NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA
Područje rada: ostalo - lične usluge
Obrazovni profil: Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja
Trajanje obrazovanja: četiri godine
Cilj ogleda:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- obrazovanje stručnjaka, koji će posedovati znanja i profesionalne veštine kojima bi doprinosili unapređivanju i
očuvanju zdravlja, estetskog izgleda i promovisanju zdravih stilova življenja;
- uvođenje savremenih programa obrazovanja u školsku praksu koji će mladoj populaciji obezbediti sticanje
aktuelnih profesionalnih znanja i veština u domenu ličnog povećanja funkcionalnih sposobnosti redovnim vežbanjem
i korekcijom telesnih deformiteta;
- programsku postavku obrazovanja, nastave i učenja obezbediti da na precizno definisanim ciljevima i ishodima
učenici napreduju shodno svojim razvojnim potencijalima;
- obezbeđivanje efikasnog učenja uspostavljanjem međusobne korelacije i koordinacije između sadržaja nastavnih
predmeta u ostvarivanju obrazovnih ishoda;
- konstituisanje novog obrazovnog programa za novi profil stručnjaka kojeg u obrazovnom sistemu Republika Srbija
nema.
Uvođenje organizacionih novina:
- prilagođavanje organizacije nastave i uslova rada u školi modularnoj programskoj strukturi i uspešnom dosezanju
ishoda obrazovanja;
- razvoj modela socijalnog partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih stručnih škola sa
kompanijama, tržištem rada i lokalnom zajednicom;
- realizacija modularnih programa kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe i nastavu u
bloku);
- razvoj kriterijuma i standarda evaluacije i ocenjivanja zasnovanih na projektovanim ishodima obrazovanja;
- unapređenje stručnih i pedagoških kompetencija nastavnika;
- modernizovanje školske infrastrukture i unapređenje uslova za rad i učenje.
Očekivani ishodi ogleda:
- formiranje novog profesionalnog profila stručnjaka koji poseduje sposobnost da organizuje grupne i individualne
programe vežbanja u skladu sa potrebama, stanjima, mogućnostima i interesovanjima pojedinaca i šire društvene
zajednice;
- unapređenje preventivnog delovanja za nastajanje oboljenja čiji je uzrok hipokinezija;
- sticanje ključnih (generičkih) kompetencija i životnih veština neophodnih za dalje učenje i profesionalni razvoj;
- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode.
Trajanje ogleda:
Ogled se sprovodi od 1. septembra 2011. godine i može da traje najduže pet godina.
Način ostvarivanja ogleda:
Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.
Radi uspešnog sprovođenja ogleda za nastavnike i stručne saradnike škole u kojoj se ostvaruje program ovog
ogleda, organizuje se obuka za:
- primenu nastavnog plana i programa ogleda;
- primenu novih metoda rada sa učenicima;
- stručno usavršavanje nastavnika.
Uslovi ostvarivanja ogleda:
Ogled se ostvaruje u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u školi.
Ostvarivanje ogleda podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova
i stručnih organa u školama.
Način vrednovanja ogleda:
Primena ogleda prati se kontinuirano u toku školske godine, a u poslednjoj godini sprovodi se vrednovanje ogleda.
Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, ispituju se ishodi obrazovno-vaspitnog rada,
adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.
U postupku vrednovanja ogleda sprovođenje programa prati Ministarstvo prosvete preko prosvetnog savetnika, a
ocenu ostvarenog cilja i očekivanih ishoda na kraju ogleda - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja, koji daje odgovarajući predlog ministru i inicijatoru ogleda.
Izveštaj o sprovedenom ogledu i ocena ogleda objavljuje se na način koji je dostupan široj stručnoj javnosti.
I CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA FITNES I ZAŠTITU ZDRAVLJA - ogled
CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA:
Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja jeste sticanje obrazovnih standarda i
stručnih kompetencija za samostalno obavljanje profesionalnih aktivnosti iz delokruga rada tehničara za fitnes i
zaštitu zdravlja. S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe
kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja mogućnosti zaposlenja, učenici se
osposobljavaju za:
- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- efikasan samostalni i timski rad;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- blagovremeno reagovanje na promenu u radnoj sredini;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- rad u skladu sa principima održanja životne sredine;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom
životu.
OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Stručne kompetencije
Znanja
Veštine
Stavovi
Po završenom obrazovanju za ovaj profil učenik će biti osposobljen da:
• organizuje i sprovodi
individualne programe za
poboljšanje kondicije,
• savesno, odgovorno i
povećanje mišićne mase i
uredno obavlja svoje
• organizuje različite vrste
programe za redukciju
profesionalne obaveze
individualnih i grupnih programa
telesne mase
• svojim profesionalnim
za estetsko oblikovanje, u
• organizuje i sprovodi razne
radom utiče i podiže na
zavisnosti od potreba klijenata
vrste grupnih programa:
viši nivo fizičku kulturu
• kroz savete o ishrani i vežbanju
aerobik, pilates, istezanje,
kao deo opšte kulture
promoviše zdrav način života
• organizuje i realizuje
fitnes u vodi
življenja
• određuje i prilagođava sportskoindividualne i grupne
• prilagođava vežbe na času
• racionalno organizuje
rekreativne aktivnosti i korektivne
programe fitnesa u
karakteristikama grupe sa
radne aktivnosti
vežbe osobama različitih uzrasnih
radnim, obrazovnokojom radi
• deluje u skladu sa
grupa
vaspitnim i turističkim
• pravilno demonstrira
principima zaštite životne
• primenjuje različite programe
objektima
izvođenje vežbi na
sredine i održivog razvoja
vežbi s ciljem poboljšanja stanja
• primenjuje odabrane
spravama u teretani
• ispoljava ljubaznost,
osoba sa telesnim invaliditetom,
programe vežbi
• organizuje animaciju i
komunikativnost,
oblikovanja, korektivnih osoba sa ograničenim
rekreaciju u turističkim
preduzimljivost i
sposobnostima za vežbanje,
vežbi i aerobnih
objektima
fleksibilan odnos prema
aktivnosti s ciljem zaštite ugroženih kategorija stanovništva
• organizuje dečije
saradnicima i strankama
i trudnica
zdravlja
rođendane, rekreativne
• ispoljava preciznost i
• unapređuje sadržaj turističke
• vodi poslovnu
aktivnosti u radnim i
ponude putem programa
evidenciju
jasnoću u izražavanju u
vaspitno-obrazovnim
animacije i rekreacije u turističkim
korišćenju stručne
organizacijama
centrima
terminologije
• promoviše i organizuje
• doprinosi motivaciji ljudi da se
• ispoljava pozitivan
promotivne aktivnosti za
kontinuirano bave fizičkim
odnos prema
popularizaciju rekreativnih
vežbanjem
profesionalno-etičkim
aktivnosti i prodaju sportskonormama i vrednostima
rekreativne opreme
• vodi pismenu evidenciju o
realizovanim aktivnostima
II NASTAVNI PLAN
Nedeljni i godišnji fond časova po predmetima za obrazovni profil: tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja - ogled
OBAVEZNI
PREDMETI
I RAZRED
II RAZRED
III RAZRED
IV RAZRED
nedeljn
godišnj
nedeljn
godišnj
nedeljn
godišnj
nedeljn godišnj
o
e
o
e
o
e
o
e
blo
blo
blo
blo
k
k
k
k
t v t v
t v
t v
t v
t v
t v
t v
UKUPNO
godišnje
t
v
BLO
K
A.
OPŠTEOBRAZOV 20
NI PREDMETI
1a. Srpski jezik i
3
književnost
1b. Srpski jezik
kao nematernji
jezik*
2. __________
jezik i književnost*
3. Strani jezik
2
4. Fizičko
2
vaspitanje
5. Istorija
2
6. Matematika
3
7. Hemija
2
8. Biologija
2
9. Geografija
2
10. Fizika
2
11. Likovna
kultura
12. Računarstvo i
informatika
13. Muzička
umetnost
14. Sociologija
15. Filozofija
2 660 66 99
17
- 561 -
3
99
-
9
-
3
297 -
-
99
9
-
3
252 -
-
84
177 6
1836
0 6
381
-
66
2
66
2
66
2
56
254
66
2
66
2
66
2
56
254
66
99
66
66
66
66
2
2
2
2
66
66
66
66
132
165
132
132
66
66
1
33
33
2
6
6
66
1
33
33
2
66
2
56
66
56
Napomena: *Za učenike koji nastavu slušaju na jednom od jezika nacionalnih manjina.
B. STRUČNI
PREDMETI
1. Rekreativne
aktivnosti
2. Latinski jezik
3. Anatomija i
fiziologija
4.
Antropomotorik
a
5. Higijena i
zdravstveno
vaspitanje
6. Patologija
7. Korektivne
vežbe
8. Fitnes
programi i
I RAZRED
II RAZRED
III RAZRED
nedeljn godišnj blo nedeljn godišnj blo nedeljn godišnj blo
o
e
k
o
e
k
o
e
k
t v t v
t
v t v
t
v t v
7 2 231 66 120 9 4 29 13 120 12 10 39 33 120
7 2
6 0
1 2 33 66 120 1 2 33 66 120 1 2 33 66
2
4
66
132
VI RAZRED
UKUPNO
nedeljn godišnj blo
godišnje
o
e
k
t
v t v
t
v blok
8 14 22 39 180 114 92 540
4 2
8
0
1 2 28 56 60 127 25 300
4
66
132
1
2 33 66
33 66
2
66
66
2
66
66
61 12 60
2
61 12 120
2
1
2
33 66 60
1
2
28 56
1
2
33 66 60
1
2
28 56 60
estetsko
oblikovanje
9. Rekreacija
osoba sa
invaliditetom
10. Ishrana
11.
Kineziologija
12.
Preduzetništvo
13. Psihologija
14. Hronična
stanja i fizička
aktivnost
15. Prva pomoć
16. Dečji razvoj
i elementarne
igre
17. Velnes i
SPA
1. Građansko
1
vaspitanje/Vers
ka nastava
UKUPNO
28
A+B+V
1
3
33
33 66
33 66
2
66
66
99
2
66
66
2
2
66
66 66
99
1
4 924 99 120 27
2
33
1
2
33
2
2
66
56 56 60 122 12 60
2
1
1
2
2
28 56
28 56
28 56
28 56
1
2
28 56
28 56
1
28
127
4 89 13 120 22 10 72 33 120 18 14 50 39 180 304 98 237
1 2
6 0
4 2
5
6 6
Σ6407
Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije i vežbi, a prema programu predmeta.
Blok nastava se prikazuje u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru koga se realizuje,
a prema programu predmeta.
Fond časova izbornih predmeta po razredima
I razred
IZBORNI PREDMETI
Izborni predmeti predviđeni Zakonom
II razred
III razred
IV razred
UKUPNO
nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god.
1. Verska nastava/Građansko vaspitanje
1
33
1
33
1
33
1
28
4
127
Izborna nastava se sastoji svake školske godine iz jednog izbornog predmeta. Učenik koji se opredeli za jedan od
navedenih predmeta - versku nastavu ili građansko vaspitanje, ima pravo da tokom obrazovnog ciklusa menja
izborni predmet.
Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine
I razred
godišnje
časova
Čas odeljenskog starešine
/zajednice
2 Dodatni rad *
3 Dopunski rad *
1
II razred
godišnje
časova
III razred
godišnje
časova
IV razred
godišnje
časova
UKUPNO
godišnje
časova
do 66
do 66
66
56
254
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 120
do 120
4 Pripremni rad *
do 30
do 30
do 30
do 30
do 120
Napomena: * Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada.
Ostvarivanje programa ogleda
Razred
I
II
III
IV
Predmet
Računarstvo i informatika
Rekreativne aktivnosti
Antropomotorika
Rekreativne aktivnosti
Rekreativne aktivnosti
Korektivne vežbe
Fitnes programi i estetsko oblikovanje
Rekreacija osoba sa invaliditetom
Hronična stanja i fizička aktivnost
Rekreativne aktivnosti
Korektivne vežbe
Fitnes programi i estetsko oblikovanje
Hronična stanja i fizička aktivnost
Prva pomoć
Dečiji razvoj i elementarne igre
Velnes i SPA
godišnji fond časova
vežbe
nastava u bloku
66
66
120
66
99
120
66
66
60
66
60
66
66
56
60
56
56
60
56
60
56
56
56
-
broj učenika u grupi
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima
I
do 3
dana
Ekskurzija
Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik
Drugi predmeti *
Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti učenika (učenički parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole
II
do 3
dana
III
do 4
dana
IV
do 5
dana
do 2 časa nedeljno
do 2 časa nedeljno
do 2 časa nedeljno
30-60 časova godišnje
15-30 časova godišnje
2 radna dana
NAPOMENA: * Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika,
fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili
nekog drugog područja rada, kao i nastavnim planovima gimnazije.
Ostvarivanje školskog programa po nedeljama
Razredno-časovna
Razred
nastava
I
II
III
33 nedelje
33 nedelje
33 nedelje
Nastava u
bloku
(stručni
predmeti)
4 nedelje
4 nedelje
4 nedelje
Obavezne i fak. vannastavne
aktivnosti
2 nedelje
2 nedelje
2 nedelje
Ostali radni dani
(maturski ispit)
Ukupno radnih
nedelja
39
39
39
IV
28 nedelja
6 nedelja
2 nedelje
3 nedelje
39
III NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za sticanje profesionalnih kompetencija za obrazovni profil tehničar za
fitnes i zaštitu zdravlja je u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti fitnesa i rekreacije i potrebama
savremenog društva za stvaranjem optimalnih uslova za uspešan profesionalni rad. Radi se o obrazovnom profilu,
čija je svrha, pružanje stručnih usluga na polju obezbeđivanja kvalitetnih stilova življenja, unapređivanja zdravlja,
podizanje estetske kulture i preveniranje poremećaja.
Nastavni plan i program obrazovanja struktuiran je tako, da učenicima obezbeđuju sticanje širokih znanja iz nauke o
zdravlju, anatomskim i fiziološkim karakteristikama ljudskog organizma, metodama unapređivanja zdravlja putem
izučavanja i usvajanja znanja o programima prilagođenim za pojedine rekreativne aktivnosti i korektivne vežbe.
Stručna znanja koja učenici treba da steknu u toku četvorogodišnjeg obrazovnog ciklusa zasnivaju se na
dostignućima nauke o zdravlju, posebno fiziologije i uticaja fizičkih aktivnosti na zdravlje, kao i stručnih dostignuća u
oblasti fitnesa i korektivnih vežbi. Otuda, posebnu pažnju treba posvetiti sadržajima: anatomije, fiziologije,
kineziologije, uticaju doziranih i dobro osmišljenih fizičkih aktivnosti na zdravlje kod starijih populacionih grupa,
hroničnih stanja, posebno kod dece i osoba sa invaliditetom.
