URBANE TEME
Koliko elemenata, zadataka, uslova,
ograničenja… treba da ispoštuje i uskladi svaki
urbanistički projekat ?
1. Namena prostora
2. Urbana morfologija
3. Arhitektonska tipologija
4. Ulični sistem
tipovi i koncepcije, povezivanja i prekidi
5. Otvoreni prostori – koordiancija sa
programima na njima i u objektima
Odnos unutra / spolja, prožimanja i preklapanja
6. Otvoreni prostori za komunikaciju oči
u oči
Pešačenje, stajanje, sedenje
7. Javni objekti i pristupni prostori
8.
Institucije obrazovanja
9.
Institucije kulture
10. Sport i rekreacija
11. Radna mesta
12. Proizvodne delatnosti
13. Parkovi
14. Vegetacija – sistemi i koncepcije
15. Drvoredi
16.Voda u urbanom prostoru
Tipovi, linije i tačke, mirne i dinamične, duboke i plitke...
17.Obale
strategije korišćenja i
približavanja gradu
18. Tipovi saobraćaja
19. Biciklistički saobraćaj
20. Mirujući saobraćaj
21. Javne garaže
22. Pešačke površine
23. Ose / akse sa početkom i krajem
24. Prizemlja
25. Natkrivanje komunikacija
26. Galerije
27. Pasarele
28. Kolonade
29. Arkade
30. Klasteri – dvorišta
31. Atrijumi – tipologija objekata
32. Ulazi u objekte
33. Ograde, pregrade i prepreke
34. Deca u gradu – igrališta
35. Površine za tinejdžere
36. Penzioneri i njihove potrebe
38. Silueta
39. Panorama
40. Visinska regulacija
41. Horizontalna regulacija
42. Materijali
43. Tehnologije građenja
44. Svetlost
45. Ritmovi
46. Urbani pejzaž
47. Sagledavanje
48. Identitet
Lokalno / Globalno – R.R: Neka živi globalno ako poštuje i podržava, razume i brani lokalno.
49. Tradicija
T.S. Eliot: istorija može biti robovanje, istorija može biti sloboda.
50. Spomenici
Pamćenje i memorija, kako reiterpretirati prošlost urbanih prostora i života.
51. Simboli
52. Značenja
53. Konotacije
54. Asocijacije
55. Vizuelne komunikacije – informacije
56. Urbani mirisi
57. Arhitektonski / Urbani jezik
58. Skulpture
59. Senke
60. Povezivanje prostornih nivoa
61. Dinamika prostora
62. Monotonija
63. Urbani mobilijar
64. Detalji
65. Privremene strukture
66. Reciklaža
67. Reprogramiranje
68. Revitalizacija
69. Varijacije na teme
70. Jedinstvo različitosti
71. Ekološki aspekti razvoja i izgradnje
72. Racionalno korišćenje energije
73. Komunalna infrastruktura
74. Održivi razvoj
stalnosti i promene,
globalno i lokalno,
duhovno i rukotvorno,
tehnološko i likovno,
prošlo i buduće,
veliko i malo,
prirodno i izgrađeno,
Sve to nisu suprotnosti:
to su veliki djalog i harmonija društva i njegovih gradova.
75.Urbanitet
75.Urbana kultura
Download

URBANE TEME