2013
Nauka i servis donose uspeh®
Pioneer tim
Slobodan Samardžija
Direktor kompanije
[email protected]
Siniša Đurić
Regionalni menadžer – Vojvodina
[email protected]
Goran Avramov
Menadžer za razvoj novih proizvoda
i tehnologija
[email protected]
Branislav Avramov
Menadžer za semensku proizvodnju
[email protected]
Dejan Bandić
Regionalni menadžer – Vojvodina 1
[email protected]
Vladimir Manić
Logističar
[email protected]
Aleksandar Vidić
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 1
[email protected]
Anita Kolar
Poslovni sekretar
[email protected]
Zoran Milenković
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 2
[email protected]
Velibor Marić
Regionalni menadžer – Vojvodina 2
[email protected]
2
Milica Jakovljević
Marketing asistent
[email protected]
Sadræaj
Osvrt na sezonu 2012
......................4
DuPont Pioneer Istraživanja
..............5
Program silažnog monitoringa
Mikrobiološki program
. . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Inokulant 11B91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBRIDI KUKURUZA ZA 2013.
Inokulant 1132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PR38A79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inokulant 11C33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
P9494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inokulant 1155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PR38A24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Inokulant 11H50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PR37N01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PR37F73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HIBRIDI SUNCOKRETA ZA 2013.
P9915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ExpressSun™ tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PR36V52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PR64LE25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
COLOMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR64LE19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FLORENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR64A31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PR36B08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR64F50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PR36V74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR64A15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PR35P12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR36K67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HIBRIDI ULJANE REPICE ZA 2013.
Optimum® AQUAmax® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Clearfield® tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
P0216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PT200CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PR35F38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PR45D05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PR34N61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PR46W14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PR35T36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PR46W15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PR34F02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PR34B23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PR34N43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zadovoljni korisnici
Pioneer proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PR33A46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
P1114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pioneer Servis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
P0725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PR33H82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PR33T56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PR33D11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
Osvrt na sezonu 2012
- klimatske prilike -
DVA
osnovna faktora su dominirala tokom sezone 2012, a to su nedostatak padavina i toplota. Oba
su imala svoj negativni uticaj na prinos kukuruza, a koliko je taj uticaj bio negativan zavisilo
je od intenziteta javljanja ovih faktora i njihovog združenog delovanja.
Posle izrazito kišne 2010. godine, desila se sušna 2011. sa deficitom vode od oko 100 l/m² za period April-Septembar. Situacija je donekle bila popravljena sa dovoljnom količinom zimske vlage, čime je uticaj suše donekle bio
ublažen. Ovo je rezultiralo da smo imali sniženje prinosa u odnosu na 2010. godinu na nivou od 15 %.
Sezona 2012 se odlikuje u startu
nedostatkom zimske vlage prosečno 70-110 l u odnosu na region
gajenja. Iako je vegetaciona sezona (April-Septembar) bila sa više
padavina nego 2011, u proseku za
30-50 l, prosečni prinosi kukuruza
su bili niži za 30-50 %.
Šta je to što je toliko uticalo na
kukuruz u 2012. godini da drastično smanji prinos, a što je
različito bilo od prošle godine?
Jedan jedini odgovor je toplota.
Koliko je toplije bilo u 2012 u odnosu na 2011, a u najznačajnijim
fazama za razvoj kukuruza može
se videti na grafikonu.
RANI
udar ekstremne toplote i njegovo dugo trajanje je
glavna karakteristike sezone 2012. Sve ovo se desilo u fazi oplodnje i nalivanja kukuruza, faze koje
su najosetljivije što se tiče smanjenja prinosa usled stresa. Samo u
periodu oplodnje smo imali temperature od preko 35°C, a u trajanju i do
12 dana, što je u mnogim regionima dovelo do velikog kašnjenja izlaska
svile (loša oplodnja), a u pojedinim slučajevima i do njenog potpunog
izostajanja, a to opet do pojave biljaka bez klipa. Isto tako dolazilo je i
do većeg uginuća polena, jer su temperature u njivama dostizale i 45°C.
Ove temperature, u sadejstvu sa nedostatkom vlage (donji grafikon),
rezultirale su velikom sniženju prinosa kukuruza u 2012. godini.
Dugotrajni i ekstremno visoki temperaturni šok koji je trajao bez prestanka 2,5 meseca, uz minimalne padavine u Julu i bez istih u Avgustu
mesecu, rezultirao je kod mnogih hibrida kukuruza drastičnim smanjenjem prinosa, kao i u nekim slučajevima njegovim potpunim izostankom.
DuPont Pioneer i u ovakvim godinama omogućava proizvođačima sigurnost proizvodnje i još jednom potvrđuje da je sa pravom svetski lider
na ovom polju.
Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Srbije
4
DuPont Pioneer
Istraæivanja
Mnogo toga se promenilo od našeg osnivanja 1926. godine.
Jedna stvar koja nije, je naša ideja vodilja – naš uspeh
je zasnovan na uspehu naših kupaca. Ovo ubeđenje nam
je pomoglo da postanemo vodeći u razvoju i snabdevanju
superiornom genetikom biljaka ratarima širom sveta. A to
je tim ratarima pomoglo da unaprede produktivnost, profitabilnost i održivost. Negovanje dugogodišnje saradnje se
odvija kada slušamo svoje kupce, hodamo po njihovim njivama i delimo tehničke resurse kako bismo razvili rešenja.
Osnivač kompanije Henri A. Wallace je znao da je za
uspešne prinose neophodno više od sadnje ravnih redova.
Njegova rana znanja o genetici kukuruza su bila velika
prekretnica za ratare koji su uskoro realizovali veće prinose i produktivnost. Pioneer Hi-Bred je decenijama ostao
veran Wallace viziji, povećavajući produktivnost i profitabilnost našim kupcima koji koriste tehnološke inovacije.
