nije politika šta govorite, a ja vam tvrdim da
je to čista, klasična politika, jer je HNK u istoj poziciji kao i nadzorni odbor i kao i upravna
vijeća drugih ustanova i nikakvu razliku ne vidim niti u zakonu, niti u propisima, niti u pristupu
tome ili vi mislite da je HNK u drukčijoj poziciju u odnosu na Promet.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Po običaju dvije replike, gospodin Luka Podrug i gospođa Marijana
Puljak.
LUKA PODRUG
O drugim poduzećima gospodine gradonačelniče makar tako površno kažete,
netko posluje loše, netko u manju, gubitku, treba, danas ste govorili o Javnoj ustanovi
Športski objekti da je to katastrofa, da je Promet za nju milost božja koliko je to rasulo, a
ovdje ni riječi, prema tome mi da bi mogli objektivno raspravljat vi kažete na početku politika,
politika je tvrdnja, naravno da je politika da smjenjujete partizanski ono po nalogu partije
kako nije bilo '48., ako vi date suvislo obrazloženje i ako će to značiti i za ovoga da je tamo
netko krivo i loše radio i da će taj loš isto otići zajedno s njim intendant ja mislim da bi meni,
odgovorite mi vi ako nema ili pročelnik za kulturu. Ja postavljam kao vijećnik konkretna
pitanja, radi li intendant svoj posao, nalazi li se u Zagrebu ili u Splitu, zarađuje li svoju plaću,
da li je Jasen Boko na radnom mjestu, da li on zarađuje svoju plaću? Evo dajte mi ta dva
pitanja. Da li financijski kazalište posluje pozitivno? Da li postoji uopće financijsko izvješće?
Prošli ravnatelj, intendant je smijenjen i ovdje smo se svi zgražali radi manjka i kazali su da
je učinio jedan manjak, on je 100% na proračunu Grada, on ne može trošit više nego što mu
damo. Istina to se i u Hajduka trošili pa njih se ne usuđujemo, oni imaju Torcidu, valjda neće i
ovdje doći baletani ispred pa nas prisilit da glasujemo protiv vlastite savjesti.
TONĆI BLAŽEVIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Tebe će prisilit da zaplešeš s njima.
LUKA PODRUG
Ne, neće, ja, ja za razliku od svih vijećnika na ...
98
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Zadnji put se netko
pravobraniteljicu ....
našalio
pa
je
...........
LUKA PODRUG
Ne, ne, ne želim, ne, ne, ja nikog ne vrijeđam, ja želim reći za razliku od svih vas
ja uopće nisam ponosan što mi ovdje pod pritiskom ulice dopuštamo jednoj ekipi da nam se
ruga u Hajduku i da nam neki Bojan Islamović vodi klub, ali to neka vam bude na vašu čast
svih vas drugih. Da se to ne bi ponavljalo i u HNK-u ja molim dajte mi nekoliko odgovora na
ova moja konkretna pitanja, a ako ima ozbiljnih obrazloženja onda mi možemo to prihvatit.
Znači prvo smo govorili o načinu gdje nas dovodite u poziciju da mi glasujemo o smjeni ljudi
bez da smo ih čuli, bez da imamo drugu stranu, bez oni nama se obraćaju, valjda to nije
lažno, ja vjerujem da ste svi vijećnici dobili te e-mail, nama predsjednica kaže da je nitko ne
želi primit, da je nitko ne želi saslušat, da joj nitko nije obrazložio. Sad govorimo o principu i
metodu, a kad kažete bit onda možemo govorit i o sadržaju, ako ima stvarnog razloga za
smjenu ja ću je pozdravit, nisu oni sveti da oni moraju vječito bit.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka 15 sekundi. Izvolite gospođo Marijana.
MARIJANA PULJAK
Dakle evo kad ovo sve izgovori ovaj gospodin Podrug to nije politika, ako sad ja to
sve ponovim sad će moje bit politično, e. Ali, dakle evo sad ću ja opet ponovit, znači
nikakvog teksta obrazloženja ove smjene nema. Mi smo u vijećničkom pitanju smo tražili
danas dakle da se napravi revizija poslovanja HNK upravo zbog toga što ima milijardu
problema tamo. Sami ste na to reagirali, rekli ste upravo je to razlog zašto ih smjenjujemo,
zašto se ti razlozi nisu napisali ovdje u obrazloženju toga razrješenja. Ne možemo, ne
možemo na ovaj način smjenjivat ljude usred mandata ako po zakonu nema nekog razloga
zašto ih se smjenjuje. Ako se njih smjenjuje evo vidjeli smo ovdje znači nije usvojeno
nekakvo izvješće od intendanta, je li bilo to izvješće, gdje je, nismo ga, nismo ga usvojili,
nismo zadovoljni s njime, ako ga nismo usvojili smjenjuje se i Kazališno vijeće. Znači
minimum nekakve, ne znam, pristojnosti dakle objašnjenje zašto se ovi ljudi razrješuju u pola
mandata, objašnjenje koje ne samo ono zato šta mogu, a onda zašto dolazi ovdje na ovo
Gradsko vijeće i nismo to samo, e da ovo da ponovim, dakle nismo to samo, ista je stvar i za
nadzorne odbore i za upravna vijeća bilo kojih ustanova uvijek tražimo razlog, ne možemo
razrješavat ljude bez razloga, razlog je radili su loše, u redu, radili su loše, vrijeme je da odu,
dovest ćemo neke druge koji će radit bolje, bolje svoj posao.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gotovo. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ajde izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Govorimo o jednoj kulturnoj ustanovi,
instituciji kulturnoj i vidimo koliko politika ima upliva u to i koliko se politika miješa u rad
Kazališnog vijeća dotle da ga smjenjuje, da se raspravlja na političkoj razini šta se događa u
jednoj kulturnoj instituciji. Sad ću povući samo jednu malu paralelu s onim šta je bilo prije tričetiri sata, a to je zaklada za šport. Zašto mislite da se u kulturu miješa politika a da u šport
neće? Eto samo toliko, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih? Ako nema zaključujem raspravu po ovom ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) .... mogu li ja odgovorit, djelomično.
99
PREDSJEDATELJ
Pa izvolite, samo ćete izazvat replike. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ma nema veze, pa replika, replika, pa korektno je odgovorit pa makar ne bio
odgovor u pravom smislu na kojega. Vi ponovo gospođo Puljak govorite o zakonu, mi ne
radimo protiv zakona, imamo tu mišljenje pravne službe i sva ostala, ne radimo protiv
zakona, a vi se vrlo često hvatate za to da radimo nešto protuzakonito, to nije točno. Mi
radimo u skladu sa zakonom i pravo je osnivača u ovom slučaju Grada da smijeni bez
obrazloženja nekoga za koga smatra da ne radi dobro svoj posao. Ja mislim da sam vam to
rekao u odgovoru na vijećnička pitanja, pa ponovo ću vam ponovit. Smatram da ljudi ti koji su
tamo ne rade dobro svoj posao, točka, sve ostalo spada u jednu drugu kategoriju, jednu
drugu raspravu, jednu drugu temu koju ne bi niti želio otvarat ovdje prije nego je pripremimo,
a vi, starije kolege znaju o čemu govorim, jer tamo smo imali prošli, na prošlom sastavu
Gradskoga vijeća smo imali bezbroj rasprava s kojim smo ozbiljno naškodili ugledu kako
zaposlenika i ravnatelja tadašnjega tako i samog HNK-a, ja ne želim da se dođe do toga, a
smjenjujem zato šta nisam zadovoljan s njihovim radom. Za razliku od toga neki nadzorni
odbori koje sam po zakonu smijenio nisu bili toliko loši, ali mogu, imam pravo tražit bolje ili
druge ili drugačije, moje pravo, a vi s tim ionako i onako ne slažete i ja vam to sad ne mogu
dokazat da ja imam pravo po zakonu a vi stalno govorite da ja idem protuzakonito. Kolega
Luka odgovor je, nisam zadovoljan s njihovim radom zato ih smjenjujem.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Marijana, pa gospodin Podrug.
MARIJANA PULJAK
Stvar je ovdje što ih ne smjenjujete vi, došlo je nama ovdje, znači mi ih sada
razrješujemo i moramo imat razlog zašto ih razrješujemo, evo vi sad ovdje kažete niste
zadovoljni njihovim radom, a niste se udostojali to napisati na papir. Zašto niste napisali na
papir nismo zadovoljni njihovim radom jer je bilo to, to i to, milijun problema u HNK jer je
ovo, jer je ono, jer ovi rade ovako, ovi rade onako, to je trebalo stat na papiru, ali ja se bojim
da to niste htjeli napisat na papir jer bi onda izašlo da se treba smijeniti i intendant, a
vjerojatno ne želite smijenit intendanta, možda je u tome caka, jer sam sad možda rekla
nešto politički? Znači stavite na papir zašto se ovi ljudi razrješuju u pola mandata, složit
ćemo se sa svakim razlogom koji kaže ne rade svoj posao kako treba, nismo mi zadovoljni
uopće stanjem u HNK i ja osobno i mislim da, evo tražili smo, kažem, reviziju cjelokupnog
poslovanja tog HNK, ali znači napišite na papir razrješujemo ih zbog toga i toga i toga.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Podrug.
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) Odustajem, slažem se u svemu s gospođom Marijanom.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Gospodin Vjeko Ivanišević.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Meni je tužno ovoliko vremena provodit na ovoj temi koja je diktirana tema. Ako
gradonačelnik nešto hoće napravit onda bi on to morao moći napravit i bez nas, ali ako ... ( kraj 5. kazete B strane - )... na takav način dogodi. On očekuje privolu i očekuje ruke, ovo je
gubitak vremena. Vrlo je jasno da gradonačelnik možda zna, ali da mi ne znamo zbog čega
dignuti ruku za ili dignuti ruku protiv. Dakle svi oni koji dignu ruku za isto tako nemaju
obrazloženje zašto to gradonačelnik hoće ili pola Gradskoga vijeća nešto zna, a pola ne zna.
Mislim da transparentnost podrazumijeva hrabrost i jasnoću argumenta, ako nema hrabrosti i
100
jasnoće argumenta onda nemamo ni obrazloženje, ako nemamo obrazloženje za što bi
hoćete da odrasli ljudi glasuju. Ovo je apsolutno gubitak vremena. Ili imamo želju i izvršenje
pa govorimo o Sulejmanu Veličanstvenome ili imamo Gradsko vijeće koje će o nečemu
odlučit ali samo temeljem poznatih i iznesenih i jasnih i nedvosmislenih argumenata.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, u skladu sa
Poslovnikom zaključujem raspravu i stavljam ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Tko je
za prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
Split?
Tko je za? –
Tko je protiv? –
Ništa, s obzirom da je rezultat glas.... Molim?
Tko je suzdržan? – 1.
Ali svejedno nije prošlo, e. U pravu ste, to sam trebao reći, dakle s obzirom na
rezultate glasovanja utvrđujem da prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta nije prošla kao točka dnevnog reda. Molim?
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) Ajmo imenovat, neka budu dva kazališna vijeća.
PREDSJEDATELJ
Dakle utvrđujem da je glasovalo 14 za vijećnika, 14 protiv i 1 je bio suzdržan. Tko,
tko kaže, nisam ja primijetio da ga nema. Dakle evo vidimo, molim vas, molim vas, samo
trenutak, ajmo se, ajmo se vratiti u radnu kolotečinu, malo smo se nasmijali. Evo kao što se
vidi dakle i opozicija u datom trenutku ima svoju težinu i određene točke, i određene točke
dnevnoga reda ne prođu, no i ovo je sastavni dio demokracije. Točka 25. dnevnoga reda
prijedlog rješenja o imenovanju ...
Ad 25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split
A ovo nema svrhe, šta ću ovo čitat, a normalno, e. Sad ćemo, sad ćemo vidjeti,
evo ovako, dakle molim vas, evo ovako dakle nije potrebno da ja to čitam, kako je druga
točka ova 25. vezana za ovu 24. koja nije prošla ja predlažem odnosno pozivam
predlagatelja da se izjasni o točci 25. dnevnog reda.
MILAN BLAŽEVSKI
Povlačimo prijedlog.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Točka, točka 26., točka 26. dnevnoga reda prijedlog rješenja o
razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih
Ad 26. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih Split
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Na 15. sjednici održanoj dana 4. veljače 2014. Odbor za izbor i imenovanje
utvrdio je prijedlog rješenja o razrješenju članova Gradskog kazališta mladih. Prijedlog se
dostavlja ovome Vijeću na raspravu i donošenje, dakle predlažu se razriješiti članovi Sanja
Erceg Vrekalo i Sanja Queen. Hvala.
101
PREDSJEDATELJ
Opozicijo molim vas malo tiše, malo se umirite. E, e, eto ga. Otvaram raspravu po
ovoj točci dnevnoga reda, izvolite. Gospođa Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Zapravo je rasprava dakle ista evo u svim ovim, u svim ovim točkama slijedećim
znači razrješenje, opet bez ikakvog obrazloženja. Evo, ne znam šta možemo drugo reći.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Obrazloženje je isto.
PREDSJEDATELJ
U redu, hvala. Gospodin Marijo Sičić se javio i gospođa Maja Dvornik za
raspravu. Izvolite.
MARIJO SIČIĆ
Ma evo sve vas pozdravljam. Da se ne bi ponavljali, ja govorim sad svoje
mišljenje, sva razrješenja kazališna vijeća, šta gradskih, šta mladih, šta, mislim da bi trebalo,
bar meni je li, da mi se stavi na papir odnosno u dokumentima formalni razlozi, ma bar ikakvi,
jer, ne znam, glasujem za ili protiv, protiv nekih, rad nekih ljudi, bilo stručnih, bilo nestručnih.
Volio bi, volio bi da, da se, ako nije moguće sada, eto prijedlog, da se povuče ovakve točke,
da se na idućem nadopune se da se može, da se može glasovati za, zašto za, zašto ne i
protiv, samo zbog toga. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Imam ja jednu repliku kolegi na izlaganje, on ne zna zašto, a ja znam zašto.
Slijedeća točka je Kazalište lutaka pa svi stječete dojam da svi hoće napravit od ovoga
kazalište lutaka, a ja vas uvjeravam da mi od svih kulturnih institucija u gradu Splitu radimo
turističku zajednicu, jer svi predloženi kandidati dolaze iz Lava ili su turistički djelatnici i kad
završi ova sjednica ako većina postane većina, a manjina manjina, kao šta bog zapovijeda,
ovdje je sve u nas naopako, mi ćemo u Splitu imat jedno veliko kazalište lutaka i pet-šest
turističkih zajednica.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Maja Dvornik.
MAJA DVORNIK
Ja bih samo upitala jednu stvar, pošto sam nova evo gospodin Podrug je odavno,
da li se ikada do sada kada su se razrješavali i birali ljudi u razna uprava vijeća kazališna itd.,
a neke druge stranke su bile na vlasti, da li se također ovo tražilo? Ja mislim, ne, ne, da li se
tražilo razrješenje, ja se sjećam, pardon, da je za prošlog mandata za Kazališno vijeće
čovjek koji je meni izuzetno simpatičan, čovjek pjeva u klapi, čini mi se da se zove Peco, je li,
da je bilo objašnjeno od strane gospodina Keruma, ukoliko je to objašnjenje bilo, da čovjek
lijepo pjeva. Tako da, (-čuje se više glasova-) polako, polako. Isto tako smijenili su se neki
ljudi prije toga bez apsolutno ...
PREDSJEDATELJ
Samo malo gospođa Majo, molim vas, moram intervenirat. Dajmo budimo
parlamentarni, i saslušajmo ...
MAJA DVORNIK
Ne, ne, samo pitam, jer sam, ...
102
PREDSJEDATELJ
... i saslušajmo ...
MAJA DVORNIK
... vrlo sam nova pa eto pitam, nešto malo sam gledala na televiziji.
PREDSJEDATELJ
... gospođu Maju.
MAJA DVORNIK
Pa me sad zanima je li ovo stvar zaista političkog folklora trenutno, jer obično se
zna kad neki novi dođu na vlast da ga dovede svoje, da se skidaju stari i da je to bilo
praktički svaki put u svim mogućim mandatima do sada. Pa se pitam da li je ovo stvar folklor
kojem eto moramo svi zajedno čuti ili je ovo nešto ozbiljno.
