KOMPAS
2015
Agronomický výskum
prináša hodnoty
Agronomický výskum je životne dôležitý z hľadiska napredovania
v produktivite a efektívnosti rastlinnej výroby za neustáleho
zlepšovania ekologickej šetrnosti. Raný výskum sa zaoberal
základnými potrebami ako napríklad ktoré plodiny pestovať a do
akej skorosti, optimalizáciou hustoty sejby a množstva hnojív,
najlepším striedaním plodín a spôsobmi regulácie škodcov.
Ing. Marek Jakubec,
produktový manažér
PIONEER HI-Bred Slovensko
Agronomický výskum sprvoti reagoval na mnohé z uvedených zásadných
problémov obsiahlymi odporúčaniami s nízkou mierou rozlišovania špecifickosti .
Výsledkom síce boli rýchle pokroky, avšak bez optimalizácie výnosov alebo
ekonomickej návratnosti na niektorých poliach kvôli zvolenému prístupu,
podľa ktorého mal jeden spôsob vyhovovať všetkým .
Vďaka pokroku v oblasti technológií a výskumu zameraného na špecifické lokality sú pestovatelia schopní vykonávať cielené
aplikácie vstupov, čím sa optimalizuje výnosový potenciál a ekonomická návratnosť celoplošne a zároveň sa podporuje
starostlivosť o životné prostredie .
Úsilie znižovať riziká
Väčšina základných agronomických odporúčaní prešla
kontinuálnou modifikáciou popri vývoji technológií,
adaptácii škodcov, nových chorôb a podmienok pestovania .
Aktuálne sa poľnohospodársky výskum stále zameriava na
optimalizáciu vstupov (množstvá, pomery, umiestnenie,
načasovanie atď .), ale robí tak za predpokladu premenlivých
podmienok pestovania .
Napríklad každoročne na niektorých miestach v Európe, ale
aj vo svete daždivé počasie oneskorí sejbu kukurice . Tým
sa viacročné štúdie o termíne sejby stávajú neoceniteľnou
pomocou pre pestovateľov pri predvídaní výnosov a výbere
optimálnych skorostí hybridov pre neskoré sejby .
Maximalizácia genetického zisku
Výnosy sú funkciou genetiky, podmienok pestovania
a agronomického manažmentu . V mnohých oblastiach
sveta, kde sa intenzívne pestuje kukurica, sa od konca
70 . rokov 20 . storočia
Chceme poznať váš názor.
priemerné
výnosy zrna
Kontaktujte nás na adrese
kukurice začali zvyšovať
[email protected]
alebo volajte 031-55 27 070
o viac ako 0,1 t/ha za
každý rok . Zároveň
neustále rastú optimálne výsevky odporúčané u nových
hybridov . Výnosy zrna sú u najlepšie hodnotených hybridov
v skúškach bežne o vyše 2,5 t/ ha vyššie ako u hybridov na
spodných priečkach .
Súčasný výskum podporovaný spoločnosťou dupont pioneer
lokálne na európskych výskumných staniciach v Maďarsku,
Rakúsku, Rumunsku a Ukrajine, pomáha pestovateľom
stanoviť optimálnu skorosť kukuričného hybridu
a výsevok pre rôzne termíny sejby tak, aby sa znížilo riziko
a maximalizovala ekonomická návratnosť .
Opakované agronomické pokusy uskutočňované na
mnohých rôznych miestach sú preto nevyhnutou
pomocou pre pestovateľov pri identifikácii hybridov,
ktoré podávajú dobré výkony v širokom spektre
podmienok pestovania, ako aj pri uvedomení si toho,
ako sa optimálna agrotechnika líši medzi rôznymi
skupinami hybridov .
Ďalší výskum (stanica dupont pioneer v Seville, Španielsko)
vyhodnocuje hybridy a ich toleranciu k suchu a teplým
klimatickým podmienkam kontinentálnej Európy . Tento
výskum pomôže pestovateľom zlepšiť výber hybridov na
základe pôdnej vlhkosti na jar a dlhodobej predpovede
počasia a mohol by pomôcť pestovateľom optimalizovať
výnosy v prípadoch s obmedzeným zásobovaním vody,
alebo skorým nástupom teplých a suchých období .
Súkromné spoločnosti, akou je dupont pioneer, ako aj
štátne výskumné a vzdelávacie inštitúcie, zohrávajú
svoje úlohy pri rozvoji a chápaní agronómie . Tieto
snahy o realizáciu užitočného agronomického výskumu
boli a naďalej budú nevyhnutnou pomocou farmárom
pri dosahovaní cieľov v oblasti pestovania plodín
a ekologickej šetrnosti pri maximalizácii ekonomickej
návratnosti za neistých podmienok pestovania .
obsah
Agronomický výskum prinášA hodnoty (ing.JAkubec mArek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
už Ani snehu nie Je toľko Ako kedysi (rndr.Jurčovič peter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
depozity nA semená zAchovávAJú diverzitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
výsLedky z regiÓnu – JuhozápAdné sLovensko – Juh | ing. štefAn irÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ako zvLádnuť oneskorený vývin u kukurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
výsLedky z regiÓnu – JuhozápAdné sLovensko – zápAd / brAtisLAvA A okoLie |
ing. rudoLf turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
pozápLAvový A poúhorový syndrÓm pod drobnohľAdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
výsLedky z regiÓnu – JuhozápAdné sLovensko – stred | ing. JArosLAv kukAn . . . . . . . . . .33
fAktory obmedzuJúce výnosy pri nepretržiteJ produkcii kukurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
výsLedky z regiÓnu – JuhozápAdné sLovensko – východ | ing. pAvoL kuchAr . . . . . . . . . . 42
bežné dusíkAté hnoJivá A stAbiLizátory pre produkciu kukurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
výsLedky z regiÓnu – severozápAdné sLovensko | ing. Ján čierny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
optimALizáciA čistých energetických výnosov z vAšeJ kukuričneJ siLáže . . . . . . . . . . . . . .59
výsLedky z regiÓnu – stredné sLovensko - Juh | ing. štefAn tÓth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
vpLyv hĹbky seJby nA kukuricu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
výsLedky z regiÓnu – Juhovýchodné sLovensko | Anton mráz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
kvAsinky Ako rizikový fAktor siLáží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
výsLedky z regiÓnu – severovýchodné sLovensko | ing. rAdovAn vAvrek . . . . . . . . . . . . . 78
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont . ®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred . © 2015, PHII .
2
3
Už ani snehu nie je toľko ako kedysi...
Od roku 2010, ktorý bol na zameguli najteplejší a na Slovensku sa vyskytlo najväčšie množstvo
zrážok od roku 1880, sa pozoroval ústup z extrémnych hodnôt. To je však celkom normálne. Nenormálne by bolo, keby boli ďalšie roky ešte teplejšie a ešte vlhkejšie, aj keď stále hovoríme o
pokračujúcom globálnom otepľovaní. Každý rok sa vyznačuje iným počasím, inými periódami tepla
a chladu, sucha a vlhka. Rok 2014 bol zase bohatší na atmosférické zrážky. V oblasti Bratislavy
množstvo zrážok prekročilo normálnu hodnotu o vyše 200 mm, to ako keby za 12 mesiacov spadli
zrážky v množstve cca 15 mesiacov.
zrážky
2010
množstvoodchýlka
2011
množstvoodchýlka
2012
množstvoodchýlka
2013
množstvoodchýlka
2014 (do 15. 11.)
množstvoodchýlka
BRATISLAVA
855
+325
492
-48
567
+27
713
+172
746
+207
PIEŠŤANY
855
+325
484
-46
530
0
580
+51
579
+49
SLIAČ
1047
+399
546
-102
636
-13
890
+242
750
+103
POPRAD
929
+374
453
-102
492
-63
528
-27
736
+182
KOŠICE
961
+392
539
-30
563
-6
577
+8
665
+97
Problém je však so zrážkami v tuhom skupenstve.
Naši starí otcovia hovorili, že kedysi boli iné zimy
ako teraz. Mali pravdu, ale... Tá najtuhšia zima 20.
storočia, ako je už notoricky známe, bola vo februári
1929, keď mráz dosiahol vo Vígľaši –Pstruši až -41 °C.
Lenže už málokto vie, že predtým v dvadsiatych
rokoch 20. storočia sa vyskytla aj taká teplá zima,
že podľa meteorologickej stanice Hurbanovo vôbec
nebol sneh. Čiže aj vtedy sa striedali teplé a tuhé zimy.
Naša generácia už tiež začína hovoriť, že kedysi boli
zimy na sneh bohatšie ako teraz a zase je na tom kus
4
pravdy, veď veľmi tuhé zimy s mrazmi a záľahou snehu
sa skončili zimou 1986/87. Pritom iný pohľad na zimu
je u obyvateľov južného Slovenska a iný u Oravcov,
Kysučanov, Liptákov, či Spišiakov.
V minulosti sa v regiónoch na severe Slovenska vytvorila snehová pokrývka často už na konci novembra,
začiatkom decembra (ondrejský sneh, mikulášska zima)
a trvala do konca zimy, zvyčajne do konca marca, začiatku apríla. Teraz je bežné, že aj v Liptove sa výskyt
snehovej pokrývky počas zimy prerušuje. Podobne je to
aj na Spiši, kde je kontinentálnejšia klíma, teda je tam
väčšia pravdepodobnosť mrazov. Hoci tam nebývalo tak veľa snehu ako na severozápadnom Slovensku, aj tak sa tam
menšie množstvo snehu udržalo. Teraz je bežné, že snehová pokrývka sa niekoľ kokrát počas zimy roztopí. V roku
2003 sa dátum celkom prvej (najskoršej) snehovej pokrývky v nížinách na Slovensku posunul na noc z 23. na 24.
októbra a na druhý deň Košice zažili prvú snehovú fujavicu. Pribúdajú extrémy v počasí, a to nielen teplotné, ale aj
z hľadiska zrážok. Môže byť celá zima teplá, ale odrazu sa na krátky čas vyskytnú aj výrazne silné mrazy alebo napadne 1-2 metre snehu. Ďalším výrazným problémom je, že zima príliš skoro pošle svoj prvý pozdrav a už v októbri
mrzne a sneží, potom sa oteplí a na ďalší záchvev zimy sa čaká až do druhej polovice januára. Ale to tu tiež už bolo
aj v minulosti, inak by predsa nevznikli pranostiky v duchu „Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným
októbrom biely február.“
Najhoršia kombinácia je sucho, mrazy a vietor (holomrazy). Pokiaľ nefúka, dá sa vydržať aj -20 °C. Ak fúka ľadový vietor, tak aj -5 °C je príliš veľa a mnoho vinohradov, ovocných stromov aj ozimín môže vymrznúť. Vplyv na človeka sa
obyčajne charakterizuje pojmom pocitová teplota, ktorá sa dá určiť napríklad aj podľa uvedenej tabuľky:
teplota °C
Vietor
0
m/s
Vietor
3
m/s
Vietor
5
m/s
Vietor
7
m/s
Vietor
10
m/s
Vietor
12
m/s
Vietor
15
m/s
Vietor
17
m/s
Vietor
20
m/s
5
5
2
-2
-5
-7
-9
-10
-10,5
-11
2
2
-1,5
-6
-9
-12
-13
-14,5
-15
-16
0
0
-4
-8
-11
-14,5
-16
-18
-18
-19
-2
-2
-6
-11
-14
-17
-19
-21
-21
-22
-4
-4
-8
-13
-17
-20
-22
-24
-24,5
-25
-6
-6
-10
-16
-19
-23
-25
-27
-28
-28
-8
-8
-13
-18
-22
-26
-28
-30
-31
-32
-10
-10
-15
-21
-25
-29
-31
-33
-34
-35
-15
-15
-20
-27
-31,5
-36
-38
-41
-42
-43
-20
-20
-26
-33
-38
-43
-46
-48
-49
-50
Snehová pokrývka je dôležitá pre nás nielen tá, ktorá
leží na Slovensku, ale aj tá v severských krajinách, tiež
v Severnej Amerike alebo aj v Ázii. Spolu s plochou ľadu
je dôležitým ukazovateľom príchodu a aj odchodu zimy.
Veď poveternostné fronty sú schopné prísť z východnej
Kanady do Európy za tri dni a sibírsky vzduch ešte rýchlejšie, chce to len správne sformovanú poveternostnú
situáciu.
Priamo na Slovensku má význam rovnako snehová pokrývka v nížinách, ako aj na horách. Pre západné Slovensko najmä snehová pokrývka v Alpách, ale aj to až
v závere zimy a na jar, keď sa už sneh veselo topí a hladina Dunaja rýchlo stúpa a hrozia záplavy.
Čerstvá snehová pokrývka je krásna, biela a práve to
spôsobuje vysokú odrazivosť (albedo) slnečných lúčov
od zemského povrchu. Sneh je zásobárňou jarnej vlahy
v pôde, ale súčasne, ak sa len pomaly topí a udrží sa trebárs až do marca-apríla, spôsobuje, že jar je u nás chladná (tzv. baltská jar) a jarné teplo prichádza pomaly.
V posledných desaťročiach sa zaznamenáva všeobecný
úbytok snehovej pokrývky, pokles počtu dní so snehovou pokrývkou, čo sa spája s fenoménom globálneho
otepľovania. Ale to platí hlavne pre nížiny. Vo vyšších
horských polohách sneh zatiaľ pribúda a úbytok by mal
prísť až o niekoľko rokov, resp. v priebehu 10-30 rokov.
Súčasne s globálnym otepľovaním súvisí aj zmena prevládajúcich prúdov v ovzduší. Akosi častejšie u nás prevláda
meridionálne prúdenie a menej často je zonálne. To znamená, že v zime bude viac zrážok a v lete výrazne viac období
sucha. Platí, že mierne zimy sú spojené s vyššími množstvami zrážok ako chladnejšie zimy, avšak pod hranicou
asi 1700 metrov budú prevažovať aj v zime zrážky vo forme
dažďa. A to nie je ďaleká budúcnosť, to sa deje už teraz.
Aj z celosvetového hľadiska globálne otepľovanie neznamená len jednoznačné topenie snehu a ľadu. Veď zatiaľčo v Arktíde ľadu ubúda, v Antarktíde pribúda. V roku
2014 bolo maximum ľadovej plochy okolo severného
pólu 21. marca. Pritom tento rok nie je výnimočný. Zo
satelitných meraní, ktoré sa uskutočňujú už 36 rokov, bol
tento rok piaty s najmenšou plochou ľadu a tento trend
zmenšovania ľadovej plochy pokračuje. Arktída sa stále
otepľuje a niektorí britskí meteorológovia sa domnievajú, že práve to spôsobí, že po vlaňajšej tuhej zime sa
budú v tejto prichádzajúcej, vo všetkých troch zimných
mesiacoch, vyskytovať snehové fujavice a arktické búrky,
5
že prichádzajúca zima bude vo Veľkej Británii tuhšia ako
v roku 1947, keď od januára do marca snežilo každý deň.
Z druhej strany strašia Rusi, že sa na Sibíri príliš skoro
začala zima a že treba v Rusku očakávať mimoriadne tuhé
mrazy. V jakutskej oblasti už teraz je okolo -50 °C. Pre
zaujímavosť uvádzam rekord najsilnejšieho mrazu, bol
26. januára 1926 a mráz vtedy dosiahol v Ojmjakone až
-71,2 °C.
Snehová (biela farba) a ľadová (modrá farba) pokrývka na severnej pologuli
20.11.2013. (NOAA-NESDIS)
Samozrejme tieto fakty treba brať vážne aj u nás a nenechať sa prekvapiť zimou, aj keď prvé americké alebo aj
ruské predpovede naznačujú, že zima v strednej Európe
bude zväčša mierna a sibírske mrazy nám hrozia až vo
februári 2015.
RNDr. Peter Jurčovič
Snehová a ľadová pokrývka na severnej pologuli 18.3.2014. V období
maxima mala 5. najmenšiu plochu arktického ľadu za uplynulých 36 rokov.
Depozity na semená zachovávajú diverzitu
Génové banky na celom svete
chránia rastlinnú diverzitu,
ktorá môže šľachtiteľom
ponúknuť nové a užitočné gény.
Takzvaný „trezor pre koniec sveta,“ globálna génová rastlinná banka vo Svalbarde v Nórsku, si získala pozornosť
pre svoju snahu o zachovanie širokého spektra druhov plodín. Ukladanie
a ochrana rastlín pod permafrostom
v Nórsku je pozoruhodné úsilie, no je to
len špička ľadovca.
Na zachovaní biodiverzity rastlín pre
budúce generácie sa podieľa vyše 1400
veľkých i malých semenných bánk po celom svete. Napríklad Ministerstvo pôdohospodárstva USA má systém génových
bánk, ktoré uchovávajú obrovské zásoby
semien a rastlín, od stromov po okrasné
rastliny a vzácne druhy plodín.
Spoločnosť DuPont Pioneer sa aktívne
zapája do podpory snáh o záchranu genetických zdrojov od 70. rokov 20. storočia. Tieto zdroje obsahujú gény, ktoré
môžu mať veľkú hodnotu pri vývoji nových hybridov a odrôd. Ešte dôležitejšia
je, ako poznamenáva Stephen Smith,
výskumný pracovník spoločnosti DuPont Pioneer zaoberajúci sa ochranou
zárodočnej plazmy tzv. germoplazmy, že
ochrana biodiverzity je správna vec.
Génové banky ako rezerva
Globálny trust pre diverzitu plodín
(GCDT) viedol výstavbu semennej
krypty v Nórsku ako záložné zariadenie
pre tieto génové banky po celom svete.
Hlavným cieľom je ochrana pred lokálnymi katastrofami, než pred akoukoľvek svetovou katastrofou. Zálohovaním
zbierok sa môžu génové banky vyhnúť
tomu, aby mali všetky „genetické vajcia“ v jednom košíku.
Snehová a ľadová pokrývka na severnej pologuli 16.11.2014. Prekvapilo,
že Sibír bola pod snehom už na konci septembra a Rusi sa obávajú, že
prichádzajúca zima bude jedna z najtuhších.
6
Snehová a ľadová pokrývka na severnej pologuli 21.11.2014. Sneh napadol
už aj na Ukrajine.
„Viac ako 1400 génových bánk
na celom svete, veľkých i malých, uchováva biodiverzitu
rastlín pre budúce generácie.“
Foto: Cary Fowler, špeciálny poradca Globálneho trustu pre diverzitu plodín, sa venuje
výskumu skladovania semien v Svalbardskej globálnej semennej banke nachádzajúcej sa
pod permafrostom v odľahlej časti Nórska.
Spoločnosť Pioneer bola jednou z prvých súkromných spoločností, ktoré
podporili toto úsilie.
Keď odrody nejakého druhu vyhynú,
sú navždy preč. Všetky gény, ktoré by
mohli poskytujú cenné genetické znaky, sú stratené. Génové banky môžu
uchovávať druhy alebo ich ekotypy.
Ohrozený druh môže mať niekoľko
ekotypov, ktoré môžu prežiť v určitom
prostredí. Keď vyhynie, nie je žiadny
spôsob, ako ho získať späť. Strácame
jedinečnú množinu génov, ktoré druhu
umožňujú prežiť stresové podmienky
ako sú teplo, sucho, slané pôdy alebo
patogény.
„Aby sme sa chránili pred udalosťami,
ktoré by mohli zničiť obsah ktorejkoľvek semenárskej banky, musíme uchovávať všetky jedinečné vzorky aspoň
na dvoch miestach,“ vysvetľuje Paul
Smith, vedúci Oddelenia konzervácie
semien a mileniálnej banky semien Kew
v Kráľovských botanických záhradách
v Spojenom kráľovstve.
Mileniálna semenná banka (Millennium Seed Bank) pracuje na tom, aby
sa zabránilo vymieraniu druhov, pričom
doteraz uchováva viac ako 10 percent
druhov rastúcich vo voľnej prírode na
celom svete. Cieľom je dosiahnuť 25
percent do roku 2020 s pomocou spolupracujúcich partnerov vo viac než 50
krajinách sveta.
História nám dáva ponaučenie
Prečo sú všetky tieto snahy o zachovanie biodiverzity dôležité? Spomeňte si
na írsky zemiakový hladomor v 40. a 50.
rokoch 19. storočia: Ľudia boli závislí
predovšetkým od jednej odrody, ktorá sa
ukázala byť citlivá na kmeň Phytophthora
spôsobujúci napadnutie plesňou zemiakovou. Úroda bola zničená a nasledoval
hladomor. Pestovanie rozmanitejších odrôd môže zachrániť milióny životov.
Jack Harlan pred niekoľkými desaťročiami zhromažďoval odrody pšenice z
Turecka. Tieto línie sa javili byť náchylné na ochorenia a prakticky bezcenné,
dnes však poskytujú šľachtiteľom dôležitú odolnosť proti chorobám, ktoré
ohrozujú americkú pšenicu.
Takéto hrozby sa niekedy objavujú,
preto je dôležité pri hľadaní zdrojov na
zabezpečenie odolnosti mať rozmanitú
množinu zárodočnej plazmy. Na Strednom Východe sa napríklad nedávno objavil nový druh pšeničnej hrdze.
7
Dnešné odrody majú malú alebo žiadnu
odolnosť.
Ak sa spóry dostanú do oblastí, kde je
pšenica hlavnou pestovanou plodinou,
cena pšenice by mohla výrazne stúpnuť.
„Dobrou správou je, že šľachtitelia, ktorí
sa obrátili na génové banky, našli deväť
génov, ktoré ponúkajú odolnosť voči tomuto druhu hrdze,“ hovorí Cary Fowler,
špeciálny poradca pre GCDT. „Keby sme
tieto línie nezachovali, nemali by sme
k takejto odolnosti prístup.“
Nebezpečenstvá ohrozujúce semenné
banky prichádzajú v rôznych formách:
napríklad výpadok elektrickej energie
na napájanie chladenia. Nedávne násilnosti v Sýrii ohrozili génovú banku
semien v tejto krajine, poznamenáva
Fowler.
Ponuka materiálu na šľachtenie
Okrem ukladania genetickej diverzity s cieľom zabezpečiť ochranu proti
miestnym pohromám môžu semenné
banky zohrávať kľúčovú úlohu tým, že
poskytujú materiál pre šľachtiteľov.
„Tieto rastliny musíme využiť na podporu výskumu,“ hovorí Paul Smith z Kew.
Požičiavanie semien pomáha dopĺňať
semenné banky. Semená môžu vydržať niekoľko desaťročí až niekoľko
storočí, no časom degradujú a je potrebné ich nahradiť.
Trust GCDT spolupracuje s ďalšími inštitúciami a vládami na vývoji katalógov genetickej diverzity. Ako uvádza
Fowler, tieto systémy sú zavádzané
mnohými génovými bankami. „Softvérové programy nám umožňujú riadiť
a sprístupňovať údaje,“ hovorí. „Pestovateľ pšenice môže nájsť cennú zárodočnú plazmu povedzme z Poľska.“
Využitie molekulárnych
nástrojov
Zatiaľ čo mnohé génové banky začali zbierať materiál dávno predtým, než vznikli
technológie molekulárnych markerov, tieto nové nástroje umožňujú vedcom nájsť
a využívať viac genetickej rozmanitosti.
„Čím viac hľadáme užitočnú rozmanitosť v týchto nových prírastkoch, tým
8
cennejšími sa stávajú pre spoločnosť,“
hovorí Paul Smith. „S pomocou markerov môžeme mapovať skryté gény,
Tu je päť dôvodov,
prečo zachovávať biologickú
diverzitu, podľa Christiny
Waltersovej z USDA.
• Ekonómia. Z týchto druhov
môžeme ťažiť s cieľom vylepšiť
plodiny a napokon aj zvýšiť
výnosy.
• Ekológia. Mnohé ekosystémy
sa zmenia alebo zhoršia, ak
prídu o druhy. Mnohé rastliny sú napríklad v ohrození,
pretože populácia ich tradičných opeľovačov sa zmenší či
vyhynie.
• Etika. Ľudia sú inteligentní
a môžu ovplyvniť životné prostredie. Zachovávaním druhov
sa získava čas na hľadanie riešení a ich možného využitia.
• Estetika. Mnohé ohrozené
rastliny pridávajú krajine estetickú hodnotu.
• Príležitosť. Zo vzácnych rastlín
môžu byť odvodené cenné
lieky. Bez vŕby by sme nemali
aspirín.
ktoré nie sú vyjadrené fenotypovo mnohé z takýchto génov sú užitočné
pri šľachtení rastlín, či už tradičnom
alebo transgénnom.“
„Molekulárne markery sú skvelým nástrojom,“ súhlasí Christina Waltersová,
vedúca výskumu v Národnom centre
USDA pre zachovanie genetických zdrojov vo Fort Collins v štáte Colorado. „Je
jednoduchšie teraz skúmať genotyp,
ako vypestovať rastlinu a študovať jej
fenotyp. Využívame údaje nielen o fyzickom vzhľade, vrátane štatistických
nástrojov a modelovania.“
„Teraz máme možnosť vyhodnotiť viac
génov,“ hovorí Stephen Smith zo spoločnosti Pioneer. „Problémom nie je zber
markerových údajov, ale pochopenie
toho, čo tieto údaje znamenajú.“
Zachovanie jedlých rastlín
Veľká časť svetovej genetickej diverzity závisí od rozmarov zmien životného prostredia a klímy. Paul Smith
poznamenáva, že na svete na svete
je minimálne 30 000 druhov jedlých
rastlín. 80 percent nášho kalorického
príjmu z rastlín pochádza len z 12 druhov. Vystavuje nás to riziku, že nejaký
druh podľahne hmyzu, chorobám alebo klimatickým podmienkam.
„Väčšina z týchto jedlých druhov sa
nevyužíva v konvenčnom poľnohospodárstve,“ poznamenáva Smith.
„Napríklad ľudia v Afrike by chceli
pestovať rastliny, ktoré zbierajú vo
voľnej prírode. Pestovaniu však v ceste často stoja technické prekážky.“
Vedci z Kew a partnerských zariadení
vynašli mechanizmy, pomocou ktorých môžu klíčiť semená niektorých
ovocných stromov na afrických savanách. Ich semená sú neaktívne, kým
územie nezničí požiar. Dym z požiarov
spôsobí, že semená začnú klíčiť.