Naše istraživanje se sprovodi upotrebom najnovije
tehnologije
Izgradnjom posebnih selekcionih stanica, DuPont Pioneer
još od 1957. fokusira svoje istraživačke napore na
toleranciju na sušu i kontinuirano unapređuje svoje
hibride za bolje rezultate u sušnim uslovima. Od 2009.
godine DuPont Pioneer udvostručuje finansijske resurse
namenjene istraživačkim programima. Trenutno, širom
Evrope radi 8 selekcionih stanica u svrhu testiranja
najprinosnijih hibrida u uslovima kontrolisanog
snabdevanja vodom.
Više od 50 godina istraživačkog rada na toleranciji
na sušu
5
FAO 260
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 84-90.000 bilj./ha
(na 16,0-17,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
PR38A79
Hibridi kukuruza
za 2013.
Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja.
Namenjen da zameni dobro poznati 38R92 od koga je prinosniji
u proseku za 3-5 %. Stablo mu je
niže, čvrsto sa srednjim položajem
klipa. Zrno je u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. U redovnoj
setvi početkom aprila za žetvu stiže krajem avgusta ili početkom septembra, u zavisnosti od godine.
Može se sejati i kao postrni usev (posle graška i ječma), ili za zakasnele setve. Pogodan za više nadmorske visine.
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Darko Kostić
Bradarac, Požarevac
“Hibrid posejan početkom maja u Stiškoj ravnici. Sve se vidi sa slike. Kratke
vegetacije, niske vlage u berbi pogodan kao postrni usev ili usev kasne setve.
Veoma prinosan.”
FAO 310
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 79-84.000 bilj./ha
(na 17,0-18,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Barat Ištvan
Senta
6
P9494
Hibridi kukuruza
za 2013.
Novi hibrid vrhunskih prinosa u odnosu na svoju grupu zrenja. Namena
je da zameni dobro poznati PR38A24.
Stablo mu je srednje visine i srednjeg položaja klipa. Formira 16 redova
zrna na klipu. Zrno u tipu zubana, vrlo
krupno. Izvanredno otpuštanje vlage
iz zrna.
Pre svega namenjen za polusušne
regione. Vrlo fleksibilan što se tiče kvaliteta zemljišta. Hibrid koji rano
napušta parcelu, a po prinosu može da parira i kasnijim hibridima.
„Više od 10 godina sejem samo Pioner-ove hibride i uvek sam bio zadovoljan sa prinosima.
Ove godine P9494 se dokazao sa solidnim prinosom jer i pored ovakvih uslova, svaka biljka
imala je klip naspram drugih hibrida.“
PR38A24
Hibridi kukuruza
za 2013.
Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja.
Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni
do krupni. Zrno u tipu tvrđeg zubana.
Ima vrlo nisku vlagu u berbi. Odličan
silažni hibrid sa dobrom svarljivošću
i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
FAO 340
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm).
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
“Naš atar je brdovit i hibrid A24 se pokazao kao odličan izbor. Nije zahtevan što se tiče
kvaliteta zemljišta, a prinos mu je stabilan. Već nekoliko zadnjih godina kukuruz skidamo
u zrnu i skladištimo ga bez prethodnog sušenja. Zbog svoje kratke vegetacije, rano ga
skidamo, pa nema kašnjenja za jesenje radove.”
Hibridi kukuruza za 2013.
PR37N01
Hibrid vrlo visokog prinosa u
svojoj grupi zrenja. Stablo višlje
sa nižim položajem klipa. Klipovi
srednje krupni do krupni. Zrno u
tipu zubana. Poseduje jak korenov
sistem. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Ivan Đurić
Vezićevo,
Petrovac na Mlavi
FAO 370
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-12°C.
Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
“Prošle i ove godine hibrid N01 je bio najzastupljeniji u našoj setvenoj strukturi. Sejemo
oko 100kj kukuruza i ovaj hibrid je u proseku na 70kj. Ove godine smo ga imali na više
različitih lokaliteta sa prinosom od 8 t/ha do preko 10 t/ha u zavisnosti od lokaliteta.
Sa ovim prinosom bio je ubedljivo najbolji i potvrdio je svoju dominantnost i stabilnost u
proizvodnji. Iz tih razloga i naredne godine nas izbor je hibrid N01.”
PR37F73
Hibridi kukuruza za 2013.
Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj
grupi zrenja. Stablo srednje visine
sa srednjim položajem klipa. Klipovi
srednje krupni do krupni. Zrno u
tipu zubana. Poseduje vrlo čvrsto
stablo. Vrlo brzo pušta vlagu u
jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
“Kao i svake godine, pa tako i ove, ekstremno sušne, sejali smo naše PIONEER hibride
kukuruza, i uz primenu pune agrotehnike, ostvarili smo prinose više nego zadovoljavajuće
za ovu godinu, a pre svega sa hibridima PR37F73 i PR33T56, gde pored veoma suvog zrna
imamo veoma dobar kvalitet istog.”
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Katić Siniša i
Miroslav
Stapar
FAO 400
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Obrad Drmanović
Bogatić
7
Hibridi kukuruza
za 2013.
P9915
FAO 380
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 75-80.000 bilj./ha
(na 18,0-19,0 cm).
Novo!
Hibrid vrlo
visokog po-tencijala prinosa. Zrno
u tipu tvrdog zubana
odličnog kvaliteta. Ima
nešto višlju stabljiku
i srednji položaj klipa.
Namenjen pre svega
za područja sa visokim
potencijalom za prinos,
odnosno polu-vlažne i polu-sušne regione. Poseduje dobru toleranciju na sušu. Brzo otpušta vlagu.
Može se koristiti kao vrlo kvalitetni rani silažni hibrid.
ODLIČAN PRINOS
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
8
Hibridi kukuruza
za 2013.
PR36V52
Hibrid novije generacije
vrlo visokog potencijala
prinosa. Srednje visine
stabla sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu
tvrđeg zubana koje brzo
pušta vlagu u jesen.
Formira 16 redova zrna.
Odlične reakcije na stres
u nicanju. Ima odličan
čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid.
Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione.
Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture. Na
lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
FAO 430
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha
(na 19,0-19,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
“Godinama sejem PIONEER hibride kukuruza, i to široko proverene
P12, F02, a ove godine prelazimo na još ranije grupe zrenja, a jedan
od favorita je PR36V52.”