Učenici treba da upoznaju principe pravilne ishrane i uticaj ishrane na zdravlje svih starosnih grupa. Znanja i veštine
stiču se realizacijom programskih sadržaja stručnih predmeta na časovima teorijske nastave i nastave vežbi, i to:
- savladavanjem tehnika kondicionih vežbi i programa kondicionih treninga;
- izučavanjem programa vežbi za razvijanje koordinacije pokreta kod dece i osoba sa posebnim potrebama;
- izučavanjem programa vežbi za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta kod dece;
- izučavanjem vežbi disanja za relaksaciju kod različitih populacionih grupa;
- izučavanjem programa vežbi za estetsko oblikovanje;
- izučavanjem programa vežbi za redukciju telesne mase;
- izučavanjem programa vežbi za održavanje ili povećavanje mišićne mase;
- izučavanjem programa različitih vrsta aerobika, pilatesa, istezanja i fitnesa u vodi;
- izučavanjem programa za rad u teretani, sportsko-rekreativnom centru ili u drugim objektima adekvatne namene.
Učenici, istovremeno stiču znanja o dostignućima na planu fitnesa i korektivnih vežbi, koje ove oblasti nude u
prevenciji i usporavanju procesa postojećih deformiteta ili drugih specifičnih stanja organizma.
Struktura nastavnih programa i nastavni sadržaji nalažu korišćenje savremene nastavne tehnologije iz oblasti
fitnesa, rekreacije i korektivnih vežbi, koje obuhvataju softverske fitnes programe, kao i fitnes sprave i rekvizite koji
se koriste prilikom vežbanja.
Posebnu pažnju treba posvetiti vežbama i praktičnoj nastavi u bloku. Deo praktične nastave koji se ostvaruje u fitnes
i sportsko-rekreativnim centrima, treba pri operativnom planiranju detaljno razraditi, radi pravilnog usvajanja
potrebnih sadržaja i ovladavanja svim elementima umeća i veština, koje, prema svojim profesionalnim
kompetencijama, ima tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja, a s ciljem osmišljavanja i sprovođenja aktivnosti potrebnih
za prevenciju, održavanje ili poboljšanje psihofizičkog stanja, zdravlja i kvaliteta života.
U toku školovanja treba organizovati stručne ekskurzije za učenike putem realizacije kampova i osmišljenih
boravaka u prirodi, radi usvajanja praktičnih veština rekreativnih aktivnosti u realističnom, prirodnom ambijentu.
REKREATIVNE AKTIVNOSTI
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
I
II
III
IV
Teorijska nastava
33
33
33
28
Vežbe
66
66
66
56
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
120
120
PRAKSA
60
UKUPNO
219
219
99
144
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Upoznavanje učenika sa značajem rekreacije u očuvanju i unapređenju zdravlja, razvoj pozitivnih stavova i navika
o redovnoj rekreaciji kao komponente zdravog načina života
- Upoznavanje učenika sa sprovođenjem različitih vrsta rekreativnih aktivnosti u raznovrsnim ambijentima - na
otvorenom i zatvorenom prostoru
- Upoznavanje učenika sa pravilnim izborom i realizacijom rekreativnih aktivnosti različitih populacionih grupa
- Razvijanje svesti kod učenika o zdravom načinu života kroz bavljenje fizičkim aktivnostima
- Upoznavanje učenika sa principima i osposobljavanje za promociju zdravog načina života
- Upoznavanje učenika sa učestvovanjem i organizacijom masovnih rekreativnih događaja
- Razvijanje kreativnosti kod učenika
- Upoznavanje učenika za rekreacijom u radnim i vaspitno - obrazovnim organizacijama rekreacijom studenata i
osoba trećeg doba
- Sticanje znanja o sprovođenju rekreativnih aktivnosti u prirodi: šumi, pored vode, na snegu
- Osposobljavanje učenika za organizaciju kampa
- Razvijanje svesti o ekologiji i očuvanju i unapređenju životne sredine
- Razvijanje svesti o važnosti rekreativnih sadržaja za turističku ponudu
- Osposobljavanje učenika za uspešno realizovanje različitih vrsta rekreativnih aktivnosti u raznim turističkim
objektima
- Osposobljavanje učenika da uspešno realizuju rekreativne aktivnosti za različite populacione grupe turista
- Osposobljavanje učenika za sprovođenje animacije gostiju u turističkim objektima
- Razvijanje osećaja za ritam i kretanje kod učenika
- Razvijanje motoričkih sposobnosti kroz ritmička kretanja
- Razvijanje elegancije i estetski oblikovanih kretanja
- Ovladavanje i primena narodnih plesova - kola i društvenih plesova
- Usvajanje osnovnih elemenata tehnike plesa i njihovo povezivanje u celinu
- Primenjivanje stečenih znanja u praksi
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Rekreacija i zdravlje
Država i rekreacija građana
Rekreacija kao životni stil
Osnovni elementi tehnike plesa
Složeni elementi tehnike plesa
Narodni plesovi
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
27
33
6
6
6
21
120
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Igra u službi rekreacije
Rekreacija učenika
Rekreacija studenata
Rekreacija zaposlenih
Rekreacija trećeg doba
Rekreacija osoba sa hendikepom
Društveni plesovi
Plesne igre u službi rekreacije
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
36
32
7
12
9
3
30
3
120
Razred: treći
NAZIV MODULA
Rekreacija u prirodi
Aktivnosti na vodi i pored vode
Aktivnosti na snegu
Trajanje modula (časovi)
43
34
22
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Rekreacija u funkciji turizma
Rekreacija u planinskom turizmu
Rekreacija i animacija u hotelu
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
31
22
31
60
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Rekreacija i zdravlje
Trajanje modula: 27 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Pojam rekreacije
• promoviše zdrav način • Očuvanje zdravlja
• Sticanje znanja o
• Aspekti rekreacije:
rekreativnim aktivnostima života kroz rekreaciju
• razume pozitivni uticaj zdravstveni, estetski,
i njihovom značaju za
psihosocijalni
očuvanje i unapređivanje umerene fizičke
• Fizička aktivnost i zdravlje
aktivnosti na zdravlje
zdravlja
• Morbogeni trijas
• Shvatanje uticaja fizičke • pravilno demonstrira
(hipokonezika, gojaznost, stres)
vežbe oblikovanja
aktivnosti na zdravlje i
razvoj pozitivnih stavova • izvodi komplekse vežbi • Vežbe oblikovanja u službi
oblikovanja u zavisnosti rekreacije (izbor i način primene
prema vežbanju
od potreba rekreativne u zavisnosti od rekreativne
• Sticanje znanja o
aktivnosti i životnog doba aktivnosti i u zavisnosti od
strukturi treninga i času
životnog doba)
vežbača
vežbanja
• Kompleksi vežbi oblikovanja
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 27
časova (9 časova teorije i 18
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava se obavlja
sa celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• vežbe u grupama od 10
učenika koje su organizovane
u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
otvorena igrališta, trim staza,
parkovi
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: prvi
Naziv modula: Država i rekreacija građana
Trajanje modula: 33 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• razume i objasni koji je
interes države da investira u
rekreaciju građana
• demonstrira pravilno
• Razumevanje interesa
izvođenje prirodnih oblika
države da investira u
kretanja (hodanje i trčanje) i
rekreaciju građana
vežbe u kretanju
• Sticanje znanja o
• utiče na razvoj aerobnih
različitim pokretima koji su
sposobnosti koristeći stazu
uticali na popularizaciju
zdravlja
rekreacije.
• prati reakcije pulsa na
• Shvatanje uloge
opterećenje, određuje
društvenih organizacija
maksimalni puls i zone
koje realizuju programe
intenziteta.
rekreacije i festivale
• sprovodi vežbanje na trim
rekreacije
stazi dozirajući intenzitet u
zavisnosti od životnog doba
sprovodi pripremu za trku
zadovoljstva (5 km)
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Interes države za
investiranju u rekreaciju
• Trim pokret: trim
staza, trim kabinet
(vežbanje u trim
kabinetu)
• Pokret zdrav i
sposoban
• Staza zdravlja
• Ustanove za
rekreaciju
• Posebna mesta za
rekreaciju skejt park,
biciklističke staze
• Organizacije
rekreacije
• Društvene
organizacije koje
realizuju programe
rekreacije
• Festivali rekreacije
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 33
časa (18 časova teorije i 15
časova praktičnih vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• vežbe u grupama od 10
učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala, trim
staza, staza zdravlja, parkovi
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Rekreacija kao životni stil
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
neophodnosti rekreacije kao
potrebe savremenog čoveka
• Razumevanje povezanost
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• obrazloži potrebu čoveka
savremenog doba za
rekreacijom
• prepozna i uoči razliku u
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Rekreacija kao deo
kulture savremenog
čoveka
• Izbor rekreativne
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
časova
izbora rekreativne aktivnosti u izboru rekreativnih aktivnosti aktivnosti na osnovu
zavisnosti od psihološkog
u odnosu na psihološki profil psihološkog profila
profila ličnosti i starosnog doba ličnosti i starosno doba
ličnosti.
• Izbor rekreativnih
aktivnosti na osnovu
životnog doba
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju i video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Osnovni elementi tehnike plesa
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Usvajanje prostih elementi
tehnike plesa: običan korak,
korak zgibom počučnjem, korak
• samostalno izvodi
sa poigravanjem korak usponom
osnovne elemente
• Usvajanje osnovnih
• Naglašen korak (topot)
tehnike plesa u
elemenata tehnike
• Ukršten korak (napred ili nazad)
muzikom zadatom
plesa i njihovo
• Klizajući korak
ritmu
povezivanje u celine
• Korak sa povlačenjem
• povezuje osnovne
• Razvijanje osećaja
• Trčeći korak
elemente tehnike
za ritam i pokret
plesa u celine i izvodi • Dečiji poskok
• Sunožni skok
ih u zadatom ritmu
• Skok sa noge na nogu
• Okret za 45 i 90 stepeni
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 6 časova
Oblici nastave
• vežbe se realizuje u obliku
dvočasa, kroz mini predavanja,
individualni i grupni rad, rad u
parovima, demonstraciju,
prezentaciju
Mesto realizacije nastave
• sala sa ogledalima
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda
Razred: prvi
Naziv modula: Složeni elementi tehnike plesa
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Usvajanje složenih
elemenata tehnike
plesa i njihovo
ISHODI
PREPORUČENO
Po završetku
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
UPUTSTVO ZA
razreda učenik će
OSTVARIVANJE MODULA
biti u stanju da:
• samostalno izvodi • Usvajanje složeni elementi tehnike
• okvirni broj časova za
složene elemente plesa: korak sa ukrštanjem, korak sa
realizaciju modula iznosi 6
tehnike plesa u
izbacivanjem i zabacivanjem; korak sa
povezivanje u celine
međusobno i u
kombinaciji sa prostim
elementima
• Razvoj osećaja za
ritam i pokret
• Razvoj koordinacije
muzikom zadatom
ritmu i povezuje ih u
celine
• povezuje osnovne
i složene elemente
tehnike plesa u
celine i izvodi ih u
zadatom ritmu
privlačenjem i treperenjem menjajući
korak, trokorak trčećim koracima, poskok
sa udarcem slobodne noge u stajnu nogu,
poskok sa dotakom tla suprotnom nogom
• Polkin korak, korak obema nogama sa
udarcem stopala o stopalo, okret za 180 i
više stepeni, galop, korak počučnjem i
kruženjem suprotne noge oko stajne
noge, koraci valcera
časova
Oblici nastave
• vežbe se realizuje u obliku
dvočasa, kroz mini
predavanja, individualni i
grupni rad, rad u parovima,
demonstraciju, prezentaciju
Mesto realizacije nastave
• sala sa ogledalima
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda
Razred: prvi
Naziv modula: Narodni plesovi
Trajanje modula: 21 čas
CILJEVI MODULA
• Usvajanje metodskog
postupka i tehnike kola
Moravac
• Usvajanje metodskog
postupka i tehnike
Užičkog kola
• Usvajanje metodskog
postupka i tehnike kola
Gružanka
• Usvajanje metodskog
postupka i tehnike kola
Užička čarlama
• Prepoznavanje
melodije kola prilikom
slušanja i samostalno
izvođenje
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
• prepoznaje melodiju,
ciljevima i ishodima, planom i
samostalno i u grupi izvodi
načinima ocenjivanja
korake kola Moravac, vlada
• okvirni broj časova za realizaciju
metodskim postupkom učenja
modula iznosi 21 čas
ovog kola
• prepoznaje melodiju,
• Metodski postupak
Oblici nastave
samostalno i u grupi izvodi
učenja kola Moravac
• vežbe se realizuje u obliku
korake Užičkog kola, vlada
• Metodski postupak
dvočasa, kroz mini predavanja,
metodskim postupkom učenja
učenja Užičkog kola
individualni i grupni rad, rad u
ovog kola
• Metodski postupak
parovima, demonstraciju,
• prepoznaje melodiju,
učenja kola Gružanka
prezentaciju
samostalno i u grupi izvodi
• Metodski postupak
korake kola Gružanka, vlada
učenja kola Užička
metodskim postupkom učenja
Mesto realizacije nastave
čarlama
ovog kola
• sala sa ogledalima
• prepoznaje melodiju,
samostalno i u grupi izvodi
Ocenjivanje
korake kola Užička čarlama,
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vlada metodskim postupkom
vršiti kroz:
učenja ovog kola
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda
Razred: prvi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 120 časova
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
SADRŽAJI
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
MODULA
• Usavršavanje stečenih • uspešno primenjuje
• Obilazak
• utvrđeni broj časova za realizaciju nastave
znanja do nivoa veština stečena znanja i veštine u ustanova za
iznosi 120 časova
CILJEVI MODULA
sprovođenju vežbi
• Upoznavanje sa
radom i funkcionisanjem oblikovanju okviru
ustanova i objekata za rekreativnih i fitnes
programa
rekreaciju.
