Limagrain d.o.o.
SREMSKA
Tel: 021/4750-788; Fax: 021/4750-789
www.limagrain.rs
POLJOPRIVREDA
Godina III • Broj 37 • 11. april 2014. • cena 40 dinara
OD JUTRA DO MRAKA
O
S%Q=QC
AB" ?C C ? 6 C A"C6 66 6 "
6 66 A6 !6 C "?D6E=
G
6"?",H='DE=
6
"6"6"6=6B
B ?B " I" A ?" 6 @6=J?6""6?6A
6I ?6 " E CE
?=
K$LGK
3$JMNJ
$PGJOSIPA ŠAFARIKA
U OVOM BROJU
G
3Q
YKQJ$KPZYKQ
[QJ$K
3QG\%
=
GK
3$J
PK]JQ
JKP$JQ
W=
C
" " " E ?= B B 6=V"6
B ?@ B"6?
E6"?6 " W ? '(AB" V?X*
=
Q
QRJKMR
J
H'&H)(,,
Od 31. marta do 04. aprila
2014. godine
• Pad cene kukuruza
• Pad cene pšenice
!"#
$%&''()#*+%&''()''('#,''()
3(6%<=>>>=?=@=
• Rast cena u Budimpešti
$+/*-!+"
NOVI SAD • 5)#$5)"5)*1!$1*9/!$)'!$!6*)*!3"0$
:
#
;
< =
= =
+
<
=
;
<
=;
<
>
<
;?
=
K
"6 ?BA 6@ 6
"I?
??6 6!
*@" 6 [6
CA AA
6 P"\= Y*@"
" ?" za eneregtiku i minerane sirovine
!@ 5>>:> A(
"(
rijat za energetiku i mineralne siro(
@"@" (
A" B6 E6
yXz " " ? 2?
?.
Y " ? " (
tarijat za energetiku i mineralne
Y*@" ?"
?" " ? (
jinski sekretarijat za energetiku i
mineralne sirovine i Svetska Asoci(
"@"A""6*(
B 6 " 6"?@"6""
uvozne energetske zavisnosti i
?C" A *
P"?"
?A""A(
6 A"" 6" ?(
" ? (
A"yA@"z?"?
""A(
BC"A"A
na teritoriji AP Vojvodine.
Pokrajinska sekretarka za energe(
6 B
CC("C " ?B ?(
"6
"6Y*@(
" 6 6 A(
" ?6 A "
6E"3?
" " ?E ! ?""=M
"@ " " A(
E 6 6" A ? "@ "(
E ? *" "@
" P" ?6 6
?? ?" ?6 A@"C""
C6?"?6
[email protected] 3? " E
6" " C
??""A?(
A*A?=
6 6 ?6 ?6 6"6 B (
A6"B
A " ? "@
" C @ ?6
AA 6= K "(
@""I""?"
? 6 6 @ " 6
6I6"6?C(
6 I6 ?6 6 6E A! I"(
A 6 " C 6A
"*"= K 6 C ?"
?6 E A"(
"B"?6"C(
Detalj sa konferencije u Novom Sadu
C6 ? "" "
I C 6AC @B@
A=NAA""
A CC((
"C"?"E66(
6?6@" A"A (
AA6"C?6
6?C?(
"I" 6 ?"(
C6 I 6"
? B A" "
koristimo.
( " ? A" 6"?@""I6
6 *@" (
6 ?6 ?6 (
6 ( " CC("C 6 ??(
EE*(
"E@"66(
6@?"C*
6?""C
E B ? 6AC(
=K"C@?
!""A(
ne. Na osnovu ovog dokumenta
AC"CB
*"?I?""
C 6?6 " (
A 6 B C"
6 ?6 6CE EA=
( Y 66 ? " 6CE"
66A(
C"EE6
?"B?
( " BC" 6
6AC "" (
"AW?"?
!"6 A
AA 6 ?" 6" I " ?6 E ""E?C
?= J6?6@"6 E
E 6 C6 B I B 6AC
A" * B C
? A ?"B"
IA=$*6@"
AA6!
@6A"6?(
A! A6 6
6 ?" ? " C
6AC?6??(
?"B"A(
!=$A6"6
3?"?66A(
A66"?
BC" 6= J " P"A6
?"?@(
" 6 ? A ?(
"?A"
B?"A!6
??"""@=Y
A6 6 6 ?" ? (
A"=K"?A?(
"A"=$!
" 6I ? A
A
6AC " " @?""=œ"@
Y?@"A(
@"@?A(
A" 6 ? *(
AA?"E
A" ?" A(
"?@"
?E ?@" " 6"
6I"A6?@(
"6@"P""
C66
?#WA6A
?=
* 1 1
B*
I"6
Univerziteta u Novom Sadu je ista(
? I @
?@" ?(
nju energije. Naglasio je da se
6" ? "A??(
I"@"(
"6 6 I6 A "
BCC"C=
'
;
?
œ"@ Y?@ " @"@"6I
da iskoristi iskustva koja su tokom
AAB"A@"@"
@ A6 6"6 ?(
E X" " 6" Y ?B6"
A"*
I6?(
6 6 B" 6 6"B
? " " 6"B
" " ?
6 = K" ??
? A"C
IB""
" "= S E(
E * (
I" ?" " P" 6 "B """I"=6
BC"A"(
"6"
? ?" A(
sa.
% ? A "3A"@
iz Austrije je rekla da je uloga ovog
"6!A
? ? GA A" "@ ?6(
gne ugovornim strankama da reali(
" " = $* (
"3?G"
BC B C" 6 Y*@" " B"6"?(
6 6 ?A ?
A"?"
" 6" 6 " (
" E Y*@"
?" ?= " C
desetinama godina koristi agrarnu
6 A" 6CE =
P" " 6" ?@" "6 6
A"= P" ?A ?
?"6""?E(
BC"6=
=
| KJ3 A" S
EE G 6
6:
'> je
S$!"?(
6 " @" (
E?"="(
6" "E A" " ?" 6
"" B 6"
"6A66
?@""6(
?I=G?6"A
S$("AI(
"6A"
KJ3 ?6A 6C6 @(
"6 ?6 ?"6
A6 6 (
@6 A" ??" "
?@" ?! ? A B
6"6"A(
B " 6 6"B=
Y A6 KJ3 "6AI"
BC" E ?(
6 B " B"6"B?"?(
@6""?6
?" 6 " "
?""""E(
" " A"
" A = 6C
"@A"
"6
@ "" *E A 6 " 6 6 "B
"B"6"
BCA
inostrastva.
? ? "
6C"@(
A " ? @"@" 6
A@"A?(
@6CEE6(
?""?"6
A"6CE(
"EA"=
5
|J(}~~‚ƒ„…~†„‡~ˆ‰ˆŠ„‹~†„‡„
Œ„Š„‚‹~Ž~„†‰‹‘‚’„“~”
!"#$%""&'$#$%( NIPD "Sremske novine" d.o.o. Sremska Mitrovica
L$A"!EA"'&JJL'")*+)(Ap!C
• ,-$#!""',#)!"/)*'!"(qACL/)*'!""&'$!0$(A]C
• '")*+)1$)*+"!,$(ZNC+*2!"%"/)*'!"(QNCL)*'$3"0$(
pC
[email protected]"CBC
"QE"C
R?C
QQCy*?zMQ"C • 1$)*+"!,(H'&H()(,,
• 4+$15$)"0$(KKQM{
NKYS$KVX6?"S6
L*(?"?<6=@=
+*-*6!76$8(&H(''
2
Hy'),=z
6?"?&AAq
AC=
(M==y=z(=(
6Q@%
6
(=([email protected]
?6=
J
,()D)#
|KJ
=
(J,,,
11. april 2014.
VELIKI POLJOPRIVREDNICI SREMA
SREMSKA MITROVICA • +0$!+0$!#"B<,*!*)$-!"'")*+)G1"+))*1$H)$+$)+#/<+%$)+#/
"/-$,$!0"1$
Kvalitet proizvoda uvek na
prvom mestu
/ ;Q < =Q Q &
@
?
@
WQ>
Q<=
@<;>
@
=<
X1
X
generalni direktor “Mitrosrema”
A
kcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju “Mitrosrem” u Sremskoj Mitrovici
?"?C=Njalo je kompletno planiranih 650
E BC ? # E
" ,#, E 6A
""=E"?6=
" " B "
A6 6 ?"=?=
( G A
6?"A
"@??"A?B
A=
(YBAC6?C"6=N
sada je sve u fazi procena troškova
A" " C
"??"I
"C=
X"E
?"6\Q6¦=
A"I"A
@6?
A " 6" 6 ?6 A 6I ?6"
E ?= V "@
"?
??6 6 B ? 6I
C
?= " A B
zemljište je sa manjim procentom
AAB=
D
J " \Q6¦
A6 * ?6
sredstvima ili u saradnji sa firmama
sa kojima saradjuje oko semenske
Sistem za navodnjavanje
B"?=
KI""*6"
\Q6 ?6 uradili su sopstvenim parama i snaA6 I ) 6
""@"*6=
6@@"@"
IB"6
? A6 ?H=
- Kada se nadjemo u donjoj zoni
@?6""6A ?" * ?"
C 6 " AB6W
"C=
=
U “Mitrosremu” razmišljaju o
" @"6
?"A"?""
Setva pri kraju
6 E jedino je promena u površinama
zasejanih hektara pod pojedinim
6= @ " 6 "?"?B
? " "6 A=N"66"
površine pod semenskim suncokre6 ?B A
66=E=
C6 6 6 E
A 6"" " "
IBCB66A6"Aralni direktor “Mitrosrema” >
Sve na papir
" ?? B
??""
6BAC
A @A B \Q6¦ ( "
I ? "6= | E A"
C C 6 6
6?"??6!-
11. april 2014.
= $ "" B
6I=
Predstavnici ministarstava su i
E 6 BC \Q6¦??BA6@
predstavnici Ministarstva poljopri A svinje na farmi u Velikim Radinci6 A \Q6¦ ?6
I A BC" IA
?"?A6"B=
( 6 A6 " I
B"?6"?"
C ( 6=
6??AA6B
@"CC
A " "C C\Q6¦6"
A=
&
Asortiman proizvoda Korn produkta
5Y
*6 P6 @6
" B " A ? A"?"?
@ " A " )= 6 " A
BA?
?" A" alternativnih izvora na farmi svinja
P6 @6= J "B"6?"=
"
?BC""" I "
A" B 6A
"B?6
BC" ?E E
=
( K " A ?" C
ideja za koju smo neke elemente
uzeli iz ponude jedne firme koja se
?"6 E ?""=
3 " ! ?6"?C6E*"C?A?@"=K?IA
?=K"
?" A" ?BC ? 6?A"*6
"?@"=G?A""
"@ ?6 B A6B? ? E ?
BA?
?E "A 6 "
"
"
"C=
Na farmi više svinja nego ranije
" EC " " ?" \Q6¦A
"E ?= $ ?
odnosi na proizvode iz Poslovne
"@ \Y ?¦= 6 proizvodnji asortimana tih proizvoI" ? ? "E
AE = $6 6
?"EE
"?"=
( " " 6
E=
Q6B?
EA?"
direktor Mitrosrema Stojan StojaC=
$IB"B"E6
6 ?? A 6 ?" 6C
?B=
9
>
3
AKTUELNOSTI
VPqJV3M3P3
$J
GQ
YKQPXG
Gorivo na svim Tele 700
evra
pumpama
K
6 ?"?@
6" ? ?" A y A "
z 6 6 ?6?6
" " " 6AC 6 A6 ?"?6 A6 A6 " ? A
""" 6 6 @ E " ? A A ?B " Q
?"?B6?=
Y " 6 *
?" A
A A ?I
="'=A
"?"
6" "" ?6?
?"?"[email protected]
""""6 6 @
E " ? AA=
C\?A" ?6 '= A
C??
" "
?‡?= J66 ‡
!E ?
?6 6 6
"6=6"?A"#6¦=
\K B ?6
¦ " B ? B6
Y6@"_
>=
\Y # 6 CC6"6A6"C
" 6C 6E@" " " = Y
"B A" 66 E @ ‡" ?C6@"=
Q ?‡?
B6??
" ?? " A
H A"CE
C= GA ?? Y6@"6 6 6 J6 Y W
A 6 3 6
ϩ? 6 @ M
6 K??© 6
6 " R 6
K$6Q66
[email protected]
A"C6C6K
pA"M$AQ"6=
#>
=
nivoa aflatoksina u
mleku
C""A
*6#
# 6A6 ? ??
"6?"?B6??*=A
M6C"$
?6??=
"=
Q ?"? " A"C$
(?
