INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
2013
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Raznovrsnost izvora genetičke osnove
Sta
bi
n
Odlič
Ušteda troškova
ni
la
vi s o k
p
os
ge
Visok
otpuštanj
vla
n os
p ri
Veći profit
o
rin
encijal za
ot
e
p
Globalni izvori  Lokalno oplemenjivanje
Siguran dobitak
Poštovani poljoprivredni proizvođači,
U ovom izdanju DEKALB kataloga smo želeli da što realnije napravimo presek upravo završene sezone, da izvučemo pouke i
da ih predstavimo Vama, kako bismo zajedno izvojevali još mnoge
pobede.
Katalog je pripremala najobaveštenija ekipa o stanju useva u 2012.
u Srbiji. Tim poljoprivrednih stručnjaka Monsanto Serbia, koji je cele
sezone i u najgorem momentu obilazio i procenio stanje useva na
preko 300.000 ha kukuruza u Vojvodini. Bio je gost na njivama Vas
koji verujete i gajite DEKALB, kao i na njivama koje Vas okružuju. U
ovoj sveobuhvatnoj akciji obilaska površina pod kukuruzom, veliku
pomoć, znanje i veštinu nam je pružila naša partnerska kompanija
MK Seeds, kao i stručni kadar svih kompanija, koje čine poddistributersku mrežu DEKALB hibrida kukuruza.
Ceo katalog je potpomognut kvalitetnim komentarima stručnog
tima stvaraoca novih hibrida u Monsantu – tim oplemenjivača
kukuruza, koji najbolje poznaju ponašanje DKC hibrida. Stručnjaci
iz tima zaduženog za tehnički razvoj i pravilnu upotrebu DEKALB
hibrida kukuruza su pored komentara i teorijske pomoći, takođe
obišli neke od Vaših njiva i savetovali Vas na licu mesta. U katalogu
ćete pronaći mnoge navode stručne literature, kao i reči poznatih
domaćih stručnjaka, a najdraži i najvažniji komentari potiču od VAS,
POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA, i zauzeli su značajno mesto u
tekstovima, koje ćete rado čitati.
Naravno, neizostavni rezultati ogleda sa Vaših njiva su takođe, prisutni i nadamo se da će Vam pomoći u pravilnom izboru hibrida, baš
za Vašu njivu.
U nadi da nam je, svima nama zajedno, ova godina bila samo još
jedna pouka o gajenju kukuruza, a ne kazna, pozivam Vas da detaljno proučite sve stranice ovog kataloga i da nam date sugestije i
komentare o svemu onome u čemu se ne slažemo, ili predlog, kako bi
naredni katalog bio korisniji i sveobuhvatniji.
S poštovanjem,
Dr Zoran Petrović
Direktor
Monsanto Serbia DOO
3
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
SUŠA KAO POJAVA
Prirodna promenljivost klime
Nedostatak padavina
(količina, intenzitet, trajanje)
Nedostatak vlage
u zemljištu
Stres biljaka zbog suše,
smanjena biomasa i prinos
Ekonomski uticaj
4
Uticaj na društvo
Hidrološka
suša
Smanjen protok kroz
vodotokove, dotok vode u
akumulacije, jezera i bare,
ugrožena vlažna staništa
Poljoprivredna
suša
VREME (dužina trajanja pojave)
Pojačana evaporacija
i transpiracija
Meteorološka
suša
Smanjena infiltracija,
proceđivanje u dublje
slojeve i dopuna vlage
u zemljištu
Povećanje temperature,
snažni vetrovi, niska
relativna vlažnost, povećano
osunčavanje, smanjena
oblačnost
Uticaj na životnu sredinu
Od svih meteoroloških fenomena koji mogu izazvati
ozbiljne ekonomske i ekološke posledice širom sveta, veliki
uticaj na najveći broj ljudi sigurno ima suša. Za razliku od
nekih drugih meteoroloških pojava kao što su uragani ili tornada, koji se lako identifikuju i klasifikuju samo na osnovu
brzine vetra, pojavu suše je mnogo teže definisati.
Jedna od najjednostavnijih definicija suše bi bila da je
suša period neobično suvog vremena koji traje dovoljno
dugo da izazove ekonomske i ekološke probleme kao što su
oštećenja useva i nestašice u vodosnabdevanju. S obzirom
da se sušni uslovi razvijaju postepeno i na različite načine
utiču na različite regione, ne postoji jedinstveni opšte prihvaćeni metod za određivanje početka, odnosno završetka
suše, kao ni za procenu njenog intenziteta. Definicija suše
koju je 1975. godine predložio R.A. Warwick je da je suša
„stanje nedostatka vlage koji je dovoljan da izazove nepovoljan efekat na biljke, životinje i ljude na određenom prostoru“.
Početkom osamdesetih godina prošlog veka Wilhite and
Glantz su u svojoj studiji ustanovili da u literaturi postoji
preko 150 različitih definicija suše, zavisno od regije, naučne
discipline i potreba. Sve te definicije suše se mogu podeliti
zavisno od pristupa na meteorološke, poljoprivredne, hidrološke i socioekonomske.
Meteorološka suša se obično definiše na osnovu stepena
nedostatka padavina u odnosu na neke “normalne” ili prosečne količine, kao i dužine trajanja takvog perioda i kao takva
predstavlja „period nenormalno suvog vremena, koji traje dovoljno dugo da nedostatak vode izazove ozbiljan hidrološki
debalans na pogođenom području” (Huschke, R.E.).
Poljoprivredna suša povezuje različite karakteristike meteorološke i hidrološke suše sa njihovim uticajem na poljoprivredu, fokusirajući se na nedostatak padavina, razliku
između potencijalne i realne evapotranspiracije, nedostatka
vode u zemljištu kao i na smanjenje nivoa podzemnih ili
nadzemnih voda. N.J. Rosemberg je 1979. godine poljoprivrednu sušu definisao kao klimatsku anomaliju koja podrazumeva nedostatak padavina dovoljan da negativno utiče na
proizvodnju useva.
Hidrološka suša se povezuje sa efektima perioda sa nedostatkom padavina na površinske i podzemne vode. Iako je svaka
suša uslovljena nedostatkom padavina, hidrolozi ovaj efekat
posmatraju kroz uticaj na hidrološke sisteme. Hidrološka suša
obično kasni za pojavama meteorološke ili poljoprivredne
suše, jer je potreban duži period bez padavina da bi se njihov
nedostatak osetio na vodotocima ili hidroakumulacijama.
Hidrološka suša se može definisati kao “Period sa pod prosečnim količinama vode u vodotocima, hidroakumulacijama,
zemljištu i podzemnim izdanima. (Yevjevich Vujica, Hall,
W.A., i Salas, J.D.)
Socioekonomska suša se događa kad potražnja za nekom
robom premaši ponudu usled nedostatka u snabdevanju vodom do koga dolazi zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Snabdevanje takvim dobrima kao što je pitka voda, žitarice
za ljudsku ishranu, stočna hrana, riba i struja iz hidroelektrana zavisi od vremenskih prilika. Možemo primetiti da do
povećane potražnje za dobrima dolazi zbog konstantnog rasta populacije, a da se potrebe za vodom kao resursom mogu
smanjivati primenom produktivnijih i efikasnijih tehnologija.
Postoji više pokazatelja koji nam govore koliko je odstupanje u količini padavina u odnosu na višegodišnji prosek.
Ni za jedan od tih pokazatelja ne možemo reći da je najbolji
jer se pojedini pokazatelji za pojedine namene mogu pokazati boljim od nekih drugih. Republički Hidrometeorološki
zavod Srbije u svojim dekadnim i mesečnim agrometeorološkim biltenima koji su javno dostupni na njihovoj internet
stranici www.hidmet.gov.rs daje vrednosti tri, odnosno četiri
indeksa suše tokom letnjih meseci.
Jedan od osnovnih pokazatelja je procenat padavina u odnosu na „normalu“, odnosno procenat padavina u odnosu na
neki višegodišnji period od najmanje 30 godina. Ovaj pokazatelj nam na jednostavan način može ukazati na nedostatak
padavina u toku bilo kog perioda, ali nam zapravo ne govori
mnogo. Procenat padavina u odnosu na srednju vrednost višegodišnjeg proseka se oslanja na prostu aritmetičku sredinu
količine padavina za neki period, što ne mora nužno odslikavati najčešće stanje padavina u nekom regionu.
5
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
1965. godine Wayne Palmer je u čuvenom radu „Meteorological Drought“ razvio metod za određivanje indeksa suše,
uzimajući u obzir padavine, temperature, evapotranspiraciju,
kao i pristupačnu vlagu u zemljištu. Republički Hidrometeorološki zavod Srbije koristi dva Palmerova indeksa suše:
Palmerov Z indeks i Palmerov indeks jačine suše PDSI. Ovi
Palmerovi indeksi se izračunavaju relativno složenim metodama za dato geografsko područje i pre svega su orijentisani
na određivanje intenziteta poljoprivredne suše, pri čemu Z
indeks izražava kratkotrajnu sušu na mesečnom ili dekadnom nivou, dok PDSI izražava dugotrajnu sušu koja nije
zavisna samo od vremenskog obrasca za dati mesec, već i
od kumulativnog vremenskog obrasca za prethodne mesece.
Vrednosti ovih indeksa su pozitivne za vlažne, a negativne za
sušne uslove; pri „normalnim“ uslovima vlažnosti vrednosti
ovih indeksa bi bili jednaki nuli.
Iz vrednosti Palmerovog Z indeksa za Vojvodinu vidimo
da je ekstremna suša počela praktično još u trećoj dekadi
juna 2012. i kontinuirano trajala do treće dekade jula, više od
25 dana, odnosno upravo u vreme prelazka kukuruza iz vegetativne u generativnu fazu, odnosno tokom faze metličenja,
svilanja i oplodnje.
Vrednosti PDSI, koji podsećamo, ukazuje na dugoročnu
sušu i uzima u obzir kumulativ nedostatka padavina i povećane evapotranspiracije uzrokovane visokim temperaturama
Prosečne dekadne vrednosti Palmerovog Z indeksa za Vojvodinu
za period maj - avgust 2012. godine
4
Ekstremno vlažno
3
Jako vlažno
2
Umereno vlažno
1
0
Normalno
-1
Umerena suša
-2
Jaka suša
-3
-4
Ekstremna suša
-5
-6
I
II
III
I
Maj
II
III
I
II
III
I
III
Avgust
Jul
Jun
II
Prosečne dekadne vrednosti PDSI indeksa za Vojvodinu
za period maj - avgust 2012. godine
6
Ekstremno vlažno
5
4
Jako vlažno
3
Umereno vlažno
2
1
Normalno
0
-1
-2
Umerena suša
-3
Jaka suša
-4
Ekstremna suša
-5
-6
I
II
Maj
6
III
I
II
Jun
III
I
II
Jul
III
I
II
Avgust
III
Prosečne dekadne vrednosti standardizovanih indeksa padavina
za 30 i 60 dana za Vojvodinu za period maj - avgust 2012. godine
3
Ekstremno
- izuzetno vlažno
2
Umereno - jako vlažno
1
Normalna vlažnost
0
-1
Umerena - jaka suša
Ekstremna suša
-2
Izuzetna
(katastrofalna) suša
-3
I
II
Maj
III
I
II
III
I
II
Jun
III
Jul
SPI-30
I
II
III
Avgust
SPI-60
i toplim vetrom nam ukazuju da je na teritoriji Vojvodine
ekstremna suša počela na prelazu iz juna u jul mesec i da
je trajala praktično do polovine septembra. Ove vrednosti
su prostorno pokazivale velike varijacije. Tako, na primer u
Banatskom Karlovcu PDSI vrednosti nisu ni u najsušnijim
mesecima išle ispod vrednosti -3, a na mernoj stanici Sremska Mitrovica ni jednog trenutka nisu bile veće od -4 za posmatrani period.
Još jedan pokazatelj suše koji se često koristi u svetu a i
kod nas je standardizovani indeks padavina SPI. Ovaj pokazatelj suše se zasniva na verovatnoći padavina za bilo koji
vremenski period i za razliku od Palmerovog indeksa zasnovan je isključivo na količini, odnosno nedostatku padavina.
Karakteristično za ovaj indeks je da se njegova vrednost ne
zasniva na srednjim vrednostima padavina za višegodišnji
period već na medijani, odnosno količini padavina koje su
imale najveću učestalost u istorijski posmatranom periodu.
Vrednosti SPI pokazuju odstupanje količine padavina u bilo
kom periodu u odnosu na posmatrani višegodišnji period,
kao i verovatnoću pojave tih padavina svedene gama funkcijom na normalnu distribuciju. Republički Hidrometeorološki
zavod Srbije objavljuje SPI vrednosti za 30 i 60 dana na kraju
svake dekade.
Vrednosti SPI manje od -1,645 koje klasifikujemo kao
ekstremnu sušu znače da je verovatnoća za datu količinu
padavina u posmatranom periodu 0,05 (5%). Prosečne vrednosti SPI-30 za Vojvodinu od -2,4 na kraju druge dekade
jula označavaju verovatnoću manju od 1% da u tridesetodnevnom periodu padne toliko mala količina kiše kao u periodu od kraja druge dekade juna do kraja druge dekade jula
2012. godine.
Napominjemo da smo u ovom katalogu prikazali samo
prosečne vrednosti indeksa suše za Vojvodinu za 4 relevantna meseca za proizvodnju kukuruza u 2012. godini. Čitaocima koje zanimaju podrobnija objašnjenja meteoroloških
parametara i detaljne statistike za 9 mernih stanica u Vojvodini i 20 mernih stanica na teritoriji centralne Srbije toplo
preporučujemo da posete Internet stranu Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije na adresi www.hidmet.gov.rs
gde mogu da se na pravi način informišu o svim pitanjima
vezanim za meteorologiju i klimatologiju.
7
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Najvažnije karakteristike DEKALB
Uspešnost gajenja kukuruza zavisi od veličine
uticaja rizika na proizvodnju. Jedan od najvažnijih
faktora smanjenja rizika
je izbor hibrida, koji na
osnovu mišljenja naučnika utiče i do 30% na uspeh u proizvodnji. Tvrdimo da: što je tehnologija
savršenija i što su ciljevi
u proizvodnji viši, uloga
pravilnog izbora hibrida
je veća. Uvek treba imati na umu da su padavine
najveći faktor ograničenja uspeha u proizvodnji,
u našem podneblju (kontinentalne klime). Treba
učiniti sve da kukuruz
dobije najveću moguću
količinu vode za njegov
rast i razviće.