• Uvežbavanje narodnih • prepozna muziku
narodnog plesa i otpleše
i društvenih plesova
odgovarajući ples u
skladu sa njom
rekreaciju
• Obilazak objekata
za rekreaciju
• Vežbe
oblikovanja
• Narodni plesovi
• blok nastava se realizuje kroz obilaske
ustanova i mesta za rekreaciju,
upoznavanje sa radom i organizacijom
rekreativnih sadržaja u njima, kao i
uvežbavanje praktičnih znanja i veština iz
oblasti narodnih plesova
Razred: drugi
Naziv modula: Igra u službi rekreacije
Trajanje modula: 36 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• sprovodi takmičenja u
različitim sportskim
igrama
• modifikuje pravila
sportskih igara u odnosu
• Razumevanje pojma igra, vrste
na karakteristike i
igara i mesta igre u rekreaciji
potrebe grupe
• Sticanje osnovnih znanja o
• razume ulogu
pojmovima motivacija i animacija
motivacije i animacije u
i dovođenje u korelaciju sa
rekreaciji
bavljenjem rekreativnim
• odabere i prilagodi
aktivnostima
način animacije u
zavisnosti od profila
populacije sa kojom radi
• učestvuje u realizaciji
dečijih rođendana
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 36
časova (6 časova teorije i 30
časova vežbi)
• Pojam igre i vrste
igara
• Sportske igre u službi Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
rekreacije
odeljenjem, kroz predavanja,
• Društvene igre u
diskusiju, video prezentacije
službi rekreacije
• Motivacija i animacija • praktične vežbe u grupama od
10 učenika koje su organizovane
u rekreaciji
• Motivacija i animacija u obliku dvočasa
u zavisnosti od
starosnog doba
Mesto realizacije nastave
• Motivacija i animacija • učionica, fiskulturna sala, trim
u zavisnosti od pola
staza, otvorena igrališta, teniski
• Organizacija dečijih tereni, kuglana
rođendana
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: drugi
Naziv modula: Rekreacija učenika
Trajanje modula: 32 časa
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Sticanje znanja o pozitivnim
• realizuje rekreativne
• Rekreacija predškolaca
efektima rekreacije na zdravlje i aktivnosti u vaspitno• Rekreacija mlađeg
uspeh u školi učenika različitih
obrazovnim ustanovama školskog uzrasta:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 32
časa (10 časova teorije i 22
uzrasta
• Osposobljavanje učenika za
sprovođenje rekreacije učenika
predškolskog, osnovnoškolskog i
srednjoškolskog uzrasta
za učenike predškolskog
uzrasta
• realizuje rekreativne
aktivnosti za vreme
rekreativne nastave
• realizuje rekreativne
aktivnosti za vreme letnjeg
i zimskog raspusta
• sprovodi dečije igre,
štafetne igre i poligone za
predškolski, mlađi i srednji
školski uzrast
• sprovodi rekreativne
sadržaje sa učenicima
starijeg školskog uzrasta
rekreacija u produženom
boravku
• Organizovanje
rekreativne nastave
• Rekreacija srednjeg
školskog uzrasta
• Rekreacija starijeg
školskog uzrasta
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti za
vreme velikog odmora
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti za
vreme raspusta
časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe u grupama
od 10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
trim staza, otvorena igrališta
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti
ishoda
Razred: drugi
Naziv modula: Rekreacija studenata
Trajanje modula: 7 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 7
časova (3 časa teorije i 4 časa
praktičnih vežbi)
• sprovodi rekreativne
programe za studente u
• Osposobljavanje učenika zavisnosti od njihovih
za sprovođenje rekreativnih potreba i interesovanja
• realizuje rekreativne
aktivnosti studenata
aktivnosti u studentskom
domu
• Rekreacija studenata:
interesovanja studenata i
oblici rekreacije
• Organizacija
studentskih liga
• Rekreacija u
studentskom domu
Oblici nastave
• teorijska nastava i vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala, trim
staza, otvorena igrališta
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Rekreacija zaposlenih
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
• Razumevanje uloge
rekreacije zaposlenih na
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• sprovodi rekreativne
• Značaj aktivne pauze • okvirni broj časova za
programe kratkog trajanja
za radne sposobnosti realizaciju modula iznosi 12
radnom mestu radi postizanja
bolje produktivnosti
• Osposobljavanje učenika za
sprovođenje rekreativnih
aktivnosti zaposlenih
tokom pauze uz korišćenje
dostupnih rekvizita (stolica,
sto)
• sprovodi rekreaciju u radnim
organizacijama
• sprovodi rekreativne
aktivnosti na dopunskom
odmoru radnika
• realizuje radničke sportske
igre
zaposlenih
• Rekreacija u radnoj
organizaciji
• Dopunski odmor
radnika
• Radničke sportske
igre
časova (6 časova teorije i 6
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava i vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
otvorena igrališta
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu provera znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Rekreacija trećeg doba
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 9 časova (5 časova
teorije i 4 časa praktičnih vežbi)
• sprovodi rekreativno
• Razumevanje potrebe za
vežbanje za osobe trećeg
rekreacijom osoba trećeg
doba uz pravilno doziranje
doba
intenziteta
• Osposobljavanje učenika za
• sprovodi rekreativne
sprovođenje rekreativnih
sadržaje u gerontološkom
aktivnosti osoba trećeg doba
centru
• Značaj rekreacije za
osobe trećeg doba
• Doziranje fizičke
aktivnosti u trećem
dobu
• Kreativne radionice
u službi rekreacije
• Rekreacija u
gerontološkom centru
Oblici nastave
• teorijska nastava i vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
otvorena igrališta, trim staza, park
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Rekreacija osoba sa hendikepom
Trajanje modula: 3 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• objasni potrebu osoba sa • Značaj rekreativnih
• Razumevanje potrebe za hendikepom za rekreacijom aktivnosti za osoba sa
rekreacijom osoba sa
• razlikuje oblike rekreativnih hendikepom
hendikepom
aktivnosti u skladu sa
• Rekreativne aktivnosti
vrstom hendikepa
osoba sa hendikepom
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 3
časa
Oblici nastave
• teorijska nastava
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Društveni plesovi
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
CILJEVI MODULA
će biti u stanju da:
• prepoznaje melodiju,
samostalno i u paru izvodi
korake bečkog valcera, vlada
• Usvajanje metodskog metodskim postupkom učenja
postupka učenja bečkog ovog plesa
valcera i izvođenje u paru • prepoznaje melodiju,
• Usvajanje metodskog samostalno i u paru izvodi
korake engleskog valcera,
postupka učenja
vlada metodskim postupkom
engleskog valcera i
učenja ovog plesa
izvođenje u paru
• Usvajanje metodskog • prepoznaje melodiju,
postupka učenja ča-ča- samostalno i u paru izvodi
korake plesa ča-ča-ča, vlada
ča i izvođenje u paru
• Usvajanje metodskog metodskim postupkom učenja
postupka učenja salse i ovog plesa
• prepoznaje melodiju,
izvođenje u paru
• Usvajanje metodskog samostalno i u paru izvodi
postupka učenja rok en korake salse, vlada
metodskim postupkom učenja
rola i izvođenje u paru
• Prepoznavanje melodije ovog plesa
plesa prilikom slušanja i • prepoznaje melodiju,
samostalno i u paru izvodi
samostalno izvođenje
korake rok en rola, vlada
metodskim postupkom učenja
ovog plesa
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
• Metodski postupak modula iznosi 30 časova
učenja bečkog
Oblici nastave
valcera
• Metodski postupak • vežbe se realizuju u obliku
dvočasa, kroz mini predavanja,
učenja engleskog
individualni i grupni rad, rad u
valcera
• Metodski postupak parovima, demonstraciju,
prezentaciju
učenja ča-ča-ča
• Metodski postupak
učenja salse
Mesto realizacije nastave
• Metodski postupak • sala sa ogledalima
učenja rok en rola
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: drugi
Naziv modula: Plesne igre u službi rekreacije
Trajanje modula: 3 časa
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje učenika sa
primenom plesnih igara u
rekreaciji
• Razvijanje kreativnog
mišljenja prilikom realizacije
rekreativnih aktivnosti
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• realizuje rekreativne
aktivnosti u obliku plesnih
igara za različite starosne
populacije
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Uvežbavanje plesnih
igara
• Igra ogledala
• Igra sa stolicama,
jedna manje
• Plesanje sa balonom
• Organizovanje
takmičenja u plesnim
igrama
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 3
časa
Oblici nastave
• vežbe
Mesto realizacije nastave
• sala sa ogledalima
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• praćenje ostvarenosti
ishoda
Razred: drugi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 120 časova
CILJEVI MODULA
• Usavršavanje stečenih
znanja do nivoa veština
• Poseta radnim i vaspitnoobrazovnim organizacijama
kao i ustanovama za brigu
o starim licima i sticanje
iskustava u sprovođenju
rekreativnih aktivnosti sa
populacije različitog uzrasta
i potreba
• Uvežbavanje društvenih
plesova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Obilazak vrtića i
rekreacija sa
decom
• uspešno primenjuje znanja i
• Realizacija
veštine u realizaciji rekreativnih
sportskoaktivnosti među decom
rekreativnog dana
predškolskog uzrasta,
u školi
učenicima osnovnoškolskog i
• Sprovođenje
srednjoškolskog uzrasta,
aktivne pauze u
studentima, zaposlenima i
radnoj organizaciji
osobama trećeg doba
• Sprovođenje
• prepozna muziku i otpleše
rekreacije u domu
odgovarajući ples u skladu sa
za stara lica
njom
• Društveni plesovi
• Takmičenje
plesnih parova
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• utvrđeni broj časova za realizaciju
nastave iznosi 120 časova
• blok nastava se realizuje kroz
obilaske radnih i vaspitnoobrazovnih organizacija, kao i
ustanova za brigu o starim licima i
sprovođenje rekreativnih aktivnosti
osoba u zavisnosti od potreba i
godina starosti, uvežbavanje
društvenih plesova i organizacija
takmičenja plesnih parova
Razred: treći
Naziv modula: Rekreacija u prirodi
Trajanje modula: 43 časa
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• samostalno postavi šator i
koristi kamp opremu
• Sticanje znanja o pojmu
• poštuje i sprovodi mere
aktivnosti u prirodi i njihov
zaštite u kampu
pozitivan uticaj na zdravlje
• realizuje zabavne večeri
• Razvijanje svesti o
• realizuje pešačku turu u
unapređenju zaštite i
zavisnosti o karakteristike
očuvanju životne sredine
grupe i određuje tempo
• Osposobljavanje učenika
pešačenja i učestalost
da realizuju rekreativne
odmora
aktivnosti unutar kampa
• se orijentiše uz pomoć karte
• Upoznavanje učenika sa
merama zaštite i sigurnosti u i busole
• realizuje takmičenje u
kampu i u prirodi
orijentiringu
• Osposobljavanje učenika
da se samostalno orijentišu u • ispravno koristi opremu za
planinarenje
prirodi uz pomoć karte i
• poštuje i sprovodi mere
busole
sigurnosti u planini
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• Pojam aktivnosti u
• okvirni broj časova za
prirodi
realizaciju modula iznosi 43
• Zaštita i očuvanje
časa (15 časova teorije i 28
prirode
časova vežbi)
• Pozitivni uticaji
boravka u prirodi na
Oblici nastave
zdravlje
• teorijska nastava sa celim
• Organizacija kampa
odeljenjem, kroz predavanja,
• Mere zaštite u kampu
diskusiju, video prezentacije
• Kamp oprema
• vežbe sa grupama od 10
• Vrste šatora i
učenika koje su organizovane
postavljanje šatora
u obliku dvočasa
• Organizacije zabavnih
večeri u kampu
Mesto realizacije nastave
• Pešačke ture,
• učionica, školsko dvorište,
trasiranje ture u
park ili obližnja šuma
odnosu na sastav
grupe
• primeni znanja o zaštiti i
unapređenju životne sredine
• Oprema za pešačenje Ocenjivanje
• Orijentiring, nastanak Vrednovanje ostvarenosti
i razvoj, kategorije u
ishoda vršiti kroz:
orijentiringu
• aktivnost na času
• Oprema za orijentiring • test
• Planinarenje
• usmenu proveru znanja
• Pojam, istorijat i
• praćenje ostvarenosti ishoda
razvoj
• Oprema za za
planinarenje
• Ponašanje i mere
sigurnosti na planini
Razred: treći
Naziv modula: Aktivnosti na vodi i pored vode
Trajanje modula: 34 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• koristi tehniku održavanja
na površini i plivanja na
otvorenim vodama
• demonstrira i koristi
tehniku veslanja
• Sticanje znanja o
• modifikuje pravila
blagotvornom uticaju vodene
određenih sportskih igara i
sredine i sunca na skladni
prilagođava ih vodenoj
razvoj tela i zdravlje
sredini
• Osposobljavanje za
• modifikuje pravila
realizaciju rekreativnih
određenih sportskih igara i
aktivnosti u i pored vode
prilagođava ih sredini
• Upoznavanje sa procedurom
pored vode i peščanoj
spašavanja utopljenika i
podlozi
pružanje prve pomoći
• realizuje "igre bez
granica" pored i u vodi
• asistira u akciji
spasavanja utopljenika i
pružanje prve pomoći
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Plivanje na otvorenim
vodama - stilovi i tehnike
• Veslanje
• Tehnika veslanja
• Vrste čamaca
• Sportski ribolov
• Oprema za ribolov
• Sportske igre u vodi sa
modifikovanim pravilima
• Sportske igre pored vode
sa modifikovanim
pravilima na peščanoj
podlozi
• Poligoni pored i u vodi "igre bez granica"
• Triatlon - nastanak i
razvoj
• Spasavanje utopljenika
• Prva pomoć
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 34
časa (10 časova teorije i 24
časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, obližnja reka,
jezero, bazen
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Aktivnosti na snegu
Trajanje modula: 22 časa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• Sticanje znanja o osnovnim • objasni principe
moderne tehnike skijanja
principima moderne tehnike
i karakteristike opreme
skijanja
• Osposobljavanje učenika za • realizuje igre na snegu
• realizuje poligone na
sprovođenje rekreativnih
snegu i sprovodi
aktivnosti na snegu i ledu
• Usvajanje tehnike klizanja na takmičenje "igre bez
granica"
ledu
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Skijanje - istorijat i
razvoj
• Moderna tehnika
skijanja
• Skijaške discipline
• Skijaška oprema
• Igre ne snegu
• Rekviziti za
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 22 časa (8 časova
teorije i 14 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• savlada tehniku klizanja
na ledu
• realizuje različite vrste
zabavnih manifestacija na
ledu
organizaciju
• Poligoni na snegu igre bez granica
• Klizanje
• Poligoni na ledu
• Diskoteka na ledu maskenbali na ledu
• vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, školsko dvorište, park ili
obližnja padina
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: četvrti
Naziv modula: Rekreacija u funkciji turizma
Trajanje modula: 31 čas
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o važnosti
rekreativnih aktivnosti za
unapređenje turističke ponude
• Razvijanje svesti o ekologiji i
čuvanju prirodnih lepota
turističkog mesta
• Sticanje znanja o važnosti
postojanja rekreativnih
aktivnosti u banji
• Osposobljavanje učenika da
realizuju rekreativne aktivnosti
u banjama
• Razumevanje mesta i uloge
rekreacije u seoskom,
gradskom i izletničkom
turizmu
• Sticanje znanja o pozitivnom
uticaju primorske klime na
zdravlje
• Sticanje znanja o važnosti
postojanja rekreativnih
aktivnosti u turističkim
ponudama u primorju
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Važnost rekreacije za
turističku ponudu
• Rekreacija u turizmu i
ekologija - veza turizma sa
zaštićenim prirodnim
• na početku modula učenike
• promoviše važnost lepotama
upoznati
sa ciljem, odnosno
rekreacije za turističku • Tipologija ljudi na odmoru
ciljevima i ishodima, planom i
ponudu
načinima ocenjivanja
• promoviše širenje
Banjski turizam
• okvirni broj časova za
svesti o zaštiti životne • Podela banja
realizaciju
modula iznosi 31 čas
sredine i očuvanju
• Važnost rekreacije u
(9
časova
teorije
i 22 časa vežbi)
prirodnih lepota
banjama timovi rekreatora i
• realizuje sportskoanimatora u banjama
rekreativne programe • Vežbe u vodi - akva fitnes Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
u banjama
• Organizacija večernjih
odeljenjem, kroz predavanja,
• realizuje večernje
programa
programe u banjama • Društvene igre kao oblik diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
• promoviše seoski
rekreacije
10 učenika koje su organizovane
turizam
u obliku dvočasa
• realizuje rekreaciju u
Seoski turizam
okviru gradskog
• Prednosti seoskog
turizma
Mesto realizacije nastave
turizma. rekreacija kroz
• realizuje sportsko• učionica, školsko dvorište, park,
seoske poslove
rekreativne aktivnosti
šuma, bazen
na izletničkim
Gradski turizam
mestima
Ocenjivanje
• Specifičnosti gradskog
• definiše pozitivne
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
turizma
uticaje primorske
vršiti kroz:
• Rekreacija na pikniku u
klime na zdravlje
• aktivnost na času
parku
• realizuje sportsko• test
rekreativne aktivnosti
• usmenu proveru znanja
Izletnički turizam
na plaži
• praćenje ostvarenosti ishoda
• Rekreativni sadržaji na
izletničkim mestima
Primorski turizam
• Pozitivni uticaji primorske
klime na zdravlje
• Ponuda ekstremnih
sportova na plaži
• Organizacija sportsko rekreativnih aktivnosti na
plaži
• Teretana na plaži
Razred: četvrti
Naziv modula: Rekreacija u planinskom turizmu
Trajanje modula: 22 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
pozitivnom uticaju
planinske klime na zdravlje
• Definisanje važnosti
postojanja rekreativnih
aktivnosti na planini i tokom
letnje i tokom zimske
sezone
• Sticanje znanja o značaju
planinarenja i alpinizma.