Ivan Jovanović
Mala Vranjska, Šabac
9
FAO 420
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,5 cm).
COLOMBA
Vrlo fleksibilan hibrid odličnih
prinosa. Stablo više, dobre čvrstine sa nešto višim položajem klipa.
Koren jak, razgranat. Klipovi srednje krupni do krupni sa 16 redova
zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana.
Ima vrlo nisku vlagu u berbi. Dobre
je tolerantnosti na bolesti klipa.
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
FAO 470
Hibridi kukuruza za 2013.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,5 cm).
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
FLORENCIA
Vrlo fleksibilan i prinosan hibrid u
svojoj grupi. Stablo srednje visine,
čvrsto sa nešto višim položajem
klipa. Koren vrlo jak i razgranat.
Klipovi srednje krupni sa 14 – 16
redova zrna. Zrno u tipu zubana.
Ima nisku vlagu u berbi. Dobre
tolerantnosti na gar (Ustilago) i
plesnivost klipa (Fusarium i Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk.
plamenac.
FAO 450
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 70-75.000 bilj./ha
(na 19,0-20,5 cm).
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
10
Hibridi kukuruza
za 2013.
PR36B08
Hibridi kukuruza za 2013.
Hibrid vrlo visokog potencijala
rodnosti. Stablo niže, dobre čvrstine sa niskim položajem klipa. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna.
Zrno u tipu tvrđeg zubana. Otpuštanje vlage u jesen oko proseka.
Poseduje izrazitu tolerantnost
prema suši. Vrlo dobro podnosi
hladnija zemljišta. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre
tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dosta dobro
podnosi napad kukuruznog plamenca.
PR36V74
Hibridi kukuruza
za 2013.
Visoko rodan srednje kasni hibrid.
Stablo srednje visine sa srednjim
položajem klipa. Klipovi srednje krupni
do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje
dobru čvrstinu korena i stabla. Vrlo
brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo dobre
tolerantnosti na
plesni-
FAO 520
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
vost klipa (Giberela, Fusarium).
Odlično prilagođen za sve regione gajenja.
Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba
nicanja.
“Fantastičan hibrid visoke rodnosti sa jako krupnim zrnom.”
Hibridi kukuruza za 2013.
PR35P12
Hibrid vrlo visokih prinosa. Stablo srednje visine, dobre čvrstine
sa nižim položajem klipa. Klipovi
srednje krupni do krupni sa 14-16
redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg
zubana. Brzo pušta vlagu u jesen.
Dugo zadržava zelenilo te je izvrstan silažni hibrid. Poseduje odličnu tolerantnost na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni
plamenac.
PR36K67
Hibridi kukuruza za 2013.
Srednje kasni hibrid visokog potencijala rodnosti. Stablo visoko
sa višim položajem klipa. Klipovi
srednje krupni do krupni sa u
proseku 16 redova zrna. Zrno u
tipu tvrđeg zubana. Stablo i koren
odlične čvrstoće. Odlično prilagođen kako na niže tako i na više
sklopove. Zrno brzo pušta vlagu u
jesen. Dobre je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima i u uslovima umerene
suše i vlažnosti. Odlično reaguje na povećane količine azota. Sejati
ga u nešto toplije zemljište.
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
Vasić Miodrag
Kličevac, Požarevac
FAO 510
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20-21,0 cm).
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
FAO 530
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-20,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
11
Inovacije iz DuPont Pioneer-a
SVOJIM PARTNERIMA, PROIZVOĐAČIMA,
U SLEDEĆOJ SEZONI NUDIMO OPTIMUM®
AQUAMAX® HIBRID PIONEER®:
P0216
Najnovija, jedinstvena svetska inovacija iz DuPont Pioneera,
Optimum® AQUAmax® proizvodi Pioneer® će biti lansirani od
2013. za proizvođače kukuruza u Srbiji.
Zašto su ovi hibridi toliko NEPRIKOSNOVENI? Prednost Optimum®
AQUAmax® hibrida leži u činjenici da oni značajno smanjuju
rizike koje stvaraju neočekivani vremenski uslovi. Ovi proizvodi
su morali da ispune rigorozne zahteve u uslovima hroničnog
sušnog stresa i normalnih uslova tokom procesa selekcije.
Optimum® AQUAmax® hibridi su nepobedivi u čitavom spektru
scenarija vlage, od teške suše do uslova dobre vlažnosti.
Šta znači ime Optimum® AQUAmax®? Ova oznaka se može dodeliti samo hibridima, i
to onima koji ispunjavaju sledeće zahteve:
• prednost od 5% prinosa u odnosu na najprinosnije hibride u uslovima hroničnog
stresa od suše
• prednost od 3% prinosa u odnosu na najprinosnije hibride u normalnim uslovima
gajenja
• Gore navedeni zahtevi moraju biti jednako ispunjeni barem dve godine zaredom.
Trenutno, hibridi koji poseduju karakteristike gore spomenute u određenoj FAO
grupi se nalaze među hibridima sa najboljm prinosom kako DuPont Pioneer-a,
tako i konkurencije. Proizvodi Optimum® AQUAmax® su zaista jedinstveni iz
sledećih razloga: u toku procesa selekcije mi smo se fokusirali ne samo na njihove
pojedinačne atribute već i i na višestruke karakteristike koje su odgovorne
za najbolje rezultate, kao što su izrazita prednost u uslovima stresa od suše,
agronomske osobine i superiorno unapređenje prinosa.
Na susednim parcelama Pioneer® hibrid
P0216 (leva strana) i konvencionalni hibrid
(desna strana)
sa Fábián
manjom toleracijom na
Mr. László
sušu Product Manager, Corn EE
12
Tolerancija na stres od suše je najvažniji i najistaknutiji zahtev, jer ona može da
bude glavni razlog značajnih gubitaka prinosa.
Pod pretpostavkom da cene kukuruza generalno rastu u godinama suše, gajenjem
Optimum® AQUAmax® hibrida, ratari mogu da imaju koristi od dodatnih prinosa i
većih prihoda.