?! 6 ?6
6 * ? ??E # 6A6?=Y? " = A
6AE
C*C"E
6666=
QM6C"??!E6
?!6??6
6 ?6 ?E
6A
* ?! ?? A@=K"AC6
B?B" " 66E
?6?B66*?=
6 " ? A
= " A@ * C
?=
\A3G"66"IB"@"
63?""
?B6?B"6"E ¦ " 6
M6C=
/
13 banaka
Q ?‡? B6??
"
?*=',
>??
"[email protected]"CEC
GA A" 6!E
??66 A"C6 C6 " ?B@ A"
?‡?EA=
( K "?‡" IB""@‡?B
?‡? " 6"@ ?A ?? 6‡¦ " 6 M6C= \‡?@ C ‡ 6C ?"‡"@ ( " 6 4
#
?
?<
q
w
<=;
?< Q
?< <
<@=Q@
PB 6 = ? 6 " ?= 6 ? "A"
C?"A"- ?6 6" ? C @ I B "B " " " ?"E B 6@ ? "A"?@(&A=
A
=
??@
KHA66- ? A6 ?
?6CABA '=?I?A ! " ? @ ? I H A#(,'?A6ª«
6= Q!6 ?@
A " =
@ C ?" ?
" ?@""@I
6E 6@= " ?=
K 6 "A
@
"A"E
" @
Kupaca za telad skoro da nije ni bilo
,?6 I 6%
\K"?"B Y I "
? ? A
A6¦=
6 @ AE@ Y 6 ? y? AB E
6B=YA6B
Az??A6=
" D( &A P@"?6"A"@#A- # &A E (#&A=
6%?5
A6= B " " Potpisivanje ugovora sa predstavnicima banaka
6 " ? """"?B"¦
"
C=
\N‡6"@6"
Q???
@B A" I"
?‡?66C6
"¦ " " ? 6?" \K ¦ M
VC= \GA6 " " ??
I ?‡?6A6??
?" ?6" A" B C
?!"
?"¦ @ "
VC=
Y"""
AA"?6A
" ?C" 6 ( =
Y6?"'¨AB"6
H¨
?" C A
[email protected]? ?‡? 6E@" ?6=
?B6"
* @ W @ 6@"A
?A?‡?AA ?@ ? @
y6‡A"6"A"[email protected]=
G? *
@??@"
#==6‡A#=== NE " 6A ? C
‡ = ?6 C
A "6 "
6?A=
6 6 " ? ?B [email protected] * " ?B
" ?B"6 ?6A
5
;?
=W`
AKTUELNOSTI
Y " ?B Q ?"? B6 ??B6"6
6@"6G?
A?C"Q?"?B6?
G? Q
*"BE A@" ?"?E A=$6
??@"'=
A=
Q ?"?6 ?!6 " A6 B A@"
?6 6@ ?C
?"E6
? E " " "A"= Y
? " " ?6 B
?"??EA=
KPJ
9;
?=h<
P?
"""6
6A?@"A
" ? ?" HD 6A!?"?6
[email protected]#?B"Y@""6"6=
Q ! "B '
A6 ? E 6C C ? @ ?"?A A=
K " @"6
? C ?" B" 6" ?C C
""?B"=
0Q
>
hranu
6C?E6? 6" ?@ IB"
EP"?
?@"?E6?" ?B " 6
?6 B ?A6 ?C" ?E6" "
P" ? =
PJ*""?A6 " V?6
A@"6 6!
" yVJ|z ? V?"""
*@" 6C6 ?C6 6 IB
?B= P" " ?!
?E6 " PJ
* " ?" "?E *6 6AC "E
IB " PJ
*36"
*C=Q6
"?A6B
6 [email protected] "?
? 6 ‡ ?6C66?"6
"66A"=Y"PJ*
6?" 6 ?BA@"VJ| "6 S " " 6 I $" ? 6AC 6CA ?‡?A ?
" IB= $6 ?6
A @ [email protected] "?E 6?" " " ?@" 6A ?E6E ? P" " ?B"PJ*=
[email protected]*66"
?@"
@" VJ| $B" " ‡
A?BBA?""@"
V? "6 S =
5
5
11. april 2014.
AKTUELNOSTI
KR3]
3$PKRVJQXJKQ
3Q
Pravi posao tek predstoji
$
=
<
@;>=
<
?
y
G=
@W
P
C"A"6 ? C ? 6 C
?C " A"C6 66 6 " 6 66A6!6C
?D6
E=
G 6 " ? " ,H='D
E 66 @6
6= " ? " 6= Y K A ? 6" ?"
6##
>
66?"6?6?
CB?666=
6 66 I
6"6@"6?6"BA"""?B@"@"?B"
6A ? ?A6 B B @ * ?6" "
6 66 ?"[email protected]
"BCA"=
6?6
? AB" C ?"
?A?"?@ " ??""
[?A\"B?=
?"6
6B6"
6"!BC"
==="=
" " I I " ?6
6B=
"
""66
= J66 6 ?B @?"B6
?6I I6 "
"6I6?E?E6
"B"CC
6?"=$"B
?I6 @ I ?
6???A6=$"6
B C "= VB
?"? ?C" 6
?I"6""CB=
Q"B6666"666B?E=
6 ??""6 6 ?66=
A6?
?6 ?I6 =$?"6
?""B"VC?6"% ( 6 I6 I
A " 6" B A A"66AA"
?"? ?B A " 6
??E6??"?@ 6 "C "
?"?" = "
A A B " B 6"
6 ? 6= E?!E6"A G" AE= "[email protected]
6=
!
>
;
EE A " ? "
?6"[email protected]
?"? 6E@" C E?6"?6""E=
A
" @" ? B AE
?"? " 6" 6AC
6B=
E @ 6 * ?6 66 ?6 A ?C
"6ACA
?6" " I 9
0
>?"?B
A@[\=J""
6" VC ? "6"A
A" ?B@ "6 @"BC?=
B"6
I"6I??=
( 6 ? " ?" A
"B A"
"???""6
?EE A -
Sejati se mora
"""?"I
Z6@!
""
?6" A ?" ?=
"?"?6
")
>A
6=
YC6E?N"
" 6 " !E
? @ ?"?E ?
6 A ?6" ?"?"?"=
Setva u punom jeku
11. april 2014.
G B "" ?@" " Zoran TriY
>C@"?,"6""@6@?B@=?
"E ?E $*C ?6"@?6"""@AE? " "E ! IB
"@"=
W " ?" " B
"*""A
@ ?6" ?B A= Q!6 " I
@ BE ? I W
INAB@"6
6?6=
6?
I "= "
6 ?6 6 6 " " 6 ?"6
E$*C"A
6 "" ? ? ? =
("?AC?"
=Q!66
" 6 6" 6I
! I "
?6"
=KA6?"?"C@ !" 66 @ " 6AC C C6 ?B " A ? Y=
( ??"" " C
66"
?" ?" ? = K
I A 6I=
" ? 6 " ?-
Manjak pariteta, višak problema
WNI"6?"
6!BE?"EE= @6 # A I y?B-
@z A != $ " " A I A != "
@I@?6" = 3 " @
?B@ # A6 ?6= G "
@ A B = " "*"B?B??B A= " ?
A,#=??B A ,#= V"N=
;=
>
? " B ?B "6A""=
YI B ?6 6"
" 6" " " 6 ?A=
$#,
>V"?6" ?6 " 6 ? A ?" 6" 6C
6E?"""""
"6=
( " ?" ' ? "= $ 6 6
!*===KI6?C" 6 ? 6 A?B6
??B6=A6
= R " ? ?
BA66"
6 E 6
I?B?A6
B " 6
66"??6P=
6 6 A6 ?6 ?6 6 ?"?@ 6A " 6 Gliša
1
> ! V " "C6 "E # " C
A6"=
( Y ?6A A 6ǻ 6 " @
?"[email protected]
6@"?6A=
JAAB"A
??"??6A6
6??B6=
"
?" A C " " 6A ?6
""MB"B
A?"@
"@
??=
S. P.
Na njivama od jutra do mraka
5
!$4$+*1$+$!0*"5*)5*+"#*5-05)"#)*'*"*-$/):"0"}q~
Ugašeno zadrugarstvo
B% Branislav Gulan
Š
ansa za opstanak Srbije i seljaštva u njemu je
i zadrugarstvo, koje je
? AB= K IA
)#= A oduzeta je imovina u vrednosti veC"6"=P" " D)#= A M ?E6"EA
" Q"A IA = ?6=A
""
devet pokušaja donošenja zakona o
A " I
sektor privrede jedini ostao van re*6E?@="?B"
bio je prošle godine i to je dokaz
A ?A B6?66=Jvremeno, donošenjem zakona o
6")=A
=A"Gni sud proglasio neustavnim pojedine njegove odredbe, likvidirane su
D 6" A 6A "E " ??
bio je samo otvoren i pošto nijedan
od poverilaca nije uplatio taksu i
pokrenuo zahtev za naplatu potraI6 ? ? @"
6 " 6 " I 6 ?I"=
?"ne sudije kod takvih zadruga, s obzirom da se niko od poverilaca nije
"?A??I"
da su one nastavile bez neizmirenih
5
;
<
=
=
;<
;=
Wq
=
=
<
>
milijarde evra - Posebno zabrinjava da u postupku iznudjene restitucije imovine verskih
??=Q?
=
'
<;
=@?
=
Q
i drugih zadruga što je u proteklih šest decenija oduzeta bez naknade i privatizovana
?"=J6"C
da jedna zadruga dana su prose ?I" " " E" 6
tom kratkom periodu ostalo bez organizacija koje mogu da obezbede
ekonomsku, socijalnu i svaku drugu
I E "@ sno sela koja su izopštena iz bilo
EA"?"=
N""C " " 6
? ?6 @"
6"?I"6"?IC6 N A6 "@"?6na zadruga dodeljena teritorijalnom
I6 " " E "" ?"CE
A "E6 ?"=
6"B?"na društvena svojina nad znatnim
delom zemljišta i druge imovine u
6"6A6B"
samo formalno pravno nasledjeno
@"6 " ? ""IIna svojina, a ona i danas egzisti ? G H= A
B ?"= $ " su jedino u sektoru zadrugarstva,
u proteklih više od decenije tranzicionog perioda,, opstao model
? " I 6
@"6= 6 A A"
"
je imovina koja je bez naknade od
)#=A IA " "C6"=
" ??
iznudjene restitucije imovine verE @" @6 ¯kih lica kojima je imovina oduzimana posle Drugog svetskog rata, nije
?"A
Primer regiona Kraljeva
G?66"?BB"C
[email protected]"M==="B
@"?C,=$CC6
6CI?"6B6C
6 != $ C A 6 6 A
A"B"6",(ED(EA?BA?
6I³³??C=EA"
@"""C?")EE
naselja ovog regiona i na prste se mogu izbrojati ona gde je broj meBAAC=?6?"@"?C"66?B
?A6"6AB"
66 A= K?B ? =# E 6""EA?BA?C
#=?AE
I@*=I"=
6
se izvrši restitucija imovine zemljoE AE A B " proteklih šest decenija oduzeta bez
?= N postavlja i pitanje da li vlast u Srbi"I
" C " 6 ?
Evropskog suda za ljudska prava
« G 6 6 B6
6 ?B == " B
je Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju zadruge
" Anim poljoprivrednim gazdinstvima
?"?6 ?C6 ?A BC" 6 A
politike, jer zadruge doprinose suzbijanju sive ekonomije koja samo
u sektoru poljoprivredu umanjuje
I ?E ? P(
H 6 = $6 ?E IE ?E ?"? A I
6ACB#=
Y"" " 6 P " ?I 666 ? "
koja je nedostajala u prethodnih
šest decenija i pospešivanje novih,
pre svega, specijalizovanih i nacionalnih zadruga koje u uslovima
6 ?" "C
6AC ? I= 6
6 "CE IE
sistema u svetu u vremenu izmedju
ED==Arile su porast ukupnog prihoda za
B'#66I
se pohvali nijedan drugi sektor pri"" " 6"=
Regulisanjem ovih pitanja Srbija bi
? A
zadrugarstva na kome je bila još
D)#= A " M ?E6"EA
" Q"A IA R=
?" 6E "E Adinstava treba zaustaviti i njihovo
?"" 6 I6
A"6 ?"6= napuštenim prostorima razvoj sela
treba inicirati projektima za zasnivanje novih modernih gazdinstava
#E?"
