WWW.floriva.com
[umska jagoda - sorta Regina, kontejnerske sadnice
Stalnora|aju}’a, samooplodna, sadnja: mart - novembar, gustina sadnje 4 kom/m²² (40 x 30 cm)
berba: maj-novembar, veoma ukusna, krupni plodovi (1,5 gr), visoki prinosi, veoma otporna
na bolesti i {teto~ine, preporuka sadnje iznad 500 m nadmorske visine i na povr{inama do 10 ari.
Kontejnerske sadnice
Rodna grana
Zasad u punom rodu
Plodovi u punoj zrelosti
Plodovi za sve`e tr`i{te
Zamrznuti plodovi
WWW.floriva.com
Kooperacija u proizvodnji kultivisane {umske jagode
Ako `elite dodatni izvor prihoda a zainteresovani ste za zajedni~ku
proizvodnju i plasman {umske jagode mi Vam mo`emo pomo}i.
Dajemo kompletnu podr{ku u organizovanju proizvodnje:
obuku, sadni materijal, folije za zemlji{te i prekrivanje zasada, sisteme za
navodnjavanje, za{titna sredstva, ambala`u za pakovanje, savetodavnu slu`bu,
zagarantovan otkup po ugovoru o kooperaciji i sigurnu naplatu.
Proizvo|a~ mo`e izabrati jedan od dva na~ina saradnje u kooperativi:
1. Ukoliko sadnice pla’}a 100% pri preuzimanju, cena sadnice je 0,30 €€/kom
2. Ukoliko sadnice pla}a plodom {umske jagode, cena je 0,40 €€/kom
uz obavezno nov~ano u~e{}e od 25% (0,10 €€/kom) a ostalih 80%
(0,30 €/kom) u plodu {umske jagode.
Folije za zemlji{te i natkrivanje zasada, sistemi za navodnjavanje, za{titna
sredstva i prehrana u oba slu~aja se pla}aju pri preuzimanju.
Ulaganja u zasnivanje zasada {umske jagode na povr{ina od 5 ari:
1.Sadnice {umske jagode
2.000 kom
600 €
2. Sistem za navodnjavanje
80 €
3. Folije za zemlji{te i natkrivanje
90 €
4. Sredstva za za{titu, prehrana i ve{ta~ko |ubrivo do berbe
80€
Ukupno: 850 €
U kooperativi startno ulaganje je 350 €, a ostatak od 600 € se pla}a plodom
{umske jagode po ugovoru o kooperaciji.
Projektovani prinos i prihod za tri godine proizvodnje
Prva godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 1.800 €
Druga godina 600 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 3.600 €
Tre}a godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 1.800 €
U oba slu~aja, ranom prole}nom sadnjom i optimalnim uslovima gajenja
celokupna investicija se vra}a tokom prve godine proizvodnje sa profitom.
WWW.floriva.com
Tehnologija proizvodnje {u’mske jagode
Najpovoljniji prirodni uslovi za gajenje {umske jagode su brdskoplaninska podru~ja preko 500 m n.v., odnosno tamo gde se mogu prona}i
predstavnici divlje {umske jagode. Lokacija parcele treba da bude u blizini ku’}e
i po mogu}nosti u blagoj senci sa dostupnom vodom za zalivanje. Zemlji{te
treba da bude blago kiselo (5-6,5 PH), plodno, rastresito, propusno a kao pred
usev najbolje su livada i detelina. Na izabranoj lokaciji (5 ari) rasturiti 2-3
traktorske prikolice dobro pregorelog gove|eg ili ov~ijeg stajnjaka i odmah
poorati. Zemlji{te usitniti (izfrezirati) i pred zadnje freziranje rasturiti 25 kg
ve{ta~kog |ubriva Yara Mila complex 12:11:18 i povr{inu preprskati sa
rastvorom od 25 L vode, 100 ml Talstara (insekticid) i 50 gr Trifendera (protiv
zemlji{nih bolesti). Izfrezirati zadnji put i nakon toga formirati gredice i postaviti
creva kap po kap i folije za zemlji{te, ru~no ili ma{inski zavisno od mogu}nosti.