Afričania využívajú takéto ošetrenie
dymom na prebudenie semien a pestovanie týchto stromov.
Zber pokračuje
Kurátori mnohých semenných bánk naďalej hľadajú rozmanitosť vo voľnej prírode.
„Veľká časť biodiverzity ešte stále nie
je zozbieraná,“ hovorí Fowler. „V oblasti poľnohospodárstva je dôležité
zameriavať sa na voľne rastúce rastliny príbuzné plodinám.
Ide o húževnaté, odolné rastliny, ktoré sa považujú za niečo viac ako burina. Môžu však obsahovať cenné gény
pre znaky ako je znášanlivosť tepla
a sucha.“
“Spojené štáty americké systematicky po celé roky zhromažďujú voľne
rastúce rastliny príbuzné poľnohospodárskym plodinám,“ uvádza Walters. „Náš fond obsahuje viac ako 600
000 unikátnych prírastkov, z ktorých
tretinu tvoria voľne rastúce rastliny
príbuzné plodinám.“
Fowler a a Waltersová poznamenávajú, že voľne rastúce rastliny je po-
trebné zhromažďovať systematicky.
Semenné banky zatiaľ nemajú prostriedky na zhromažďovanie a uchovávanie každého druhu, ale väčšinu
biodiverzity je možné uložiť s vymedzenými zbierkami.
„Naše fondy musíme starostlivo
štruktúrovať,“ vysvetľuje Waltersová.
“Snažíme sa zhromaždiť čo najviac diverzity pokiaľ možno v čo najmenšom
počte prírastkov.“
Spojenie úsilia
Uchovávanie semien vyžaduje trvalé
financovanie, rovnako dôležité je viac
vzdelávania o tom, ako zhromažďovať
a riadiť fondy.
„Musíme spolupracovať,“ hovorí Waltersová. „Zachovanie biodiverzity vyžaduje tímovú prácu. Žiadna krajina alebo
organizácia to nemôže robiť svojpomocne.“ „Potrebujeme intenzívnu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom,“ dodáva Paul Smith z Kew. „Vlády
musia brať poľnohospodárstvo vážnejšie.“ Kľúčovú podporu poskytujú niektoré subjekty súkromného sektora.
„Spoločnosť DuPont Pioneer bola
v podpore ochrany biodiverzity vždy
popredu,“ hovorí Fowler. “Boli to vi-
Foto: Predný vchod Svalbardskej globálnej semennej banky.
zionári, ktorí za nami stáli a dávali
vierohodnosť nášmu úsiliu s ich prezieravou podporou. Neustála podpo-
ra a spolupráca zo strany súkromných
subjektov a vlád po celom svete je kriticky dôležitá.“
DuPont Pioneer pokračuje v dedičstve zachovania genetiky
Spoločnosť DuPont Pioneer má dlhú tradíciu podpory uchovávania genetických zdrojov. Začalo to dlho pred jej počiatočnou podporou Globálneho trustu pre diverzitu plodín (GCDT)
a jeho úsilia o vybudovanie úložného zariadenia v Nórsku.
Krátko po druhej svetovej vojne stál zakladateľ spoločnosti
Pioneer Henry Wallace pri založení CGIAR, konzorcia medzinárodných poľnohospodárskych výskumných centier, strategickej aliancie, ktorá združuje organizácie zapojené do poľnohospodárskeho výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj.
„V roku 1970 prišiel do spoločnosti Pioneer Bill Brown,
ktorý sa napokon stal prezidentom spoločnosti, a bol
skalopevne presvedčený o potrebe zachovať rozmanitosť
rastlín,“ hovorí Stephen Smith, výskumný pracovník spoločností DuPont Pioneer. „Pri pokračovaní v tomto úsilí bol
nápomocný Don Duvick, bývalý vedúci výskumu pracujúci
pre spoločnosť Pioneer.“
Keď pestovatelia začali siať semená vyšľachtené verejne alebo
súkromne financovanými šľachtiteľmi, už nekultivovali ani nezachovávali staré lokálne odrody či druhy. Poľnohospodárstvu
hrozila strata tisícročí diverzity rastlinných druhov. Aj keď tieto
staršie odrody nemali také vysoké výnosy ako novšie odrody,
stále obsahovali potenciálne užitočnú diverzitu.
9
„Mnohé z týchto rastlín boli adaptované na rast v marginálnych podmienkach,“ vysvetľuje Smith. „Aj keď úroda nebola
veľmi dobrá, rastliny si vyvinuli unikátnu odolnosť voči hmyzu,,chorobám a stresujúcim faktorom prostredia.“
V 80. rokoch 20. storočia spoločnosť Pioneer podporila latinsko-americký projekt pestovania kukurice (LAMP), pri
ktorom išlo o obnovenie životaschopnosti mnohých odrôd
kukurice zhromaždených v Strednej a Južnej Amerike a ich
trvalé uloženie do semenných bánk. Bez tohto úsilia by boli
mnohé druhy stratené.
„Vieme, že existujú desiatky tisícov génov, ktoré ovplyvňujú
charakteristiky rastlín,“ hovorí Smith. „Spoločnosť Pioneer
podporila trust GCDT v ranej fáze procesu. Po tom nasledovala
podpora americkej vlády a Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.“
Genetika je životne dôležitá pri riešení problémov meniaceho sa sveta. „Šľachtitelia rastlín musia udržiavať nadväznosť nových produktov na zlepšenie poľnohospodárskej
produktivity na trvalo udržateľnom základe a čeliť tak výzvam, ktoré môžu prísť náhle,“ hovorí Smith. „Podporujeme
diverzitu, pretože čím viac možností majú šľachtitelia, tým
je to lepšie pre spoločnosť Pioneer, pre našich zákazníkov
a napokon aj pre spoločnosť.“
9
Juhozápadné
slovensko - juh
Slnečnica
Ing . Štefan Író
0902 654 516
stefan .[email protected] .pioneer .com
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Kukurica na zrno
Fao
Donau Farm Šamorín, s.r.o.
300
10,2
P9175
330
Donau Farm Padáň, s.r.o.
267
11,0
PR37N01
390
Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň
188
10,5
P9578
320
AGRO-KREDIT, spol. s r.o.. Štvrtok na Ostrove
130
9,5
P9175
330
PD Sokolce
118
10,5
P9578
320
PD Sokolce
108
10,7
PR36V52
440
AGRORENT, a.s., Nesvady
103
10,9
P9175
330
Ing. Zoltán Takács, Kolárovo
75
12,3
P9578
320
AGREF, spol. s r.o., Komárno
75
9,1
PR38A22 waxy
380
AGRORENT, a.s., Nesvady
66
12,2
PR36V52
440
PD Sokolce
66
10,8
PR37N01
390
Donau Farm Šamorín, s.r.o.
57
13,5
P9911
480
AGRO-KREDIT, spol. s r.o.. Štvrtok na Ostrove
55
11,7
P0105
470
AGRO-KREDIT, spol. s r.o.. Štvrtok na Ostrove
55
11,5
P9911
480
PD Nový Život
55
9,0
P9175
330
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
50
10,6
PR36V52
440
PD Sokolce
50
10,9
P0216
490
SHR - Márk Vojtech, Veľké Blahovo
44
9,5
PR38A24
380
Jávorková Mária, Svätý Peter
41
11,3
PR36V52
440
MEGART, a.s., Zemianska Olča
40
10,1
PR37Y12
400
MEGART, a.s., Zemianska Olča
40
11,0
PR37N01
390
Ing. Zoltán Takács, Kolárovo
38
12,9
P9241
350
Varia s.r.o., Mierovo
38
10,0
P0105
470
Ing. Zoltán Takács, Kolárovo
35
11,6
P9578
320
PD Lúč na Ostrove
35
11,2
P9911
480
PD Lúč na Ostrove
35
10,8
PR36V52
440
Agrolens s.r.o., Čenkovce
30
11,2
PR36V52
440
AGREF, spol. s r.o., Komárno
30
11,9
P0216
490
Ing. Zoltán Takács, Kolárovo
23
11,3
PR36V52
440
SHR - Pósfay Ladislav, Mierovo
20
12,4
P0105
470
Ing. Zoltán Takács, Kolárovo
19
10,9
P9241
350
POLISCHO, s.r.o., Gabčíkovo
13
11,6
P9241
350
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
AGROVAT PS, s.r.o.. Aňala
83
PD Kolárovo
78
3,7
P64LE25
A
3,5
P63LE75
A
MEGART, a.s., Zemianska Olča
78
3,8
P64LE25
A
AGROVAT PS, s.r.o.. Aňala
63
3,0
P64LE25
A
Donau Farm Šamorín s.r.o.
60
3,2
P64LE25
A
RD Vrbová nad Váhom
50
3,8
P94LC09
A
Donau Farm Šamorín s.r.o.
37
4,7
P64LE25
A
POLISCHO, s.r.o., Gabčíkovo
24
3,5
P64LE25
A
Donau Farm Šamorín s.r.o.
8
5,2
P64LE25
A
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
tržba na hekt‡ r (€)
Hybrid
čist‡
Úroda (t/ ha)
priemern‡
Výmera (ha)
Dosiahnut‡
pestovateľ
pestovateľ
1 200 €
1 180 €
1 181 €
1 181 €
1 176 €
1 165 €
1 160 €
1 150 €
1 140 €
1 120 €
1 100 €
1 080 €
1 060 €
1 040 €
1 020 €
1 000 €
P9241
P9175
P9903
P0216
P0023
Kukurica na siláž
10
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
obsah sušiny %
Hybrid
Fao
Donau Farm Šamorín s.r.o.
120
46,0
35
PR34Y02
570
35
PD Lúč na Ostrove
60
40,0
PR34Y02
570
PD Kolárovo
55
48,5
PR34Y02
570
MEGART, a.s., Zemianska Olča
40
48,0
PR34Y02
570
p9241
11
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Sokolce
Komárno
47,8517
17,8126
Pšenica oz.
7. 4. 2014
29. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné
hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné
hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem.
zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda
zrna (t/ ha)
112
72
37
20,9
11,7
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
P0216
490
21,5
13,2
7,5
198
1389
1190
P9911
480
21,2
13,1
7,2
188
1371
1183
P9241
350
20,6
12,7
6,6
168
1333
1166
P9903
400
20,4
12,4
6,4
158
1297
1139
P0412
530
21,7
12,6
7,7
194
1323
1129
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Búč
Komárno
47,7851
18,4516
Pšenica oz.
16. 4. 2014
10. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
CALLISTO
MILAGRO
19,1
10,5
92
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
P9549
380
19,1
12,1
5,1
123
1270
1147
P0412
530
19,0
11,6
5,0
116
1223
1106
P9578
320
18,7
11,3
4,7
107
1190
1083
P0105
470
19,1
11,4
5,1
116
1198
1082
37N01
390
19,4
10,7
5,4
116
1125
1009
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Gabčíkovo
Dunajská Streda
47,8853
17,6176
Pšenica oz.
16. 4. 2014
20. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
91
24
CALLISTO
MILAGRO
24,2
13,2
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9175
330
21,6
13,8
7,6
209
1446
1237
P9903
400
24,1
14,2
10,1
287
1491
1204
P9241
350
23,0
13,7
9,0
247
1441
1194
P9578
320
22,3
13,3
8,3
221
1400
1179
P0023
420
25,3
14,3
11,3
323
1501
1178
12
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd veľké kosihy, 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
AgroLens spoL. s. r. o. čenkovce, 2014
13
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
dAn-sLovAkiA AgrAr A.s., stredisko vrbiná, 2014
Ing. Aurel Lantódy – agronóm AGREF, spol. s r.o., Komárno.
S hybridom P0216 sme v roku 2014 dosiahli z výmery 30 ha čistú úrodu 11,92 t/ ha.
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd Lúč nA ostrove, 2014
Ing. Nagy Ladislav – SHR, Kľučovec.
Hybrid P9175 pestujeme kvôli vysokému úrodovému potenciálu a výbornému odovzdávaniu vody.
14
15
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV SLNEČNICE 2014
Ing. Peter Hajnal – agronóm SHR Ing. Zoltán Takács, Kolárovo.
S hybridom P9241 sme v roku 2014 dosiahli z výmery 40 ha čistú úrodu 12,86 t/ ha.
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA SILÁŽ 2014
Lokalita
Termín sejby
Istra s.r.o., Malé Dvorníky
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Sokolce
Komárno
47,8506
17,8124
Pšenica oz.
7. 4. 2014
9. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicídy
Priem. zberová vlhkosť
(%)
Priem. úroda nažiek
(t/ ha)
112
72
37
PLEDGE 50 WP
9,5
3,4
Hybrid
RM
Technológia /
Typ využitia
Zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P63LE75
40
ExpressSun / A
8,7
3,9
965
960
P64LE99
47
ExpressSun / A
9,1
3,8
958
949
P63LE113
39
ExpressSun / A
9,8
3,8
960
946
P64LC09
42
Clearfield / A
9,7
3,8
950
937
P64HE117
47
ExpressSun / HO
9,9
3,7
918
904
P63LL06
42
Konvenčná / A
9,8
3,7
913
899
P64LE25
43
ExpressSun / A
8,9
3,3
835
829
P64HE118
45
ExpressSun / HO
9,6
2,9
733
723
P63HH79
40
Konvenčná / HO
9,7
2,7
675
666
P64HE39
45
ExpressSun / HO
9,7
2,6
648
639
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Zemianska Olča
Komárno
47,89212
17,8603
Kukurica na zrno
4. 4. 2014
29. 9. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicídy
Priem. zberová vlhkosť
(%)
Priem. úroda nažiek
(t/ ha)
109
32
32
EXPRESS 50 SX /
GARLAND FORTE
7,4
4,1
Termín zberu
23. 4. 2014
3. 10. 2014
Hybrid
RM
Technológia /
Typ využitia
Zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P64LE99
47
ExpressSun / A
7,8
4,6
1145
1145
P63LE113
39
ExpressSun / A
7,6
4,5
1123
1123
Hybrid
FAO
Úroda zelenej hmoty (t/ ha)
Obsah sušiny (DM) %
Úroda suchej hmoty (t/ ha)
34Y02
570
39
47
18,2
P64LE25
43
ExpressSun / A
7,4
4,3
1063
1063
P1114
580
34
53
18,0
P64HE118
45
ExpressSun / HO
7,5
4,1
1028
1028
X05D727
550
41
43
17,4
P64HE117
47
ExpressSun / HO
7,4
4,1
1018
1018
P0017
420
27
53
14,4
P63LE75
40
ExpressSun / A
7,0
4,1
1015
1015
P9549
380
26
50
13,1
P64HE39
45
ExpressSun / HO
7,3
3,2
808
808
p9911
16
Lokalita
p63le75
p64le25
17
Ako zvládnuť oneskorený vývin u kukurice?
Zrelosť kukurice môže byť oneskorená kvôli
neskorej sejbe a/alebo letným teplotám
pod normálom. Keď pomalý vývin kukurice
pokračuje do jesene, kukuričné zrno
môže byť pri zbere výrazne vlhkejšie.
To môže mať za následok vyššie náklady
na sušenie, mechanické poškodenie zrna
a ak sa ničivé mrazy vyskytnú pred tým,
ako kukurica dozrie, nižšie výnosy. Tento
článok sa zaoberá možným .dopadom
nízkych teplôt a skorých mrazov na
vývin kukurice, výťažnosť zrna, uvoľňovanie
vody, zber, dosušenie a skladovanie.
• Rast a dozrievanie kukurice môžu byť oneskorené
v sezónach s neskorou sejbou a/alebo s chladnými
letnými teplotami.
• Teploty pod bodom mrazu vyskytujúce sa pred
normálnym dozretím plodiny (t.j. pred vývinom „čiernej
vrstvy“ zrna) môžu znížiť výnosy kukurice.
• Dopad skorých mrazov na výnosy kukurice závisí od
fázy rastu kukurice, od dosiahnutých nízkych teplôt,
trvania obdobia s nízkou teplotou a ďalších faktorov.
− Listové tkanivo kukurice môže odumrieť už po
niekoľkých hodinách pri teplotách blížiacich sa k 0 °C
a za ešte kratší čas pri teplotách nižších ako -0 °C.
− Teploty pod 0 °C trvajúce niekoľko hodín
pravdepodobne zničia všetky listy a môžu zastaviť
vývin klasu.
• Kvalita zrna môže byť nižšia, ak je v čase zberu príliš
vlhké alebo postihnuté skorým ničivým mrazom.
Následný zber, spracovanie, sušenie a skladovanie
takéhoto zrna vyžaduje zvýšenú mieru starostlivosti,
aby sa zabránilo ďalšiemu zníženiu kvality.
• Obvodová rýchlosť mlátiaceho bubna a zmena mlátiacej
medzery sú najkritickejšími nastaveniami kombajnu
na zníženie poškodenia zrna a strát pri mlátení pri
vlhkom/nezrelom zrne.
• Teploty sušenia musia byť obmedzené pri kukurici
s 25 až 30 % vlhkosťou alebo vyššou, aby sa zabránilo
spáleniu zrna a vzniku prasklín zo stresu, ktoré zvyšujú
mieru poškodenia zrna.
• Dodržiavajte optimálne postupy skladovania zrna, aby
ste minimalizovali problémy s kvalitou pri vlhkom alebo
nezrelom zrne.
− Preosejte zrná. Po naplnení „vystreďte“ obsah
kontajnera a zarovnajte masu.
− Prevzdušňujte masu zŕn, až kým nie je rovnomerná.
− Uskladnené zrno kontrolujte každé dva týždne.
18
najlepšie počkať päť až sedem dní a potom urobiť odhad
poklesu výnosov.
Sušenie kukuričného zrna
Účinok oneskorenej sejby
Pretože akumulácia teplotných jednotiek pre rast (GDU
resp. FAO) od začiatku do polovice mája je podobná ako
akumulácia jednotiek GDU na konci septembra, kedy
kukurica dozrieva, každý deň oneskorenia sejby by mohol
viesť k primeranému 1-dňovému oneskoreniu zrelosti.
Kukurica je však schopná prispôsobiť sa neskorej sejbe
tak, že mierne zníži svoju požiadavku na celkový počet
tepelných jednotiek GDU o asi 5 jednotiek GDU za každý
deň oneskorenia sejby po 1. máji. To znamená, že zrelosť
kukurice je obvykle oneskorená len asi o 1 deň za
každého 1,5 dňa oneskorenia sejby.
Účinok chladných
letných teplôt
„Chladné“ alebo „mierne“ letné teploty sú zriedkavo viac
ako jeden alebo dva stupne pod normálom pri zvážení
celého letného obdobia. Takéto podmienky by viedli
k deficitu 90 až 180 jednotiek GDU, ktoré je potrebné
nahradiť v neskorom lete a začiatkom jesene. To by malo
za následok jedno- až dvojtýždňové oneskorenie zrelosti
kukurice v južných a stredných oblastiach a až tri týždne
v severných oblastiach pestovania kukurice.
Dozrievanie kukurice
Počas fázy vývinu kukurice, pri ktorej sa napĺňa
šúľok, zrná postupne získavajú „sušinu“ tak, že sa
akumuluje v nich škrob a vytláča vlhkosť zo zrna. Od
fázy „preliačenia“ (R5) je viditeľná línia medzi tvrdým
štrukturálnym škrobom ukladaným v korunke zrna
a mliečnou náplňou zvyšku zrna (smerom k špičke). Táto
hranica je známa ako „mliečna línia“ (obrázok 1).
Obrázok 1. Progresia mliečnej línie v kukuričných zrnách od fázy R5
alebo od skorého preliačenia (vľavo) po fázu R6, alebo fyziologickú
zrelosť (vpravo).
Fyziologická zrelosť kukurice je ukončená vtedy, keď sa
na špičke zrna vytvorí oddeľujúca vrstva („čierna vrstva“)
zastavujúca prísun ďalších živín do zrna a označujúca
koniec akumulácie zásobných látok resp. úrody (obrázok 2).
Obrázok 2. Priebeh vývoja čiernej vrstvy na zrne kukurice (na špičke
zrń) označujúcej fyziologickú zrelosť (R6).
Keď kukurica dosiahne fázu R6, vlhkosť zrna je asi 28 až 32 %.
V tomto bode môže stále dôjsť k zníženiu kvality zrna pri zbere
kombajnom, sušení a manipulácii s vlhkým zrnom, plodine
však už nehrozí riziko straty výnosov kvôli mrazom.
Zníženie výnosov spôsobené
skorým mrazom
Dopad skorých mrazov na výnosy kukurice závisí od
fázy rastu kukurice, od dosiahnutých nízkych teplôt,
trvania obdobia s nízkou teplotou a ďalších faktorov.
Mráz s teplotami pod 0 °C trvajúci niekoľko hodín
pravdepodobne zničí všetky listy a môže zastaviť vývin
šúľka. Ak k tomu dôjde, pestovatelia musia určiť fázu
vývinu šúľka v čase mrazu a odhadnúť percentuálnu
stratu výnosov (tabuľka 1 a obrázok 3).
Fáza vývinu
kukurice
Ničivý mráz (listy,
stopka šúľka
a stonka)
Slabý mráz (len
listy)
percentuálna strata na výnosoch
R4 (mäkká , mliečna
náplň zrna)
55 %
35 %
R5 (preliačenie –
zač. tvorba zuba)
40 %
25 %
R5.5 (50 % mliečna
línia zrna)
12 %
5%
R6 (čierna vrstva/
žiadna mliečna línia)
0%
0%
Obdobie od čiernej vrstvy po zber je definované ako obdobie
„ uvoľňovania vody zo zrna“ resp. prirodzeného sušenia.
Strata vlhkosti zrna počas tohto obdobia je spôsobená
v úplnej miere stratou vlhkosti odparovaním ovplyvneným
teplotou vzduchu, relatívnou vlhkosťou vzduchu a vetrom.
Keď kukurica dosiahne zrelosť neskoro v sezóne, sušenie
na poli je pomalšie kvôli chladnejším teplotám vzduchu.
Obrázok 3. Rastové fázy zrna a približná vlhkosť zrna, počet
jednotiek GDU do zrelosti (čierna vrstva alebo „žiadna mliečna
línia“) a straty na výnosoch spôsobené ťažkým ničivým mrazom,
ktorý zastavuje vývin zrna.
Fáza R5
Začiatok preliačenia zrna
V hornej časti zrna sa začína
objavovať mliečna línia
Vlhkosť zrna: ~50-55 %
~400 jednotiek GDU do zrelosti
Strata na výnosoch spôsobená ničivým
mrazom v tejto fáze: ~ 35-40 %
Fáza R5,25
1/4 mliečna línia
Vlhkosť zrna: ~45-50 %
~300 jednotiek GDU do zrelosti
Strata na výnosoch spôsobená ničivým
mrazom v tejto fáze: ~ 25-30 %
Fáza R5,5
1/2 mliečna línia
Tabuľka 1. Potenciálne straty na výnosoch zrna po mraze.
Listové tkanivo kukurice môže odumrieť už po
niekoľkých hodinách pri teplotách blížiacich sa
k 0 °C a za ešte kratší čas pri teplotách nižších ako
-0 °C. Pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 4,4 °C sa
môže rozsah poškodenia značne líšiť v závislosti od
účinkov mikroklímy, orientácie svahu poľa a od toho,
či atmosférické podmienky sú alebo nie sú priaznivé
pre vyžarujúci mráz. V takýchto prípadoch je možné, že
odumrú len horné listy porastu, kým nižšie listy prežijú
a zostávajú fotosynteticky aktívne. Odumretie listového
tkaniva sa prejaví v priebehu jedného alebo dvoch dní
vodnatým vzhľadom, pričom listy nakoniec zhnednú.
Pred posúdením percenta poškodenia listov je preto
Vlhkosť zrna: ~40-45 %
~200 jednotiek GDU do zrelosti
Strata na výnosoch spôsobená ničivým
mrazom v tejto fáze: ~ 12-15 %
Fáza R5,75
3/4 mliečna línia
Vlhkosť zrna: ~35-40 %
~100 jednotiek GDU do zrelosti
Strata na výnosoch spôsobená ničivým
mrazom v tejto fáze: ~ 5-6 %
Fáza R6
Čierna vrstva alebo „žiadna mliečna
línia“
Vlhkosť zrna: ~30-35 %
0 jednotiek GDU do zrelosti
Strata na výnosoch spôsobená ničivým
mrazom v tejto fáze: = 0 %
19
Napríklad podľa Ohio State University rýchlosť sušenia
kukurice 1 % za deň v septembri zvyčajne klesne na ½ až
¾ % od začiatku do polovice októbra, o ¼ až ½ % denne
od konca októbra do začiatku novembra a len o ¼ % alebo
menej v polovici novembra. Výskum spoločnosti DuPont
Pioneer naznačuje, že je potrebných asi 15 až 20 jednotiek
GDU na zníženie vlhkosti zrna o každý bod z 30 % na 25
%, 20-25 jednotiek GDU za každý bod usušenia z 25 % na
22 % a 25 až 30 jednotiek GDU za každý bod z 22 % na 20
%. Pokiaľ udrú tvrdé mrazy, ktoré zastavia vývoj kukurice
pred dozretím, môžu mať vplyv na rýchlosť sušenia na
poli. Napríklad kukurica zamrznutá ešte vo fáze plnenia
zrna môže vyžadovať štyri až deväť dní navyše, aby
dosiahla rovnaké výnosy ako nezamrznutá kukurica.
Vlhkosť zrna pri zbere má vplyv na čas a náklady
potrebné na vysušenie zrna na úroveň vlhkosti prijateľnú
na účely skladovania ako aj na kvalitu zrna. V prípade
vlhkého zrna môžu počas zberu kombajnom, manipulácie
a sušenia vzniknúť škody. Ak je kvalita zrna počas zberu
a sušenia výrazne znížená, skráti sa aj prípustná doba
skladovania, môžu vzniknúť poplatky za skladovanie
v dokoch a straty jemného materiálu a poškodených zŕn
môžu znížiť množstvo zrna vhodného na predaj.