E"=G6@"I"
konstrukcija kreditnih linija uz kon@?EA"E
?E"A=
J " "6 = A"='A=
A" " A=G""?"HIE = K A ='# H,
6" A
,D ,D ?" 'H 6E A B
"H)6D,E
' 6 ?BE nosno 0,4 odsto i 80 drugih vrsta
zadruga od kojih su najbrojnije one
koje se mogu podvesti pod socijalne
AD?A
" A= " A 6AC " = G 6 ?"
društvena odgovornost, kao i servisiranje unapredjenja proizvoda i
" ?6 IB= mokratska je kontrola zadrugara u
?""=Z6"I
6?6C="E6BC"?
6AC 6 6" 6"
B ?"= NA najbolji oblik brzog zapošljavanja i
"" A B"6 ?I"6B=NA6ACI""?A?@"?6
?IB=
Kao na kraju sveta
VY"
"===6??
66?6Z6""?B=
G"AH6"EI6"6
terenskim vozilom, jer samo je prva polovina puta asfaltirana, a onda
E?666=?"? ?6E ?6 "A C 6 ??66=KC
AC"===CI
mnoga koja su nestala, jer sa spiska seoskih naselja u ovoj opštini
C6A?B"6B6=B
6"?"E6B"=G
"6B6"6"?=G6V
CB=
Nestanak Srbije...
G
"A6
B A B #= '="=KA=P"= B ? ? C " A
Srbija bude agrarna zemlja, ali bez
"= ? B C 6" E"""6=
"B"6?""E@=J
"E I " ? " ?
C ? 6 ?=
$ ? ?6 6
jedine parcele koje se šire postala
( A"ª J "B " ?6% ))= A " ?"privrednih gazdinstava se smanjio
= X6 " " ? '= C '#=
njih piše privremeno nenastanjeª V "CE razvojnih problema srpskog društva danas jeste brzo smanjivanje
seoskog stanovništva (depopulaciji
sela) koje prevazilazi tempo smanjivanja poljoprivrednog stanovB yA@"z= G H srpskih sela smanjuje se broj sta ""6= $ sa starijim stanovništvom, u njima
" 6" 6 C
prirodni priraštaj nulti ili negativan,
"??@""BI"
6A@"=
BI" A 6I ?
i gotovo nikakve šanse za zaradu,
66""BCAA?E@" A = ?B=I6
?" E C "A
I" 6" 6" ?"
I= 6 * ? 6E
6?@===
A@"
i demografsko propadanje sela moI6 ?6 6 ?6
uspešnog ruralnog razvoja, koje se
[email protected]?"?C
EE6"A=
Industrijska i urbana prenaseljenost
B " 6 B
C6 ?"? y? H
odsto), to se depopulacija sela manifestuje i kao senilizacija i devastacija poljoprivrede i svih seoskih
?""EAE6@" CE A ?BE
centara bez industrijskih pogona,
komunalne i socijalne infrastrukture
"[email protected] politika u ovim krajevima bi se
6 6" A"C"
ekonomskoj, agrarnoj, regionalnoj
razvojnoj i kulturnoj politici - bit " B" " "
mlade ljude istiskivala iz sela i po"?= G 6 ?A " 6 " ?? "
?" ?I" ?"?
u odnosu na industriju, da se pre! @ 6 strijalizacije i urbanizacije, da se
6ABC"
i komunalnu infrastrukturu seoskih
?" @"
(zdravstveno, penziono i invalidsko)
A" ?C"
?"?=$6" ?A6 " A@" ??@"= i preterana deagrarizacija je, umesto ranije agrarne prenaseljenosti,
prouzrokovala drugu krajnost - in" ?"=
"A?6?AB=MI
je skup, nestašica stanova je velika,
fabrike su prepune suvišnih radnika,
a u našim selima su mnoge njive tih
E"!"EC
" ?= "@" E" E
prostorno pomeranje ljudi, njihovo
A6" A6 ?I""=
"A
je u tradicionalnom selu uvek bilo
vremena i na pretek, dok u savre66(?=
u gradovima nema šta da se radi, a
u selima nema ko da radi!
}!>~
11. april 2014.
VETERINA
1?
/
=
? ?< @
; = >
)
;
??6"B"
BC"
#= P 6 @"@6""??MA"A@"=
Piše: '
=
:
@
0
>
Q@"
E 6 66?@"??AQ
?"? " ??A?!"6MAA"A
?A6 6 @"
K A" A@"
A6 ? " [email protected][
6\
C?B?I?"
?6?"=
G 6 ?!" A"A ?A6 "= 6 @"6@""A@"%
= KKK ( K A"
A@"
=KK(AA"A@"
=MKK(AA"A@"
KA@" " "6@"%
=
I
=PI
= KA@" ?6
BC"[email protected]
@===z
N E A@" " " I A ?
?6?B"C
N6AC??E@"6A@"6
@"?""EE6=
=?}~
KKK"?A@" " 6 ?!"A"A?A6=
KKK?@"?I
!6 6666 EE
6"6"?"
IAyQPXz6=
J B" ? ?!6%
= PB I" 6CE
I" ? !6 66
=G"E??EA@"6
66"?AB"
= ?6 6@" B"I
'= PB " 6 y WA"z
ǿǮǰǮǿǾdzǺ
<;
<
<?<
<
@
<@
;=
=
Q
}
<
~ @Q
?
5
=@ Q }= Q
Q ~ =Q = ;?
< =
? Q
=Q
Q =
}
==@<
<Y
~
=? },~ = $5# 5
Y<
!
< " ? @ " "
? A ?E "6
QPX=
M A" A@" B ? ?! 6A=KA=A66
=PA6@"?6""
"I•
= J" ?A ? ? A 6 @"•
=PB?@??E??EA•
'= PB " A"
E??EA•
#=GBC6Y6"
[email protected]
?@"PK!"?
BC" @" ?6
E??E•
H=P@"KKKA"E??EA•
)
=? })~ ?
@"?A?E"6"B"
?"?=
" ? A@"EI%
= G" " E??EA@"6 66 "? AB"•
=PB@?
?" " M" A""
A@"•
=
??
6•
'=PBE6"•
#= K!" ? "
KKK @" AB"A
B"@"Q?!"•
H= YB B" 6@"KKK""MKK•
,=YB6@"?A"6@"" ? ? G
" ??
A A" A@" "? I " "" ? A6 A" = $ 6" A ?@
@"A"=
)ƒ
?
; < @
< @<@
?<@
?
,
=?< 5
? = = ;?=
, -
,=J!"?
?!" AA A"A?A6B?6
??E6??
1
>Q
KKK???6
6 @"= G ?! I ! 6 @" 6 @" ?
B"?6C
" KK I
?KKK=K"
KKK " C "
A"6?!6?
"6I6I
=yKKK"A6z=
A"?"$?AA""?=G"6-
DzȞȐȓȠȚȓȒǾȎȒȜȐȎțȄȖȘȡȦȎȖDzȞȐȓȠȚȓȒǻȓțȎȒǾȎȖȥȓȐȖȸ
!"#$$%#
DzȞȐȓȠȚȓȒȟȝȓȤǺȖșȓțȘȜǽȓȞȖȸ
+#$%,
DzȞȐȓȠȚȓȒǺȖșȜȞȎȒǸȓȐȖå
11. april 2014.
= P I @"
" ; =
M 6A I B6
[email protected]?6
IA6= $ I"
B6 [email protected] 6?6?I=
""[email protected]?"6?"=
KKK ??6 !" ? 6@" " KK ?!"
¯@"MKK=
"A E"@"
?!6 @6 ? 6 ?I" 6AC
"!E;:
= ?"B" ?E ?•
= " CA ?¯ ?"y?E? ?= " ?AA
?6z•
= " ? ?A
?•
'=I"E?"EE"•
#= K" ? @" A ?!"
y ??
Az W =&6 A•
"
#&#'()
*
DzȞȐȓȠȚȓȒȟȝȓȤǿȎȐȎǰȆȎȞȎȤ
ǹȎȸȎȞȎȘ
?E
@6"=
A KKK " ??6 ? 6@""AB @" 6 " KK= 6 B "
A E " ? "= ? "A
C?@@"=
NKKK?!6?KK
" " ?"
? A6= " ? @"6"@"?
M6 A"6 ?A6
""??MKK
6CI"?=
'-%
&"/$(%
DzȞȐȓȠȚȓȒǻȎȠȎȦȎǿȓȘȡșȖȸ
K I" ?KKK=
= " C ?6 " " @" 6 6 A=
G"" ?C" ?E ?E 6= I"@"?C"?" 6A * A= yI W ?
"" "A"" ?B"
6 E6" 6"?6?
"A?===z
G ?C" A "
?"B" ?"
6AC " ? ?"CB"
[email protected]
,=& ??
@ #=& ??6=
KKKA6??!"6 ME A"E
?A6"P
"6CEI"yA"@
I " A6
6 W " 6A@
==z=A?"6
E(??6C?"?6A6
E?"
=6C
E A ?"?=
N I *6@" 6I C *% &H(H H&H(H,
H&H(HD=
56
'
(
'/566
$
89
:(
$%(:
!5
9
$
7
NOVE TEHNOLOGIJE
TRIFENDER WP
=@
/
;
+Y…5=@;
QQ
?<?
5
=
=@
Q
O
vaj preparat spada u grupu
?6" 6"B
B B B "=E
BB6"B"?"E?AEA"%©E6 E©?EE @
[email protected]
@
=
P=N?bom preparata Trifender WP mi
6"B 6 E"E6"
?@""@"
""=A??B?AEA"=
"A A ? 6
=N?("@C
?
?I *@"6
??=
:=;
=
$* " "
" " I"= ? 6 ? 6I 6E ?"=
" " 6"6*A@=N??"
?66B"[email protected]ª
!
?
@
M" [email protected] 6 " B"
?AE A"= 36 A ?BA""|EE M P "
6@"yQ@"$?z?AEA"
B B "E ? E
" A B =
K " I " " ? 6= G A? ?"% @@@"
?@ " BC ? "A ?? ?" 6?
6A"
"?6=
M" [email protected] ?6 yI" E" 6"%
#µ¶D"&Az
1Q=
? I 6A6 " 6"B 6"
B6=?@" " " !" E"E 6 6
" 6 6 "= M"
[email protected]?66 "= J?B"6
6|EEM-
&@
;
+Y…5†
·
·
·
N B E6 " 6"66
E @ " 6 6"" ?C
6AC "A ""
E"6"B=
N B 6""
B ?" !" " ? 6 C 6@"
=
N B 6I ?B
?" E=
&
;
†
6" " " = ?I
?" "
" ??" "AI""
A? ? ? ?
?"!
6=?6?%
6? ( ?? ( ?" (
@ ( " ( @ ( = G % @
( " ?@ ( @ BC
? ? ?B@ = 6 ?6
?C ? (#¨= N
C" A 6"
$*"""?E"
EA"= ? ? y #
Az?
@6B6
?!6 " E B?6???B6"?6"B
? = QI 6 B6 [email protected] ?" 6B"6 @¯ !6= QI
""?(
?(?"6"=Y " ??" =
5
N ? " # A&E 6",(DA&E=
$;
@
M"[email protected] " B"?AEA"=36
A?BA""|EEM
P"6@"yQ@" $? z
?AEA"BB "E ? E
" A B =K"I
" " ? 6= G A?
?"% @ @ @ " ?@
" BC ? "A
?? ?" 6?
6=
G?6 ?? $*¸66"B6 E"E
6"
?@ "" @" ""= A ? ? B ?AE
A"=
Y ? A "
?EAI
?C(A&E=
5
N ? [email protected][email protected]
" #( A&E 6 (# A&E= N ? = A& 6=G ""
?(?(? " ( A&E=
" #(
I
6"B 6? ? ?A?6=$*"""
"I"=? 6 ? 6I
6E ?"=
""6
"6*A@=N
??" ?6
6B"[email protected]ª
!
"#
8
Izvor: www.asunion.rs
11. april 2014.
PREUZETI INTERVJU
5)6')1"-$!55#"B<3YKRVKJP3KMSYGR$3$GKPKQ
G
;=
?
?