• Realizovanje rekreativnih
aktivnosti u turističkim
planinskim centrima
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• definiše pozitivne uticaje
planinske klime na zdravlje
• realizuje pešačke ture u
okviru planinskog centra u
cilju prikupljanja šumskih
plodova i lekovitog bilja
• definiše pojmove
planinarenje i alpinizam
• realizuje biciklističke ture
mauntin-bajkinga
• sprovodi sportske igre sa
modifikovanim pravilima na
snegu kao i "igre bez
granica"
• definiše karakteristike
skijaških centara
• sprovodi mere zaštite na
vodi i na planini zimi i leti
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 22
• Pozitivni uticaji planinske časa (12 časova teorije i 10
klime na zdravlje
časova vežbi)
• Organizacija pešačkih
tura u cilju prikupljanja
Oblici nastave
lekovitog bilja i šumskih
• teorijska nastava sa celim
plodova
odeljenjem, kroz predavanja,
• Pojam planinarenje i
diskusiju, video prezentacije
alpinizam
• praktične vežbe sa grupama
• Mountin bajking
od 10 učenika koje su
• Skokovi paraglajderom
organizovane u obliku
• Rafting na brzim vodama
dvočasa
• Mere zaštite na vodi
• Karakteristike skijaških
Mesto realizacije nastave
centara
• učionica, školsko dvorište,
• Nordijsko skijanje
park, obližnja padina
• Snovbord
• Tehnika i oprema
Ocenjivanje
• Mere zaštite na snegu
Vrednovanje ostvarenosti
• Organizovanje mini
ishoda vršiti kroz:
takmičenja u skijanju
• aktivnost na času
• Organizacija igara na
• test
snegu
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti ishoda
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Rekreacija i animacija u hotelu
Trajanje modula: 31 čas
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• definiše pojam animacije i • Pojam animacije
• Definisanje pojma
razume prednosti hotela koji • Potreba hotela za
animacije
animacijom
• Sticanje znanja o potrebi ima animaciju u svojoj
• Uloga timova za
ponudi
postojanja rekreativnih
rekreaciju i animaciju u
• sprovodi sportskoaktivnosti i animacije u
hotelu
rekreativne programe u
hotelu
• Animacija u okviru
hotelu
• Realizacija programa
hotela
• animira goste hotela
rekreacije i animacije u
• Animacija van hotela
• realizuje večernje
hotelu
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 31 čas (7 časova
teorije i 24 časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentaciju
• Razvijanje kreativnosti i
talenta za scenski nastup
programe u hotelu
• Organizacija večernjih • vežbe
programa
• Sprema i rekviziti za
Mesto realizacije nastave
organizaciju večernjih
• učionica, fiskulturna sala, bazen
programa
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
• Usavršavanje znanja
do nivoa veština
• Ovladavanje
rekreativnim
sadržajima turističkih
ponuda
• uspešno primenjuje
znanja i veštine iz oblasti
rekreativnih sadržaja
turističkih ponuda
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• utvrđeni broj časova za realizaciju
nastave iznosi 60 časova
• blok nastava se realizuje u prirodi u vidu
mauntin bajking tura, friklajmbinga na
pravoj i veštačkoj steni, skijanja na vodi,
planinarske ture
• Mauntin bajking
• Friklajmbing
• Skijanje na vodi
• Planinarski uspon
na vrh
5. PREPORUČENA LITERATURA:
- Kukolj, M. (1996), Opšta antropomotorika, Beograd, Finegraf
- Mitić, D. (2001), Rekreacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Stoiljković, S. (2005), Fitnes, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Jocić, D. (1999), Plesovi, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Fitnes programi i estetsko oblikovanje
- Fizičko vaspitanje
LATINSKI JEZIK
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
I
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje osnovnih gramatičkih znanja, kako bi učenici mogli da pravilno čitaju, pišu i prevode stručne termine,
skraćenice iz oblasti medicine, farmacije i stomatologije i latinske rečenice
- Korišćenje osnovnog fonda internacionalnih reči poreklom iz klasičnih jezika
- Proširivanje već stečenih znanja o antičkoj kulturi
- Sticanje lingvističke osnove za dalje izučavanje jezika
- Upoznavanje sa osnovnim farmakološkim oznakama - recepturom
- Korišćenje termina iz date oblasti
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u latinskom jeziku
Imenice
Glagoli
Pridevi
Brojevi
Zamenice
Prilozi i predlozi
Trajanje modula (časovi)
3
20
15
10
4
10
4
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u latinskom jeziku
Trajanje modula: 3 časa
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• čita i piše latinski
jezik
• Sticanje osnovnih znanja • primenjuje čitanje i
o latinskoj kulturi, poreklu, pisanje latinskog
jeziku, pismu, glasovima, jezika u stručnim
vrstama reči i promenama predmetima
• proširi znanje iz
opšte kulture
• Uvod u latinsku
kulturu kroz tekstove i
latinske citate
• Latinsko pismo,
izgovor i akcenat
• Vrste reči i njihove
promene
• Kategorije
nominalne i verbalne
promene
Oblici nastave
• teorijska nastava, korišćenje tekstova sa
različitim temama iz oblasti latinske kulture,
čitanje tekstova, praćenje procesa
usvajanja novih sadržaja usmenim
ispitivanjem učenika
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Imenice
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
• Savladavanje
promene imenica
latinskog porekla po
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI
razreda učenik će
OSTVARIVANJE MODULA
MODULA
biti u stanju da:
• prevede stručne
• Imenice I, II, III i IV Oblici nastave
termine u oblastima deklinacije
• teorijska nastava, praćenje procesa usvajanja
ostalih stručnih
• Grčke imenice
novih znanja usmenim ispitivanjem, različite vrste
vežbanja u pismenom obliku (prepoznavanje
oblika i promena imenica u svim padežima
deklinacija i promena po padežima)
predmeta
• upotrebljava
latinske i grčke
imenice pri
prevođenju u oba
smera
pet deklinacija
• Sticanje osnovnih
znanja o imenicama
grčkog porekla u
latinskom jeziku
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Glagoli
Trajanje modula: 15 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• Savladavanje
pravila verbalne
promene
• Povezivanje sa
sadržajem
prethodnih tema
• upotrebljava
glagolske oblike pri
prevođenju u oba
smera
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Indikativ prezenta aktiva i
pasiva glagola svih
konjugacija i glagola na -io, ere
• Imperativ prezenta glagola
svih konjugacija
• Indikativ prezenta, imperativ
prezenta i konjuktiv prezenta
glagola esse
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Oblici nastave
• teorijska nastava, vežbanja u
pismenom obliku koja podrazumevaju i
prevođenja jednostavnijih rečenica u
oba smera
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih
znanja usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Pridevi
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
vrstama i promenama
prideva u latinskom
jeziku
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pridevi I, II i III
• upotrebljava prideve pri
deklinacije
prevođenju stručnih
• Komparacija prideva
termina i rečenica u oba
(pravilna, nepravilna,
smera
opisna, nepotpuna)
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Oblici nastave
• teorijska nastava, vežbanja u
pismenom obliku (slaganje prideva sa
imenicom, analiza rečenice, prevod
rečenice u oba smera i sl.)
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih
znanja usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Brojevi
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u
SADRŽAJI MODULA
stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Oblici nastave
• teorijska nastava, vežbanja u pismenom
obliku (slaganje prideva sa imenicom, analiza
rečenice, prevod rečenice u oba smera i sl.)
• Sticanje znanja o
vrstama i promenama
brojeva u latinskom
obliku
• upotrebljava
brojeve pri
prevođenju u oba
smera
• Osnovni brojevi
• Redni brojevi
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih znanja
usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Zamenice
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Oblici nastave
• teorijska nastava, vežbanja u pismenom
obliku (slaganje prideva sa imenicom,
analiza rečenice, prevod rečenice u oba
smera i sl.)
• Sticanje znanja o
vrstama i promenama
zamenica u latinskom
jeziku
• Lične zamenice i
povratna zamenica
• upotrebljava zamenice
Mesto realizacije
• Pokazne, odnosne i
u stručnoj terminologiji i
• učionica osnovne namene
upitne zamenice
prevođenju u oba smera
• Zamenice u
Ocenjivanje
recepturi
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih znanja
usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Prilozi i predlozi
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI
učenik će biti u stanju da:
MODULA
• Sticanje znanja o
• koristi priloge i predloge • Prilozi (tvorba i
prilozima i predlozima u stručnoj terminologiji i
komparacija)
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Oblici nastave
• Teorijska nastava, vežbanja u pismenom
u latinskom jeziku
prevođenju u oba smera
• Predlozi
obliku (slaganje prideva sa imenicom,
analiza rečenice, prevod rečenice u oba
smera i sl.)
Mesto realizacije
• učionica osnovne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih znanja
usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Udžbenik: Latinski jezik za prvi razred medicinske, veterinarske i poljoprivredne škole, Radmila Popović
- Latinska gramatika, Gorski, Gortan, Pauš
- Latinsko - srpski rečnik, Čolić
- Latinski jezik za prvi razred medicinske, veterinarske i poljoprivredne škole, Olivera Gemaljević, Zavod za
udžbenike, Beograd, 2008.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Svi stručni predmeti
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
I
Teorijska nastava
132
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
132
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o anatomskoj građi, položaju i funkciji organa i organizma kao celine
- Razumevanje značaja poznavanja anatomske građe i fizioloških procesa u organizmu za izučavanje drugih
stručnih nastavnih predmeta
- Sticanje znanja o vrstama i građi tkiva
- Sticanje znanja o postanku, razvoju, građi i podeli kostiju
- Sticanje znanja o građi i vrstama zglobova
- Sticanje stručnih znanja o građi, obliku i podeli mišića
- Shvatanje mesta i uloge mišića u izgradnji lokomotornog sistema
- Sticanje znanja o topografiji srca, veličini i osnovnoj histološkoj strukturi
- Sticanje znanja o morfološkim karakteristikama vaskularnog sistema: arterija, vena i kapilara
- Sticanje znanja o položaju i građi organa za disanje
- Razumevanje podele disajnih organa na organe koji sprovode vazduh i one u kojima se vrši razmena gasova
- Sticanje znanja o položaju, obliku i građi organa koji čine sistem za varenje
- Sticanje stručnih znanja o građi žlezda pridodati sistemu za varenje
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o građi mokraćnih organa
- Sticanje stručnih znanja o polnim organima
- Razumevanje anatomske povezanosti mokraćnog i polnog sistema
- Sticanje stručnih znanja o položaju i građi žlezdi sa unutrašnjim lučenjem
- Sticanje znanja o podeli i građi organa koji čine nervni sistem čoveka
- Sticanje stručnih znanja o moždanim ovojnicama i sastavu likvora
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o čulnim organima - vrste čula i građa
- Sticanje znanja o građi kože kao organu u kome su smešteni receptori senzibiliteta
- Sticanje stručnih znanja o funkcionalnim karakteristikama tkiva
- Shvatanje da čovečiji organizam poseduje sposobnost održavanja stabilnosti svoje unutrašnje sredine uprkos
promenama u spoljašnjoj sredini
- Razumevanje uloga krvi i pojava karakterističnih za krv
- Sticanje stručnih znanja o ulogama organa koji čine lokomotorni aparat - uloge kostiju, zglobova i mišića
- Shvatanje funkcionalne povezanosti kostiju, zglobova i mišića u jedinstvenu celinu - lokomotorni sistem
- Sticanje stručnih znanja o funkciji srca i krvnih sudova
- Shvatanje važne uloge ovog sistema u povezivanju svih životnih procesa u organizmu
- Sticanje stručnih znanja o funkcijama organa za disanje
- Razvijanje saznanja o funkcionalnoj povezanosti sistema organa za disanje sa kardiovaskularnim i ostalim
sistemima organizma
- Sticanje stručnih znanja o sekretornim procesima, varenju hranljivih materija u pojedinim delovima digestivnog
sistema i motornim aktivnostima organa ovog sistema
- Sticanje osnovnih znanja o prometu materija i energije u organizmu
- Saznanje da organizam čoveka poseduje sposobnost održavanja svoje telesne temperature uprkos temperaturnim
promenama spoljašnje sredine
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o funkcijama organa urinarnog sistema
- Sticanje stručnih znanja o funkciji organa polnog sistema
- Sticanje osnovnih stručnih znanja o ulogama endokrinih žlezda i njihovih hormona
- Shvatanje da hormoni kao proizvodi endokrinih žlezda imaju izuzetno važnu ulogu u regulaciji svih životnih procesa
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o funkcijama nervnih organa
- Saznanje da je nervni sistem regulator funkcija svih organskih sistema
- Shvatanje da je znanje stečeno na kraju ovog programa neophodan preduslov za izučavanje stručnih predmeta
kao što su: psihologija, neuropsihijatrija, pedijatrija
- Sticanje znanja o vrstama draži i načinima prijema draži, kao i funkcijama čula vida, sluha i ravnoteže
- Shvatanje da je normalno funkcionisanje čulnih organa neophodno za opstanak organizma u uslovima spoljašnje
sredine
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Tkiva
Anatomija koštano-zglobnog sistema
Miologija
Anatomija kardiovaskularnog sistema
Anatomija respiratornog sistema
Anatomija digestivnog trakta
Anatomija urogenitalnog sistema
Anatomija sistema endokrinih žlezda
Anatomija nervnog sistema
Anatomija čulnih organa
Fiziologija tkiva i krvi
Fiziologija lokomotornog aparata
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija respiratornog sistema
Fiziologija digestivnog trakta
Metabolizam i termoregulacija
Fiziologija urogenitalnog sistema
Fiziologija endokrinog sistema
Fiziologija nervnog sistema
Trajanje modula (časovi)
6
10
6
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
4
6
6
6
Fiziologija čula
6
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Tkiva
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• definiše i navede
pojedine vrsta tkiva
• navede osnove
strukture raznih tkiva
• opiše funkcije
pojedinih vrsta tkiva
• Sticanje znanja o • opiše funkcije i
strukturu koštanog tkiva
vrstama i građi
• opiše funkcije i
tkiva
strukturu hrskavičavog
tkiva
• opiše funkcije i
strukturu vezivnog tkiva
• opiše funkcije i
strukturu krvi i limfe
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju modula
iznosi 6 časova
• Definicija tkiva
• Podela tkiva
• Epitelno tkivo
• Mišićno i nervno tkivo
• Potporna tkiva (kostno,
hrskavičavo i vezivno tkivo)
• Krv, limfa
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu video
prezentaciju anatomske građe tkiva i
radionički rad učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje procesa usvajanja novih znanja
usmenim ispitivanjem
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija koštano-zglobnog sistema
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI
MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• opiše osnove građe, način i
postanak kostiju, sastav koštane
srži
• definiše kriterijume za podelu
kostiju
• Sticanje
• prepozna i objasni stručnim
znanja o
terminima kosti glave
postanku,
razvoju, građi i • prepozna koje kosti pripadaju
ramenom pojasu i slobodnom
podeli kostiju
delu ruke, pojedinačno ih
• Sticanje
znanja o građi i imenuje i opiše njihove glavne
delove stručnom terminologijom
vrstama
• prepozna na kosturu i stručnom
zglobova
terminologijom imenuje i opiše
delove kostiju grudnog koša i
kičmenog stuba
• prepozna koje kosti čine karlicu
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Građa i podela kostiju prema
obliku i anatomskoj lokalizaciji
• Kosti glave (kosti lobanje i
lica)
• Kosti ramenog pojasa i
slobodnog dela ruke (kosti
nadlakta, podlakta i šake)
• Kosti kičmenog stuba i
grudnog koša (rebra i grudna
kost)
• Kosti karličnog pojasa
(karlica kao celina-dijametri),
slobodnog dela noge (kosti
nadkolenice, podkolenice i
stopala)
• Podela zglobova po obliku i
pokretljivosti
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 10
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu
video prezentaciju anatomske
građe lokomotornog sistema i
demonstracija kroz radionički rad
učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
i slobodni deo noge
• prepozna i stručno imenuje
najmasivniju i najdužu kost
čovečijeg organizma
• navede strukturu zglobova i
podelu zglobova prema njihovoj
pokretljivosti
• reprodukuje saznanja o
najjačem i najosetljivijem zglobu
čovečijeg organizma
• prepozna na kosturu i
identifikuje stručnom
terminologijom najvažnije
pokretne zglobove
• Najvažniji zglobovi čovečijeg
tela (rameni, lakatni,
šačnožbični, zglob kuka,
kolena, gornji skočni zglob,
zglob donje vilice)
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Miologija
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u
stanju da:
• opiše osnove građe mišića
• navede kriterijume za podelu mišića
prema oblik, građi i anatomskoj
lokalizaciji
• ukaže na glavne mišiće glave i vrata
i da stručnom terminologijom imenuje i
determiniše pripoje istih
• Sticanje stručnih
• definiše mišićnu strukturu trupa i
znanja o građi, obliku i
stručnom terminologijom imenuje
podeli mišića
najvažnije mišiće leđa, grudi i trbušne
• Shvatanje mesta i
prese
uloge mišića u
• ukaže i imenuje mišiće karlice i
izgradnji lokomotornog
međice a naročito glutealne regije,
sistema
među njima i mišić koji se najviše
koristi za davanje I.M. injekcija
• definiše građu, oblik i imena
najvažnijih mišića, donjih i gornjih
ekstremiteta kao i njihove pripoje,
imenuje i prepozna najduži mišić
čovečijeg tela
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Građa i podela
mišića
• Mišići glave vrata
• Mišići trupa (leđa,
grudi i trbuha)
• Mišići ramena i
ruku
• Mišići međice
• Mišići sedalnog
predela
• Mišići nogu
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava uz
obaveznu video prezentaciju i
demonstracija kroz radionički
rad učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija kardiovaskularnog sistema
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
topografiji srca, veličini i
osnovnoj histološkoj
strukturi
• Sticanje znanja o
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• navede topografiju srca,
oblik, veličinu i histološku
građu
• navede morfološke
karakteristike srca i stručno ih
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Građa srca i
srčane kese
• Krvni sudovi srca
• Sprovodni sistem
srca
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
morfološkim
karakteristikama
vaskularnog sistema:
arterija, vena i kapilara
• Spoznaja da srce i krvni
sudovi čine nedeljiv sistem
imenuje: građa zida srca,
srčane pregrade, pretkomore,
komore, srčani zalisci
• ukaže na lokalizaciju delova
sprovodnog sistema srca (8A
čvor, AU čvor, AU snop...)