KADA PADA KIŠA KADA JE SUVO
SIJAJU
BUJAJU
Optimum® AQUAmax® hibridi su testirani širom Evrope od strane Pioneer-a u odnosu na vodeće komercijalne
hibride konkurencije, kao i vodeće hibride Pioneer-a, a u periodu više od dve godine u uslovima nedostatka vode.
Optimum® AQUAmax® hibridi su ostvarili 5 % prednost u prinosu u odnosu na vodeće komercijalne kontrolne hibride.
Regioni sa ograničenom količinom vode su oni gde je odnos između snabdevenosti i potrebe za vodom u doba cvetanja
ili nalivanja zrna manji od 0.66 na skali 0-1 (1=adekvatna vlaga, po metodi Pioneer) , a koristeći Pioneer-ov EnClass®
sistem. Merenje nivoa vlage vršeno je na oglednim parcelama ili najbližoj meteorološkoj stanici.
Performanse hibrida u regionima ograničene količine vode su promenljive i zavise od mnogih faktora kao što su jačina
i vreme nedostatka vlage, toplotni stres, tip zemljišta, agrotehnika, kao i pritisak bolesti i štetočina. Iako individualni
rezultati mogu varirati, svi hibridi mogu biti izloženi smanjenju prinosa usled vodenog i toplotnog stresa.
DuPont ovalni logo je registrovani zaštitni znak DuPont-a.
®, TM, SM su žigovi i marke Pioneer-a. c2012 PHII.
P0216
Hibridi kukuruza
a
za 2013.
FAO 510
Novo!
Novi hibrid koji spada u Optimum®
AQUAmax® hibride. Namenjen je za
sve regione gajenja, a posebno za
one koji imaju deficit vode. Izrazito
tolerantan na visoke temperature. Stablo visoko sa višim položajem
klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu u jesen.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 71-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
13
FAO 530
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-20,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
PR35F38
Hibridi kukuruza
za 2013.
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Stablo srednje visine sa nižim
položajem klipa. Klipovi krupni sa vrlo
tvrdim zrnom visoke apsolutne mase.
Stablo i koren odlične čvrstoće. Zrno
brzo pušta vlagu u jesen. Odlične
je tolerantnosti na plesnivost klipa
(Giberela, Fusarium).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim
regionima. Odlične reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
Goran Pavlović
Novi Kozarci
„Prve godine sejem PR35F38 zadovoljan sam sa prinosom na ovoj suši, dogodine
planiram veće površine ovog hibrida. Pošto ide u monokulturi planiram da uzmem
seme sa jačom dozom PONCHA.”
FAO 600
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-20,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
14
PR34N61
Hibridi kukuruza
za 2013.
Hibrid nove generacije sa vrlo
visokim potencijalom prinosa.
Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog
kvaliteta. Izrazito brzo otpuštanje
vlage iz zrna, što ga svrstava pre
u grupu FAO 500. Poseduje odličnu
toleranciju na stresne uslove u
nicanju. Pogodan za polusušne i
poluvlažne regione.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
PR35T36
Hibridi kukuruza
za 2013.
Hibrid visokih prinosa sa odličnim
kvalitetom zrna. Zrno u tipu polutvrdunca. Nešto sporije otpuštanje
vlage zbog karaktera zrna. Vrlo
dobre tolerancije na sušu. Stablo
je srednje visine sa srednjim položajem klipa. Pogodan za ishranu
svinja.
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično
svim regionima.
Hibridi kukuruza za 2013.
PR34F02
Hibrid vrlo visokih prinosa. Lider
prinosa u sušnim regionima. Stablo
srednje visine, izuzetne čvrstine sa
nižim položajem klipa. Klipovi krupni
sa 16-18 redova zrna. Zrno u tipu zubana. U odnosu na svoju grupu zrenja
vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Odlične
tolerantnosti na Ustilago (gar) i Fusarium (plesnivost klipa). Zadovoljavajuće tolerantnosti na Giberela (plesnivost klipa). Vrlo dobre tolerantnosti
na kukuruzni plamenac.
„Sa starim dobrim hibridom F02 sam zadoljan jer što bi rekli neće da omane.
Uvek mi daje dobre prinose, a tako je bilo i ove godine. Kod mene
je uvek zastupljen u strukturi setve sa 20-30%.”
PR34B23
Hibridi kukuruza za 2013.
Hibrid ekstremno visokih prinosa
u dobrim godinama. Stablo više,
dobre čvrstine sa nižim položajem
klipa. Klipovi krupni sa 18-20 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Brzo
pušta vlagu u jesen. Ima izvrstan
rani porast. Odličan je silažni hibrid. Odlične tolerantnosti na gar
(Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
FAO 610
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-21,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
FAO 600
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 71-68.000 bilj./ha
(na 20-21 cm).
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Goran Arsić
Srpski Itebej
FAO 640
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 62-65.000 bilj./ha
(na 22,0–23,0 cm).
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
15
FAO 690
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha
(na 21,0-22,0 cm).
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
Radovan Puvača
Novi Karlovci
PR34N43
Hibrid novije generacije vrlo visokog prinosa. Stablo niže sa nižim
položajem klipa. Jak i razgranat
koren. Odličan kvalitet zrna (polutvrdunac). Dosta dobro otpuštanje
vlage za svoju grupu zrenja. Dobar
silažni hibrid. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre
tolerantnosti na plesnivost klipa
(Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk. plamenac.
Dobro prilagodljiv na različit kvalitet zemljišta. Najbolje rezultate
daje u dobrim proizvodnim regionima. U sušnim regionima sejati
ga uz upotrebu dobre agrotehnike.
„Sejem Pionirove hibride od kada su se pojavili na tržištu. Zadovoljan sam njima jer
imaju visok prinos i nižu vlagu u odnosu na druge hibride. Uglavnom sejem pionirove kasnije hibride iz grupe 600 i 700. U ovoj godini kao i prethodnoj, koje su se
pokazale kao izuzetno sušne sa hibridom PR34N43 ostvario sam odličan prinos. U
delu atara prema Novom Slankamenu, njive pod kukuruzom blizu moje njive izgorele
su pod uticajem suše. Moja njiva sa PR34N43-hibridom koji je odlično podneo ove
uslove i dao željeni rod. Mnoge komšije zastajale su gledale njivu i raspitivali se o
posejanom hibridu. Kao i do sada nastavljam i dalje sa Pionirovim hibridima.“
FAO 680
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
Milan Rašula
Batajnica
16
Hibridi kukuruza
za 2013.