Predzberové tipy
V sezónach s oneskoreným vývinom kukurice budú mnohí
pestovatelia pri zbere musieť riešiť problém so zrnom,
ktoré je vlhkejšie ako za normálnych okolností. Vďaka
niekoľkým krokom realizovaným pred zberom môže
takáto práca prebiehať hladšie.
• Ak ste zaznamenali termín vyháňania blizien na poli,
použite tieto poznámky na predpovedanie poradia, v ktorom
polia dosiahnu fázu čiernej vrstvy a vlhkosť vhodnú na
zber. Pomôže vám to pri stanovovaní plánu zberu úrody.
Zabezpečte však to, aby plán vychádzal zo stavu plodiny,
ako aj z vlhkosti zrna, pričom vezmite do úvahy kvalitu
stebla a poškodenia spôsobené hmyzom alebo chorobami.
• Ak lokálne existujú uvedené možnosti, zvážte zber
(alebo predaj) väčšej časti vašej úrody na siláž alebo
ako vlhkej miaganej kukurice.
• Preskúmajte možnosti nákladov na dodatočné pohonné
hmoty potrebné na sušenie zrna.
• Ak je úroveň vlhkosti vysoká, zvážte možnosť sušenia
na poli, ale nečakajte príliš dlho! Vlhké podmienky na poli
môžu spôsobiť nemožnosť zberu kombajnu, pričom stav
plodiny sa zhoršuje a sneh a ľad môžu zvýšiť straty pri zbere
kvôli odpadnutým šúľkom a zlomeným stonkám.
20
Zber vlhkého / nezrelého
zrna kukurice
Nastavenie kombajnu: Zrno s vlhkosťou vyššou ako 30
% môže byť ťažké odstrániť z vretena. Ľahko popraská
a poškodzuje sa nadmerným výmlatom vo valci alebo
mlátiacom bubne kombajnu. Rýchlosť bubna a mlátiaca
medzera sú najkritickejšími nastaveniami na zníženie
poškodenia zrna a strát pri mlátení. Je možné, že
pestovatelia budú musieť pri vysokej vlhkosti zrna
nájsť rovnováhu medzi poškodením zrna a vyššiou ako
normálnou stratou zrna z nevymlátených šúľkov.
V prípade veľmi vlhkého zrna niektorí agronomickí
inžinieri navrhujú začať zber s nastavením kombajnu,
ktorý by pravdepodobne nedostatočne vymlátil typickú
plodinu s nižšou úrovňou vlhkosti:
• Nastavte rýchlosť otáčania mlátiaceho bubna blízko
spodného limitu navrhovaného rozsahu.
• Nastavte mlátiacu medzeru blízko najširšieho
odporúčaného nastavenia.
• Otvorte separátor a sito na maximálny odporúčaný
otvor.
• Overte si u výrobcu kombajnu špecifické odporúčania
pre daný stroj. (Dobrým zdrojom takýchto informácií
sú často mechanici starajúci sa o kombajny alebo ďalší
zamestnanci predaja).
• Začnite vyššie uvedenými nastaveniami, ale okamžite
ich skontrolujte a podľa potreby ich prestavte na
dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Nastavenia
naďalej kontrolujte a prispôsobte podľa meniacich sa
podmienok zberanej plodiny.
• Ak chcete ďalšie tipy týkajúce sa nastavenia kombajnu
pre vlhké zrno, prejdite na: http://www.ipm.msu.edu/
pdf/HarvGrain&Dmg.pdf.
Sušenie vlhkého / nezrelého
zrna kukurice
Správne sušenie veľmi vlhkej a menej kvalitnej kukurice
je nevyhnutné, aby sa zamedzilo ďalšiemu zníženiu
kvality. Pestovatelia by pred sušením mali prečistiť
menej kvalitné zrno pomocou rotačnej preosievačky,
gravitačnej preosievačky alebo perforovanej závitovky.
Pomôže vám to zabrániť tomu, aby cudzie materiály
a rozdrvené fragmenty zrna (alebo jemný materiál)
blokoval prúdenie vzduchu, ktoré je nevyhnutné na
rovnomerné sušenie a skladovanie. Pestovatelia by mali
ďalej naplánovať sušenie menej kvalitného zrna o 1
alebo 2 % body menej ako je normálna úroveň vlhkosti
14 až 15 %, často odporúčaná pre dlhodobé skladovanie.
Dôvodom je väčšia premenlivosť obsahu vody v mase
zrna, zvýšené fyzické poškodenie zrna a rozdrvené
šúľky, ktoré by mohli zväčšiť problémy s plesňou.
Podľa špecialistov North Dakota State University sa
energetická účinnosť zvyšuje pri maximálnych teplotách
vo vysokoteplotných sušiarenských systémoch, avšak
tieto teploty by mohli spáliť veľmi vlhké alebo nezrelé
zrná. Vysoká teplota sušenia navyše spôsobuje vznik
prasklín na zrne, ktoré umožňujú jeho ďalšie drvenie
pri manipulácii a skladovaní. Miera popraskania
spôsobeného stresom závisí od počiatočnej vlhkosti
zrna, rýchlosti odstraňovania vlhkosti, maximálnej
teploty zrna dosiahnutej v sušiarni a od rýchlosti
ochladzovania zrna. Teplota sušenia zrna musí byť preto
znížená v prípade kukurice s úrovňou vlhkosti 25 až 30 %
(alebo vyššou).
V prípade systémov s prirodzeným vzduchovým alebo
nízkoteplotným sušením bude ťažké vhodným spôsobom
vysušiť kukuricu s vlhkosťou zrna vyššou ako 26 %.
Maximálny obsah vlhkosti pre sušenie prirodzeným
vzduchom je 21 percent pri použití prúdenia vzduchu
najmenej s jednou kubickou stopou (28,3 litra) za minútu
na jeden bušel kukurice (0,0254 metrickej tony).
University of Wisconsin uvádza nasledujúce dodatočné
tipy pre sušenie zrna:
• Dolaďte nastavenie vašej sušiarne tak, aby
nedochádzalo k nadmernému alebo nedostatočnému
sušeniu. Prehriatie zrna v sušiarni alebo príliš rýchle
naplnenie kontajnera na sušenie zvýšia náklady
a znížia kvalitu zrna, čím sa zníži ziskovosť.
• Najmite a vyškoľte kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá
bude potrebná na sledovanie sušiarní, ventilátorov,
závitoviek a iných zariadení počas sušenia.
Skladovanie vlhkého / nezrelého
zrna kukurice
Zrno nižšej kvality s nízkou testovacou hmotnosťou sa
ťažšie skladuje, pretože je náchylné na poškodenie,
výskyt plesní a vznik „zaplesnivelých miest“ v skladoch.
Keď že čas použiteľnosti takéhoto zrna môže byť len
polovičný ako pri normálnej kukurici s rovnakým
obsahom vlhkosti, zvážte možnosť čo najskoršieho
predaja takéhoto zrna namiesto jeho dlhodobého
skladovania.
Aby ste minimalizovali problémy pri skladovaní, začnite
preosievaním zrna pred naplnením kontajnera a odstráňte
tak čo najviac jemného materiálu, kusov klasov
a rozdrvených zŕn. Kontajner po naplnení „vystreďte“
(odstráňte až 10 % celkového objemu kontajnera)
s cieľom eliminovať rozdrvené zrná a jemné materiály,
ktoré sa hromadia v strede. Potom zarovnajte zrno
v kontajneri, aby ste minimalizovali hromadenie vlhkosti
v jeho hornej časti. Zrno nakoniec ochlaďte ihneď po jeho
vysušení v rozmedzí 5,5 °C teploty vzduchu a naďalej
ho 10 až 14 dní prevzdušňujte, aby vlhkosť zrna bola
„vyvážená“.
• Monitorovanie zrna nižšej kvality dvakrát mesačne je
nevyhnutné na zabezpečenie zachovania stavu zrna.
Ďalšie tipy týkajúce sa skladovania kukuričného zrna
a postupy monitorovania si pozrite v prílohe I a II.
Záver
Ak majú pestovatelia v októbri na poliach nezrelú alebo
vlhkú kukuricu, je ťažké rozhodnúť sa, kedy začať zber
kombajnom. Niekoľkoročné skúsenosti získané počas
neskorého zberu naznačujú, že nadmerné oneskorenie
nemusí byť dobrý nápad, a to z týchto dôvodov:
• Oddialením začatia zberu sa môže oddialiť aj ukončenie
zberu v primeranom termíne. Väčšina pestovateľov
potrebuje v normálnom roku na zber celej úrody asi
6 týždňov a ďalšie 2 týždne na hnojenie a obrábanie
pôdy. To znamená, že pestovatelia musia začať v prvom
októbrovom týždni, aby skončili do decembra.
• Sušenie kukurice pri teplote prostredia -7 °C až -1 °C
vyžaduje viac energie ako sušenie kukurice pri teplote
prostredia 4,4 °C až 10 °C.
• Zber v zime obmedzuje jesennú orbu a hnojenie, ako aj
možnosti striedania plodín na nasledujúcu jar.
• Napokon sa objavujú aj obavy o bezpečnosť
a potenciálne môže dôjsť k vyšším škodám na
strojových zariadeniach pri zbere na zamrznutej pôde
a jazde na snehu alebo zľatovatených cestách.
Z týchto dôvodov je včasný zber zvyčajne výhodný, hoci
sa môžu zvýšiť náklady na sušenie.
Príloha l - Optimálne riadenie
postupov pre sušenie a skladovanie
(príklady manažmentu z USA)
Sušiarne zrna s nepretržitým tokom
Na zachovanie vysokej kapacity a kvality zrna
udržiavajte vašu sušiareň na zrno v čistote! Teplotné
rozsahy musia byť v rámci 8,25 - 11 °C kdekoľvek
v rámci vášho zberača.
21
Prevádzková
teplota zberača2
Max. teplota zrna
Potravinárska
kukurica (škrob)
54 – 60 °C
38 °C
Priemyselná kukurica
(etanol)
77 – 88 °C
54 °C
Krmivo pre
hospodárske zvieratá
77 – 88 °C
54 °C
Sušenie v zariadení InBin
Zariadenie InBin s miešaním - pre dosiahnutie najlepších
výsledkov musí mať prevádzkovú teplotu 35 až 40,5 °C.
InBin s nízkoteplotnými ohrievačmi (LP alebo elektrické)
by mali byť prevádzkované spolu s regulátorom vlhkosti.
Tým sa okolitý vzduch upraví na správnu úroveň relatívnej
vlhkosti (RV). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je
nastavenie RV približne 70 %.
Prirodzené vzduchové sušenie InBin
Veľkosť ventilátora: 1,5 kubickej stopy vzduchu (42,5
litra) na bušel (0,0254 metrickej tony).
Očistite zrno na úroveň obsahu rozdrvenej kukurice
a cudzieho materiálu 2 % alebo menej.
Vlhkosť vlhkého zrna: 20 % pre dosiahnutie najlepších
výsledkov. Odvetranie na streche: 1,5 štvorcovej stopy
(0,13935 m2) na jednu konskú silu výkonu ventilátora.
Zariadenie InBin s nepretržitým tokom
Očistite zrno na úroveň obsahu rozdrvenej kukurice
a cudzieho materiálu 2 % alebo menej.
Prevádzková teplota: 54 -71 °C.
Udržiavajte hĺbku zrna od 10 až 15 cm pre dosiahnutie
najvyššej kapacity tohto zariadenia.
Nevyhnutnosťou je riadne strešné odvetranie (1,5
štvorcových stôp (0,13935 m2) na jednu konskú silu
výkonu ventilátora). Výstupná teplota zrna bude 35-46 °C.
Chladenie v zariadení InBin
Ak zmluva o spracovaní zrna zahŕňa dojednanie
o rozdrvenom zrne, prijmite špeciálne opatrenia na
zamedzenie jeho výskytu (teplota zrna: 35-40,5 °C).
Ak je vlhké zrno na úrovni vlhkosti 20 % alebo menej,
pred ochladením ho 12 hodín navlhčite.
Ak je vlhké zrno na úrovni vlhkosti 22 - 24 %, pred
ochladením ho 18 až 24 hodín navlhčite.
Ak teploty vzduchu v noci klesnú pod 4,4 °C,
NEUVÁDZAJTE DO PREVÁDZKY chladiace ventilátory.
Pri prevádzke ventilátorov pri teplote 4,4 °C alebo vyššej
sa zníži miera stresu, ktorému je zrno vystavené (môže
sa vyžadovať prevádzkovanie takýchto chladiacich
kontajnerov počas dňa).
22
Ochladenie zrna na správnu teplotu skladovania
Ochlaďte zrno na 1,67 °C (nezmrazujte potravinársku
kukuricu, nakoľko to môže spôsobiť zrnu ďalší stres).
Zmrazenie zrna pri 18-20% vlhkosti môže spôsobiť tvorbu
ľadových kryštálov na zrne. Keď teplota vo februári alebo
v marci stúpne, ľadové kryštály sa roztopia, čo zapríčiní
veľmi rýchle zhoršenie stavu zrna.
HVIEZDA NA
KAŽDOM SILNÝ HRÁČ NA
ŠIKOVNÉ
DLHÉ TRATE PREKVAPENIE
POLI
P0216
P9903
P9606
NEPORAZITEĽNÝ
P9486
NAJLEPŠÍ
STRELEC
SĽUBNÝ
NOVÁČIK
ŠAMPIÓN
P9241 P0023 P0412
Záverečná poznámka
Všetko uskladnené zrno sa musí kontrolovať každé
dva týždne.
Príloha ll - Zásady skladovania zrna
Prvotné skladovanie
• Vysušte zrno na „vyváženú“ vlhkosť (14 %).
• Použite NÍZKOTEPLOTNÉ sušenie, aby ste minimalizovali
praskliny spôsobené stresom.
• Pre ideálne skladovanie zrna sa zamerajte na cieľ 2 %
popraskaných/narušených zŕn.
• Zarovnajte zrno v kontajneri, aby ste minimalizovali
hromadenie vlhkosti v jeho hornej časti (odstránením
jemného materiálu alebo pomocou mechanického
„rozmetadla“).
• Po naplnení „vystreďte“ obsah kontajnera odstránením
10 % celkového jeho objemu tak, aby ste odstránili jemný
materiál hromadiaci sa v strede. Pri procese vystredenia
sa snažte udržiavať kontajner čo najviac zarovnaný.
• Ochlaďte zrno hneď po jeho vysušení v rozmedzí 5,5 °C
stupňov teploty vzduchu.
• Prevzdušňujte zrno 10 až 14 dní po naplnení, aby ste
zaistili dosiahnutie „rovnovážneho stavu“ – na základe
¼ prietoku za minútu.
• Pravidelne monitorujte teplotu a vlhkosť zrna
(minimálne každé dva týždne, pokiaľ možno priebežne
s vnútrokontajnerovými sondami a vizuálnou
kontrolou).
• Pravidelne kontrolujte, či zrno nie je napadnuté
hmyzom a hlodavcami (minimálne raz za dva týždne).
Dlhodobé skladovanie
• Pravidelne ochladzujte zrno až po dosiahnutie teploty zrna
1,67 °C. Nikdy neochladzujte zrno na menej ako 0 °C.
• Zrno počas uskladnenia pravidelne kontrolujte
(minimálne raz za dva týždne). 1) Zablokujte elektrické
napájanie. 2) Zlezte do kontajnera, skontrolujte stav
zrakom, hmatom a čuchom a prejdite sa po povrchu. 3)
Aj v prípadoch použitia automatizovanej regulácie sa
vždy odporúča raz za dva týždne vykonať prehliadky
s cieľom zaistiť správne fungovanie ovládacích prvkov.
• Zrno počas skladovania pravidelne prevzdušňujte
a vypnite ventilátor, keď teploty klesnú pod 0 °C.
NOVÁ VÍŤAZNÁ
PIONEER GENERÁCIA
HYBRIDY KUKURICE
S EŠTE LEPŠÍM VÝNOSOM
http://slovakia.pioneer.com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont.
®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2014, PHII.
23
Juhozápadné
slovensko – západ /
bratislava a okolie
Kukurica na siláž
Ing . Rudolf Turner
0905 536 920
rudolf .[email protected] .pioneer .com
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
24
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
2T, s. r. o., Majcichov
180
11,7
PR37N01
380
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
obsah sušiny %
Hybrid
Fao
RD Sobotište
90
49
33
P9025
310
PD Špačince
70
46,2
33
PR34Y02
570
Poľnohospodárske družstvo Koválov
70
43,0
33
P0017
420
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob - Bernolákovo
60
40,0
34
P1114
580
FARMA MAJCICHOV, a.s.
54
52,7
34
PR34Y02
570
FARMA MAJCICHOV, a.s.
53
38,4
34
PR34Y02
570
FARMA MAJCICHOV, a.s.
34
40,3
34
P0216
490
PD Siladice
39
35,8
33
PR34Y02
570
PD Siladice
11
34,7
33
PR34Y02
570
Kukurica na zrno
pestovateľ
pestovateľ
PD Špačince
130
10,4
PR37N01
390
FARMA MAJCICHOV, a.s.
120
11,2
P9606
380
Agro Boleráz s. r. o., str. Malinovo
120
10,1
P0017
420
RDP Dolné Dubové
100
10,7
PR37N01
390
pestovateľ
Slnečnica
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
FARMA MAJCICHOV, a.s.
96
10,6
P9606
380
Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Dunajská Lužná
151
2,8
PR64H42
B
Agro Boleráz s.r.o.,str.Malinovo
92
9,3
P0017
420
Poľnohospodársko – obchodné družstvo, Pečeňady
130
3,2
P64LE25
A
PD Dolné Otrokovce
71
9,8
PR37N01
390
FOOD Farm s.r.o., stred.Leopoldov
103
2,7
PR64H42
B
RD Sobotište
60
10,8
P9025
310
PD Vajnory
99
3,1
P64LE25
A
SEMAT,a.s. Trnava
59
10,6
PR36V52
440
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob - Bernolákovo
72
2,8
P64LE25
A
PD Radošovce
58
11,5
PR37N01
380
PD Čataj
70
4,0
P64LE25
A
Agro Boleráz, s. r. o., Boleráz
53
9,5
PR37N01
380
PD Siladice
60
3,9
P64LE25
A
58
3,4
P64LE25
A
SEMAT,a. s. Trnava
50
11,3
PR37N01
380
PVOD Drahovce
PD Horné Dubové-Naháč
48
9,8
PR37N01
390
Poľnohospodárske družstvo Záhorie, Jablonica
55
2,7
P64LE25
A
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
50
3,0
P64LE25
A
Agro Boleráz, s. r. o., Boleráz
47
10,3
PR38A79
350
PD Siladice
45
9,1
P0017
420
PD Piešťany
43
3,0
PR64H42
B
40
3,0
P64LE25
A
35
4,0
P64LE99
A
SLEZÁK & CO s.r.o., Vlčkovce
41
9,2
PR37N01
390
Agrofarm,s.r.o., Piešťany-Kocurice
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
40
10,3
PR38A24
380
PD Čataj
Agro Boleráz s.r.o.,str.Malinovo
40
8,8
PR37N01
380
SLEZÁK & CO s.r.o., Vlčkovce
33
4,0
P64LE25
A
PD Zavar
40
10,26
PR37N01
380
RD Častkov
28
3,0
P64LE25
A
VaPD Modra
28
3,6
P64LE25
A
PD Radošovce
38
11,7
PR37N01
380
FARMA MAJCICHOV, a.s.
37
9,9
P0216
490
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV
30
11,9
P9175
330
Poľnohospodárske družstvo JABLONEC
30
10,5
P9915
430
Poľnohospodárske družstvo Záhorie, Jablonica
29
11,2
P0017
420
PD Siladice
28
9,3
PR37Y12
400
FARMA MAJCICHOV, a.s.
27
9,6
P0216
490
Agro Boleráz, s.r.o., Boleráz
25
9,8
P9494
400
SHR FARMA SLEZÁK, Cífer
23
13
P0216
490
PD Čataj
22
9,8
PR37N01
390
PD Čataj
20
9,8
PR37Y12
400
PD Čataj
20
10,2
PR36V52
440
PVOD Drahovce
18
10,9
P9494
400
Poľnohospodárske družstvo JABLONEC
14
12,0
P9025
310
FARMA MAJCICHOV, a.s.
13
11,9
PR34Y02
570
Poľnohospodárske družstvo JABLONEC
13
11,6
PR38A24
380
SHR FARMA SLEZÁK, Cífer
10
11,8
P0105
470
FARMA MAJCICHOV, a.s.
5
11,9
P9606
380
25
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
Dosiahnut‡
priemern‡
čist‡
tržba na hekt‡ r (€)
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
1 000 €
984 €
980 €
960 €
947 €
940 €
920 €
920 €
910 €
900 €
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Trnava
Trnava
48,2311
17,3626
Jačmeň
8. 4. 2014
29. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
47,5
25,5
25,5
21,9
10,4
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
36V52
440
23,0
13,2
9,0
237
1382
1145
P0412
530
24,0
12,7
10,0
254
1332
1078
P0023
100
23,4
12,0
9,4
226
1262
1036
P0216
490
23,9
12,1
9,9
240
1272
1032
P9915
430
21,8
10,9
7,8
169
1140
971
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
880 €
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Zavar
Trnava
48,2154
17,3909
Pšenica oz.
30. 4. 2014
15. 10. 2014
820 €
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
800 €
138
32,6
10,1
860 €
840 €
P9241
P9606
P9175
P9578
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd zAvAr, 2014
26
905 €
okres
37N01
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9915
430
37,4
9,3
23,4
434
973
539
P0105
470
36,5
9,7
22,5
435
1016
580
36V52
440
34,9
9,3
20,9
390
979
590
P0023
420
38,0
11,0
24,0
527
1153
626
P9025
310
28,3
8,2
14,3
235
861
627
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Bíňovce
Trnava
48,2966
17,2893
Pšenica oz.
16. 4. 2014
12. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
77
34,5
26,1
11,3
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9241
350
25,2
12,0
11,2
270
1264
995
P9606
380
25,4
11,9
11,4
272
1251
980
P9911
480
27,0
12,3
13,0
319
1290
971
P9175
330
25,0
11,7
11,0
257
1226
969
P9915
430
26,6
12,1
12,6
304
1268
963
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
27
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Dolné Dubové
Trnava
48,2925
17,3598
Pšenica oz.
14. 4. 2014
24. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
90
25
25,4
12,1
MILAGRO
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9606
380
23,4
14,0
9,4
263
1467
1205
P9241
350
23,5
13,2
9,5
251
1386
1136
37N01
390
24,5
12,9
10,5
271
1356
1085
P9578
320
22,3
11,8
8,3
197
1244
1047
P9175
330
23,0
12,0
9,0
216
1262
1045
lokalita
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Senica
Senica
48,408
17,1976
Kukurica na siláž
22. 4. 2014
20. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
85
30
30
26,4
11,5
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9606
380
26,2
12,7
12,2
310
1332
1023
P9241
350
25,5
12,2
11,5
281
1281
1000
P9578
320
26,1
11,8
12,1
285
1235
950
37N01
390
25,8
11,6
11,8
273
1216
943
P9025
310
23,2
10,8
9,2
199
1135
936
28
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
rdp doLné dubové, 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pvod bíňovce, 2014
29
Pozáplavový a poúhorový syndróm
pod drobnohľadom
Záplavy každoročne zničia mnoho hektárov
poľnohospodárskej pôdy a zanechávajú po sebe
takmer rok nevyužité alebo neosiate polia. Keď
sú plodiny zasiate v oblastiach, ktoré boli ponechané úhorom rok alebo viac, často chytajú
purpurovú alebo svetlo zelenú farbu a sú málo
životaschopné. Prospešné huby nazývané vezikulárno-arbuskulárne mykorhízne huby (VAM)
zvyšujú príjem živín v rastlinách, najmä fosforu.
Polia ležiace ladom majú znížené hladiny VAM,
čo môže komplikovať príjem živín a rast rastlín.
Tento článok skúma pozáplavový a poúhorový
syndróm, jeho príčiny a možné varianty agronomických zásahov, ktoré majú zabrániť jeho vzniku.
patenia, purpurovej alebo svetlozelenej farby a nedostatočne vyvinutých koreňov. Okrem príznakov na začiatku sezóny
v niektorých prípadoch môžu nastať aj dramatické straty na
výnosoch a to najmä u kukurice.
Poúhorový syndróm bol hlásený aj v iných krajinách, rovnako
ako aj v Spojených štátoch amerických. Na poliach dlhodobo
ležiacich ladom boli pozorované príznaky nedostatku P a Zn.
Záplavy v mnohých oblastiach zničili úrodu alebo znemožnili sejbu, čo viedlo k nutnosti nechať ju ležať ladom pred
budúcoročným výsevom. Na poliach, ktoré ležali ladom
kvôli záplavám alebo stojatej vode, bol rast rastlín na nasledujúci rok niekedy poznačený príznakmi nedostatku fosforu (P). Tieto nedostatky sa vyskytujú aj napriek tomu,
že pri testovaní pôdy sa často po záplavách preukáže viac
dostupného P ako na nezaplavených poliach.
Pozáplavový alebo poúhorový syndróm (syndróm pôdy ležiacej ladom) označuje ten istý jav - plodiny pestované na poliach predchádzajúci rok zaplavených alebo ležiacich ladom,
vykazujúce príznaky nedostatku P a zinku (Zn), silného zakr-
30
Výskum pozáplavového syndrómu
Rastliny kukurice vykazujúce klasické príznaky nedostatku fosforu kvôli
pozáplavovému syndrómu.
Príčiny pozáplavového
a poúhorového syndrómu
Definícia pozáplavového alebo
poúhorového syndrómu
Záplavy sú už aj na Slovensku bežné a kedykoľvek môžu postihnúť veľké plochy poľnohospodárskej pôdy. Veľké záplavy
boli v auguste v r. 2002 (celá stredná Európa), podobne ako
v júli r. 2004 (okr. Trenčín a Východné Slovensko) a znova
v auguste (tisícročná voda) v r. 2010.