• definiše građu arterijskih
krvnih sudove, a posebno
najveće arterije čovečijeg
organizma (aorte) i njene
bočne i završne grane
• opiše sistem formiranja
vena, a naročito gornje i donje
šuplje vene i površinskih vena
ruku
• definiše građu kapilarne
mreže (glavni i pravi kapilari)
• opiše način formiranja
najvećih limfnih sudova i
mesta njihovog ulivanja u
venski sistem (veliko grudno
limfno stablo.)
• Arterije, vene i
kapilari
• Veliki i mali
krvotok
modula iznosi 8 časova
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu
video prezentaciju i demonstracija
kroz radionički rad učenika radionica: sklapanje modela srca iz
delova
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija respiratornog sistema
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• definiše anatomsku
lokalizaciju, građu i stručne
nazive gornjih disajnih puteva
(nos, ždrelo)
• definiše anatomsku
• Građa gornjih
lokalizaciju, građu i stručne
• Sticanje znanja o položaju i
nazive donjih disajnih puteva disajnih puteva
građi organa za disanje
• Građa donjih
(grkljan, dušnik, dušnice)
• Razumevanje podele disajnih
• definiše građu pluća i plućne disajnih puteva
organa na organe koji
• Građa pluća i
maramice
sprovode vazduh i one u
plućne maramice
• imenuje stručnom
kojima se vrši razmena gasova
terminologijom glavne delove • Krvni sudovi pluća
pomenutih organa (režanj-segment-režnjić-alveola)
• imenuje i na slici identifikuje
nutritivne i funkcionalne krvne
sudove pluća
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 8
časova.
Oblici nastave
• teorijska nastava uz
obaveznu video prezentaciju i
demonstracija kroz radionički
rad učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija digestivnog trakta
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• definiše položaj, oblik i građu
usne duplje, ždrela i jednjaka
• locira organe: želudac, tanko i
debelo crevo; imenuje ih
• Sticanje znanja o
položaju, obliku i građi stručnom terminologijom i
prepozna njihove glavne delove
organa koji čine
• opiše anatomsku lokalizaciju,
sistem za varenje
građu i stručne nazive za organe:
• Sticanje stručnih
znanja o građi žlezda pljuvačne žlezde, jetru, žučne
pridodatih sistemu za puteve i gušteraču
• prepozna puteve i mesta
varenje
spajanja žlezda pridodatih
sistemu organa za varenje sa
glavnim digestivnim kanalom
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 8
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu
• Građa usne duplje,
video prezentaciju i
pljuvačnih žlezda, ždrela
demonstracija kroz radionički
i jednjaka
rad učenika
• Građa želuca, tankog i
debelog creva i trbušne
Mesto realizacije
maramice
• učionica specijalne namene
• Građa jetre, žučnih
puteva
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija urogenitalnog sistema
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti
u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 8
časova
• identifikuje položaj, oblik, veličinu
i građu bubrega, uključujući sve
• Sticanje neophodnih
njegove strukturne delove
stručnih znanja o građi
• ukaže (na slici, modelu) i stručno
mokraćnih organa
imenuje organe mokraćnih puteva
• Sticanje stručnih
• identifikuje položaj, morfološke
znanja o polnim
karakteristike i latinske nazive
organima
unutrašnjih i spoljašnjih ženskih
• Razumevanje
polnih organa
anatomske povezanosti
• definiše anatomsku lokalizaciju,
mokraćnog i polnog
morfološke karakteristike i latinske
sistema
nazive unutrašnjih i spoljašnjih
muških polnih organa
• Građa bubrega
• Građa mokraćnih
puteva
• Građa unutrašnjih
muških polnih organa
• Građa spoljašnjih
muških polnih organa
• Građa unutrašnjih
ženskih polnih
organa
• Građa spoljašnjih
ženskih polnih
organa
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu
video prezentaciju i
demonstracija kroz radionički rad
učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija sistema endokrinih žlezda
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje stručnih
znanja o položaju i
građi žlezdi sa
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u
stanju da:
• identifikuje na slici i modelu čoveka i
stručno imenuje žlezde sa unutrašnjim
lučenjem: hipofiza, štitna žlezda,
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Građa hipofize,
štitne i paraštitne
žlezde
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 8
unutrašnjim lučenjem paraštitna žlezda, gušterača,
nadbubrežne žlezde, polne žlezde
• definiše glavne delove pomenutih
žlezda i imena hormona koji se luče u
tim delovima
• Građa
časova
nadbubrežnih žlezdi
Oblici nastave
• teorijska nastava uz
obaveznu video prezentaciju i
demonstracija kroz radionički
rad učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija nervnog sistema
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u
stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• definiše kriterijume za podelu nervnog
sistema u morfološkom i funkcionalnom
smislu
• identifikuje (na slici i modelu) i stručno
imenuje pojedine delove centralnog
nervnog sistema (kičmena moždina,
• Sticanje znanja o
kičmeni most, srednji mozak,
podeli i građi
međumozak, mali i veliki mozak,
organa koji čine
moždanice i moždane komore)
nervni sistem
• sačini beleške anatomske strukture na
čoveka
preseku kičmene moždine (na crtežu
• Sticanje stručnih
kontrolnih testova)
znanja o moždanim
• navede i stručno imenuje spletove
ovojnicama i
kičmenih živaca i njihove najvažnije
sastavu likvora
grane
• navede latinske nazive moždanih
živaca, njihova ishodišta i organe koje
oživčavaju
• definiše glavne krvne sudove mozga i
puteve centralnog nervnog sistema
• Podela nervnog
sistema na centralni i
periferni; somatski i
vegetativni
• Građa kičmene
moždine, produžene
moždine, mozga i
srednjeg mozga
• Građa međumozga,
malog i velikog mozga
• Struktura moždanica,
moždanih komora i
sastav likvora
• Krvni sudovi mozga i
putevi centralnog
nervnog sistema
• Kičmeno moždinski
živci (spletovi)
• Lobanjski živci
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 8
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava uz
obaveznu video
prezentaciju i demonstracija
kroz radionički rad učenika
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija čulnih organa
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
CILJEVI MODULA Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• Sticanje
• definiše vrste i lokalizaciju
neophodnih stručnih receptora (receptori za dodir,
znanja o čulnim
bol, toplo, hladno,
organima - vrste
visceroreceptori, kinestetički
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Vrste receptora (receptori • okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
za bol, toplo, hladno,
visceroreceptori, kinestatički časova
receptori, receptori za ukus i
čula i građa
• Sticanje znanja o
građi kože kao
organu u kome su
smešteni receptori
senzibiliteta
receptori, receptori za miris i
ukus)
• definiše osnovu građe očne
javučice (omotače i sadržaj
očne jabučice)
• definiše anatomsku
lokalizaciju i građu spoljašnjeg,
srednjeg i unutrašnjeg uha
• imenuje strukturu kože i
kožnih adneksa
miris)
• Građa čula sluha i
ravnoteže
• Građa oka, očne jabučice i
pomoćni aparat oka
• Građa kože i kožnih
adneksa
Oblici nastave
• teorijska nastava uz obaveznu
video prezentaciju i
demonstracija kroz radionički
rad učenika - radionica:
sklapanje modela srca iz delova
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija tkiva i krvi
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
• definiše funkcionalne
karakteristike tkiva: epitelno,
mišićno, nervno, kostno,
hrskavičavo, vezivno, krvno,
limfno
• utvrdi da je stalnost
unutrašnje sredine preduslov
za funkcionisanje svih
organskih sistema u organizmu
• navede uloge krvi: u disanju,
• Sticanje stručnih znanja o
funkcionalnim karakteristikama ishrani, odbrani organizma,
regulaciji telesne temperature,
tkiva
eliminaciji štetnih materija,
• Shvatanje da čovečiji
organizam poseduje sposobnost regulatornu i transportnu
funkciju
održavanja stabilnosti svoje
• utvrdi uzroke nastanka
unutrašnje sredine uprkos
promenama u spoljašnjoj sredini sedimentacije i hemolize i
definiše njihovu međusobnu
• Razumevanje uloga krvi i
uslovljenost
pojava karakterističnih za krv
• definiše pojam i značaj
koagulacije krvi, imenuje faze
ovog procesa i stručne nazive
faktora koji je omogućavaju
• navede kriterijume za podelu
krvnih grupa i rezus faktora,
koje krvne grupe postoje i
procenat i njihove
zastupljenosti
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija lokomotornog aparata
Trajanje modula: 6 časova
• Uloga tkiva
• Homeostaza,
membranski i akcioni
potencijal, biološka
reakcija tkiva
• Pregled funkcija krvi,
uloge plazme i krvnih
elemenata
• Hemoliza i
sedimentacija
eritrocita, koagulacija
krvi
• Krvne grupe i rezus
faktor
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
časova
Oblici nastave
• prikaz filma o vrstama i
funkciji tkiva, ulozi i
značaju krvi i krvnih
elemenata
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše uloge koštane
srži, dugih, kratkih i
pljosnatih kostiju
• navede koje su uloge
zglobova i vrste pokreta
u njima
• navede uloge mišića
• Sticanje stručnih znanja glave i vrata
o ulogama organa koji čine • navede uloge i definiše
lokomotorni aparat - uloge efekte rada mišića leđa,
kostiju, zglobova i mišića grudi, trbuha, a naročito
• Razumeti principe rada prečage
• definiše koje su uloge
svih delova aparata
mišića ramenog pojasa i
kretanja
• Shvatanje funkcionalne ruke i efekti istih
• navede osobine mišića
povezanosti kostiju,
karlice i nogu i definiše
zglobova i mišića u
ulogu ovih mišića u
jedinstvenu celinu kretanju
lokomotorni sistem
• navede vrste i oblike
mišićnih kontrakcija
• ukaže na vezu između
rada i zamora mišića i
utvrdi način
funkcionisanja glatkih
mišića
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
CILJEVI MODULA
• Uloge kostiju, koštane
srži i pokreti u
zglobovima
• Uloga mišića glave,
vrata i leđa
• Uloge mišića grudi,
trbuha i međice
• Uloge mišića gornjih i
donjih ekstremiteta
• Mišićne kontrakcije
(vrste, oblik), rad i zamor
mišića, osobine glatkih
mišića
• Nastavna sredstva
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 6 časova
Oblici nastave
• praktični prikaz i video
prezentacija funkcionisanja i
značaja lokomotornog aparata,
uvežbavanje znanjem kroz
praktičan radionički rad
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja učenika
• test znanja na kraju modula
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
• identifikuje pojam srčane
pumpe i definiše principe rada
iste
• definiše faze srčanog ciklusa,
stručno ih imenuje i utvrdi dužinu
• Srce kao pumpa: veliki i
njihovog trajanja
• definiše zakone srca (starligov mali krvotok
• Srčani ciklus
• Sticanje stručnih znanja zakon i zakon "sve ili ništa") i
opiše pojave vezane za srčani • Zakon srca, pojave
o funkciji srca i krvnih
vezane za rad srca
rad
sudova
• Shvatanje važne uloge • definiše automatizam srčane • Automatizam rada srca
• Regulacija rada srca
radnje (razdražljivost srca,
ovog sistema u
• Kretanje krvi u krvnim
povezivanju svih životnih sprovodljivost i kontraktilnost)
sudovima (arterijama,
• navede faktore koji regulišu
procesa u organizmu
venama, kapilarima)
srčani rad (autoregulacija,
• Regulacija cirkulacije
nervna, humoralna)
• utvrdi načine kretanja krvi u
krvnim sudovima
• definiše pojmove krvnog
pritiska i pulsa kao fenomena
rada srca i cirkulacije, navede
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
časova
Oblici nastave
• prikaz video filma o fiziologiji
kardiovaskularnog sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju modula
njihove normalne vrednosti
• utvrdi na osnovu već ranije
stečenih znanja, faktore koji
regulišu cirkulaciju
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija respiratornog sistema
Trajanje modula: 5 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje stručnih znanja o
funkcijama organa za disanje
• Razvijanje saznanja o
funkcionalnoj povezanosti sistema
organa za disanje sa
kardiovaskularnim i ostalim
sistemima organizma
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• definiše uloge organa koji čine
disajne puteve i mehanizam
ostvarivanja disajnih pokreta
• definiše pojmove plućnih
volumena i kapaciteta, navede
vrednosti i njihovu promenljivost
u proceni funkcija respiratornog
sistema
• utvrdi način razmene gasova u
nivo pluća
• identifikuje načine transporta
gasova (kiseonika i ugljen
dioksida) krvlju
• navede načine regulacije
disanja (nervna i humoralna
regulacija)
• Uloge disajnih
puteva
• Mehanizam
disajnih pokreta
• plućni volumeni i
kapaciteti
• Razmena gasova u
nivou pluća
• Transport
kiseonika i ugljendioksida krvlju
• Regulacija disanja
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi
5 časova
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije
respiratornog sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija digestivnog trakta
Trajanje modula: 5 časova
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
• Varenje u usnoj duplji,
• utvrdi da u usnoj duplji
učenike upoznati sa
započinje proces varenja hrane sastav, uloge i regulacija
ciljem i ishodima, planom
lučenja pljuvačke
• utvrdi sastav, uloge i način
• Varenje u želucu, sastav, i načinom ocenjivanja
lučenja pljuvačke
• Sticanje stručnih znanja o
• okvirni broj časova za
• utvrdi da u želucu hrana biva uloge i način lučenja
sekretornim procesima,
realizaciju modula iznosi
želudačnog soka
podvrgnuta pravom varenju,
varenju hranljivih materija u
5 časova
• Varenje u crevima,
kao i sastav, uloge i način
pojedinim delovima
osobine i mehanizam
lučenja želudačnog soka
digestivnog sistema i
regulacije izlučivanja
• utvrdi da se u tankom crevu
Oblici nastave
motornim aktivnostima
pankreasnog soka
odvija završna faza procesa
• prikaz video filma o
organa ovog sistema
• Crevni sok, uloge žuči,
razgradnje hranljivih materija
fiziologiji digestivnog
mehanizam izlučivanja
pod uticajima žuči, enzima
trakta
• Uloge jetre
pankreasnog i crevnog soka
• Varenje u debelom crevu, Mesto realizacije
• navede sastav, uloge i
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
mehanizam lučenja žuči,
pankreasnog i crevnog soka
• navede najvažnije uloge jetre:
sekretorna, metabolička, u
deponovanju, neutralizaciji
otrovnih materija, u
prečišćavanju, koagulaciji,
regulisanju količine krvi i
stvaranju krvnih ćelija
• navede sastav i način
formiranja fekalija
• definiše mesto i način
reorpcije vode, hranljivih
mineralnih materija
• navede vrste i lokalizaciju
pokreta digestivnog kanala
(gutanje, povraćanje, pokreti
jednjaka, želuca, tankog i
debelog creva, akt defekacije)
sastav i formiranje fekalija
• Resorbcija u digestivnom
traktu
• Motorna aktivnost
digestivnog trakta (gutanje,
povraćanje, pokreti
jednjaka, želuca, tankog i
debelog creva i defekacija)
• učionica specijalne
namene.