Gredice se formiraju u razmaku kao {to je prikazano na slici.
30
80
30
80
30
40
40
Popre~ni presek gredice: 4 kom/m²²
Ukoliko na foliji ne postoje gotovi otvori za sadnice potrebno ih je napraviti
uz pomo} komada zao{trene plasti~ne cevi pre~nika 70 mm u rasporedu kao {to
je prikazano na slici. Sadnice se stavljaju u rukom napravljenu rupu u umereno
vla`nom zemlji{tu i zatrpavaju se do iste visine na kojoj je i bila. Veoma je va`no
da se ne zatrpa duboko, odnosno da vrat korena ostane izvan zemlje. Nakon
sadnje svaku sadnicu zaliti pojedina~no sa 0,2 L prehrane (20 gr prehrane
11:44:11 u 10L vode). Nakon toga zemlji{te dobro zaliti sistemom kap po kap.
Postupak startnog zalivanja sa prehranom ponoviti nakon 7 dana.
Ishrana {umske jagode se vr{i zalivanjem i folijarnim prskanjem.
Zalivanjem se vr{i sistemom kap po kap, svaki put koncentracijom od 0,1%,
naizmeni~no vodotopivim |ubrivima 20:20:20 i 10:10:40 (2 kg prehrane na 2000
L vode na 5 ari). Folijarna prehrana se obavlja 1-2 puta sedmi~no sa
koncentracijom 0,6%, vodotopivim |ubrivima 20:20:20+organski Kalcijum (150
gr prehrane na 25 L vode za 5 ari) uz obavezan dodatak 0,1% Trifendera (25 gr na
25 L vode za 5 ari) preventivno protiv svih bolesti. Prskanja obavljati u
popodnevnim ~asovima 1-2 sata pre zalaska sunca ili najkasnije 3-4 sata pre
ki{e tokom dana. Zalivanje i prehranjivanje se obavlja u ranim jutarnjim ili kasnim
ve~ernjim satima bez preterivanja i normi zalivanja.
WWW.floriva.com
Za{tita i nega {umske jagode
Najbolji na~in za{tite je preventiva i to za zemlji{te: povr{inu od 5 ari u toku
godine 2-3 puta zaliti kroz sistem kap po kap rastvorom od 200 gr Trifendera i 100
ml Talstara sa oko 2000 L vode. Ukoliko se pojave mi{evi, krtice ili crvi u zemlji{tu
ili se pojavi uvenu}e sadnica navedeni postupak odmah ponoviti. Ukoliko se
uvenu’}e sadnica nastavi istim rastvorom sadnice zaliti direktno za biljku sa 0,2 L
rastvora po biljci, da se ukvasi sredina bokora i rastvor slije za vrat korena.
Protiv nadzemnih insekata po potrebi koristiti organski insekticid Kingbo u
koncentraciji 0,4% (100 ml u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponavljati
svakih 5 dana.
U slu~aju pojave pegavost lista i trule`i plodova i cveta koristiti Trifender u
koncentraciji od 0,3% (75 gr u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponavljati
svakih 5 dana. Prilikom prskanja dobro ukvasiti lice i nali~je lista i sredinu
bokora. Veoma je va`no redovno (jednom mese~no) odstranjivati stari i o{te}en
list da se izbegne preno{enje bolesti, biljke oslobode nepotrebne mase,
podstakne bolje provetravanje, bokorenje i opra{ivanje za ve’}i prinos.
Odr`avanje staza izme|u gredica se najbolje izvodi zastiranjem bukovom
piljevinom ili slamom slojem debljine 3-5 cm ili pa`ljivim prskanjem iznikle trave
herbicidom Agram u koncentraciji 0,6% (150 ml u 25 L vode za 5 ari).
Ubiranje i skladi{tenje {umske jagode
Berba dobro zrelih i kvalitetnih plodova se obavlja svakih 3-5 dana, u
plasti~ne gajbe od malina u maksimalno 1 kg po gajbi. Tokom berbe vr{i se
klasiranje plodova i to na prvu i drugu klasu koje se posebno beru, lede i pakuju.
I klasa - celi, ~isti, dobro obojeni plodovi, bez primesa (repeljak, trava, list,...)