PR33A46
Hibridi kukuruza
za 2013.
Kasni hibrid izvrsnog potencija za
prinos sa niskom vlagom u berbi.
Zrno je u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta. Stablo je nešto
višlje sa nižim položajem klipa.
Klipovi vrlo krupni. Odlično prilagođen na niže sklopove te i u
takvim uslovima daje visok prinos.
Vrlo fleksibilan hibrid što se tiče
regiona gajenja. Dugo zadržava zelenu boju. Odličan silažni hibrid
sa visokim prinosima sveže mase vrlo visokog kvaliteta.
„Već duži niz godina sejemo Pioneer-ove hibride. Sejemo i ranije a naročito
hibride kasnije FAO grupe. Hibrid PR33A46 odlično se pokazao na našim
njivama. Sa prinosom od 10500 kg/ha u ovakvoj godini mi smo prezadovoljni.
Pored odličnog prinosa ovaj hibrid smo koristili za silažu. Ovo je nešto novo
što do sada nismo imali. Neuporedivo veća biljna masa od svih do sada
viđenih hibrida.“
P1114
Hibridi kukuruza
za 2013.
FAO 660
Hibrid nove generacije stvoren
prvenstveno za rekordne prinose
zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja
vlage. Stablo niže odlične čvrstine
sa izrazito jakim korenom. Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres
u nicanju. Zbog svoje fleksibilnosti
može se sejati u skoro
svim reonima gajenja.
Izbegavati setvu na
peskovitim zemljištima.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha
(na 21,0-22,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA STRES U NICANJU
“Pioneer-ove hibride sejem već 8 godina. Volim novine, i obično su najnoviji
hibridi na 30% mojih površina. P1114 mi izgleda kao odličan izbor. Zrno ovog
hibrida je krupno i zdravo, što ja i očekujem od kukuruza.”
P0725
Hibridi kukuruza
za 2013.
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
Zlatoljub Žikić
Kurjače, Vel. Gradište
FAO 630
Novo!
Novi hibrid vrlo visokog potencijala
rađanja. Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta. Ima visoko
čvrsto stablo i viši položaj klipa.
Poseduje snažan korenov sistem.
Može se gajiti u svim regionima.
Vrlo visoke tolerancije na sušu i
umereno visoke temperature. U uslovima navodnjavanja jedan od
najprinosnijih hibrida.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 71-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
17
FAO 700
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 62.000 bilj./ha
(na 23 cm)
ODLIČAN PRINOS
PR33H82
Hibridi kukuruza
za 2013.
Novo!
Hibrid namenjen da
zameni dobro poznati beli hibrid 34P93,
od koga je prinosniji. Karakteriše
ga vrlo visok prinos, koji može biti
često na nivou hibrida žutog zrna.
Stabljika je srednje visine, dobre
čvrstine. Poseduje izuzetno jak
koren. Klipovi srednje krupni do
krupni. Odlične tolerantnosti na napad kukuruznog plamenca. Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium).
Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima. Tolerantan hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim
regionima. Odličan kvalitet brašna.
FAO 700
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 62-65.000 bilj./ha
(na 22,0-23,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
PR33T56
Hibridi kukuruza
za 2013.
Hibrid novije generacije sa vrlo
visokim potencijalom prinosa. Zrno
mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta. Vrlo stabilni i visoki prinosi
u sušnim godinama. Pogodan za
spremanje silaže. Stablo vrlo čvrsto. Pogodan za sušne, polusušne i
poluvlažne regione.
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
Raka Milovanović
Batovac
18
“Izuzetno kvalitetan, rodan i veoma tolerantan hibrid na sušne uslove.
Sejem ga već drugu godinu i koristim ga u silaži jer ga odlikuje i veoma
kvalitetno i krupno zrno.”
PR33D11
Hibridi kukuruza
za 2013.
Hibrid novije generacije vrlo visokih prinosa. Stablo srednje visine,
dobre čvrstine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana.
Zadržava dugo zelenu boju te je
dobar izbor kod spremanja silaže.
Dobre tolerantnosti na plesnivost
klipa (Fusarium, Giberela).
FAO 710
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 60-63.000 bilj./ha
(na 22,5-23,5 cm).
ODLIČNA TOLERANCIJA
NA SUŠU
BRZO OTPUŠTANJE
VLAGE
ODLIČAN SILAŽNI
HIBRID
“Pioneer-ove hibride kukuruza sejem od pre par godina. Izuzetno sam
zadovoljan kasnijim hibridima D11 i D12 koji su kod mene pokazali dobre
prinose i u ovoj godini. Već dve godine sejem i oglede Pioneer-a gde sam
upoznao i nove dobre hibride koje ću probati.”
Radenko Šerović
Jarkovac
19
Program silažnog monitoringa
Treba znati da se hrana spravlja jednom godišnje, a koristi se u toku čitave godine. Svaka
greška u postupku pripreme kvalitetne silaže direktno će se odraziti na performanse kod
životinja.
Pioneer je razvio i ponudio stočarima program silažnog monitoringa koji omogućava bolje
razumevanje procesa fermentacije. U isto vreme on omogućava da se preduzmu odgovarajući
koraci u pripremi silaže kako bi se izbegle greške, a koje dovode do smanjenja njenog
kvaliteta.
Program obuhvata:
• Merenje pH silaže (pokazatelj toka i kvaliteta fermentacije)
• Određivanje zbijenosti silaže (pokazatelj neželjenih procesa)
• Merenje temperature silaže (pokazatelj stabilnosti)
• Merenje dužine sečke (pokazatelj kvaliteta silaže)
Primena ovog vida servisa je otpočela u 2009 godini, a nastaviće se i u narednim godinama.
Njegova svrha je podizanje opšteg znanja o značaju kukuruzne silaže u ishrani životinja,
te pomoći farmerima da pripreme što je moguće kvalitetniju hranu, a time smanje svoje
troškove proizvodnje.