Kada biramo hibrid ne
znamo sa kakvom sezonom ćemo se suočiti. Ne
postoje 100% sigurne metode niti vremenske prognoze.
Prema tome, različiti hibridi su se različito ponašali u navedenim vremenskim uslovima. S obzirom da selekcioneri iz
Monsanta naročito vode računa da proizvedu različite hibride
za sve tipove različitih uslova, u kasnijem tekstu želimo da
skrenemo pažnju upravo na ove detalje.
Naročito prošlogodišnji ekstremno sušni uslovi potvrđuju da su se hibridi iz različitih grupa zrenja, različito
ponašali. Ovo znači da je jedan od najvažnijih faktora ublažavanja rizika upravo izbor više tipova DKC
hibrida u odnosu na dužinu vegetacije (FAO grupu),
kako bi se uspostavila prava ravnoteža izmedju profitabilnosti i sigurnosti. U kontinentalnoj klimi naše zemlje, suša može da izbije bilo kada, ali ako promenimo
stav u odnosu na korišćenje jednog ili dva uobičajena
hibrida u korist uključivanja više hibrida iz različitih
grupa zrenja, sigurno je da će se neki od odabranih hibrida bolje pokazati. Iz tog razloga predlažemo poljoprivrednim proizvožačima da odaberu više DEKLAB
hibrida, različitih grupa zrenja, kako bi rizik od suše
podelili i na neki način upravljali njime.
Odabir hibrida je veoma ozbiljna odluka. Izborom hibrida
povećavamo ili smanjujemo rizik u proizvodnji kukuruza.
Hibride treba odabirati na osnovu tipičnih zahteva određene
sredine u kojoj planiramo proizvodnju. Uvek se moraju uzeti
8
u obzir vremenski uslovi, zemljište, naša iskustva ili iskustva
iz zemalja u okruženju.
DEKALB hibridi nove generacije poseduju nekoliko karakterističnih osobina koje u mnogome doprinose profitabilnosti i sigurnosti u proizvodnji kukuruza.
Vrhunski kvalitet semena (odlična klijavost
i snažan početni porast)
Dobra reakcija na gustinu u setvi (tolerancija
na nepovoljne uslove)
Velika masa korena (tolerancija na sušu)
Sezonska i međuregionalna stabilnost
Brzo otpuštanje vlage iz zrna
Sinhronizovano vreme stvaranja polena
i svile čak i u stresnim uslovima
Metlice proizvode veliki broj aktivnih polenovih
zrna što povećava mogućnost oplodnje
(potencijal za prinos)
Duboko usađena zbijena tvrda zrna (zdrava
zrna, odličnog kvaliteta)
Ujednačen izgled useva, sa jakim pojedinačnim
biljkama – tolerantnim na lom i poleganje stabla.
hibrida kukuruza NOVE GENERACIJE
MONSANTO nastoji da održi i ojača
poverenje poljoprivrednih proizvođača
u svoje proizvode putem ulaganja u razvoj novih hibrida, tehnologija i opreme koja se primenjuje u istraživačkom
radu. Trudićemo se da svake godine
predstavimo nove i modernije hibride
kukuruza, kako bismo zadovoljili sve
rigoroznije zahteve u poljoprivrednoj
proizvodnji.
Čvrsto verujemo da je osnov za poverenje, koje gradimo sa poljoprivred-
nim proizvođačima, široka genetička
baza koja selekcionerima kukuruza
u našoj kompaniji omogućuje širok
izbor materijala u svom radu za stvaranje stabilnih i visoko profitabilnih
hibrida.
Ovom prilikom želimo da Vam predložimo hibride po nameni i tolerantnosti na sušu
(ne odnosi se na zemljišnu sušu u vreme nicanja)
Izrazito
sušni uslovi
proizvodnje
DKC4590
DKC4608
DKC4795
Sušni uslovi
proizvodnje
Umereno
sušni uslovi
proizvodnje
Prosečni
uslovi
proizvodnje
Optimalni
uslovi
proizvodnje
Postrna
setva uz navodnjavanje
Čuvanje
kukuruza
u klipu
(čardacima)
DKC4590
DKC4608
DKC4795
DKC5007
DKC5143
DKC5170
DKC5276
DKC4590
DKC4795
DKC5007
DKC5143
DKC5170
DKC5276
DKC5707
DKC5007
DKC5170
DKC5143
DKC5276
DKC5707
DKC5783
DKC6089
DKC5007
DKC5276
DKC5707
DKC5783
DKC6089
DKC6101
DKC6120
DKC4590
DKC4608
DKC4795
DKC6089
DKC6101
DKC6120
Za silažu
DKC5707
DKC6089
DKC6101
DKC6120
9
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
REAKCIJA DKC HIBRIDA KUKURUZA
NA STRES IZAZVAN SUŠOM
Prva reakcija biljke na nedostatak vlage je zatvaranje stoma
i prekid isparavanja uvijanjem listova u tubu. Na ovaj način
biljka smanjuje površinu listova, a time i površinu isparavanja. Ova reakcija biljke je normalna i ako ne traje duže od 12
sati nema negativan uticaj na prinos. Uobičajeno je da biljke
kukuruza tokom noći kada su niže temperature vraćaju list
u „normalnu“ formu, a da ga uvijaju u ranim popodnevnim
časovima kada temperatura vazduha dostiže maksimum.
Šta se dešava kada biljka kukuruza krene da podgoreva? Prvih nekoliko donjih listova ustvari nisu važni, njihovo odbacivanje kod DEKALB hibrida kukuruza nema uticaja na prinos.
Za stvaranje prinosa je najvažnija fotosintetička aktivnost koja
se odvija u listovima u okolini i iznad klipa, dok donji listovi
ionako nemaju dovoljno svetlosti da bi ispravno funkcionisali.
Pravo pitanje je zapravo sinhronizovano vreme metličenja
i svilanja, odnosno dovoljne količine polena u vreme pojave
svile. U normalnim uslovima polinacija počinje dva do tri
dana pre pojave svile. U stresnim uslovima, ovaj period se
može znatno produžiti.
Najvažnija dva hormona koji utiču na cvetanje biljke kukuruza su citokinin i etilen. Citokinin se sintetiše u korenu
odakle se transportuje u zelene delove biljke. Ovaj hormon
je odgovoran za rast biljaka umnožavanjem ćelija, odnosno
podmlađivanje biljnih tkiva. Jedna od funkcija ovog hormona je određivanje momenta pojave svile. U stresnim uslovima
(suvo i sabijeno zemljište ili nedostatak hranljivih elemenata)
citokinin se ne sintetiše ili se imobiliše, što će odložiti pojavu
svile u odnosu na metlicu, a u slučajevima ekstremnog stresa
do svilanja neće ni doći. Ukoliko dođe do odlaganja pojave
svile, a metlica je već počela polinaciju oplodnja će biti delimična ili će potpuno izostati.
Drugi važan hormon je etilen. Etilen je hormon stresa i
sintetiše se uvek kad biljka prolazi kroz period stresa (visoke
temperature, nedostatak vlage ili neki fizički stres – napad
štetočina ili ošećenja od grada). Ovaj hormon je regulator,
usporava rast i izaziva starenje ćelija i tkiva, takođe, može
i odložiti pojavu svile. Čak i kad postoji dovoljna količina
vlage u zemljištu u uslovima navodnjavanja, a biljke su izložene drugim stresnim faktorima (visoke temperature preko
35°C, pojačano UV zračenje) dolazi do povećane sinteze etilena koji odlaže pojavu svile, što dovodi do desinhronizacije
između svilanja i metličenja.
Tokom 2012. godine nije bio redak slučaj da pojedini hibridi izgledaju vrlo lepo i zeleno, ali da nemaju sinhronizovano metličenje, odnosno polinaciju i svilanje, odnosno da
oplodnja bude loša ili da potpuno izostane.
Genetski uslovljena reakcija DEKALB hibrida kukuruza
da u stresnim uslovima najpre uvije, a potom i odbaci donje listove je bila jača od svih hibrida na tržištu Srbije, ali je
kašnjenje vremena svilanja bilo najkraće. DEKALB hibridi
kukuruza su i u uslovima intenzivnog stresa imali sinhronizovano vreme polinacije i svilanja, što je i omogućilo
veće prinose u odnosu na konkurenciju.
Naravno, može se postaviti pitanje da ako su DEKALB
hibridi tako tolerantni na stres izazvan nedostatkom padavina, kako to da na pojedinim parcelama nije došlo do pojave svile i biljke uopšte nisu donele klip? U uslovima tako
ekstremnog stresa do izražaja dolazi ograničenje tolerancije
kukuruza kao biljne vrste pre nego ograničenje tolerancije
pojedinih hibrida. Ukratko, na tim parcelama su uslovi stresa
bili tako intenzivni da ih biljke kukuruza jednostavno nisu
mogle podneti.
Konkurentski hibrid iz grupe FAO 600
DEKALB hibrid iz grupe FAO 600
10
VAŠA ISKUSTVA SA DKC HIBRIDIMA
KUKURUZA U 2012. GODINI
Bilo je strašno! DKC4590 sam slučajno posejao u pesku na 15 cm jer se sejalica zaglavila. Listovi su se sušili, klip
se nije video, ali stablo je bilo zeleno. Na
kraju kombajn je pokazao svoje. Imao
sam prinos od 4,5 t/ha. Oplodnja je bila
kompletna, DEKALB je uradio svoje.
Zlatko Fara, Omoljica
- 4 godine korisnik DEKALB hibrida
Jako ružno je izgledao i mislio sam
da ću tri lanca da prepišem banci. Međutim, čim je pala kiša, kukuruz se oporavio i pozeleneo. DKC5783 je dao 7,8
t/ha.
Kosta Stokić, Dolovo
- 3 godine korisnik DEKALB hibrida
Svako zrno je niklo! DKC4590 je
bio najbolji. U ritu na 17 ha imao sam
6,5 t/ha. Najveći prinos sam ostvario sa
DKC5276 od 7,1 t/ha. Zadovoljan sam
jer tako nešto nisam očekivao, sudio
sam po spoljašnjem izgledu. Na kraju je
kombajn pokazao svoje.
Gabrijel Šorđan, Alibunar
- 5 godina korisnik DEKALB hibrida
Odličan je bio od samog početka.
Sklop je bio idealan. DKC5783 sam posajao na 21 cm. Siguran sam da je dosta
pomoglo zato što je teren bio malo niži.
Tokom cele vegetaije je bio zelen, jedino su se osušila donja 3 lista. Kada
sam krenuo da vršem, ne znam odakle
se stvorilo zrno!
Krecu Horija, Uzdin
- 2 godine korisnik DEKALB hibrida
Oko vara! Nikada lošiji kukuruz
nisam video u njivi! DKC5276 na 2,5
ha je dao 8,5 t/ha. Brzo otpušta vlagu i
svima bih ga preporučio!
Boško Bogić, Laćarak
– I godina kako seje DEKALB hibride
Uvijanje lista je odbrambena reakcija DKC hibrida na sušu
11
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
VAŠA ISKUSTVA SA DKC HIBRIDIMA
Razlika u izgledu DKC hibrida (levo) u suši u odnosu na konkurentske hibride
Preskočio mi je lanac na sejalici, tako da sam greškom posejao na 18 cm. Izgledao je bogovski. Plašim se da pomislim
šta bi bilo da je pala jedna kiša. Sve je bilo odlično do one
vrućine, onda je počeo da podgoreva, ali se nije prenelo na
klip. Imao je malo jalovih biljaka, ali svaki klip je bio oplođen
do vrha. Zrno je bilo malo manje nego u normalnoj godini.
Sejaću ga i dalje, ali ne na lošem terenu jer DKC5783 nije
predviđen za loše uslove gajenja. Na 4 ha ostvario sam prinos
od 8,6 t/ha. Znate kako kažu - prva ljubav zaborava nema tako da ko je jednom sejao DEKALB uvek će ga sejati!
Puja Mugurel, Uzdin
– 3 godine korisnik DEKALB hibrida
Ljudi su mnogo grešili jer su sa kraja gledali kukuruz. To je
samo maska! Odlučili smo se još davno da sejemo DEKALB
jer radi posao! Pokazao se i u dobroj i u lošoj godini! Jako smo
se iznenadili kako je izgledao u početku, međutim, kada smo
počeli da vršemo, ispalo je da smo i skupili nešto. DKC5170
je u proseku ostvario oko 5,2 t/ha.
Martin Đuriš, Padina
– 5 godina korisnik DEKALB hibrida
Izgledao je kao zmaj sa dobrom kondicijom od samog
početka. DKC5276 je bio najbolji sa prosečnim prinosom
oko 11 t/ha. U jednom trenutku je stao sa rastom i sve počeo
da gura u klip. Klip je bio tanak i zrno sitno tokom leta ali je
12
onda pala jedna kiša i zrno se uvećalo tako da je klip virio iz
komuše. Kombajn je pokazao svoje! DKC5170 je ostvarivao
prinos od 6 t/ha do 13,5 t/ha.
Pera Đuričkov, Debeljača
– 3 godine korisnik DEKALB hibrida
Plakao sam na njivi! Listovi su bili podgoreli do klipa. Donje lišće je odbacio, ali je svu enegriju prebacio u klip. Razvoj
klipova sam pratio u svim fazama; oplodnja je bila kompletna.
Nije bilo jalovih biljaka. Sa hibridom DKC5276 sam ostvario
prinos od 7 t/ha na površini od 15 ha sa vlagom od 12,7%.
Ivan Vladisavljević, Kuzmin
– I godina kako seje DEKALB hibride
U ovako sušnoj godini DKC5143 je dao prinos od 6 t/ha, a
to je siguran prinos i jedino što je bitno. Takođe, me je oduševila visoka energija klijanja, a to je zahvaljujući vrhunskom kvalitetu semena jer Monsanto 100 % zaliva semenski kukuruz.
Verujem da će samo DEKALB dati prinos u sušnoj godini.