• Zväčšenie účinného povrchu koreňov pre lepšie
vstrebávanie živín (najmä fosforu)
• dlhšie funkčné korienky
• lepšia odolnosť voči teplu a suchu
• lepšie sprístupnenie pôdnych živín
Najdôležitejšou úlohou VAM je rozklad organických látok
v pôde a absorpcia a transport uvoľnených pôdnych živín do
rastliny. Hubové hýfy môžu byť 100-krát dlhšie ako korene rastlín a významne rozširujú absorpčnú zónu koreňového systému.
Vedci tiež zistili nízky obsah P v rastlinách kukurice pestovaných na pôde, ktorá nebola predchádzajúci rok zúrodnená.
V 60. rokoch 20. storočia výskumníci z University of Minnesota realizovali štúdiu porovnávajúcu polia ležiace v lete ladom
s poliami vysiatymi medziplodinami, ktoré bolo možné pestovať na pozemkoch ako alternatívne plodiny. Výsledky tejto
štúdie odzrkadľujú skúsenosti poľnohospodárov v tej dobe,
ktorí pozorovali, že rast kukurice zasiatej do pôdy po lete ležiacej úhorom bol niekedy potlačený až do polovice leta. Hlavné zistenia tejto štúdie sú uvedené nižšie:
• Kukurica v pôde po ležaní ladom vykazovala spomalený rast
a mala svetlejšie zelené olistenie ako kukurica pestovaná na
pôde so zaradenou medziplodinou.
• Aj keď vizuálne príznaky v júli zmizli, percento vlhkosti zrna pri
zbere bolo asi o 5 % vyššie ako po medziplodinách. To znamená,
že meškanie na začiatku sezóny pretrvalo počas celej sezóny.
• Aj keď príznaky svetlozelených listov naznačovali nedostatok N, analýza živín v tkanive u kukurice pestovanej na poli,
ktoré predtým ležalo úhorom, ukázala nižšie iba koncentrácie
P. Tieto nízke koncentrácie P sa vyskytli napriek vysokej až veľmi vysokej miere dostupnosti P.
• Výnosy zrna klesli o 15% v prípade kukurice, ktorá nasledovala
po úhore, v porovnaní s kukuricou pestovanou po medziplodinách.
• Pri kukurici pestovanej po burine (najmä psiarka lúčna) nenastali problémy s rastom na začiatku sezóny.
• Okrem kukurice bola predmetom skúmania aj slnečnica,
ktorá netrpela problémami s rastom ani výživou.
Výskum zistil spojitosť medzi obdobím úhora a nižšou potenciálnou mierou mykorhíznej kolonizácie (špecifickým typom
prospešných húb) pre následnú plodinu. O mykorhíznych hubách bolo zistené, že majú vplyv na príjem rôznych základných rastlinných živín rastlinou, vrátane P a Zn. Tieto huby
sú závislé na hostiteľských rastlinách, vďaka ktorým môžu
pokračovať vo svojom životnom cykle. Ak sa na poli nepestujú rastliny, počet mykorhíznych hýf a spór podstatne klesne.
Následne dochádza k pomalému infikovaniu novoosiatych
plodín vzhľadom na pomerme nízky počet prítomných spór.
Čo sú to mykorhízne huby?
Huby infikujú korene väčšiny rastlín. Väčšina z húb však
našťastie vytvára symbiotický vzťah - vzťah, ktorý je obojstranne výhodný. Jedna z týchto prospešných húb sa nazýva mykorhízna huba. Symbiotický vzťah medzi mykorhízou
a rastlinami sa vyznačuje obojsmerným tokom živín, pri
ktorom uhlík smeruje do huby a anorganické živiny sa presúvajú do rastliny, čím zabezpečuje životne dôležité spojenie medzi koreňmi rastlín a pôdou.
Mykorhízne vítrusy klíčia a hýfy následne napádajú korienky a rastú vnútri i mimo korienka. Hubové hýfy na vonkajšom povrchu koreňov slúžia ako predĺženie koreňov na
vstrebávanie vody a živín. Existujú doslova tisíce druhov,
ktoré patria do skupiny hubotvorných endomykorhíz, čo je
typ mykorhíznych húb, ktoré prospievajú poliam a plodinám. Hýfy napádajú korene a pohybujú sa vo vnútri buniek
a medzi bunkami. Cievky hýf alebo rozvetvené štruktúry hýf
vytvorené v koreňových bunkách sa nazývajú arbuskuly.
Opuchy, ktoré sa tvoria na hýfach a obsahujú olej, sú vezikuly. Na základe týchto štruktúr sa endomykorhízne huby
označujú ako vezikulárno-arbuskulárne mykorhízne huby
alebo skratkou VAM.
Mykorhízne huby majú úžitok z uhlíka, ktorý im poskytuje
rastlina. Medzi prínosy pre hostiteľské rastliny patria:
Výskum skúmal vplyv pôdnych podmienok po záplavách na
pokles hýf alebo spór VAM. Z miest, ktoré boli predchádzajúci
rok zaplavené a ponechané ležať ladom, boli odobraté pôdne
a rastlinné vzorky. Kolonizácia koreňov rastlín hubami VAM
bola v zaplavených oblastiach výrazne nižšia oproti nezaplaveným poliam. Vzorky rastlín odobraté na konci mája mali fialovú farbu a mali nízky obsah P, aj keď pôda bola považovaná
za pôdu s vysokým obsahom P. Rastliny v júli nemali nedostatok P, avšak kolonizácia koreňa bola aj tak výrazne menšia
v zaplavených pôdach a pôdach ponechaných ležať úhorom.
Výnosy z celej rastliny a zrna zo zaplavených poli boli nižšie
ako z nezaplavených polí (tabuľka 1).
Kolonizácia VAM (%)
Máj
Júl
Výnosy zrna (bu/
aker x 62,77 = kg/
ha)
Záplavy
17
31
179
Bez záplav
49
60
191
Tabuľka 1. Kolonizácia VAM a výnosy kukuričného zrna v roku 1994 po
záplavách počas roku 1993. Údaje sú priemerom zo štyroch lokalít v štátoch
Iowa a Missouri. Prevzaté z Ellis (1998).
Ďalšia študijná práca realizovaná v skleníkoch ukázala, že
pozáplavový syndróm a problémy na poliach ležiacim ladom
majú rovnakú príčinu. V obidvoch prípadoch dochádza ku
stratám VAM huby a následnému nedostatku P alebo Zn pre
plodiny v nasledujúcom roku. Rekolonizácia huby VAM po zaplavení nebola spájaná s nedostupnosťou hostiteľskej rastliny, ale s dlhším obdobím podmienok nasýtenia pôdy vodou.
V štúdii zameranej na rotáciu plodín realizovanej v troch prostrediach neboli zistené žiadne trvalé negatívne účinky na
kukuricu pestovanú po úhore (tabuľka 2). V prípadoch pestovania kukurice po sóji alebo po úhore boli výnosy vyššie v porovnaní s nepretržite pestovanou kukuricou. Táto štúdia dokazuje skúsenosti mnohých pestovateľov, že nechať pôdu ležať
ladom nemusí vždy stlačiť nadol výnosy následných plodín.
Systémy pestovania bežne ťažia výhody vyplývajúce z väčšieho množstva pôdnej vlahy dostupnej po tom, ako je pôda v
predchádzajúcom lete ponechaná ležať ladom. Niektorí skú-
31
sója/
kukurica
úhor/
kukurica
výnosy zrna (bu/aker x 62,77 = kg/ha)
Lamberton,
1983
109
142
131
Waseca, 1983
100
126
133
Waseca, 1984
131
169
154
Tabuľka 2 . Výnosy zrna kukurice pestovanej v troch systémoch s rotáciou
plodín v rokoch 1983-1984 na troch miestach v štáte Minnesota .
Manažment pri využití mykorhízy
Výsledkom reakcie v podobe dramatického rastu dosiahnutého u rastlín pestovaných v kvetináčoch v 80 . rokoch 20 . storočia po naočkovaní s VAM v málo úrodných pôdach bolo množstvo činností zameraných na využitie týchto organizmov ako
biohnojiva . Reakcie v praxi boli často sklamaním, najmä v poľnohospodárskych systémoch s vysokým množstvom vstupov
a mnohé dospeli k záveru, že mykorhízne huby majú v poľnohospodárstve malý praktický význam . Ďalšie štúdie však potvrdili, že väčšina poľnohospodárskych rastlín je kolonizovaných mykorhíznymi hubami a že tieto môžu mať značný vplyv
na produktivitu plodín . Iste, je dôležité mať vedomosť o prítomnosti mykorhíznych húb v systémoch pestovania plodín
a chápať vplyv manažérskych rozhodnutí na ich fungovanie .
Pri posudzovaní úlohy mykorhíznych húb v systémoch pestovania
plodín je nutné vziať do úvahy niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí:
• Závislosť mykorhíznych húb na hostiteľskej plodine. Hoci
väčšina poľnohospodárskych plodín má mykorhízne huby,
nie všetky z nich majú zo symbiózy taký istý osoh . Všeobecne platí, že rastliny s hrubšími koreňmi majú z mykorhíznych
húb väčší prospech ako rastliny s jemnejšími koreňmi . Medzi
plodiny, ktoré sú obzvlášť závislé od mykorhíznych húb, patria
cibuľa, kukurica, jahody a stromy .
• Obsah živín v pôde. Vzhľadom na to, že jednou z hlavných
výhod VAM je lepšia absorpcia P, riadenie mykorhíznych húb
bude najdôležitejšie pri obmedzenom prísune fosforu z pôdy .
Pôda môže vyžadovať dodatočné množstvo P, aby vykompenzovala nižšiu mieru kolonizácie VAM v roku po záplavách či
ležaní ladom .
• Inokulačný potenciál mykorhíznych húb. Rýchlosť, akou sa
mykorhízne huby reprodukujú a kolonizujú hostiteľské rastli-
32
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Kukurica na zrno
Agronomické odporúčania
Pestovatelia čeliaci potenciálnemu pozáplavovému alebo
poúhorovému syndrómu by mali vziať do úvahy nasledujúce
možnosti pre postupy riadenia:
• Pokúste sa o založenie porastu medziplodiny v tých častiach
polí, ktoré neboli osiate alebo zaplavené nadbytkom vody . V
mnohých prípadoch to bude ťažké, pretože pretrvávajúce zrážky
nemusia nechať pôdu vyschnúť dostatočne na to, aby bola možná
sejba . Zatopené časti niektorých polí nie sú ani ľahko prístupné .
• Výber druhu medziplodín bude závisieť od niekoľkých premenných . Herbicídy aplikované skôr v priebehu vegetačného
obdobia budú mať za následok obmedzenia pre striedané
plodiny . Prečítajte si etikety herbicídov ohľadom informácií
týkajúcich sa striedania plodín . Výber medziplodiny môže
byť určený dĺžkou zostávajúceho vegetačného obdobia . Pri
sejbe v júli môžu cirok a sudánske trávy poskytnúť potenciál
na produkciu krmovín . Nároky na dusík pri raste ciroku a sudánskych tráv sú však vysoké a dostupnosť dusíka môže byť
obmedzená v prípade pôd, ktoré boli dlhodobo nasýtené . Na
konci augusta budú pravdepodobne lepšou voľbou drobnosemenné druhy, ktorým sa darí v chladnom počasí, pretože
cirok a sudánske trávy sú skôr prispôsobené vyšším teplotám .
• Rast burín bude pre početnosť mykorhíznych húb prínosný,
no môže zabezpečiť menej konzistentné pokrytie pôdy, vyššie
riziko erózie a oproti krycím plodinám aj vyšší tlak spôsobený
burinami v budúcnosti .
• Na poliach s potenciálnym problémom poúhorového syndrómu použite na kukuricu na základe analýzy P štartovacie
hnojivo . Rozstrekovanie P hnojív nebolo účinné pri prevencii
poúhorového syndrómu, obzvlášť v pôdach s vysokým obsahom P pri pôdnej skúške . Vysoký obsah P v pôde stanovený
skúškou poúhorový syndróm zmierni, ale ho neodstráni . Ellis
(1998) odporúča používanie 66 až 80 kg fosforu štartovacieho hnojiva aplikovaného rok po zaplavení a úhore, čo pomôže
vyrovnať mykorhízne straty .
• Použitie očkovacej látky s VAM hubami ako spôsobu obnovenia mykorhíznej populácie nie je bežne k dispozícii a jej
aplikácia na poľné plodiny by bola príliš nákladná .
• Poúhorovým syndrómom môže byť postihnutá aj sója, ale
vedci a pestovatelia spravidla zaznamenávajú menšie spomalenie rastu ako pri kukurici .
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
AGRO - VÁH, s.r.o., Tešedíkovo
100
9,5
PR37N01
390
FARMA JATOV, spol. s r.o., Trnovec nad Váhom
75
13,2
P0216
490
LÚČNICA, spol. s r.o., Lúčnica nad Žitavou
55
10,1
P9494
400
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
53
12,6
P9494
400
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
44
12,3
P9175
330
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
35
12,0
P9494
400
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
11
11,1
P9000
300
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
8
11,5
P9911
480
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
AGRO - VÁH, s.r.o., Tešedíkovo
166
3,9
P63LE25
A
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
142
3,0
P63LE75
A
Slnečnica
AGRO - VÁH, s.r.o., Tešedíkovo
139
4,1
P63LE25
A
AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany
122
3,8
P63LE25
A
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
tržba na hekt‡ r (€)
kontinuálne
kukurica
Ing . Jaroslav Kukan
0915 765 287
jaroslav .[email protected] .pioneer .com
1 050 €
1 037 €
1 033 €
1 030 €
1 015 €
990 €
1 000 €
950 €
čist‡
Lokalita a rok
Juhozápadné
slovensko – stred
priemern‡
poradie plodín
ny môže byť ovplyvnená zásahmi, ako sú hnojenie, striedanie
plodín, úhorovanie a obrábanie pôdy . Narušenie pôdy napríklad obrábaním môže znížiť účinnosť mykorhíznej symbiózy
a tým aj absorpcie P hostiteľskou rastlinou . Striedanie plodín môže mať vplyv na rozmanitosť a funkciu mykorhíznych
húb . Thompson (1987) opisuje problémy s poľami dlhodobo
ležiacimi úhorom v Austrálii, kde výskumníci zistili, že obdobie pauzy malo za následok pokles výskytu huby VAM v pôde
a zníženie kolonizácie plodín s poliami . K zníženiu výskytu
VAM huby na poli môže viesť aj osev nehostiteľskej plodiny .
Dosiahnut‡
sení agronómovia sa domnievajú, že poúhorový syndróm je
pravdepodobnejší vtedy, keď sa pôda nechá ležať ladom vo
vlhkých chladných podmienkach . Takýto postreh však nebol podložený výskumom . Zlepšenie vedomostnej základne
o úlohe a funkcii mykorhíznych húb v systémoch pestovania
plodín povedie k lepšiemu pochopeniu toho, kedy môže poúhorový syndróm predstavovať problém .
900 €
850 €
800 €
P0216
P9241
P0412
P9606
P9578
33
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
lokalita
Javorinka
Galanta
48,1022
17,4217
Pšenica oz.
16. 4. 2014
28. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
107
20
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
ADENGO
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Rumanová
Nitra
48,1932
17,5214
Cukrová repa
7. 4. 2014
30. 10. 2014
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
25,5
10,3
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
23,5
11,4
56
SUCCESSOR T
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9606
380
21,9
12,5
7,9
197
1312
1114
P0023
420
27,3
11,9
13,3
317
1252
935
P9578
320
20,0
11,1
6,0
133
1166
1032
P9578
320
22,5
10,5
8,5
179
1104
925
P9241
350
21,6
11,4
7,6
174
1200
1026
37N01
390
25,9
11,2
11,9
267
1179
912
P9175
330
19,6
10,9
5,6
122
1145
1023
P0412
530
29,6
12,2
15,6
379
1276
897
P0216
490
25,5
12,2
11,5
281
1283
1002
P9175
330
21,4
9,7
7,4
143
1015
872
lokalita
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Močenok
Šala
48,1226
17,5824
Pšenica oz.
16. 4. 2014
31. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
70
46
60
GARDOPRIM PLUS
19,8
11,2
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P0105
470
18,6
12,8
4,6
118
1343
1226
P0216
490
21,6
13,4
7,6
204
1411
1206
P0412
530
21,6
13,3
7,6
203
1399
1197
P9241
350
20,2
12,0
6,2
149
1263
1114
P9606
380
18,7
11,4
4,7
107
1200
1092
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Vráble
Nitra
48,1515
15,1726
Pšenica oz.
7. 4. 2014
30. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
160
22,5
22,5
MERLIN
MILAGRO
25,4
12,4
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9241
350
23,9
13,4
9,9
264
1402
1138
P0216
490
26,4
13,6
12,4
336
1423
1087
P9175
330
22,2
12,2
8,2
201
1286
1085
P0412
530
29,5
14,4
15,5
448
1517
1069
P9915
430
25,8
13,0
11,8
306
1361
1055
34
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
triticum s.r.o., vrábLe, 2014
35
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV SLNEČNICE 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
ppd močenok, 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Javorinka
Galanta
48,1026
17,4332
Pšenica oz.
7. 4. 2014
29. 9. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicídy
priem. zberová vlhkosť
(%)
91
45
45
EXPRESS 50 SX
9,3
priem. úroda nažiek
(t/ ha)
4,2
Hybrid
rM
technológia /
typ využitia
zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P64LE25
43
ExpressSun / A
9,7
4,4
1093
1078
P64HE117
47
ExpressSun / HO
9,1
4,3
1085
1075
P64LE99
47
ExpressSun / A
9,9
4,3
1083
1066
P63LE113
39
ExpressSun / A
9,3
4,3
1065
1054
P63LE75
40
ExpressSun / A
8,9
4,1
1033
1025
P64HE118
45
ExpressSun / HO
9,3
4,1
1025
1014
P64HE39
45
ExpressSun / HO
8,8
3,7
928
922
poloprevádzkové pokusy slnečnice
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
ppd JAvorinkA, 2014
36
poLoprevádzkový pokus sLnečnice
pd JAvorinkA, 2014
37
faktory obmedzujúce výnosy pri
nepretržitej produkcii kukurice
• Maximalizovať výnosy nepretržite pestovanej kukurice (KK)
býva spravidla ťažšie ako u kukurice striedanej so sójou (SK) .
To platí aj v intenzívne riadených systémoch pestovania kukurice po kukurici, nakoľko faktory obmedzujúce výnosy nie sú
úplne pochopené .
• Nedávna štúdia z USA uviedla, že systém KK mal výnosy
o 1 570 kg/ha menšie ako systém SK . Štúdia identifikovala
tri faktory, ktoré súhrnne vysvetlili > 99 % príčiny pre zníženie
výnosov pri systéme KK: zásobovanie dusíkom z pôdy, predchádzajúci systém KK a počasie .
dov na reguláciu kukuričiara koreňového . Štúdia z Illinois vo
všeobecnom súlade s predchádzajúcim výskumom zistila významný pokles výnosov a všeobecne vyššiu potrebu N hnojiva pri systéme KK v porovnaní so systémom SK (tabuľka 1) . V
šesťročnom priemere boli výnosy systému KK o 1570 kg/ ha
menšie ako pri SK a systém KK vyžadoval o 11 kg/ ha viac N
hnojiva na dosiahnutie optimálnych výnosov (ale nižších ako
pri SK) .
faktor obmedzujúci výnosy
Identifikácia faktorov, ktoré
obmedzujú výnosy pri nepretržitom
pestovaní kukurice
Početné štúdie preukázali znížené výnosy, keď sa kukurica strieda s kukuricou a nie so sójou, a to aj v prípadoch, keď sa zdajú
byť primerane riešené všetky faktory limitujúce výnosy . Lepšie
pochopenie faktorov, ktoré obmedzujú výnosy systému KK, môže
prispieť k zlepšeniu manažovania tohto výrobného systému .
Nedávna štúdia realizovaná v štáte Illinois porovnávala výnosy systémov KK a SK za obdobie šiestich rokov . S výnimkou
množstva použitého dusíkatého hnojiva, ktoré sa v rámci
štúdie menilo, bola agrotechnika hospodárenia na dosiahnutie vysokých výnosov uplatňovaná v systémoch KK a SK
jednotná - vrátane použitia na pôdu aplikovaných insekticí-
38
vysvetlenie
85%
Miera poklesu výnosov systému
KK sa zmenšila so zvýšením
schopnosti pôdy poskytnúť N .
Vzhľadom na to, že mineralizácia
N je v systémoch KK nižšia ako
pri SK, pôdy s vysokou kapacitou
zásobovania N sú pre KK
spravidla najvhodnejšie .
97 %
počasie
>99 %
Pokles výnosov KK sa zväčšoval s pribúdajúcimi rokmi pestovania
systémom KK .
Zníženie výnosov kukurice pri jej
nepretržitom pestovaní (KK) bolo
najvýraznejšie v rokoch, v ktorých
stres spôsobený prostredím
obmedzil dostupnosť dusíka
v pôde .
Nahromadenie zvyškov
kukurice v systéme KK znižuje
mineralizáciu N, teplotu pôdy
a vlhkosť pôdy; a zvyšuje tlak
spôsobený chorobami a hmyzom .
Tieto negatívne vplyvy časom
naberajú na intenzite .
Systém pestovania KK je citlivejší
na podmienky prostredia
Tabuľka 2 . Faktory identifikované ako vysvetlenie nižších výnosov pri nepretržite pestovanej kukurici (KK) v porovnaní s kukuricou každoročne
striedanou so sójou (SK) .
V nedávnej šesťročnej štúdii realizovanej v štáte v Illinois
mala nepretržite pestovaná kukurica o 1 570 kg/ ha menšie
výnosy ako kukurica striedaná so sójou .
Autori štúdie použili údaje z praktického výskumu na vytvorenie regresného modelu, ktorý identifikoval najdôležitejšie
rok
Agronomicky
optimálny
pomer n
(libry/aker; x
1,1 = kg/ ha)
výnos pri agronomicky optimálnom pomere n (bu/
aker; x 62,77 =
kg/ ha)
pokles
výnosov pri
kk (bušely/
aker; x
62,77 = kg/
ha)
kk
sk
kk
sk
2005
99
85
108
127
19
2006
225
195
213
222
9
2007
194
219
190
213
23
2008
250
200
169
197
27
2009
200
200
165
197
32
2010
200
200
130
171
41
priemer
194
183
163
188
25
Tabuľka 1 . Agronomicky optimálne množstvo dusíkatého hnojiva a výnosy
nepretržite pestovanej kukurice (KK) a kukurice po sóji (SK) počas 6 rokov
experimentu .
Prísun pôdneho dusíka bol zďaleka najdôležitejším faktorom,
ktorý vysvetľuje rozdiel medzi výnosmi systémov KK a SK . Celkovo možno povedať, že schopnosť pôdy poskytnúť N vysvetlila
na 85% zníženie výnosov pri systéme KK . Pôdy s vyššou kapacitou mineralizácie N podporovali vyššie výnosy KK, ako sa zistilo
na základe negatívneho vzťahu medzi výnosmi nehnojenej kukurice (0-N) a znížením výnosov pri systéme KK (obrázok 1) . Mineralizácia pôdy s N je v systémoch KK nižšia kvôli pomalšiemu
rozkladaniu a uvoľňovaniu N z kukuričných zvyškov v porovnaní
so zvyškami sóje . Pôdy majú tendenciu ohrievať sa na jar pomalšie, keď bola predchádzajúca plodina kukurica, ktorá znižu-
Pokles výnosov pri KK
(bušely/aker; x 62,77 = kg/ ha)
• Výsledky tejto štúdie ukazujú, že umiestnenie systému KK
na vysoko produktívnych pôdach a efektívne spracovanie
zvyškov kukurice sú dva z najdôležitejších postupov pre trvalé
dosiahnutie vysokých výnosov systému KK .
účinok
predchádzajúci systém kk
• Predchádzajúce pestovanie systémom KK bola druhá najdôležitejšia súčasť dôvodu pre pokles výnosov v systéme KK .
Rozdiel medzi výnosmi KK a SK sa zvýšil, ako pribúdal počet
rokov pestovania systémom KK .
• Faktory súvisiace s počasím boli treťou príčinou rozdielov medzi SK a KK . Zníženie výnosov pri pestovaní systémom KK bolo
výraznejšie, nakoľko poveternostné podmienky obmedzili dostupnosť N pre systém KK vo väčšej miere ako pri systéme SK .
kumulatívne % príčiny poklesu
výnosov kk
pôdne zásoby dusíka
• Zásobovanie pôdnym dusíkom bolo zďaleka najdôležitejším faktorom, ktorý vysvetľuje rozdiel medzi výnosmi SK a KK .
Miera zníženia výnosov pri KK sa zmenšila, keď sa zvýšila vnútorná kapacita pôdy pre zásobovanie N .
je aktivitu pôdnych baktérií pričiňujúcich sa o mineralizáciu N .
Skutočnosť, že zníženie výnosov pri systéme KK bolo najmenej
výrazné v situáciách, kedy boli dosahované relatívne vysoké
výnosy kukurice, a to aj pri neprítomnosti dusíkatého hnojiva,
ukazuje, že pôdy s vysokou vlastnou schopnosťou dodávať N
sú spravidla pre systémy KK najvhodnejšie .
Nízka miera zásobovania N z pôdy
Vysoká miera zásobovania N z pôdy
Nehnojená pôda (0-N) Výnosy (bušely/aker; x 62,77 = kg/ha)
Obrázok 1 . Vzťah medzi výnosmi nehnojených systémov KK a poklesom
výnosov pri systéme KK .