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
Razred: prvi
Naziv modula: Metabolizam i termoregulacija
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u
stanju da:
• definiše metabolizam, katabolizam i
anabolizam
• navede izvore energije koji
zadovoljavaju energetske potrebe
organizma
• navede da masti kao izvor energije,
imaju najveći značaj, ali i da definiše
• Sticanje osnovnih znanja o zašto su glavni izvor energije ugljeni
prometu materija i energije u hidrati, i da se belančevine u manjoj
meri koriste kao energetske, a više
organizmu
kao gradivne materije
• Shvatanje da je promet
• definiše šta je glad i koji su
materija osnovni biološki
simptomi gladi, te pojam apetita i
proces
sitosti
• Saznanje da organizam
čoveka poseduje sposobnost • utvrdi lokalizaciju centra za
uzimanje hrane i način regulacije
održavanja svoje telesne
unošenja hrane
temperature uprkos
temperaturnim promenama • definiše pojam bazalnog
metabolizma i njegovih normalnih
spoljašnje sredine
vrednosti
• definiše pojam temperature, njene
vrednosti i dozvoljena odstupanja i
izvede merenje
• definiše načine regulacije telesne
temperature (hemijska, fizička
termoregulacija)
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija urogenitalnog sistema
Trajanje modula: 6 časova
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Pojam
metabolizma, izvori
energije
• Metabolizam
šećera, masti i
belančevina
• Regulacija
uzimanja hrane i
bazalni metabolizam
• Telesna
temperatura,
hemijska i fizička
termoregulacija
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju i modula iznosi
4 časa
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije
metabolizma
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u
stanju da:
CILJEVI MODULA
• Sticanje neophodnih
stručnih znanja o građi
i funkcijama organa
urinarnog sistema
• Sticanje stručnih
znanja o građi i funkciji
organa polnog sistema
• Razumeti anatomsku
povezanost mokraćnog
i polnog sistema
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• definiše osnovne funkcije bubrega: u
izlučivanju, održavanju vodenosonog
balansa, acidobazne ravnoteže, sekretornu
• Opšti pregled
i endokrinu ulogu
funkcije bubrega
• navede da se mokraća stvara u
• Mehanizam
bubrezima procesima glomerularne
filtracije, tubularne reapsorcije, sekrecije i stvaranja mokraće
• Fiziologija mokrenja
ekskrecije
• utvrdi da je mokrenje refleksna regulisana • Sastav i osobine
mokraće
vegetativnim nervnim sistemom sa
centrom u lumbosakralnom delu kičmene • Uloge unutrašnjih i
moždine, navede sastav i fizičko-hemijske spoljašnjih muških
polnih organa
osobine mokraće
• Uloge unutrašnjih i
• definiše uloge unutrašnjih i spoljašnjih
spoljašnjih ženskih
muških i ženskih polnih organa
polnih organa
• definiše stručnim terminima procese
gametogeneze
• definiše pojam ovulacije, navede dužinu i
faze menstrualnog ciklusa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi
6 časova
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije
urogenitalnog sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija endokrinog sistema
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
• navede opšte osobine
hormona i način uticanja na
zdravlje čoveka
• navede koje hormone stvara
hipofiza i njihove uloge
• imenuje stručnim terminima
• Sticanje osnovnih stručnih
hormone štitne, paraštitne
znanja o ulogama endokrinih
žlezde i pankreasa i njihove
žlezda i njihovih hormona
uloge
• Shvatanje da hormoni kao
• navede nazive hormona
proizvodi endokrinih žlezda
nadbubrežnih i polnih žlezda i
imaju izuzetno važnu ulogu u
njihove uloge
regulaciji svih životnih procesa
• definiše pojam negativne
povratne sprege
• navede stručne nazive bolesti
koje nastaju usled smanjenog
ili povećanog lučenja pojedinih
hormona
• Opšte osobine
hormona
• Sekrecija hormona
hipofize i uloga
hormona hipofize
• Sekrecija i uloga
hormona štitne,
paraštitne žlezde
• Sekrecija i uloga
hormona pankreasa
• Sekrecija i uloga
hormona nadbubrežnih
• Sekrecija i uloga
hormona polnih žlezdi
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 6
časova
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije endokrinog
sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija nervnog sistema
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• definiše funkcionalne
karakteristike CNS-a
• imenuje razlike između
mijeliniziranih i
nemijeliziranih, motornih i
senzitivnih nervnih vlakana i
načine sprovođenja
nadražaja u nervima
• navede koje su osobine
• Sticanje neophodnih stručnih
sinaptičkog sprovođenja
znanja o funkcijama nervnih
impulsa i definiše način
organa
prenosa impulsa sa nervnog
• Saznanje da je nervni sistem
na mišićno vlakno
regulator funkcija svih organskih
• definiše pojam refleksnog
sistema
luka, elemente koji ga čine,
• Shvatanje da je znanje stečeno
kao i najvažnije kliničke
na kraju ovog programa
reflekse (tetivne, kožne i
neophodan preduslov za
reflekse oka)
izučavanje stručnih predmeta kao
• definiše funkcije kičmene
što su: psihologija,
moždine, produžene
neuropsihijatrija, pedijatrija
moždine i malog mozga
• definiše funkcije srednjeg
mozga, međumozga i velikog
mozga (kore i subkortikalnih
jedara)
• definiše pojam više nervne
delatnosti, način formiranja
motornih navika,
karakteristike i faze sna
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Opšte funkcionalne
osobine CNS-a
• Funkcionalne
karakteristike perifernih
nerava
• Osobine sinaptičkog
sprovođenja impulsa
(nervno-nervna i nervnomišićna sinapsa)
• Refleksni luk i klinički
važni refleksi,
karakteristike
bezuslovnih i uslovnih
refleksa
• Funkcija kičmene
moždine produžene
moždine i malog mozga
• Funkcija srednjeg
mozga, međumozga i
velikog mozga (kore i
subkortikalnih jedara)
• Viša nervna delatnost,
formiranje motornih
navika i san
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi
6 časova
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije nervnog
sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
Razred: prvi
Naziv modula: Fiziologija čula
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti
u stanju da:
• definiše receptore, načine
ostvarivanja recepcije
• Sticanje znanja o vrstama draži
(viscerorecepcija, recepcija bola,
i načinima prijema draži, kao i
taktilna i toplotna recepcija)
funkcijama čula vida, sluha i
• definiše kako se pojedine vrste
ravnoteže
recepcija ostvaruju (recepcija
• Shvatanje da je normalno
položaja i kretanja tela, recepcija
funkcionisanje čulnih organa
mirisa i ukusa, sluha i vida)
neophodno za opstanak
• definiše pojam akomodacije i
organizma u uslovima spoljašnje
refrakcije oka, načine korekcije
sredine
poremećaja refrakcije i njihov
klinički značaj
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Recepcija bola
• Viscerorecepcija
• Taktilna toplotna
recepcija
• Recepcija položaja
i kretanja tela
• Recepcija mirisa i
ukusa
• Recepcija sluha i
vida
• Akomodacija i
refrakcija oka
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi
6 časova
Oblici nastave
• prikaz filma i praktični
prikaz funkcije čulnog
sistema
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
učenika
• test znanja na kraju
modula
5. PREPORUČENA LITERATURA
- I. Anđelković, A. Stajkovac, A. Ilić, Anatomijai fiziologija za prvi razred medicinske i zubotehničke škole, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
- M. Bošković, Anatomija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
- Boteri J, Atlas of anatomi, 1998.