Janko Turčan, Stara Pazova
– 2 godine korisnik DEKALB hibrida
Mi smo doživeli da nam se celo selo smeje jer smo jedini
posejali DEKALB. Pričali su da neće roditi ništa. Najveći
prinos smo ostvarili sa hibridom DKC6120 od 7 t/ha.
Bojan Tatić i Đorđe Živković, Maradik
– I godina kako seju DEKALB hibride
KUKURUZA U 2012. GODINI
Izrastao je kao predhodnih godina i
sve je bilo super, jedino je klip bio malo
manji ali sa lepim i nalivenim zrnom.
Hibrid DKC5276 na 30 jutara je dao
u proseku 4,9 t/ha sa vlagom od 12,8
% do 14 %. Pri tome kapi kiše nismo
dobili. Najveći razlog zašto sejem
DEKALB jeste što brzo otpušta vlagu.
Željko Čonić, Bukovac
– 2 godine korisnik DEKALB hibrida
DKC5143 je najbolji na gornjem terenu jer daje stabilan prinos sa malom
vlagom. Poslednje tri godine sam njega
sejao na gornjem terenu i najbolje se
pokazao. Kombajn ga lako kosi, nema
puno primesa i loma.
Miodrag Pejin, Sivac
– 4 godine korisnik DEKALB hibrida
Hibrid DKC5007 sam posejao 23.
marta. Sklop u berbi je bio 66 000 biljaka /ha jer su neke biljke zbog rane setve izmrzle, dok je ukupno bilo 84 000
klipova/ha. Zaista neverovatno, skoro
svaka biljka je imala dva klipa. Ostvario sam prinos od 12 t/ha sa vlagom po
JUS-u. Mnogo mi je značila vaša pomoć tokom sezone, drago mi je što ste
aktivni i što se interesujete.
Franja Rihter, Subotica
– I godina kako seje DEKALB hibride
Vruć vetar je uništio kukuruz u ovoj
godini. Jedini zaključak koji mogu da
izvučem iz ovakve godine jeste da treba
sejati ranije hibride i brazdu zatvarati
što ranije, tako da se skoro sve agrotehničke mere odrade pre suše. Kod DEKALB hibrida kukuruza me je oduševilo što podjednako niče i što je oplodnja
bila odlična bez krezavih klipova. Lako
se kombajnira, lako se kruni i nema
loma zrna. DKC5276 je bio najbolji sa
prinosom od 5,7 t/ha.
Vlada Nikolić, Buđanovci
– 3 godine korisnik DEKALB hibrida
Oduševio sam se izgledom semena i krupnoćom. Nicanje je bilo
za primer. Ove godine sam probao
DKC4795. U vreme žetve sam imao
80.000 klipova po ha. Prinos je bio
8,4 t/ha sa vlagom od 14,8 do 15,4 %.
Savetujem komšije i kooperante da
seju ranije hibride jer ranije mogu da
ih kombajniraju i plus nemaju troškove sušenja. Smatram da sklop donosi
prinos, a ne veličina klipa!
Dragan Poznanović, Laćarak
– 2 godine korisnik DEKALB hibrida
Rodi lepo, mala vlaga, rano stiže
i stabilan prinos. DKC5143 je imao
oko 5 t/ha na 30ha. Nijedna stabljika
nije bila bez klipa. Klip se nije video,
jer nije virio iz stabljike. Najveći problem je što su rano došle visoke temperature i strašno je bilo koliko dugo
su trajale.
Jon Božin, Seleuš
– 5 godina korisnik DEKALB hibrida
Sviđa mi se što ne poleže i što trpi
jake vetrove. Sve ću ponovo sejati pod
DEKALB hibridima kukuruza i neću
da begam od njega. Hibridi DKC5276,
DKC5783 i DKC5170 su imali prosečan prinos oko 6,4 t/ha.
Živan Vlatković, Dolovo
– 3 godine korisnik DEKALB hibrida
13
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
MALE TAJNE USPEŠNE
“Bavljenje poljoprivredom ponekad može da
podseća na rešavanje Rubikove kocke. Poljoprivrednici gledaju svoju opremu, parcele i
ulaganja kao delove te slagalice i veruju da bi,
samo kad bi mogli da pravilno shvate kako da
pomere tu kocku, mogli da ostvare potencijalno mnogo veće prinose u bilo kojoj godini.”
Ted Crosbie, Monsanto IFS lead
Za uspešno rešavanje Rubikove kocke proizvodnje kukuruza moramo uzeti u obzir što veći broj činilaca proizvodnje,
kako oni datih, kao što je osobenost mikroklimata i mehanički sastav zemljišta, tako i onih na koje možemo da utičemo pravilnim izborom sistema obrade i đubrenja, pravilnim
izborom semenskog materijala i adekvatnom zaštitom useva. Optimalna interakcija između datih uslova proizvodnje
i faktora na koje možemo uticati približava nas rešavanju
slagalice uspešne i profitabilne proizvodnje.
Što smo bliži rešavanju Rubikove kocke proizvodnje kukuruza, veći su nam i optimalni prinosi uz manja ulaganja.
Potpuno rešenje bi nas dovelo do ostvarivanja najvišeg optimalnog prinosa u datim agroekološkim uslovima i ostvarenju najvećeg mogućeg profita.
Nadamo se da će vam podsećanje na nekoliko faktora pomoći da ostvarite profitabilniju proizvodnju na vašim njivama. Naša najiskrenija želja jeste da uspete u ostvarenju ovog
cilja.
MESTO KUKURUZA U PLODOREDU
Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav način proizvodnje
nosi i velike rizike i teškoće. Na prvom mestu to se ogleda
u otežanom suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih korova, uzročnika bolesti kao i štetočina. Jedan od velikih rizika
proizvodnje kukuruza u monokulturi su štete koje nanosi kukuruzna zlatica, pojava fuzarijuma i kukuruznog plamenca.
Zato je plodored jedna od najefikasnijih mera zaštite od ovih
bolesti i štetočina. Ukoliko ipak, iz nekih razloga, moramo
da pribegnemo ponovljenoj setvi kukuruza preporučujemo
da se žetveni ostaci dobro isitne a zatim zaoru na 30 – 35
cm, odnosno na punu dubinu oraničnog sloja, uz dodavanje
azotnih đubriva za pomaganje njihovog razlaganja, kao i
obaveznu primenu zemljišnih insekticida u proleće, inkorporiranih sa pripremom zemljišta ili primenjenih zajedno sa
setvom. Optimalno je da se setva kukuruza planira nakon
ranih leguminoza poput pasulja ili graška, ali zbog malih površina zastupljenih u širokoj proizvodnji, na njih se ne može
ozbiljno računati. Njihovo mesto u plodoredu, a sa značajno
14
većim površinama, zamenjuje soja koja se u praksi neosporno pokazala kao dobar predusev kukuruzu, jedino treba
biti oprezan u godinama sa jačim napadom kukuruzne zlatice pošto kukuruzna zlatica prezimljava i na sojištima. Ovaj
problem se može efikasno prevazići prolećnim zemljišnim
insekticidnim tretmanom. Jedni od najznačajniji preduseva
za setvu kukuruza su svakako strna žita, kako ozima tako i
jara. Predusev kukuruza treba u neku ruku da očisti parcele
od korova, da ne istroši pristupačnu vodu i hraniva, te da ne
degradira fizičke osobine zemljišta pa strnine svojim ranim
napuštanjem parcela ostavljaju dovoljno vremena za veliki
izbor agrotehničkih mera u cilju kondicioniranja zemljišta za
kukuruz kao naredni usev. Suncokret je, po pravilu, rezervisan predusev za setvu pšenice, ali kada se za to ukaže prilika,
uz kvalitetnu , duboku obradu i adekvatno đubrenje može
biti odličan predusev kukuruzu. Šećerna repa se smatra najnepovoljnijim predusevom kukuruzu iz mnogo razloga što
zahteva posebno poglavlje, ali uz primenu savremene raznovrsne mehanizacije i naročito u sistemima za navodnjavanje
nepovoljnost šećerne repe kao preduseva se može u dobroj
meri anulirati. U svakom slucaju, idealni predusevi za kukuruz su oni predusevi koji rano napuštaju zemljište, odnosno
oni predusevi nakon kojih se pravilnim sistemima obrade i
nege može značajno redukovati korovska populacija i nakupiti veća rezerva vlage.
PROIZVODNJE KUKURUZA
NEGA STRNIŠTA
Ukoliko je predusev za kukuruz ozima strnina, neophodno je neposredno nakon žetve izvršiti obradu strništa na
dubinu od 10 – 15 cm. Naime, nakon žetve pšenice u zemljištu postoji izvesna količina vlage koju pravilnom i pravovremenom obradom možemo sačuvati za naredni usev.
Osim toga, plitkom obradom direktno uništavamo korove
i provociramo nicanje korovskog semena, kao i prosutog
semena pšenice; ove biljke možemo nakon nicanja na efikasan način uništiti primenom totalnog herbicida kao što je
Roundup classic.
Obradu strništa možemo vršiti različitim oruđima kao što
su tanjirače, plugovi strnjikaši, gruberi i podrivači. Obradom strništa treba da omogućimo ravnomerno raspoređivanje žetvenih ostataka po površini i stvaranje izolacionog
sloja od razrahljene zemlje i žetvenih ostataka. Po nekim
istraživanjima gubitak vode sa neobrađenog strništa od žetve do kraja septembra može biti i do 70 mm. Pri obradi
strništa posebno treba voditi računa o vlažnosti zemljišta,
jer obrada suviše vlažnog zemljišta može da dovede do sabijanja gornjeg sloja, a obrada suviše suvog zemljišta dovodi do stvaranja grudvičaste površine i povećava odavanje
vlage. Ukoliko je zemljište posle žetve pšenice suviše suvo
za obradu, može nam pomoći i sloj kvalitetno iseckane i
raspoređene slame koji predstavlja zaštitu od gubitka vlage.
Svakako i u ovom slučaju sa obradom treba započeti nakon
prve kiše. Osim ovih prednosti, kvalitetno odnegovao strnište se „lakše ore“, odnosno smanjuje se vučni otpor pri
osnovnoj obradi
Naročito je štetna i nažalost vrlo raširena praksa spaljivanja
žetvenih ostataka na parceli. Paljenjem se zemljište dodatno
isušuje a ovom „merom“ se uništavaju korisni zemljišni mikroorganizmi. Paljenjem žetvenih ostataka zemljište lišavamo
organske materije a naredni usev mineralizovanih produkata
raspada, koji direktno predstavljaju hranu za biljke Pored svega toga spaljivanje žetvenih ostataka emisijom ugljen dioksida i drugih štetnih produkata sagorevanja značajno zagađuje
okolinu.
OSNOVNA OBRADA
Osnovni zadatak osnovne obrade zemljišta je ostvarivanje
najpovoljnijeg toplotnog, vodnog, vazdušnog, biološkog i
hranidbenog režima za razviće korenovog sistema i ostvarivanje prinosa kukuruza. Osnovna obrada treba da obezbedi stvaranje povoljnog oraničnog sloja, uništavanje korova
i štetočina i kvalitetno unošenje ostataka prethodne kulture i đubriva u zemljište. Najčešći način osnovne obrade u
našim krajevima je obrada raonim plugom, sa prevrtanjem
plastice, iako ovaj način obrade ima brojne nedostatke. Prilikom okretanja zemljište se dodatno isušuje, mikroorganizmi
adaptirani za život u dubljim slojevima zemljišta se iznose
na površinu, dok se površinski zaoravaju. Zaorava se takođe
i seme korova koje će kasnije sukcesivno nicati tokom vegetacije, zahteva se dodatni prohod za zatvaranje brazde, a
nabijanjem podoraničnog sloja se stvara takozvani „plužni
đon“. Predlažemo vam da, ukoliko imate mogućnosti, razmislite o konzervacijskoj obradi zemljišta bez oranja, odnosno
da osnovnu obradu za kukuruz vršite kombinovanim oruđi-
15
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
ekonomski ne opravdava ove dubine obrade za kukuruz, tako
da vam savetujemo da, na normalnim zemljištima, dubina
oranja bude 25 – 30 cm, a da produbljivanje oraničnog sloja
izvršite pod šećernu repu ili lucerku po sistemu zasnivanja i
obnavljanja ornice.
Zatvaranje brazde
Apsolutno vam preporučujemo da neposredno nakon, ili u
toku oranja izvršite zatvaranje brazde. Ovo se može obaviti drljačama, setvospremačima, kembridž valjkom ili lakom
tanjiračom. Na velikim površinama je isplativo zatvarati
brazdu paker valjkom spregutim sa plugom obrtačem, takozvanim pakomatom. Ova operacija ima za cilj da poravna zemljište uklanjanjem neravnina nastalih osnovnom obradom i
smanji površinu isparavanja. Izbor oruđa za ovu operaciju će
direktno zavisiti od vlažnosti zemljišta.
Vlažnost zemljišta
ma koja rastresaju i prosecaju zemljište do dubine od 25 cm,
a pri tom ga ne okreću.
Obzirom da je oranje ipak najrasprostranjenija metoda
osnovne obrade u našim krajevima, želimo da vas podsetimo
na nekoliko važnih činilaca vezanih za ovu meru
Dubina oranja
Iako kukuruz pozitivno reaguje na povećanu dubinu obrade, postavlja se pitanje njene ekonomske isplativosti. Najveći prinosi u ogledima se, u našim uslovima, postižu sa dubinama oranja od 30 – 35 cm. Povećanje prinosa, međutim
Idealna vlažnost zemljišta za operaciju oranja je 60% od
poljskog vodnog kapaciteta. Ovakvo stanje vlažnosti zemljišta se ponekad naziva i fizička zrelost za obradu. Oranjem u
uslovim povećane vlažnosti dobijamo kaišavu plasticu koja
nakon izmrzavanja u proleće može postati izuzetno suva i
rastresita. Ovako rasprašena plastica otežava predsetvenu
pripremu i dovodi u pitanje kvalitet setve. Osim toga, oranje
suviše vlažnog zemljišta stvara izuzetno nabijeni, nepropusni
sloj ispod dubine oranja. Ovaj sloj kombinovan sa izuzetno
rastresitim slojem iznad stvara uslove za loš vodno vazdušni
režim, što će dovesti do bržeg isušivanja ovako pooranog
zemljišta u nepovoljnim vremenskim uslovima, odnosno zabarivanja u uslovima sa obilnim padavinama. Kvalitet oranja
u uslovima povećane vlage se delimično može popraviti povećanjem brzine kretanja traktora.