=
&‡
Y
@
W
<@
Q
<@
ˆ
<
q
:
<
?$;
;QQ
<;
;@
;
B"6"CB6I"6I"6=
N E H A * " ?6 B = I"
A6" B E" 6A B , 6?"6?A6 6@= A6"""EE"?""
B"=
$*@"B* *" " CE * " " @A
"6?6=
Y
$!%
$
U
AI"""H
A "?A *6
AAC" ( ? 6*@"=K6""I"
" " ?A * ? " "A6
A"?*=Q
?C ?B " 6"
\¦("P"=
(\6¦"66
[email protected]!66?C!""?"
6A\?¦ \ C¦ \ ¦ \?¦("?C """C " \ [email protected]¦=K"?C*"66"6
Q! ? ?
H C ?ECE E "E"???
A" " " " " *
""??C"A
""=
B " ? *@" "
666@"
?"? 6
6
6*@"6
(
A " "6 6 "6 ??6
?A6 I6 6 6
" ?"?6 B 6
"*"EA
BI"=
/ =
<
@
=
= < = @ ? ' ;=
Y†
(B"?*@""
666@"
?"?6
66*@"6(A " "6 6 "6 ??6 ?A6 I6 6
6 " ?"?6
B6"*"EABI"=
5
=
5
Y†
6
?
†
( E E 6 B"""B*?
6 " ?? 6 ( Y " * ? 6 ? " 6 ( " ?A6 66 ' "E ?A6 6 "6 " A 6@= J66
# "E ?A6 ?A6 6 "6 " ?A6 6"6=N" ?A6 Q ? 6 B " "
? C C " ?CH=A@" BA "?A*6
=
G?"EAB
* A 6 ?6
?6 E A@" =6E
@EB"6@
*6@*" C B "6 ?6=$6BE
A "6 C ?6H=A@" 6 6 "6
?A66"66B6
*=
6;
Y
Q;
/
;=
†
( $ " "B " ?""BI"
?6 " ?A6
"= " ?A6
" 6 " "
C 6 *
? B6 * B
?6?5=
Q666B
C"*E" B B ? """?*
I= PI " C C"I"C*6
?" """""?6?=
')
BA * C " 6 B6 B "E " ?= " B " ?" ?? I A 6 A " B B I" A6" B =
A?6
6?"6 6 ??A I B 6"
?? ?6 C ?A
!?"A?C""
E " E " C6?"?= $ 6 6 66 B C " *E"BB? " " "? * I=
PI"CC"I"
5
Q
Y
J6B?BA?
E= Z 6I E " E " ""?"?6?"6 E " ? 6@
E6?*"=
C *6 ?" "
" " " "
?6?=
'"Y
=
>†
(J*66??6
BC*
" 6" *6@" "AA6AC=
K"??6B
6 C " ?B " *= P" " ?6 ?6
???"?A" ?"? 6" ?
A B 6 ?" A"
A??"?*=
K CE BA GE"6"I"
A" "6 "6
"6 C "?*"66
?? "EA C
CB*(6E6Eª
"? * " E H A 6 "" ? ?"66!6 ?"6= $
666!E?"
AA@"???6
"E @ @ 6
?"6= $ " "" ?
*E
*@ " " @
E?EHA=
K"?C
? ? A6= J6 B ?B
A ? E= Z 6IE"E"
"" ?"?6 ?"6 E " ? 6@ E6 ?*" ( "
?*=Q?C=
?6('B
>
&
'(
11. april 2014.
(
)
Izvor: RTV, emisija “Brazde”
9
GAZDINSTVA
KPJ
RYQ3L/5*+"#B$)/:)$!/1$)#"B/
0;;
=
#
>
;
=
><
/-Q
@
ˆ
>
.
N
" ? " 6 C""C"@
?,E?B=?""
" ?" "B I
""?=YIC
@6 " " ?" E
?"?6
"= :
1
> B"NN[
6\
? " B?C"
?6I 6 ? C?"""66"=
( Y " B6 A " 66 " " 6 ? ?A
6I= ?B A "
?A ( A 6"BC"
6 " B ?6 B " ?"= Q" 6"?H"
" A E ? C6= GA6 " "6
?D?6
BB"=$!-
"
? "?6?
B" " AI! " B ?" ?"?-
( ?B@ @ " 6"
(?"?QC=
P ?CA ? "
,
+
" I " " ! C 6
?" 6 EC?"=
(EB?"""
A""?"6 ? = V "CE " ! " "
" "B" " !C"B"(
IC
6"
"?A"I"?@"= G C ?"" @?B""@6""=
Y " "6 A " C I "
A ? C "
6 A " E
6"=
( " " ?B 66?
AA"6(
?"A
" "C 6AC?"IB"C6"C
B?"@=
K 6 QC C 6E C A 6B" " ?
?"@"=
(Q66?C" @ " ?
6 @ I=
B"?6B
A )
J A A
6 IB= P ? G" ?
@"="6"!
@" " " ?!= J "
B " ""
@=GA66"6 ?B A" "
@= Q ? A H , BA ? 6 IB666"
"?(?"
QC=
"@?=
@ C @6 " ' " B 6 ! A ?
H = ( G """66
@ " ""C ( I E"6
6=
( P " B 6
GRK E" A B , A C 66
E"6 '
A " " ( I = ( Q6 6?66
"
"?"CE" 6 " "6I6C
?6E=
?" " A"
6""6
6""""BE"
%
( G ? ?!
@"C"@6!6"6C
6 "= 6 "=Y"A
?6
A?6YC"
"=II
?
C*@(I"
QC=(G6"
A " " B ?"
"""66 "B " A" BA
""=
1:;
>
IZ LOKALNIH SAMOUPRAVA
3]J|JL54+"!$6"!$!")$#*4+$%*1*!$#$!*,#*'$
@>?
#?'
#*+=
5>?=5>?@>;
<@
=
=<>
>
@5>?
V
C A 6
?C ?B ¯
B 6"" A ? AE ?"?EA
A?6""¯"BA
?C 6 6 @6= 6
???A6!
6?E
@ " 6 W P3$ Y? C@ C@ " BC "" A ?ABA6""
"@?C?B=J""
" K?B C@ I ?I"?!"
A*?C
?"BA""
"=
10
*&
!
([email protected] 6 A B
6"" A= 6
?6 "6 ?-
!6 66= R 6? C B B
A 6"" ?
6 6
@6 6 ?"[email protected]?C"A
I?6?E
*" B " "?(""Sava
%
> ? 6A
A?BC@=
J ?BA I ?6
6 A " " ??66
@6?BC?C?
@ A 6"" ?
??6 A B =D
= P@ ??E A
A " 6" A
?"? A " ?C ?B " "" ?A
BA 6"" 6A
66
@6=
G. M.
;=
?
GP"@[C@\==C@ % " AC
H&#D()H P $C
H&#'(#H M "C H&#)(#D N C H)&DD((D= Y
P" @ [" 6 W P\ ===
Y? % q" C6C
H&('H, A6 M H'&')(D(DH Q
QCH'&D()('q"
QBH'&D()()=
11. april 2014.
GAZDINSTVA
ZRQL/)*+$+"21")1:0$!"B*1<#"4*+)/"1)*)'*)1/5)"&#'!0"5$)$'$0&$
<;>@
#
=
=
=+Q
:
>
=
"<;
=
G
>H
%;
@;
S
11. april 2014.
".
odradio 12.000 komada gotove rasade. Ove godine pola rasade radim
6?C?AE"6"¯6
?"" @ IB
lograma po hektaru. Imao sam tri
godine za redom jednu japansku
Sakatinu sortu, ali sam odustao ?BA=
Uopšteno posmatrano uz pro-
/
#
6C6 ?"6 =K
hektara paradajza, sada ga je mnoA6"(?6""C=
Padine Fruške gore, posebno
"I " A6 za paradajz, onaj koji tu raste ima
najlepšu boju, mnogo je sladak, a i
dosta rodi. To su primetili kupci na
0
#.1
po komadu, nastavlja dalje o svom
radu i planovima ovaj rekorder iz
Z6=
KA"C6
zasadi 10. 000 strukova ranog pa-
blem oko prodaje, koji je ovaj pro" B 6 su problem i subvencije. Veoma su
niske, 6.000 dinara po hektaru, to
nije ni izbliza dovoljno ni za foliju
66?6C?"6=
J??@$E6"C
mora da radi paradajz jer od toga
I=Y"
"E"AII
?B E ?= G ?A
neodustajanju od paradajza i pored
BC"?"?-
Paradajz sorte Bobkat
pijacama u Beogradu jer pitaju odakle je stigao paradajz koji im BojaC=
( " ? ? 6
za svoju proizvodnju nismo dobili
ni dinar. Lane je Ministarstvo poljoprivrede donelo odluku da stimuliše ratarsku proizvodnju, ali i
da izbace paradajz iz podsticaja.
Imao sam te godine 4,36 hektara
paradajza, a nisam dobio ni dinar
@"=Z6
Ministaratsvo poljoprivrede, no bez
uspeha. I tada sam imao rekordnu
proizvodnju po hektaru tako da sam
I" ( A $E6"6I6?"6-
"C"I"(?"
6B"?"?C
?IA?C?"A
@!IB6
paradajz.
$ A ?C " Z6?B*6
I"?"=
- Jedne godine smo imali priliku
BA666""EIB
6I 6 I
ako smo spremni da se dogovori6=I"6I(?"$E6"CZ6=
Tekst:9
>
23
#.
a priznanjima se vratio sa Novosadskog sajma 2012. godine, na sajmu Eko svet dobio
je veliku zlatnu medalju za kuvani
paradajz sorte Rem. Svoje isku"Z6nac +Q
:
> je potvrdio i
dobijanjem priznanja grada Srem Q@ GI" \N"¦
nagrade Superiora iz Velike Plane,
pa priznanjem sa Festivala kukuruP"="C"nik diploma na saborima rekordera
Srema. Prvo mestu tu je zauzeo
=A"C C "" ?"
paradajza i 2014. godine.
6"?A"
paradajz? Kada je to bilo? Još dok
" SGJ \=6¦
C "" 6" " "
pšenicu, te je prilikom nabavki za
¯66"
mnogi gaje paradajz. Svaki dan oni
6 " ¯6 ?
stotine kilograma.
( $ 6 " = je to još 1986. godine kada sam
? " 6 " "=
Nisam nisam znao o paradajzu,
6 6 ?"66
prestajem sa proizvodnjom para"=Z6@"
"C6"smo prekidali sa gajenjem i, evo, to
6 " [email protected] DA("C=
?6
malo mašinski, Tihomir se usavršavao se, radio je i edukovao se, a
onda je pre nekoliko godina dobio,
za nagradu, sedam dana, uslovno
?@"@" œ"=
6œ""Eva ambasada poslali su grupu pro" " 6" 6!
"6""C?nik Srbije za paradajz. Bili su go BA 6 œ"
" ? proizvodi nisu mogli da veruju da
6""6I
da rodi 80 tona paradajza.
- U odnosu na vreme kada sam
?" " " 6 ?fesionalno. Tri su osnovne stvari u
" ?"% ? " ¯"
stvar, druga je ljubav prema biljci i
C " " 66 dobru proizvodnji. Jedno jutro paradajza daje vrednosno prinos kao
10 jutara pšenice ili kukuruza. Ima
tu i mnogo problema, ali isplati se.
Treba nabaviti dobro seme, dobro
odraditi, potrebni su adekvatni vremenski uslovi i obezbediti prodaju.
Prodaja sada kod mene nije problem, pošto sam ja to dosta dobro
razvio - nastavlja dalje Tihomir Bo"C=
U selu, na svom posedu, u okviru
registrovanog poljoprivrednog gaz "C A EC
da seje pet jutara paradajza. Ima,
?6@"6liko cedara paradajza: po jednu u
A N6 6
" 6 "" C Z6=
(6?6¯ni deo proizvoda od mog paradajza - da sok kuvamo mi sami. Uspeli
smo. Radi to moja porodica, sposobna i radna. Otišli smo na malo
bolje sorte, biramo kvalitetne sor ( B"@ 6 A
? " "6 C do 72 tone po hektaru. Toliko sam
imao prošle godine, kada sam bio
rekoreder Srema. Tokom 2013.
godine sam se povezao sa kompanijom Grow rasad, sa profesorom
$
1@
>< koji mi je
Polazak na svakodnevni posao - u njivu
"""?6"
delio za najbolje, za najkrupnije
?" 6 " 6
je polovina aprila. Ipak, dobar deo
?" C " ?nom maja, kako bi u avgustu imao
sirovinu za cedjenje soka.