II klasa - zeleni (ne ujedna~eno obojeni), prezreli, deformisani, o{te}eni,
grudvasti (blok) i sa stranim mirisom.
Napomena: Sasu{eni, bu|avi i prljavi plodovi se ne otkupljuju.
Plodove odmah po ubiranju sa gajbom staviti u zamrziva~ koji je
namenjen isklju~ivo za duboko zamrzavanje {umske jagode. Nakon 24 sata
zamrznute plodove pa`ljivo izru~iti u kutiju sa plasti~nom kesom, napuniti do
vrha i skladi{titi u zamrziva~u do isporuke. Kona~no klasiranje se vr{i prilikom
predaje na otkupnom mestu (hladnja~i).
Pravilnim i redovnim branjem, brzim procesom zamrzavanja i pravilnim
skladi{tenjem ~uva se kvalitet i pove”}ava cena proizvoda {to je u interesu svih .
WWW.floriva.com
Jagoda
- sorta Senga sengana - kontejnerske
sadnice, samooplodna, sadnja: prole}e - leto, gustina sadnje 4-5 kom/m²²,
berba: maj-jun, veoma ukusna, plodovi srednje krupni (10 - 12 gr), odli~ne boje,
visoki prinosi, veoma otporna na bolesti i {teto~ine, najbolja sorta za zamrzavanje
i preradu a najukusnija jagoda za sve`u upotrebu, dobro podnosi transport.
Kontejnerska sadnica
Senga Sengana
U ponudi imamo i frigo sadnice (`ivi}e), uvoz iz
Italije sorte Clery, Elsanta, Maya, Irma, Arosa i dr..
Ako se kontejnerske sadice ili frigo `ivi}i sade u martu, tada }e tokom juna
meseca dati srednji prinos a u narednoj godini pun. Ovo je najekonomi~niji
na~in zasnivanja proizvodnje jagode jer se investicija vra}a nakon 3-4 meseca
a kasnijom letnjom sadnjom investicija se vra}a tek za 11-12 meseci.
Zasad u punom rodu
WWW.floriva.com
Frigo sadnica
Kupina -
sorta Loch Ness, kontejnerske sadnice
Sadnja: jesen - prole}e, gustina sadnje 4.000 kom/ha (2,5 x 1 m), berba: jul - avgust,
ukusa kao kod divlje kupine, krupni plodovi (5-7 gr), srednje bujna, bestrna, otporna
na bolesti i izmrzavanje, visoki prinosi, najbolja kupina za prodaju u sve`em stanju i
za zamrzavanje, ne menja boju pri zamrzavanju, laka za gajenje i lako se bere, ....
Rodna grana
Izgled ploda
Legalne sadnice kupine
LOCH NESS u Srbiji
mo`ete kupiti jedino kod
nas, jer smo jedini
ovla{’eni zastupnik
vlasnika sorte, SCRI iz
[kotske. Sorta je
za{ti’}ena i svako njeno
nelegalno umno`avanje
i prodaja je ka`njivo i
podle`e zakonu o
autorskim pravima.
Kontejnerska sadnica
WWW.floriva.com
Malina -
sorta Tulameen - kontejnerske sadnice
Sadnja: mart - novembar, gustina sadnje 10.000 kom/ha (2,5 x 0,4 m), berba: jun - jul,
veoma ukusna, veoma krupni plodovi (4 - 5 gr), visoki prinosi, jedna od najboljih
malina za sve`u konzumnu upotrebu, vrlo bujna, odli~na za gajenje u plastenicima.
Namenjena sve`em tr`i{tu
Kontejnerske sadnice
Rodna grana
WWW.floriva.com
Ribizla
- sorte - CRNA - Titania, Ben Nevis i dr.
CRVENA - Rovada, Rolan, Jonker Van Tets, Stanza i dr.