Oranje suviše suvog zemljišta je povezano sa povećanim
otporima i neekonomičnim utroškom goriva, a osim toga povećava se i trošenje raonika, špiceva i grudi pluga. Oranje u
Grudve izazvane oranjem suviše suvog zemljišta
16
ruz treba obaviti na dubinu setve, odnosno na 5 – 7 cm, tako
da seme ima što bolje uslove za klijanje, odnosno „mek pokrivač i tvrdu posteljicu“. Prilikom predsetvene pripreme je
naročito važno da zemljište ne bude suviše vlažno; priprema
u ovakvim uslovima sabija zemljište i kvari mu strukturu.
Pravilnom obradom zemljišta možemo sačuvati i do 100 mm
zimske vlage za usev kukuruza.
Za obavljanje predsetvene pripreme, kao i za sve druge
operacije u ratarstvu, treba odabrati kombinovane mašine što
većeg radnog zahvata da bi se smanjilo gaženje i povećao
radni učinak.
SETVA
ovakvim uslovima je obično povezano sa stvaranjem većih
grudvi, tako da ga treba obaviti na manju dubinu, a zatvaranje brazde obaviti nekim težim oruđem
Vreme oranja
Oranje za kukuruz treba obaviti što ranije u jesen, kada
možemo očekivati povoljne uslove vlage za ovu operaciju.
Ukoliko iz nekog razloga (kasni ulazak u posed) oranje moramo obaviti u zimu ili čak u proleće, onda je neophodno
orati što pliće, odnosno tek toliko duboko da se zaoru žetveni
ostatci.
PREDSETVENA PRIPREMA
Osnovni zadaci kvalitetne predsetvene pripreme su čuvanje vlage,ravnanje zemljišta, uništavanje izniklih korova,
poboljšanje vodno – vazdušnog i toplotnog režima zemljišta,
stvaranje uslova za neposredni kontakt semena sa vlažnim
zemljištem. Osim toga, predsetvenom pripremom inkorporiramo mineralna đubriva i stvaramo uslove za efikasnu primenu i delovanje herbicida. Predsetvenu pripremu za kuku-
Sigurno je da je setva kukuruza veoma odgovorna operacija čije se manjkavosti mogu ispraviri samo presejavanjem i
uz velike troškove. Pravilna setva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa kukuruza.
Upravo iz tog razloga želimo da vas podsetimo na nekoliko
važnih činilaca vezanih za ovu operaciju.
Vreme setve
Kukuruz je biljka poreklom iz suptropskih predela
mezoamerike i kao takva ima povećane zahteve prema toploti. Optimalna temperatura zemljišta za setvu kukuruza je
10 – 12 °C, što u našim uslovima nastupa u periodu od 5. do
20. aprila. Ukoliko su ostali uslovi povoljni, seme kukuruza
počinje da klija još na 6 – 8 °C, ali je klijanje pri takvim
uslovima usporeno i neujednačeno, pa upravo iz tih razloga ne preporučujemo setvu kukuruza u martu. Osim toga,
martovska setva nosi rizik od kasnih prolećnih mrazeva koji
mogu oštetiti ili čak potpuno uništiti mlad usev. Suviše kasna, majska setva, nosi rizik od prosušivanja setvenog sloja
i odlaganja klijanja zbog nedostatka vlage. Kasno ponikao
usev skraćuje dužinu vegetacije, odlaže momenat zrelosti i,
po pravilu, ima veću vlagu u žetvi.
17
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Gustina setve
Ostvarivanje optimalnog sklopa u žetvi je osnovni preduslov za ostvarivanje visokog prinosa gajenih biljaka. Broj
biljaka po jedinici površine je prva komponenta prinosa i
veoma je važno da setvom kukuruza na zadato rastojanje
stvorite uslove za željeni broj biljaka u žetvi. Različiti hibridi kukuruza imaju različite biološke osobine i za ostvarenje
prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Iz ovog razloga
je veoma važno da ispoštujete preporučene sklopove proizvođača za svaki hibrid, odnosno da omogućite hibridu da
ostvari maksimalni prinos u datim agroekološkim uslovima.
Smanjenjem gustine setve direktno utičemo na smanjenje
broja biljaka u žetvi, a time i na smanjenje prinosa jer povećanje broja zrna po biljci (povećan klip) najčešće ne može da
nadoknadi smanjen broj biljaka, odnosno nadoknađuje samo
delimično i to kod takozvanih „ear – flex“ hibrida.
Dubina setve
Pravilna dubina setve treba da omogući semenu uslove za
klijanje i nicanje, kao i optimalne uslove za razviće korenovog sistema i produktivnost budućih biljaka. Optimalna dubina setve kukuruza je, na normalnim zemljištima 5 – 7 cm.
Tokom klijanja i nicanja seme troši ograničene rezerve hranljivih materija iz endosperma, tako da setva na veću dubinu i
u hladno zemljište daje oslabljene biljke u početnim fazama
porasta. Osim toga, preduboka setva produžava period od
setve do nicanja i daje neujednačen usev. Setva na dubinu
manju od 4cm se takođe ne preporučuje, jer postoji opasnost
da plitko posejano seme usled isušivanja površinskog sloja
zemljišta ne usvoji dovoljnu količinu vode, produži vreme
do nicanja i nikne vrlo neujednačeno.
18
Naročito je značajno da se setvom ostvarimo ujednačen
željeni sklop, odnosno da željeni razmak između zrna, a time
i budućih biljaka bude što ujednačeniji kako bi biljke imale optimalan prostor za razvoj. Da bi postigli ujednačenost
setve neophodna je apsolutna ispravnost sejalice, ispravan
pritisak u gumama kopirnih točkova i pravilno podešavanje
setvenih apararata, pogotovo skidača
ĐUBRENJE
Kukuruz je biljka koja ima velike potrebe prema hranljivim materijama, jer za vrlo kratko vreme stvara veliku organsku masu i iz zemljišta iznosi veliku količinu mineralnih
materija.
Vreme unošenja i sama količina hraniva se određuju na
osnovu zemljišnih osobina, pre svega mehaničkog sastava i sa-
držaja kalcijum – karbonata. U različitoj literaturi se mogu naći
i različite preporuke za potrebne količine đubriva. Naš savet
je da ukupne količine đubriva odredite isključivo na osnovu
hemijskih analiza zemljišta, a da celokupnu količinu fosfora
i kalijuma zajedno sa 60 – 100 kg azota unesete pod osnovnu
obradu. Preostale potrebne količine azota, određene na osnovu
N-min metode, možete uneti pred setvu. Na ovaj način se postiže optimalan raspored hranljivih materija, pogotovo azota
po profilu zemljišta što stvara povoljne uslove za razvoj korenovog sistema. Važno je napomenuti da samo izbalansirana
mineralna ishrana može obezbediti visoke prinose kukuruza.
Ako planirate đubrenje stajnjakom potrebno je da znate
njegov hemijski sastav i smanjite količine mineralnih đubriva.
Postoji niz ključnih faktora u proizvodnji kukuruza na koje
ne možemo uticati. Naše je da, kao proizvođači, učinimo ono
što je moguće da bi postigli najveći profitabilni prinos. Odabirom semena hibrida vrhunske genetike i semenskih kvaliteta, uz primenu kvalitetne agrotehnike i optimalnog đubrenja i
adekvatne zaštite useva približićemo se maksimalno profitabilnom prinosu u datim uslovima klime i zemljišta, odnosno
rešavanju rubikove kocke proizvodnje kukuruza.
19
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
ODABERITE DKC HIBIRD
NEPOBEDIVI NA
NAJBOLJEM TERENU!
DKC4590 (FAO 310), DKC4795 (FAO 330), DKC5007 (FAO 410), DKC5276 (FAO 480),
DKC5783 (FAO 530), DKC6089 (FAO 590), DKC5707 (FAO 600) i DKC6120 (FAO 620)
Ukoliko se hibridi iz ove grupe nađu u optimalnim uslovima gajenja mogu da ostvare izuzetno visoke – „rekordne“
prinose. Namenjeni su isključivo za kombajniranje u zrnu.
Ukoliko imate kvalitetnu parcelu, dobrih fizičko hemijskih
karakteristika, bogatu humusom i ukoliko želite da postignete rekordne prinose, odaberite jedan od navedenih hibrida iz
ove grupe. Nemojte žaliti ulaganje u ovu proizvodnju, jer će
Vas hibridi iz ove grupe nagraditi izuzetno visokim prinosima.
Morate da znate i to, da hibridi iz ove grupe odlično reaguju na optimalno, pa čak i blago pojačano jesenje i prolećno
đubrenje (što se i vidi u predlogu), kao i na navodnjavanje.
Želimo da napomenemo, da hibridi iz ove grupe loše reaguju
na agrotehničke nedostatke u proizvodnji.
Neki od navedenih hibrida (DKC5783, DKC6089,
DKC5707 i DKC6120) loše reaguju na sušne uslove gajenja i u takvim uslovima proizvodnje će imati redukciju
prinosa. Za lošije uslove proizvodnje predlažemo DKC
hibride iz drugih grupa.
U nameri da ostvarite visoke prinose morate ostvariti preporučeni broj biljaka u jednakom razmaku u redu. Smanjeni
sklop će direktno uticati na smanjenje prinosa.
Naravno, sa ovom grupom hibrida se može praviti i kalkulacija sa nižim ulaganjem u đubriva, ali ne i izostavljanjem.
Tada će se i prinos spuštati u zavisnosti od doza hraniva.
Ipak, sve ostaje na Vama da odredite najbolji balans između ulaganja i planiranih prinosa.
Gospodin Čaba Boršoš iz Adorjana ostvario je rekordni prinos od 14, 272 t/ha suvog zrna sa hibridom DKC5007 i
time zauzeo II mesto na međunarodnom takmičenju koje ogranizuje „Udruženje proizvođača kukuruza“ iz Mađarske
20
ZA VAŠE POTREBE I VAŠU NJIVU
SAVLAĐUJU NAJTEŽE USLOVE
I OPET SU PRVI!
DKC4590 (FAO 310), DKC4608 (FAO 300) i DKC4795 (FAO330)
Ovi hibridi su namenjeni za setvu u najlošijim uslovima
gajenja kukuruza. Namenjeni su isključivo za kombajniranje
u zrnu.
Ukoliko imate parcele teškog sastava - kao što su glinovita, ritska zemljišta ili zemljišta lakog sastava – kao što
su peskuše i ukoliko se vaše parcele nalaze na visokim terenima gde se očekuju sušni uslovi gajenja – onda treba
da koristite DKC hibride iz ove grupe. Molimo Vas da ne
smanjujete preporučeni sklop, iako su u pitanju lošiji uslovi gajenja tj. da ispoštujete zadate razmake u setvi. Biljke
ovih hibrida su specijalno konstruisane da i pored gustog
sklopa bolje podnose sušne uslove u julu i avgustu, kada
se kod kukuruza dešava oplodnja i nalivanje zrna, a to su
kritične faze u gajenju kukuruza, na koje mi ne možemo da
utičemo.
Ukoliko setva kukuruza mora da bude zakasnela u odnosu
na optimalne rokove setve (vodolež, presejavanje, kasne licitacije zemljišta itd...) predlažemo hibride iz ove grupe.
Ovi hibridi se mogu sejati i kao drugi usev, nakon ječma
i u povoljnim godinama sa toplim septembrom i oktobrom
mogu da postignu visoke prinose zrna, dok u godinama sa
kišnim septembrom će biti za silažu.
21
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
ODABERITE DKC HIBIRD
POBEDNICI U TRCI SA PROFITOM!
DKC4590 (FAO 310), DKC4608 (FAO 300), DKC4795 (FAO 330),
DKC5007 (FAO 410), DKC5143 (FAO 430), DKC5170 (FAO 450),
DKC5276 (FAO 480) i DKC5401 (FAO 500)
Poljoprivrednim proizvođačima kukuruz je vrlo značajan
jer zauzima najveće površine u poređenju sa drugim poljoprivrednim usevima u Srbiji.
Mudar izbor je odabrati hibirde kukuruza prilagođene na
razne uslove proizvodnje, jer adaptabilnost hibrida kukuruza
doprinosi stabilnoj performansi u različitim uslovima gajenja.
Namenjeni su isključivo za kombajniranje u zrnu i vrlo
brzo otpuštaju vlagu.
kombajniranjem suvog zrna, bez veštačkog dosušivanja. U
odnosu na druge DKC hibride, nabrojani hibridi će najbolje podneti sve stresne situacije u proizvodnji i neće imati
značajno smanjenje prinosa. Ukoliko se ovi hibridi nađu u
optimalnim uslovima gajenja – kandidovaće se za visoke prinose DEKALB nivoa. Važnost ove grupe hibrida se ogleda u
sušnim godinama za gajenje kukuruza, kada će DKC hibridi
pokazati svoje najveće prednosti i opravdati Vaše poverenje.
Izuzetno široka genetička osnova iz koje se vrši oplemenjivanje DEKALB hibrida kukuruza iznosi DKC Hibride iz ove
grupe na prvo mesto u pogledu adaptabilnosti.
Sa ovom grupom hibrida se vrlo lako ostvaruju prinosi preko 11 i 12 t/ha u proizvodnim uslovima. Česti su primeri da
poljoprivredni proizvođači sa ovim hibridima ostvare i preko
13 t/ha suvog zrna i da im se prilikom prijema na silos ne
odbija trošak za sušenje.
Ovi hibridi bi trebalo da zauzimaju najveće površine na
vašim njivama kukuruza, jer se sa ovim hibridima najmanje
rizikuje u ostvarenju prinosa i možete ostvariti benefit ranim
Molimo Vas da poštujete preporučene razmake u setvi,
kako bi ostvarili optimalne sklopove biljaka u berbi. Smanjeni sklop će direktno uticati na smanjenje prinosa.
22
ZA VAŠE POTREBE I VAŠU NJIVU
TROSTRUKA NAMENA!