Idemo i korak dalje te od 2011
godine vršimo laboratorijske
analize kvaliteta kukuruza
za silažu, a sa naših silažnih
ogleda. Rezultate ovakvih
analiza moći ćete da vidite u
posebnoj publikaciji.
21
Mikrobiološki program
Pioneer® Inokulant 11B91
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu
ZA SILAŽU KUKURUZA VODOTOPIVE GRANULE
vlažnog zrna ili mlevenog klipa kukuruza. Široko rasprostanjen u upotrebi u stočarstvu i svinjarstvu širom sveta.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri.
Prednosti inokulanta 11B91:
Pakovanje i upotreba:
• Omogućava da silaža ostane sveža i hladna tokom
upotrebe
• Poboljšava hranljivu vrednost silaže
• Ubrzava i povećava efekat fermentacije
• Povećava proizvodne rezultate kod životinja
• Smanjuje ukupan gubitak suve materije
• Povećava stabilnost silaže u slučaju sporog
punjenja ili izuzimanja
• Flašica proizvoda od 50 i
10 g (vodotopive granule) za tretman 50 i 10 t
silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću AG-25
uređaja.
Pioneer® Inokulant 1132
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuZA SILAŽU KUKURUZA
GRANULE ZA
ruza, standardizovan prema međunarodnom standardu ISO.
DIREKTNU PRIMENU
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Enterococcus faecium. Mikroorganizmi
u inokulantu su zaštićeni patentnim pravom od strane Pioneer-a i specijalno su odabrani
sojevi bakterija koji su efikasni u: proizvodnji mlečne kiseline, snižavanju pH vrednosti
silaže, čuvanju hranljive vrednosti i smanjenju gubitka suve materije.
Prednosti inokulanta 1132:
Pakovanje i upotreba:
•
•
•
•
•
•
•
• Flašica proizvoda od 200 i 40 g (vodotopive granule)
za tretman 250 i 50 t silaže. Vreća od 20 kg (granule)
za tretman 40 t silaže.
• Granularna forma se aplicira pomoću Gandy uređaja.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Appli-Pro
uređaja (veći farmeri) ili AG-25 uređaja (manji
farmeri).
Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
Ubrzava i povećava efekat fermentacije
Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
Lak za upotrebu
Netoksičan i nekorodirajući
Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
Pioneer® Inokulant 11C33
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuZA SILAŽU KUKURUZA VODOTOPIVE GRANULE
ruza, standardizovan prema međunarodnom standardu ISO.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri.
Ovaj kombinovani proizvod je nastao od spajanja dva proizvoda: Inokulant 1132
(za fermentaciju) i Inokulant 11A44 (za sprečavanje zagrevanja silaže).
22
Prednosti inokulanta 11C33:
Pakovanje i upotreba:
•
•
•
•
•
•
• Flašica proizvoda od 250 i 50 g
(vodotopive granule) za tretman 250 i 50 t silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro
uređaja (za velike proizvođače) koji omogućava
ekstra nisku potrošnju vode. Sa 10 l može se istretirati 1000 tona silaže. Takođe, preparat se može
primeniti i pomoću AG-25 uređaja (za manje proizvodjače) koji tretira 50 tona silaže.
Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
Ubrzava i povećava efekat fermentacije
Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
Smanjuje ukupan gubitak suve materije
Povećava aerobnu stabilnost silaže (smanjuje
zagrevanje)
Mikrobiološki program
Pioneer® Inokulant 1155
Za balirano lucerkino seno
ZA LUCERKU
Proizvod sadrži žive sojeve bakterije Bacillus sp. koji se nalaze
u prirodi i koji su posebno odabrani za optimalno konzerviranje
lucerkinog sena.
GRANULE ZA
DIREKTNU PRIMENU
VODOTOPIVE GRANULE
NAPOMENA: Koristiti isključivo za baliranje lucerke. Preparat
nije namenjen za baliranje drugih kultura.
Inokulant 1155:
o Omogućava ranije baliranje, čime smanjuje rizik od štete
usled vremenskih prilika.
o Seno balirano sa 1155 je svežije i prijatnije miriše ističući
tako njegov ukus.
Prednosti inokulanta 1155:
Pakovanje 1155:
• Omogućava ranije baliranje sa vlagom od 15% do
25%.
• 10 – 15 % veći prinos sena.
• 20 – 25 % veći prinos proteina.
• 15 – 30 % veći prinos lišća.
• Povrat ulaganja 1: 4-5.
• Vreće od 20 kg (mikro granule) sa dozom od 1 kg na
tonu sena.
• Bočice 5 x 20 g za tretman 25 tona sena.
Primena 1155:
• 1155 se primenjuje putem Gandy aplikator sistema
(kupuje se uz inokulant).
• Gandy se montira direktno na balirku u blizini
ulaza pik-apa.
• Vodotopive granule se primenjuju preko AG-25
uređaja.
Pioneer® Inokulant 11H50
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu i senažu
lucerke. Sadrži specijalno odabrane sojeve bakterija Lactobacillus plantarum namenjenih za efikasnu silažu i senažu lucerke.
Preparat razvijen radi poboljšanja fermentacije, obezbeđenja
hranljive vrednosti i povećanja hranljivosti radi povećanja
performansi životinja.
ZA LUCERKU
VODOTOPIVE GRANULE
Prednosti inokulanta 11H50:
• Omogućava bržu i efikasniju fermentaciju
• Poboljšava hranljivu vrednost silaže
• Poboljšava oporavak suve materije (smanjenje
gubitaka fermentacije)
• Povećava svarljivost
• Smanjuje zagrevanje i produžava životni vek silaže
• Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
• Povećava kvalitet proteina
• Povećana proizvodnja mleka
Pakovanje i upotreba:
• Flašica proizvoda (vodotopive granule) od 200 i 40
g je dovoljna da tretira 250 i 50 t silaže.
23
ExpressSun™ tehnologija
Novo u selekciji suncokreta
JEDAN OD OSNOVNIH ZAHTEVA USPEŠNE PROIZVODNJE SUNCOKRETA JE BORBA PROTIV KOROVA.