( œ " sta dobra, sa njom sam 2013. godine ostvario prinos od 72.000 ki-
koja mu je potrebna, a subvenije su
i neredovne. Smatra da je to zbog
nezaintereosovanih ljudi koji sede u
Ministarstvu poljoprivrede i što se
B 6C ? " Qstarstvo trgovine dozvoljava da se
A?Y=
- Mi smo dozvoli da nam iz Tur " M ?dajz, tako da smatram da o nama,
Prskanje paradajza
11
POVRTARSTVO
ZAŠTITA BILJA
Biljne bolesti u organskoj proizvodnji
paradajza i njihova kontrola
U organskoj proizvodnji neophodno je mnogo disciplinovanije primenjivati sve mere koje doprinose da patogen
ne dospe u usev i da biljke budu što boljeg opšteg stanja i bez stresa da bi svi resursi prisutni u biljci, radi odbrane
< = 5
< =@ =
< ;
=Q = ; ;;?Q;
5@('$):>
Poljoprivredni fakultet, Beograd
– Zemun
U
vB " A ?
?A? " " 6?6"?"6 A ?" E
"
"E = G @" ?"
? " " 6
? "" E??E"6AC "6 B "E
?A=$6"
@" ?" "B 6I B 6 A ?" " ?
BC" "E
B ?6"E B"=
6 "" "E ?A @" ?" 6 " AE * 6 6 ? 6" "*6"BC?A?6E
*A@= Y " ? "
?@"A"?"6B"" ? ?!
6A C @" BC"
E?IE?E=
GA"?"?E
"6A@?"?6"-
Šta prvo treba
uraditi u organskoj
proizvodnji?
Y ? B " ? ?I" ?"B" 6"B BC" ?
" "" ?6@"B"
IE "E ?6 ? 6 "6A""6BE A" A I6
"" 6 A6
AE6 66 "
6A ? "
A " A"E
"=
6 " ? ?A?"
B"A?BA"
? "@ ?A
6A ! I"= A B ?A A" ?" ? ?"" 6 E 6A6 " " " ?A ?
6@"A"E"=
""I"?? ?*" A"
?" E A"E "=
K6A?6?6 ? !"
*66A?" " 6A EA?"BB
"E ?= J?
?B"
? ?I" ?"B" 6"B BC"
12
(&
&&
? " ""
?6@"B" IE "E ?6?6"6 A"" 6BE A"AI6""6A6AE666"6A?"A"
A"E"=
B"?B6?@?6C
?E6 "6
\
6A ?¦ "
" C 6AC6 E 6 A
?66=6
6 " C ? 6AC ? A
?!B6
"" "E ?A A" ?"= V ?E " "" C "?"6"
?""B
A"A=
?B"?"?"E
?= Phytophthora infestans
6" ?" ?A"6 Phytophthora infestans " 6 " ?"6?=
6?6
$">""!2?&
?= A B E"
@66IC
*"@"yz=A6A
"?6 "6 ?A ?
?C""""6A
6 A= P6
? 6I ?! Više cene - podsticaj
=
=
KA ? ?" I W¨
B @ A @??"B"
?@" ?!
?" ?! 6
A?"=
Organski paradajz
KA??"
I W¨ B @
A @ ?
?"B"?@"
?!?"?!
6 A ?"=
"? ?! "
6" ?"6
?"""
?C " E "B
??6?@=$?"AA?"?!6 ?I *@" ?6""BE6" ?" A = ! AA ?"
? ?I" ?C" "A"C"A? y z " "
" 6 66A
6"""?A=
JE?!
"E?A6A
?B 6 ?6 6
?A6?"?@*
? ""
? E =
G " " ?6 B6" ?? B"C ?
y'z=
A ?I" ?"
6I66
6?I6"[email protected]= K ? ?A
B 6 6 ?"6IA
$">""!2?
"""6E ?A y z " ?C"""IA
" ?@"
?A ""?A
?@" ?A 6I 6" 6 6E =
6I?-
$">""!2$
"
@"
? E 6?A6EE@"6?
6 "E B6=
?6A
"" 6 ?" I ?= X"
?A " 6 6? o| I E ,#¨
"6"?=
G ( 6 )= A
B " ?6" ?" P.
Infestans, ?@ ?"
IA = G 6 6 ? ?A " @ ?"
?"?@""
(
?@ 6 ?!
AA ?"= G 6 ?"6?*AB"
6 ?6 IE
" ?! AA
?" ?? ??
B= " B" ?
6A"6AA?E*6E" ?" " ?? A" ?"=
67 2 0 & &
8
$,&9;6%<=8
11. april 2014.
$#)*1*!#B$)+#
#
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Z
a pravilnu primenu hemijskog
?!" ? "
6"I?
** @" ?"E " " ?6 ?6E6?"*?@"=
MC YC y))Hz
? ** @"
I"E"6"E
? Q) 6 6E
X y z= G ,=
"6??A@""@""""E=
6 ? A6 "6 *6 " 6E
?= " 6AC "
6"B"BE?=
?!"""6A
??"E
6 6"??A?"=
?!" 6
?? ""
BCEB"E?
6I "A
?"=J?"B?!""B*6
HJ%L&
#O
(LOQGGQ,QGGR%
"?A?"@E "?@=
"" * @" B"
" 6@ ? E
"" ?" E6"
?!"=
!" 6I "
6*6@"? ? @"=
"A ?" ?
6 " * ?!" "" A !"=
G6A?C6
?"" ? "" "
?!" @ &
@=!"@"
6?E* ? " ? A ?!" " 6AC -
"" " ? = Y E ? 6I ?"B" ?E ? " ??"A=
"C ? 6 ?
*I"" ?! , ?A @" ? ?!" H ?A
@""'DA=X"
" ! ?!"
y6,D,#H,'
?A @"z ?
6?"6"=Y
?A?B" ?!" 6I B A ?C" 6 ? B" B
?=??"
5
?
;=
=QY
<
>
;
Y= =
Q ! > ;;
@=
@Q
" "C ? ?!,?A@"",#¨=X"?!" " " "6""""6 6 A ¨ E ??"= ""
E??""?!" ,= D= ?A
@" A " "
6#)''¨E??"=
Y" * ?E E6"A
?!" ? " "
6 ?6 E *??= $ ?? 6A?6""6
,?A@"
? ?6E ?
A#(H66=?6"" 6 " ? ?6E ? H( 66 ?(#66=
?@" ?
@A ? A" 6 B6 B C6
y666 ?z=
? @A?!"66E6"A?!"= 6E ? "
"6C"
6 ?6 !A
?? ?"6 66 6 6I 6
=G=A6"
?6E?"*C
? # 66 B ' 66 = K " 6A "
6!A*?
? 6A 6
"@ ? 6" 6 A ?
?@ 66
?6 ?? E6"
?!"=?"6
yB 6? Ez 6
@" A ? ?
6"""?6 !A ?? E6"?!"=
EF%*&
P"?
" ?C 6 6 E
?= " ?
!6IB""6"I"6"
E 6? B" B ?= K
A*?@?"A " ?=N?6 ? ?E " ? ?= !" ??C&?
B?C?BBC??6?6=
" " ? ?6 B ?BB?=
" 6A " " " "
A"6 E6 ?6=
œ6" ?!" A
""?"=
K6 A B E6" ?!"?C"?
(¨ I" (¨=
G@"E6"A?!"
6??"
?6 B )=
6 E6"A ?!" ? ?C" ?6?
B " D¨ ,H¨
A B= V *"?C"? 6 " ?6 ??= Y B "
AI"?
=$?C "
?!" A B
?
[email protected]""6 I" ?=
PA" 6 C ?
?!"
/? Q
<G%$
11. april 2014.
Y?C B ? ""C"6!"IBIE?"=
N ?! " "
?6EAEE 6 ?
" IB 6 ?" 66?=$?
I6!?
? ?6" EA"
AA ?@" A"E IBE @" ?!=
" @" E6"A ?!""!"
? ?!6
6AC ?6 ?A6
?!""""A"E6?66=
?"B"?666
@?6A6
?C ?= ! IBC6?
?"? IB ?" ? "
@= Y?C ? ? 6I ?A "
?""6 I 6!
AA=
@"E6"A?!""?C"?C?=
HG%$
O
"&?.OTFQF%
6?6""
@"[email protected]=
? "@"6A"
?6 66 B %
?"C"
?6 6!C"E ?
?@* 6 ? ? I" ? 6
?!"6
"" ? ?A ?= G6
?!" ?B ?=
!"6I"?('=
C"6""
? " ?C C6
I"6 BC = 6
6?A??!" ? "6 =
!"6 I" "
6" 6I ?C
B""AB=
I"BC?C"
66=
QI " " ?C"
? 6 ? E6"A?!"*
A"
?@"=N" * " ?A6
66 ? ?6
?66
66=QI"?""I"BC?6?C=œ6"6
?!"66@"A6
6 ?I ? " y
')z ? # &E E "Ay#z=
67
2$"
8
3
@2C3&
9
13
*!*),*!+""')_"#$5)"&#'!0$/&$4+"B*!15)+)/
EVROPSKA PRAKSA: &*1!",$",*+*)1$-!$#'$
&;
1
&=
1<@
=>=
=
;@=@<
?;@
<
@>
<>
=
$2$!%
.
P
osetili smo blok "Rišelove" plastenike u
B Q!"= V 6 A 6
[email protected]"
@" N E ?"[email protected]? *6 M B= K 6
A?"[email protected]=
|" ? " 6 6
6A""[email protected]
66=B?6AA
A"?6?=@"6
" ?B " ? ?" ? 62
?BA6"?#A
?"B'#A6
6 Q!"= B" 6A
A"'6/m2&AB""E66=
Dragoceno iskustvo suseda
M! 6" BC"
A6EA"
? "B )H,= A= Q!
I * " B" 6"B ?"?6 ?C6 ?@" B 666 6 ?6 I= NA A " A6A6"*"6AAy#(¨z=GB"I
?C A6
6 ? B" 6"B ?@"B"=BC"A6?CA6?
66 A6ª« G " A6
6 y? A&z
6BB
BCCN6"=M$PyA6zQ!"?C,)
6 A &62 A" ?B=
| M$P " &6= V B
"B,=D=6=
" @ BC" M$P ?"
6"?A??B
6IB=Y?BI66?6M$P"?B@
I A" @"= ?6 " 6 M$P ?
"" ? A" @"
AI""@=
Rezervoari za degazaciju i mešanje GTV
&=
? A 6A=$6A"
+'H¸=J? ?6 6 = $? A" 6 ?" @*A ?6? A + ¸= ?
?6? " '' ,# 6= J? ?6?
?" 6B 6B" ? ? = M"
6 !" 6? ? # o|= Y
? "
¿ ? ?"" 6? ( o|= "6?E?I6? @6 H ' o|=66?6E
[email protected]?@"??=Y"?"6? E ( ?
?I o|A"=
6 @6 @ A ?"= J6! ?"
?" @ y?"z"@@"?=Y"6!
?"A"?"
?B 6! " ?"=
C??"
E @ y?"z= @6A""=
[email protected]@6?"@=
&
G B6 ? A6 M$P A" @" " =
"6B""A"
@ ?" C " 6 ? ?C ?B
0#&#
6?Ho|=V?6??" ? B ?=
JBC6?#oC kanalima
"=B?6
?B E= 6?
E?"
#o| A A E!" A"E @=
A"??""6A?B""=
? " ?? 6"= M"" @" ? ""u se 6 ? !6 ?A6=$6?I-
5
=
=
" " " 6 @6
??BA?"AC=
""6"?BA B ? #
E=G"6"6""A"
""*yH(,z="!""?"B( ?A yz ?"E"66"6=
?"
A != ? 6"B ?" " *" *"?? I ? = N" E"" " ?
? " ?6 @6
66 y= ? ? ?z= 6
6" ?" ?"= Y"6
@6 B ?BAB" ?"=
M"@y?"z?"
E 6" 6! B? ?"=
/
" ?= $6? M$P B " D o|= B 6"
=D#6=Y?@"B
"=HD&6=G?6'B= B ? "
A yz A AA=$CI6B"???6"
/
#
E 6 ? ?"=
Y6?""?A6B
6?6 E "
E! I E 6 y?= ?"