DKC6089 (FAO 590), DKC6101 (FAO 610), DKC6120 (FAO 620)
Osnovna namena svih DEKALB hibrida kukuruza je kombajniranje suvog
zrna. Međutim, iz čitave ponude DKC hibrida, jedino hibridi iz ove grupe mogu
da se koriste za branje u klipu i čuvanje kukuruza u čardaku. Pored branja u klipu, ovi hibridi se mogu kombajnirati u zrnu i koristiti za silažu. Osim nabrojanih
hibrida za silažu zrna i cele stabljike može da se koristi i DKC5707.
Ova grupa DKC hibrida, takođe, daje visoke prinose zrna, kao i odlične prinose klipa, gde je odnos šapurike (oklaska) i zrna 88:12, što znači da ćete od 10 t
klipa imati 8,8 t zrna i 1,2 t šapurike. Najvažnije je pravilno odrediti momenat
branja beračima. Obratite pažnju na vlagu zrna, koja pri berbi ne bi trebalo da bude niža od 25%, da ne bi došlo do neželjenog krunjenja, osipanja
zrna, a time i gubitka prinosa. Ukoliko vlaga zrna padne ispod 22%, predlažemo da sačekate neko vreme i da ceo usev kombajnirate u zrnu.
. Tradicionalni način skladištenja kukuruza u kilipu u čardacima je povezan
sa utroškom vremena i velikim manipulativnim troškovima. Prednosti ovakvog
sistema skladištenja: mogućnost skladištenja kukuruza sa većom vlagom i postojanje skladišnog prostora – čardaka korišćenjem DEKALB genetike i niskim
ulganjima prepravke čardaka nestaju u korist skladištenja kukuruza u zrnu.
Profesionalni poljoprivredni proizvođači su se dosetili da na inovativan način
preprave stare čardake korišćenjem jeftinih materijala, a setvom DKC hibrida
kukuruza obezbedili vlagu zrna u žetvi ispod 15% tako da odmah nakon žetve
mogu da sipaju zrno direktno u čardak kroz krovni otvor pomoću pužnog transportera. Setva DKC hibrida kukuruza vam omogućava da skladištite kukuruz na
tradicionalan ili inovativan način.
Predlažemo da promenite sistem
skladištenja kukuruza
Probajte ovako...
Prepravljen čardak za čuvanje zrna
kukuruza
Uštedite novac, vreme i uskladištite više kukuruza (vlaga zrna max 15%)
23
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC4590
10
10
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
9
Tolerantnost
na sušu
8
Početni
porast
9
Rani hibrid bez kompromisa
u prinosu!
8
Čvrstina
stabljike
fao 200
Korenov
sistem
300
400
500
Namenjen je za kombajniranje u
zrnu.
Od nekoliko godina u nazad ovaj hibird
je postao vrlo popularan kod poljoprivrednih proizvođača iz našeg regiona.
Srednje visok do visok hibrid, koji se odlikuje odličnom adaptabilošću i visokim
potencijalom za prinos. Omogućava ranu
berbu i obezbeđuje vreme za optimalan
rok za pripremu zamljišta za jesenje useve. DKC4590 pruža ratarima sigurnost
u proizvodnji! U slučaju kasne, aprilske
setve, ovaj hibrid će najbrže nadoknaditi
izgubljeno.Svi ratari koji poseduju mogućnost zalivanja useva, treba da se odluče za ovaj hibrid u postrnoj setvi (nakon
žetve graška, ili ječma) jer će Vam u optimalnim rokovima žetve, pružiti kvalitetno
zrno, silažno zrno, ili silažu cele biljke!.
umereno
intenzivno
Preporučeno vreme setve
15
.04
10.0
4.
05.04.
4.
STANDARD
Srem
Potrebe za đubrenjem
.
4.
DKC4590
Banat
80
40
.0
20
Bačka
70
1000 biljaka/ha
25.0
sa konkurencijom
60
50
srednje
t/ha
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda Prosek 9 ogleda
Preporučeni sklop
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
Rezultati ogleda u 2012. godini
.
5
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
24
.
.05
15
DKC4795
10
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
10
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
10
Prijatno će Vas iznenaditi
brzim otpuštanjem vlage
i visokim prinosom!
10
Korenov
sistem
Čvrstina
stabljike
fao 200
300
400
500
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu.
Hibrid nove DEKALB generacije.
U svega par godina postao je vrlo
popularan u celom evropskom regionu, zbog svoje izuzetne fleksibilnosti na različite uslove gajenja.
Stablo je nisko, tanko i vrlo elastično. DKC4795 u dobrim uslovima proizvodnje može da postigne
rekordne prinose. Omogućava
ranu berbu i može se koristiti kao
postrni usev.
Rezultati ogleda u 2012. godini
Preporučeni sklop
60
50
7
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
srednje
4
3
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
05.04.
4.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC4795
Prosek 9 ogleda
Srem
.0
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
70
1000 biljaka/ha
.
.05
15
5.
20.0
25.25.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
25
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC4608
10
8
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
9
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
10
Čvrstina
stabljike
NO
VO
Zlatno zrno!
10
fao 200
Korenov
sistem
300
400
500
Namenjen je za kombajniranje u zrnu.
Hibrid najnovije DEKALB generacije. Rani hibrid sa
viokim potencijalom za prinos. Srednje visok hibrid
sa izuzetno čvrstim stablom i dobrim početnim porastom. Polutvrdunac sa kvalitetnim i atraktivnim
zrnom, pogodnim za ljudsku ishranu. U odnosu na
druge DEKALB hibride, DKC4608 nešto sporije otpušta vlagu, ali zbog izuzetno čvrste stabljike može
sačekati kasnije rokove žetve sa hibridima iz grupe
FAO 400. Takođe, može Vam pružiti kvalitetnu silažu
zrna.
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
70
1000 biljaka/ha
80
40
srednje
Potrebe za đubrenjem
umereno
intenzivno
Preporučeno vreme setve
4.
05.04.
4.
.04
10.0
.
4.
STANDARD
15
.0
20
DKC4608
Prosek 9 ogleda
Srem
25.0
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Preporučeni sklop
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
26
DKC5007
10
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
8
Tolerantnost
na sušu
Sa ovim hibridom
punite do vrha!
8
8
9
Početni
porast
Čvrstina
stabljike
Korenov
sistem
fao 200
300
400
500
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu.
Hibrid nove DEKALB generacije,
namenjen za intezivne uslove gajenja sa vrlo stabilnim performansama u različitim uslovima gajenja. Stablo je srednje visoko sa
ereaktivnim listovima. DKC5007 je
idealan hibrid za kombajniranje u
zrnu zbog svih svojih karakteristika,
a pogotovo zbog brzog otpuštanja
vlage. Ovo je hibrid koji može da
donese vrlo visoke i rekordne prinose u dobrim uslovima gajenja.
Prilikom kombajniranja suvog zrna
DKC5007 će imati vrlo mali procenat loma i nečistoće.
Rezultati ogleda u 2012. godini
Preporučeni sklop
60
7
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
srednje
3
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
4.
05.04.
.
.04
.04
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5007
Prosek 9 ogleda
Srem
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
70
1000 biljaka/ha
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
27
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC5143
8
Potencijal
za prinos
10
Otpuštanje
vlage
9
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
8
Čvrstina
stabljike
Niska vlaga, rana berba,
odlična adaptabilnost!
9
Korenov
sistem
fao 200
300
400
500
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu.
U svim regionima gde se gaji je vrlo
popularan, spada u srednju grupu
zrenja; bujnog habitusa, vrlo je efikasan u ranom porastu. Stablo je
srednje visine i vrlo elastično, tako
da odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji izazivaju poleganje.
Ako želite hibrid kukuruza koji će
vam dati solidan i stabilan prinos sa
nižom vlagom zrna, DKC 5143 je
pravi izbor za Vas!
Rezultati ogleda u 2012. godini
Preporučeni sklop
60
7
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
srednje
3
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
4.
05.04.
.
.04
.04
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5143
Prosek 9 ogleda
Srem
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
70
1000 biljaka/ha
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
28
.
.05
15
DKC5170
9
Potencijal
za prinos
9
10
Otpuštanje
vlage
Tolerantnost
na sušu
10
Početni
porast
Prilagodljiv!
9
9
Čvrstina
stabljike
Korenov
sistem
fao 300
400
500
600
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu.
Solidno podnosi loše uslove, ali
mnogo efikasniji u dobrim uslovima gajenja. Vrlo je rasprostranjen
i omiljen proizvođačima u svim regionima gajenja. Stablo je srednje
visine i vrlo elastično, tako da odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar)
koji izazivaju poleganje. DKC5170
je idealan hibrid za kombajniranje
u zrnu zbog svih svojih karakteristika, a pogotovo zbog brzog otpuštanja vlage. Ovo je hibrid koji
može da donese vrlo visoke prinose u dobrim uslovima gajenja, dok
je u sušnim uslovima pokazao izuzetnu stabilnost.
Preporučeni sklop
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
70
1000 biljaka/ha
80
40
srednje
Potrebe za đubrenjem
umereno
intenzivno
Preporučeno vreme setve
4.
05.04.
.
.04
.04
15
10.0
.
4.
STANDARD
20
DKC5170
Prosek 9 ogleda
Srem
25.0
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
8
7
6
5
4
3
2
1
0
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
29
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC5276
10
Potencijal
za prinos
8
Otpuštanje
vlage
10
Tolerantnost
na sušu
10
Početni
porast
10
Čvrstina
stabljike
Šampion!
10
Korenov
sistem
fao 300
400
500
600
Namenjen je za
kombajniranje u zrnu.
Vrhunskom
adaptabilnošću lako zadovoljava
zahteve
poljoprivrednih
proizvođača, zbog čega je
vrlo rasprostranjen. Prilikom kombajniranja suvog
zrna DKC5276 će imati
vrlo mali procenat loma i
nečistoće. Vrlo fleksibilan
hibrid u različitim uslovima
gajenja. U okviru svoje
grupe zrenja je najprinosniji i među prvima po brzini otpuštanja vlage.
Preporučeni sklop
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
7
80
40
6
Potrebe za đubrenjem
5
srednje
4
3
umereno
2
Preporučeno vreme setve
1
.04
4.
05.04.
4.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5276
Prosek 9 ogleda
Srem
.0
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
70
1000 biljaka/ha
.
0
05.2
05.25.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
30
.
.05
15
Najraniji hibrid
u FAO grupi 500,
prinosan
i adaptabilan!
DKC5401
9
10
Otpuštanje
vlage
Tolerantnost
na sušu
8
Početni
porast
10
10
Čvrstina
stabljike
Korenov
sistem
fao 300
400
500
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu.
Predstavnik najnovije DEALB genetike, hibrid DKC5401 je novi najraniji
hibrid FAO 500 grupe. Odlikuje se
niskim i veoma čvrstim stablom sa
erektivnim listovima. Klip je cilindričan sa 18 do 20 redova tamno
žutog zrna. Hibrid DKC5401 ima
izuzetno visok potencijal za prinos
i vrlo dobru tolerantnost na stres.
Zbog malog habitusa dobro podnosi nešto gušće sklopove od ostalih hibrida svoje grupe. U odnosu
na većinu DEKALB hibrida kukuruza
DKC 5401 ima nešto sporiji početni
porast zbog čega Vam preporučujemo da ne žurite sa setvom, već da je
obavite sredinom optimalnog roka.
Javasolt tõszám:
Rezultati ogleda u 2012. godini
Preporučeni sklop
60
7
50
70
1000 biljaka/ha
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
srednje
t/ha
600
3
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
05.04.
.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5401
Prosek 9 ogleda
Srem
.04
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
9 Potencijal
za prinos
NO
VO
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
31
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC5783
10
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
6
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
8
Vrhunski hibrid
velikih zahteva!
9
Čvrstina
stabljike
Korenov
sistem
fao 400
500
600
700
Namenjen za kombajniranje u zrnu.
Srednje visok sa odlično izbalansiranim odnosom između visine biljke i visine do klipa. DKC5783 je vrlo
rodan hibrid. Biljka ima fantastično ukorenjavanje i
jak koren, kao i elastično stablo što ovom hibridu
daje visoku otpornost na lom i poleganje. Zrno je tolerantno na mehaničko habanje, te se teže lomi, niskog je sadržaja linoleinske kiseline te je izrazito povoljan za tov svinja, pogotovo, ako je tov namenjen
za dobijanje kvalitetnih šunki. Ukoliko imate parcelu
dobrog kvaliteta zemljišta i želite da postignete visok
prinos, nemojte žaliti ulaganja u proizvodnju, jer će
Vam ovaj hibrid sve to višestruko vratiti, prinosom i
kvalitetom zrna.
DKC 5783 je FORMULA 1 među našim hibridima,
traži puno, a daje mnogo više.
Javasolt tõszám:
Rezultati ogleda u 2012. godini
Preporučeni sklop
6
60
50
5
80
40
4
Potrebe za đubrenjem
srednje
3
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5783
Prosek 9 ogleda
Srem
.04
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
t/ha
70
1000 biljaka/ha
05.04.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
32
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
DKC6089
9
9
8
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
Tolerantnost
na sušu
10
Početni
porast
9
Srednje kasni hibrid
visokog prinosa zrna,
pogodan i za berbu u klipu!
8
Korenov
sistem
Čvrstina
stabljike
fao 400
500
600
700
Namenjen je za kombajniranje u zrnu i branje u
klipu. Solidno podnosi loše uslove, ali mnogo efikasniji u dobrim uslovima gajenja. Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste sigurni hoćete
li usev skidati u zrnu ili u klipu, DKC6089 je odličan
izbor za Vas.
Skidanje useva u klipu (branje) treba obavljati kada
je vlaga zrna od 24 do 27% .
Preporučeni sklop
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
3
srednje
t/ha
70
1000 biljaka/ha
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
4.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC6089
Prosek 9 ogleda
Srem
.0
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
7
05.04.
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
33
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC5707
9
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
9
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
Za visoke prinose
zrna i silažu!
9
8
Čvrstina
stabljike
Korenov
sistem
fao 400
500
600
700
Namenjen za kombajniranje
u zrnu i silažu.
Visok sa odlično izbalansiranim
odnosom između visine biljke
i visine do klipa. Hibrid nove
DEKALB generacije sa odličnim
proizvodnim karakteristikama.