Predchádzajúci systém KK bol identifikovaný ako druhá najdôležitejšia príčina nižších výnosov systému KK . Prísun N z
pôdy a predchádzajúci systém KK spolu vysvetľujú na 97%
dôvod, prečo existuje rozdiel medzi výnosmi KK a SK . Kým
mnohí pestovatelia hlásia, že ich výnosy pri systéme KK sa
po čase približujú k výnosom SK, táto štúdia zistila, že miera
poklesu výnosov pri systéme KK sa po rokoch zvyšuje (obrázok 2) . Zatiaľ čo výrobcovia zvyčajne menia spôsoby agrotechniky s tým, ako získavajú skúsenosti so systémom KK,
počas štúdie v štáte Illinois zostala agrotechnika pomerne
nemenná . Táto štúdia teda pravdepodobne odráža príslušné
Pokles výnosov pri KK
(bušely/aker; x 62,77 = kg/ ha)
Úvod
kombinácie faktorov prispievajúcich k zníženiu výnosov v systéme KK . Z 11 hodnotených faktorov potenciálne obmedzujúcich výnosy boli identifikované tri, ktoré spoločne vysvetlili
viac ako 99 % z rozdielu medzi výnosmi KK a SK: zásobovanie
dusíkom z pôdy; predchádzajúci systém pestovania KK a počasie (tabuľka 2) .
Roky KK
Obrázok 2 . Vzťah medzi rokmi KK a poklesom výnosov KK .
39
výnosy bez
n (bu/aker x
62,77 = kg/
ha)
reakcia na agronomicky optimálny
obsah n (bu/aker, x
62,77 = kg/ha)
kk
sk
kk
sk
rozdiel
reakcie na
n [kk - sk]
(bu/aker, x
62,77 = kg/
ha)
2005
90
105
+19
+22
-3
2006
119
138
+94
+84
10
2007
100
156
+90
+57
33
2008
79
125
+90
+72
18
2009
77
93
+88
+78
10
2010
72
177
+58
+20
38
rok
Tabuľka 3 . Výnosy kukurice pestovanej bez N hnojiva, reakcia výnosov na
agronomicky optimálny pomer N hnojiva na plochu a diferenciál reakcie na
N pri KK a SK .
40
Pokles výnosov pri KK
(bušely/aker; x 62,77 = kg/ha)
účinky veľkého množstva zvyškov, ktoré sa hromadia v pôde
a na povrchu počas dlhoročného nepretržitého pestovania
kukurice . Zvyšky kukurice majú negatívny vplyv na kolobeh
živín, teplotu a vlhkosť pôdy skoro na jar a zvýšený tlak na
následné úrody kukurice spôsobený chorobami .
Počasie - ako sa zistilo, poveternostné podmienky sú tretím
dôvodom, prečo majú systémy KK nižšie výnosy . Všetky príčiny, čiže prísun N z pôdy, predchádzajúci systém KK a počasie vysvetľujú spolu vyše 99 % rozdielu medzi výnosmi KK
a SK . Aj keď počasie má zásadný dopad na všetky aspekty
rastlinnej výroby, faktory súvisiace s poveternostnými podmienkami mali na základe tejto štúdie účinok na dostupnosť
N najmä v systéme KK oproti systému SK (tabuľka 3) . Konkrétne bol pokles výnosov KK najvyšší v rokoch, v ktorých bol
rozdiel medzi výnosmi bez hnojenia a agronomicky optimálnymi výnosmi väčší pri KK ako pri SK (obrázok 3) . Tento rozdiel v reakcii N odráža, do akej miery podmienky prostredia
obmedzili dostupnosť N v pôde v systéme KK viac ako pri SK,
a preukazuje, že systém KK bol spravidla citlivejší na negatívne poveternostné vplyvy, vrátane sucha alebo vyplavovania .
Systém pestovania KK je citlivejší ako systém SK na podmienky prostredia
obmedzujúce dostupnosť N, ako napríklad sucho a vylúhovanie/vyplavenie živín .
Regulácia faktorov, ktoré
obmedzujú výnosy pri nepretržitom
pestovaní kukurice
Existuje mnoho faktorov riadenia, ktoré je nutné vziať do
úvahy na dosiahnutie maximálnych výnosov KK, vrátane výberu hybridu, spracovania pôdy, úrodnosti pôdy a postupov
na reguláciu zaburinenia a škodcov . Nasledujúci prehľad sa
zameriava iba na tie faktory, ktoré sa vzťahujú priamo na
zistenia opísané v tomto článku .
Rozdiel reakcie na N [KK - SK] (bu/aker, x 62,77 = kg/ha)
Obrázok 3 . Vzťah medzi diferenciálnou reakciou (KK v porovnaní s SK) na
agronomické optimálne hnojenie N a pokles výnosov pri systéme pestovania KK .
Zrážky (v palcoch (x 25,4 = mm))
Veľké množstvo zvyškov kukurice po úrodných rokoch
Rozdiel medzi výnosmi KK a SK bol najnižší (malá miera zníženia výnosov systému KK) v rokoch 2005 a 2006 . Aj keď
sa tieto dva roky v mnohých ohľadoch líšili, obidva mali
všeobecne priaznivé podmienky z hľadiska dostupnosti N suché jari, po ktorých nasledovali normálne až suché letá . V
skúmanej lokalite boli výnosy v roku 2005 badateľne veľmi
nízke v dôsledku dlhotrvajúcich vysokých teplôt, ale veľmi
vysoké v roku 2006, vďaka všeobecne priaznivým podmienkam pre rast . Miera zníženia výnosov KK bola najvyššia
v roku 2007 a 2010 . Obidva tieto roky boli charakterizované
vlhkými jarnými podmienkami s vysokým potenciálom pre
vyplavenie N a následne veľmi suchými letnými podmienkami, ktoré obmedzovali mineralizáciu N a príjem N plodinami . V rokoch 2008 a 2009 bola miera zníženia výnosov
KK stredná . Obidva tieto roky mali vlhké jarné a letné podmienky s vysokým potenciálom pre vyplavenie N a následne
mierne alebo žiadne suchá .
Obrázok 4 . Zrážky počas vegetačného obdobia v lokalite Urbana, IL (USA), 20052010 a 30-ročný priemer .
Štruktúra zrážok pozorovaných v priebehu skúmaných rokov
(obrázok 4) zdôrazňuje vzťah medzi poveternostnými vplyvmi
na dostupnosť N a poklesom výnosov pri systéme KK .
výber poľa
Výskum i skúsenosti pestovateľov ukazujú, že straty na
výnosoch KK sú minimalizované vo vysoko produktívnych
a nízkostresových prostrediach . Toto chápanie je v súlade
so zisteniami, že kapacita pôdy poskytovať N bola najdôležitejším faktorom, ktorý vysvetľuje pokles výnosov KK a že
systém KK bol ovplyvnený nepriaznivými poveternostnými
podmienkami negatívnejšie ako SK . Schopnosť pôdy slúžiť
ako zdroj N pre rast rastlín je priamo závislá od jej obsahu organickej hmoty . Pôdy s vysokým obsahom organických látok majú zasa spravidla vysokú kapacitu zadržiavať
vodu . Umiestnenie systému pestovania KK na pôdach s vysokým obsahom organickej hmoty a vysokou schopnosťou
zadržiavania vody (alebo s prístupom k zavlažovaniu) je
z pohľadu trvalo maximalizovaných výnosov v tomto systéme zásadné .
spracovanie zvyškov
Vplyv kukuričných zvyškov z minulých rokov bol kľúčovým
faktorom identifikovaným v tejto štúdii ako príčina poklesu
výnosov v systéme KK . Pestovatelia môžu so zvyškami naložiť niekoľkými spôsobmi a zlepšiť tak výnosovú efektívnosť
systému KK .
Odstránenie časti kukuričnej slamy z poľa môže priniesť mnohé z výhod
rotácie so sójou .
• Výber hybridu je zásadným rozhodnutím v každom výrobnom systéme, no obzvlášť veľký význam má v systéme KK,
v ktorom môže veľké množstvo zvyškov často spôsobovať
ďalšie problémy v agronomickom manažmente . Ak potrebujete pomôcť pri výbere hybridov na produkciu systémom KK,
odborný promotér spoločnosti DuPont Pioneer môže poskytnúť hodnotenie hybridov z hľadiska vhodnosti do rastlinných
zvyškov, odolnosti voči chorobám a pevnosti stonky a koreňa . Môžu taktiež odporučiť produkty s vhodnými znakmi
odolnosti proti škodom, rovnako ako aj najlepšie spôsoby
ošetrenia osiva .
• Čiastočné odstránenie zvyškov môže byť v prostrediach KK
s vysokými výnosmi veľmi efektívnym spôsobom spracovania nadmerného množstva zvyškov . Praktický výskum realizovaný spoločnosťou DuPont Pioneer na farmách v štáte Iowa
v rokoch 2012 a 2013 zistil, že odstránenie približne polovice slamy z predchádzajúceho roka zlepšilo výnosy kukurice
pestovanej systémom KK v priemere o 313 kg/ ha . Zistilo sa,
že odstránenie prebytočných zvyškov v systémoch KK zlepšilo vytvorenie porastu a výnosy . Odstránenie prebytočných
zvyškov kukurice môže mať v súvislosti so striedaním kukurice a sóje mnoho výhod . Odstránenie zvyškov je výhodné
najmä v systémoch KK bez obrábania pôdy, v ktorých zvyšky
nie sú zaorané do pôdy .
• Vo väčšine systémov KK je najdôležitejším postupom pri
spracovaní zvyškov ich zaoranie . Prvými krokmi, ktorými sa
začne ich rozklad pred osevom ďalšej plodiny, je ich rozdrvenie a zaoranie do pôdy . V systémoch KK sú všeobecne najvhodnejšími postupmi obrábania orba dlátovým kypričom
a zaorávanie v pásoch na jeseň .
41
Juhozápadné
slovensko – východ
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
Ing . Pavol Kuchar
0905 422 877
pavol .[email protected] .pioneer .com
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Kukurica na zrno
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Nové Zámky
Nové Zámky
48,1095
18,1965
Jačmeň
7. 5. 2014
6. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
140
20
20
ADENGO
22,7
12,4
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9578
320
21,1
13,8
7,1
196
1448
1252
P0412
530
25,5
14,0
11,5
322
1470
1148
P0216
490
23,7
13,2
9,7
256
1385
1129
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
77
11,0
P0216
490
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
57
10,3
PR35F38
500
PPD Komjatice
40
10,6
PR37N01
380
P9606
380
21,8
12,5
7,8
195
1311
1116
PD Jur nad Hronom
16
11,9
PR37Y12
400
P9915
430
24,3
13,1
10,3
271
1380
1109
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
75
4,2
P64LE25
A
Slnečnica
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
Dosiahnut‡
priemern‡ čist‡
(€)
tržba na hekt‡ r
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
1 200 €
1 150 €
1 148 €
1 116 €
1 100 €
1 099 €
1 097 €
P9175
P9911
1 050 €
1 000 €
950 €
900 €
850 €
800 €
P0412
42
1 129 €
P0216
P9606
pr37n01
43
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd zemné, 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
poľnohospodár nové zámky A.s., 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
poľno sme, s.r.o. pALárikovo, 2014
44
45
Bežné dusíkaté hnojivá a stabilizátory
pre produkciu kukurice
Močovina sa vyrába z reakcie CO2 s NH3 v dvoch rovnovážnych reakciách:
2NH3 + CO2 → NH2COONH4 amónium karbamát
Abstrakt
• Všetky formy dusíkatých (N) hnojív môžu utrpieť prípadné
straty N. Riziko straty závisí od terénnych a klimatických
podmienok, typu hnojiva a použitia stabilizátora.
• Amoniakálny ión (NH4+) ako forma N sa rýchlo viaže na väčšinu pôd a v krátkodobom horizonte nepodlieha stratám.
Bezvodý amoniak, močovina, roztoky močoviny a dusičnanu amónneho (UAN) reagujú v pôde za vzniku NH4+.
− Nitrifikačné baktérie po čase premenia NH4+ na dusičnan
(NO3-), čo je forma, ktorá sa ľahko stratí vyplavovaním alebo denitrifikáciou. Tieto straty môžu byť zmenšené pomocou inhibítorov nitrifikácie.
• Keď sa močovina alebo roztoky močoviny a dusičnanu
amónneho (UAN) aplikujú na povrch pôdy, plynný amoniak
(NH3) uvoľnený hydrolýzou sa môže čiastočne vytratiť do
atmosféry.
− Inhibítory ureázy môžu obmedziť straty dusíka odparovaním. Pôsobia tak, že zablokujú aktívne miesto enzýmu ureázy, ktorá katalyzuje hydrolytickú reakciu močoviny.
• Použitie stabilizátorov dusíka nie je vždy efektívne z hľadiska nákladov; priaznivé výnosy závisia od toho, či vzniknú
podmienky spôsobujúce straty N. V tomto zmysle je možné
stabilizátory N považovať za poistku proti riziku straty N.
• Tento článok hovorí o skúsenostiach s amoniakom, močovinou, roztokmi močoviny a dusičnanu amónneho v USA, ako
aj o stabilizátoroch N, ktoré môžu pomôcť zabrániť stratám
N pri použití týchto hnojív.
Úvod
Dusíkaté (N) hnojivo je jedným z najdôležitejších vstupných
surovín pri produkcii kukurice. Jeho význam sa ukáže po
viacerých rokoch v prípade, že nadmerné zrážky spôsobia
nedostatok N a zníženie výnosov. Pri dlhodobo vlhkých podmienkach a vyšších teplotách môže na poliach dôjsť ku strate
N z pôdy (obrázok 1). Straty môžu byť mierne i výrazné, v závislosti od formy aplikovaného dusíkatého hnojiva a rozsahu
vlhkých a teplých podmienok, ktoré podporujú jeho stratu.
Ako pomoc pri znižovaní strát dusíka z pôdy môžu poslúžiť
stabilizátory dusíka (nazývané aj „aditíva“, „doplnkové látky“). Aby boli maximálne využité výhody týchto výrobkov,
musia byť použité spolu s kompatibilnými dusíkatými prípravkami a ich použitie musí vychádzať z času a oblasti aplikácie a klimatických podmienok.
Medzi najčastejšie formy dusíkatých hnojív patria bezvodé amónium, močovina a roztoky močoviny a dusičnanu amónneho (UAN).
46
NH2COONH4 → (NH2)2CO + H2O močovina + voda
Dusíkaté hnojivá a pôdne reakcie
molekula
močoviny
Obrázok 1. Zaplavená oblasť poľa so závažným nedostatkom dusíka.
Hnojivo
Forma
%N
Amoniak
Plyn, aplikovaný
ako kvapalina
z tlakového
zásobníka
82 %
Močovina
Pevná látka
46 %
Roztoky močoviny
a dusičnanu
amónneho
Kvapalina
28 % - 32 %
Tabuľka 1. Najčastejšie používané dusíkaté hnojivá v rastlinnej
poľnohospodárskej výrobe.
Bezvodý amoniak (NH3) je najzákladnejšou formou dusíkatého hnojiva. Amoniak, ktorý má pri atmosférickom tlaku
plynné skupenstvo, musí byť na účely prepravy, skladovania a použitia stlačený do kvapalnej formy. Následne je
aplikovaný z tlakovej cisterny, pričom musí byť vstreknutý
do pôdy, aby sa zabránilo jeho úniku do ovzdušia. Amoniak
pri aplikácii reaguje s vodou v pôde a mení sa na amoniakálnu formu NH4+. Väčšina ostatných bežných N hnojív sú
deriváty amoniaku transformované ďalším spracovaním,
ktoré zvyšuje ich nákladnosť. Vzhľadom na nižšie výrobné
náklady, vysoký obsah N, ktorý minimalizuje náklady na
dopravu, a relatívnu stabilitu v pôdach, bezvodý amoniak
je najpoužívanejším zdrojom dusíkatých hnojív pre produkciu kukurice napr. v Severnej Amerike.
Močovina je hnojivo v pevnom skupenstve s vysokým obsahom dusíka (46 %), ktoré možno ľahko aplikovať na mnoho
druhov plodín a povrchov. Vďaka ľahkej manipulácii, skladovaniu a preprave, pohodlnej aplikácii pomocou mnohých
typov zariadení a schopnosti splynúť s inými pevnými hnojivami je to najrozšírenejší zdroj dusíkatých hnojív na svete.
Molekula močoviny má dve amidové (NH2) skupiny spojené
karbonylovou (C=O) funkčnou skupinou.
Obľúbenými dusíkatými hnojivami sú aj roztoky močoviny a dusičnanu amónneho (UAN). Tieto roztoky sa vyrábajú
rozpustením močoviny a dusičnanu amónneho (NH4NO3) vo
vode. Zloženie najbežnejších dusíkatých roztokov je uvedené v tabuľkách 2 a 3.
Celkový
obsah N
Aj keď existuje niekoľko ďalších foriem dusíkatých hnojív,
ako je síran amónny, dusičnan vápenatý, hydrogénfosforečnan amónny, vyše 80 % potreby dusíka u kukurice v Severnej
Amerike je zabezpečených vo forme bezvodého amoniaku,
močoviny a roztokov močoviny a dusičnanu amónneho.
UAN-28
UAN-30
UAN-32
28 %
30 %
32 %
Močovina
Približná hmotnosť (kg) v 100 kg roztoku
Močovina
30
32
35
NH4NO3
40
43
45
Voda
30
25
20
Bezvodý amoniak
Bezvodý amoniak sa aplikuje vstrekovaním 15 až 20 cm pod
povrch pôdy, aby sa minimalizoval úniku plynného NH3 do
atmosféry. NH3 je veľmi hygroskopická zlúčenina a v pôde
rýchlo reaguje s vodou, kedy z nej vzniká forma amoniakálneho iónu (NH4+). Ako kladne nabitý ión reaguje a viaže sa na
záporne nabité zložky pôdy, vrátane ílu/ hliny a organickej
hmoty. Takto sa drží na komplexe pôdnej výmeny a nepresúva sa s vodou.
Pôdne reakcie - Ióny NH4+ sa po čase pri vhodných teplotách
pôdy podporujúcich biologickú aktivitu premenia na dusičnanovú formu (NO3-) pôsobením špecifických pôdnych baktérií v procese známom ako nitrifikácia. Nitrifikácia zvyčajne nastáva pri teplote pôdy viac ako 10 °C a jej miera sa pri
ešte vyšších teplotách zvyšuje. K určitej obmedzenej aktivite
však dochádza aj pri teplotách nižších ako 50 °C. Amoniak sa
najprv premení na dusitan (NO2-) pôsobením baktérií Nitrosomonas a následne na dusičnan pôsobením baktérií Nitrobacter a Nitrosolobus:
Ku stratám amónneho dusíka z väčšiny pôd vyplavovaním
NH4+
Tabuľka 2. Hmotnosť močoviny a NH4NO3 (kg) v 100 kg roztoku močoviny
a dusičnanu amónneho.
UAN-28
UAN-30
UAN-32
Celkový
obsah N
28 %
30 %
32 %
Amidová
forma N
14 %
15 %
16 %
Amoniakálna
forma N
(NH4+)
7%
7,5 %
8%
Dusičnanová
forma N
(NO3-)
7%
7,5 %
8%
Tabuľka 3. Percentuálny podiel dusíka podľa typu v rôznych roztokoch
močoviny a dusičnanu amónneho.
Ako uvádza tabuľka 3, polovicu celkového obsahu N v roztokoch
UAN tvorí amid (NH2-) derivovaný z močoviny, štvrtinu tvorí amoniakálny ión dusíka (NH4-) derivovaný z dusičnanu amónneho
a štvrtina je dusičnan (NO3-) derivovaný z dusičnanu amónneho.
NO2+
Nitrosomonas
Nitrobacter
Nitrosolobus
NO2+
NO3+
alebo denitrifikáciou dochádza až po tom, ako sa amoniak
v procese nitrifikácie premení na negatívne nabité ióny (ktoré
sú odpudzované hlinou a organickou hmotou v pôdnom komplexe). Rastliny môžu prijímať dusík vo forme dusičnanov aj
amoniakálnych iónov. Ak je teda možné udržať dusík vo forme amoniakálnych iónov až po jeho príjem rastlinami, hrozí malé riziko straty. Výnimku predstavujú piesočnaté pôdy
s veľmi nízkou kapacitou výmeny katiónov (CEC), pretože
nemajú dostatok priestoru na viazanie amoniakálnych iónov.
Močovina
Močovina sa ľahko rozpúšťa vo vode, vrátane vlahy v pôde.
Takto je ju možné „začleniť“ do pôdy prostredníctvom dostatočných zrážok alebo zavlažovaním (bežne sa odporúča 13
mm). V opačnom prípade je nutné ju pridať obrábaním pôdy,
aby sa obmedzili straty.
Reakcie v pôde - ak sa močovina aplikuje na povrch pôdy
a nie s vodou alebo pri obrábaní pôdy, hrozí, že dôjde ku stra-
47
tám dusíka odparovaním . K tomu dochádza, pretože močovina podlieha hydrolýze na oxid uhličitý a amoniak:
(NH2)2CO + H2O → CO2 + 2(NH3)
Hydrolýza močoviny je katalyzovaná ureázou, čo je enzým
produkovaný mnohými baktériami a niektorými rastlinami, takže je prítomný všade v pôde . Biologická degradácia
močoviny ureázou, pri ktorej sa uvoľňuje N pre rastliny, taktiež spôsobuje jej odparovanie (ako NH3, plyn), v závislosti
od toho, či reakcia prebieha v pôde alebo na povrchu pôdy .
V prípade, že prebieha v pôde, amoniak rýchlo reaguje s vodou za vzniku pôdnych amoniakálnych iónov NH4+, ktoré
sa potom viažu na pôdu . V prípade, že prebieha na povrchu
pôdy, plynný amoniak môže ľahko uniknúť do atmosféry . Ak
sa na povrchu pôdy nachádza dostatočné množstvo zvyškov
rastlín, zvyšuje sa bakteriálna populácia, koncentrácia ureázy a dochádza k vyšším stratám močoviny vyparovaním .
plynný
amoniak
uvoľnený do
ovzdušia
pôda
molekula
Ak je močovina hydrolyzovaná ureázou na
povrchu pôdy, časť uvoľneného nh3 môže
uniknúť do atmosféry.
pôda
nh4+ sa viaže
na pôdu
molekula
močoviny
Ak je močovina
hydrolyzovaná ureázou
v pôde, uvoľňovaný
nh3 reaguje s pôdnou
vlahou za vzniku iónov
nh4+, ktoré priľnú
k zložkám pôdy.
chádzajúcu časť o močovine) . Keď je aplikovaný na povrch,
dusík vo forme amidu v roztoku sa môže stratiť vyparovaním, keď hydrolýza s ureázou uvoľňuje NH3 . Ak sú močovina
a dusičnan amónny pridané počas orby alebo pri dostatočnom množstve vody, NH3 rýchlo reaguje s vodou za vzniku
pôdneho amoniakálneho iónu NH4+ . Tento amoniakálny ión,
rovnako aj dusík v amoniakálnom ióne odvodený z dusičnanu amónneho v roztoku, sa viaže na zložky pôdy v mieste
aplikácie a v krátkodobom horizonte nedochádza k jeho strate . Podobne ako N aplikovaný ako bezvodý amoniak, tento
N bude nakoniec prijatý rastlinami vo forme amoniakálnych
iónov, alebo ak nie, napokon bude premenený na dusičnany
pôdnymi baktériami .
Zvyšných 25 % dusíka v roztokoch močoviny a dusičnanu
amónneho je vo forme dusičnanov (NO3-) . Vzhľadom na to,
že má negatívny náboj, nepriľne k časticiam hliny a organickej hmoty (častice, ktoré sú tiež záporne nabité), ale bude
sa vyskytovať v pôdnom roztoku ako anión . Keďže sa presúva pomocou vody, korene rastlín ho dokážu ľahko prijímať,
no taktiež dochádza k jeho stratám pri vyplavovaní a denitrifikácii . Vyplavovanie je definované ako presun pod zónu,
v ktorej sú korene rastlín; denitrifikácia je strata dusičnanu
do atmosféry vo forme plynného dusíka N2 pri anaeróbnych
podmienkach (zaplavené alebo vlahou nasiaknuté pôdy) .
Stabilizátory dusíka/aditíva
inhibítory nitrifikácie
Inhibítory nitrifikácie sú zlúčeniny, ktoré spomaľujú premenu amoniakálnych iónov na dusičnany, čím predlžujú čas,
počas ktorého sa dusík vyskytuje v „chránenej“ forme a obmedzujú jeho stratu z pôdy . Na tento účel sa preukázalo byť
účinnými niekoľko zlúčenín, vrátane nitrapyrinu, DCD (dikyándiamid) a tiosíranu amónneho . Z nich sa v súčasnosti
v pôdohospodárstve v Severnej Amerike hojne používa iba
nitrapyrin a DCD .
Roztoky močoviny
a dusičnanu amónneho
Roztoky močoviny a dusičnanu amónneho (UAN) sú zmesi
močoviny, dusičnanu amónneho a vody v rôznych pomeroch . Všetky bežné roztoky močoviny a dusičnanu amónneho
(28 %, 30 % a 32 %) sú pripravené tak, aby obsahovali 50 %
samotného dusíka ako amid (z močoviny), 25 % ako amoniakálny ión (z dusičnanu amónneho) a 25 % ako dusičnan
(z dusičnanu amónneho) .
reakcie v pôde
Močovinová časť roztokov močoviny a dusičnanu amónneho
reaguje presne tak isto ako suchá močovina (pozrite si pred-
48
Obrázok 4 . Nitrapyrin pridaný do bezvodého amoniaku môže znížiť straty N,
a to najmä v prípade, že sa N aplikuje na jeseň .
nitrapyrin
alebo 2-chlór-6-(trichlórmetyl)pyridín pôsobí tak, že inhibuje
a potláča aktivitu baktérií Nitrosomonas . Na rozdiel od niektorých iných výrobkov, nitrapyrin má baktericídny účinok
a v podstate hubí časť populácie Nitrosomonas v pôde . Vďaka tomu je účinný až do obnovy bakteriálnej populácie v zóne
aplikácie a difúzie . Táto baktericídna aktivita je veľmi špecificky zameraná na baktérie Nitrosomonas .
V teplých pôdach sa môže nitrapyrin rozložiť v priebehu asi
30 až 40 dní . Má však vysokú perzistenciu v chladnej pôde,
čo prispieva k jeho efektivite pri jesenných a zimných aplikáciách . Merateľná aktivita proti baktériám Nitrosomonas často
prebieha asi šesť až osem týždňov v teplých pôdach prospievajúcich rastu plodín a 30 týždňov alebo dlhšie v chladných
pôdach typických pre neskorú jeseň a zimu .