_______________
(-nije uključen mikrofon-) Koga pitate?
MAJA DVORNIK
Svih vas zajedno. (-čuje se više glasova-) Ne znam, evo gospodin Podrug je
rekao da je on već odavno pa bi mi možda mogao dati odgovor.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dobro, dobro, evo ovako, dobro, ovaj ja bih samo, ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Predsjedniče?
PREDSJEDATELJ
... može, samo, samo da predsjednik završi svoje, jer pomalo gubim strpljenje. Ne
možemo ovako, televizija snima, mislite da građanima nije prisutno da od nekih stvari radimo
pomalo i lakrdiju. Nemojmo, dajmo lijepo saslušajmo kolegu i kolegicu, replicirajte, sudjelujte
u diskusiji, pitajte i postavljajte, protiv nikoga nemam apsolutno ništa, svi ćete dobili na red,
samo bi vas molio budite uviđavni jedni prema drugima. Ne slušanje i pogrešne interpretacije
i pogrešni dojmovi mogu dovesti do krupnih nesporazuma. Gospođo Puljak vi imate repliku
na gospođu Maju Dvornik isto kao i gospodin Petar Škorić, zatim Hrvoje Marušić i gospodin
Gojo.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Može li pročelnik samo prije ...
PREDSJEDATELJ
A ne može sad.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
... radi rasprave?
PREDSJEDATELJ
Ništa.
MARIJANA PULJAK
Je li mogu?
PREDSJEDATELJ
Sad ide ovako pa će on. Izvolite.
103
MARIJANA PULJAK
Ma evo iznenađuje me ovaj upit gospođe, gospođe Dvornik, jer ona isto tako
dolazi iz jedne, dobro ovo je, ovo je popratna muzika, govorimo o kulturi pa. Dobro. Dakle,
dakle ona dolazi isto tako iz jedne, jedne liste čiji je evo nositelj kaže da je, da se uključio u
cijelu ovu bitku kontra stranaka, kontra stranačkog, ne znam, načina, načina rada, da su
stranke smrt za demokraciju itd., je li. Znači evo sad da vam odmah odgovorim, svaki put
dakle dosad je dakle bilo uvijek i isto tako smjenjivalo se, dovodili su se naši ljudi, ono
smijeni njihove da dođu naši itd., je li, ali bi evo očekivala od vas da ustanete protiv takvog
načina. Znači ajmo jedanput kad razrješujemo ljude razrješujemo ih zato šta loše rade, a ne
zato šta nisu naši ljudi. Kad postavljamo ljude ajmo ih postavljat zato šta su stručni za tu
poziciju, zato šta imaju kvalitete, kompetencije, a ne zašto šta su to moji ljudi. Ako su i moji
ljudi kojima vjerujem neka imaju kompetencije za ono na šta ih se postavlja. Znači ajmo
prekinut s tom jednom praksom, a ne nastavljat ako su to radili ovi prije nas radimo i mi, to mi
je apsolutno iznenađenje od vas. Evo, hvala.
MAJA DVORNIK
(-nije uključen mikrofon-) Ako mogu odmah ....
PREDSJEDATELJ
Gospođo, gospođo Majo molim vas, molim, ma ne može, molim vas, ma ostavimo
se toga. Idemo sad redom gospodin Hrvoje Marušić izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Dobro, evo ja ću kratko samo. Gospodine predsjedniče vama jedna mala, ako
može, neću reći primjedba, replika, nego opažanje. Građani gledaju, naravno da gledaju i ne
vide nikakav cirkus, ne vide nikakvu paniku, ne vide ništa šta nije demokratski normalno,
građani su upravo vidjeli da vi u Vijeću uporno nemate većinu, da vi svoje odluke ne možete
provest i da vam HNS slučajno ili namjerno ruši koaliciju. E sad to vi riješite sa sobom,
možete pred kamerama, a možete bez kamera, ali je to činjenica. Znači nama nema nikakve
panike, šta se mene tiče i na slijedeće tri točke se to može isto dogodit, to će samo potvrdit
da nemate stabilnu vlast. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, samo molim vas, molim vas, ajmo malo prikočit. Gospodine Hrvoje
Marušiću kad sam rekao nemojmo činiti tu lakrdiju mislio sam, mislio sam na to podizanje, na
plebiscitarno pozivanje na replike itd. uz smijeh kojim smo onemogućavali druge vijećnike da
govori. Samo sam na to mislio, a onda sam fino obrazložio što želim, svi ćete dobiti priliku da
replicirate koliko god puta bude trebalo, a Vijeće može odlučiti da i svakome od vas da i
dodatni bonus ako smatra da su vaša zapažanja i opservacije interesantne, samo sam na to
mislio i na ništa drugo. Damo ovoj točci ozbiljnost, a ona će završiti onako kako će završiti,
ako nema dovoljno ruku ona proći neće, ako ima ona će proći ili možda ni tada neće proći,
jer će netko razmišljati na drugi način. Zahvaljujem. Sad da vidimo gospodin Tomislav Gojo
je imao .
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Kolega Maruši ..................... ono što sam i ja htio tako
da ja ovaj odustajem.
PREDSJEDATELJ
A ha, dobro, dobro, zahvaljujem. E je, je, Škorić, je u pravu smo. Ne, ne,
gospodin, gospodin Škorić je prije bio Luka. E. Ma evo izgubite se u svemu tome, ne možete
pratit.
104
PETAR ŠKORIĆ
Replika gospođi upravo vezano dakle za branjenje teze da se ljudima skidaju
glade i da se razrješuju ova vijeća bez ikakvih obrazloženja. Dakle mislim da smo dostigli
nekakve standarde, da više nismo u jednopartijskom sistemu kad je partija određivala i kad
je sud partije rješavao sve. Dakle ne želim ulaziti na koji način su ljudi došli itd., ali ti
standardi su takvi da ako nekoga smjenjujemo onda normalno da je potrebno i obrazložit.
Ako smo raspravljali danas o izvješću gradonačelnika i tražili neka poboljšanja, tražimo i u
ovom dijelu dakle da budemo ozbiljni i da ljude koji se imenuju na nekakve dužnosti da znaju
da će netko pratiti njihov rad, vrednovati i da će ih upozoravat i za loš rad da će se biti
smjenjivani, a kad smjenjujemo ljude bez ikakvog razloga, bez ikakvog suvislog obrazloženja
to je ružna poruka i tim ljudima i građanima grada Splita. Tako da mislim da apsolutno stoji
da je ovo loše pripremljene točke, ne znam od kojih je pripremao i na koji način, ali one
sigurno u ovakvom obliku nisu zrele za ozbiljnu raspravu niti za usvajanje na Gradskom
vijeću. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tko se sad skužajte javio za repliku, je li vi gospodine Gojo? Niste.
Može, izvolite gospođa Majo vi odgovorite kratko.
MAJA DVORNIK
Evo ovako, prvo ću gospodinu Škoriću, jer mi je nekako friškije, ono zadnji mi je.
Upravna ...
LUKA PODRUG
Oprostite, ne može replika na repliku, dajmo neki red.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, gospodine Luka, (-čuje se više glasova-)molim vas, ...
MAJA DVORNIK
Dakle upravna vijeća se biraju, nisu se birala prije '90.-te nego nakon '90.-te više
ne možemo pričat o jednopartijskom sistemu. Dakle ja pričam o onome što se događalo iza
'90.-te, dakle znamo kad je tko bio na vlasti i ne trebamo to ponavljat, a šta se ovoga tiče
nezavisna lista, mi smo apsolutno, ovo bi odgovorila gospođi ovaj Puljak, mi smo išli u cijeli
program na jedan sasvim novi način, međutim nisu napravljeni apsolutno nove procedure, da
ovdje postoji jedan javni natječaj i da mi možemo birat između 20 i nešto ljudi onda bi mi
ovdje birali između 20 ljudi i onda bi mogli, mogli govorit o tome da ćemo sad birat nekakve
stručnjake, je li, ali mi ovdje svaki put dobivamo nekakve i prije dok sam gledala to na
televiziji, dobivaju se biografije ljudi koji manje-više udovoljavaju uvjete. Ovaj formalni dio na
kojega vi prigovarate ja vjerujem da se može napravit apsolutno za svaku ustanovu u kulturi
koja trenutno postoji u Splitu, jer niti jedna ne radi, do sada nije radila kako treba, vrlo malo ih
je radilo kako treba i svakoj se može ponešto naći, bez daljnjega, ali kažem vam, nekako je
meni sve zajedno čudno, jer se na ovo izgubilo jako puno vremena i zato sam pitala da li je
to stvar političkog folklora, ništa drugo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. I ja kao predsjednik imam jednu molbu prema vama, nemojte mi
molim vas pomagat. Gospodine Luka da vidimo ovdje. (-čuje se više glasova-)Je, a na koga
repliku? A ne sjećam se. Pošteno. Ima li, imam li još prijavljenih za raspravu? Evo gospodin,
je Grubišić se javio, skužajte, pa ćete vi onda replicirat. U redu. Evo ga. Imat ćete priliku sad
gospodine Podrug.
IVICA GRUBIŠIĆ
Evo da mi Luka ne bi rekao da opet branim vlast, ovdje sjede vijećnici iz prošlog
mandata, pretprošlog mandata gradske vlasti, sve su to oni isto činili i činit će ponovo ako
105
dođu na vlast. Dakle u najmanju ruku je neuvjerljivo kad to čine vijećnici, (-čuje se više
glasova-) u najmanju ruku je to neuvjerljivo kad to govore vijećnici koji su to već radili i dizali
ruku za svoje političke opcije, dakle to je činjenica i nažalost to će se tako događat i u
buduće. Više bih, više bih kazao za, tako je bilo kad je bilo za natječaj za pročelnike. Vi znate
da je, dok su bili članovi Poglavarstva da su pročelnici bili ispod Poglavarstva, e kad se
ukinulo Poglavarstvo onda su pročelnici bili odmah ispod zamjenika gradonačelnika. Po toj
logici bi ispalo da bi u Banovinu trebao doći samo gradonačelnik i dva zamjenika, ne bi
trebao mijenjati ni pročelnike ni nadzorne odbore ni direktore komunalnih poduzeća.
Nažalost činila je to do sada svaka opcija i činit će u buduće, jer mi nećemo tako lako doći do
tog standarda da se ne mijenjaju upravna vijeća i nadzorni odbori. Eto samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo na izlaganje gospodina Gire imamo četiri, pet replika,
redoslijedom Vrdoljak, gospođa Vrdoljak Ljubica, gospodin Luka Podrug, Gospodin Marijo
Sičić, gospođa Marijana Puljak i gospođa Danira Matošić Matičević, je li tako, je i vi ste se
javili, dobro.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo gospodine vijećniče nema nikoga ovsdje tko osporava pravo aktualnoj vlasti
da zamijeni nadzorne odbore, upravna vijeća itd. direktore itd., međutim barem pet rečenica
zbog čega se ljudi smjenjuju je ono što je civilizacijski ipak određeni doseg, znači nismo
zadovoljni s tim što upravno vijeće nije donijelo financijsko izvješće, što, ne znam, nije nas
izvijestilo o tome što intendant putuje po Zagrebu, a prima plaću u Splitu. Što ovaj putuje, ne
znam, po svijetu a prima plaću u Splitu. Prema tom ja kad me nema dva dana ja sam ili na
godišnjem odmoru ili na slobodnim danima, nikako ne mogu uzet i plaću i u isto vrijeme bit u
Zagrebu. Prema tome ovdje se radi samo o tome da mora postojat suvislo objašnjenje za,
ovaj, promjenu upravnog vijeća ali apsolutno je pravo aktualne vlasti da promijeni i nadzorne
odbore i upravna vijeća i direktore komunalnih društava i svega onoga što je vlasnik Grad
Split.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) ..... predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Molim?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ja bih molio riječ.
PREDSJEDATELJ
A zašto? Može, može, evo (-čuje se više glasova-)ne, nemojte, evo dakle, dakle
gospodin gradonačelnik želi se obratiti Gradskom vijeću i po Poslovniku ja mu dajem riječ
preko reda, jer je to poslovničko ovlaštenje. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala lijepa. Obzirom na to, ja istina ne volim gubit, ali nisam nerazuman, povući
ću sva tri prijedloga, dakle HNK ionako nije izglasan i ova tri prijedloga ćemo povući, za HNK
ću vam dati obrazloženje, ali ne ovdje, jer ću tražit isključenje javnosti, a za ova tri imate
pravo, obrazložit ću vam zašto, ali na slijedećem Vijeću, ne na ovome, na ovome ću povući
sve i ići ćemo na slijedeće Vijeće ionako sam ga najavio danas mjesec dana otprilike, neće
se ništa desit za mjesec dana. Eto hvala lijepa. Možemo .... nije samo, pogledajte pa ćete
vidjeti da imamo ovoga momenta, ako se vi ne dignete ostavite kvorum imamo dovoljno ruku,
dozvolite samo ali nije sad više pitanje to je li imamo ili nemamo, ajmo, ajmo recite mi ovako
ja ne volim gubit, ali kad vidim da imam problem ovakvoga tipa i zadnji put sam rekao neću
radije nikad izglasat ono vijeće nego da idem u preglasavanje. Neke stvari jesam za
106
preglasavanje, ali neke stvari zaista nisam za preglasavanje, u ovom slučaju, dovoljno sam
već govorio, ja mislim ako se slažete povucimo to i idemo na slijedeću točku dnevnoga reda,
a poslije ću vam objasnit zbog čega HNK ...
PREDSJEDATELJ
Samo čas, samo čas, polako.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
... tražit ću isključenje javnosti.
PREDSJEDATELJ
Polako, evo ovako, dobro ovi čuli ste gospodina gradonačelnika, nema, ne
možete na ovo imati ...
MARIJANA PULJAK
A zato šta je rekao da povlači točku HNK, ali ona je već izglasana, ne može nju
povući, (-čuje se više glasova-) ali ne može HNK povući.
PREDSJEDATELJ
Ma druge, ma nije, molim vas, molim vas polako, ne može gradonačelnik povući
jer nije predlagatelj, on u suradnji preko predsjednika odbora može to napraviti. Gospodine
Blaževski molim vas, s obzirom na ovo što je gradonačelnik iznio, a gradonačelnik uvažava
situaciju na Gradskom vijeću i uvažava mišljenja opozicionih vijećnika i želi istjerati situaciju
ovu na čistac molim vas da se vi očitujete kao predlagatelj točaka i da mi ih redom navedete
koje točke povlačite.
MILAN BLAŽEVSKI
Točka 27., 28.
PREDSJEDATELJ
26.
MILAN BLAŽEVSKI
Pardon, 26., 27., 28., 29. i 30.
PREDSJEDATELJ
30. i 31., jer je vezana uz 30.
MILAN BLAŽEVSKI
Točno.
PREDSJEDATELJ
E, je li tako?
MILAN BLAŽEVSKI
Povlači se i 31., točno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Milanu Blaževskom izvjestitelju te (-čuje se više glasova-)
te, molim vas, te, (-čuje se više glasova-) E ljudi moji, malo pohvalim opoziciju a oni uzmu
cijelu ruku. Dakle nakon, sad ćemo polako, samo čas, samo čas, molim vas, ajmo ovo
privest kraju jer ako ovo ne dovedem sad kraju za ludu mu je njegovo povlačenje. Dakle
moram konstatirati kao predsjednik Gradskoga vijeća da je izvjestitelj Milan Blaževski
povukao sa 9. sjednice Gradskoga vijeća slijedeće točke, točka 26., točka 27., točka 28.,
točka 29., točka 30. i točka 31. Zahvaljujem. Sada se postavlja pitanje hoćemo li popit kaficu
107
ili ćemo nastavit? Idemo dalje. Molim? Ajmo, ajmo glasovat. Tko je za to da popijemo kavu?
Tko je protiv? U većini smo. Evo ovako, ovako bi vas zbilja zamolio. deset do šest da smo
ovdje ul punom sastavu. Hvala.