U dobrim uslovima gajenja
možete da očekujete visoke
prinose zrna i zelene mase za
silažu.
Preporučeni sklop
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
3
srednje
t/ha
70
1000 biljaka/ha
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
4.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC5707
Prosek 9 ogleda
Srem
.0
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
7
05.04.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
34
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
DKC6101
10
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
10
10
Tolerantnost
na sušu
Početni
porast
Kasni hibrid višestruke namene:
visok prinos, pogodan za berbu
u klipu i siliranje!
10
Čvrstina
stabljike
10
Korenov
sistem
fao 400
500
600
700
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu i branje u klipu.
Dobro podnosi loše uslove, ali
mnogo efikasniji u dobrim uslovima gajenja. Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste
sigurni hoćete li usev skidati u zrnu
ili u klipu, DKC6101 je odličan izbor za Vas.
Skidanje useva u klipu (branje) treba obavljati kada je vlaga zrna od
23 do 26% vlage.
Javasolt tõszám:
Preporučeni sklop
60
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
3
srednje
t/ha
70
1000 biljaka/ha
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
4.
05.04.
.
.04
.04
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC6101
Prosek 9 ogleda
Srem
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
7
Rezultati ogleda u 2012. godini
.
.05
15
5.
20.0
25.05.
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
35
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
DKC6120
10
9
Potencijal
za prinos
Otpuštanje
vlage
9
Tolerantnost
na sušu
9
Početni
porast
Za dobre uslove gajenja,
višestruke namene i može se
čuvati u čardaku!
8
Čvrstina
stabljike
10
Korenov
sistem
fao 400
500
600
700
Namenjen je za kombajniranje
u zrnu i branje u klipu.
Srednje visoka-visoka biljka sa
uspravno postavljenim listovima
i izraženim «stay green» efektom.
Pravi je predstanik FAO grupe 600
sa najvećim potencijalom za prinos. DKC6120 ima krupne klipove,
sa čvrstom šapurikom – kočankom
i zbog toga može se koristiti za berbu u klipu pri vlagi 23-27%.
Visok sadržaj hranljivih materija u
zrnu čine ga ukusnim za stoku, pogotovo za svinje i živinu
Preporučeni sklop
Rezultati ogleda u 2012. godini
60
50
6
80
40
5
Potrebe za đubrenjem
4
3
srednje
t/ha
70
1000 biljaka/ha
2
umereno
1
Preporučeno vreme setve
.04
4.
05.04.
.
STANDARD
15
10.0
.
4.
DKC6120
Prosek 9 ogleda
Srem
.04
20
Prosek 6 ogleda Prosek 12 ogleda Prosek 17 ogleda
sa konkurencijom
Bačka
Banat
25.0
0
intenzivno
30.04.
05.0
5.
10
.05
.
7
.
.05
5.
20.0
25.05.
15
Podaci su napisani na osnovu grupe zrenja hibrida kukuruza i raspoloživih rezultata sa oglednih polja. Generalno vreme setve zavisi
od temperature zemljišta i vremenskih uslova
36
Kratak osvrt na vremenske uslove
od 2007. do 2012. godine
DEKALB hibridi kukuruza se u Srbiji na tržištu nalaze od
2008. godine, a prvi zvanični komercijalni ogledi su postavljeni 2007. Tokom šest godina postavljanja komercijalnih
ogleda i praćenja prinosa hibrida na proizvodnim parcelama
smo potvrdili činjenicu da je svaka godina posebna i da svaka godina nosi svoje specifičnosti, te da se najbolji prinosi ostvaruju na parcelama gde je primenjena najkvalitetnija
agrotehnika, izbalansirana mineralna ishrana i kvalitetna zaštita. Osim ekstremno vlažne 2010. svih prethodnih godina
smo imali deficit vlage u nekom periodu i u tim godinama
su najveće prinose kako u ogledima tako i na proizvodnim
parcelama davali hibridi iz ranijih FAO grupa. U našim proizvodnim uslovima nepovoljni vremenski uslovi obično nastupaju tokom jula i avgusta tako da rano posejani hibridi
ranijih FAO grupa prolaze kritične faze pre ovog perioda i
obično uspevaju da ostvare najbolji prinos sa niskim sadržajem vlage u zrnu. Tako su hibridi iz FAO 600 grupe dali
najbolje prinose samo u 2010. godini, dok je četiri godine
najviši prinos ostvarivan sa hibridima iz ranijih FAO grupa;
ovo je bilo naročito izraženo 2007. kada smo najveće prinose
ostvarivali sa hibridima iz FAO grupa 200 - 400. Može na
prvi pogled delovati paradoksalno da su u „normalnim“ godinama kao što su bile 2008. i 2009. najveće prinose ostvarivali hibridi iz FAO grupa 300 i 400, a da su se u sušnoj 2011.
među najboljima našli i kasniji hibridi iz FAO 500 grupe. Na
sreću, 2010. godina nam je ostavila velike količine vlage u
zemljištu za proizvodnu 2011. i na parcelama na kojima je
konzervacija zimske vlage bila uspešna, a đubrenje izbalansirano ni u tako suvoj godini nisu izostali visoki prinosi, čak
ni sa hibridima duže vegetacije.
Svaka proizvodna godina pred semenske kuće postavlja
nove izazove. Visoke prinose u 2007. godini je donela istovremena polinacija i svilanje, odnosno momenat oplodnje, a
u 2008. i 2009. dobro razvijen korenov sistem koji je omogućio nalivanje zrna tokom suše u julu i avgustu. U toku proizvodne 2010. godine je u izrazito kišnim i hladnim uslovima
u aprilu i maju trebalo imati visoke semenske kvalitete za
ostvarivanje zadatog sklopa i hibride koji odlično otpuštaju vlagu tokom kišnog septembra i oktobra. Sinhronizacija
između metličenja i svilanja i moćan korenov sistem koji je
pomogao nalivanju zrna tokom avgusta su doneli visok prinos i 2011. godine.
Svih ovih godina, od 2008. na ovamo superiorna genetika i vrhunski semenski kvaliteti DEKALB hibrida kukuruza
su našim proizvođačima davali preduslove za ostvarivanje
stabilno visokih, a na parcelama gde je primenjena vrhunska agrotehnika i gde su uslovi klime bili imalo povoljniji i
rekordnih prinosa. DEKALB je u svakoj godini donosio 1030% veći prinos u odnosu na druge hibride i time osvajao
srca poljoprivrednih proizvođača. Svih pomenutih godina
ovi procenti većih prinosa su iznosili od 1 t/ha, pa i do 3,5 t/
ha, dok se u 2012. cela prednost svela na svega nekoliko stotina kilograma, ali opet za 10-30% više od konkurencije, što
potvrđuju i zvanični rezultati Ministarsta Poljorivrede.
37
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Vremenski uslovi u 2012. godini!
„Verujem
Ukoliko bi trebalo zamisliti nepovoljniju godinu za proilo sejati kukuruz
da
je 2012. bila
zvodnju kukuruza, teško bi bilo izmisliti nepovoljnije uslove
ređe, odnosno ići
“sušnija” i od 2000. 2003.
od onih koje smo imali 2012. godine.
na manje skloi 2007. godine.“
pove, da bi se na
Često se navodi činjenica da je elementarna katastrofa koja
Mihajlo
Belanji,
taj
način ostvarili
je zadesila region Jugoistočne Evrope samo nastavak suše iz
Pivnice
veći
prinosi. Ne
2011. godine. U tom smislu, može se reći da je period 2010
treba
ići
daleko u na– 2012 na neki način ekvivalentan periodu 2001 – 2003, mezad
i
sagledati
da su u
đutim značajno ekstremniji i po suficitu padavina 2010. i po
prethodne
2
godine
koje
su bile
nepovoljnim uslovima 2012.
povoljne
za
proizvodnju
kukuruza,
najveći
prinoNepovoljni vremenski uslovi koji su uslovili elementarnu
si
postizani
upravo
pri
najvećim
gustinama.
Rezultati
katastrofu u 2012. godini počeli su još u toku septembra 2011,
sa temperaturama koje su bile u proseku 40C više sa svega ogleda ove godine su pokazali da nema pravila da se u suš40 – 60 % padavina u odnosu na višegodišnji prosek, i in- noj godini, veći prinosi postižu setvom na veće rastojanje.
deksima vlažnosti zemljišta koji su već tada ukazivali na jaku Opšti zaključak bi bio da gustinu setve treba prilagoditi svasušu. Nepovoljni vremenski uslovi, sa deficitom padavina su kom hibridu ponaosob, zatim uslovima parcele (plodnost,
reljef), prosečnim klimatskim
se nastavili i u toku oktobra i pogotovo novembra, u toku
regionima, i poznatim
„Ove
kojeg smo imali svega do 5 mm padavina. Ovaj deficit
činjenicama u proleće
padavina je uslovio da kraj prve dekade novembra
godine je izostao i efekat
pre setve ( rezerve
dočekamo sa svega 10-15 mm rezervi vlage u zepodzemnih voda. 2012. godina je
vlage u zemljištu,
mljišnom sloju do jednog metra.
bila gora i od 2007 i 2003. sa višim temperaspored azota po
raturama i sa manje padavina. Čudi me
Sigurno je da smo već u tom trenutku osnovano
profilu)
i na kraju
da smo imali i ovolike prinose.“
mogli da pretpostavimo da će rezerve zimske vlakrajeva vrlo je bitna
ge biti značajno manje od onih koje nam je ostavila
Žižakov Tošica, Zmajevo
i procena proizvođa2010. godina, ali smo se vođeni iskustvom sa ranijim
ča kakvi će vladati uslosušnim godinama odlučili da ne smanjujemo previ proizvodnje, jer proizvodnja
poručenu gustinu sklopa, odnosno da proizvopod vedrim nebom još uvek u velikoj meri zavisi od ćudi
đačima preporučimo gustine setve za koje su
prirode.”
DEKALB hibridi kukuruza oplemenjivani.
Da u tim preporukama nismo pogrešili, svedoči i zaključak
Varga Damir dipl.inž. poljoprivrede
ogleda sa gustinama setve kukuruza koji su izvele poljoprivredne stručne i savetodavne službe AP Vojvodine:
-kompletne rezultate ogleda sa citiranim
zaključkom možete preuzeti na:
„Tokom godine kada je već bilo izvesno da je suša uzela
http://www.pss-subotica.rs/dokumenti/REZULTATI%20
danak u prinosu kukuruza, mogli su se čuti razni komentari,
izmenu ostalih vođene su i polemike o tome da li je treba- OGLEDA%20SA%20KUKURUZOM%20GUSTINE.pdf
Prinos (t/ha) sveden na 14% vlage
Prinos tri ispitivana hibrida zavisno od gustine setve
5
DKC4795
DKC5007
DKC5276
4,5
4
3,5
3
2,5
2
60
38
70
80
90
Gustina setve (1.000 biljaka/ha)
100
Do sličnih zaključaka smo došli i prilikom izvođenja ogleda
Mart 2012 ponovo donosi značajan deficit padavina sa
sa gustinama setve na makroogledu u Inđiji. Na tom lokalitetu temperaturama i do 230C i početak isušivanja površinskog
smo postavili ogled sa 5 gustina setve, od 60 do 100 hiljada sloja zemljišta, pogotovo u Bačkoj, pa pojedini poljoprivredbiljaka po hektaru, sa tri hibrida. Poređenje prostih proseka ni proizvođači odlučuju da seju kukuruz već krajem marta, sa
nam pokazuje da je najveći prinos postignut sa sklopovima idejom da „uhvate vlagu“ u slučaju da se ponovi scenario iz
od 70 000 do 80.000 b/ha, što su i preporučeni sklopovi ispi- 2003, sa ekstremno suvim prolećem.
tivanih hibrida za nepovoljne uslove gajenja. Potpuno svesni
Vremenski uslovi u toku aprila, međutim, nagoveštavaju
činjenice da se na osnovu jednog ogleda na jednom lokalitetu normalnu i rodnu godinu. Gotovo svakodnevne kiše su znau jednoj godini ne mogu izvlačiti nikakvi zaključci ipak ne čajno popravile stanje vlažnosti površinskog sloja zemljišta,
možemo da ne primetimo ozbiljne nelogičnosti dobijenih re- i u velikoj meri ometale setvu kukuruza. Tokom aprila u pozultata i zaista je teško ne složiti se sa gospodinom Damirom jedinim regionima dolazi i do pojave prizemnih mrazeva koji
Vargom iz PSS Subotica, odnosno sa njegovim zaključkom nepovoljno deluju na sve kulture, a pogotovo useve šećerne
nakon analize rezultata sličnog ogleda.
repe, tako da je veliki procenat površina pod ovom biljnom kulturom presejan. Nažalost, ni ove padavine
Obilne padavine tokom prve, a
nisu bile raspoređene podjednako na celoj teripogotovo druge dekade decem„U početnom poratoriji Vojvodine, najmanju količinu padavina je
bra su u izvesnoj meri popravile
stu kukuruz se dosta mudobio sever Bačke.
nepovoljno stanje vlažnosti zečio, bio je crvene boje.“
mljišta, ali je značajno povećaPrva dekada maja je donela relativno toplo i
Andrija Ivanković,
nje rezervi zimske vlage doneo
suvo
vreme na celoj teritoriji vojvodine, uslovi
Subotica
tek februar sa udvostručenim
temperature i padavina su bili na nivou višegoprosečnim količinama padavina i
dišnjeg proseka. U drugoj i delimično trećoj dekadi
snežnim pokrivačem do 50 cm.
maja došlo je do naglog zahlađenja, praćenog
obilnijim padavinama.
Povećana vlažnosti površinskog sloja zemljišta u prvim fazama rasta i razvića biljaka kukuruza uslovili su razvoj korenovog sistema u plićem sloju zemljišta, a
hladno vreme u toku maja usporenje rasta, crvenilo poniklih
biljaka i skraćenje internodija, pogotovo u kombinaciji sa
primenjenim herbicidima.