- A. Gajton, Medicinska fiziologija
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Hemija
- Fizika
- Patologija
- Medicinska biohemija
ANTROPOMOTORIKA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
Teorijska nastava
33
Vežbe
66
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
99
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o antropomotoričkim dimenzijama ljudskog tela kao osnove za dalje proučavanje i nadogradnju
znanja iz oblasti fizičke pripreme
- Razumevanje značaja integralne fizičke pripreme
- Usvajanje i primena metoda za razvoj antropomotoričkih sposobnosti
- Usvajanje znanja o senzitivnim periodima za određene sposobnosti i njihovo korišćenje u praksi
- Primena stečenih znanja u praksi
- Razumevanje pojma kretanje i podela telesnih kretanja
- Razumevanje mehanizma mišićne kontrakcije
- Razumevanje i usvajanje strukture antropomotoričkih sposobnosti
- Ovladavanje terminologijom procesa vežbanja
- Razumevanje i uočavanje razlike između pojmova sile i snage
- Razumevanje i razlikovanje režima rada određenih mišića u različitim položajima
- Ovladavanje primenom metoda za razvoj sile i snage
- Razumevanje karakteristika programa za razvoj sile i snage
- Razumevanje pojma senzitivnih perioda
- Razumevanje pojma brzina i podela brzine
- Ovladati primenom metoda za razvoj brzine
- Razumevanje karakteristika programa za razvoj brzine
- Razumevanje pojma izdržljivosti i podela izdržljivosti
- Ovladati primenom metoda za razvoj izdržljivosti
- Razumevanje karakteristike programa za razvoj izdržljivosti
- Razumevanje pojma koordinacije
- Delovanje na razvoj koordinacije ciljanjem senzitivnih perioda
- Razumevanje pojma agilnost
- Razumevanje pojma propriocepcija
- Razumevanje pojma gipkosti i vrsta gipkosti
- Ovladavanje primenom metoda za razvoj gipkosti
- Razumevanje karakteristika programa za razvoj gipkosti
- Razumevanje pojma preciznost
- Ovladavanje primenom metoda za razvoj preciznosti
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Osnove telesnog kretanja
Razvoj sile i snage
Razvoj brzine
Razvoj izdržljivosti
Razvoj koordinacije
Razvoj gipkosti
Razvoj preciznosti
Trajanje modula (časovi)
5
38
10
14
23
5
4
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Osnove telesnog kretanja
Trajanje modula: 5 časova
CILJEVI MODULA
• Razumevanje pojma
kretanje i podela telesnih
kretanja
• Razumevanje mehanizma
mišićne kontrakcije
• Razumevanje i usvajanje
strukturu antropomotoričkih
sposobnosti
• Ovladavanje
terminologijom procesa
vežbanja
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Telesno kretanje
• Osnov telesnog
• pravilno izvede različite vežbanja
prirodne oblike kretanja • Pojam mišićne
kontrakcije
• klasifikuje vežbe i
kretanja u zavisnosti koje • Kinematički i
dinamički aspekti
motoričke sposobnosti
telesnog vežbanja
razvijaju
• Struktura motoričkih
• terminološki opiše
sposobnosti
proces vežbanja
• Terminološke osnove
procesa vežbanja
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno ciljevima
i ishodima, planom i načinima
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 5 časova
• koristiti fotografije ili video zapise na
kojima se uviđaju određene
motoričke sposobnosti i analizirati ih
sa učenicima
Oblici nastave
• teorijska nastava
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test
• usmenu proveru znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj sile i snage
Trajanje modula: 38 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
• Pojam sile i pojam snage
realizaciju modula iznosi 38
• Režim rada mišića (izotonični- časova (8 časova teorijske
• Razumevanje i
• pravilno demonstrira koncentrični, ekcentrični;
nastave i 30 časova vežbi)
uočavanje razlike između
vežbe snage bez i sa izometrijske)
pojmova sile i snage
• Karakteristike metoda za
rekvizitima i na
Oblici nastave
• Razumevanje i
razvoj sile i snage
trenažerima
• teorijska nastava se izvodi sa
razlikovanje režima rada
• Karakteristike programa za
• sprovodi različite
celim odeljenjem
određenih mišića u
razvoj sile i snage
metode za razvoj
• vežbe su organizovane u obliku
različitim položajima
• Razvoj sile i snage prema
snage
dvočasa i izvode se u grupama
• Ovladavanje primenom
uzrasnoj dobi
• sprovodi vežbe
od po 10 učenika
metoda za razvoj sile i
• Operativni aspekti vežbanja
snage i metode za
snage
razvoj snage u odnosu sa opterećenjem
• Razumevanje
Mesto realizacije nastave
• Senzitivni periodi za razvoj sile
na uzrast vežbača
karakteristika programa
• učionica i fiskulturna sala,
i snage
• poznaje senzitivne
za razvoj sile i snage
teretana opremljena spravama i
• Vežbe usmerene na razvoj i
periode za razvoj
• Razumevanje pojma
tegovima
održanje snage svih mišićnih
snage
senzitivnih perioda
grupa (ruke i rameni pojas,
Ocenjivanje
stomak, leđa, noge)
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj brzine
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Razumevanje pojma
brzina i podela brzine
• Ovladati primenom
metoda za razvoj
brzine
• Razumevanje
karakteristika programa
za razvoj brzine
• pravilno
demonstrira vežbe
za razvoj brzine
• realizuje različite
metode za razvoj
brzine
• spozna senzitivne
periode za razvoj
brzine
• Pojam i podela brzine (brzina
reakcije, brzina pokreta i
frekvencija pokreta)
• Metode za razvoj brzine
• Karakteristike programa za
razvoj brzine
• Senzitivni periodi za razvoj
brzine
• Vežbe usmerene na razvoj
brzine
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem, odnosno ciljevima i ishodima,
planom i načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 10 časova (4 časa
teorijske nastave i 6 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava se izvodi sa celim
odeljenjem
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa i izvode se u grupama od po
10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala, atletska
staza, igralište
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj izdržljivosti
Trajanje modula: 14 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem, odnosno ciljevima i
ishodima, planom i načinima
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 14 časova (6 časova
teorije i 8 časova vežbi)
• Razumevanje pojma
izdržljivosti i podela
izdržljivosti
• Ovladati primenom
metoda za razvoj
izdržljivosti
• Razumeti
karakteristike
programa za razvoj
izdržljivosti
• pravilno demonstrira
tehniku kretanja koja se
koristi za razvoj
izdržljivost
• realizuje različite
metode za razvoj
izdržljivosti
• upoznat je sa
senzitivnim periodima za
razvoj izdržljivosti
• Pojam i podela
izdržljivosti
• Metode za razvoj opšte
izdržljivosti
• Metode za razvoj
specijalne izdržljivosti
• Karakteristike programa
usmerenih na poboljšanje
izdržljivosti
• Senzitivni periodi za
razvoj izdržljivosti
Oblici nastave
• teorijska nastava se izvodi sa celim
odeljenjem
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa i izvode se u grupama od po
10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala, atletska
staza, trim staza, park
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj koordinacije
Trajanje modula: 23 časa
CILJEVI MODULA
• Razumevanje pojma
koordinacije
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• demonstrira vežbe za
• Pojam koordinacije • na početku modula učenike upoznati
razvoj koordinacije gornjih, • Senzitivni periodi za sa ciljem, odnosno ciljevima i
• Delovanje na razvoj
koordinacije ciljanjem
senzitivnih perioda
• Razumevanje pojma
agilnost
• Razumevanje pojma
propriocepcija
donjih ekstremiteta i tela u
celini
• upoznat je sa senzitivnim
periodima za razvoj
koordinacije
• realizuje poligone za
razvoj koordinacije
razvoj koordinacije
• Agilnost
• Intermuskularna
koordinacija propriocepcija
• Poligoni - vrste i
način primene
ishodima, planom i načinima
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 23 časova (5 časova
teorijske nastave i 18 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava se izvodi sa celim
odeljenjem
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa i izvode se u grupama od po
10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica i fiskulturna sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj gipkosti
Trajanje modula: 5 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem, odnosno ciljevima i ishodima,
planom i načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju modula
iznosi 5 časova (3 časa teorijske nastave i
2 časa vežbi)
• Razumevanje pojma
gipkosti i vrsta gipkosti
• Ovladavanje primenom
metoda za razvoj gipkosti
• Razumevanje
karakteristika programa
za razvoj gipkosti
• pravilno demonstrira
vežbe za razvoj
gipkosti
• razlikuje senzitivnim
periodima za razvoj
gipkosti
• realizuje različite
metode za razvoj
gipkosti
• Pojam i vrste gipkosti
• Metode za razvoj
gipkosti
• Karakteristike
programa za razvoj
gipkosti
• Senzitivni periodi za
razvoj gipkosti
Oblici nastave
• teorijska nastava se izvodi sa celim
odeljenjem
• vežbe su organizovane u obliku dvočasa
i izvode se u grupama od po 10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test
Razred: drugi
Naziv modula: Razvoj preciznosti
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula teme učenike
upoznati sa ciljem, odnosno ciljevima i
ishodima, planom i načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 4 časa (2 časa teorije i 2
časa vežbi)
• insistirati na primerima iz sportova u
kojima dominira preciznost
• Razumevanje pojma
preciznost
• Ovladavanje
primenom metoda za
razvoj preciznosti
• pravilno demonstrira
vežbe za razvoj preciznosti
ciljanjem i navođenjem
• realizuje različite metode
za razvoj preciznosti
Oblici nastave
• teorijska nastava se izvodi sa celim
odeljenjem
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa i izvode se u grupama od po 10
učenika
• Pojam i vrste
preciznosti
• Metode za razvoj
preciznosti
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• praktičan rad
• test
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Zaciorski, V. M. (1975), Fizička svojstva sportista, NIP, "Partizan", Beograd
- Kukolj, M. (1996), Opšta antropomotorika, Beograd, Finegraf
- Nićin, Đ. (2003), Fitnes, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" i Viša škola za
sportske trenere
- Stoiljković, S. (2005), Fitnes, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Cotton, R. (1996), Personal Trainer Manual, American Council on Exercise, San Diego, California
- Delavier, F. (2006) Anatomija treninga snage, Data status, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Fitnes programi i estetsko oblikovanje
- Anatomija i fiziologija
- Fizičko vaspitanje
HIGIJENA I ZDRAVSTVENO VASPITANJE
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o higijenskim principima na osnovu kojih učenici formiraju pravilan stav, sa ciljem da se usvoji i
uvek implementira zdravo ponašanje - zdrav stil življenja, kao osnov za očuvanje zdravlja
- Sticanje znanja o značaju i ulozi održavanja lične higijene, u prevenciji nastanka raznih bolesti i poremećaja koji
nastaju kao posledica nedovoljnog i nepravilnog održavanja lične higijene i nehigijenskog načina življenja
- Sticanje znanja i shvatanje značaja komunalne higijene, kao i upoznavanje sa pozitivnim i negativnim uticajima
spoljne sredine na zdravlje
- Sticanje znanja o značaju i ulozi higijene školske sredine u zaštiti zdravlja dece i omladine i razvijanju njihove
zdravstvene kulture
- Sticanje znanja o uticaju radne sredine i procesa rada na zdravlje, kao i o značaju sprovođenja preventivno
higijenskih mera za očuvanje zdravlja
- Sticanje znanja o specifičnostima u uslovima vanrednih stanja, ratnih stanja i katastrofa i primena specifičnih
metoda sprovođenja higijenskih mera u datim uslovima
- Sticanje znanja o ciljevima, metodama i oblicima zdravstveno vaspitnog rada, kao i priprema učenika za
samostalan zdravstveno-vaspitni rad
- Sticanje znanja o osnovnim principima savremene zaštite zdravlja, kao i preventivnim aktivnostima koje su
najefikasnije u zaštiti zdravlja stanovništva
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Lična higijena
Higijena fizičke kulture i telesnog vaspitanja
Mentalna higijena
Komunalna higijena
Školska higijena
Higijena radne sredine
Higijena u vanrednim stanjima
Zdravstveno vaspitanje
Trajanje modula (časovi)
8
8
8
10
8
8
6
10
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Lična higijena
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o značaju koji
lična higijena ima za očuvanje i
unapređenje zdravlja
• Sticanje znanja o higijenskim
principima koji sprečavaju
nastanak poremećaja i bolesti
usled nepravilnog održavanja
lične higijene
• Sticanje znanja o bolestima
koje se prenose polnim
kontaktom
• Sticanje znanja o primeni
kontraceptivnih sredstava
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• pravilno održava
ličnu higijenu
• odabere
zdravstveno ispravna
sredstva za
održavanje lične
higijene
• se zaštiti od bolesti
koje se prenose
polnim kontaktom
• odabere i upotrebi
odgovarajuće
kontraceptivno
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Definicija i koncept zdravlja
• Značaj i principi održavanja
higijene kože, sluzokože i
adneksa kože
• Higijenski zahtevi sredstava za
održavanje lične higijene i
poremećaji koji nastaju usled
neodgovarajućeg kvaliteta tih
sredstava
• Bolesti koje nastaju usled
nepravilnog održavanja lične
higijene
• Polno prenosive bolesti
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video
• Sticanje znanja o značaju
higijenskog odevanja i
poremećajima koji nastaju
usled nepridržavanja
higijenskih principa odevanja
sredstvo
• Zdravstveni aspekti
prezentacije
• odabere adekvatnu kontracepcije i primena
odeću i obuću
kontraceptivnih sredstava
Mesto realizacije
• Higijenski i zdravstveni značaj • učionica
odeće i obuće
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u toku
realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Higijena fizičke kulture i telesnog vaspitanja
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
UPUTSTVO ZA
MODULA
učenik će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
• prilagodi vrstu rada
časova
• Sticanje znanja o fiziologiji
telesnoj konstituciji i
rada, zamora, umora i
zdravstvenom stanju
Oblici nastave
premora
organizma
• teorijska nastava, nastava
• Fiziološki aspekti higijene
• Sticanje znanja o odmoru,
• planira dnevne
rada, odmora, rekreacije i sna metodom demonstracije,
rekreaciji i snu
aktivnosti, fizičku
prikazom video prezentacije
• Umor, zamor, premor
• Sticanje znanja o uticaju
aktivnost, odmor i san
• Uloga sunčevog zračenja,
atmosferskih faktora.
• koristi blagodeti vode,
vode, vazduha i fizičke
• Sticanje znanja o uticaju
Mesto realizacije
vazduha i sunčevog
aktivnosti u očuvanju i
vode i fizičke aktivnosti na
• učionica
zračenja s ciljem
unapređenju zdravlja
očuvanje i unapređenje
unapređenja zdravlja
• Fizička aktivnost kao mera Ocenjivanje
zdravlja
• se zaštiti od
prevencije oboljenja u
• Sticanje znanja o uticaju
Vrednovanje ostvarenosti
nepovoljnog uticaja
različitim životnim dobima
fizičke aktivnosti na
ishoda vršiti kroz:
sunčevog zračenja
organizam u zavisnosti od
• proveru postignuća u toku
• utvrdi da je fizička
starosnog doba i psihofizičkih
realizacije teme
aktivnost deo zdravog
sposobnosti
• proveru znanja pismenim
stila življenja
testom na kraju realizacije
modula
CILJEVI MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Mentalna higijena
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o značaju
očuvanja mentalnog zdravlja i
upoznavanje sa faktorima koji
mogu da naruše mentalno
zdravlje
• Sticanje znanja o
specifičnostima mentalnog
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• se prilagođava
uticajima sredine i deluje
kao stabilna i zrela
ličnost
• se odbrani od faktora
koji narušavaju
mentalno zdravlje
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Mentalno zdravlje, odnos
telesnog i mentalnog
zdravlja, faktori koji utiču na
mentalno zdravlje
• Interpersonalni odnosi i
njihova pozitivna
modifikacija
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
zdravlja u zavisnosti od
starosnog doba
• Sticanje znanja o rizičnom
ponašanju dece i adolescenata
• Sticanje znanja o bolestima
zavisnosti i njihovoj prevenciji
• koristi mere koje
podižu nivo psihičke
kondicije
• primeni zdrav stil
življenja, što znači da ne
postane zavisan od
nikotina, alkohola i
opojnih droga
• Specifičnosti mentalnog
zdravlja kod dece i omladine
• Zrelost mladih za brak i
formiranje porodice
• Specifičnosti mentalnog
zdravlja žena u prelaznom
dobu i starih ljudi
• Prevencija duševnih
poremećaja u zavisnosti od
starosnog doba
• Stres
• Prevencija bolesti
zavisnosti: pušenje,
narkomanija i alkoholizam
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u toku
realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Komunalna higijena
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
pozitivnim uticajima
spoljne sredine na
zdravlje
• Sticanje znanja o
značaju vode za piće i
resursima voda kod
nas
• Sticanje znanja o
okruženju materija i
zaštiti životne sredine
• Sticanje znanja o
higijeni stanovanja i
higijenskom stanu
ISHODI
PREPORUČENO UPUTSTVO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
će biti u stanju da:
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 10
časova
• Sastav atmosfere i
• definiše kako vlaga,
atmosferski pritisak, kretanje aerozagađenja
vazduha i temperatura utiču na • Higijenski, epidemiološki,
ekološki i zdravstveni značaj
zdravlje
• definiše kako aerozagađenje vode za piće
• Higijenski zahtevi
dovodi do nastanka bolesti
dispozicije otpadnih voda i
• definiše značaj higijenski
čvrstih otpadnih materija
ispravne vode za piće
• Sastav zemljišta, kruženje
• navede načine konačnog
uklanjanja otpadnih materija i materija i mere zaštite
zemljišta od zagađenja
zaštite životne sredine
• definiše higijenu stanovanja i • Higijena naselja, tipovi
naselja i higijena stanovanja
tipove naselja
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u toku
realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Školska higijena
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
karakteristikama rasta i
razvoja dečjeg uzrasta
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
• navede karakteristike rasta • Osnovne karakteristike
i razvoja pojedinih perioda
rasta i razvoja
dečjeg uzrasta
• Periodizacija dečjeg
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
• Sticanje znanja o uticaju
faktora školske sredine na
zdravlje učenika
• Sticanje osnovnih znanja o
predškolskim ustanovama,
domovima i rekreativnim
objektima
• objasni kako školska
sredina, objekti i nameštaj
utiču na zdravlje
• navede osnovne
karakteristike i prednosti
korišćenja predškolskih
ustanova, domova i
rekreativnih objekata
• navede prevenciju bolesti
koje nastaju kao posledica
uticaja školske sredine na
učenika
uzrasta
• Školski objekti i školski
nameštaj
• Faktori školske sredine
koji utiču na zdravlje
učenika
• Organizacija nastave
• Predškolske ustanove
• Domovi učenika,
odmarališta i rekreativni
objekti
• Najčešća oboljenja koja
nastaju usled uticaja
organizacije nastave i
školske sredine
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u toku
realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Higijena radne sredine
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o uticaju
radne sredine i procesa rada
na zdravlje
• Sticanje znanja o dejstvu
štetnih noksi i drugih faktora
u radnoj sredini koji dovode
do narušavanja zdravlja
• Sticanje znanja o prevenciji
profesionalnih oboljenja i
traumatizma
• Sticanje znanja o zaštiti
vulnerabilnih kategorija
stanovništva
• identifikuje faktore i štetne
nokse koji utiču na zdravlje
• primeni preventivne mere s
ciljem očuvanja zdravlja i
sprečavanja profesionalnih
bolesti i profesionalnih
traumatizma
• definiše mere zaštite
vulnerabulnih kategorija
stanovništva
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Uticaj radne sredine i
procesa rada na zdravlje
• Podela i značaj štenih
noksi radne sredine
• Prevencija
profesionalnih oboljenja i
profesionalnih
traumatizma
• Zaštita zdravlja i posebni
zahtevi za rad
vulnerabilnih kategorija
stanovništva
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u toku
realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Higijena u vanrednim stanjima
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• definiše specifičnosti vanrednih • Specifičnosti vanrednih
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
specifičnostima vanrednih
stanja kao i specifičnoj
epidemiološkoj
problematici
• Sticanje znanja o
snabdevanju higijenski
ispravnom vodom
• Sticanje znanja o
problemima ishrane u
vanrednim stanjima
• Sticanje znanja o
problemima smeštaja u
vanrednim stanjima
uslova kao posledicu
elementarnih i drugih vrsta
katastrofa
• razjasni probleme
vodosnabdevanja, ishrane i
smeštaja u vanrednim uslovima
• razjasni ulogu i zadatke
zdravstvenog radnika i
zdravstvene službe u
sprovođenju higijenskih mera u
vanrednim stanjima
uslova koji nastaju usled
elementarnih i drugih vrsta
katastrofa
• Specifični higijensko
epidemiološki problemi u
vanrednim uslovima
• Snabdevanje higijenski
ispravnom vodom za piće
u vanrednim uslovima
• Organizacija i problemi
ishrane u vanrednim
uslovima
• Higijena smeštaja
stanovništva u vanrednim
uslovima
• Zadaci zdravstvene
službe u sprovođenju
higijenskih mera u
vanrednim stanjima
realizaciju modula je 6
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava,
nastava metodom
demonstracije, prikazom
video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• proveru postignuća u
toku realizacije teme
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Zdravstveno vaspitanje
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 10 časova
• Sticanje znanja o ciljevima,
metodama i oblicima
zdravstveno-vaspitnog rada
• Sticanje znanja o korišćenju
i primeni zdravstvenovaspitnih sredstava
• Sticanje znanja o
sprovođenju zdravstveno
vaspitnog rada u
svakodnevnoj praksi
• navede koji je cilj
zdravstveno-vaspitnog
rada
• pripremi operativni
plan i program
zdravstveno-vaspitnog
rada
• koristi očigledna
zdravstveno-vaspitna
sredstva
• Ciljevi i principi
Oblici nastave
zdravstvenog vaspitanja
• teorijska nastava, nastava
• Planiranje i programiranje
metodom demonstracije,
zdravstvenog vaspitanja
prikazom video prezentacije
• Metode i oblici
zdravstveno vaspitnog rada
Mesto realizacije
• Očigledna sredstva u
• učionica
zdravstveno-vaspitnom radu
• Zdravstveno vaspitanje
Ocenjivanje
kao obavezan vid
Vrednovanje ostvarenosti
zdravstvene zaštite
ishoda vršiti kroz:
• Zdravstveno vaspitanje
• proveru postignuća u toku
kao sastavni deo rada
realizacije teme
zdravstvenih radnika
• proveru znanja pismenim
testom na kraju realizacije
modula
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Dr M. Nikolić, dr R. Kocijančić, dr M. Pecelj-Gec, dr V. Parezanović, Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, ZUNS,
Beograd, 2001.
