mojdom
III
Boje koje
su uvek
u trendu
Neprolazno Neke koloristi~ke kombinacije
pru`aju vam mogu}nost da svoj `ivotni
prostor dekori{ete na neponovljiv na~in
Svetloplava
Da biste postigli {ik i sofisticiran izgled doma, ne morate da
pratite najnovije trendove u
dizajnu enterijera i koloristi~kim kombinacijama. Neke boje i kombinacije su uvek u modi i pru`aju vam mogu}nost
da prostor dekori{ete na neponovljiv na~in.
boje lavande i sleza odli~no idu
uz intenzivnije zelene tonove.
Po`eljno je uvesti jo{ jednu,
neutralnu boju, koja }e da smiri ovu lepr{avu kombinaciju.
Dnevni boravak je zahvalniji za
primenu zelenih nijansi, dok se
ljubi~asta na ve}im povr{inama
preporu~uju za spava}e sobe.
Preporuka:
Predstavljamo vam nekoliko
neprolaznih kombinacija, koje
mo`ete da prilagodite sebi i
svom okru`enju, kombinacija
koje izgledaju uvek sjajno, bez
obzira na trendove. U tome
mo`e da vam pomogne paleta
„Zorka Color“ sistema za toniranje „Mixline“ - mo`ete dobiti `eljene nijanse u vi{e od
5.000 ponu|enih nijansi.
1. zelena H025, H027, ljubi~asta B143,
C143, krem V019
2. zelena H025, ljubi~asta B143, krem
V019
Ljubi~asta i zelena
Kori{}enjem razli~itih tonova ove dve boje mo`ete napraviti pravu koloristi~ku simfoniju u svom prostoru. Ljubi~asta
ozna~ava radost, a zelena se
povezuje sa prirodom, smireno{}u, bezbri`no{}u. Ne`ne
Klasi~na i neprolazna, asocira na prefinjenost i sigurnost,
pogodna je i za spava}e i za
dnevne boravke, a ~esto se koristi i u kupatilima.
Kombinacija svetloplave sa
tamnobraon ili crnim elementima izuzetno je intrigantna. Dobro ide uz name{taj od prirodnog drveta, kao i uz mobilijar
od pru}a ili bambusa.
Preporuka:
1. plava A136, A137, tamnobraon E106;
krem V00001
2. plava A136, tamnobraon E106, krem
V00001
Jabuka zelena
Boja inspirisana prirodom i
Prednosti
Prednost „Zorka Color“ sistema za toniranje „Mixline“ su izuzetna preciznost, manji broj baza, ~ime se olak{ava rad i optimizuje poslovanje. Ponavljanjem postupka dobija se isti nivo kvaliteta, kao i veoma povoljna cena nijansiranog proizvoda. Premazi koji mogu da se toniraju pomo}u ovog sistema su: „Linea“
(unutra{nja paropropusna disperziona boja), „Linea plus“ (unutra{nja periva disperziona boja), „Linea latex“ (visokopokrivna
unutra{nja boja), „Plastizan“ (akrilna vodorazrediva fasadna
boja), „Effecta“ (akrilni fasadni malter), „Linea“ boja za beton
(vodorazrediva) i „Zoralux aqualine“ (vodeni akrilni emajl lak).
stabilno{}u prostoru daje ose}aj udobnosti, naro~ito zimi, a
zbog primesa `ute prostoru daje energiju. Naro~ito dobro
izgleda sa crnim i belim mobilijarom. Zelena je odli~an izbor
naro~ito ako su prostorije namenjene meditaciji, relaksaciji
ili koncentraciji. Preporu~uje se
za spava}e i dnevne sobe, ali i
kao detalj u slabo osvetljenim
prostorima.
Preporuka:
Svetlosiva
1. zelena CX120; H023
2. zelena CX120
Topla svetlosiva boja daje neutralnim prostorima ose}aj dubine i opu{tenosti. Nije lo{e primeniti je u nekom kvalitetnijem premazu, tipa lateksa ili satena. U
sobi ofarbanoj sivim nijansama
lako je kombinovati boje name{taja i detalja. Odli~no se sla`e sa
svetloplavom, kao i sa toplom
`utom. Da biste izbegli monotoniju, neutralne sive povr{ine
iskoristite kao pozadinu za predmete koje ho}ete da istaknete.
Preporuka:
Bela&bela
1. Siva V052
2. Siva V054, `uta D108
Beli enterijeri odi{u ~isto}om, stilom i lako}om. Dopunjavanjem ovakvih enterijera
zelenilom napravi}ete od svog
prostora sofisticiranu oazu. U
zavisnosti od mobilijara, isti beli prostori mogu dobiti potpuno
druga~iji identitet, od rusti~nog
do futuristi~kog. Ovakav na~in
dekorisanja je prikladan za sve
prostore u ku}i ili stanu, ali treba biti oprezan pri izboru bele,
jer se neadekvatnom primenom mo`e dobiti efekat previ{e sterilnog prostora. Belu treba pa`ljivo primenjivati. Ne
preporu~uje se u severno orijentisanim sobama, jer }e zbog
oskudnog svetla delovati sivo.
Crna&bela
Crna i bela izgledaju odli~no sa
bilo kojom bojom, od zelene, roze, do jakih i zasi}enih boja. Crno-beli enterijer, dopunjen detaljima u boji, uvek }e biti aktuelan. Crna asocira na eleganciju i
snagu. Manje povr{ine crne boje
omogu}avaju isticanje povr{ina
drugih boja koje se nalaze u neposrednoj okolini. Ve}e povr{ine obojene u crnu boju nisu preporu~ljive za stambene prostore,
jer je depresivna i zbog toga ne bi
trebalo da se koristi kao osnovna
boja u enterijeru. Upotreba crne
zahteva promi{ljenost, planiranje i jasnu ideju o primeni.
DIHTOVANJE ALUMINIJUMSKIM LAJSNAMA - RE[ENJE ZA PROZORE - STARO JE GOTOVO STO GODINA
Maksimalna za{tita od hladno}e
Tehnologija dihtovanja aluminijumskim lajsnama datira
jo{ iz perioda izme|u dva svetska rata.
Tvorci ove metode zaptivanja
su Jevreji. Lajsne su njihov izum
i pravili su ih jo{ i od bakra, mesinga, a zakucavali ekser~i}ima,
sve u korist u{tede na energiji za
grejanje. Orta~ke firme „Deks“
iz Beograda i „Miks“ iz Ni{a su
celu ideju usavr{ile, modernizovale i profesionalizovale.
*Aluminijumske lajsne se pos-
tavljaju na okvir prozora ili vrata,
zna~i na pokretne delove, i fiksiraju tapetarskim pi{toljem, klamericama na ivicu falca * Pokriva se zazor efikasno do 1,5 cm * Lajsne su
profilisane i trajne i prilago|avaju
se prema luftu, odnosno zazoru,
{to su neke od prednosti u odnosu na sun|er ili gumu * Efikasnost
je velika, 95 odsto protiv vetra, 80
odsto protiv pra{ine i buke * U{teda na energiji za grejanje je 30 odsto * Pove}anje temperature do 6°
C * Garancija trajna *Maksimalna
za{tita od hladno}e.
Download

"Press" o Firmi Deks