Výrobky s nitrapyrinom na oddialenie nitrifikácie amoniakálnych a močovinových hnojív obsahujú látky N-Serve®
24 (uvedená v roku 1976) a Instinct (uvedená v roku 2009) .
Stabilizátor dusíka N-Serve 24 je podľa opisu výrobku v oleji
rozpustný produkt, ktorý môže byť použitý s bezvodým amoniakom, suchými zlúčeninami s amoniakálnym iónom a močovinovými hnojivami . N-serve 24 môže byť v kombinácii s činidlom kompatibility použitý pri aplikácii vodným roztokom
amoniaku a iných zlúčeninách hnojív s kvapalným amoniakom alebo močovinou . N-Serve 24 musí byť vstreknutý alebo
pridaný do zóny alebo pásma v pôde spolu s hnojivom v minimálnej hĺbke 5 - 10 cm počas aplikácie alebo bezprostredne
po aplikácii .
Na etikete stabilizátora dusíka Instinct je uvedené, že ide
o nitrapyrin na báze vody v mikrokapsulách, ktoré môžu byť
použité pri aplikácii vodného roztoku amoniaku a iných kvapalných amonikálnych alebo močovinových dusíkatých hnojív ako sú zlúčeniny močoviny a dusičnanu amónneho v pomeroch 28 %, 30 % alebo 32 % . Instinct sa môže zmiešať
s tekutým hnojivom, insekticídmi, herbicídmi a/ alebo vodou
a aplikovať ako primiešané hnojivo pred sejbou, pred vzídením alebo po sejbe . Začlenenie do pôdy môže byť načasované na kedykoľvek do 10 dní po aplikácii a môže byť buď
mechanické alebo pomocou vlahy (minimálne 13 mm zrážok
alebo zavlažovanie zhora) .
dcd (dikyándiamid)
DCD bol pod rozsiahlom používaní v Západnej Európe a Japonsku uvedený v Spojených štátoch v roku 1984 a oficiálne
schválený agentúrou EPA ako inhibítor nitrifikácie koncom
90 . rokov 20 . storočia . Produkty, ktoré obsahujú iba DCD,
sa zvyčajne používajú s roztokmi dusíka a močovky . Použi-
tý pomer DCD je vo vzťahu k množstvu použitého N hnojiva
a nie na plochu aplikácie . To môže obmedziť jeho praktickosť
pri veľmi vysokých pomeroch aplikácie roztokov močoviny
a dusičnanu amónneho (napr . > 280 litrov/ ha 28 % dusíkatého roztoku .)
DCD má v pôde bakteriostatický účinok na Nitrosomonas, to
znamená, že populácia baktérií nie je úplne vyhubená, a to
ani pri opakovanom použití, ale jej aktivita je na určitý čas
potlačená alebo inhibovaná . DCD môže stabilizovať amoniakálny-N za asi 4 až 10 týždňov v závislosti od množstva aplikovaného minerálneho N a vlhkosti a teploty pôdy .
Univerzitné štúdie preukázali, že DCD môže byť účinný pri
udržaní dusíka vo forme amoniakálnych iónov a zvyšovaní
výnosov kukurice pri aplikácii na jeseň i na jar . DCD však rovnako ako iné inhibítory nitrifikácie nebol vždy efektívny z hľadiska nákladov ani podstatne odlišný od kontrolného súboru
(bez ošetrenia) .
V Spojených štátoch amerických medzi výrobky, ktoré obsahujú DCD, patria tieto: Guardian® DF, Guardian-DL 310-0, Guardian-LP 15-0-0, Agrotain® Plus, and Super U® .
Guardian-DF a Guardian-DL sú určené na použitie s dusíkatými roztokmi alebo močovkou . Okrem toho, Guardian
DF môže byť impregnovaný na suché dusíkaté hnojivá .
Agrotain Plus obsahuje inhibítor ureázy ako aj inhibítor
nitrifikácie DCD a bude opísaný v ďalšej časti . Super U je
močovinové hnojivo s inhibítorom ureázy a už aplikovaným DCD, tento produkt bude opísaný v niektorom z budúcich vydaní .
Kedy zvážiť použitie inhibítorov nitrifikácie - Najvyššia hodnota inhibítorov nitrifikácie by mala byť realizovaná vtedy,
keď sú očakávané veľké straty NO3- pri vyplavení alebo denitrifikácii, vrátane nasledujúcich podmienok:
• Odvodnené pôdy s vysokým potenciálom vyplavenia
• Vlhké alebo zle odvodnené pôdy
• Polia, na ktoré bol aplikovaný dusík na jeseň
Na druhej strane, inhibítory nitrifikácie sú zvyčajne najmenej
hodnotné vtedy, keď sú straty NO3- nepravdepodobné, vrátane týchto situácií:
• Prihnojovanie, pretože dopyt zo strany plodiny je v tomto
čase vysoký
• Aplikácia na hrudovitú pôdu s nízkou hodnotou CEC; ak
sú miesta výmeny obmedzené, všetky ióny NH4+ nezachytené pri výmene sa môžu vyplaviť z oblasti obsahujúcej
inhibítor
inhibítory ureázy
Aby bol dusík v močovine k dispozícii rastlinám, musí prejsť
chemickou reakciou, pri ktorej sa amidové skupiny molekuly
močoviny pretransformujú na amoniak (NH3) . Táto hydrolytická reakcia je katalyzovaná enzýmom ureázou, ktorý je v pôde
všadeprítomný . Ak tento proces prebieha na povrchu pôdy,
49
50
severozápadné
slovensko
Charakteristiky stabilizátorov dusíka
Stabilizátory dusíka/dusíkaté prísady boli v priebehu mnohých rokov všeobecne testované . Výsledky výskumu boli
všeobecne rozmanité, od nulovej výhody až po zvýšenie
výnosov o viac než 20 % . Nejde o nič prekvapujúce - keď
sú priaznivé podmienky pre stratu N v určitom období a je
aplikovaný stabilizátor N, ktorý je v priebehu tohto obdobia
efektívny, dá sa predpokladať veľký prínos . Na druhej strane, v podmienkach, ktoré nie sú priaznivé pre stratu N, by
sa dalo pri týchto produktoch očakávať len malé zlepšenie .
Z tohto dôvodu možno stabilizátory N považovať za „poistku” na ochranu proti stratám N pre prípad, že nastanú
podmienky priaznivé pre uvedené straty .
Sú predpokladané regionálne rozdiely medzi výkonovými
charakteristikami stabilizátorov, nakoľko pôdne a klimatické faktory sú v jednotlivých regiónoch Severnej Ameriky značne odlišné . Pôdy sa líšia štruktúrou, odvodnením,
obsahom organickej hmoty, pH, sklonom a ďalšími premennými . Podnebie sa líši teplotnými extrémami a trvaním, úhrnom a charakteristikami zrážok, ako aj ďalšími
premennými . Kvôli týmto geografickým rozdielom je rozhodnutie o vhodnom stabilizátore N v každej poľnohospodárskej činnosti zložité . Aby bolo možné urobiť tie najlepšie rozhodnutia, je potrebné preskúmať výsledky skúšok,
ktoré reprezentujú vaše pole a klimatické podmienky,
pričom by sa mali použiť lokálne ceny dusíkatých hnojív
a stabilizátorov .
Závery
Ing . Ján Čierny
0907 805 876
jan .[email protected] .pioneer .com
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Kukurica na zrno
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
PD Radošinka Veľké Ripňany
160
12,6
PR35F38
360
PD Radošinka Veľké Ripňany
98
8,8
PR37N01
390
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.
95
11,6
P9578
320
PD Radošinka Veľké Ripňany
76
10,7
P9175
330
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
60
9,5
PR37N01
390
Roľnícke družstvo BUKOVINA so sídlom v Prievidzi
50
7,2
P9025
310
PD Tribeč Nitrianska Streda
50
11,6
P9175
330
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
50
12,6
P9241
350
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.
49
13,0
PR37N01
390
MVL AGRO s.r.o., Bánovce nad Bebravou
48
12,3
PR38A24
380
PDP Rybany
41
13,4
PR38A24
380
MVL AGRO s.r.o., Bánovce nad Bebravou
40
12,7
PR37N01
390
Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany
40
10,5
PR37N01
390
PD Prašice
38
10,1
PR38A24
380
PDP Modrovka
33
9,0
P9578
320
PD Šalgovce
29
11,6
P9175
330
Miroslav Peškovič MaP,Turčianky
7
10,6
PR37N01
390
PDP Rybany
6
13,7
PR37N01
390
Pretože riziko vzniku strát N hrozí vždy, pestovatelia by
prijať vhodné opatrenia na zmenšenie strát tejto významnej rastlinnej živiny . Uvedené je možné dosiahnuť výberom
vhodného zdroja N a jeho aplikáciou v čase príjmu plodinami alebo pomocou stabilizátora dusíka, ak je čas aplikácie
vzdialený času, kedy rastlina potrebuje dusík .
čist‡
tržba na hekt‡ r (€)
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
priemern‡
Pri tomto rozhodnutí je nutné vziať do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú riziko straty N v konkrétnej oblasti .
Patrí medzi ne geografická lokalita, topografia, typ pôdy,
množstvo zvyškov, forma aplikovaného N hnojiva, načasovanie aplikácie vo vzťahu k rastu plodín, očakávané
zrážky, teplota, vlhkosť pôdy a ďalšie faktory . Stabilizátory dusíka aj tak nebudú efektívne z hľadiska nákladov
každý rok, a to najmä vtedy, keď nevzniknú podmienky
priaznivé pre straty dusíka . Stabilizátory dusíka môžu
napriek tomu slúžiť ako poistka proti riziku strát na mnohých citlivejších poliach .
Pri použití inhibítorov dusíka a inhibítorov ureázy si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny na etikete .
Všetky produkty spomenuté v tomto článku sú obchodnými ochrannými známkami ich výrobcov .
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
Dosiahnut‡
amoniak môže uniknúť do atmosféry . Ak sa však táto reakcia
oneskorí až po začlenenie na povrch aplikovanej močoviny
do pôdy orbou, zrážkami alebo zavlažovaním, riziko straty
amoniaku je značne nižšie .
Aktivita ureázy sa zvyšuje spolu s narastajúcou teplotou,
takže hydrolýza je zvyčajne dokončená do desiatich dní
pri teplote 4,5 °C a počas dvoch dní pri teplote 29,4 °C .
Hydrolýza tiež úzko súvisí s obsahom organickej hmoty,
celkovým obsahom N a kapacitou katiónovej výmeny (CEC)
v pôde, pričom miera hydrolýzy sa zvyšuje spolu so zvyšovaním sa niektorého z týchto faktorov .
O niektorých zlúčeninách je známe, že inhibujú hydrolytické pôsobenie enzýmu ureázy na močovinu, a tým odďaľujú
hydrolýzu močoviny . Aj keď boli testované mnohé z nich,
iba jeden produkt bol široko používaný v poľnohospodárstve ako inhibítor ureázy . Daný produkt - N-butyl-triamid
kyseliny fosforečnej, NBPT, je štrukturálne analogická zlúčenina močoviny a ako taký inhibuje ureázu zablokovaním
aktívneho miesta enzýmu . NBPT je účinná látka v skupine
produktov Agrotain na inhibíciu ureázy .
Agrotain s aktívnou zložkou NBPT je prísada určená na použitie najmä s močovinou (aplikovanou do močoviny predajcom) a potom s roztokmi močoviny a dusičnanu amónneho .
Agrotain Ultra je koncentrovanejšia forma Agrotain . Použitie
produktov Agrotain alebo Agrotain Ultra je možné zvážiť pri
rozstrekovaní močoviny a nie pri jej zaoraní do pôdy alebo
pri zavlažovaní . Výskum ukazuje, že straty N z povrchovo
aplikovanej močoviny môžu byť značné . Množstvo straty závisí od poveternostných podmienok . Straty sú najväčšie pri
teplom, veternom počasí a vlhkom povrchu pôdy . Agrotain
a Agrotain Ultra pomáhajú zabrániť odparovaniu, často počas dvoch alebo viacerých týždňov alebo dlhšie, pričom sa
zvyšuje pravdepodobnosť, že zrážkami sa močovina dostane
do pôdy skôr, než dôjde k stratám .
Agrotain a Agrotain Ultra sa napokon rozložia, vďaka čomu
môže prirodzene dôjsť k hydrolýze močoviny . Je nevyhnutné, aby rastliny mohli prijať a spotrebovať dusík z močoviny . Avšak keď je dusík vo forme amoniakálneho iónu NH4+,
podlieha denitrifikácii na NO3-, čo je forma, ktorá sa môže
z pôdy stratiť . Agrotain a Agrotain Ultra nevyvíjajú žiadnu
aktivitu proti nitrifikačným baktériám .
Agrotain Plus je podľa etikety prísada špecificky určená
pre roztoky močoviny a dusičnanu amónneho . Agrotain
Plus obsahuje inhibítor ureázy NBPT aj inhibítor nitrifikácie DCD . Tým pôsobí proti vyparovaniu a nitrifikačným
procesom, ktoré vedú k stratám N z roztokov močoviny
a dusičnanu amónneho . Nechráni však tú časť roztoku,
ktorá je pôvodne vo forme dusičnanu (t .j . 25 % obsahu N
v roztoku získanom z dusičnanu v dusičnane amónnom) .
Super U® je močovinové hnojivo s rovnakými zložkami ako
v už aplikovanom produkte Agrotain® Plus . Tomuto produktu sa budeme venovať v jednom z budúcich vydaní .
1 350 €
1 323 €
1 300 €
1 279 €
1 251 €
1 250 €
1 250 €
1 201 €
1 200 €
1 150 €
1 100 €
1 050 €
1 000 €
P8816
P9241
P9606
P9915
P9578
51
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
Kukurica na siláž
Pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
Obsah sušiny %
Hybrid
FAO
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
102
22,8
33
P8000
240
PD Bolešov
90
37,0
P0017
420
Agromajetok, s.r.o.. Sučany
75
34,0
P8000
240
AFG s.r.o.,Turčianske Teplice
71
26,4
PR39W45
230
Roľnícke družstvo Čereňany
52
29,5
P9025
310
Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica
50
51,1
P0017
420
AGROSPOL - PPD Diviaky nad Nitricou
44
38,8
P8745
280
TURIEC - AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur
44
44,0
P8523
270
Agrotrade Group s.r.o., M.Čepčín
38
33,0
P8000
240
MaP-Patrik Peškovič, Turčianky
37
41,0
PR37N01
390
AFG s.r.o.,Turčianske Teplice
36
28,0
PR39W45
PD Gader Blatnica
28
33,0
PD V. Ripňany
27
55,0
AFG s.r.o.,Turčianske Teplice
21
35,7
TURIEC - AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur
14
AFG s.r.o.,Turčianske Teplice
12
Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom
10
25,0
AGROSPOL - PPD Diviaky nad Nitricou
9
39,8
Výmera (ha)
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Horná Streda
Nové mesto n.Váhom
48,7161
17,8273
Pšenica oz.
15. 4. 2014
15. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
95
30
30
ADENGO
20,3
11,7
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9241
350
19,5
12,5
5,5
138
1317
1179
P9915
430
22,0
13,1
8,0
210
1380
1170
P9911
480
22,0
12,8
8,0
206
1349
1144
230
P9175
330
19,1
12,0
5,1
122
1261
1138
P8000
240
P9549
380
20,8
12,0
6,8
163
1260
1097
PR34Y02
570
P8000
240
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
44,8
P8523
270
Čachtice
Nové mesto n.Váhom
48,6847
17,7688
Jačmeň
24. 4. 2014
28. 10. 2014
30,4
PR38N86
295
PR39W45
230
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
P8745
280
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
21,9
11,7
32
36,0
30
Úroda (t/ ha)
Hybrid
92
ADENGO
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
TYP
P9578
320
19,3
12,1
5,3
128
1266
1138
Slnečnica
Pestovateľ
Lokalita
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
PD Radošinka Veľké Ripňany
291
3,0
P64LE25
A
P9241
350
21,3
12,1
7,3
177
1273
1096
PD Radošinka Veľké Ripňany
101
3,1
P64LE99
A
P9606
380
23,5
12,3
9,5
234
1293
1059
PD Radošinka Veľké Ripňany
93
3,0
P63LE75
A
SELEKT Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s. Bučany,
Šľach. stanica H. Chlebany
P9175
330
22,6
10,9
8,6
187
1142
955
19
2,9
P64LE25
A
37N01
390
23,1
10,3
9,1
187
1077
890
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Belá - Dulice
Martin
49,0075
18,965
Kukurica na zrno
2. 5. 2014
27. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
37,8
8,9
139
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
P8529
290
37,7
10,7
23,7
506
1121
615
P7709
200
38,4
10,1
24,4
492
1058
566
P8523
270
37,1
8,8
23,1
405
920
515
P8745
280
36,6
8,3
22,6
373
867
494
39W45
230
38,6
8,8
24,6
432
923
490
pr37n01
52
53
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Rybany
Bánovce nad Bebravou
48,6551
18,207
Pšenica oz.
23. 4. 2014
14. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
102
38
19,5
13,8
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
P9606
380
20,1
15,8
6,1
193
1662
1469
P9241
350
19,1
14,4
5,1
147
1508
1362
P8523
270
18,1
13,8
4,1
113
1445
1332
P8816
300
20,0
14,2
6,0
171
1494
1323
P9578
320
19,9
14,1
5,9
167
1485
1318
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Podolie
Nové mesto n.Váhom
48,6638
17,7622
Jačmeň
8. 4. 2014
5. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
101
41
41
LAUDIS
WING
19,1
14,3
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9241
350
17,5
15,3
3,5
107
1607
1499
P9606
380
18,8
14,7
4,8
141
1543
1402
P9915
430
20,6
14,5
6,6
192
1524
1332
P9578
320
18,2
13,6
4,2
114
1430
1315
37N01
390
20,8
14,2
6,8
194
1496
1302
p9718e
54
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
ppd rybAny, 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd čAchtice, 2014
p9606
55
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
pd podoLie, 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
mvL Agro s. r. o., bánovce nAd bebrAvou, 2014
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA SILÁŽ 2014
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
ppd prAšice, 2014
56
lokalita
termín sejby
termín zberu
PD Radošinka
12. 4. 2014
18. 9. 2014
Hybrid
Fao
Úroda zelenej hmoty (t/ ha)
obsah sušiny (DM) %
Úroda suchej hmoty (t/ ha)
X05D727
550
53
43
22,6
34Y02
570
56
40
22,5
P1114
580
57
38
21,9
P9911
480
49
40
19,7
P9549
380
37
47
17,2
lokalita
termín sejby
termín zberu
PD Gader Blatnica
20. 5. 2014
24. 9. 2014
Hybrid
Fao
Úroda zelenej hmoty (t/ ha)
obsah sušiny (DM) %
Úroda suchej hmoty (t/ ha)
39W45
230
46
46
21,0
P8523
270
48
44
20,9
P8000
240
47
44
20,7
P8745
280
49
36
17,5
P7709
200
41
33
13,6
P8529
280
43
31
13,5
57
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV SLNEČNICE 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Bánovce nad
Bebravou
Bánovce nad
Bebravou
48,6501
18,1781
Kukurica na zrno
11. 4. 2014
30. 9. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicídy
priem. zberová vlhkosť
(%)
79
27
27
WING P
7,6
priem. úroda nažiek
(t/ ha)
3,2
Hybrid
rM
technológia /
typ využitia
zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P64LE25
43
ExpressSun / A
7,4
3,8
943
943
P64LE99
47
ExpressSun / A
7,8
3,6
888
888
P64HE117
47
ExpressSun / HO
7,5
3,3
835
835
P63LL06
42
Konvenčná / A
8,2
3,2
810
809
P64LC09
42
Clearfield / A
7,4
3,2
790
790
P63LE113
39
ExpressSun / A
7,8
3,1
783
783
P63HH79
40
Konvenčná / HO
7,2
3,1
780
780
P63LE75
40
ExpressSun / A
7,4
3,0
753
753
P64HE118
45
ExpressSun / HO
7,6
2,8
695
695
P64HE39
45
ExpressSun / HO
7,3
2,6
660
660
optimalizácia čistých energetických
výnosov z vašej kukuričnej siláže
Kukuričná siláž je zvyčajne považovaná za zdroj „krmoviny”
alebo „vlákniny”, no ide pritom aj o energeticky hodnotnú
potravu pre hovädzí dobytok v mliekarenskom a mäsovýrobnom
priemysle. Kukuričná siláž poskytuje vyššie energetické výnosy
z hektára ako iné bežne pestované plodiny. Čistý energetický
výnos kukuričnej siláže však môže výrazne kolísať v závislosti
od mnohých faktorov ako sú výber hybridu, výsevok,
podmienky pre rast, zberová zrelosť, výška rezu pri žatve,
spracovanie zrna, skladovanie a straty pri skrmovaní.
poloprevádzkové pokusy slnečnice
Vplyv výsevku
Výskumné plochy spoločnosti Pioneer Hi-Bred na pestovanie silážnej kukurice na Slovensku
Vplyv výberu hybridu
Hlavnými faktormi súvisiacimi s výberom hybridu, ktoré ovplyvňujú
energetické výnosy kukurice na siláž
sú relatívna zrelosť (FAO), výška rastliny a pomer zrna k zvyšku rastliny .
Všeobecne možno povedať, že hybridy
3030
tony/aker
(30%
DM)
USUS
tony/aker
(30%
DM)
využívajúce celú vegetáciu na rast
majú tendenciu produkovať viac ton,
ale majú tendenciu mať menej čistej
energie, takže výsledkom bude aj nižšia produkcia mlieka alebo hovädzieho
mäsa na tonu . Vyššie hybridy majú
sklon priniesť vyššiu produkciu, ale
Upravený
TDN
%%
Upravený
TDN
4545
72,5
72,5
4040
7272
2424
2222
2020
7373
TDN ,%
TDN ,%
2626
5050
4545
6060
7575
8888
1000
rastlín
hektár
1000
rastlín
nana
hektár
103
103
Škrob
Škrob
Výnosy
Výnosy
8,58,5
8,08,0
7,57,5
7,07,0
3535
6,56,5
71,5
71,5
3030
7171
2525
70,5
70,5
5,05,0
2020
2525262627272828292930303131323233333434353536363737383839394040
Obrázok 1 . Vplyv výsevku kukurice na výnosy siláže a celkový obsah
stráviteľných živín . Výskumné centrum spoločnosti Pioneer v LaSalle,
2004-2007
58
NDF
NDF
Výnosy, US tony (DM)
Výnosy, US tony (DM)
Tony, 30% sušina
Tony, 30% sušina
2828
73,5
73,5
Zvýšenie počtu rastlín na hektár
spravidla zvýši výnosy silážnej hmoty
z hľadiska hmotnosti, no obvykle vedie
aj k nižšej kvalite . Toto zníženie kvality
je spôsobené predovšetkým nižším
pomerom zrna ku zvyšku rastliny
kvôli menej početným šúľkom, vyšším
rastlinám a zvýšenému percentuálnemu podielu primárnej kôry na steble .
Výskum realizovaný spoločnosťou Pioneer v LaSalle v štáte Colorado (údaje
percento
percento
poLoprevádzkový pokus sLnečnice
mvL Agro, s.r.o., bánovce nAd bebrAvou 2014
budú mať nižšiu energetickú hodnotu
predovšetkým z dôvodu ich nižšieho
pomeru zrna k zvyšku rastliny . Pomer
zrna k zvyšku rastliny v kukuričnej
siláži sa môže pohybovať od 30:70 do
60:40 ,určené na základe sušiny (DM) .
Spoločnosť Pioneer zhromažďuje
a analyzuje viac ako 18 000 vzoriek kukuričnej siláže za rok z 11 rôznych výskumných staníc po celej Európe a Severnej Amerike, aby mohla poskytovať
informácie o výnosoch a nutričných
hodnotách týkajúce sa jej hybridov .
Spoločnosť Pioneer okrem hodnotenia
hybridov realizuje poľné agronomické
pokusy, aby mohla poskytnúť pestovateľom informácie o vhodnom termíne
sejby, načasovaní zberu, spracovaní
zrna a výške rezu pri silážovaní .
SkSokroárfáázfáaznaanliaelvieavnaiania
6,06,0
5,55,5
sušiny
%%
sušiny
vrana
ČieČrienranšakšvkrn
Obrázok 2 . Vplyv postupujúcej zrelosti silážnej kukurice na výnosy
sušiny a zloženie živín . Zdroj: Pioneer Hi-Bred .
59
22
NDF
STARCH
NDF
NDF-TOP
STARCH
STARCH-TOP
NDF-TOP
60
85
80
75
70
% stráviteľnosti škrobu
90
95
Nespracované
60
Spracované
Spracované
90
85
80
75
70
65
65
60
60
4
8,
% sušiny
% sušiny
(DM) (DM)
Obrázok 3 . Vplyv postupujúcej zrelosti silážnej kukurice na stráviteľnosť
škrobu .
uvedené na obrázku 1) naznačuje, že
optimálna hustota rastlín na udržanie
vysokých výnosov a vysokého celkového obsahu stráviteľných živín (TDN)
so zavlažovaním je 84 000 až 88 900
rastlín na hektár .
Vplyv zberovej zrelosti
na výnosy, obsah
a stráviteľnosť živín
Zrelosť v čase zberu má veľmi veľký
vplyv na výnosy a energetický obsah
kukuričnej siláže . Údaje spoločnosti
Pioneer (obrázok 2) ukazujú, že ako
rastlina dozrieva, obsah vody klesá,
ale obsah škrobu sa zvyšuje približne
o 1 percentuálnu jednotku za deň od
zrelosti pri mliečnej línii v 1/3 zrna
do vzniku čiernej škvrny . Podiel NDF
(neutrodetergentnej vlákniny) v silážnej hmote klesá zároveň s narastajúcou zrelosťou .