(-pauza-)
Ad 32. Informacija o Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u
postupku predstečajne nagodbe za KK Split s.d.d.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Košarkaški klub Split s.d.d., malo bi se prvo očitovao o povijesti, znači uprava
Košarkaškog kluba Split je nakon odobrenja od Nadzornog odbora dana 19. rujna 2013.
godine sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi pred financijskom
agencijom kako nadležnom institucijom podnijela prijedlog za otvaranjem postupka
predstečajne nagodbe kojim je utvrđeno da društvo posluje u uvjetima nelikvidnosti i
nesposobnosti za plaćanje te ima nepodmirene obveze u iznosu od 26 milijuna 034 tisuće
516,14 kuna. Odmah po imenovanju nagodbeno vijeće je dana 20. rujna donijelo zaključak
kojim se poziva dužnika tj. Košarkaški klub Split na nadopunu prijedloga, a zatim 23. rujna
2013. godine zaključak o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe. Rješenje o
privremenoj mjeri i podnesak jedinici agencije koja obavlja poslove prisilne naplate čime je
račun Kluba deblokiran i uprava je mogla raspolagati sa sredstvima u iznosu od 3 milijuna
956 tisuća 500 kuna uprihođenih prodajom dionica. Sredstva se sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koriste isključivo za prioritetna plaćanja i
novonastale obveze Kluba a plaćanje se vrši isključivo uz odobrenje povjerenice
predstečajne nagodbe. Ja bi vas zamolio ako nekome nije interesantno ovo da izađe vanka,
ja nisam navikao da me netko ovaj, neka lokalna priča tako je bar mislim red na ovim
sastancima, eto, ja se ispričavam. E, znači osobno sam upravljanje Klubom preuzeo 9.
prosinca 2013. godine i nisam bio u mogućnosti izraditi plan i predat ga Gradskom vijeću za
sjednicu koja je održana 19. prosinca 2013. godine. Nakon analize stanja u Klubu uočio sam
da je situacija lošija nego sam očekivao, ali sam uočio još neke i mogućnosti za financiranje
o kojima ću se kasnije elaborirati. Znači za izradu plana financijskog i operativnog
restrukturiranja bivša uprava je angažirala gospodina Gorana Škaru, iza prisutnoga, te sam
ja taj postupak nastavio radit s gospodinom Škarom. Zatražio sam odgodu dostave plana
financijskog i operativnog restrukturiranja do 31. siječnja 2014. godine. Vrlo bitno je naglasiti
da je do tog roka trebalo ne samo dostaviti plan od strane Kluba nego i nagodbeno vijeće je
trebalo donijeti rješenje oo otvaranju predstečajne nagodbe. Obzirom da sukladno
odredbama Zakona financijska izvješća ne smiju biti starija od tri mjeseca u međuvremenu
smo morali izraditi nova izvješća kao i bilancu s datumom 31. listopada 2013. godine. Budući
da je u proračunu u narednom periodu određeno dva milijuna kuna za poslovanje Kluba te i
to tisuću, milijun i pol kuna za potporu amaterskom sportu, 500 tisuća kuna za vraćanje
dugova. Plan sam po završetku izrade predao nadzornom odboru koji ga je jednoglasno u
nazočnost svih članova prihvatio na sjednici održanoj 21. siječnja 2014. godine. Nakon
ishođenja pozitivnog mišljenja neovisnog ovlaštenog revizora plan sam predao na FINA-u
23. siječnja 2014. godine te je kao rezultat cjelokupnog rada i postupanja uprave i nadzornog
odbora ishođeno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe koje je nagodbeno
vijeće pri FINA-i donijelo 30. siječnja 2014. godine. Rješenje se uz plan nalazi u prilogu
materijala. Sukladno zaključku kojeg ste donijeli na tematskoj sjednici o stanju u
Košarkaškom klubu Split, a koja je održana 25. rujna 2013. godine predsjedniku Gradskog
vijeća sam 3. veljače 2014. dostavio plan financijskog i operativnog restrukturiranja o
postupku predstečajne nagodbe za Košarkaški klub Split radi informiranja Vijeća i
odlučivanja u okviru nadležnosti. Samo par riječi i o planu. Znači plan financijskog
operativnog restrukturiranja a sve sukladno odredbama Zakona vjerovnici su podijeljeni u tri
grupe dužnika, prva grupa čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom
državnom vlasništvu, ukupne obveze 2 milijuna i 270 tisuća kuna. Druga grupa banke i druge
financijske institucije ukupne obveze 2 milijuna 878 tisuća 951 kunu. Treću grupu čine ostali
vjerovnici, a obzirom da su među njima i igrači i treneri koji su nositelji rada kluba te imaju
108
specifičan način poslovanja s klubom ipak drugačije od ostalih vjerovnika donesena je odluka
da se u okviru te treće grupe formiraju dvije podgrupe. Znači ostali vjerovnici s obvezama od
7 milijuna 570 tisuća kuna, te 3. b) skupina igrači i treneri, njih 20, 55 ukupno u iznosu od 9
milijuna 465 tisuća 637 kuna. Analizom visine obveza, utvrđivanje realnih i sigurnih prihoda
koje klub može ostvariti te smanjenjem troškova poslovanja Kluba jasno je utvrđeno da se
vjerovnicima u okviru predstečajne nagodbe može ponuditi isplata u iznosu od najviše 40%
vrijednosti tražbine uz cjelokupni otpis zateznih kamata na rok od deset godina s godinom
dana počeka i kamatnom stopom od 4,5% godišnje. Napominjem i činjenicu da je zakonom
utvrđena obveza Klubu da izvrši plaćanje zaostalih plaća zaposlenicima u iznosu milijun i
713 tisuća kuna, a to su obveze koje nisu predmetom predstečajne nagodbe. Evo par
činjenica o strukturi prihoda Kluba koje se nalazi na stranici 44, znači prihodi od jedinica
lokalne samouprave tj. Grada Splita su realni i potvrđeni i stabilni. U prihode za 2014. godinu
uključeno je 2 milijuna kuna, a za 2015. godinu 500 tisuća kuna koja su namjenska sredstva
za vraćanje kredita kojeg je u travnju 2012. godine Košarkaški klub Split podigao u HIPPO
banci i tada svoja potraživanja od Grada Splita ustupio banci kao sredstvo vraćanja kredita.
Prihod od članarina se povećavaju sukladno kvalitetnim i razvojnim ulaganjem u omladinski
pogon te školu košarke. Sponzorska sredstva su realna i mogu se sigurno uprihoditi u
povećanim iznosima, a stvaranjem bolje slike o Klubu i stabilizacijom financijska poslovanja
zasigurno mogu i rasti. Prihodi od imovine čine prihode od kojih se očekuje od iznajmljivanja
dijela poslovnih prostora koji su dati na upravljanje Klubu prema važećem ugovoru iz 2009.
godine. Organizacija raznih događanja u dvorani jesu isto prihodi koji imaju neku tendenciju
rasta. Što se tiče strukture troškova znači oni se nalaze na stranici 39., rashodi za zaposlene
smanjeni su za 40%, troškovi organizacije utakmica su većinom dijela fiksni i ne mogu se
bitno smanjivati, troškovi održavanja i režija se dugoročno sigurno mogu smanjiti, ali u
prijedlogu plana nisam imao vremena sve to u ovom trenutku dati kao sigurne kalkulacije
stoga su u ovom prikazu na razini koja će zasigurno u narednom periodu biti manja. Plaće
igračima, šta je i najbitnije, i treneru senioru mogu biti manji, dio je naslijeđen, smanjio sam
koliko je bilo moguće u ovom trenutku. 2014. godina nosi neke ugovorne obveze koje se nisu
mogle smanjiti, ali se smanjenje takvih troškova kao i dovođenje na realniju razinu ostvaruje
u 2015. godini i nastavlja dalje. Na kraju moram naglasiti da ćemo u poslovanju Kluba u
narednom periodu aktivno pratiti stanje u gospodarskom okruženju i sukladno tome i ako bi
trebalo i dalje smanjivati troškove poslovanja. Na kraju tablicom broj 19. na 47. stranici
prikazan je zbroj i plan poslovanja za pet godina nakon provođenja mjera financijskog i
operativnog restrukturiranja u koji su za petogodišnje razdoblje tj. period 2014. do 2018.
godine jasno utvrđeni poslovni i financijski prihodi i rashodi te utvrđena je obveza plaćanja po
predstečajnoj nagodbi u iznosu od 827 tisuća 307 kuna za 2015., te milijun i 100 tisuća u
narednim godinama. Tablica pokazuje plan poslovanja o kojem Košarkaški klub Split kao
tvrtka neće niti jednu godinu poslovati s gubitkom nego će uredno izvršavati sve svoje
obveze. Nakon što je predana sva dokumentacija koju je potrebno za donošenja rješenja o
otvaranju predstečajne nagodbe i nagodbeno vijeće je utvrdilo da je sve izrađeno sukladno
Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Vijeće je uz donošenje
navedenog rješenja zakazalo i ročište za 20 ožujka 2014. godine radi utvrđenja tražbina. Ovo
je jedan dio znači onih o predstečajnoj nagodbi, ali mislim da bi bilo glupo ne spomenuti
jedan sportski dio koji možda je ovdje sada u nekom sporednom planu. Citirat ću znači tekst
gospodina Frane Vulasa koji je tu prisutan gdje ću pokazati malo sliku o sportskom aspektu
Košarkaškog kluba Split. Teško je stvarati igru, rezultat kada klub ostane bez glavnih igrača,
no što kada Klub ostane i bez gotovo cijele momčadi ili čak i više od toga. Jedan od
najdrastičnijih primjera za takvo nešto je Split zbog velikih turbulencija zbog kojih je i
preživljavanje kluba pod znakom pitanja te zbog nagomilanih financijskih problema u odnosu
na prošlu sezonu čak devetnaest igrača otišlo je s Gripa, ostali su žuti bez momčadi i ..........
Split je ostao bez devetnaest igrača, a da istovremeno sve ovo vrijeme nije mogao zbog
blokade igrača potpisati ni jednog novog igrača, zbog dugovanja prema igračima Klub je pri
HKS-u pod blokadom i do skidanja iste ne smije registrirati nove, nove igrače. Žuti su u
odnosu na zadnju sezonu ostali bez igrača koji bi ove sezone bili u konkurenciji za nastup u
seniorima od onih najiskusnijih poput Vukušića, Vujčića, Sobina do onih mlađih koji su trebali
109
u slijedećim godinama nositi klub poput Žižića, braće Bender Marinelija, drugih mladića koji
su tek trebali probit u prvu momčad, riječ je o 19 igrača koji su napustili Gripe. U novu
sezonu krenuto je sa Mimicom, Subotićem, Markulinom i povratnicima s posudbe te novim
nekim klincima. Još bi citirao znači trenera Nazora, kroz godinu dana ostali smo bez 19
igrača, ali ovdje ima potencijala, igrača kojima treba dati pažnju. Ako se pokažu svima će se
otvoriti prostor i imat ćemo priliku da dobiju minute u igri. Zašto ovo sve vrijedi spasiti? Zbog
toga šta juniori, kadeti, predkadeti trenutno su na prvom mjestu u svojim ligama, zbog toga
što u Klubu ima 130 djece, zbog toga što u momčadi, prvoj momčadi participiraju igrači od
'98. godište. Tri titule prvaka su sasvim dovoljne da se svi zajedno potrudimo da se ovaj Klub
spasi. To u Gradu Splitu nitko nema, čak i neki klubovi koji, oko kojih se diže i veća prašina.
Eto to je, to je ukratko moje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo čuli smo izvješće gospodina Metoda Jurić Šolte. Sad otvaram
raspravu po ovoj točci dnevnoga reda, a ovdje prisutni će nadam se moći odgovoriti na sva
pitanja koja se pojave u vezi ove zaista značajne točke dnevnoga reda. Za raspravu su se
javili gospođa Daša Dragnić, zatim Hrvoje Marušić, zatim gospodin Duje Sučić, Tomo
Blažević i Petar Škorić. Gospođo Dragnić izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle ovo je nekakav nastavak na onu tematsku sjednicu koja smo završili onda
sa željom da se što prije nađemo i razgovaramo ovaj ponovo o KK Splitu. Nakon svih
pripremljenih dokumenata pa evo to, ovo je jest prilika i imam par pitanja odnosno par osvrta
i komentara. U materijalima piše, zabilježeno je u popisu obveza je zabilježen dug od, dakle
ne u tablici, ali ispod tablice je li, dug od 4,8 milijuna kuna Grada prema KK Splitu. i tu nisam
skroz sigurna da zapravo znam o čemu se radi odnosno da li će se sa uplatom ovih 4
milijuna u 2014. koliko je predviđeno u proračunu koliko smo izglasali da li se onda taj
zapravo dug podmiruje, dakle da li je to onaj dug temeljem ovaj one odluke o financiranju
2012. do 2015.? To je jedno pitanje. Slijedeće pitanje je da li, obzirom na zaključak koji je,
prijedlog zaključka koji je dat uz ovo, prihvaćanjem ovog plana, financijskog plana da li ćemo
prihvatiti to da Grad Split je dužan financirati KK Split sa iznosom od 2 milijuna kuna sada do
2018., jer je projekcija do prihoda do 2018.? To je drugo pitanje. Sad jedan osvrt, mi smo na
prošlom, na prošloj tematskoj sjednici kad smo razgovarali zapravo problematizirali tadašnji
prijedlog prihod, projekciju, prihoda, rashoda i raspravljali o tome kolika je svrhovitost takve
štednje, je li, dakle da li se sa tako smanjenim rashodima može Klub postojat, opstojat i rast
uopće, kakva je svrha od pukog preživljavanja Kluba? Klub bi trebao, dakle svima nam je
želja, to je ono što taj Klub i zaslužuje, da Klub raste, O.K. sad je situacija, jasno nam je da to
ne može biti ni 2014., a vjerojatno ni 2015., ali bi se sa nekim dugoročnim pristupom koji se
negdje nadzire ka u tekstu očekivalo da će se taj Klub početi gradit, jačat i počet vraćat
negdje u svoje svjetlije i bolje dane. Da li je za to dovoljno trošiti i cirka 3 milijuna kuna
godišnje, da li smo time omogućili to klubu odnosno da li planiran, meni ono što, što je
moram priznat neprihvatljivo je da gledamo projekciju prihoda koji se ne mijenjaju, koji do
2018. ostaju negdje na razini od 3 milijuna, gdje je, gdje je većina prihoda 2 milijuna od
Grada. Dakle mi očekujemo sve, u redu je da, želja nam je svima da taj Klub živi, ali da živi
onako kako je živio dakle želja nam je da postane ili vrati dio sjaja vremenom. To da
očekujemo da će takav Klub živjeti slijedećih šest godina na razini od 3 milijuna kuna i dakle
financiranjem Grada bez sudjelovanja u značajnijim ligama ostvarivanja, ostvarivanjem,
predviđanjem ostvarivanja boljih rezultata pa time i boljeg prihoda od ulaznica, većeg prihoda
od sponzorstva itd. itd., dakle jednostavno mi je neprihvatljivo glasat za takav pristup, jer je to
onda puko održavanje i preživljavanje nekog duha iz povijesti, je li. I zadnje pitanje, mi smo
na, mi smo na prošloj toj tematskoj sjednici kao Gradsko vijeće jedan od zaključaka je bilo da
obzirom na puno sumnjivih i indikativnih pokazatelja poslovanja odnosno pogrešaka i svega
ostalog u poslovanju da se pozivamo nadležne, nadležna tijela da obave uvid odnosno
pokrenu potrebne akcije za utvrđivanje odgovornosti za prošlo poslovanje odnosno za
utvrđivanje stanja i odgovornosti za takvo stanje. Pa me interesira da li je šta po tome
110
poduzeto odnosno da li se, da li je tko zakucao ovaj na vrata ili ćemo ponovit taj poziv, jer da
netko može sada živjeti sa 3 milijuna kuna godišnje, a nekad je trošio 5, 6, 10, 12 tu nešto ne
štima, je li. Eto ga, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo zamolio bi gospodina Hrvoja Marušića. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma pitanje je za predsjednika, ma evo bogu hvala
nikad nisam bio u predstečajnoj nagodbi ni s jedne ni s druge strane, a zanima me, do sada,
do danas, a zanima me vjerovnike ste podijelili u grupe, javni sektor, javne tvrtke, javna
poduzeća, banke i onda privatni sektor, fizičke osobe itd., je li to zakonski tako ili ste to vi
tako. Znači to je Linićevo genijalno pokriće, dobro, hvala lijepa, samo me to interesiralo.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Duje Sučić. Izvolite.