Već duži niz godina vodeće hemijske industrije u
svetu pokušavaju da nađu pravo rešenje za suzbijanje korova u suncokretu sa većim ili manjim uspehom.
Postojeća paleta herbicida nije dovoljno efikasna kod
suzbijanja tvrdokornijih korova kao što su: Ambrosia,
Datura, Abutilon,Xanthium i Cirsium.
Izlazeći u susret farmerima i njihovim zahtevima za
uspešno suzbijanje korova, Pioneer je kao rešenje
ponudio ExpressSun™ tehnologiju.
Šta je to ExpressSun™?
To je ime svojstva koje:
1. Je u vlasništvu kompanije DuPont.
2. Daje suncokretu tolerantnost na herbicide
iz grupe tribenuron metil.
Pioneer je prva kompanija u svetu koja je uspela
da putem klasičnog načina ukrštanja u svoje elitne
hibride suncokreta ubaci gen koji daje suncokretu
toleranciju na primenu herbicida iz grupe sulfonilurea (aktivna materija tribenuron metil). Na ovaj način je rešen višedecenijski problem suzbijanja korova
u suncokretu.
Upotrebom herbicida Express® kompanije DuPont
može se tretirati samo onaj suncokret koji poseduje
u sebi gen tolerancije na tribenuron metil. Na fotografiji se može videti razlika između tolerantnog i
netolerantnog suncokreta nakon tretmana sa preparatom Express®.
24
PR64LE25
Hibridi suncokreta
za 2013.
Modifikovana verzija dobro poznatog
hibrida PR64F50 sa tolerancijom na
sulfonil urea herbicide (Express® ).
U odnosu na baznu verziju poseduje
nešto niže stablo.
Sve ostale karakteristike su iste kao
i kod PR64F50.
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom.
Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron
metila (Express®).
Hibridi suncokreta za 2013.
PR64LE19
Srednje kasni hibrid vrlo visokog
potencijala prinosa. Stablo srednje
visine sa vrlo čvrstim korenom.
Prinos ulja se kreće oko 50 %. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski
najznačajnije bolesti. Tolerantan je
na Volovod do rase E.
RM 45
- srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
TOLERANTNOST NA
HERBICIDE
ODLIČAN PRINOS
IZVRSNA TOLERANCIJA
NA BOLESTI
RM 46
- srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
TOLERANTNOST NA
HERBICIDE
ODLIČAN PRINOS
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom.
Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron
metila (Express®).
Hibridi suncokreta za 2013.
PR64A31
Modifikovana verzija dobro poznatog
hibrida PR64A30 sa tolerancijom na
sulfonil urea herbicide (Express®).
Sve ostale karakteristike su iste kao
i kod PR64A30.
RM 44
- srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
TOLERANTNOST NA
HERBICIDE
IZVRSNA TOLERANCIJA
NA BOLESTI
TEHNOLOGIJA
Ne sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid
je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila
(Express®).
25
RM 45
- srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
ODLIČAN PRINOS
IZVRSNA TOLERANCIJA
NA BOLESTI
PR64F50
Hibridi suncokreta
za 2013.
Srednje kasni hibrid odlično prilagođen uslovima gajenja u Srbiji.
Stablo je srednje visine sa konveksnom glavom lepog izgleda. Poseduje odličnu samooplodnju tako da
i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju.
Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47
%. Poseduje odličnu tolerantnost
na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis.
Hibrid je genetski tolerantan na Volovod i sve rase plamenjače u
Srbiji.
TEHNOLOGIJA:
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom.
Dejan Ivanović
Kula, Malo Crniće
RM 41
„Nisam ja nizak čovek, već je ovo strašno moćan suncokret. I ove godine sam
imao prinos preko 3,5t/ha.“
- srednje rani
PREPORUKA:
Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha
(na 24,0 cm).
ODLIČAN PRINOS
VISOK SADRŽAJ ULJA
PR64A15
Hibridi suncokreta
za 2013.
Srednje rani hibrid vrlo visokog prinosa. Stablo višlje sa
konveksnom polu-povijenom glavom. Ima vrlo jak korenov sistem.
Sadržaj ulja u zrnu vrlo visok i
kreće oko 51 %. Poseduje dobru
tolerantnost na Sclerotinia glave
i stabla. Odlične tolerantnosti na
Phomopsis.
TEHNOLOGIJA
Tolerantan je na Orobanche (Volovod) na rasu E.
26
Clearfield® Sistem proizvodnje u uljanoj repici
Danas jedina dostupna ne – GMO tehnologija herbicidne tolerancije ozime uljane repice je
Clearfield® tehnologija čistih useva.
Ovaj sistem je novi način pristupa u kontroli korova u uljanoj repici. On obezbeđuje efikasnu
kontrolu uskolisnih i širokolisnih korova, uključujući Cruciferae (krstašice) i Galijum vrste, kao
tipične korove uljane repice.
Ime herbicida:
Cleranda®
Aktivna materija:
17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazachlor
Doza primene:
1,5 – 2,0 l/ha Cleranda® + 1,0 l/ha Dash® HC
Primena:
Samo na Clearfield® hibridima uljane repice (imidazolinon tolerantni hibridi sa CL
oznakom u svom imenu).
Cleranda® 2,0 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha
00
05
10
11
12
14
16
18
Hibridi uljane repice za 2013.
PT200CL
Ozimi hibrid
Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom
na herbicide iz grupe Imidazolinona.
PT200CL je modifikovana verzija dobro
poznatog i popularnog hibrida PR46W14.
PT200CL predstavlja nov pristup u borbi
protiv korova u uljanoj repici.i.
ODLIČAN PRINOS
VISOK SADRŽAJ ULJA
Novo!
IZVRSNA STABILNOST
Clearfield®, Cleranda® i Dash® su registrovane trgovačke marke BASF
©2012 BASF. Zadržana sva prava
9
27
Hibridi uljane
repice za 2013.
PR45D05
Ozimi hibrid
ODLIČAN PRINOS
VISOK SADRŽAJ ULJA
Prvi polupatuljasti hibrid registrovan u Srbiji.
