PRVA POMOĆ
KOD KRVARENJA I
RANA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KRVARENJE I
ZAUSTAVLJANJE
KRVARENJA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POD KRVARENJEM SE PODRAZUMEVA
ZAŽIVOTNI IZLAZAK KRVI IZ SISTEMA
KRVNIH SUDOVA I SRCA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PODELA KRVARENJA
I - PREMA UZROKU:


TRAUMATSKO ( nastaje usled dejstva mehaničke
sile )
SPONTANO ( kao posledica nekog oboljenja krvi ili
krvnih sudova)
II - PREMA POVREĐENOM KRVNOM SUDU



ARTERIJSKO
VENSKO
KAPILARNO
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PODELA KRVARENJA
III - PREMA MESTU IZLIVANJA KRVI

SPOLJAŠNJE

UNUTRAŠNJE
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
ETAPE ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA

PRVA POMOĆ

MEDICINSKA POMOĆ

SPECIJALISTIČKA POMOĆ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRVA POMOĆ KOD KRVARENJA
METODE ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA:

PRITISAK PRSTIMA ILI PESNICOM

KOMPRESIVNI ZAVOJ

ELASTIČNA POVESKA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRITISAK PRSTIMA I PESNICOM
Krvni sud se pritiska uz
čvrstu podlogu (kost,
zglob, grupa mišića)
iznad mesta krvarenja
(arterijsko) a ispod mesta
krvarenja (vensko krvarenje)
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRITISAK PRSTIMA I PESNICOM

Vratna arterija se pritiska svim prstima izuzev palca u
predelu vrata

Nadlaktična arterija se pritiska sa četiri prsta uz
nadlaktičnu kost, a palac je sa zadnje spoljne strane
nadlaktice
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRITISAK PRSTIMA I PESNICOM

Butna arterija se pritiska pesnicom
u preponskoj jami odprilike gde
se nalazi prednji rub pantalona

Zadkolena arterija se pritiska
svim prstima u dnu zadkolenične
jame
Lll
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRITISAK PRSTIMA I PESNICOM

krvarenje iz stopala se zaustavlja pritiskom uz
arterije uz potkoleničnu kost

Potpazušna arterija se pritiska uz nadlaktičnu
kost u pazušnoj jami pritiskom obe ruke, hvatom
spolja
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
PRITISAK PRSTIMA I PESNICOM
KOMPRESIVNI ZAVOJ

pratiti promenu boje kože ispod
kompresivnog zavoja (modra ili bleda)
i popustiti ako je neophodno
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IMPROVIZOVANI KOMPRESIVNI ZAVOJ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
ELASTIČNA POVESKA
prethodno manuelna kompresija

uvek se stavlja preko zavojnog materijala ili ode će

stavlja se što bliže povređenom krvnom sudu

posle stavljanja poveske ekstremitet se imobili še

ne sme da stoji duže od 1,5 – 2 h (mora se
evidentirati vreme kada je stavljena), a nakon 2 h
od postavljanja postepeno se (ne naglo) popu šta
na 30 min
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
TAMPONADA RANE


primenjuje se tamo gde se kompresivni zavoj ili
poveska ne mogu postaviti: vrat, grudni ko š,
trbuh
komadi sterilne gaze treba da ispune ranu bez
praznog prostora i preko njih se stavlja za štitni
zavoj
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KRVARENJE IZ NOSA
Najčešći uzroci su: udarac u nos, visok krvni
pritisak, isuviše jako izduvavanje nosa, veliki fizi čki
napor.
Postupak zaustavljanja krvarenja iz nosa
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KRVARENJE IZ UHA
Najčešći uzroci su: povrede uva, tumori i zapaljenja spoljnog i srednje g uva.
Postupak zaustavljanja krvarenja iz uva
 Proceniti jačinu krvarenja i odabrati najprikladniju metodu za zaustavljanje
krvarenja.
 Pozvati službu hitne medicinske pomo ći – 194.
 Preko povređenog uva staviti sterilnu gazu i prekriti je zavojem .
 Ako je povređeni svestan , postaviti ga u polusede ći položaj sa glavom
nagnutom na stranu povrede.
 Ako je osoba bez svesti, postaviti je u bo čni, koma položaj na stranu
povrede.
Ne sme se:
 tamponirati spolja šnji ušni kanal,
 vaditi strano telo,
 odstranjivati koagulumi .
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POSTUPAK KOD ISKRVARENOSTI