DUJE SUČIĆ
Evo hvala. Par riječi o navedenom, mi sad ispred sebe imamo ovaj plan i skoro pa
da je bespotrebno trošiti ono što je bilo prije, a bilo je puno toga što ne valja i što sad imamo
u ovom planu. Ovaj plan predstečajne nagodbe da se radilo kako treba, već smo par puta
ponovili, on je trebao biti prije šest mjeseci predan na FINA-u i prijavljen i u tom slučaju vrlo
vjerojatno bi imali, imali bi soluciju da Klub i dalje radi a da ne ostane bez, bez cijele prve
momčadi i svega ostaloga. Znači tu se samo ........ u sportskom smislu, radi se o nekakvim
milijunima kuna, eura ili nečeg već sličnog što mi imamo na temelju toga što je danas Klub
opustošen u tom sportskom smislu. Tako da razgovarajući o tome pa dobro, pa evo sad
ćemo ovako-onako, znači tu se može čak potegnuti odgovornost i uprava, nadzornog odbora
ili bilo koga prije, savjetnike raznorazne koji su to vodili, ovaj zašto je netko dopustio da Klub
ostane u budućnosti bez, bez te vrijednosti, kadra i svega ostaloga? Tako da to što je
prethodilo prije, jer imali smo rasprave i prije i bilo je sasvim jasno da čim je Klub napravio
preoblikovanje u športsko dioničko društvo da već sutradan je imao obveze po ovom zakonu.
Netko tko je radio, tko se bavio time u preoblikovanju Kluba nije stavio sebi zadatak da već
sutra ga očekuje ovo, jer da je to rađeno s planom onda bi znali da već sutra nas očekuje
ovo i prije šest mjeseci je trebalo to bit, a onda bi ja mislim priča išla skroz drugačije. No tu
smo gdje jesmo . Zaista evo tu negdje na tragu kolegičinih riječi mi moramo vidjeti što dalje,
je li, znači ovo sada što mi ovdje imamo to je stečaj, a nagodba je tu, nadamo se da će proći,
da će na kraju čak bit bolja nego što je ovdje prikazana, znači to su sad mogućnosti i novih
udjela dužnika eventualnih, a pretvaranjem potraživanja udjela i svega ostaloga i to je ono
što nas čeka i što se treba završiti formalno ovaj proces, je li, ali moramo vidjeti tu nekakvu
viziju ili nešto što želimo od toga. Radit usporedbe sa nekakvim sredinama koje nisu ni
približne Gradu Splitu koji je imamo svoje klubove i s kojim se natječemo u A1 ligi je možda
sada kratkoročno da je to to, ali to nije cilj niti svrha ovoga svega. Jer ako smo mi išli u ovo
sve skupa u zakonski i predstečaju i u preoblikovanje a da nam je to polučilo da je Klub u
sportskom smislu za narednih, ja se usudim reći pet do deset godina ... ( - kraj 6. kazete A
strane - )... evo tu negdje na ovom tragu trebamo malo nekako razmišljanja i šta očekujemo
od toga i naravno što se tiče financiranja Grada u odnosu ako vidimo da to ide prema nečem
većem i boljem da se nekako ove odluke ............ imati na Gradskom vijeću da se i povećaju
nekakva sredstva ukoliko to prilike i sve skupa situacija u Klubu bude dopuštala, je li, tako da
evo malo sa ove strane bi molio ovaj očitovanje. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Sučiću. Sad se javio za riječ Tonći Blažević. Izvolite.
111
TONĆI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Dakle poštovani direktore, ovi, ako sam vas dobro
razumio vi imate vjeru da ćemo u ove dvije-tri godine će biti ovako kako bude, ali s obzirom
na ono što se pojavljuje ponovo u Klubu mlada, djeca nova i tako, itd. da će nakon ovog
jednog perioda preživljavanja da će stvari krenuti uzbrdo. Meni je to drago, sviđa mi se to, a
slušajte i za Hajduka ćemo čekat još koju godinu pa možemo i za Jugoplastiku, KK Split.
Neću se ponavljat, znači kolegica Daša u biti i kolega Sučić su rekli ono što sam mislio pitati i
ja. Htio sam na dvije stvari upozorit. Ovdje se u biti non-stop predviđaju ista primanja
slijedeće, isti troškovi, ista, ista primanja slijedeće četiri godine pa me zanima imate li vi neku
ideju kako se mogu, kako se u biti prihodi poslovanja mogu, mogu povećat. Recimo zanima
me kakva je situacija sa poslovnim prostorima u krugu dvorane, znači sa poslovnim
prostorima u biti u vlasništvu, je li, Košarkaškog kluba tj. Grada Splita, znači postoje li
mogućnost za boju iskoristivost? Također me zanima kakva je, vjerujete li vi u to da možete,
da možete vi i tim ljudi oko vas privući više sponzora u ovoj teškoj situaciji? Luka molim te i,
e, jer i ja i on obojica radimo u HEP-u, jako smo neugodni.
PREDSJEDATELJ
Molim vas malo, malo tišine i mira.
TONĆI BLAŽEVIĆ
I moram upozorit na jednu stvar, dakle ispred mene su dvije tablice, tablica je 16.
Plan troškova za razdoblje 2014. – 2018. a ovdje sam isprintao tablicu koja bi govorila o
visini prosječnih mjesečnih troškova u posljednjih 12 mjeseci, to je tablica broj 20. I sad samo
da usporedim, znači prosječni mjesečni troškovi recimo za nabavu karata 10 tisuća kuna
mjesečno ovdje je pisalo, a negdje sam u izvješću pročitao da smo prodavali 150 do 250
karata mjesečno, što su bile, jesu li to bile od zlata karte itd., a druga stvar je zbrojeno stavka
pet i stavka trinaest, znači multipower napitci za igrače i sanitetski materijal bandaže
mjesečno je bilo 7 tisuća kuna, a ovdje predviđamo godišnje 7 tisuća kuna za istu stvar. Pa s
obzirom, vidim da smo se dobro, dobro stiskli ili je ovdje nešto bilo, a moram kazat bez
pardona, frizirano, a onda se vraćam na onu, ovi, na onu točku 3. našeg zaključka sa
tematske sjednice je govorila, koja je govorila o tome postoji li odgovornost za nekoga itd. s
obzirom na događanja bivša u tom Košarkaškom klubu, dakle ovo je bio, to je tablica
prosječnih troškova u zadnjih dvanaest mjeseci od dana kad je, kad je pisano ovo izvješće ili
je to samo napisano reda radi itd.? Dakle zanima me može li, je li ovo premalo novaca vama
za bandaže i za multipower napitke, parafrazim itd., nisu to jedini troškovi ili je ovdje
jednostavno napisano s brda s dola ili konkretno pitanje, 179 tisuća kuna mjesečno su
govorili da im trebalo, koliko će vama trebat kuna mjesečno za pozitivni hladni pogon, tako
ga nazovimo? Eto toliko, hvala vam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je gospodin Petar Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo bavit se sada analizom predstečajne nagodbe i s tim mislim da
nema posebno smisla, bitno da je, da je to pokrenuto. Ono što zapažam ovdje i ono za što
smo se mi zalagali u ime naše koalicije dakle to je bio plan prihoda i plan potpora Grada koji
je bio viši. Sadašnji predsjednike je prihvatio evo na sebe odgovornost dakle prihvaćanja i
ovog nižeg plana, međutim plan prihoda dakle nije u redu, jer se temelji samo na naplati
potraživanja od Grada cirka 4,8 milijuna, promjeni sistematizacije društva, prodaje igrača u
budućnosti, dakle i ako ostane ovom dinamikom evo vezano samo za hladni pogon i trošak
dakle koji, koji je mjesečni nekakvi financijski pokazatelji pokazuju da će klub i u iduće tri
godine biti u današnjoj situaciji dakle to nije baš optimistično prognoza. Pitanje evo zanima
me hoće li vjerovnici pristati na ovaj plan, jer oni nemaju u biti nikakve garancije da će im dug
biti vraćen osim časne pionirske, je li? Mislim da bi se svi mi trebali uključiti i tražiti načina
kako pomoći Klubu, mislim da tu može učiniti najviše gradska administracija. Znamo, čini mi
112
se 2009./2010. da je dvorana došla u vlasništvo Kluba, ne znam ako se ne varam, evo ne
znam što je u tom smislu napravljeno, što je napravila sadašnja uprava, dakle kratko ste tu,
ali evo da se razriješe ti imovinski, imovinsko-pravni odnosi, da se dvorana i poslovni prostori
mogu staviti u nekakvu komercijalu svrhu, jer evo vjerujem da bi se tu mogao ostvariti
značajan dio prihoda, ali znam da ima određenih imovinsko-pravnih odnosa i problema pa
evo volio bi da se vidimo gdje to zapinje, da li je stvar u gradskoj administraciji i ako tu treba
požuriti evo s razine i Gradskog vijeća da se pošalje takav apel. Činjenica je isto evo ja
osobno nisam nažalost posebno ljubitelj košarke pa ne dolazim na utakmice, ali nezamislivo
je evo to imam i informacije da članovi Nadzornog odbora KK Split ne dolaze dakle na
utakmice, ne prate, a pe evo ne znam na koji način će onda i rješavati probleme. Tako da
evo molim ih u buduće da se odnose na takav način prema položaju koji su dobili, jer na taj
način sigurno ne mogu pomoći klubu, jer s Klubom tko je preuzeo odgovornost s klubom
treba živjeti i proživljavat sve ono dakle i dok je u lošem stanju, jer to je jedini mogući način i
jedina veza evo sa gradom da mu omogućimo pomoć. Dakle evo možemo mislim pomoć
Klubu da se razriješe ovi imovinski odnosi i sporovi i da se ovi dijelovi koje je dobio na
korištenje komercijaliziraju pa evo volio bih čuti vaš komentar u vezi toga. Hvala lijepa. A u
svemu iz ovoga što ste rekli mislim da evo imate optimizma i energije i evo nastavite tim
tempom, mi vam želimo svu sreću i da radite na ozdravljenju splitske košarke. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. I još se gospodin Marijo Sičić javio za raspravu. Izvolite.
MARIJO SIČIĆ
Hvala predsjedavajući. Samo kratko, dva kratka pitanja, ako se ponovim nije, nije
namjerno. Znači da li postoji u ovom, u ovoj fazi, rečeno je da je 20. siječnja, je li 20. siječnja,
dobro sam, 20. je, kada je zakazana predstečajna nagodba, izvini?
________________
(-nije uključen mikrofon-) 20. ožujka.
MARIJO SIČIĆ
20. ožujka, pardon, 20. ožujka i vidim da je ovaj određen datum za, za
predstečajnu nagodbu, da li postoji izvještaj predstečajnog upravitelja glede ovoga plana
financijskog i operativnog restrukturiranja, ako postoji ili u dokumentima odnosno da li se, da
li je, zašto nije dostavljen odnosno čuli smo maloprije da postoji, tu je znači direktor,
predstavnik Kluba, čuli smo da postoji Nadzorni odbor, je li tako, da li postoji izvješće
Nadzornog odbora koje je meni možda osobno puno bitnije nego izvješće direktora, jer
Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire i on je spona između predstečajnog upravitelja, ispravite
me ako griješim, ja mislim da d.o.o. ima predstečajnog upravitelja, da je on, Nadzorni odbor
je spona između predstečajnog upravitelja koji skoro pa blagoslivlja ovaj izvještaj, a eto ta
dva kratka pitanja može. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema ja bih zamolio naše
izvjestitelje, gospođu Anđelku Visković i gospodina Šoltu da se uključe u raspravu odnosno
da dadu odgovore na vaša postavljena pitanja.
ANĐELKA VISKOVIĆ - viša savjetnica gradonačelnika-specijalist za obrazovanje
Evo zamoljena sam od direktora da prvo ja dam odgovore pa će on nakon mene
dopuniti što treba. Znači u materijalima je rečeno da postoji jedno potraživanje Kluba prema
Gradu Splitu u iznosu od 4 milijuna i 800 tisuća kuna, to se odnosi na ugovor koji je potpisan
između Grada i KK Splita 2012. godine o kome je obveza Grada da financira Klub u
narednom periodu od četiri godine sa po 2 milijuna kuna. Znači 2 milijuna je isplaćeno u '12.
godini, 2 milijuna je isplaćeno i u '13. godini odnosno u '13. godini 31. 08. kad je predano
znači ovo izvješće ostao je još jedan dug bio do kraja godine od nekakvih ovih kao što
113
imamo znači nekih 800 tisuća kuna. Inače sva ta sredstva u principu zapravo veći dio tih
sredstava se odnosi na plaćanje koje se, koje ide prema HYPO banci, jer je Klub u 4.
mjesecu kad je podigao kredit u HYPO banci založio je taj ugovor, ustupio je sva
potraživanja znači i time se zapravo kompenzira ta obveza Kluba. Grad Split stalno knjiži tu
svoju obvezu zapravo prema KK Splitu, ali Grad Split direktno uplaćuje te rate prema HYPO
banci jer se tako znači tako je dakle sređeno tada. Što se tiče ovoga što ste rekli plan
prihoda za narednih pet godina u tom planu prihoda je Gradsko vijeće kroz izglasavanje
proračuna već dalo potporu Klubu na način da se obvezalo da će se isplatiti 4 milijuna kuna
u '14. godini, 2 i pol milijuna kuna znači u '15. godini i 2 milijuna kuna u, dakle u '16. godini.
Isto tako pismom namjere je zamjenik gradonačelnika se obveza, što nam je bilo jako bitno
za dobivanje pozitivnog mišljenja neovisnog revizora da će se i u narednom periodu znači
slijedećih proračuna u prijedlogu proračuna staviti iznosi po 2 milijuna kuna, znači kako
bismo imali stabilnu bazu za funkcioniranje odnosno znači stabilne prihode Kluba, jer je,
kažem, to neovisni revizor kao takvo tražio. Kada govorimo o tome da se planira zapravo u
narednom periodu isti iznosi, plan se mora radit na način da se jednostavno pokaže u tom
trenutku da smo sigurni da ćemo takve prihode moći imati ukoliko se bude uprihodilo u
narednom periodu i više sredstava od onoga što u ovom planu znači predviđeno, onda će se
sukladno znači sredstvima koja bude Klub imao donositi odluke o tome hoće li se ići na to da
se neke rate zapravo plate i ranije, da se što prije izađe iz duga ili će se to ulagati znači u
prvu momčad. To će uvijek biti sredstva koja su sredstva koja se uprihode od imovine Kluba
odnosno od sponzorskih sredstava za koje u istinu vjerujemo da će se povećavati, ali nismo
mogli napraviti takav plan u kome ćemo danas govoriti o tome da ćemo sigurno imati prihode
od nekakvih 3 ili 4 milijuna kuna sponzorskih sredstava što ako se dogodi situacija da to ne
realizirate u nekom trenutku, dolazite u opasnost da ne možete, dakle u toj situaciji će vam,
ćete zapravo projicirati da će vam i rate vraćanja dugova po predstečajnoj nagodbi biti veći i
ako se dogodi situacija da vi ne možete te rate zapravo plaćati onda u toj situaciji
automatizmom će zapravo Klub nakon takve tri neisplate završiti u stečaju. Znači moralo se
napraviti takav plan koji je vrlo realan i za kojega Uprava i Nadzorni odbor znači stoje i
ovakav plan se može realizirati a on naravno znači ono što onda nakon toga i predviđeno da
će se dugovi vraćati u roku od 10 godina. Ja ću odgovoriti na sva pa će, onda može Metode.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Mislio sam se nadovezat na ovu ovaj temu, znači Klub u A1 lizi, znači vjerojatno
se ovaj to odnosi na igranje ABA lige. Vi znate trenutno u Hrvatskoj da ABA ligu jedino igra
Cedevita sa stabilnim prihodima, ja ne znam koliko ste vi upućeni ovaj u troškove ABA lige
koju Split zaslužuje, ovaj, ABA liga zahtijeva 10 milijuna kuna godišnje, znači (-čuje se više
glasova-) ABA, za ABA ligu je potrebno naći sponzore u iznosima od 5 do 6 milijuna kuna
godišnje, ja to nisam sada mogao stavit u plan, jer kažem vam, napominjem, jedino Cedevita
ima stabilne prihode, znate svi da je Cibona u dugovima, znate da je Zadar u dugovima,
znate da ti klubovi imaju znatnije iznose a gdje se nalaze znači, eto to je što se, šta se ABA
lige tiče, to je to.