@z=
NA?"*"6"B? 6 E ?" ? 6 "@"?=N6
"?=
*
Vodogrejni kotlovi na zemni gas
14
)@&6#8
?Q!?66"
R pC [email protected] BA
[email protected]= J " "@
" pC A" 6 "?B
Q!= $! " C ? ?" B6 y6z ?6= J A R6 6 " 6 A"" ?B B 6A
B A " ?C= V
BC"6 ?E @ A"6
@6 "" " B 6A6""A=
11. april 2014.
LEKOVITO BILJE
Q3P3pJRGYJPRVJ3RJRGY
Sremuš
'
;
(Allium ursinum)
&;
==
<
;
;
<
@ @ ; 5
=
>< =<
??<
;
Q
<
<
?
=
=;
=;
=;
Q
'
; = =Y? ? 5
= Q =;? = =
>&Q>
3<
; > @ =
==?Q
6B"?E?C""?C
"?A6=R""?"A"@"66?6"6=
"""@@[email protected]=
6B
I6 6 A6 E66 6 6 I6 ?6 @6
?I?6?6B66=R6I!!?
6 6 ? 6 " 6 ?""" "6 ? ?66"=
A" " " " ? ?B6 = G ?" " 6@ *@" @"" = " "AE
"@"?C=NAI"[email protected]""I6A
? 6 " A 6?A A " A6 "
*=NE""C6I"6|?"66?6
6"A"66CB@??EA?=
"6??"?"A@""?!""=
"@6"6""=
=
Q
GA"BE?E?"A"
?@=G"66"?"@6"
"6E6"=
Q! " 6 " "A 6 ? AA 6A I@@=NAAA""""A
A6BI6""B"6A"=
?6C"??"I@@"
[email protected]"A
AAA"E"=
#
@
P6B"""6?C?AA6"
?6?"y??"?Cz=
'
;
A""?*"6?""A@
??"@6"?B6=
RA""[email protected]
6"6"A=
6A"6"6=
K"?63?"@??"@?
""?""?=
$!@"6I"6?@?6B66"6=
5
;
I6A6A"6?6?C ? 6 ?BC" A B= G I "E ?6I?I"=B?BC?6I""
@ E = ? A ? ?C " ?
B"I"AB6=
,
)Q<'
11. april 2014.
Z"A"?C??6"6*@"6="
"""?""??"E
A?=
Z"A"!"??"6?"@"=
:,@>
15
PIS ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE
)*1$1"+)#"3$(
5
;
?
(
4
=
,
!
"
@
(DD od 01.01.)
V
inova loza se nalazi u fenofazi 03-kraj bubrenja: pupoljci nabubrela
ali još uvek nisu zeleni pa do 09 pucanje pupoljaka zeleni listovi
lastara jasno vidljivi.
Temperaturne
akumulacije od
01. januara
Datum
Pregledom pseudotecija, ustanovljeno je da je zrelost 02.04.2014.
godine 70,13%.
Pregledali smo ukupno 72 pseudotecije:
- K1 do 25% askusa sa formiranim
askosporama bilo je 1
- K2 sa 25-50% askusa sa formiranim askosporama ukupno 8
2011.
21.04.
108,33 DD
21.04.
112,95 DD
27.04.
109,04 DD
22.04.
112,62 DD
2013.
26.04.
98,16 DD
27.4.
115,15 DD
2014.
04.04.
51,32 DD
-
-
Na lokalitetima Novi Slankamen (02.04. na 131,38 DD) i Irig/Kudoš
(03.04. na 148,61 DD) u zasadima breskve registrovani su prvi ulovi
breskvinog smotavca (Cydia molesta).
5
;
?
(
,
!
Datum
Temperaturne
akumulacije od
01. januara
2011.
09.04.
114,08 DD
06.04.
135,54 DD
2012.
31.03.
81,68 DD
04.04.
124,27 DD
Datum
Temperaturne
akumulacije od
01. januara
2013.
21.04.
124 DD
24.4.
163 DD
2014.
02.04.
131,38 DD
03.04.
148,61 DD
Na lokalitetu Irig/Budakovac u zasadu šjive dana 04.04. registrovan je prvi
ulov šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na 57,49 DD.
Na teritoriji opštine Šid na lokalitetima gajenja vinove loze: Berkasovo,
C Q 3 BC" ?"6
@[email protected]=
5
@
?
(
?" ?!6 ?66CE
fungicida
Ń a.m. mancozeb preparati Prevent
D¸[email protected]
Ń =6=,(¸M
Za suzbijanje pepelnice potrebno je
dodati preparate na bazi elementarnog sumpora
preparate na bazi a.m. bupirimat
?? 6 #(3| @traciji 0,04% preventivno ili 0,06%
6 6 A C
66?"E6y"z=
G6Peribatodes rhomboidariaBC""
pripadaju familiji Curculionidae.
"
@
(DD od 01.01.)
- K4 sa 76 do 100% askusa sa
askosporama ukupno 11
Temperaturne
akumulacije od 01.
januara
2012.
- K3 sa 51-do 75% askusa sa formiranim askosporama ukupno 47
Faza razvoja vinove loze
Datum
Ń =6=???YE
M # 3| @@"
0,05%
)/1$(
5
?
(Fam. Tortricidae)
A 6 ? ?C
" I 6@" 6? " " E "I"EBCE=
Na lokalitetu Novi Slankamen u
zasadu jabuke dana 04.04. registrovan je prvi ulov jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na
51,32 DD.
,
5
":
?
(DD od 01.01.)
Datum
Temperaturne
akumulacije od 01. Datum
januara
Temperaturne
akumulacije od
01. januara
2012.
12.04.
64,12 DD
11.04.
89,78 DD
2013.
24.04.
59 DD
23.4.
76 DD
2014.
-
-
04.04.
57,49 DD
|6"?C"6EB=
&@
@
>
(breskva, višnja, šljiva)
S obzirom na najavljene padavine za vikend i još uvek osetljivu fenofazu
*@" ?6 B" @ A@ BA C
(Monilia laxa), treba uraditi još jedan tretman za njeno suzbijanje nekim
??AE6=
Breskva i nektarina:
S*%H,(H)|œ(|6I"%C@?
kraj cvetanja: sve latice opale.
Preparati:
Ń (a.m. ciprodinil) Ciprodex 0,05%
Ń y=6=?E6AEzK@'¨
Ń (a.m. iprodion) Dional 500 SC 0,15%
Ń y=6=¿?z
A6#(,#A&E
#@<;(
Fenofaza: 65 BBCH - Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno,
prve latice opadaju.
Preparati:
· y=6=@?z|?+#¨
· y=6=?E6AEzK@'¨
· y=6=zS@#3¸,#&E¸M,#A&E
· y=6=?¿*(6zY?&E
4(
Fenofaza: 65-67 BBCH - Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju, do cvetovi se
6I"%C@?=
Gusenica Peribatodes rhomboidaria
?"?!6! "
BC"@6=
?" ?6 @ 6@" 6"
E?*@?6=
$6"66=
5=@;
V**6|œH(H#*EyN
Bz??A@"y"z=
Navedene fenofaze su veoma osetljive, infekcija patogenom gljivom
?6 V. inequalis u ovom periodu nanela bi veliku štetu u
zasadima jabuke.
16
Preparati:
· y=6=@?z|?+#¨
· y=6=zS@#3¸
,#&E¸M,#A&E
· y=6= ? ¿ *(6z
Y?&E
· y=6= ?E 6A Ez
K@'¨
G @" "" ?
šupljikavosti lista (Clasterosporium
carpophilum) navedenim preparatima
dodati neki od preparata na bazi a.m.
?y|?#¸Q?#¸
Jabukin smotavac Q'D
|@=(¨z=
11. april 2014.
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD
Promet roba na Produktnoj berzi
od 31. marta do 04. aprila 2014. godine
Najva`nije iz protekle nedelje:
• Rast cene kukuruza
• Rast cene pšenice
• Rast cena u Budimpešti
T
IB =
B 6@
@I@ ? "?""
AAA?=
@ " "B A"?6"
B" IB 6"6
"@
?A&
AAA" [email protected] ?"@=G6
6 ? I" ?B 6!A"?
?" =' B " ?EB"C"6IB"H#¨=G?
A"I"="@
""?6A"
" " " "6 ?@ "6"')=D=#D"6@"?A
D,'¨B?6" ?6 ) &A y
?E"=
,'H Pz B " )¨ 6" Y " ?" ? " ?@?E""=
6 A y? W 6z
" ? A ?I 6
[email protected]
= N IB " I ? B6 IB= 6" 6C"
"66AI" A AB ? ?
?C ? A " @ B6 I-
PRODEX
6@ K3Â(I"" ?= Y @ " " ? "B ?6 *
?"A?"=E " K3Â " I " ?6"B"
?BA=|"?BA
? ,D &A P(
B " "B @ A "BA=A=
PC?6"I"
6 " ? ""= |
6 " ? ? ,# &A P( " " A ?" ? ?@,&AP(=
G@"""@?B@
" ? @ " ? ?
K3Â(
"C??6@?
=
B" K3Â I ' ? B
" ' E ? I A
?BA?=
5!/9*!$-"%"!$
(t)
3*!$5!/'*
'"!7,$
5'#1
&$-0/%*!$
-"%"!$
(t)
&$-0/%*!$
3*!$'"!7,
$5'#1
5)1*!$/'!
/!$5)*+2'!/
!*'*-0/
W`
W<qW<
Wq
W<qW<
W<“
Wh<W
Wh<W
=<
W‡“

Wh<`Wh<W

Wh<`Wh<W
=<
Wq
}>W
~
W<h
W<h
5@?<
Wq
q<W
q<W
<`“
1;
$!
`
qW<
`
qW<
<`q“
?
qq“
W
qW<
W
qW<
?
``“
W
ˆ`<W‡
<
Wq
W
‡‡<
+)$_!0$}~
3*!$'"!7
,$
5'#1
&$-0/%*!$
-"%"!$
(t)
&$-0/%*!$
3*!$'"!7,
$5'#1
5)1*!$/'!
/!$5)*+2'!/
!*'*-0/
Wˆ<
ROBA
=<
Wq
=<
W<“
ROBA
5@?<
W`
A ?
??"@H#&AP=
B@ " ?? "
@ &A y Pz " 66 @ ?E " ? )'¨= | ? ?B@ ?6
A""@
?B@=B""
¨ 6" @ " " ?B@=6?A=
6"6I@?B@ = I ?B@ = A 6 ? = A
?#¨=
KE"
A "B 6 @6 66
¨??@&AyH
Pz66!6
?@
&AyDPz=
0
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji
na vode}im robnim berzama su bile slede}e:
K
" @ ?B@ ?" " A I
6IB6?
( A@ ?"?@ A?"
"""B?"
A"=6CAA[A\
??""B B?@" C B ?6C
6
(=$"[email protected]""AB"
?""6"
C I A * B= |
?B@ " ?A 6@ ?
AEAA6H¨
5)*,-*''!*#!"25)1*!$3*!$!$31*,)/5
?"
?
<=
<
W`
#,=DÃ&
#,=)'Ã&
#'#='Ã&
#,=DÃ&
#'=#Ã&
<
W`
'HD='Ã&
',)=Ã&
'D=,Ã&
',H=#Ã&
'D=Ã&
5)*,-*''!*#!"25)1*!$3*!$!$31*,)/51$)+W`
?"
?
Pšenica
##=#Ã&
#H=DÃ&
#=,,Ã&
'#=D)Ã&
'D=)Ã&
=
)=H)Ã&
),=HÃ&
))=,HÃ&
)#=Ã&
)H=D'Ã&
B"?""C"=
A=
X@*""
NE"?666?"E A 66 6 " B @"@=Y""
*6@'D6
B " ?" *
?B A ) 6 = E"?I"
" A @ @A
"=
P *" " ZA " " ?B " ? #¨ " @ *" "
6B¨=
G?E"6?B"B@[email protected]"6 ?6 #'¨ " ! 6"6 ?6 ?" )¨[email protected]"6?6
"?#¨""*"?"*,¨=
SPONZOR
Francuski hibridi
kukuruza i suncokreta
@@" I "
?B "= A 6" E E?B""
E=
:/'"15*4+$
*/)!*8+
5$)"&
G " ?B " @
6"A*"ZA
"=¨"@*"?B@
?'D'¨=
54*!"3$
//)/&
Whh‡*/)7
}YW`z
W‡Wˆ*/)7
}YW`~
‡ˆ*/)7
}YW`z
Whˆ*/)7
}YW`~
*Objavljeni nedeljni ponderi cena nisu zvani~an podatak, usled ~injenice da su obuhva}eni podaci o trgovanju do trenutka {tampanja informatora.