Zaustaviti spoljašnje krvarenje, imobilisati povređene ekstremitete .
Postaviti osobu u odgovaraju ći položaj (položaj autotransfuzije: leži
sa glavom naniže nogu podignutih 30 – 40 cm). Ova metoda se sve
ređe primenjuje kod teško povređenih zbog mogućnosti pogoršanja
stanja (kod povrede donjih ekstremiteta, karlice, grudnog ko ša).
Utopliti osobu, ublažiti osećaj žeđi (vlažiti usne).
Pozvati hitnu medicinsku pomo ć i/ili hitno transportovati
povređenog u zdravstvenu ustanovu.
Ostati uz osobu do dolaska ekipe hitne pomo ći i/ili transporta do
bolnice, ohrabriti ga, pratiti znakove životnih funkcija
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
RANE



Rane su najčešći oblik povrede kod kojih dolazi do
oštećenja kože ili sluzokože i drugih tkiva ispod njih.
Prema mehanizmu nastanka i vrsti predmeta kojim su
nanete, rane imaju razli čit izgled.
Nasataju dejstvom mehaničke sile, hemijskih i
fizičkih agenasa.
Mogu biti:
OBIČNE (povređena koža i potkožno tkivo)
KOMPLIKOVANE (pored kože - povreda živaca,
krvnih sudova, mišića, kostiju)
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
VRSTE RANA

ogrebotine (najlakši oblik rane nastao trenjem kože o neki čvrst predmet)

posekotine (nastaju dejstvom sečiva - noža, sekire, stakla..)

rane sa nagnečenjem (dejstvom tupe sile pod pritiskom)

razderotine (nastaju pri radu sa mašinama i alatom)

ubodne rane

prostrelne rane

ujedne rane

smrskotine i amputacije
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KARAKTERISTIKE RANE
 uvek je otvorena u odnosu na spoljnu
sredinu
 uvek je moguća infekcija rane
 ranjeni deo tela uvek ima smanjenu
funkcionalnu sposobnost
 uvek je prisutno krvarenje iz rane
(manje obilno ili obilno)
 ostavlja invaliditet
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
ZBRINJAVANJE RANE U PRVOJ POMO ĆI
1. Sa povređenog dela tela skinuti ode ću.
2. Zaustaviti krvarenje.
3. Previti ranu sterilnom gazom i zavojem.
4. Kod velikih rana imobilisati povređeni deo .
5. Pozvati službu hitne medicinske pomo ći.
6. Povređenog transportovati do zdravstvene
ustanove u adekvatnom polo žaju.
7. Svaku ranu definitivno zbrinjava lekar.
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved

AMPUTACIJSKE POVREDE
Definicija: Odvajanje dela tela (najčešće ekstremiteti).
Postupak s povređenim:
• zaustaviti krvarenje podvezivanjem,
• zbrinuti ranu, imobilisati patrljak u podignutom položaju,
• preduzeti mere za sprečavanje šoka.
Postupak s amputiranim delom:
• Amputirani deo se ne ispira, ne čisti, ne dezinfikuje.
• Zamotati ga u sterilnu gazu.
• Saviti ga u plastičnu kesu koju treba dobro zatvoriti.
• Sve staviti u drugu kesu ispunjenu vodom i ledom, zatvoriti.
• Zamotati tkaninom ili novinama.
• Naznačiti na kesi datum i vreme povrede i ime povređenog.
• Amputirani deo transportovati zajedno s povređenim u bolnicu.
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
STRANA TELA U RANI





Strano telo je svaka strana materija koja uđe u telo kroz
ranu na koži ili prirodne otvore.
U okviru prve pomoći zabranjeno je vaditi strano
telo jer može izazvati krvarenje ili jo š veće oštećenje
tkiva.
Ukoliko rana krvari, krvarenje se zaustavlja pritiskom na
ranu oko zarivenog stranog tela i podizanjem
ekstremiteta.
Preko rane postaviti sterilnu gazu, oko stranog tela (sve
do njegovog vrha) postaviti slojeve gaze, zavoja ili
„đevrek”, pa onda previti ne pritiskaju ći ranu.
Imobilisati povređeni deo tela .
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
STRANA TELA U RANI
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
Download

7. prva pomoć kod krvarenja i zbrinjavanje rane