ANĐELKA VISKOVIĆ - viša savjetnica gradonačelnika-specijalist za obrazovanje
Ako mogu nastaviti dalje? Vezano za grupe, znači grupe su određene zakonom i
prema tome sukladno tome se radila i predstečajna nagodba. Imali smo komentar mogli, je li
se ovo ranije moglo napraviti, prema tome i prije šest mjeseci, morala se ispoštivati jedna
bitna procedura, vi znate da na cijelo ovo dugovanje od 26 milijuna kuna postoji veliko
dugovanje od dodatnih 24 milijuna kuna, to su bile obveze koje su postojale prema poreznoj
upravi odnosno prema Republici Hrvatskoj, naša obveza je bila odraditi neke korake prije
samog otvaranja predstečajne nagodbe, jer bi u protivnome taj dug ušao u predstečajnu
nagodbu što bi zapravo značilo da u toj situaciji znači mi i tu tražimo otpis od 60% pa onda
bismo se doveli u situaciju da bi na neki način oštetili Republiku Hrvatsku odnosno Grad Split
jer bismo time ušli sa manjim temeljnim kapitalom u cijelu tu proceduru i imali zapravo manje
vlasništvo. Zato smo dakle prije otvaranja predstečajne nagodbe trebalo je odraditi naravno
kao prvo upis u sudski registar, trebalo je nakon što je obavljeno 8. kolovoza, nakon toga je
114
trebalo cijelo knjigovodstvo udruge pretvoriti u knjigovodstvo trgovačkog društva što je isto
jedan proces koji zapravo zahtijeva određeno vrijeme, nakon toga je trebalo 5. 09. je
donesena odluka Uprave da će se cijelo dugovanje znači koje je postojalo od 24 milijuna
kuna, a koje je država prenijela na Grad Split da unese u temeljni kapital kao dakle
vlasništvo taj dakle odluka je Uprave da se taj postupak napravi, prema tome to je sve
sukladno Zakonu o sportu znači i Statutu, Statutu Kluba i to se predalo na Trgovački sud.
Nakon što se to predalo na Trgovački sud znači govorimo o 5. 09. znači nakon toga je 19.
09. predan zahtjev za otvaranje predstečajne nagodbe, znači morali smo određene stvari
ispoštivati. Ja vam moram reći da smo i od Porezne uprave bili upozoreni da se ne bi
slučajno dogodilo da se otvori predstečajna nagodba a da pri tome se nije odradio ovaj
posao koji se odnosi na temeljni kapital. Nadalje, pitanje je bilo usporedba tablica, ovdje kad
govorimo o troškovima koji su različiti pa upravo troškovi koji su, koji se moraju prikazat u
jednom trenutku znači otvaranja predstečajne nagodbe odnosno davanja prijedloga obveza
je da se prikaže poslovanje Kluba u prethodnih dvanaest mjeseci, međutim Klub kako takav
nije postojao kao sportsko dioničko društvo nego samo kao udruga i prikazani su troškovi koji
su se u principu odnosi na troškove igranja ABA lige koja je bila u Košarkaškom klubu Split u
prethodnoj znači godini. U toj godini se potrošilo negdje 8 i pol milijuna kuna zapravo
stvorenog minusa, jer u tom periodu Klub nije funkcionirao, jer je bio u potpunoj blokadi,
prema tome stvarao je troškove, a prihode je zapravo gotovo da nije niti imao. Daljnje pitanje
je bilo dvorana, konstatacija je bila u jednom trenutku da je dvorana 2009. godine došla u
vlasništvo Kluba, nije ona nikad došla u vlasništvo Kluba, dvorana je u vlasništvu Grada
Splita, a 2009. godine je Klub dobio na upravljanje na 30 godina dvoranu i dvorana nije
recimo predmetom stečajnog postupka, prema tome ako bi se dogodila situacija da
predstečajni, da ovaj dakle postupak predstečajne nagodbe ne uspije i da se otvori stečajni
zapravo postupak onda ćete primijetiti dakle odnosno moramo konstatirati da Klub nema
nikakve imovine što bi zapravo značilo da bi sam stečajni postupak vrlo brzo se znači
završio, a sama dvorana nema nikakve znači veze sa time. Što se tiče aktivnosti nadzornog
odbora, nadzorni odbor je vrlo aktivan, moram reći jako veliki broj sati i dana provodimo u
Klubu, radimo zapravo, reći ću ovako, i puno više nego što su ingerencije Nadzornog odbora,
ali donosimo odluke isključivo i samo sukladno zakonu i Statutu Kluba. I imamo još jedno
pitanje, ne znam dakle ni stići, dakle gospodin Sičić je pitao vezano za ročište, 20. 03. znači
je ročište na kojem se utvrđuju tražbine i nakon toga imamo niz daljnjih postupaka koji će
znači ići. Što se tiče izvještaja koji daje dakle nije predstečajni upravitelj nego povjerenik
predstečajne nagodbe on ne daje izvještaj znači to nije njegova ingerencija, on prati
poslovanje Kluba i zapravo daje upute sve o postupanju. Sva plaćanja koja se vrše u
postupku dakle od kad je deblokiran račun se provode na način kako zakon propisuje. U
zakonu je taksativno navedeno što se može plaćati i ni jedno plaćanje se ne vrši bez da to
ovjeri dakle povjerenik predstečajne nagodbe, a što se tiče izvještaja o izrađenom planu
njega sukladno zakonu radi neovisni revizor i on daje svoje pozitivno mišljenje i on je to
pozitivno mišljenje dao 22. siječnja i nakon toga se mogao dokument predati na FINA-u.
Sama činjenica da je otvoren postupak znači predstečajna nagodba ukazuje na to da je cijela
procedura provedena sukladno zakonu. I moram reći ovaj plan nije jedini dokument koji je
išao na FINA-u, na FINA-u je išlo jako puno dokumenata koji se naravno dakle tu. Nadzorni
odbor nema obvezu davati znači nikakvo pisano izvješće, ja ću ponoviti da je 21. siječnja u,
dakle u punom izdanju svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili plan kojeg vi
imate sada tu ispred sebe. Eto, to je. Zapisnik o tome postoji, prema tome, ali se ne predaje
nigdje, znači u proceduri. Eto, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Anđelki Visković. Duje Sučić evo imao je jednu kratku
repliku. Evo izvolite.
DUJE SUČIĆ
Sad možemo o tome raspravljat, vi ste samo odgovarali na pitanja šta imate i šta
očekujete da je pozitivno, je li. Ja i dalje tvrdim ovdje ispred svih vijećnika da je proces
115
preoblikovanja u š.d.d. kasnio tri mjeseca zbog pogrešnog OIB udruge, imali smo to sve na
Gradskom vijeću, tako da samo to tako da nije moglo ranije, da ovo, da ono, mislim da nije
skroz korektno, je li, a kad sad spominjemo rad nadzornih odbora, pa imamo kroz erotekli
period dvije ili godinu dana rad nadzornog odbora gdje nas se nije pitalo, mijenjale su se
uprave, tako da puno grešaka u koracima je bilo i zato imamo danas ovo što imamo. Evo
hvala.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Evo zbog značaja dozvolit ću gospodinu Sičiću i gospodini Daši da
postave jedno pitanje odnosno daju, molim? Ne, ne, ovi gospođa Anđelka je već odgovorila
na to, na nju je mislim replika itd. E, samo gospodine Šolto samo čas, gospodine Sičiću
izvolite.
MARIJO SIČIĆ
Ma, ma evo ustvari replika, završno, samo jednu možda informaciju, plan
financijski i predstečaj je u tijeku tako da možda bi trebao bit pametno i mudro i ne bit previše
pesimisti iz razloga toga što i neki i vjerovnici će pratit ovaj rad i želim reći da ovaj samim
time što je predstečajni ročište zakazano da je to jedna odlična stvar i da ja kao vijećnik
podržavam rad direktora i Nadzornog odbora i ovaj ne bi volio, ne bi volio da, da ovo bude
shvaćeno kao neko unakrsno ispitivanje, traženje loših, loših strana. Kažem, ponovit ću za
kraj, samim time što je ročište 20. siječnja zakazano to je jedna odlična stvar i samo želim
dati podršku i to je to. Ništa više. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Evo ga, ovako, dakle ako sam, ako sam ja dobro razumjela samo želim zapravo
ponovit, utvrdit ovo što ste rekli. Prethodim postojećom odlukom Grad ima obvezu do 2015.,
mi smo u proračunu to dakle u planu za proračun 2014. dali projekciju za '15. i '16. odvajanje
za KK Split, a dato je i pismo namjere za do '18., je li, da li mi prihvaćanjem dakle ovo će, ići
će ovaj zaključak na glasanje, da li mi dizanjem ruke zapravo potvrđujemo da će se do '18.
Grad plaćat ta 2 milijuna, samo da znamo za što dižemo ruku. Dobro, to je, to je jedno. A
drugo je ovo, sad mi je jasno ovo za dakle to je bila solucija da ste išli na, ono sigurno je i
minimalno šta je za prihode da se onda može napraviti projekcija otplate i umanjenja, je, li,
dugova za 10 godina pa ste onda sigurni iza toga, a iz onog šta vi govorite za pretpostavit je
da ćete radit koliko god se može na jačanju i boljem, boljem scenariju, je li tako, jesam to isto
dobro shvatila?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Pa mi, plan predstečajne nagodbe i ovaj se mora raditi isključivo znači na temelju,
na temelju nekih ugovora, na temelju nekih starih naznaka, znači nisam mogao planirati više
sponzora, ali činjenica je jedno da sa ovim minimalnim iznosima, ovaj, se može funkcionirat
u nekom određenom periodu, znači to su neki 3 milijuna i 800 tisuća, ne 3 milijuna, i
jednostavno ovu bazu koju Košarkaški klub Split ima nema nitko trenutno u Hrvatskoj, ove
uvjete koji Košarkaški klub ima znači dvoranu na korištenje nema nitko u Hrvatskoj. Nama i
je cilj dovest veće sponzore, igrat ABA ligu, ali to se u planu ne može navodit, jer nemamo
nekakva pisma namjere. Jeste zadovoljni s odgovorom? E, e.
Nadovezao bi se znači za poslovne prostore. Ovaj, postoje pisma namjere za
komercijalizaciju poslovnih prostora gdje se svota kreće od 500 do 700 tisuća kuna na
godišnjoj razini, ja to nisam mogao stavit u plan, jer nemam pravovaljanu ovaj
dokumentaciju, to ovo pitanje šta ga je pitao gospodin Škorić, e.
116
(-čuje se više glasova-) U postupku je rješavanja, znači kad sam došao u Klub
izvršena je snimka stanja, kompletno dvorane koja moram priznati nije održavana na način
pristojan Košarkaškom klubu Split, ovaj, izvršena je snimka stanja, parkinga, svih poslovnih
prostora koji se mogu ovaj dati u najam i kažem vam konkretno sad imam pisma namjere za
500 tisuća kuna koja sam dalje proslijedio, ali mislim ta problematika je ovaj na strani Grada
da je riješi. To je to.
Šta se tiče pitanja zašto je Klub dopustio da je ostao bez igrača, to je pitanje ovaj
na koje ja ne mogu dati odgovor. Činjenica je jedna da se ostalo bez 19 igrača, ali činjenica
je jedna da su juniori usprkos tome prvi opet u svojoj lizi. Sad ne znam, je li još ima netko
pitanja?
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, samo čas, samo časkom, gospodine Boraska morate dignuti ...
IGOR BORASKA
Jesam, digao sam.
PREDSJEDATELJ
... kartolinu, a evo gospodin Blažević se javio. Izvolite.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Ponovit ću još jedanput, ja sam lijepo pitao cijenjenoga direktora i kolege svi koji
se vrte oko Košarkaškog kluba Split, ova disproporcija u troškovima za koje se govorilo
zadnjih dvanaest mjeseci i ono što se predviđa za slijedećih godinu dana, još ću jednom
ponovit, 7 tisuća kuna mjesečno i 7 tisuća kuna godišnje za istu stvar, pa vas lijepo molim,
ovo što se predviđa za slijedeće četiri godine je li to ono šta vi mislite da vi možete to izvest.
Evo neću ulazit u to zašto je pisalo ovamo prije, a ovo 10 tisuća kuna mjesečno za ulaznice
sad me baš ljutite na neki način pa bi mogao svašta kazat. Zato lijepo vas molim kad
postavim pitanje hoću da se odgovori, ja sam gradski vijećnik.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Evo ja ću vam sad odgovorit.
PREDSJEDATELJ
Ne, ne, samo, samo časkom, gospodine gradonačelniče samo polako.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Bez uvrede, ali ovako ćemo ...
PREDSJEDATELJ
Gospodine gradonačelniče nisam vam dao riječ molim vas, polako, polako.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Možete mi samo ponovit ovo, ovaj, na kojoj je tablici ta stavka pa ću vam reći?
TONĆI BLAŽEVIĆ
Pa bože moj postavio sam pitanje, čemu se ljutite, tablica 20. stavak, stavka 16.,
troškovi izrade ulaznica 10 tisuća kuna, znači procjena za prošlu godinu da se tako trošilo
mjesečno, a 250 karata smo prodavali. Stavka 5. sanitetski materijal, bandaže i stavka 12.
troškovi multipower napitci za igrače 7 tisuća kuna, a sad smo stavili da ćemo toliko trošit
godišnje. Ma ja samo želim da mi se, da nam se pojasni, ja pretpostavljam, ali suludo je. Ovo
su mjesečni ili ajmo skratit, da se ne svađamo, evo ja sam kolegu, kolegu sam pitao
117
slijedeće, koliko on misli da mu je potrebno mjesečno novaca, ovdje je pisalo 179 tisuća
kuna, eto neka kaže samo tu cifru više ništa neću ...
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Evo mogu odgovorit, znači visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog
poslovanja su, poslovanja sukladno članku 42. Zakona za Košarkaški klub Split iznosi, pa je
navedeno sve, Košarkaški klub Split kao dioničko društvo posluje kratko vrijeme te nije
mogao imati prosječne troškove redovnog poslovanja kroz prethodnih 12 mjeseci, stoga se
poslužio prosječnim troškovima redovnog poslovanja Udruge Košarkaški klub Split. Znači
ovo su troškovi koji su bili prije, ja vam ne mogu obrazložit zašto je netko tu stavio te
troškove, to je osnova svega, a sudeći prema ovome ovdje šta je ovdje napisano ja sam
napisao realne troškove i to je odgovor na moje ...
TONĆI BLAŽEVIĆ
Samo sam to tražio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U redu je. Evo gospodin gradonačelnik je zatražio riječ, izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ma molim vas kolege pa rekli smo vam, rekao sam vam prije, pa gospodin
direktor vam pokušava objasnit, ali nije na vama odluka, odluka je na, na nagodbenom
vijeću, ali vi pitate neke stravi koje su zaista u ingerenciji nagodbenog vijeća. Kad završimo
to dobit ćete, trebali ste dobit samo bazičnu informaciju da se radi, da gospodin direktor
pripremio sve kako treba za nagodbeno vijeće i sa svim vjerovnicima, ulazite u detalje koji
štete Klubu ovoga momenta, molim vas mislim. Pa budite razumni, pa rekao sam pet puta,
prije sam vam rekao mislim. (-čuje se više glasova-)Pa naravno da imate na internetu, ali
pitanja koja se sada gledate, idete u detalje, pa pustite nagodbeno vijeće da razgovara. Pa
javno je, ovo je, gledajte, ovo je javni dokument, nisam rekao da je tajni dokument, ali kad ga
idete razlagat na dijelove pa naravno da imate problem onda. A šta da vam kažem.
_________________
A zašto smo tu danas?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) A dobro došli smo tu danas, najvažnije da sve to skupa
......... stvar.
PREDSJEDATELJ
Evo ja bi se malo uključio, mislim bitno je da dobijemo određene informacije, kao
vijećnici tražili smo da imamo informacije, tražili smo da budemo upoznati sa svim planovima
i namjerama. Netko od vijećnika je rekao budimo optimisti, ja sam zaista za to da budemo
optimisti. Meni je u odnosu na gospodina Šoltu jako lako, jer ja nemam odgovornost za
sudbinu Košarkaškog kluba, ja bi vas molio da razmišljamo u tom pravcu uvažavajući sve
opservacije i kritike koje su večeras izrečene. Izvolite.