BELA - Blanka, Zitavia i dr. - kontejnerske sadnice
sadnja: jesen - prole}e, 5.000 kom/ha (2 x 1 m), berba: jun - jul, ukus crvene i bele
je veoma prijatan i dobre su za sve`e tr`i{te, crna je namenjena za zamrzavanje i
preradu, veli~ina plodova 0,8 - 2,0 gr, prinos: 1 - 2 kg/biljci, veoma lake za rad
Bela ribizla - Blanka
Crvena ribizla - Rolan
Crna ribizla - Titania
Kontejnerska sadnica
WWW.floriva.com
Borovnica - sorte Duke, Earli Blue, Nui i dr. - kontejnerske
sadnice,
sadnja: jesen - prole}e, 2.500 kom/ha (2,5 x 1,5 m), berba: jun - jul,
ukus: veoma prijatan, veli~ina plodova: 1,5 - 2,5 gr, prinos: 5 - 8 kg/biljci,
namenjene sve`em tr`i{tu jer su rane i srednje rane sorte odli~nih karakteristika
Duke
Earliblue
Nui
Kontejnerska sadnica
WWW.floriva.com
Aronia - sorte Rubina, Nero i Viking, kontejnerske sadnice
samooplodna, sadnja: jesen - prole’}e, 2.000 kom/ha (2,5 x 2 m), berba: avgust - septembar, ukus:
blago opor, veli~ina plodova 1-1,5 gr, prinos: 10 - 12 kg/biljci, od tre}e godine redovno i obilno ra|a,
otporna na bolesti i {teto~ine, lekovita i jednostavna za gajenje.
.
Rodna grana
Cvetna grana
Plodovi u punoj zrelosti
Presek ploda
Kontejnerske sadnice
WWW.floriva.com
Rasadnik FLORIVA se bavi proizvodnjom kontejnerskih sadnica
jagodastih vo}ki, obukom proizvo|a~a, kooperativnom proizvodnjom i
preradom ploda {umske jagode.
Sadnice proizvodimo od bezvirusnih mati~nih zasada koji su pod
kontrolom inostranih i doma}ih nadle`nih institucija a stru~ni nadzor i
pra}enje proizvodnje vr{i profesor dr. Mihailo Nikoli’} sa Poljoprivrednog
fakulteta u Beogradu i kolege iz Italije, Holandije i Engleske.
Prednosti kontejnerskih sadnica koje mi proizvodimo u odnosu na
druge vrste sadnica (~upane, frigo,..) su visok procenat primanja, brz
nastavak rasta po rasa|ivanju, bolje napredovanje biljaka, ve}i prinosi,
bolja otpornost, br`i povra}aj ulo`enih sredstava i, najva`nije, mogu}”nost
celogodi{nje sadnje.
Odabrani sadni materijal prilago|en je klimatskim uslovima na{eg
podneblja i odli~na je osnova za formiranje velikih planta`nih zasada ali i
organizovanje proizvodnje u ku}noj radinosti.
Model ku”}ne radinosti je osnova za razvoj poljoprivredne proizvodnje
na malim parcelama brdsko-planinskog podru~ja. Gajenjem vi{e vrsta
jagodastih vo}ki omogu}en je vi{emese~ni prihod, finansijska stabilnost i
sigurnost gazdinstva sa minimalnim tro{kovima proizvodnje.
Pored proizvodnje sadnica organizujemo i kooperativu za proizvodnju
ploda {umske jagode a uskoro i drugih vrsta (pitoma jagoda, kupina,..).
U saradnji sa kooperantima plod {umske jagode plasiramo kao
zamrznut ili kao prera|en u rakiju, liker i vino koji predstavljaju vrhunske i
jedinstvene proizvode u svetu.
U saradnji sa najboljim rasadnicima iz Evrope obezbe|ujemo i druge
vrste vo}a po va{em zahtevu.
Prodaja i kooperativa
Radovanovi}’ Zoran +381 66 864 00 00
Proizvodnja i konsultacije
Radovanovi’} Slobodan +381 66 864 00 01
Isporuke sadnica i opreme
Miloradovi} NIkola +381 66 864 00 07
WWW.floriva.com
Radaljevo bb, Ivanjica
Tel: +381 32 64 00 00
Fax: +381 32 64 00 01
Mob: +381 66 864 00 00
Mob: +381 63 73 09 726
[email protected]
Download

Katalog sadnica PDF