Početak juna 2012. su obeležile temperature neznatno više
od višegodišnjeg proseka i deficit padavina od 10 mm u Bečeju do 30 mm u Banatskom Karlovcu. Uslovi su pogodovali
razvoju i intenzivnom porastu biljaka. Drugu i pogotovo treću dekada juna su obeležile visoke temperature, prosečno i
do 3.80C više u odnosu na višegodišnji prosek. Ovaj toplotni
Mesečne količine padavina (mm) u 2012. godini
u odnosu na višegodišnji prosek (SO, KI, NS, SM, vš)
140
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
120
100
80
60
40
20
0
2012
Višegodišnji (1981-2010)
39
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
udar je bio praćen nedostatkom padavina, svega
-64% od višegodišnjeg proseka.
„Mi smo imali
Trend visokih temperatura i nedovoljnih pasreće da nam u Riđici paddavina se nastavio i u prvoj dekadi jula, sa ekne kiša koja je bila praćena grastremno povećanim temperaturama i do 70C u
dom. To nam je puno pomoglo.“
odnosu na višegodišnji prosek.
Danko Brajković,
Dokaz da je u ovako ekstremnim uslovima
Riđica
svaka kap kiše dragocena je i činjenica da je okolina Novog Sada dobila svega 10 mm padavina
u prvoj dekadi jula, za razliku od većeg dela Vojvodine koji tu kišu nije dobio, što je omogućilo
prinose od preko 9 t/ha u ogledima u Kisaču.
Ovakvi vremenski uslovi u periodu kada biljka kukuruza
ima najveće potrebe za vodom (pred metličenje, odnosno
svilanje) uslovili su ubrzano odbacivanje najpre donjih, a
potom i gornjih listova, sa ciljem da se smanji transpiraciona površina i da se transportuju hranive materije iz listova u
klip i metlicu, kojima je u tom momentu
hrana i voda bila neophodna radi
„Ove
godine je predusev
odlučivao o prinosu, na repištima ni sa DEKALB hibridima
nije bilo roda, a na sojištu sam imao
preko 10 t/ha (60 meteri).“
Ištvan Gažo,
Ruski Krstur
formiranja budućeg prinosa. Ove, obično uspešne,
strategije borbe sa nepovoljnim vremenskim
uslovima nažalost na pojedinim lokalitetima
nisu bile dovoljno efikasne u 2012. godini. Šok
naglog prelaza iz vrlo niskih temperatura druge dekade maja
u ekstremno visoke temperature koje su nastupile neposredno pred metličenje je na pojedinim parcelama i u pojedinim
Srednje mesečne temperature (0C) u 2012. godini
u odnosu na višegodišnji prosek (SO, KI, NS, SM, vš)
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
temperature 0C 2012
40
Višegodišnji (1981-2010)
Avgust
Septembar
regionima bio toliko jak da biljke kukuruza nisu donele ni
metlicu ni zametak klipa. Ove pojave su bile, po pravilu, naročito izražene na parcelama gde su predusevi bili šećerna
repa i suncokret, odnosno oni predusevi koji su naročito isušili zemljište u toku jeseni 2011.
Naime, pojavljivanje metlice iz vršnih listova, kao i pojava
klipa iz pazuha lista zahteva od biljke kukuruza veliku količinu energije, a time i agroekološke uslove što bliže optimumu. Nakon završetka faze intenzivnog porasta, koja je zbog
visokih temperatura protekla ubrzano, biljka je potrošila zemljišne resurse najbliže korenu, a plitko razvijeni korenov
sistem nije imao dovoljno veliku asimilacionu površinu u
dubljim slojevima zemljišta za snabdevanje biljke i prelazak
u generativnu fazu. S druge strane vazdušna suša i visoka
temperatura je izazvala uvrtanje i skupljanje listova uz stablo
sa ciljem smanjenja transpiracione površine, što je dodatno
fizički onemogućavalo pojavu generativnih organa. Jedan od
razloga za ovakvo ponašanje biljaka je i taj što visoke temperature nisu „pržile“ kukuruz samo u toku dana; već i
„Sve je
tokom noći nije dolazilo do značajnog osveženja sa
bilo lepo dok nije krenupovećanjem relativne vlažnosti vazduha, tako da
la suša! Početkom avgusta sam presu neki usevi ostali neobično niski. Pogotovo
stao da obilazim njive. Donje lišće je bilo
teško su stres podneli usevi koji su već prošli
totalno suvo, a gornje je počelo po krajevima
kroz stres uzrokovan niskim temperaturama.
da
se suši. U životu nisam video tako loš kukuruz.
Svi usevi kukuruza koji su se zbog vremeMeđutim,
na kraju sam imao 7,5 t/ha sa hibridom
na setve ili genetskih osobina našli u prelazu
DKC5276.
I kada je vršen kukuruz, stabiljka
iz hladnih u tople uslove u kritičnom periodu
je
bila
zelena.“
pretrpeli su i najveća oštećenja. Nakon prolaska
Dragan Đurđev, Dolovo
kroz kritične faze različiti hibridi su se različito i
za su sve hranljive
ponašali. U ovom periodu su se jasno izdiferencirali
materije povukli iz
usevi kukuruza sa zelenim i sa bledo zelenim/žutim
lista i stabla u klip. U polistovima. Zeleni su čuvali boju, a žuti su čuvali
jedinim slučajevima su svega tri ili
prinos. Neki su zadržali zelenu boju, ali bez
četiri zelena lista bila dovoljna da DEKALB hibrid kukuruza
klipa ili bez zrna. DEKALB hibridi kukurunalije zrno u oplođenom klipu i da zadovoljavajući prinos. Oni
Srednje dekadne temperature i količine padavina (mm) u 2012. godini u periodu maj - avgust u odnosu
na višegodišnje proseke za devet mernih stanica u Vojvodini (SU, KI, SO, BČ, ZR, NS, VŠ, BK, SM)
30
160.00
140.00
25
120.00
20
C)
o
100.00
80.00
Padavine (mm)
15
60.00
Prosečne temperature (
10
40.00
5
20.00
0
I
II
Maj
III
I
II
III
Jun
I
II
Jul
Suma padavina 2012.
Srednje temperature 2012.
Višegodišnji prosek temperatura
Višegodišnji prosek padavina
III
I
II
III
0.00
Avgust
41
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
hibridi koji su kasnije izbacivali metlicu
tici, što je dodatno umanjilo prinos ove kulture.
„Bilo
i klip su najčešće imali velike probleLet prve generacije kukuruznog plamenca je, u
je puno nečistoća u
me u oplodnji, uzrokovane visokim
odnosu na prošlu godinu počeo desetak dana
kukuruzu od napada bolesti
temperaturama i niskom relativnom
ranije, sa nešto manjom brojnošću. Druga
i štetočina. Telad i prasići imaju
vlažnošću vazduha.
generacija plamenca, čije larve obično propuno problema sa dijarejom.“
uzrokuju veća oštećenja na biljkama kukuUslovi visokih temperatura su u
Sava Krstanović,
ruza
je počela let krajem prve dekade jula, a
toku juna i jula meseca pogodovali
Laćarak
u
toku
treće dekade dostigla dvostruko veće
i štetočinama na kukuruzu, pre svega
vrednosti
u odnosu na 2011. godinu, kada je
kukuruznom plamencu i kukuruznoj zlapik leta imaga dostigao maksimum u prvoj
dekadi avgusta. Očigledno je da su visoke
temperature u toku juna i jula meseca dovele do bržih akumulacija temperature, ranije pojave i veće
brojnosti ove štetočine. Na pojedinim područjima je intenzitet napada ove štetočine bio toliko jak da se pretpostavlja da
je odgovoran za 20 – 40% umanjenja prinosa kukuruza.
Prvi toplotni udar je na teritoriji Vojvodine praktično trajao od kraja juna do polovine zadnje dekade jula, više od 25
dana. Osveženje sa padavinama koje su došle tokom zadnje
dekade jula je uspelo da samo delimično pomogne i to samo
onim usevima koji su gajeni na najkvalitetnijim zemljištima i
u uslovima pune agrotehnike, na ranije obrađenim parcelama
sa povoljnijim predusevima na kojima je konzervacija vlage
u toku jeseni i zime 2011/12. bila uspešnija.
42
“Ove
godine je orijentacija redova na istoj parceli, sa istim hibridom DKC5783
pravila razliku u prinosu i do 2
t/ha.”
Atila Nađ, Kula
Ovakvi uslovi u perioNa teritoriji Vojvodine je žetva kukuruza počela već podu kada usevi kukuruza četkom septembra, da bi se na većini parcela i završila u
prelaze iz vegetativne u toku meseca, odnosno, praktično sav kukuruz u Vojvodini
generativnu fazu razvo- je bio požnjeven do kraja prve dekade oktobra. Visoke temja su na velikom broju perature i smanjena količina padavina u ovom periodu su
parcela doveli do pojave omogućile ubrzano otpuštanje vlage iz zrna, tako da je na
neuobičajeno velikih razli- većini požnjevenih parcela sa DEKALB hibridima kukuruka u prinosu u okviru
za sadržaj vlage bio ispod ili u najranijim
iste parcele, zavisno
od primenjene agrorokovima žetve tek nešto
tehnike ne samo u 2011. i
2012. već i u
iznad 14%.
„Nadam
ranijim godinama. Nije redak slučaj da prinosi na
Anomalije
se da se ovakva godina
istoj parceli, mereni kombajnima koji imaju tu
koje su pratile
neće ponoviti. Ovo je čudo! Ja sa 35
mogućnost, variraju od 0 do preko 8 t/ha, zaviproizvodnju
godina radnog iskustva u poljoprivredi nisno od mikro reljefa. Takođe se na pojedinim
kukuruza
sam doživeo ovako dug period visokih temperalokalitetima događalo da prinosi kukuruza u
2012. gotura bez kiše u kritičnim mesecima za kukuruz.
istom ataru variraju od 2 do preko 10 t/ha,
dine su na
Nije problem bio u sklopu nego u ekstremnoj suši
zavisno od samo jednog lokalnog pljuska u
s
pecifičan
koja nas je zadesila.“
kritičnom periodu.
način
ilustro
Stanko Cvijetić – PP Mitrosrem,
Uslovi visokih temperatura i izuzetno niske
vali i stručnja
Veliki Radinci
količine padavina se nastavljaju i tokom avgusta
ci iz Ministarstva
2012. Prva i treća dekada avgusta beleže temperapoljoprivrede, kad
ture 40C više u odnosu na višegodišnji prosek,
su odlučili da zbog niskih
sa marginalnim količinama padavina. Ovaprinosa, u okviru statističke greške, u
kvi uslovi u toku avgusta naročito neporezultate strip ogleda Ministarstva poljoprivrede ne uvrvoljno deluju na kukuruz koji je u fazi nalista lokalitete Sombor i Sremska Mitrovica, kao i da ne
vanja zrna, tako da čak ni oni usevi koji su uspešno prebrodili objave prosečne prinose za hibride na četiri požnjevena
period oplodnje, nemaju dovoljnu količinu vode da uspešno lokaliteta zbog neujednačenosti i nelogičnosti dobijenih
rezultata.
naliju zrno, što je dovelo do daljeg umanjenja prinosa.
43
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Raspored DKC ogleda u 2012. godini
Prikazani rezultati ogleda dobijeni su merenjem prinosa
sa njiva poljoprivrednih proizvođača. Na ogle-dnim parcelama je primenjena ista agrotehnika, kao i na proizvodnim
parcelama kukuruza, datog imanja.
Ogledi su požnjeveni sa cele posejane površine.
Najmanja požnjevena površina po hibridu = 1.000 m2
~ 10 ar.
Prosečna površina po hibridu = 1.500 m2 ~ 15 ar.
44
Pored hibrida sa DKC oznakama, nalaze se i hibridi sa
oznakama ST = standard (strani i domaći, konkurentski hibridi, najrasprostranjeniji u toj oblasti gde je ogled
izveden).
U grafikonima ćete videti i “DKC Exp” hibride. To su naši
eksperimentalni hibridi, koji su još u procesu registracije.
Nažalost, zbog kratke sezone žetve nismo uspeli da izmerimo sve posejane oglede.
Požarevac
Rezultati DKC hibrida
kukuruza u ogledima 2012.
Poštovane kolege poljoprivredni proizvođači,
Ovom prilikom želimo tradicionalno da Vam predstavimo rezultate DKC hibrida kukuruza u ogledima širom Vojvodine.
Proizvodna 2012. godina nije zahvalna za izvlačenje konačnih zaključaka o performansama hibrida. Dokaz za to su
izmereni različiti rezultati istog hibrida u istim uslovima i
na istoj parceli, gde odstupanja u prinosu idu i do 50%.
Ipak nadamo se, da će Vam i ovi rezultati pomoći, da
odaberete hibrid, koji će u vašim njivama ostvariti najbolji
prinos.
Želimo Vam puno uspeha
u narednoj sezoni!