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Ma još osvrnuo bi se znači ovaj na ovo mišljenje kolege Blaževića, ja za razliku
od vas sviju tu sam bio pet godina u jednome klubu koji je trenutno ispred na ljestvici znači
Košarkaškog kluba Split i znam koji su troškovi, mislim da je to dovoljno sama činjenica da,
da znam kako funkcionira jedna momčad u A1 lizi, ali kažem vam ako bude ovaj povećanih
sredstava normalno da će se razmišljat o nekim drugim ligama, o nekim drugim situacijama,
eto mislim da, mislim da sam tu relevantan da procijenim koliko, koliko treba klubu u A1 lizi.
118
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Gospodin Gjurković, pa, prije je
bio gospodin Boraska pa Gjurković. Izvolite. Nije, nije, prije je, ja sam zaboravio.
IGOR BORASKA
Samo jedno kratko pitanje, o ovoj projekciji troškova za od 2015. do 2018., za ovu
godinu je trošak igrača, ipak su igrači najvažniji, tu milijun kuna mi se čini ovako ovaj da je to
pristojno, da je to nešto realno, to je na stranici 50. tablica 16., ali u 2015. godini trošak je,
2015./'16./'17./'18. trošak igrača 540 tisuća kuna bruto, znači da je to mjesečno niti 45 tisuća
kuna, je li to zaista moguće da se, da se ovaj igrači ukupno cijelu momčad plaća 45 tisuća
bruto mjesečno, to mi je vaš ovako izgleda nevjerojatno?
PREDSJEDATELJ
Dobro, zahvaljujem. Hoćete odmah odgovorit?
METOD JURIĆ ŠOLTO – predsjednik KK „Split“ s.d.d.
Znači ovaj milijun kuna je temeljem nekih ugovora gdje mi jednostavno u ovoj
poziciji znači imamo trenutno neke velike ovaj, ne, ne, činjenica je jedna da tih 540 tisuća
kuna odnosi se samo na one igrače koji moraju imat ugovor o profesionalnom igranju, znači
cilj je imat u momčadi tri do četiri kvalitetna igrača i ostali dio participirat će juniori, znači
juniori ili ugovori, oni igrači koji imaju ugovor o amaterskom igranju i osnova svega je kažem
vam ja realan plan je, ali ima tendenciju rasta, tako da jednostavno ovaj mislim da će taj
iznos biti veći, ali nisam mogao staviti isključivo iz tih razloga šta nemam relevantne dokaze
o prihodima Kluba.
PREDSJEDATELJ
Drugim riječima želite bit realni. Hvala. Gospodine Gjurković izvolite.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa. Ovo ne samo da je realan plan, nego ja mislim da prvi put nakon
dugo vremena Gradsko vijeće dobiva jedan plan koji se temelji na realnim mogućnostima i
ono kako bi rekli konzervativne metode. Sigurno da ako bude uspjeha da, da će prihodi biti
veći. Ovo šta Gradsko vijeće osiguralo kroz proračun i što je plan ukazao da ide kontinuitet
prihoda ja moram ponovit ono što je rečeno, jer to je jasno da je sigurnost vjerovnicima da
prihvate plan, realan plan, konzervativan plan koji se uz sve želje sportskog uspjeha ABA
lige i ne znam šta on ukazuje želju onu osnovnu i Gradskog vijeća a to je da Klub opstane i
sve šta se može dogodit realno temeljem ovog realnog plana da i rezultati i uspjeh i prihodi
budu veći, a ono što je bitno oni ne mogu biti manji, jer ih mi sami ovdje osiguravamo. Da li
su troškovi za bandažu veći ili manji, mislim da je jasno rečeno koliki su temeljem iskustva i
sve ove druge brojke. Znači bitna je stvar da prihodi manji ne mogu bit, bitno je da su
vjerovnici zadovoljeni i bitno je da Klub može funkcionirat sa ovim sredstvima i to je ona
donja granica koja se iz ovoga vidi, a ja vjerujem da će rezultati i uspjeh i prihodi biti stoga
veći. I još jedanput ponavljam, odavno nisam vidio jedan plan koji se temelji ne na željama,
da budemo prvi ne znam gdje, nego u nečemu da osiguramo ono zbog čega je Grad stao iza
KK Split, a to je da on opstane, a normalno da talenti i ona zaklada će sigurno osigurati,
nemojmo zaboravit, i mogućnost da se klub puno bolje razvija, pa vezujem to vezano za
zakladu. I još ono za kraj, dakle mi imamo tu ili sreću ili nesreću da smo imamo dva športska
dionička društva sa dva recimo najveća kluba u Hrvatskoj i kao Gradsko vijeće imamo
iznimnu odgovornost da im pomognemo i ne samo zbog povijesti nego zbog budućnosti i
zbog sve one djece koja se bave sportom baš zato šta imamo ta dva kluba. Evo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu. Ako nema zaključujem raspravu
po ovoj točci dnevnoga reda i stavljam na glasovanje informaciju o planu financijskog i
operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe za KK Split s.d.d..
119
Tko je za ovu informaciju? – Dobro informacija je, prima se k znanju, mislim to je
tako jasno.
Tko je protiv? –
Suzdržan? –
Dakle 26 za.
Prelazimo na 33. dnevnoga reda, to je dopis pravobraniteljice za ravnopravnost
spolova.
Ad 33. Dopis pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
E kao što znate pravobraniteljica je zaprimila prijavu i ona je sasvim postupila
korektno i u redu u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, zatražila je
očitovanje od mene kao osnovnog vinovnika tog događaja i jasno od Vijeća, sve opet kažem
u skladu sa zakonskim odredbama. Ja sam ovu točku stavio na dnevni red, nisam htio vama
slati da se očitujete pojedinačno i nisam se htio pozvati na odredbe Zakona o lokalnoj
samoupravi, točnije članak 30. stavak 2. nego sam evo ovdje gdje sam i ispričao anegdotu
htio da vi se ovdje očitujete. Dao sam kao prilog svoje očitovanje i ono što je najbitnije za
procjenu slučaja što nikad nije nitko tražio, izvod iz tonskog zapisa sa sjednice na kojoj je to
rečeno. Ponavljam još, ponavljam još jedanput, nije ispričan vic o ženama nego točnije o
muškarcima i povod nije bio dan žena nego je povod, ja vam to sad moram reći, a da se
iščitati, bila je malo žućnija diskusija između gospodina Petra Škorića i gradonačelnika gdje
sam ja htio sa jednom anegdotom malo ublažiti situaciju. Kako pravobraniteljica traži i vaše
očitovanje otvaram raspravu po mom pitanju. Izvolite gospođo Dašo.
DAŠA DRAGNIĆ
Uh što sam se danas napričala, ovaj, ovako zapravo ću jako, jako kratko. Naime
...
PREDSJEDATELJ
Molim vas samo malo tiše.
DAŠA DRAGNIĆ
Vjerujem da svi mi znamo zapravo da to nije imalo nekakve maliciozne i ne znam
šta, stvarno da je to vjerojatno stvarno bio pokušaj vica, anegdote, čega, međutim ja ću vas
sad otvoreno pitat je li mislite da je bilo umjestan, da je bio umjestan odnosno da je bio
primjeren? I kad ono jednostavno definicija isprike, definicija isprike je, je oprostite, nisam
mislio ništa loše, bilo je neumjesno i točka, isprika koja je iza toga ima, je znate, jesam al
nisam, al nisam mislio, ali znate ali ona je rekla, ali ona misli i to nije isprika. I ja bi vas molila
nije, nije jedina Marijana reagirala i nije poanta u Marijani, nego je poanta u tome da smo mi
ovdje službeno tijelo koje mora znat šta je umjesno, a šta ne zapravo govorit i da nam nije
problem reći kad to kažemo kad napravimo grešku, lapsus ili nešto da nam nije problem reći
stvarno ispričavamo se, nije u redu i gotovo. Evo ga, samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Pročitajte molim vas ponovno izvod iz tonskog zapisa. Izvolite
gospodine Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Pa evo ja, ja ću u svoje ime, nismo raspravljali o ovome u stranci uopće niti na
Klubu, ali ja ne mogu vjerovat da je ovo točka sjednice na Gradskom vijeću, mislim ako ćemo
mi komentirat tko ispriča koji vic na način na koji ga ispriča, a znamo da je vic, znamo da je
šala, pošalica meni je to jednostavno nevjerojatno, ovo je karikatura demokracije. Dakle i
gospođa pravobraniteljica, šta li, kako li mislim da sigurno ima nekakvog, neću reći
pametnijeg posla, ali važnijeg posla da se bavi time nego je li netko na Gradskom vijeću
ispričao nekakav vic potpuno benigan, koji nikoga nije uvrijedio, koji nikoga nije trebao
120
vrijeđat, nego je stvarno bio u tom trenutku jedna šala na koju po meni nitko razuman se nije
trebao ni uvrijedit niti naljutit. Prema tome ovo mi stvarno malo liči na karikaturu i šta se vas
gospodine predsjedniče tiče ja u tome osobno ne vidim nikakav problem, jer problema nije ni
bilo, a od nečega čega nema radit problem da je to bilo ispričano kao ozbiljno nešto što je
bilo e onda bi mogli razgovarat na tu temu itekako, ali ako se radi o vicu, ako mi znamo da mi
u Splitu volimo pričat viceve, da imamo batude svoje, da imamo svoje nekakve baze šta bi
mi ovdje rekli onda ne može pravobraniteljica reagirat na takve banalne stvari. Meni je to
jednostavno neshvatljivo, evo mi smo ovdje ujutro od 9, prema tome gospođa
pravobraniteljica je vjerojatno sad već odavno kući.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Marušiću. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Ma moram priznat da je Hrvoje više-manje kazao, ali kad sam već uzeo riječ, i ja
ne bi želio da mi uopće svojom raspravom dajemo ovome ikakvu posebnu važnost, ja bi
osobno se držao one besposleni pop ili će krstit u ovoj zemlji u kojoj neke žene rade na traci,
u kojoj nekoj žene rade na blagajnama, u kojem ima toliko nasilja od crtića do u javnom
životu itd., ako se ne bavi netko tim jesmo li u 15 sati iscrpljujućega rada pogrešnu jednu riječ
rekli ili ne onda je to dokaz da ta osoba nema drugog posla, jer kamo sreće kad bi stanje u
Hrvatskoj bilo takvo da je ovo problem. I stoga ja predlažem da mi apsolutno evo osobno
podržimo ovo očitovanje predsjednika Gradskog vijeća i kažemo da je to zaista jedna
beznačajna stvar, da se ništa u biti nije dogodilo i da se čudimo da nam se oduzima naše
vrijeme sa jednom ovako bezveznom i bespotrebnom točkom. Jer ako hoćete u svakom
prosječnom razgovoru gdje razmijenimo tri rečenice puno oštrijih stvari se kaže i danas kad
bi nas netko presluškivao mi ćemo, preslušava, nisam mislio prisluškiva, mislim mi ćemo doći
u poziciju da ćemo se morat očitovavat iza svake sjednice ćemo imat još četiri gdje ćemo se
nekome morat opravdavat. Zaista nije bilo, ne želim ovdje niti koga branit ni ne branit i ne
mislim da smo mi ovdje u različitoj poziciji, jer je netko muško ili žensko, ali mislim ako na
ovaj način reagiramo otići ćemo u krajnju krajnost. Kad ste već stavili točku ja je ne bi stavio
osobno nikad na vašem mjestu, ali kad ste je već stavili smatram da Gradsko vijeće,
zaključujem, treba podržat ovo očitovanje i iskazat samo svoje čuđenje zašto nas netko sa
ovakvim nepotrebnim stvarima zamara. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih? Gospođa Marijana i gospođa Maja Dvornik,
gospodin Gjurković, ha. Izvolite. Ma evo moramo dopustit. Molim vas, molim vas, ja ovo
želim dotjerati do kraja, jer ja znam i kako je i krenulo odavde, tko je koga pozvao sa
društvenih mreža i kako je išlo. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dobro, evo sad je, evo sad i ja moram komentirat, jer valjda sad mene prozivate
da sam vas ja prijavila ili šta već ...
PREDSJEDATELJ
Ne, oprostite gospođo Marijana, ja sad moram intervenirati, da li sam vas ijednom
riječju ja prozvao?
MARIJANA PULJAK
Ne, ne, ne.
PREDSJEDATELJ
Prva vas je spomenula vaša stranačka pripadnica.
121
MARIJANA PULJAK
Ne, ne, ali piše u očitovanju piše moje ime, je li tako?
PREDSJEDATELJ
U vaše piše, ali ne ovo.
MARIJANA PULJAK
Da, da, piše u očito...
PREDSJEDATELJ
(-nije uključen mikrofon-) Ali ne da ste prozvani.
MARIJANA PULJAK
U očitovanju piše, koliko čitam dakle indikativno je da je samo reagirala, je li,
Marijana Puljak, je li tako, tako piše je li.
PREDSJEDATELJ
Točno.
MARIJANA PULJAK
E pa dobro, evo pa ja sad mogu, mogu li ja, smijem li ja komentirati?
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dakle nije mi jasno zašto je indikativno da sam samo ja, ne znam šta vam to
znači indikativno samo je Marijana reagirala, ja sam bila valjda najbliža mikrofonu tada u tom
trenu kad smo se svi nasmijali na taj vaš vic i rekli smo zapravo da nije, nije primjeren. Ali
evo dakle nije primjeren i na toj razini je ostalo, ako ste pratili poslije zna se tko je, tko je
izvršio zapravo upit prema državnoj, ovoj pravobraniteljici i ona vam je evo i donijela
zaključak dakle da koja smatra dakle niste imali namjeru uvrijediti iz........... žene, dakle ona
je već svoj zaključak donijela tako da evo, ne znam, imamo li uopće smisla o ovome i
raspravljat ovdje. Ali znači ovo je, bio je jedan neumjestan vic, viceve mi možemo pričat i po
hodnicima i ne znam, itd., ovo je čisto bilo nešto neprimjereno, nema neke strašne uvrede,
pričamo svi viceve itd., ali jednostavno neprimjereno u tom trenutku i ništa više od toga, a
kažem prijava je išla evo od INDEK-a, INDEKS sad piše da je ona donijela već svoju
presudu tako da mi o ovome ne moramo niti raspravljat što se mene tiče.
PREDSJEDATELJ
Moramo, jer se radi o mom moralnom liku. U 62 godine ja se nisam posramio
zbog svoje javno izgovorene riječi ili nečega, to je jedna stvar. Druga stvar, morate razlikovati
anegdotu od vica, to je velika, velika razlika. Dakle ja sam znao kako će ovo završiti, ali malo
ćemo zabavljati narod, jer narod to voli. Sad bi vas molio da se redom kako ste se prijavili i
očitujete. Izvolite.
MAJA DVORNIK
Ja sam netko tko je dugo radio u ženskim udrugama i osnivačica sam jedne od
splitskih ženskih udruga. Posao ženskih udruga je upravo ovakav da na ovakve stvari reagira
i ovaj, i ne znam o čemu se radi, kolege se nešto, nešto, nešto ih je vrlo zabavilo, ali ...
PREDSJEDATELJ
Molim vas, budimo, ajte molim vas nije ovo smiješno, svima nam se ovo sutra
može dogoditi.
122
MAJA DVORNIK
Ne, ne, zaista je posao, zaista je posao ženskih udruga ...
PREDSJEDATELJ
Budimo parlamentarni, Tomislave moram ...........
MAJA DVORNIK
... da na ovo reagira iz vrlo jednostavnog razloga što su žene vrlo često predmet
takvih viceva. Ja sam čula u onome trenutku kada su portali dali, ja nisam bila u Vijeću, ali
kada su portali iznijeli ono što ste vi ispričali ja ću vam reći iskreno to je djelovalo vrlo
nespretno, istinski nespretno, da li je to točno preneseno ja ne mogu reći, ali jer u otm
trenutku nisam bila ovdje, ali u portalima se bila digla poprilična buka i žene su se to osjetile
kao jedan ružan vic, znate. Mislim da ova vaša isprika više nego dovoljna, ja je osjećam kao
žena više nego dovoljnu i da nema smisla dalje o ovome pričat, ako vi osjećate potrebu
zašto ne. Međutim možda neka dobra škola da se ženske udruge ne zabavljaju sa Gradskim
vijećem sutra, da se ipak malo pripazi na tu jednu recimo rodne anegdote, ako to tako
možemo nazvat i da to zaista, šta je rekla gospođa Puljak, da se to ostavi više za kuloare
onako po hodnicima gdje jedno drugome možemo neke stvari reći, a ne da ovaj to pričamo,
to pričamo na Gradskom vijeću. Eto samo toliko. Da li ste. dali ste dobar materijal,
jednostavno ste dali dobar materijal u određenom trenutku, je li. Hvala.