IZVRSNA STABILNOST
Spada u srednju grupu zrenja. Ima vrlo visok potencijal za prinos.
Poseduje vrlo čvrsto stablo visine oko 130 cm. Tolerantan je na niske
temperature i poleganje. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko
45 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12–14 μmol/g). Dobre je
tolerantnosti na bolesti.
Preporučena gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².
IZVRSNA TOLERANCIJA
NA BOLESTI
Standard
PR45D05
Standard
PR45D05
Rezultati komisije za priznavanje sorti
Prinos zrna (kg/ha)
Sadržaj ulja
Godina
sa 9% vlage
(% na s.m.)
3689
43.98
2010
3774
47.23
4767
44.17
2011
5413
44.67
Hibridi uljane
repice za 2013.
79>
Ozimi hibrid
Novi visoko rodni hibrid sa odličnim
sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednju
grupu zrenja. Poseduje vrlo čvrsto stablo
visine oko 160 cm. Otporna je na niske
temperature. Sadržaj ulja je vrlo visok i
kreće se preko 46 %. Ima vrlo nizak sadržaj
glukozinata (12–13,4 μmol/g). Dobre je
tolerantnosti na bolesti.
Preporučena gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².
ODLIČAN PRINOS
VISOK SADRŽAJ ULJA
IZVRSNA STABILNOST
79>
Ozimi hibrid
Novi visoko rodni hibrid sa vrlo visokim
sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje
kasnu grupu zrenja. Visine je oko 165 cm.
Dobre otpornosti na niske temperature.
Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47
%. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata
(12–13 μmol/g). Dobre je tolerantnosti
na bolesti. Vrlo ujednačeno dozreva što
značajno snižava gubitke u žetvi.
Preporučena gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².
ODLIČAN PRINOS
VISOK SADRŽAJ ULJA
29
Zadovoljni korisnici
Pioneer proizvoda
30
Pioneer servis
Promoter
Velibor Marić
Opština
Broj telefona
Severni Banat, Zapadna i Severna Bačka
063/696733
1
Branko Pajić
Sombor, Apatin
062/8047828
2
Aleksandar Nikolić
Subotica, Bačka Topola
062/8047829
3
Bojan Radinović
Vrbas, Kula, Srbobran, Mali Iđoš
062/8047830
4
Karolj Šoti
Kanjiža, Senta, Ada
062/8047831
5
Šandor Lenđel
Kikinda, Novi Kneževac, Čoka
062/8047832
6
Dragan Margan
Zrenjanin, Novi Bečej
062/8047834
7
Ivica Živanov
Žitište, Sečanj, Nova Crnja
062/8047835
Dejan Bandić
Južna Bačka i Južni Banat
063/518221
8
Nebojša Celeski
Kovačica, Opovo, Palilula
062/8047836
9
Milenko Bosanac
Pančevo, Kovin
062/8047837
10
Milan Milikić
Plandište, Vršac, Bela Crkva, Alibunar
062/8047838
11
Saša Glogovac
Novi Sad, Bački Petrovac, Beočin,Sr. Karlovci, Titel
062/8047840
12
Rade Krzman
Odžaci, Bač, Bačka Palanka
062/8047841
13
Janoš Duša
Bečej, Žabalj, Temerin
062/8047842
14
Miloš Matić
15
Živan Straživuk
Novi Beograd, Zemun, Inđija, Stara Pazova, Surčin
062/8047855
16
Moma Delić
Irig, Pećinci, Ruma
062/8047844
17
Borivoj Svilokos
Šid, Sremska Mitrovica
062/8047845
Srem
1
Aleksandar Vidić
2
Dejan Sinđić
Šabac, Vladimirci, Bogatić
062/8047846
3
Milenko Đurić
Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Osečina, Mačvanski Prnjavor
062/8047847
4
Mileta Kremić
Obrenovac, Železnik, Barajevo, Sopot, Lazarevac, Debrc
062/8047851
5
Mišo Vučković
Kraljevo, Lučani, G.Milanovac, Čačak, Arilje, Požega, B.Bašta, Kosjerić
062/8047849
6
Vladan Stojković
Velika Plana, Smederevo, Smederevska Palanka, Mladenovac, Grocka
062/8047853
7
Aleksandar Ilić
Aranđelovac, Topola, Belanovica, Rača
062/8047848
8
Miroslav Jakovljević
Lajkovac, Ljig, Mionica, Valjevo, Ub, Zvečka, Koceljeva
062/8047850
9
Saša Pešić
Knić, Batočina, Kragujevac, Lapovo, Jagodina, Rekovac
062/8047857
Zoran Milenković
Šumadija i Zapadna Srbija
062/8047843
Istočna i Južna Srbija
063/1030323
063/518956
10
Dragan Stefanović
Petrovac na Mlavi, V.Gradište, Kučevo, M.Crniće, Golubac, Despotovac
062/8047852
11
Živko Spasić
Kostolac, Požarevac, Žabari, Svilajnac
062/8047856
12
Branislav Miletić
V.Banja, Kruševac, Aleksandrovac, Trstenik, Ćićevac, Varvarin, Ćuprija
062/8047858
13
Dejan Živković
Sokobanja, Aleksinac, Ražanj, Paraćin, Pirot
062/8047859
14
Zoran Sudimac
Niš, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa, Kuršumlija
062/8047865
15
Miodrag Marković
Svrljig, Doljevac, G.Han, Lebane, Leskovac, Vlasotince, Bojnik
062/8047860
16
Nenad Atanasijević
Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Boljevac, Zaječar, Knjaževac
062/8047854
31
Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.
Olge Petrov 10, 21000 Novi Sad
Tel.: 021 / 674 22 40
www.srbija.pioneer.com
Za sve dodatne informacije pozovite
besplatni telefon: 0800 390 000
KATALOG 2013
Ekskluzivni distributer za Srbiju
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd
Tel.: 011 / 201 23 00, 011 / 201 23 25
www.deltaagrar.rs
Ovalni DuPont logotip je registrovani zaštitni znak DuPont-a.
®, TM, SM Zaštitni i službeni znakovi Pioneer-a. © 2012 PHII.
Download

2013.