Monsanto Serbia
Zoran
Petrović
Direktor
Slavko Spasojević
Predstavnik za
tehnički razvoj
Fedor
Miladinović
Predstavnik
prodaje
Marija Vidaković
Predstavnik prodaje
Rajko
Mišković
Tehnolog
semenske
proizvodnje
45
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
VOJVODINA
Prosečne vrednosti prinosa kukuruza u DEMO ogledima u Vojvodini
u 2011. i 2012. godini
14
12
12
10
8
6
t/ha 4
2011
2011
2
2012
2012
0
0 8 0 5 8 4 7 3 0 6 1 9 3 9 7 1 0
44 460 459 479 488 496 500 514 517 527 540 569 578 608 570 610 612
K
D KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC
D D D D D D D D D D D D D D D D
2012
46
2011
Prosek 9 lokaliteta, DKC hibrida u konkurenciji sa kontrolnim hibridima
konkurentskih kompanija u Vojvodini u 2012. godini
VOJVODINA
6.5
DKC5170
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
DKC5276
DKC6101
DKC4608
6
DKC5143
STFAO400
DKC5401
STFAO530
STFAO370
DKC5007
DKC6089 DKC5707
DKC4590
5.5
DKC4795
DKC6120
STFAO530
5
DKC5783
STFAO590
4.5
2012
STFAO650
4
12
13
14
15
vlaga(%)
16
17
18
Prosek 6 lokaliteta, DKC hibrida u konkurenciji sa kontrolnim hibridima
konkurentskih kompanija u Vojvodini u 2011. godini
13.5
DKC5783
DKC6089
13
12.5
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
DKC5276
DKC5170
DKC5143
12
11
DKC6120
DKC5699
STFAO590
STFAO490
DKC4888
DKC4964
DKC4590
STFAO340
11.5
DKC6101
STFAO520
STFAO450
STFAO620
10.5
10
DK440
9.5
14
15
16
17
vlaga(%)
18
2011
19
20
21
47
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Prosečne vrednosti prinosa i vlage zrna DKC hibrida
BAČKA – 13 lokaliteta
VOJVODINA
6.9
DKC5170
DKC5276
6.7
DKC6101
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
6.5
DKC5401
6.3
DKC5143
6.1
DKC5007
DKC6089
DKC6120
DKC5707
DKC4608
5.9
DKC4795
DKC4590
5.7
DKC5783
5.5
12.5
13.5
14.5
vlaga (%)
15.5
16.5
17.5
Prosečne vrednosti prinosa i vlage zrna DKC hibrida
BANAT – 18 lokaliteta
6.3
DKC5276
6.1
5.9
DKC5170
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
5.7
5.5
DKC4795
DKC5143
DKC4590
5.3
DKC6101
DKC5401
DKC6089
DKC5007
5.1
DKC6120
DKC4608
4.9
DKC5783
4.7
12
48
DKC5707
12.5
13
13.5
14
14.5
vlaga(%)
15
15.5
16
16.5
VOJVODINA
Prosečne vrednosti prinosa i vlage zrna DKC hibrida
SREM – 10 lokaliteta
4.7
4.6
DKC5170
4.5
DKC5276
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
4.4
DKC5143
DKC5007
4.3
DKC5401
DKC4590
4.2
4.1
DKC4795
DKC6101
DKC4608
DKC5783
DKC5707
DKC6120
4
3.9
DKC6089
3.8
3.7
11
12
13
vlaga(%)
14
15
16
49
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Predusev - soja
VOJVODINA
10
PSS SENTA - SENTA
Datum setve: 19.04. Datum žetve: 10.09.
DKC5276
9
DKC4590
Prinos
Prinos
t/hat/ha(14%vlage)
(14% vlage)
8
DKC5007
7
DKC5783
DKC6120
6
5
4
3
2
1
0
7
12
vlaga (%)
17
22
INSTITUT TAMIŠ - PANČEVO
Predusev - šećerna repa Datum setve: 27.04. Datum žetve: 17.09.
9
DKC5707
DKC5276
8
Prinos
Prinos t/ha(14%vlage)
t/ha (14% vlage)
DKC5401
7 DKC4795
DKC5170
DKC5143
DKC5007
6 DKC4590
5
DKC5783
DKC6089
DKC6101
DKC6120
DKC4608
4
3
2
1
15.5
50
17.5
19.5
21.5
vlaga (%)
23.5
25.5
27.5
Predusev - Kukuruz
PSS VRŠAC - DELIBLATO
Datum setve: 02.05. Datum žetve: 04.10.
Prinos
t/hat/ha(14%vlage)
(14% vlage)
Prinos
8.5DKC4795
7.5
DKC5276
DKC6120
DKC4590
DKC6089
VOJVODINA
9.5
DKC6101
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
12
14
16
vlaga (%)
18
20
22
51
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Rezultati STRIP ogleda Ministarstva Poljoprivrede, prosečne vrednosti
sa 4 lokaliteta po FAO grupama – 2012.godina
Futurixx
Futurixx
Futurixx
55 5 5 Futurixx
4.5
4.54.54.5
44 4 4
Prinos t/ha (14% vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
KWS3381
KWS3381
KWS3381
KWS3381
PR37N01
PR37N01
PR37N01
PR37N01
5.5
5.55.55.5
FAO 400
6.56.5
6.5
6.5DKC5276
DKC5276
DKC5276
DKC5276
6
NKPako
6 66
NKPako
NKPako
NKPako
Axxo
Axxo
5.5
AxxoAxxo
5.55.5
5.5
Rabina
Rabina
Rabina
Rabina
5 5 55
Zeros
Zeros
Zeros
Zeros
DKC4795
DKC4795
66 6
6
ZPSC388
ZPSC388
ZPSC388
ZPSC388
4.5
4.54.5
4.5
ZPSC427
ZPSC427
ZPSC427
ZPSC427
Krebs
Krebs
Krebs
Krebs
LG30491
LG30491
LG30491
LG30491
4 4 44
SYFlovita
SYFlovita
SYFlovita
LG3350
LG3350
LG3350
LG3350
PR36V74
PR36V74
PR36V74
PR36V74
3.5
3.53.5
3.5
AS42
AS42
AS42
AS42
Bc418B
Bc418B
Bc418B
Bc418B
Bc398
Bc398
Bc398
Bc398
3 3 33
3.53.53.5
3.5
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50 11.50
11.50
12.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
11.50 12.00
12.00 12.50
12.5013.00
13.0013.50
13.5014.00
14.0014.50
14.50
11.5012.00
12.0012.50
12.5013.00
13.0013.50
13.5014.00
14.0014.50
14.5015.00
15.0015.50
15.50
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
Vlaga (% )
Vlaga (% )
2012
FAO 500
FAO 600
Prinos t/ha (14% vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
6.5
6.5
66 6 6
6.56.5
5.85.85.8
5.8
6 6 66
P1114
P1114
P1114
P1114
SYSincero
DKC6089
SYSincero
DKC6089
SYSincero
DKC6089
5.65.65.6
SYSincero
DKC6089
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.45.45.4
Korinbos
AS54
Korinbos
Korinbos
AS54PR34N61
5.4
AS54
Korinbos
DKC5707
PR34N61
AS54
PR34N61
DKC5707
DKC5707
PR34N61
DKC5707
Blast
Blast
Blast
5 5 55 Blast
5.2
5.2
5.25.2
LG3535
LG3535
LG3535
4.5
LG3535
4.5
AS66
55 5 5
4.54.5
AS66
NKHelico
AS66
NKHelico
AS66
NKHelico
NKHelico
4.84.84.8
Bc582
LGAntiss
Tyrexx
Bc582
LGAntiss
Tyrexx
Bc582
4
LGAntiss
Tyrexx
Dian
4.8
Bc582
44
LGAntiss
Tyrexx
Dian
Dian
4
ZPSC560
Dian
ZPSC560
ZPSC560
ZPSC560
4.64.64.6
4.6
3.5 3.5
Bc678
Exxupery
Bc678
Exxupery
3.53.5
Bc678
Exxupery
Bc678
Exxupery
4.4
4.44.44.4
3
3
4.24.24.2
Konsens
3
Konsens
3
Konsens
4.2
Konsens
ZPSC600
ZPSC600
ZPSC600
ZPSC600
4
2.5 2.5
4 44
2.52.5
11.50
13.50
15.50
17.50
19.50
11.50 12.50
12.50 13.50
13.50 14.50
14.50 15.50
15.50 16.50
16.50 17.50
17.50 11.50
11.50
13.50
15.50
17.50
19.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
11.50
13.50
15.50(% )
17.50
19.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
11.50
13.50
15.50
17.50
19.50
Vlaga
(% )
Vlaga
Rezultati STRIP ogleda Ministarstva Poljoprivrede, prosečne vrednosti
sa 7 lokaliteta po FAO grupama – 2011.godina
Prinos t/ha (14% vlage)
11.5
11.5
11.511.5 DKC4590
DKC4590
DKC4590
DKC4590
1111
11 11
10.5
10.5
10.510.5
1010
10 10
9.59.5
9.5 9.5
FAO 400
PR37N01
PR37N01
PR37N01
PR37N01
PR33A46
PR33A46
PR33A46
PR33A46
Bc398
Bc398
Bc398
Bc398
KWS3381
KWS3381
NKLucius
LG3350
NKLucius
LG3350
KWS3381
KWS3381
NKLucius
LG3350
NKLucius
LG3350
Rulexx
Rulexx
Rulexx
Rulexx
ZPSC341
ZPSC341
NS3022
NS3022
ZPSC341
ZPSC341
NS3022
NS3022
99
9 9
1313
13.5
1414
14.5
1515
15.5
1616
16.5
1717
13.5
14.5
15.5
16.5
13 13 13.513.5 14 14 14.514.5 15 15 15.515.5 16 16 16.516.5 17 17
Vlaga (% )
1212
12 12
FAO 600
1212
12 12
DKC5699
DKC5699
DKC5699
DKC5699
NKHelico
NKHelico
11 NKHelico
1111
11 NKHelico
PR35F38
PR35F38
PR35F38
PR35F38
LG3540
LG3540
LG3540
LG3540
ZPSC560
ZPSC560
ZPSC560
ZPSC560
10.5
10.5
10.5
10.5
101010
10
11.5
11.5
11.511.5
Prinos t/ha (14% vlage)
11.5
11.5
11.511.5
52
Vlaga (% )
2011
FAO 500
9.59.59.5
9.5
141414
14
11.5
11.5
11.511.5
11.3
11.3
DKC5276
11.311.3
DKC5276
11.1
DKC5276
11.1
DKC5276
Axxo
Axxo
11.111.1
Kitty
Kitty
AxxoAxxo
10.9
PR36V74
KittyKitty
10.9
PR36V74
10.910.9
PR36V74
PR36V74
NKPako
NKPako
10.7
10.7
NKPako
NKPako
10.710.7
10.5
10.5
10.510.5
10.3
10.3
LG3488
LG3488
AS44
10.310.3
AS44
ZPSC434
LG3488
NS4023
ZPSC434
LG3488
NS4023
AS44AS44
10.1
ZPSC434
10.1
ZPSC434 NS4023
NS4023
10.110.1
Bc418B
Bc418B
9.99.9
Bc418B
Bc418B
9.9 9.9
9.79.7
9.7 9.7
9.59.5
9.5 9.5
1414
14.2
14.4
14.6
14.8
1515
15.2
15.4
14.2
14.4
14.6
14.8
15.2
15.4
14 14 14.214.2 14.414.4 14.614.6 14.814.8 15 15 15.215.2 15.415.4
Prinos t/ha (14% vlage)
FAO 300
1212
12 12
Prinos t/ha (14% vlage)
VOJVODINA
FAO 300
6.56.5
6.5 6.5 DKC4795
DKC4795
Luēe
Luēe
LuēeLuēe
1111
11 11
10.5
10.510.5
10.5
AS57
AS57
AS57
AS57
NS5051
NS5051
NS5051
NS5051
101010
10
Bc532
Bc532
Bc532
Bc532
14.5
14.5
14.5
14.5
151515
15
15.5
15.5
15.5
15.5
Vlaga (% )
DKC6101
DKC6101
Korimbos
KorimbosDKC6101
Korimbos
Korimbos DKC6101
PR33T56
PR33T56
Tyrexx
Tyrexx
PR33T56
PR33T56
Tyrexx
Tyrexx
ZPSC600
ZPSC600
ZPSC600
ZPSC600
NKSycora
NKSycora
NKSycora
NKSycora
AS6M10
AS6M10
AS6M10
AS6M10
NS6060
NS6060
NS6060
NS6060
Bc678
Bc678
Bc678
Bc678
9.59.5
9.5
9.5
1616
16
16
16.5
16.5
16.5
16.5
171717
17
Antiss
Antiss
Antiss
Antiss
9 9 99
16.5
17.5
18 18.5
18.5 191919
19 19.5
19.5 20 2020
20 20.5
20.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
161616
16 16.5
16.5 171717
17 17.5
17.5 181818
18.5
19.5
20.5
Vlaga (% )
Prosečna vrednost prinosa i vlage novih (EXP) DKC hibrida, komercijanlnih DKC
hibrida i hibrida konkurentskih semenskih kompanija
Prosek 4 lokaliteta u 2012. godini FAO 200, 300 i 400
VOJVODINA
5
DKC5276
STFAO400
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
4.5
EXPFAO300
DKC5170
STFAO390 EXPFAO400
STFAO370
EXPFAO200
DKC4795
STFAO490
DKC4590
DKCEXP200 DKC5143
DKC4608
DKC5143
DKC5007
EXPFAO300
STFAO350
4
3.5
3
DKC5143
2.5
11
11.5
12
12.5
vlaga(%)
13
13.5
14
Prosečna vrednost prinosa i vlage novih (EXP) DKC hibrida, komercijanlnih DKC
hibrida i hibrida konkurentskih semenskih kompanija
Prosek 4 lokaliteta u 2012. godini FAO 500, 600 i 700
4.5
EXPFAO500
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
EXPFAO600
EXPFAO530
EXPFAO600
4
DKC5707
DKC5401
STFAO520 STFAO530
DKC6101
EXPFAO530
DKC6120
STFAO530DKC6089
3.5
DKC6120
EXPFAO500
EXPFAO600
DKC6315
DKC5783
DKC6120
3
2.5
STFAO590
2
STFAO650
1.5
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
vlaga(%)
17.00
18.00
19.00
20.00
53
INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA
Prosečna vrednost prinosa i vlage novih (EXP) DKC hibrida, komercijanlnih DKC
hibrida i hibrida konkurentskih semenskih kompanija
Prosek 3 lokaliteta u 2011. godini FAO 200, 300 i 400
VOJVODINA
14
DKC5170
DKC4795
13.5
DKC4590
13
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
DKCEXP400
DKC5143
DKC5143
12.5
DKC4964
DKC5276
DKCEXP300
DKC5143
DKC4888
DKCEXP400
DKC5007
STFAO400
STFAO400
12
STFAO300
STFAO300
11.5
DK440
11
2011
STFAO400
10.5
13
14
15
16
vlaga(%)
17
18
Prosečna vrednost prinosa i vlage novih (EXP) DKC hibrida, komercijanlnih DKC
hibrida i hibrida konkurentskih semenskih kompanija
Prosek 3 lokaliteta u 2011. godini FAO 500, 600 i 700
14
DKC6120
DKC6120
DKCEXP500
DKC5783
Prinost/ha(14%vlage)
Prinos t/ha (14% vlage)
13.5
DKC6089
DKCEXP500
DKC5699
STFAO500
13
DKC6315
STFAO500
DKC5717
STFAO500
12.5
STFAO500
12
2011
STFAO600
11.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
vlaga(%)
54
DKC6101
DKC5707
18
18.5
19
19.5
20
Download

INOVACIJA SE UVEK NASTAVLJA