... ( - kraj 6. kazete B strane - )...
PREDSJEDATELJ
... sramiti. Idemo dalje, ali prihvaćam vašu sugestiju zaista kao svoje kolegice i
prihvaćam ovo sve šta smo, a replika. A izvolite gospodine Luka.
LUKA PODRUG
A ja bi poštovanoj kolegici ako ćemo čitati i analizirati i sada secirati onda se
ovdje ovo je anegdota, ako hoćete, o glupim muškim ili ograničenim muškim a nikakvim
ženskim, a s druge strane imam potrebu reći ministrica vanjskih poslova na jedna tako podal
način uvrijedi vukovarske majke, koja se to kad ženska udruga javila, koja se
pravobraniteljica. Ma nemojte da dižemo žuć, jer me ovo vrijeđa zdrav razum. Ovdje se nije
dogodilo ništa, mi o tome raspravljamo, svaki dan se događanju takve perverzne stvari o
kojima svi šutite i zaista je uvreda za zdrav razum i ja ću zbog toga dok ova bespotrebna
rasprava traje upravo iz protesta izići, a vi me prijavite ovoj gore kozi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Prema tome jesmo li, molim vas, molim vas, jesmo li, jesmo li za to
da prekinemo ovu raspravu? Ne, je li, e, s tim, s tim šta bi ja ipak, molim, molim, s tim šta bih
ja ipak zatražio da se vi izjasnite, očitujete kako je to bilo, meni će to puno značiti. Da li ste
shvatili moju anegdotu kao poziv na nasilje nad ženama ili ne? Molim. Ma sad ćemo polako,
ovi, evo gospodin Gire, samo čas gospodine Gire polako, samo, samo trenutak molim vas.
Molim vas, samo časkom, molim vas čekajte, samo časkom, pa jesam vas zamolio lijepo, ne
mogu dobro ni razmišljati u situaciji kad mi govore i sufliraju sa nekoliko strana. Dakle ja
znam što je moj posao i istup gospodina Podruga, premda je prije govorio u prilog meni, nije
u redu i to je ono upravo što je gospođa Dvornik rekla, pazimo na to šta govorimo, ima
osjetljivih stvari i nastojmo ih izbjeći ja mu evo ovom prilikom ovdje pred vama, vi ne trebate
to meni govorit, ja to dobro znam, dajem opomenu zbog ovakvog ponašanja. I sad shvaćate
zašto sam ja govorio uvijek slušajte se međusobno dobro, upravo zato da izbjegnemo sve
nesporazume i onaj dan smo ih mogli izbjeći da smo htjeli. Izvolite, tko je sad na redu?
Gospodin Gire.
123
IVICA GRUBIŠIĆ
Evo ja, ja poznajem, ako možemo ovako, poznajem Borisa 30 godina, znam da je
izuzetno duhovit čovjek i prije svega kulturan čovjek, ali eto ja sam sad malo zabrinut
hoćemo li uvest verbalni direkt, ja sad moram pazit ako mi nešto omakne se, a ne bih htio, e,
e samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. Mogu li zaključiti? Izvolite gospodine Gjurković. I ti si,
gospodin Čepo.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa. Mislim da nije trebalo ovu točku stavljat na dnevni red, ali
pretpostavljam, razumijem naravno iz svojih osobnih razloga i traženja pravobraniteljice
moram reći da je naš predsjednik Gradskog vijeća imamo i simpatične i komentare i digod
viceve kako bi malo olakšao atmosferu i pokušao, nije jednostavno niti vodit, nije
jednostavno ni svima nama, ali to nam je posao i nema tu kukanja. Međutim sigurno da je
dobro da smo onda kad smo već to morali otvorili šta se predsjednik Gradskog vijeća
ispričao i ja to vjerujem jer i znam, svi znaju da on to osobno tako i gleda i vjeruje i ispriča se,
jer nema nikakvu namjeru da bilo kojeg uvrijedi, međutim ovo je samo jedna poruka svim
političarima uključujući prvo nas, u svojoj izgovorenoj riječi da vodimo računa šta govorimo.
Mi smo imali ovdje i kidanje diploma, ovdje proglašavamo pravobraniteljicu za ravnopravnost
sporova da ništa ne radi, bavi se glupostima ili kako je gospodin Podrug vrijeđao, dakle ovo
vaš vic se nastavio sa vrijeđanjima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja samo
radi svoj posao po zakonu i mislim da ako već raspravljamo o tome da je bitno da ovo
Gradsko vijeće nakon ovoga ili gradski vijećnici i taj dignitet političara bili oni u stranci ili
nezavisnim listama dignu na jedan nivo i da ono što ste predsjedniče Gradskog vijeća rekli
da se zabavljamo narod pa narod to voli, da mi ne zabavljamo narod nego da mi radimo svoj
posao, da poštujemo jedni druge, da se argumentiramo i nadmudrujemo pa da za ovo
vrijeđanje, ono što ste vi sad dali i gospodinu Podrugu opomenu da toga bude češće jer
mislim da će nas više i poštivat.
PREDSJEDATELJ
Na žalost, tako, zahvaljujem, imali smo dvije replike, e izvolite gospodine Damire
Ćosiću. Na koga je replika?
DAMIR ĆOSIĆ
Na gospodina saborskog zastupnika.
PREDSJEDATELJ
Hvala.
DAMIR ĆOSIĆ
Razlika između, je na vas je replika, znači razlika između ovoga ispada
predsjednika Vijeća i moga i moje kidanje diplome je u tome šta je na njegovu reakciju je
reagirala pravobraniteljica, a na moje kidanje diplome je reagirao pokojni Tito iz groba,
pokojni Josip Broz Tito.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo izvolite.
GOJKO ČEPO
Ja ovaj vidim da je, da je koncentracija pala, zapravo ja sam imao namjeru
zatražit, zatražit da mi kao Vijeće raspravljamo o povjerenju predsjedniku Gradskog vijeća
odnosno zatražit smjenu predsjednika Gradskog vijeća zbog ovoga ispada, jer svatko treba
124
odgovarat za svoje, za svoje ovaj izgovorene riječi, ali s obzirom da po toku rasprave vidim
da sam u manjini odustajem od tog prijedloga. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ja bi, ja bi završio, samo sa jednim događajem od prošle
nedjelje, molim vas, neću, nije, nije, prava je stvar. Evo sad ćete, sad ćete vidjeti nešto, ja se
nadam da ćete dijelit moje mišljenje, došao mi je bračni par u Vodovod, problem sa
priključkom, kuća (-čuje se više glasova-), kuća, lijevo-desno, ne, ne, molim vas i žena je
počela govoriti, nije, nego je on pokušao prekinuti, međutim ona se nije dala i on je tad rekao
čo jedna jesam ti lijepo rekao da mučiš, sve si mu krivo rekla, sad će nas odbit. Evo sad sam
se ja sjetio upravo tog vica i upravo se radi o, o takvim ljudima. (-čuje se više glasova-) Ne,
ne, samo da vam kažem, dakle imate, molim vas, molim vas, ajde zezate se, nema, nema, e,
ovi, htio sam vas nasmijat. Dakle ovdje se nije radilo o fizičkom nasilju, ali se radilo o
mentalnom nasilju. Mi govorimo upravo o takvim muškarcima, eto. Ali, ali drago mi je da sam
vas uspio sve nasmijati. Je li ja mogu zaključiti ovu točku dnevnog reda? A šta se čudite
gospođa, niste shvatili? E, niste shvatili, e. Može jednu repliku, evo izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ja predlažem predsjedniku Gradskog vijeća da pravobraniteljicu zovemo i da
sudjeluje na svakoj našoj sjednici i da budno pazi šta mi govorimo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo ga, zahvaljujem. Evo dakle skidamo i ovu točku s dnevnoga reda na način da
smo se fino, lijepo ispričali i našalili i ja bi vas molio bez ikakvih zamjerki međusobno ja
osobno nisam ni uvrijeđen ni ljut na ništo. Čuo sam ovdje pametnih stvari, pametnih
prijedloga i zaista se moram složiti sa gospođom Dvornik i sa Gjurkovićem, moramo, mi smo
javne osobe i zaista moramo paziti što ćemo u kojem trenutku izgovoriti, posebno u vezi onih
situacija gdje se možemo pogrešno razumjeti, a iz toga onda proizađu malo i veći problemi.
Zahvaljujem. Idemo dalje na 34., nije ovo, je, 34. točku dnevnog reda, to je prijedlog rješenja
o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita.
Ad 34. Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita
Izvjestitelj je gospodin, molim, ne, ne, ide ovdje.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala vam gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća ...
PREDSJEDATELJ
(-nije uključen mikrofon-) Ajmo još malo strpljenja.
MILAN BLAŽEVSKI
... za izbor i imenovanja je na svojoj 17. sjednici održanoj jučer 17. veljače utvrdio
prijedlog rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća Grada Splita te vam ga dostavlja na
raspravu i odlučivanje. U obrazloženju čisto napomena da, da ako niste pročitali, dakle naše
Socijalno vijeće ima 11 članova, sada predlažemo izbor sedmorice, sedmoro pardon,
naredna četiri člana će se sukladno prijedlogu gradonačelnika o izmjeni i dopuni odluke o
radnim tijelima nakon, nakon što, nakon što se formira dakle danas ako tako izglasujemo
Socijalno vijeće će se nadopuniti iz institucija koje su sukladno odluci participiraju u našoj, u
našoj, u našem Vijeću. Dakle radi se o Centru za socijalnu skrb, Upravnog tijela nadležnog
za poslove socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, Udruge branitelja, Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavanje, predstavnika umirovljenika i civilnog
društva, dakle sada obzirom da smo dobili prijedloge Centra za socijalu skrb, Upravnog
odjela za poslove socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, četiri člana Vijeća su iz reda vijećnika, a ovo troje je iz ove tri institucije, dakle
125
još četvero ćemo naknadno dobiti prijedloge te četiri institucije. Dakle predloženi su Ivan
Banović iz reda vijećnika, Stanislav Čudina iz reda vijećnika, Ranko Milić iz reda vijećnika,
Damir Ćosić iz reda vijećnika, Tatjana Vukman iz Centra za socijalnu skrb, Romana Škrabić
iz Upravnog odjela za poslove socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i Elena Gudelj Hrvatski
zavod za zapošljavanje. U privitku imate CV od gospode, gospođa pardon koje su iz ovih
vanjskih, dakle van reda vijećnika. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Evo gospođa Daša Dragnić pa gospođa Marijana
Puljak i Petar Škorić.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja bi pitala prvo jesmo li i kada odnosno kad je na redu ovaj amandman o na
prijedlog odluka o izmjenama i dopunama Odluka o radnim tijelima gdje se mijenja sastav
ovog Socijalnog vijeća. To nam je negdje ...
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) .............. amandmanu ................... ja se ispričavam
.......... Zavod za mirovinsko, a treba bit ........................
DAŠA DRAGNIĆ
A u kojoj točki je to, jesmo, mi nismo glasali o tom amandmanu niti je bila
rasprava o tome. (-čuje se više glasova-) Šta? Bio je amandman o stožeru, nije bio ovaj.
PREDSJEDATELJ
Ma gospodine Blaževski ajde pomozite da sad napravimo red u svemu ovome.
Imali smo, evo ovako, imali smo četiri točke, ja sam baš zapisao, prvo je prijedlog rješenja o
imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splite i ovdje mi stoji da se, 32 glasa za, da se uvrsti kao
dopuna dnevnoga reda.
MILAN BLAŽEVSKI
Dakle predlagatelj je gradonačelnik, ja se ispričavam, ja ću pomoć kao vijećnik,
dakle radi se o izmjeni i dopuni dnevnog reda koju smo na početku imali, prva je bila
amandman na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o radnim tijelima Gradskoga
vijeća Grada Splita gdje se u članku, članku 2. navodi, ja ću sada ...
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) To smo riješili u okviru točke.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ma u okviru, jesmo, amandman vam je bio, znači
amandman gradonačelnika je sastavni dio prijedloga, kad se glasovalo o prijedlogu onda se i
amandman usvojio.
MARIJANA PULJAK
Ali, ali samo, tada smo samo stožer spominjali, ovo se nije uopće čitalo.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, evo ja ću ...
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ne, ne, amandman vam je bio na klupama podijeljen,
pogledajte pa ćete vidjeti.
126
PREDSJEDATELJ
Evo samo trenutak.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Amandman je sastavni dio prijedloga sve do okončanja rasprave ...
PREDSJEDATELJ
Blaže, Blaže, evo polako, mogu li vam ja pročitati što sam pročitao Gradskom
vijeću prije ovoga. Dakle, napominjem da je gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj
sukladno članku 81. Poslovnika podnio amandman na prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita te on postaje sastavni dio
prijedloga. Amandman je dostavljen na klupe. Da li je to to, ima li sad nečega spornoga?
DAŠA DRAGNIĆ
Da, samo šta, Drago je, može, samo tren, Drago je zapravo govorio u ime
predlagača i tad je pročitan onaj dio o stožeru i nije pročitano ništa drugo i kad se glasalo
glasalo se o tome, mislim ja mogu prihvatit da, da smo sada izglasali tko nam kriv, ali
zapravo nismo, nismo pročitali, za razliku od stožera, nismo pročitali ovaj amandman. Nismo.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Nije ga trebalo čitat.
DAŠA DRAGNIĆ
Zašto?
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Jer je on sastavni dio prijedloga.
DAŠA DRAGNIĆ
A mislim sad nije, dobro. A zašto smo onda o, Stožer, o povećanju broja članova
stožera to smo pročitali, a ovo nismo?
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Nije, to je bilo u prijedlogu odluke, amandman je
sastavni dio prijedloga ako ga je predlagatelj do okončanja rasprave o prijedlogu ....
DAŠA DRAGNIĆ
Dobro, ajmo ovako, formalno će ispast da vi imate pravo, ali ajmo se dogovorit da
je ispao zapravo nesporazum i da nam je to pobjeglo ispod radara, jer da je trebalo pročitati i
raspravljat o ovome. E, a mislim.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, ja znam šta sam pročitao ovdje i možemo preslušati i tonski zapis ...
DAŠA DRAGNIĆ
Možemo, da.
PREDSJEDATELJ
... i bit ćete uvjereni da sam ja to zaista pročitao ovako kako .........
DAŠA DRAGNIĆ
Vi jeste, ali kad je bio, kad je bilo obrazloženje predlagatelja bio je riječ samo o
stožeru i povećanju broju članova stožera, a o ovome nije bilo riječi.
127
PREDSJEDATELJ
Evo, evo sad će vam donijeti gospođa Blaža, ajte.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Vidite, ovdje vam piše, koji je sastavni dio prijedloga.
DAŠA DRAGNIĆ
Vidim, ali se o ovome, ovo se nije, ni reklo a, spomenuo se, ma kako nije trebalo.
Dobro ajde, dobro.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, ajmo, ajmo se još malo, ajmo još malo koncentracije. Jeste vi htjeli
gospodine, e, ali mislim da ne treba. Čekajte gospodine Blaževski. Ajmo, neka netko fino,
koncizno napravi ispravku toga što se desilo. Ajde Blaženka recite.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Ovako, gradonačelnik je utvrdio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o radnim tijelima. Nakon par dana utvrdio je tekst amandmana koji je sastavni dio prijedloga.
Po Poslovniku amandman predlagatelja je sastavni dio prijedloga i on ne treba posebno se
izglasavat, nego kad se glasuje glasuje se skupa o prijedlogu i amandmanu. Međutim šta se
dogodilo, u ovom amandmanu koji vam je podijeljen na klupe stoji da je u članku 11. stavku
3. da se on mijenja i glasi, pa između ostalog stoji da Centar za socijalnu skrb daje jednog
člana/članicu, Upravno tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi i zdravstvene zaštite jednog
člana/članicu, predstavnik/predstavnica udruga branitelja iz Domovinskog rata jednog
člana/članicu i pogrešno je stavljeno da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje daje jednog
člana/članicu, trebalo bi stati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, eto, a mi smo
izglasali mirovinsko umjesto zdravstveno i sad bi trebalo evo jedino ovo vratit.