11. april 2014.
21000 Novi Sad, Radni~ka 30a
Tel: 021/4750-788; Fax:021/4750-789
[email protected]
[email protected]
www.limagrain.rs
E-mail: [email protected],
internet sajt: www.proberza.co.rs
INFO [email protected]
021/443-413 od 730 do 1430
17
BESPLATNI MALI OGLASI
MALI OGLASI
POLJOPRIVREDNA
MEHANIZACIJA
• Prodajem traktor Torpedo rx120 KS i tanji S@? D = $%
&HD(#,
• "[email protected]#)D,=AB=$%H'&D'(H(',
• "6 VE = $%
H'&())('
• "6?AJQ$,#H
,#H "@ K=
$%H)&,,(H#
• "66E'
?"A=|
==$%H'&#H(H(D)
• "6"[email protected]
A6,¸=$%H'&#H,(#(#)
• "6 ?? #=# >= $% H&H(
,('#
• "6 "@ ?6 "=
$%H#&#((H)
• "6 " 6 66 = $%
H&H(,('#
• "6 6" N6" G 6"6I6=$%H'&D(
96-29
• "6N#M*))=
[email protected]?A
?6" ?A ,#, JQ$ ?6 6 B? JQ$ A" X6? " ' )6=$%H'&#()(D
• "6 I 6" N6" G=
$%H'&((D#
• Y?"6 P6@= $% H'&(
'#(,D
• "6 ?= $% H'&,(
#))(HD
• Prodajem traktor Torpedo RX-120 KS i
" S@? D = $%
&HD(#,
• "6 $? )H= $%
H&##)('',
• "66E"@[email protected]=$%H'&H(H(
• "6 VE 6" ,# œ'•
B E ') 6 # #
6E?A6=|%
A=$%H'&,(#D(,#
• "6JQ$#,,#H
*6 6" H=)= ?A =$%H)&H'())H
• "6 6" | QA ' E6 #6 ? # @A|?@"@=$%H&,,H,(DD
• Y?"6JQ$##)=
=$%HH&)#D#(,
• "6 N # ?@
G ?A ?6"B?JQ$A"X6?
" ' ) 6= $%
H'&#()(D
• "6 6" ??\"¦BB?
?"=$%H&#H)(',=
• "6$?)H"
B=$%H&D##(''(
• "6 ? )H )D#=
AB= ?"6 6 ?6C6
E6A"A6=
$%H&#)(,H
• "6 JQ$ #D# 6 "=$%H&'H)(H
• Y?"6 P6@ $# ?"6 " 6" RC= $% H&(
D(),
• "6N#M*))
AB ?@ ?A
?6" ?A ,#, JQ$ ?66B?JQ$A"X6?"')
6=$%H'&(#)(D
• "6 JQ$ # ?
"?A,#H"
=$%H'&'()(#)
• "6 JQ$ #,, ))= AB
" = $%
&',D(',H&)H((H
#9*!0*!0",#'+#$
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"BILANS VM"
+#
Q;::
Sremska Mitrovica, $%064/06-06-450
• "6JQ$#HJQ$##D
6"[email protected]? ?@ ?6 ?A
?A""@
"@I=$%H&#H(D
H&HD,(H(H=
• "6$'?A=$%
H#&#'('H(DH
• "66">œ6
6 ?"?
6E@"= $% &H(D, H&DD(
9-121
• "6JQ$#H#N6"'=$%H&D(D('
• "6 # ?"6
6=|=#3=$%&HH)(',
• "6 N # ?@
G ?A ?6"B?JQ$A"X6?
" ' ) 6= $%
H'&#()(D
• "6 6" N6" 6"=$%H'&D()H()
• "6 D 6
" )))= AB I "
?A"?@#=
$%H'&'((#D
• "6 $? ,# ?"
=$%H#&'D(,'(
• "6 G )'= $%
&,D('
• "6 G )'= $%
&,D('
• "6 6 Q$N #
)#,= AB 6 "= &H#D(
)#H'&'#'D
• "6 S S6 ' 6@ H Y
A ! X"@=$%H'&)#(D#(H,
• "6 D 6
"=$%H)&HH'(#
• "6$'?A"$6C,#=$%H#&#'('H(DH
OPREMA
• "6 ?A B "= $%
H&#)(DH)
• "6?6(6)6
G6"?"=$%
H&((,
• "[email protected]"Iz=$%&H,(#H,H'&#H,(#(#)
• "6 ? K " D
"=$%H&D#()('
• "6 ?6 JQ$ =) ? =
$%&,#('H
• "6B?*B'@(=$%H&'#(#)
• "6 ? ' " B?B?6=$%
H'&,((D
• "6 ? ' | 6 ?E A |= $%
H'&#(H(HD)
• "6?A'@
?6"B?"B=$%H'&,((D
• "6N6")DH=AB
6"N6"'I66
"6=$%H&#(D('
• "6 ) 6= "%
H&H)(#
• "6 ?@ N6" G
"??"@*=$%H'&#(
(,#
• "6JQ$#'#,,
A6 ? '(D
B6=$%&HH(
'D
• "6 3YK # "=$%H#&#D#(#,
• "6 6 JQ$ #H "
B"@=$%&,'(#D
• "6 6@ \* R¦ ?"ª
$%H'&D,('(H
• "6 ?6 6= | '#
3=$%H&DH((,'
• "6?=$%
&,(D)H
• "6 ?A JQ$ ,#H ?AJQ$,#H!''=$%H)&,,(H#
• "6 Q$N #= $%
H'&(,('
&*1-0$<5-$3*#"</B*<
STANOVI, LOKALI
• Y?"6 C X = $%
H&D)D(HD(#)
• "6 # " 6" !666=$%H'&('('
• "6 *" " 6" PB@
6 ?= $%
H'&')'(),(D
• "6 C" B" ?6?BMA@=$%
H'&D)((#,
5
? }h ~ >
<
objektima i ispustom za koze, vinogra
< >
-
kod Šida (prilaz sa 3 strane), ili menjam
= > * '
+(
064/1629-737
• "6JQ$?A,#H?A
,#HJQ$@'
?@=$%H)&,,(H#
• "6?"6"?B"6
JA=$%H&DH(##('H
• "6'"6"M=
$%H#&#'('H(DH
• "6 B " +=|3=$%H&#(#'
• "6 ?@ 36 3 ' [email protected]=$%H'&'()'(##
• "6 C PB@ D ?@
B=$%&,'(,)
• "6 6 ) JQ$= $% H'&,(
'(''
• "6 ?" B? Q"@ " ? " K =$%&,'(#
• "6?@?B6!PVy=P"z=$%H'&H(
''(,
• "6 ?? #=# ¸ 6=$%H&H(,('#
• "6 ?@ 6 ?B B 6 I H 6 A!= $%
H&),(DH(
• "N6"HA6')D
?6=$%&HHH(')
• "6"3#
J=
$%H#&#D#(#(,
• "6 " " "@6
B? ?A "= QI
6?"6?@=$%
H&D,(('
• "6JQ$#)JQ$#'=$%
H&(D()#
• "6 E JQ$
?"=$%
H)&'H((H
• "6 6" N6" G 6 " 6"6 6B =
$%H)&#D(##(D)
• "6N6"'=
AB = $%
&HD(##H'&#))((
• "6?"$6PC=$%
H&'(#
• "6"?
?"$?=$%H'&((H
• Q"6 6? *B B? ! 6= $%
H'&()D(
• Y?"6 6 ?A= H
D#H'H)
• Y?"6 ?@ ?"6
" " 6 " " ?A
B?I@??=$%
H&D,(('
• "[email protected]'
" 6" @6 @
$ D)= $% &,(#
H'&(DH(DH
• "6CQC6"6
CX=YC"?@
• ?@ " 6E "= $%
&,#(,HH'&#,((
• "6 " 6" @6
"?"6" 6 ? A= $% &'(
H&##(HH
• "6#6"6AH#))DABA
6"=$%H&,,(',()
• "6 ?6 JQ$ =) 6 ?6
6 6 "= $% &,#(
'H
• "6"6"[email protected]=$%&'(H&##(HH
• G666"?
6
Q@ Q! RI6= $%
HH&)('()D
• "6"?!
?@ = $% H'&H,
(D(,
• "6 ?6 "@ D
=|#3=$%H&#(#'
• "6 '# 62 " 6"
6Q@#=3=$%H&H,(
,,,
• "6
6"Q@""#D62=$%H'&#())(
• "6JQ$?6)6"66"=&,'(H
• "6 JQ$ * [email protected]=$%H#&H,()H(#D
• "6 C RC 6
?C6 66 66 "6=$%H'&,H(#()
• [email protected]?C
" I ? X= $%
H'&HH)(
• "6 " 6" B
?A " A ?"6
C 6"6 6" 6= $%
H)&'(#'#
• "6 6E K "@ "= $%
&,H(D
• "6 C A= $% H&,
()(,
• "6
6"Q@,62
@ ?6" @ A"""I=$%H#&HHH(#D
• "6 ?6 = "
"6=$%&H'(#D
H'&,#()(#
• "6 ?@ =
AH6B6=$%H'&'()'(
##
• "6 C 3 ? "
?@?6C6"6=$%&,)(
190
• "6 ' " 6" ? X (
$$%H&)(#D
• "6?AR6 S 6
" K JQ$ ,#H
@?6E
6"6
$? )= $% H&(
(,
• "6?PA,6"=$%H'&#(H)(,
• "6 C @ V E
6"=H'&',(,('
• "[email protected]?B
H?"??@=|?A=$%H'&DH(#'('D
• "6 C 3 ? "
?@=$%&,)()
• "[email protected]?B#
m2 6 ?C6 "6= $%
H'&#,,('(H
• Q"6XH
I6 A""6 66 AI6 C X 6" ?= $% H#&H#(
D#()'
• "6 C X 6E "
? C 6I ?@ I
[email protected]@"?6C
A B ? X= $%
H'&#H)(DH()
POLJOPRIVREDNI
PROIZVODI
• "6 = $=
H'&,(D
• "6 N I N
'=$%H&DH(D
• "6 = yz= $% &,'(''' H&#(
19-26
• "6"=$%&HH(
• "6 " B= $% &H(
D
• "6H==$%
H&,D('D
• "6=$%H)&'(
,(#
• "6#==$%&HHD('
• "6 6= $%
H'&(#)(H,H
• "6#==$%&HHD('
• "666?
?B?6"QAC?
A=$%&'D'(H'H&,#('(H,
• "6@=$%HH&'(
),
• "6 " B" BC= $%
&,(#H
• "6##I6
yZ6z=$%&HD#()
• "6?"=$%&'#D(H
• "6 6= $%
H'&)D(HD(,DH
• "6 = PB"C=
$%H&HH(''
• "6#""A
?"=$%H'&#(DH(H
• Y?"6 6" ? = $%
H'&D((H'
• "6 H'&,(D
• "6'"6"6?
X($IX=$%H&)(#D
• "6=
$%H)&',(#
• "6"6"[email protected]=$%
H'&#(D(D#
• "6=$%H'&#(,'
=
• "6 6" ? @ )
=$%H'&D,('(DH
• "6 ?6
?" ?= RC= $%
H'&'()(#
• "6 " 6" QC A"=$%&H,()H
• "6 C 6 =$%H&)(()
3$R$J$3
3ªªª
Godišnja pretplata 1.500,00 dinara
a
Svakog drugog petka na Vašu adresu
Novine za savremenu poljoprivredu
18
$%
0
0
2
5
1
6
a
t
s
e
m
Nazovite s
11. april 2014.
BESPLATNI MALI OGLASI
• "6A?