Keď zrno dosiahne stav zrelosti s čiernou škvrnou, prestane sa hromadiť
škrob a zrno začne tvrdnúť . Zatiaľ čo
obsah škrobu sa s nastávajúcou zrelosťou zvyšuje, stráviteľnosť škrobu
v kukuričnej siláži, ktorá nie je spracovaná, bude klesať, keď sušina celej
rastliny stúpne nad 35% . Z výskumu
vyplýva, že stráviteľnosť škrobu môže
klesnúť až o 20 percentuálnych jednotiek medzi obsahom sušiny 30 %
a 40 % v kukuričnej siláži, ktorá nemá
spracovávané (narušené) zrno (obrázok 3) . Stráviteľnosť vlákniny (NDF)
tiež klesá spolu s narastajúcou dobou
zrelosti, no pokles je relatívne malý .
60
STARCH-TOP
50
Termín žatvy
50
40
CPASH
CP-TOP
ASH
ASH-TOP
CP-TOP
ASH-TOP
Termín žatvy
40
30% DM
30% DM
30
30
40% DM
40% DM
2020
1010
00
2525
30
,
30 0
,8
3301,6
,
3302,0
,4
3313,8
,2
3324 6
,,0
334 4
,
345 28
,
346 06
,
35 84
7,
336 62
8,
337 ,40
8,
338 ,28
9,
348 ,06
,
390,84
4,
401,62
4,
412,48
4,
423,26
,
4434,84
,
4445,6
,2
4456,4
,0
4466 2
,
4467,08
,86
478
,
4 64
% stráviteľnosti škrobu
95
Nespracované
Podiel sušiny vo frakciách rastliny, %
100
Podiel sušiny vo frakciách rastliny, %
100
CP
ADF
SUGARS
ADF
ADF-TOP
SUGARS
SUGARS-TOP
ADF-TOP
SUGARS-TOP
30
30
35
40
35
40
Sušina
Sušinarastliny,
rastliny,%%
4545
50 50
Obrázok 4 . Účinky vysokého rezu na kvalitatívne zloženie rastlín . Zdroj:
Pioneer Hi-Bred .
Spracovanie resp . narušenie zrna
výrazne zlepšuje stráviteľnosť škrobu
z kukurice na siláž zozbieranej pri mliečnej línii v 1/2 zrna a dôrazne sa odporúča na maximalizáciu čistého energetického zisku . Výskum spoločnosti
Pioneer naznačuje, že maximálny zisk
čistej energie je dosiahnuteľný pri 34%
obsahu sušiny v prípade nespracovanej
silážnej kukurice a pri 37% v prípade
spracovanej silážnej kukurice .
Optimalizácia
spracovania zrna
Miera spracovania zrna sa výrazne líši
v závislosti od nastavenia medzery
medzi drviacimi valcami . Ako uvádza výskum, pri nastavení medzery
na 1 mm sa rozdrví 100 % zŕn .
Pri nastavení medzery na 3 mm sa
rozdrví 95 % zŕn, pri nastavení na
5 mm sa rozdrví len 88 % zŕn . Okrem
zvýšenia stráviteľnosti zrna sa pri jeho
spracovaní rozdrvia kúsky šúľkov a zabráni sa preberaniu šúľkov dobytkom
pri skrmovaní siláže . Pri spracovaní
zrna dochádza aj k rozdrveniu stonky,
čím sa zrejme zvyšuje aj ich stráviteľnosť . Pre optimalizáciu spracovania
zrna aj účinnosť kombajnu môžeme dať
nasledujúce odporúčania:
• Nastavte medzeru na valci na 3 mm.
Ak máte stroj nastavený na dĺžku
rezanky 1,9 cm a medzeru 3 mm, požadovaný výkon a priepustnosť budú
podobné ako pri rezaní na dĺžku 1 cm
bez spracovania zrna .
• Ak nastavíte valce na medzeru 1-3mm
pri sekaní v skorom štádiu vzniku
preliačeniny na zrne, pravdepodobne
nebudete musieť zmeniť medzeru pri
dozrievaní plodiny . Niektorí pestovatelia sa nazdávajú, že pri zrelej kukurici
je nutné zmenšiť nastavenú medzeru
šrotovacieho valca, ale vedci z Wisconsinu zistili, že takáto zmena nie je
potrebná .Odporúčame výrobcom, aby
počas celej silážnej žatvy pozorne sledovali poškodenie zrna . Rýchla a jednoduchá metóda na posúdenie poškodenia jadra je zistiť počet celých alebo
nekvalitne spracovaných zŕn v nádobe
s objemom cca 0,95 litra:
• Naberte do nádoby s objemom
0,95 l kukuričnú siláž alebo na naberanie použite obojručnú naberačku
(nenaberajte siláž do rúk, lebo vám
vypadnú zrná) .
• Vytrieďte a spočítajte všetky polovičné alebo celé zrná .
Ak nájdete dve alebo viac zŕn, zrejme
si budete musieť pohovoriť s obsluhou
rezačky, aby nastavil stroj na lepšie
rozdrvenie zrna . Ak nájdete viac než
pár celých alebo polovičných zŕn, môže
to znamenať, že určitá časť škrobu
sa pri skrmovaní nevyužije do úplnej
potenciálnej miery .
Vplyv výšky rezu
Ak chcete zvýšiť kvalitu siláže, môžete
zdvihnúť výšku kosenia a nechať na
poli vyššie strnisko . Najmenej stráviteľná časť rastliny kukurice je spodná
stonka, takže zvýšenie výšky rezu
mení kvalitu kukuričnej siláže znížením
obsahu vlákniny, zvýšením obsahu
škrobu, zlepšením stráviteľnosti celej
rastliny a zvýšením produkcie mäsa
alebo mlieka na tonu . Nedávny výskum
spoločnosti Pioneer hodnotiaci účinok
vysokého rezu na obsah živín zistil, že
(obrázok 4):
• Vysoké kosenie je výhodnejšie pre
zrelšie rastliny kukurice . Pri porezaní
pri 30 % vlhkosti bola zistená malá
výhoda oproti vysokému koseniu .
• Pri žatve vo výške 60 cm namiesto
15 cm sa v kukuričnej siláži zvýšila koncentrácia sušiny (z 2 na 3 %)
a škrobu (z 2 na 3 %) a znížil sa obsah
NDF (z 1 na 2,5 %) .
• Pri vysokom reze počas žatvy sa tiež
znížil obsah celulózy aj hemicelulózy,
no obsah lignínu zostal nezmenený .
• Na každých 2,5 cm zvýšenia výšky
kosenia sa výnos sušiny znížil o 0,6 až
0,9 % . To sa rovná 2,2 až 3,2 metrickej
tony vlhkej siláže na hektár na každých
15 cm zvýšenia výšky rezu .
Z pohľadu producentov mlieka vysoký
rez pri žatve zlepšuje nutričné hodnoty a produkciu mlieka na tonu siláže .
Pestovateľom kukurice je však nutné
vynahradiť menšie výnosy a dohodnutá
výška rezu musí byť oznámená obsluhe
silážnych zberových zariadení .
Účinok kvality
skladovania a použitia
očkovacích látok
Výroba vysoko kvalitnej siláže vyžaduje správne zaobchádzanie, skladovanie a manažment skrmovania .
Straty počas fermentácie a skrmovania
znižujú množstvo aj čistú energetickú
hodnotu siláže . Straty pri skladovaní
v zle manažovaných jamách môžu
narásť nad 20 % . Stratené živiny majú
podobnú alebo lepšiu stráviteľnosť ako
zrno kukurice .
Správne odporúčania pre skladové
riadenie (silážny žľab) na minimalizáciu strát pri skladovaní a skrmovaní
zahŕňajú:
• Správne zhutnenie na vylúčenie
vzduchu (optimálna hustota utlačenia
je > 240 kg sušiny na meter kubický) .
• Zakrytie plastovou fóliou upevnenou
pomocou pneumatík alebo závaží .
• Udržiavanie čistej prednej steny sila
a upratovanie uvoľneného materiálu
zo zeme .
• Zaočkovanie silážnym aditívom
s účinkom preukázaným vo výskume .
Výskum spoločnosti Pioneer a na univerzitách ukázal, že ošetrením kvalitnou očkovacou látkou je možné v dobre manažovanej siláži znížiť straty
sušiny o 25 až 30 % a zlepšiť hodnotu
krmoviny o 5 až 10 % .
Silážna očkovacia látka značky Pioneer 11CFT dostala očkovanie na
novú úroveň tým, že obsahuje jedinečný kmeň Lactobacillus buchneri,
ktorý produkuje enzýmy na zlepšenie
stráviteľnosti vlákniny v kukuričnej
siláži a zníženie strát spojených so
zahrievaním siláže počas skrmovania . Očkovacia látka 11CFT zlepšuje
stráviteľnosť NDF v priemere
o 4 percentuálne jednotky,
vďaka ktorým podstatne stúpa
čistá energetická hodnota siláže .
Pioneer je jasným lídrom vo vývoji
kŕmnych aditív špecifických pre jednotlivé plodiny a pre kukuričné siláže
ponúka niekoľko možností, ktoré vyhovujú potrebám rôznych výrobcov .
Rovnako ako si pestovatelia kukurice
musia vybrať „správny hybrid pre
správne pole“, producenti v živočíšnej výrobe musia použiť pravidlo
„správna očkovacia látka do správnej
silážnej jamy .“
Výsledok
Optimalizácia čistého energetického zisku z kukuričnej siláže začína s výberom
hybridov kukurice, ktoré majú potenciál
pre vysokú výťažnosť, vysoké výnosy
škrobu a dobrú stráviteľnosť vlákniny .
Údaje Pioneer a univerzít naznačujú, že
optimálna zberová zrelosť z hľadiska
maximalizácie výnosov aj čistej energetickej hodnoty celorastlinnej kukuričnej
siláže je vtedy, keď je mliečna línia v 1/2
až 3/4 zrna . Obsah vlhkosti v siláži
pri zbere sa v tejto fáze bude obvykle
pohybovať od 63 do 66 % . Dôrazne sa
odporúča spracovanie zrna a je tým
dôležitejšie, čím je kukurica zrelšia .
Výskum spoločnosti Pioneer naznačuje,
že maximálny čistý zisk energie je dosiahnuteľný pri 37 % sušiny - za predpokladu, že plodina je počas zberu dostatočne spracovaná . Ak kukurica nemá
spracované zrno, potom je maximálny
energetický zisk pri obsahu sušiny asi
34 % . „Vysoko pokosená“ silážna kukurica má často lepšiu čistú energetickú
hodnotu pre producentov mlieka, keď
je plodina prezretá, no nižšia výnosnosť
plodiny sa najlepšie zužitkuje vtedy,
keď úroda prevyšuje potrebu, a keď je
cena obilia vysoká alebo cena krmovín
nízka . Správne postupy skladovania
a zaočkovanie krmoviny očkovacou
látkou s vedecky dokázaným účinkom
pomôžu minimalizovať energetické
straty počas skladovania a skrmovania
a optimalizovať čistý energetický výnos
kukuričnej siláže .
61
stredné
slovensko - juh
Ing . Štefan Tóth
0905 710 314
stefan .[email protected] .com
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
tržba na hekt‡ r (€)
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
DP Včelince
80
11,2
P9578
320
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
60
12,1
P9578
320
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
53
12,6
PR37N01
390
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
51
12,1
P9241
350
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
51
12,6
P9578
320
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
51
12,3
PR37N01
390
Agroris s.r.o., Rimavská Sobota
49
12,5
P9241
350
Korpod s.r.o., Lesenice
38
11,1
P9025
320
Roľnícka spoločnosť Bottovo
34
11,9
P9578
320
Agrogarant s.r.o., Koláre
27
12,1
PR37N01
390
Agro Tomašová a.s., Rimavská Sobota
25
12,5
P9241
350
Družstvo Agrospol, Boľkovce
17
12,8
PR38A24
380
SHR Gabriel Beta, Rimavská Seč
16
12,9
PR37N01
390
DP Včelince
15
12,4
PR37N01
390
priemern‡
Výmera (ha)
Dosiahnut‡
pestovateľ
čist‡
Kukurica na zrno
1 300 €
1 243 €
1 250 €
1 238 €
1 228 €
1 183 €
1 200 €
1 167 €
1 150 €
1 100 €
1 050 €
1 000 €
P9606
P0023
P9241
P0412
P9025
Kukurica na siláž
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
obsah sušiny %
Hybrid
Fao
Družstvo Agrospol, Boľkovce
57
58,2
33
34Y02
570
Družstvo Agrospol, Boľkovce
39
60,1
33
34Y02
570
Družstvo Agrospol, Boľkovce
10
61,2
32
P0017
420
Slnečnica
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
SHR Ing. Gabriel Kvetko, Tornaľa
33
3,5
P64LE25
A
SHR Ondrej Okolenský, Veľká Čalomija
10
3,3
P64LE25
A
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Orávka
Rimavská Sobota
48,2925
20,2037
Slnečnica
27. 4. 2014
30. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
180
60
60
WING
22,8
13,2
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
P0023
420
21,5
14,5
7,5
217
1519
1302
P9606
380
21,0
13,8
7,0
193
1449
1255
P9578
320
22,5
13,7
8,5
233
1440
1207
P0412
530
24,7
14,3
10,7
307
1505
1198
P9175
330
21,5
13,3
7,5
200
1397
1197
VEREJNÝ ZBER KUKURICE NA ZRNO, ORÁVKA - 30. 10. 2014
62
63
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Rimavská Seč
Rimavská Sobota
48,3046
20,2093
Kukurica na zrno
26. 4. 2014
3. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
23,4
13,6
200
ADENGO
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P0023
420
25,8
15,4
11,8
364
1618
1254
P9241
350
21,9
13,8
7,9
218
1447
1229
P9915
430
23,6
14,3
9,6
274
1500
1225
P9606
380
22,0
13,6
8,0
218
1432
1214
P0412
530
25,8
14,6
11,8
344
1530
1186
lokalita
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Lesenice
Velký Krtíš
48,0731
19,2556
Pšenica oz.
24. 4. 2014
20. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
160
60
60
MAISTER
26,2
14,3
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9241
350
22,9
14,8
8,9
264
1557
1293
P9606
380
24,8
15,1
10,8
325
1581
1256
P9025
310
21,7
13,8
7,7
213
1451
1238
P0412
530
26,7
14,6
12,7
371
1533
1162
P9549
380
23,5
13,5
9,5
257
1418
1161
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Rimavské Janovce
Rimavská Sobota
48,335
20,0544
Pšenica oz.
23.4.2014
4.11.2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
180
45
45
Wing P
24,1
13,4
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P9175
330
21,4
13,4
7,4
198
1403
1205
P0412
530
26,0
14,9
12,0
357
1560
1203
P0216
490
27,1
15,0
13,1
393
1574
1182
PR36V52
440
23,3
13,5
9,3
251
1419
1168
P0023
420
25,5
13,9
11,5
320
1461
1141
P9241
350
22,8
13,0
8,8
229
1364
1135
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
korpod, s.r.o., Lesenice , 2014
Ing. Ján Takáč - agronóm, družstvo Agrospol Boľkovce.
Pre bioplynovú stanicu dosahujeme najlepšie výsledky s hybridmi P0017 a 34Y12.
64
65
vplyv hĺbky sejby na kukuricu
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
AgropA, s.r.o., rimAvské JAnovce, 2014
Úvod
Odporúčanie pri skorej sejbe kukurice čo sa týka hĺbky sejby vo
väčšine pestovateľských oblastí kukurice je siať do hĺbky 3,8
až 5,1 cm, čím sa zabezpečí adekvátny príjem vlahy a kontakt
medzi semenom a pôdou . Keď sa pôda neskôr počas rozbehnutej sezóny oteplí a je už suchšia, možno odporučiť hlbšiu sejbu . Plytšia sejba do menšej hĺbky ako 3,8 cm sa takmer nikdy
neodporúča v žiadnom termíne sejby a ani žiadnom type pôdy .
Pestovatelia, ktorí sejú do hĺbky menšej ako 3,8 cm očakávajú, že osivo vzíde rýchlejšie kvôli vyšším teplotám pôdy
bližšie k jej povrchu . Ide o dôležitý faktor, pretože pestovatelia kukurice po celom svete sejú skôr, aby mali zasiate
pred začiatkom poklesu výnosového potenciálu po prvom
májovom týždni . Rýchlosť vzchádzania je rozhodujúca pri
vytváraní porastu najmä v pôdach náchylných na tvorbu
prísušku - silné dažde môžu totiž „uzavrieť“ povrch pôdy .
Keď je kukurica zasiata do hĺbky 3,8 až 5,1 cm, nodálne
(adventívne) korene sa vyvíjajú vždy asi 1,9 centimetra pod
povrchom pôdy . Avšak pri hĺbke sejby do 2,5 cm sa nodálne korene vyvíjajú na povrchu alebo tesne pod povrchom
pôdy (obrázok 1) . Takáto príliš plytká sejba môže spôsobiť
pomalé, nerovnomerné vzchádzanie v dôsledku kolísania
vlhkosti pôdy a v neskoršom období sa môžu vyskytnúť aj
vzídené kukurice bez koreňov („syndróm ovisnutia mladej
kukurice“), pretože teplé a suché počasie môže brániť vývinu nodálnych koreňov (obrázok 2) .
Pôdna
línia
Nodálne
korene
Nodálne
korene
Obrázok 1 . Hĺbka sejby (3,8 cm vľavo až 1,3 cm vpravo) určuje umiestnenie
nodálnych koreňov, ktoré sa vyvíjajú príliš blízko pri povrchu pôdy v prípade
plytko zasiatych rastlín kukurice vpravo .
Štefan Molnár – agronóm PD Včelince.
Hybrid P9578 u nás už tretí rok dosahuje priemerné úrody 10 - 11 t/ ha a nízke zberové vlhkosti.
66
Téza a ciele
Preukázané účinky plytkej sejby na vývin koreňov viedli
k predpokladu, že hĺbka sejby môže zohrávať úlohu pri
regulácii citlivosti hybridov na sucho . Plytká sejba podľa
niektorých agronómov zvyšuje stres a má za následok menej vyvinuté korene, menší priemer stonky, menšie klasy
a nižšie výnosy . Údaje potvrdzujúce takéto tvrdenia sú
však obmedzené .
Aj keď predchádzajúci výskum všeobecne preukázal vyššiu
rýchlosť vzchádzania pri plytších hĺbkach sejby, porovnávania často zahŕňali hlbšiu hĺbku sejby, ako je odporúčaný rozsah, pričom výsledky sú vo veľkej miere ovplyvnené teplotou
a zrážkami v danom období . Nedávne štúdie porovnávajúce
hĺbky sejby nachádzajúce sa v rozsahu hĺbok bežne využívaných pestovateľmi sú obmedzené a žiadne z nich sa nepokúsili
o porovnanie rozdielov medzi hybridmi z hľadiska hĺbky sejby .
Obrázok 2 . Syndróm kukurice bez nodálnych koreňov spôsobený plytkou
sejbou a suchými pôdnymi podmienkami .
Spoločnosť DuPont Pioneer pracovala na uvedení hybridov s väčšou toleranciou k suchu, aby poskytla stabilnejšie výnosy na premenlivých a suchých pôdach . Hybridy
s vyššou úrovňou tolerancie k suchu môžu poskytnúť lepšiu stabilitu výnosov pri plytkej sejbe a zároveň ponúkajú
vyšší výkon pri normálnej hĺbke sejby, aj keď to nebolo
preukázané . Zlepšenie nášho chápania reakcií nových
hybridov na hĺbku sejby v rôznych termínoch sejby a v rôznych typoch pôd môže pomôcť zlepšiť naše chápanie agronomického manažmentu a odporúčania hybridov . Začlenenie rozličných termínov sejby a pôdnych typov umožní
realizovať robustnejšiu analýzu vplyvu teploty, schopnosti pôdy zadržiavať vlahu a potenciálu pôdy k tvorbe prísušku v priebehu štúdie .
Cieľom tohto výskumu bolo:
• vyhodnotiť vplyv hĺbky sejby na vytvorenie porastu
hybridov kukurice značky Pioneer ®
• vyhodnotiť reakciu výnosov zrna u hybridov kukurice s rôznymi úrovňami tolerancie voči suchu na rôzne hĺbky sejby
• posúdiť, či má hĺbka sejby rôzny účinok v rôznych prostrediach pestovania, ktoré sa líšili typom pôdy a termínom sejby .
67
Hybridy a hĺbka sejby
Tri hybridy kukurice Pioneer ® - P0965, P0891 a hybrid
PR35H42 boli zasiate v troch hĺbkach sejby (1,3 cm, 3,8
cm a 7,6 cm). Uvedené tri hybridy mali skóre odolnosti
voči suchu 8, 7 resp. 6. Hodnotiaca stupnica odolnosti
voči suchu podľa spoločnosti Pioneer je od 1 do 9 (9 =
najlepšia odolnosť ).
Výsevok a vlastné merania
Výsevok predstavoval 84 000 semien/hektár.
Hodnotenia v priebehu vegetačného obdobia zahŕňali
kvalitu vzchádzania porastu, neskoré vzchádzanie
(zakrpatené rastliny), priemer stonky, zapojenie
konečného porastu, hmotnosť šúľ ka, zakrpatené
šúľ ky, výnosy zrna, pevnosť koreňov, lámanie
stoniek, poliehanie a HTZ zrń. V každej lokalite boli
zaznamenávané meteorologické údaje.
Skúmané otázky
Ako ovplyvnila hĺbka sejby výnosy kukurice?
2011
Výnosy zrna spriemerované za všetky lokality a hybridy boli
o 13 % a 15 % vyššie pri hĺbke sejby 3,8 resp. 7,6 cm ako pri
hĺbke sejby 1,3 cm (obrázok 3).
• V 8 z 10 lokalít boli výnosy v prípade hĺbky sejby 7,6 cm
vyššie ako v prípade hĺbky sejby 1,3 cm (údaje nie sú
zobrazené).
• V 5 z 10 lokalít boli výnosy v prípade hĺbky sejby 3,8 cm
a 7,6 cm podobné, pričom pri hĺbke sejby 3,8 cm boli v 1
lokalite vyššie výnosy ako v prípade hĺbky sejby 7,6 cm
(údaje nie sú zobrazené).
68
221
220
200
cm oproti 5 % a 4 % pri hĺbke sejby 3,8 cm resp. 7,6 cm
(údaje nie sú znázornené).
223
194
181
182
111
2012 - Nižšie výnosy pri plytkej sejbe súviseli s menšou
hustotou porastu - 48 200 rastlín/ ha pri hĺbke sejby 1,3
cm oproti 79 000 a 76 300 rastlín/ ha pri hĺbke sejby 3,8 cm
resp. 7,6 cm (obrázok 4).
1,3 cm
• Nižšie výnosy boli tiež spájané s oveľa vyšším množstvom
zakrpatených rastlín - 31 % pri hĺbke sejby 1,3 cm oproti
6 % a 3 % pri hĺbke sejby 3,8 cm resp. 7,6 cm.
180
160
140
120
100
80
60
1,3 cm
3,8 cm
7,6 cm
2011
3,8 cm
7,6 cm
Obrázok 3. Reakcia výnosov kukurice na hĺbku sejby v rokoch 2011 a 2012.
2012
Výnosy zrna spriemerované za všetky lokality a hybridy boli
o 40 % vyššie pri hĺbke sejby 3,8 a 7,6 cm ako pri hĺbke sejby 1,3 cm (obrázok 3).
• V 9 z 10 lokalít boli výnosy v prípade hĺbky sejby 3,8 cm
a 7,6 cm vyššie ako v prípade hĺbky sejby 1,3 cm (údaje
nie sú zobrazené).
• V 6 z 10 lokalít boli výnosy v prípade hĺbky sejby 3,8 cm
a 7,6 cm podobné (údaje nie sú zobrazené).
35
34,2
P0891
P0965
220
209
198
200
211
197 199
180
162
160
140
120
100
1,3 cm
32,0
• Na základe priemerných hodnôt pre výnosy vo všetkých
lokalitách, výnosy hybridu P0965 prekonali ostatné dva
hybridy asi o 690 až 940 kg/ ha pri každej hĺbke sejby.
Mali rozdiely v hodnotách pre toleranciu hybridov k suchu
vplyv na reakciu výnosov na hĺbku sejby?
• P0965, hybrid s najvyšším skóre tolerancie k suchu, mal
konzistentne vyššie výnosy ako ostatné dva hybridy pri
všetkých hĺbkach sejby.
148 147
3,8 cm
7,6 cm
Obrázok 5. Reakcia výnosov hybridov kukurice na hĺbku sejby v rokoch 2011
a 2012.
Mali výnosy hybridov kukurice rôznu reakciu na hĺbku sejby?
34,0
30
25
35H42
Hoci medzi jednotlivými hybridmi boli badateľné rozdiely vo
výnosoch, tri hybridy vykazovali z hľadiska výnosov podobné reakcie na rôzne hĺbky sejby (obrázok 5).
V tejto štúdii nebolo možné oddeliť hodnotenie tolerancie
k suchu od genetických vplyvov hybridov. Podobne ako
v prípade predchádzajúcej otázky však neexistuje žiadny dôkaz, že rozdiely v hodnotách pre toleranciu jednotlivých hybridov k suchu majú vplyv na reakciu na hĺbku
sejby (obrázok 5).
2012
V nosy zrna (bu/aker x 62,77 = kg/ha)
Štruktúra testovacieho poľa
Experiment bol siaty v randomizovanom kompletnom
bloku v troch opakovaniach na oddelených parcelkách.
Na hlavnej parcele bola skúšaná rôzna hĺbka sejby a na
jej podparcelkách boli jednotlivé testované hybridy.
Jedna parcelka mala 4 riadky s rozstupmi 76,2 cm a dĺžku
7,5 m. Na všetky parcely bol aplikovaný pôdny insekticíd
Force G.
V nosy zrna (bu/aker x 62,77 = kg/ha)
Lokality
Táto štúdia bola vykonaná v štáte Ohio (USA) v rokoch
2011-12 a realizovaná na Ohio State University na
10 miestach (Hebron, Washington Court House, S.