PREDSJEDATELJ
Ako vi želite, e. (-čuje se više glasova-) Ma ne.
(-čuje se više glasova-)
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Da, ali u odluci mora stajat da zdravstveno, Fond zdravstvenog daje predstavnika
a ne Fond mirovinskog eto, eto.
MILAN BLAŽEVSKI
(-nije uključen mikrofon-) Taj fond nije ni predložio u ovoj današnjoj odluci ...
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Nije predloženo, tek je ...
MILAN BLAŽEVSKI
(-nije uključen mikrofon-) ... još nije, prema tome nismo napravili posljedicu s
današnjoj odlukom ovaj nisu nastale posljedice, dakle doći će prijedlog od fonda onoga koji
treba dakle zdravstvenog.
MARIJANA PULJAK
E ali u čemu je, mogu li samo reći zašto, zašto ovaj protestiramo, zapravo zašto
nam je ovo bitno. Ovdje smo s ovim amandmanom zapravo izbacili predstavnika interesnih
skupina, udruga sa invaliditetom. Imamo udruge koje su nam se prijavile, prijavile i
protestirale protiv toga i htjeli smo o tome raspraviti, a nije bilo prilike da o tome raspravimo,
zato vam govorimo. Imate mrežu udruga osoba s invaliditetom koja se izričito buni protiv
ovoga i govori dakle da se oni ...
128
MILAN BLAŽEVSKI
Ako mogu u ime predlagatelj, predsjedniče pardon?
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
MILAN BLAŽEVSKI
Dakle upravo je tu ova greška (-isključio se mikrofon-) što smo dobili u ................
(-uključen-) osiguranje predstavnik iz tog fonda će biti i predstavnik te interesne skupine.
MARIJANA PULJAK
E, a to vam udruge ne priznaju da su to predstavnici osoba s invaliditetom, (isključio se mikrofon-) oni traže da se .............. Primjedbu dakle traži da se u ovo Socijalno
vijeće imenuju predstavnici četiri skupine osoba s invaliditetom i točno ih navodi koje su to
četiri skupine. Znači ne priznaje da je ovo zamjena za osobe sa invaliditetom.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
...... pročelnice Upravnog odjela za socijalnu skrb, a ja sam sudjelovala u izradu
nomotehnički ove odluke. U raspravi vezano za ovu odluku je pročelnica kazala da je vrlo
teško između tih interesnih skupina izabrat predstavnika koji će bit u Socijalno vijeće, a da
Fond zdravstvenog osiguranja, on predstavlja svih, ima stručne službe i da bi Fond
zdravstvenog najbolje zastupao interese svih tih invalidnih skupina. Eto tako vam je bilo.
PREDSJEDATELJ
Može, izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle ovako, ja, ja vas prvo molim, ja čekam od, od početka tu kao točku i zato, i
zato sam sad i pitala to jer se zapravo ona nije otvorila. Dakle došlo je do recimo tehničke
nespretnosti gdje kad je, kad je predlagatelj obrazlagao promjene i dopune se nije dotakao i
obrazlaganja ove, ove promjene kako god ona došla, dakle ajmo je smatrat čak ne
amandmanom nego prijedlogom promjene, ali ona nije bila obrazložena, dotaklo se samo
stožer. Inače bi mi tada otvorili tu diskusiju. Ja ću si uzeti eventualno sad za pravo da kažem
gdje je problem. Ostavili smo to zato šta se oni ne mogu dogovorit ili ima četiri vrste pa je
onda rješenje najbolje nitko, mislim da je to vrlo loša, vrlo loš princip. Nama je ostalo u
Vijeću, su ostali predstavnici umirovljenika i ostali su predstavnici branitelja, je li, a zapravo
osobe s invaliditetom su ostale isključene zato što je teško izabrat, tko, ja mislim da to nije
dobar pristup, jednostavno mislim da je to prevelika, prevelika skupina da bi je netko drugi
tko zapravo to nije predstavljao. Mislim čisto ono ajmo razmišljat ljudski, mislim to je
Socijalno vijeće, hoće ona iz zdravstvenog ih predstavljat, mislim u koje ime, šta?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Mogu li ja predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Evo može, gospodin gradonačelnik. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Kolegice ja vas razumijem o čemu govorite, međutim prvo pročelnica Romana
isto tako u svojoj službi ima osobu koja je i sama je spada u osobe sa invaliditetom i ona je
ispred Grada koordinator svih udruga osoba sa invaliditetom na području Grada Splita. Dakle
kroz pročelnicu će ona zastupat i interese te posebne skupine kojih ima, vi ste rekli da
zastupa netko četvero, ja ih znam barem dvadeset udruga i vrlo je teško tu odlučit tko će bit
njihov predstavnik u ovom slučaju. Prema tome imamo dva zastupnika, jedno je od
Hrvatskog zavoda za zdravstvo, koji će doć, a drugo je i sama pročelnica koja isto tako će
129
zastupat. Prema tome s dvije strane imate nekoga tko po službenoj dužnosti zastupa njih i
oni se uvijek mogu obratit ili jednoj ili drugoj strani, vrlo često se obrate nama u Gradu da
zastupamo njihove, njihove želje, njihove interese, jer i sami imamo unutar Grada osobu koja
je formalni koordinator tih različitih udruga osoba sa invaliditetom. Prema tome stavljat
jednoga ili drugoga to je prilično, to je, zato mislim da ne bi trebali to napravit nego da se
držimo po ovome ovdje zakona gdje je to već predviđeno.
DAŠA DRAGNIĆ
(-nije uključen mikrofon-) ........................... civilni sektor, je li, dakle netko iz
civilnog sektora pa je ostalo ..........., pa je ostalo .........
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Kad stupi na snagu ova odluka onda će se popunjavat ovi koji nisu popunjeni.
DAŠA DRAGNIĆ
(-nije uključen mikrofon-) A šta to znači civilni sektor?
PREDSJEDATELJ
Ajde molim te Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Ja ću ponovit još jednom, dakle mi imamo ispunjene formalne uvjete za imenovati
većinu članova Socijalnog vijeća, nismo izglasovali, nismo izglasovali, dakle sedam od
jedanaest, ova četiri ukoliko, a mogu stručne službe, ja mogu, ako mogu predložit kao
vijećnik gospodin gradonačelniče, još jednom preispitat u dijelu koji se tiče participacije
ovoga, ovoga posljednjeg člana što je kolegica spominjala vezano za civilno, civilni sektor,
vezano, nepobitno je iz HZZO-a da bude dakle i sa, također sa pročelnicom Škrabić vezano
za zastupljenost invalida, jer smo kao vijećnici dobili pismo od gospodina Raosa, dakle
slažem se i ja da bi trebalo, ali radi se dakle o Socijalnom vijeću. Imamo nekoliko modela da
budu zastupljeni i invalidi u Socijalnom vijeću, nažalost ima veći broj skupina koji su,
nažalost, nažalost, dakle imamo prilike kroz ova četiri ako bude trebalo i ispraviti nešto u
smislu strukture i zastupljenosti, ali ajmo ga formirat da krene pomagat tim ljudima, ajmo ga,
ajmo ga danas pokrenut, imamo sve elemente da ga oživimo. (-čuje se više glasova-) Tako
je. I tome govorim, tako je, to upravo predlažem.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
A dobro, ovo je bitno iz formalnih razloga da bi mi mogli odluku o Socijalnoj skrbi
donijeti, jednostavno da ne blokiramo rad cijeloga, ne Vijeća, ne samo Vijeća nego i naše
službe, zato, a onda možemo naknadno razgovarat o četiri dodatne osobe, ajmo sad izglasat
ovih sedam koje je predloženo pa ćemo nastavit sa ovih četvero koji fale još.
PREDSJEDATELJ
Evo sad će, sad će ponovit gradonačelnik, bitno je da se mi između sebe
razumijemo i da nema nikakvih dilema, a onda ćemo lako naknadno donijeti odluku za pokriti
eventualno nešto što nedostaje. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle ponovit ću ono to je kolega Blaževski rekao, sedam članova od kojih su
članovi vijećnici Gradskoga vijeća i ovi po službenoj dužnosti koji predstavljaju institucije, njih
troje, četiri vijećnika iz naših redova i troje koji predstavljaju institucije, to bi sada vas molio
da izglasamo da Vijeće može bit formirano i da može počet funkcionirat. Na slijedeću
sjednicu možemo ići sa prijedlozima i onda možemo raspravljat tko, za preostala četiri člana
možemo raspravljat tko ima pravo, tko je bolji itd., svi, sve otvoreno, ja ću predložit jedne, vi
ćete predložit druge, ali da večeras završimo s ovim da možemo ići sa Vijećem i da može
130
Služba radit svoj posao, to vas molim . Eto još jedanput predsjedniče ako možete stavit na
glasanje onda ako se slažu.
PREDSJEDATELJ
Hoću vrlo rado. Dakle, e dobro, dakle stavljam na glasovanje prijedlog rješenja o
imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita na način i u mjeri kako što je gradonačelnik
objasnio.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je usvojen prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada
Splita sa 27 glasova za, jednoglasno, jeste.
E sad, sad mi reci koja da se, koja ide sad točka, još dvije, koja sad ide? Suci
porotnici, dakle točka 35., dakle (-čuje se više glasova-) prijedlog zaključka, točka 35.
dnevnog reda prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu.
Ad 35. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski. Izvolite.
MILAN BLAŽEVSKI
Zahvaljujem. Dakle predlažu se na sjednici Odbora održanoj jučer utvrđen je
prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca
porotnika Županijskog suda u Splitu za osobe Nediljku Marunicu i Katicu Bikić. Mi imamo,
obzirom da Županijska skupština nije još izabrala suce porotnike Županijskog suda u Splitu,
a obzirom da Grad Split ima pravo predložiti 50 članova mi smo na pretposljednjoj sjednici
predložili 48, naknadno je stigao prijedlog jednog mjesnog kotara i mislim da ovaj prijedlog
treba poduprijeti, radi se o Neslanovcu, dakle naknadno smo dobili i treba poduprijeti i ovaj
prijedlog tako da ispunimo svoje pravo da imamo iz reda građana Grada Splita 50 sudaca
porotnika. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih, stavljam točku 35. na glasovanje. Dakle prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o
utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu.
Tko je za? –
Ima li tko protiv? –
Suzdržan? – Nema.
Utvrđujem da je zaključak usvojen sa 24 glasa za, dakle jednoglasno.
Sada slijedi točka 36. prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja životinja
sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od
jedne godine.
Ad 36. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja
sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za
razdoblje od jedne godine
Gospodin Špiro Cokarić je izvjestitelj. Izvolite molimo vas da nas ukratko
izvijestite.
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Hvala. Zakonska obaveza Grada je organizirat poslove uklanjanja životinja sa
javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora. Kako nemamo svoje trgovačko društvo,
131
poduzeće u vlasništvu odlukom, zaključkom gradonačelnika je raspisan javni natječaj.
Imenovana je komisija i na natječaj se javila samo tvrtka AS EKO d.o.o. iz Šibenika.
povjerenstvo ili komisija, kako ćemo je nazvat, u sastavu Davidović, Barčot, Babić je
valorizirala i analizirala ponudu po elementima i ponuda zapravo u svemu sadržava ono što
treba ovaj sadržavat. Kažem samo su se oni javili šta možda nije ni čudo, jer u materijalima
koje ste dobili dali smo i grafički prikaz gdje su ta skladišta za životinje i najbliže nam je ovo u
Šibeniku koje drže, ovaj, oni. Komisija je predložila da se prihvati ova ponuda i da se donese
zaključak ili prijedlog odluke o povjeravanju poslova toj tvrtci. Možemo možda je analizirat,
ponuđene cijene su, e jedina je, cijene su onakve kakve su i nemamo drugog izbora, je li. I
ugovaramo, ugovaramo na rok od godine dana jer se nadamo da će se u toku godine steći
uvjeti da bude i konkurencije. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema,
e, izvolite.
GORAN SUČIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Evo ja sam bio jedan od inicijatora da ........................ ja
bi ponovio tu inicijativu koja je ......... 10, 12 godina, 13 .......... Po veličini grada i potrebi za
ovaj ................. postoji čak ..........................
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li prijavljenih za raspravu? Nema. Utvrđujem da nema
prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam prijedlog
odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja
životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne godine na glasovanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? – Nitko. Jednog, a suzdržan 1.
Dakle odluka je usvojena sa 25 glasova za i 1 suzdržanim.
I prelazimo na zadnju točku dnevnog reda to je prijedlog za davanje suglasnosti
na projekt spomeničkog obilježja.
Ad 37. Prijedlog za davanje suglasnosti na projekt spomeničkog obilježja
Izvjestitelj je gospodin gradonačelnik.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle već sam vam na početku objasnio, na zamolbu postrojbe i obitelji izvršili
smo, prihvatili smo ...
PREDSJEDATELJ
Gospodine Sučiću molim vas, molim vas, još malo pažnje.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
... jednu malu promjenu koja je zaista iz četvrtastoga obilježja se prelazi na
okruglo obilježje. Dobili ste svi to, nemam vam šta više nadodati, drugo se ništa nije
promijenilo.
PREDSJEDATELJ
Dakle, podijeljeno je već je li? Odlično, ništa, sad će i to je u redu, e, u redu. U
redu je. (-čuje se više glasova-) U redu, evo ajde. Evo dajte da ja pročitam. Dakle na temelju
članka 36. Statuta Grada Splita, Službeni glasnik Grada taj i taj pročišćeni tekst Gradskog
vijeća Grada Splita na, to će bit današnja sjednica, je li, ukoliko usvojimo rješenje o
odobrenju postavljanja spomenika 9. bojni HOS-a. Odobrava se postavljanje spomenika 9.
132
bojni HOS-a na sjevernoj strani trga Ulice Ruđera Boškovića unutar prostora ograđenog
betonskim jerulama. Spomenik 9. bojni HOS-a bit će izveden od bijelog bračkog kamena,
sastoji se od postamenta s radijusom od 110 centimetara, visine 20 i valjka izvedenog u
radijusu od 50 centimetara, visine 320. Na gornjem dijelu valjka ....... se znak 9. bojne HOS-a
u bijelom kamenom izražaju i ispod znaka 9. bojne HOS-a pisat će slijedeći tekst: „Pod ovim
svetim znakom i hrvatskim barjakom vitezovi krv su lili i slobodu iznjedrili. Živimo u čast
mrtvima, u slavu prolaznik će pognit svoju glavu.“. Troškovi izrade i postavljanja spomenika
snosit će Udruga 9. bojne HOS-a, a troškove održavanja Grad Split. Ovim rješenjem o
odobrenju postavljanja spomen ploče, Službeni glasnik Grada Splita 18/13 stavlja se van
snage. Ovo će rješenje bit objavljeno u Službenom glasniku Grada Splita. I zaključak o
dopuni zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih
spomenika u Splitu, zaključak o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske
povijesti i ostalih spomenika u Splitu Službeni glasnik Grada Splita 30/07, 40 ...................
dopunjuje se na način da se u točci 2A iza rednog broja 2. doda i spomenik 9. bojni HOS-a
na sjevernoj strani trga Ulice Ruđera Boškovića unutar prostora ograđenog betonskim
jerulama. Ovaj će zaključak bit objavljen u Službenom glasniku Grada Splita.
Utvrđujem da nema prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu.
Tko je za ovaj zaključak i rješenje? –
Ima li tko protiv? –
Suzdržan? – Nema.
Jednoglasno sa 26 glasova. Dragi vijećnici i vijećnice u 19 sati i 40 minuta
završena je 9. sjednica Gradskog vijeća. Zahvaljujem na pozornosti i vašem trudu i radu u
današnjoj sjednici.
Sjednica završila s radom u 19,40 sati.
Sa kazeta reproducirale:
____________
Marina Trogrlić
___________
Suzana Milić
133
Download

9. sjednica - Za pametne ljude i pametan grad