?@"6=$%H'&)()(')
• "6 6"6 S Q =A@=HA6=$%H'&))(,()'
• "6?"=$%&'#D(H
H'&')('(
• "6 N ## A
?"))D=$%H'&'#D(#D
• Y?"6"6=$%H'&'#(,(D'
• "6 = $%
H'&#(,'
• "6 = $% H&(
##(D#
• "6 # " B= $%
H'&((
• "6 =$%H&,'(
• "6 " 6=$%&H('H'&#('(D
• "6 C 6 =$%H&)(()
• "6B?=$%
&'#('DH
USLUGE, POSLOVI
• I""I
B=$%H'&H(
• I@
SB"A=$%H'&#'(,#
• S6BQ@=$%
&H(')#
• GIB6?6C
A=$%H'&))(#(D)D
• $I6*6yCz=$%&H#('#
• GA"=$%HH&)'(,
• J"6N6"@JA?6E6=$%
&'H('H'&D)(D(
• $I6I?6CCE
??A=$%H&D)()'#
• PB6AEE
?6?6=$%H'&()(#
• 6I=
$%H&H,(H
• $I6?%"@?6CC
6E?=$%
H'&',(D
• ?66"
66=$%H'&H'(,H()
• "6AA6A"=$%H'&''(HHH
• q"E?"
?=$%H&,()'(#
• K"IA?
"@=$%H'&#(
H(H
'1$B*_"#+"!0*
• "6 # 6E @(
y?BJ!"z%$%H&#D'(D
• "6I6@=$%
&HD(D
• Vaš poljoprivredni savetnik
• "6M*))=AB=$%
H'&#)(D
• Novine koje Vas uvode
• "6 S M$ =' (?
?6=$%&,D('H&#,#(,)
u savremeni agrobiznis
MARKETING
• " {A '# )DD= AB A ? 6 A6 6 6" = | # 3= $% H#&H#(
D#()'
E-mail: [email protected]
• "6YA=@?"=$%H&HH(',
• "[email protected]@6 [email protected]= X= $% &,#(HD
H&,(#)(,'
• "6 @ œB" 6=
$%H&#D'(D
• Y?"6 ? ? " @
AE=$%H'&)H(('
• "6 6 =
"@=$%&'#'(#H
• "[email protected]=X=$%
&,#(),
• "6""@D=$%H&D#H'(H)
• "6 @( "@ H
6@=$%&,(,HH&#H)(),
• "6 H @ 6 ? "
"A"=$%&,'(')
• "6 I # A= $%
&,(H,'
• "6 "@= $% H'&#(
)H(,H
• "6 @ "A"@= |
=#3=$%H&)HD(H(
• "6 ' @ "A"@6= $%
&HD'(H#
• Y?"6 *B 6=
$%&,('DDH'&'#(H(H
• Y?"66?@=H&D(,)(,#)
• Y?"6?@=$%H&''()(##
• Y?"6 ?@= 6 Q@=
$%H'&D(#'(
• PB6 ? ?C "= B@= $%
H&,(D()
• "6?CA6=|
?"=$%H&DH('('
• "6I=$%&HD'#
• "6 @(= $%
H&D(,)(,#)
• "6 @ 6 6@= X=
$%&,#(HD
• "6 ? B [email protected]=
Y"@=$%H'&#'()(,H#
• "6 6 # 6@ "6?BA=|#
&A=X=$%H&,,(H(##
• "6 I " 6B "
?BA=$%H'&))(,(H
• "6 X ??6= $%
&,H(D)
11. april 2014.
• "6?=$%H&##(H'
• "6@?ID6 # 6= "= $% HH&#D
((#
u kompaniji sa tradicijom
dugom 200 godina!
+(‡`7`‡Wˆ
• "6 ' 6@ 6B @=
|#3*=$%H'&(#,(DH
• "6 " 6 I 6 6@
=$%H&H'(H#(,,
• "[email protected]'
A"6=$%&H,()H
• "6?6?""
$6=Q!=$%&HD(HH'
H'&(HD
• "6 œ© @@ ?
?6 " A ='=
A =# A = AB= $%
H&''()
• Y?"6 D + # 6 ?6
@"6=$%&'#(D
RAZNO
• 62 = $% H&##(
,)
• Y?"6 ? 6B E
A=%H)&H(#
• @ @" D+'# 6= $%
H&D#(
• "6 6B ?"" =
$%&,H(,,)
5%*-$)+#
• "6A=A="=$%H&H'#(()
• "6 ? y?z
@=$%&,)(
• Y?"6 ? ?E= $% H#&H((
• "66""
6??A|
?A"?
=$%H'&')''(),
• "66@=$%&H(DH
PLASTENICI, STAKLENICI
• "6 K? P =H A
)D)= AB A @ ? A=$%H)&D(#,,
• "6 "= $% H'&(
#()#
• "6
6@=
$%H'&'(H(,D
• "6 ?@ I #A= $%
H&D(#'(#'
• "6 "A ## ))#= AB !
6 "= $%
H&#('D(#
• "[email protected]"[email protected]=$%&'#'(
OSIGURAJTE VAŠE USEVE!
• "6 = $%
H'&'(#D('
• "6œQJK?6??@&6=|'=
$%&(,'H&,(HH('#
• "6B66@'
?"X?C=$%
&,(##
ZALIVNI SISTEMI
• "6?@=$%H#&HH(D(),
• "6 6 )),= AB
A=$%H'&H(,H
Tel/fax: 022/610-496
Mob: 064/1629-737
• "6 "C6 yR? Xz=$%H'&H)(,,
• "6 "@ @( ,
6@=$%&,(,HH#H)),
• "6AH='E=AB|=AB=#
K? | = = AB= "=
=$%H&DHH,(H,D
• "66?A6=
$%&,H(#HH'&H#('#
• "6A6?6C
=$%&,D()H'&H#('(#
• "66A6??
B6=$%&,D()
H'&H#('#
• "66R?A6=$%HH&#(H##
• "6B66#&A=$%
&,(##
• "6 B@ ?6= $%
H'&((H)
/B!"-0/:"13"
• "6B@?
?=$%H)&#()'
• "6*"6"6B?@=$%H'&,)(H,
• "[email protected]?=
$%&,H(
-"%!",-$"
• Q6I6!I'
A=H&H#)(D#
• Q6I"6!
I"=V=$%
H&''(,
• QB@?EA6
!I"I
#(#A=$%H&D#H(,#'
• K"6B@?EA
6!?6
?6I"I#
#A=$%H&D#H(
,#'
• Q6I"6!
I@=$%
H&HD(H#
• "6 A B = $%
H&'('
• K"I?,(EA
IA?,(,#A
=$%&H,(#
• Y?"6 B" 6= $%
&')(##D
• "6 ?" " 6 # " E=
6=$%H'&(#D(D#
• "6"[email protected]
6=$%H#&'#H('
• "6"=$%&HH(
• "6 6B E= $%
H'&'(),('
• œ?"6IB?@
??6A=$%
&#'(
• "6 6B ??= $=
H&'),('
• "6@""6"6?"=$%
&'H#(DD
• ?6@=$%
H'&#)(#
• "6 6"6 A #
AA66I?@"A"@=
$%&HD())H'&,,()D
• Y?"6"(=
$%H'&#)#)(H
• "6 ? @? C =$%HH&)#(D
• "6?@!"AI!=$%
&H#(H'&'D('DD
• "6 H "= $%
H#&,'('&,'('
• K"6B@?EA6!I"I
• G?"I"=H'&',H(
DH
• [email protected]"'AJ!"
6"6!I
?I#A
"H&#H()
• "6B@?
IQHA=$%
H&DD,()
• $I666
#A=$%H&D,('
• $I6?6!A
H#A=$%H#&'()#D
• [email protected]#zI?IE
A=$%H#&HH#(
• "6B@##A
X?6I
?"X=$%H&'D(
• y#,z6!II'###AI"=$%H&H(DD
• "[email protected]?E"=$%&HHH(HH&),(')'
• J"6""6 B@ B" ? C=$%H'&,'()
MOTORNA VOZILA
• "6A6#=
$%H&#(')
• "6'?I'6D6"6=$%H&'#(#)
• "6 D )D#= AB
[email protected]"6
6=$%H&D#'()H
• "66"6@""*,[email protected]
)[email protected]=$%
H'&'(#)
• "6 " ? H 6 ?"6= $%
H'&#'(,H
• "66H6I6
""=$%H'&H(,H
• Y?"6"H=$%
H&,,'('D
• "6))=AB=|
# 3 6I 6 ?"= $%
H'&'('
• Y?"6=$%H'&#H('
• "6 S AB= "
6"!6
A #=,='= A=
|=H#3=$%H'&)D)(#
• "[email protected]"z?"@"B•???AI"A
6I?""6=$%H&'(
Y?"6@"6=$%H'&'H(
616
• Q6I"6!
I"=$%H&'(H))
• "66"6E@
""?6=$%
&HDD(
• "6@""?
,)6?6=@=$%
&HH(')
• "6"#=
$%H'&,'(''
• Y?"6 AB" B"
""=$%H&DH(''
• "6C"6@
yHz=$%H&,#(,
• "6*S?)66
'@6=AB?6?=$%
&''#(,#H&DD()
• "6A"A%B6=!=$%
H&'(
• $I6A6B@##(H
A=$%H&#(#,#
• Y?"6@*#6=$%
H&'D(#
• "6?6?$6""
@6???=$%&,#(
)#
• Y?"66BE?@##A=$%&H,(#H
• Y?"6 "= $% &,#(
'))
• "6B@R=$%H&(
)(,
• "6C??"
?6?
"@@=
"=$%H&DD(('
• "66@*R="=
$%H'&D,('H
+#
Q;::
Sremska Mitrovica, $%063/404-950
• "I@**#I
6?6=$%H'&D()#(',
• "6@""*#)
6?@6?"
@*,=$%H&#D'(D
• "6A6AC"A!"=$%H&'(
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"KURIR-2"
• EB=$%
H#&H#,(D#,
• "6?6?Q"6
?@=P@=$%
022/660-016
• "6"""?E??@=$%
H&,D()
#9*!0*!0",#'+#$
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA
• "6?6?"$6=$%
H&',('(,
• R6BBA6
6@=$%H&'()
• ? E A" ?"? 6E@" 6 6 ?A6= P RC= $%
&H,(HH,H'&,#D('
• "6"H6=$%H&)(,H
• "6I"? I6 C "=$%H&'(
Q
QRJKMR
J
H'&H)(,,
19
GAZDINSTVA
SOT • 0"54$6$)"<+%$)
Sa ovim poslom uvek - na nuli
- Cena svinja je dobra, ali je hrana za njih skupa. Doduše, naš rad u to nikada nismo ukalkulisali.
0<;
<;;@?=
=<
@;
=Q
;
=w`
@=0
4Y=
P
orodica - 4Y &
? i
Josip !" ,
" 6" "6
A"" ?"?
% I " @= " "
!" " "E6
B ? 6" ?=
Y I V? " A"
" ?E "
" " " ?B
" " ?I
" ?A =
( I6 6
" 66 6 B ? E6 B ?"6=
K 6 " " ? "
6I666
66 6" ?
6E@"= 6A
" I A ?=
66 6 6 6A?6
6 " "
@ ? A 6IB
?B 6 = |
""?"
7&`L!
E?
? 6 = B
B6
@=V"6
B ?@ B"6
?E6"?
6 " W
?'(AB"A""
V?X*
=
YI"""B6
"A@IA
)DH=A?
?"%
(QI
I"6IB
6A
? ? A B ??A"=
V?6
B E" = N B
66??C
6 " 6 ?= K 66
" 6 6 6
BI=
A X* ? ?"
""B#=H"
6E@" B =
( A "B ?
6B
B E I= ?6?B"66"
" 66 ? @" 6I
"O
6B6""
?= 6 "@6 ?@"
I ?B "=PB6
6?B?6
?@=V
" "
6" @ , " 6"
"!6A6
? I " 6 A?6
"(I=N
"6 ?6 ?
" 6 C @" " ?B A
? C W I V?
X*A""
=(
NB@6"
"E C ?
"* ?" ?=
@6 I ? ?
#B=
J""6A66"
" ? ? '=' "6?"6
"E ? D= = $
@AA6
["?"6\=
1Q
>
11>
‡
<
7
,7
.
‡
6
$
0
5
$
.
‡
‡.5$%$6
‡
6
2
%
,0
5
2
.
‡
6
1
(
6
1
2
.
‡.5(%6‡
Sigurnost pre svega!
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Odlični u intenzivnoj proizvodnji
Dugo ostaju zeleni - stay green osobina
Povećan broj redova zrna na klipu
Tolerantni na sušu
Duboko usađeno zrno
Pogodni za gajenje na svim tipovima zemljišta
Brzo otpuštaju vlagu
www.kws.rs
KWS Srbija d.o.o0LOXWLQD0LODQNRYLþDD1RYL%HRJUDG7HO)D[
20
11. april 2014.
Download

Sremska poljoprivreda broj 37 11. april 2014.