Charleston, Greensville, Van Wert, Hoytville, Upper
Sandusky, Bucyrus, Wooster a Beloit).
240
Porast pri zbere (1 000 rastlín/aker (x 2,47 =
po et/ha))
Opis štúdie
Pri výbere produktu nepoužívajte takéto údaje ani akékoľvek iné údaje o malom počte pokusov ako smerodajný
faktor. Reakcie hybridov sú rôzne a môžu byť ovplyvnené
mnohými podmienkami prostredia, chorobami a škodcami. Jednotlivé výsledky sa môžu teda navzájom odlišovať.
30,9
27,2
20
19,5
15
10
5
0
1,3 cm
3,8 cm
7,6 cm
1,3 cm
3,8 cm
7,6 cm
2011
2012
Obrázok 4. Reakcia porastu na hĺbku sejby v rokoch 2011 a 2012 ohľadne
početnosti rastlín pri zbere.
Mala hĺbka sejby vplyv na vytváranie porastu a súvisela
s vplyvom na výnosy?
2011
Nižšie výnosy pri plytkej sejbe na obrázku 3 súviseli s menšou hustotou porastu - 67 200 rastlín/ ha pri hĺbke sejby
1,3 cm oproti hustote 84 500 a 84 000 pri hĺbke sejby 3,8 cm
resp. 7,6 cm (obrázok 4).
• Nižšie výnosy boli tiež spájané s oveľa vyšším množstvom zakrpatených rastlín - 28 % pri hĺbke sejby 1,3
p9578
69
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
Juhovýchodné
slovensko
Ing . Anton Mráz
0905 513 566
anton .[email protected] .pioneer .com
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
150
Úroda (t/ ha)
Hybrid
10,3
Fao
P9025
300
Roľnícke družstvo Trhovište
126
10,6
PR37N01
390
Roľnícke družstvo Trhovište
90
11,5
PR37N01
390
Ing.Ivan Kačur, Michalovce
76
11,1
PR37N01
390
AGROVES s.r.o.. Zalužice
75
11,3
PR37N01
390
KOAN, spol. s r.o., Krasnovce
65
10,9
P0017
420
Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom
50
11,8
PR37N01
390
GAMA - poľnohosp.družstvo Pavlovce nad Uhom
47
12,6
PR37N01
390
GAMA - poľnohosp.družstvo Pavlovce nad Uhom
40
13,1
P9915
430
AT Zemplín s.r.o., stred. Dúbravka
39
11,5
PR37N01
390
Ľudmila Borková SHR, Michalovce
39
11,1
P9025
300
AT Zemplín s.r.o., stred. Dúbravka
35
11,2
P9494
400
AT Zemplín s.r.o., stred. Dúbravka
31
11,4
PR37N01
390
Ing. Juraj Hospodár-SHR, Zalužice-Lažňany
30
11,5
PR38A24
380
Agroves s.r.o., Zalužice
25
12,5
P0017
420
AGROCES s.r.o., Cestice
24
11,84
P9578
320
AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., Veľký Horeš
20
12,3
P0017
420
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
20
11,9
PR34Y02
570
MVDr. Juraj Bereš, Michalovce
15
11,2
PR37N01
390
WAK s.r.o., Veľké Kapušany
14
11,2
P0017
420
AT Zemplín s.r.o., stred. Dúbravka
11
12,0
P9494
400
čist‡
Výmera (ha)
priemern‡
pestovateľ
Dosiahnut‡
Kukurica na zrno
tržba na hekt‡ r (€)
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
1 300 €
1 271 €
1 247 €
1 250 €
1 244 €
1 204 €
1 200 €
1 139 €
1 150 €
1 100 €
1 050 €
1 000 €
P9578
P9606
P9241
P0023
P9549
Kukurica na siláž
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
obsah sušiny %
Hybrid
Fao
AGROTISA spol. s r.o., Kráľovský Chlmec
50
47,0
32
PR34Y02
570
Slnečnica
pestovateľ
70
Výmera (ha)
Úroda (t/ ha)
Hybrid
typ
Agroves s.r.o., Zalužice
86
3,8
P63LL06
A
AGROSPOL JM s.r.o., Nový Ruskov
71
3,5
P63LE75
A
ZELENINA s.r.o., Michalovce
34
3,8
P64LE25
A
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
20
3,3
P63LE75
A
AGROSPOL JM s.r.o., Nový Ruskov
12
4,2
P64LE25
A
VEREJNÝ ZBER KUKURICE NA ZRNO, HOROVCE - 15. 10. 2014
71
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
Lokalita
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV SLNEČNICE 2014
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Mokrance
Košice-okolie
48,9672
21,0109
Pšenica oz.
30. 4. 2014
7. 11. 2014
Mokrance
Košice-okolie
49,0053
21,0148
Kukurica na zrno
2. 4. 2014
30. 9. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicídy
Priem. zberová vlhkosť
(%)
Priem. úroda nažiek
(t/ ha)
116
44
70
ADENGO
25,2
14,0
67
25
25
WING P
7,4
3,1
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
P9578
320
19,4
16,3
5,4
176
1712
1536
P0023
420
26,3
15,3
12,3
375
1602
1227
P9606
380
25,6
14,8
11,6
343
1552
1209
P9549
380
22,9
13,7
8,9
243
1435
1192
P9241
350
25,3
14,4
11,3
325
1508
1183
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Zalužice
Michalovce
49,1699
22,2432
Kukurica na zrno
24. 4. 2014
15. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
227
52
24,9
13,7
Herbicíd 1
SAMSOM
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
P9241
350
21,4
14,4
7,4
213
1512
1299
P9606
380
24,0
14,5
10,0
289
1518
1229
P9578
320
20,6
13,4
6,6
177
1404
1228
P0023
420
27,7
15,2
13,7
417
1598
1181
37N01
390
22,3
13,3
8,3
221
1399
1178
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Michalovce
Michalovce
49,1675
22,0081
Pšenica oz.
17. 4. 2014
31. 10. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
Priem. zberová
vlhkosť (%)
Priem. úroda zrna
(t/ ha)
21,4
11,6
81
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
Hybrid
FAO
Zberová
vlhkosť (%)
P9606
380
21,2
14,4
7,2
207
1509
1302
P9241
350
20,6
13,5
6,6
179
1422
1243
P9549
380
20,6
11,6
6,6
154
1223
1069
P9915
430
21,2
11,7
7,2
168
1228
1059
P9025
310
20,4
11,4
6,4
146
1199
1053
Hybrid
RM
Technológia /
Typ využitia
Zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P64HE118
45
ExpressSun / HO
7,5
3,7
925
925
P64LE99
47
ExpressSun / A
7,7
3,7
923
923
P64LE25
43
ExpressSun / A
7,7
3,3
825
825
P63LE113
39
ExpressSun / A
7,7
2,9
718
718
P64HE39
45
ExpressSun / HO
6,9
2,9
718
718
P64HE117
47
ExpressSun / HO
7,2
2,7
678
678
P63LE75
40
ExpressSun / A
7,4
2,6
638
638
Lokalita
Okres
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Predplodina
Termín sejby
Termín zberu
Nižný Hrušov
Vranov nad Topľou
49,3438
22,2678
Pšenica oz.
3. 4. 2014
24. 9. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(P kg/ ha)
46
Herbicídy
Priem. zberová vlhkosť
(%)
Priem. úroda nažiek
(t/ ha)
DUAL GOLD 960 EC /
AFALON 45 SC
10,9
3,1
Hybrid
RM
Technológia /
Typ využitia
Zberová vlhkosť
(%)
Úroda nažiek
t/ ha
(8 %)
Brutto tržba
€/ ha
(NC 250 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(dosuš, 2 € o 1 % t)
P64HE117
47
ExpressSun / HO
10,9
3,8
960
938
P64LC09
42
Clearfield / A
10,8
3,4
853
833
P64LE25
43
ExpressSun / A
10,8
3,3
835
816
P63LL06
42
Konvenčná / A
11,0
3,3
833
813
P64HE118
45
ExpressSun / HO
10,9
3,3
815
796
P64LE99
47
ExpressSun / A
11,1
3,0
743
724
P63LE113
39
ExpressSun / A
11,2
2,9
723
704
P63LE75
40
ExpressSun / A
10,4
2,7
675
662
P64HE39
45
ExpressSun / HO
10,9
2,6
653
637
P63HH79
40
Konvenčná / HO
10,7
2,2
545
533
p64le99
72
Draselné hnojenie
(K kg/ ha)
p64le25
73
poloprevádzkové pokusy slnečnice
poLoprevádzkový pokus sLnečnice
pvod mokrAnce, 2014
VAŠA FARMA
RADÍ VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
P64LE25
Čo tak urobiť Vašu farmu, Vaše podnikanie
P64LE99
efektívnejšie a vyniesť ho rýchlo na vyššiu úroveň?
S novými hybridmi Pioneer budete môcť
maximalizovať svoj zisk neuveriteľnou rýchlosťou.
P64LC09
p64Le25
VÝBORNÁ TOLERANCIA
VOČI CHOROBÁM
74
VYSOKÁ
ÚRODNOSŤ
HERBICÍDNA
TOLERANCIA
http://slovakia.pioneer.com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2015, PHII.
75
Kvasinky ako rizikový faktor siláží
Úspešnosť silážovania závisí v podstate
na tom, ako sa podarí minimalizovať straty
živín pôvodnej hmoty počas fermentácie
a následného skrmovania. V súčasnej dobe
docháza k najvyšším stratám sušiny na stene
siláže a pri jej odbere, kedy je hmota vystavená
vzdušnému kyslíku a sú vytvorené podmienky
pre rast a množenie aeróbnych organizmov,
predovšetkým kvasinek.
Kvasinky sú prirodzenou súčasťou populácie epifytných
mikroorganizmov, ktoré sa bežne vyskytujú na rastlinách
a s nimi sú následne zanášané i do siláží a senáží.
Najväčšie problémy spôsobujú kvasinky u glycidových
krmív, akými sú kukuričné siláže, cereálne siláže alebo
vlhké kukuričné zrno. U trávnych alebo leguminóznych
senáží je riziko zvýšeného obsahu kvasinek predovšetkým
pri sušine nad 45 %.
Populácie kvasinek a ich metabolity se výrazne profilujú
predovšetkým v aeróbnom prostredí (kyslík). Druhové
zloženie jednotlivých populácií kvasinek závisí od
podmienok počas silážovania. Siláž je vystavená
vzdušnému kyslíku najskôr na začiatku silážneho
procesu a následne až po otvorení siláže, v uzavrenej
siláži tak prevažujú anaeróbne podmienky. Z tohoto
pohľadu je možno kvasinky rozdeliť na druhy dominujúce
na čerstvom krmive, druhy aktívne v uzavretej siláži
a nakoniec na druhy typické pre otvorenú siláž. Zároveň
je možné kvasinky členiť podľa ich schopnosti využívať
rozdielne substráty, predovšetkým rozpustné cukry alebo
kyselinu mliečnu.
Kvasinky metabolizujúce cukry dominujú počas aeróbnej
fázy začiatku silážneho procesu a počas anaeróbnych
podmienok v uzavrenej jame či vaku. Naproti tomu
kvasinky využívajúce kyseliny vytvárajú majoritné
populácie na silážnych stenách, teda za prítomnosti
kyslíka. Pri zbere sú na rastlinách .tvorené populácie
kvasinek z viac ako 90 % kvasinkami metabolizujúcimi
cukry. Vplyvom silného selekčného tlaku behom
fermentácie siláže sa dominancia týchto kmeňov postupne
znižuje, takže po otvorení siláže už dominujú (viac než
90 % zastúpenie) kmene metabolizujúce laktáty (Dennis,
2007). Vysoké zastúpenie kvasinek, ktoré spotrebovávajú
kyselinu mliečnu, postupne zvyšuje pH siláže a vytvára
prostredie vhodné pre rast hnilobných baktérií a plesní.
Na čerstvej rastlinnej hmote se vyskytujú predovšetkým
druhy Cryptococcus, Rhadotorala, Sporabolomyces,
výnimočné i Torulopsis. Hlavnými produktami kvasiniek
v aeróbnych podmienkach sú teplo, oxid uhličitý a kyselina
76
octová. Zvýšená teplota a jej sekundárne efekty môžu
ovplyvniť chutnosť krmiva, oxid uhličitý zvyšuje silážne
straty sušiny.
Fermentačné baktérie, predovšetkým baktérie mliečneho
kvasenia, využívajú časť rastlinných cukrov k produkcii
kyselín a tým vytvárajú v siláži kyslé prostredie
so stabilným výsledným pH. Zvyšné, baktériami
nespotrebované cukry, môžu byť živnou pôdou pre
kvasinky Saccharomyces, prípadne Torulopsis, ktoré
sú typické pre uzatvorenú siláž a sú rezistentné voči
anaeróbnym podmienkam i nízkemu pH (Woolford, 1984).
Aj napriek tomu, že sa kvasinky v anaeróbnych
prostrediach nerozmnožujú, zostávajú metabolicky
aktívne a produkujú teplo, oxid uhličitý, etanol a ďalšie
vedľajšie produkty vrátane kyseliny octovej, aldehydov
a esterov (Dennis, 2007). Produkcia vyššie spomenutého
alkoholu nemusí byť jednoznačne negatívnym javom.
Etanol pomáhá rozpúšťať bielkovinu kukuričného zrna zeín
a zvyšuje stráviteľnosť škrobu počas silážovania (Owens
a Soderlund, 2007; Hoffman, 2007).
Kvasinky, typické pre otvorenú siláž, zahŕňajú
predovšetkým druhy Candida a Hansula, ktoré
metabolizujú kyselinu mliečnu (Woolford, 1984). Vedľa
kyseliny octovej a limitovaného množstva etanolu,
produkujú kvasinky v aeróbnych podmienkach i menšie
množstvo aromatických zlúčenín. Produkcia týchto
zlúčenín je závislá na prostredí a na konkrétnych
druhoch zastúpených kvasinek. Pokiaľ sa teplota
prostredia zvyšuje, zvyšuje se obvykle i produkcia týchto
aromatických zlúčenín. Kvasinky môžu produkovať estery
(ovocné aróma), etylacetát (aróma laku na nechty),
zmesi kyselín a vyšších alkoholov (v liehovarníctve sú
označované ako pribudlina s typickou arómou riedidla),
aldehydy (maslová aróma), acetaldehydy (aróma zeleného
jablka) alebo ďalšie zlúčeniny s typickým zápachom
(Dennis, 2007).
Zloženie substrátu ovplyvňuje tvorbu vedľajších produktov
tiež aj v anaeróbnom prostredí. Zvýšená teplota a hladina
cukrov zvyšuje produkciu aromatických esterov a vyšších
alkoholov. Vysoká hladina cukrov môže nadradiť produkciu
alkoholov nad ostatné metabolity. Produkcia týchto
aromatických zlúčenín v siláži nezvyšuje iba straty sušiny,
ale môže významne prispieť k problémom s chutnosťou
krmiva (Dennis, 2007).
Aeróbne zmenené siláže majú obvykle populácie kvasiniek
prevyšujúce 100 000 cfu/ g hmoty. Výskyt kvasiniek
Hansula a Candida je obvykle spojený so zvýšeným pH,
pretože tieto druhy spotrebovávajú kyselinu mliečnu.
Naproti tomu kvasinky druhu Torulopsis primárne
Obrázok 1
Kvalitné uskladnenie a odber minimalizujú straty živín na silážnej stene. Foto archív firmy.
spotrebovávajú rozpustné cukry a preto nemajú vplyv na
pH siláže. Väčšinou je však pre pôsobenie „aeróbnych“
kvasiniek typické, že menia profil prchavých mastných
kyselín siláže, dochádza k redukcii obsahu kyseliny
mliečnej a k zvýšeniu hladiny kyseliny octovej. Avšak,
vzorky odobrané z hlbších partií siláže často vykazujú
optimálne pH i obsah kyseliny mliečnej, pretože je rast
kvasiniek v týchto miestach obmedzený nedostatkom
kyslíka (Mahanna a Chase, 2003).
Zvýšená hladina kyseliny octovej nemusí byť vždy
spoľahlivým ukazateľom kontaminácie siláže kvasinkami.
Vysoký obsah kyseliny octovej môžu mať na svedomí
nielen kvasinky, ale i gramnegatívne octové baktérie
(napr. Enterobacter) alebo heterofermentatívne baktérie
mliečneho kvasenia (napr. Leuconostoc). Pôsobenie týchto
nežiaducich mikroorganizmov znižuje kvalitu a príjem
siláže. Naproti tomu, siláže ošetrené bakteriálnymi
aditívami obsahujúcimi kmene Lactobacillus buchneri
tiež vykazujú užší pomer medzi kyselinou mliečnou
a octovou, ale dochádza u nich k výraznej inhibícii kvasiniek
a zlepšeniu kvality siláže bez negatívneho vplyvu na príjem
krmiva (Driehuis, 1999; Kung, 2005; Andesogan, 2006).
Ako teda zabrániť rastu a množeniu kvasiniek v siláži?
Zásadné je čo najrazantnejšie obmedziť okysličovanie siláže
na možné minimum. To znamená: zvýšiť denný odber siláže
zo steny, čo umožní rýchlejšie a priebežne odstraňovať
rastúce kvasinky z povrchu steny, udržovať stenu siláže
hladkú, nenarušovať zhutnenie siláže nevhodnou technikou
odberu a dbať na poriadok v silážnom žľabe. Z dlhodobého
hľadiska je nutné správne plánovať veľkosti skladovacích
priestorov tak, aby bol zaistený dostatočne veľký
a pravidelný denný odber siláže, čo nejrýchlejšie naskladniť
a uzavrieť jamu, zberať pri správnej zrelosti a sušine, zaistiť
dostatočné zhutnenie silážovanej hmoty a jej utesnenie,
siláž stabilizovať silážnymi aditívami obsahujúcimi kmeň
Lactobacillus buchneri.
Zhrnutie
Aktivita kvasiniek v siláži výrazne zvyšuje straty sušiny
(živín), spôsobuje zahrievanie hmoty, znižuje chutnosť
a príjem krmiva a v neposlednom rade vytvára podmienky
pre rast a množenie ďalších nežiaducich mikroorganizmov
(plesne, huby, hnilobné baktérie). Za prítomnosti kyslíku
majú niektoré druhy kvasiniek schopnosť metabolizovať
kyselinu mliečnu, tým zvyšovať pH siláže a zároveň
produkovať aromatické zlúčeniny akými sú napríklad
estery, etylacetáty a aldehydy, ktoré znižujú kvalitu
krmiva. Negatívne pôsobenie kvasiniek je možné
eliminovať rešpektovaním zásad silážovania, dodržaním
optimálnej sušiny, technikou a intenzitou odberu siláže
a použitím silážních aditív s osvedčenými kmeňmi baktérií
Lactobacillus buchneri.
77
severovýchodné
slovensko
Ing . Radovan Vavrek
0911 797 675
radovan .[email protected] .pioneer .com
top 5 v regiÓne
TOP 5s VnAJvyššou
REGIî NE ekonomikou pestovAniA
hybridy
REÁLNE ÚRODY PIONEER HYBRIDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOCH V ROKU 2014
Úroda (t/ ha)
Hybrid
Fao
Oragro-V, s.r.o., Čaklov
130
11,9
PR38N86
295
Oragro-V, s.r.o., Čaklov
56
7,9
PR39W45
230
Poľnohospodárske družstvo ONDAVA Stropkov
40
8,7 *
P8000
240
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné
28
10,5 *
P8000
240
PD Sekčov so sídlom v Tulčíku
22
8,6 *
P9025
310
Kukurica na siláž
pestovateľ
Výmera (ha)
Úroda zel.
hmoty (t/ ha)
obsah sušiny %
Hybrid
Fao
PPD Bardejov
47
37,2
31
P8745
280
AD Granč-Petrovce
45
42,4
36
P8000
240
PD Jarovnice
42
35,9
34
PR39R20
300
AGRO RASLAVICE, s.r.o.
36
35,6
38
P8000
240
PD "Magura" Zborov
25
40,5
30
PR39W45
230
PD Sekčov so sídlom v Tulčíku
25
45,3
33
PR38A24
380
PD Sekčov so sídlom v Tulčíku
24
38,9
36
PR39R20
300
Roľnícke družstvo BIJACOVCE
22
43,5
35
P8000
240
PD Jarovnice
20
42,8
33
PR38N86
295
PD Sekčov so sídlom v Tulčíku
20
42,1
34
PR38N86
295
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné
17
50,2
34
P8000
240
čist‡
Výmera (ha)
priemern‡
pestovateľ
Dosiahnut‡
Kukurica na zrno
tržba na hekt‡ r (€)
Hybridy s najvyššou ekonomikou pestovania
1 150 €
1 100 €
1 104 €
1 050 €
1 021 €
1 000 €
985 €
984 €
P9025
P8745
966 €
950 €
900 €
850 €
800 €
P8523
P8816
P9578
Ing. Gall Miroslav – agronóm PD Sekčov so sídlom v Tulčíku.
Hybrid P9025 sme pozberali z výmery 22 ha na vlhké zrno a s úrodou 8,6 t/ ha sme spokojní.
* zber na vlhké zrno
78
79
+
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA ZRNO 2014
lokalita
okres
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
predplodina
termín sejby
termín zberu
Giraltovce
Svidník
49,0604
21,3004
Pšenica oz.
1. 5. 2014
14. 11. 2014
Dusíkaté hnojenie
(N kg/ ha)
Fosforečné hnojenie
(p kg/ ha)
Draselné hnojenie
(k kg/ ha)
Herbicíd 1
Herbicíd 2
priem. zberová
vlhkosť (%)
priem. úroda zrna
(t/ ha)
242
30
30
LAUDIS
24,5
11,1
Hybrid
Fao
zberová
vlhkosť (%)
Úroda zrna
t/ha (14 %)
Dynamika
odovzdávania
vody (dosušiť %)
Náklady
na dosušenie
€/ ha
(2 € o 1 t %)
P8523
270
23,5
12,8
9,5
244
1348
1104
P8816
300
26,4
12,7
12,4
316
1337
1021
P9025
310
24,8
11,8
10,8
255
1240
985
P8745
280
22,7
11,2
8,7
195
1179
984
P9578
320
26,4
12,1
12,4
299
1265
966
Brutto tržba
€/ ha
(NC 105 €/ t)
Netto tržba
€/ ha
(Btto-dosušenie)
VÝBORNÝ VÝKON
V SUCHÝCH
PODMIENKACH
VÝBORNÝ VÝKON
V NORMÁLNYCH
PODMIENKACH
MAXIMÁLNA
= ISTOTA & -->
ZISKOVOSŤ
poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno
poLoprevádzkový pokus kukurice nA zrno
AgrosLužby vk girALtovce, 2014
PRESTAŇTE SA OBÁVAŤ
AKÉ BUDE POČASIE
Môžete úplne zabudnúť na stres spôsobený predpoveďami
počasia. S hybridmi kukurice Optimum® AQUAmax® nezáleží
na tom, či je sezóna extrémne daždivá alebo extrémne suchá,
Vaše pole bude poskytovať spoľahlivo vysoký výnos.
P9175
80
P9241
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont.
®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2015, PHII.
P9911
P0216
http://slovakia.pioneer.com
81
VÝSLEDKY POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOV KUKURICE NA SILÁŽ 2014
Lokalita
Termín sejby
Termín zberu
LK SERVIS spol. s r.o. Partizánska Ľupča
9. 5. 2014
20. 10. 2014
Hybrid
FAO
Úroda zelenej hmoty (t/ ha)
Obsah sušiny (DM) %
Úroda suchej hmoty (t/ ha)
P8529
280
48
38
17,9
P8745
280
60
29
17,7
P8000
240
44
36
15,6
P8523
270
50
31
15,4
39W45
230
42
31
12,9
P7709
200
36
35
12,7
P9025
310
42
29
11,8
P8816
300
38
30
11,4
39B29
180
19
44
8,5
Lokalita
Termín sejby
Termín zberu
Agrodružstvo OPZ, Oravská Poruba
1. 5. 2014
25. 9. 2014
Hybrid
FAO
Úroda zelenej hmoty (t/ ha)
Obsah sušiny (DM) %
Úroda suchej hmoty (t/ ha)
P8000
240
63
37
23,4
P8745
280
65
33
21,2
39W45
230
61
33
19,9
P8816
300
72
27
19,5
P7709
200
55
34
18,5
P8523
270
48
35
16,7
39B29
180
32
38
12,2
KEĎ RAST POTREBUJE
POMOCNÚ RUKU
P9241
Pioneer nie je len značka osív. Ponúkame kompletné
ompletné
systémy poľnohospodárskej výroby a profesionálnu
zákaznícku podporu ušitú priamo na mieru Vašim
poliam. Nechajte nás podať Vám pomocnú ruku, aby
rástlo Vaše podnikanie tak rýchlo, ako je to len možné.
VYNIKAJÚCI
POČIATOČNÝ RAST
82
DOBRÁ TOLERANCIA
K DLHOTRVAJÚCEMU SUCHU
VYSOKÁ
ÚRODNOSŤ
http://slovakia.pioneer.com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2015, PHII.
83
Poradenská služba firmy Pioneer
ing. rudolf turner
0905 536 920
ing. Jaroslav kukan
0915 765 287
ing. pavol kuchar
0905 422 877
rudolf .[email protected] .pioneer .com
jaroslav .[email protected] .pioneer .com
ing. štefan író
0902 654 516
stefan .[email protected] .pioneer .com
pavol .[email protected] .pioneer .com
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ing. Ján čierny
0907 805 876
ing. štefan tóth
0905 710 314
ing. Anton mráz
0905 513 566
ing. radovan vavrek
0911 797 675
STREDNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
jan .[email protected] .pioneer .com
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
stefan .[email protected] .com
anton .[email protected] .pioneer .com
radovan .[email protected] .pioneer .com
Pioneer Hi-Bred Slovensko
Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda
Tel .: 031/55 27 070, Fax: 031/55 27 144
slovakia .pioneer .com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont . ®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred . © 2015, PHII .
84
Download

poloprevádzkové pokusy kukurice na zrno