- Prof. dr R. Kocijančić, Higijena, ZUNS, Beograd, 2002.
- Dr V. Damjanov, dr S. Tošović, Komunalna higijena, ZUNS, Beograd, 1993.
- Prof. dr J. Jorga, prof. dr I. Gajić, Ishrana u prevenciji i lečenju hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja, Institut za
zaštitu zdravlja Srbije, Beograd, 2002.
- Dr D. Nikolić, Bolesti zavisnosti, Socijalna misao, Beograd, 2000.
- Priručnik iz preventivne medicine za trupne lekare, Institut za vojnomedicinske naučne informacije i dokumentaciju,
Beograd, 1884.
- Dr B. Simić, Medicinska dijetetika, Beograd 1997.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Biologija
- Psihologija
- Hemija
- Fizika
- Anatomija i fiziologija
- Patologija
- Ishrana
- Zdravstvena nega
- Prva pomoć
KINEZIOLOGIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
Teorijska nastava
99
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
99
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o pokretima tela i praktičnoj primeni pokreta s ciljem izvođenja rekreativnih programa i korektivnih
vežbi
- Usvajanje znanja o funkciji lokomotornog aparata, sastavu i građi neuromišićnog sistema i mišićnom tonusu
- Upoznavanje koštane poluge, ugao delovanja sile i obrtnog momenta, upoznati težište i ravnotežu
- Sticanje znanja o mišićnoj kontrakciji i podeli mišića prema ulozi u koordiniranoj radnji, ulozi CNS-a u mišićnoj
aktivaciji
- Sticanje znanja o koštano-zglobnom i mišićnom sistemu
- Osposobljavanje učenika za razlikovanje vrsta pokreta, kao i ravni i osovina u kojima se i oko kojih oni vrše
- Razvijanje svesti o značaju normalne pokretljivosti u zglobovima za ljudsko zdravlje
- Sticanje znanja i razumevanje mehanizama mišićne kontrakcije
- Upoznavanje vrsta mišićnih kontrakcija, snage mišićne kontrakcije, slobodni i fiksni mišićni pripoj
- Razumeti mišićni tonus i dekontrakciju mišića
- Razumeti i znati energetiku mišićne kontrakcije
- Sticanje znanja i razumevanje zakona fizike koji utiču na kretanje
- Sticanje znanja i razumevanje koji su to mišići agonisti, antagonisti i sinergisti pri vršenju pokreta
- Definisanje vrste kretanja i poznavanje sile koje deluju pri kretanju
- Definisanje koštane poluge i njihove podele
- Određivanje tačaka koje definišu poluge, kao i dejstvo težine na koštane poluge
- Definisati težište i znati težište pojedinih segmenata, celog tela, kao i način određivanja težišta
- Znati i razumeti ravnotežu, znati vrste ravnoteže
- Razumeti i znati motorne puteve, senzibilitet i receptore
- Razumeti reflekse i znati šta su voljni pokreti
- Razumeti i definisati generisanje sila, obrtni moment sile i tereta, silu oslonca
- Analizirati vežbe sa biomehaničkog aspekta
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Trajanje modula (časovi)
Lokomotorni sistem u funkciji pokreta
18
Mišićne kontrakcije
18
Efikasnost kombinovanog otpora i efekti, podela mišića prema ulozi u koordiniranoj radnji
8
Zakoni fizike koji utiču na kretanje
7
Vrste kretanja i sile koje deluju pri kretanju
2
Poluge
10
Težište
10
Uloga centralnog nervnog sistema u mišićnoj aktivnosti
8
Proizvodnja mišićne sile
18
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Lokomotorni sistem u funkciji pokreta
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše pojam i razume
važnost izučavanja
kineziologije kao discipline
• Sticanje znanja o koštano- koja primenjuje pokret kao
sredstvo za prevenciju
zglobnom i mišićnom
bolesti i lečenje
sistemu
• Osposobljavanje učenika • razlikuje oblike kostiju i
zna njihovu građu i funkciju
za razlikovanje vrsta
• poznaje i razlikuje građu i
pokreta, kao i ravni i
osovina u kojima se i oko funkcije pokretnih i
nepokretnih zglobova
kojih oni vrše
• razlikuje vrste pokreta u
• Razvijanje svesti o
zglobovima kao i osovine i
značaju normalne
pokretljivosti u zglobovima ravni u kojima se ti pokreti
vrše
za ljudsko zdravlje
• opiše izgled i građu
poprečno-prugastog
mišićnog tkiva
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku realizacije modula
učenicima se prezentuju ciljevi i
• Kosti - građa, rast i
ishodi izučavanja teme kao i
razvoj i funkcija
nastavni oblici i način
• Zglobovi - oblik, građa i ocenjivanja postignuća
podele zglobova
• za realizaciju modula predviđa
• Pokretni zglobovi
se okvirno 18 časova
• Definicija pokreta
• Vrste pokreta u
Oblici nastave
zglobovima
• aktivna teorijska nastava,
• Osovine i ravni u kojima
filmski video prikazi,
se pokreti izvode
demonstracija i radionički rad
• Fiziološki i funkcionalni
položaj zglobova
Mesto realizacije nastave
• Svojstva mišića • učionica
elastičnost i
kontraktilnost, izgled i
Ocenjivanje
građa poprečnoprugastog mišićnog tkiva Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• Inervacija mišića,
• praćenje ostvarenosti ishoda
motorne jedinice i
• aktivnost na času
neuromišićno vreteno
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Mišićne kontrakcije
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja i
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
MODULA
će biti u stanju da:
• razume mehanizam mišićne • Mehanizam mišićne
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• za realizaciju modula
razumevanje mehanizama
mišićne kontrakcije
• Upoznavanje vrsta
mišićnih kontrakcija, snage
mišićne kontrakcije,
slobodni i fiksni mišićni
pripoj
• Razumeti mišićni tonus i
dekontrakciju mišića
• Razumeti i znati
energetiku mišićne
kontrakcije
kontrakcije
• objasni mišićne kontrakcije,
vrste mišićnih kontrakcija,
snagu mišićne kontrakcije,
slobodni i fiksni mišićni pripoj
• objasni mišićni tonus i
dekontrakciju mišića
• objasni energetiku mišićne
kontrakcije
kontrakcije
• Vrste mišićnih kontrakcija koncentrična, ekcentrična,
statična i zakon "sve ili ništa"
• Efikasnost mišićne
kontrakcije
• Faktori koji utiču na
apsolutnu snagu mišićne
kontrakcije
• Energetika mišićne
kontrakcije
• Mišićni tonus i dekontrakcija
mišića
• Slobodni i fiksni mišićni
pripoj
• Zamor, vrste zamora,
mehanizam nastanka
• Snaga mišićne kontrakcije
• Apsolutna snaga, relativna
snaga, maksimalna snaga,
submaksimalna snaga,
minimalna snaga
• Zagrejanost, zamorenost,
početna dužina, vrste
predviđa se okvirno 18
časova
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi,
demonstracija i radionički
rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti
ishoda aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Efikasnost kombinovanog otpora i efekti, podela mišića prema ulozi u koordiniranoj radnji
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 8 časova
• Sticanje znanja i
razumevanje koji su to mišići
agonisti, antagonisti i sinergisti
pri vršenju pokreta
• Sticanje znanja i
razumevanje koordinacije
pokreta i znati ulogu CNS-a
• razume koji su mišići
agonisti, antagonisti i
sinergisti pri vršenju
pokreta
• razume koordinaciju
pokreta i ulogu
CNS-a
• Agonisti, antagonisti,
sinergisti
• Uloga antagonista u
izvođenju pokreta i
delovanje poliartikularnih
mišića
• Koordinacija pokreta
• Centralni nervni sistem njegova podela i funkcija
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi,
demonstracija i radionički rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Zakoni fizike koji utiču na kretanje
Trajanje modula: 7 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• za realizaciju modula predviđa se
okvirno 7 časova
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava, filmski
video prikazi, demonstracija i
radionički rad
• Sticanje znanja i
razumevanje zakona fizike
koji utiču na kretanje
• razume i objasni
• Inercija
zakone fizike koji utiču • Ubrzanje i impuls
na kretanje
• Sila akcije i reakcije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom
Razred: drugi
Naziv modula: Vrste kretanja i sile koje deluju pri kretanju
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 2 časa
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava i
demonstracija
• Translatorno kretanje
• Definisanje vrste kretanja i
• definiše vrste kretanja i
• Rotatorno kretanje
poznavanje sile koje deluju pri sile koje deluju pri
• Sile koje deluju pri
kretanju
kretanju
kretanju
Mesto realizacije nastave:
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Poluge
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Definisanje koštane poluge i • definiše koštane poluge i
njihove podele
njihovu podelu
• Određivanje tačaka koje
• objasni tačke koje
definišu poluge, kao i dejstvo definišu poluge, kao i
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
• Koštane poluge,
se okvirno 10 časova.
definicija i podela
• Poluge I reda, poluge
II reda, poluge III reda Oblici nastave
težine na koštane poluge
dejstvo težine na koštane • Tačke koje definišu
poluge
vrstu poluge
• Dejstvo težine na
koštane poluge
• aktivna teorijska nastava filmski
video prikazi, demonstracija i
radionički rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Težište
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Definisati težište i znati
težište pojedinih segmenata,
celog tela, kao i način
određivanja težišta
• Znati i razumeti ravnotežu,
znati vrste ravnoteže
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 10
časova
• definiše težište i prepozna
težište pojedinih segmenata,
celog tela, kao i način
određivanja težišta
• definiše i razume ravnotežu,
prepozna vrste ravnoteže
• Definicija težišta
• Težište pojedinih
segmenata
• Težište celog tela i
način određivanja
težišta
• Težina telesnih
segmenata
• Ravnoteža i vrsta
ravnoteže
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi i
demonstracija
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti
ishoda,
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: drugi
Naziv modula: Uloga centralnog nervnog sistema u mišićnoj aktivnosti
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Motorni putevi
• Razumeti i znati motorne • razume i objasni motorne
• senzibilitet, receptori
puteve, senzibilitet i
puteve, senzibilitet i
• Refleksi, refleksne
receptore
receptore
• Kontrakcije, refleksna
• Razumeti reflekse i znati • razume reflekse i definiše
istezanja
voljne pokrete
šta su voljni pokreti
• Voljni pokreti
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 8 časova
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava, filmski
video prikaz i demonstracija
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• proveru znanja pismenim testom
Razred: drugi
Naziv modula: Proizvodnja mišićne sile
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku realizacije modula
učenicima se prezentuju ciljevi i
ishodi izučavanja teme kao i
• Anatomski i fiziološki
nastavni
oblici i način ocenjivanja
faktori koji utiču na različiti
postignuća
stepen generisanja sile
• za realizaciju modula predviđa se
• Obrtni momenat sile i
okvirno 18 časova
tereta, napadna tačka
tereta, napadna tačka sile i
• razume i definiše
• Razumeti i definisati
Oblici nastave
generisanje sila, obrtni oslonac
generisanje sila, obrtni
• aktivna teorijska nastava, filmski
moment sile i tereta, silu moment sile i tereta, silu • Napadna tačka sile i
video prikazi i demonstracija.
oslonac
oslonca
oslonca
• Krak poluge u odnosu na
• analizira vežbe sa
• Analizirati vežbe sa
biomehaničkog aspekta biomehaničkog aspekta silu koje preko njega
Mesto realizacije nastave:
deluje
• učionica
• Ugao delovanja sile
odnosno mišića
Ocenjivanje
• Biomehanička analiza
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vežbi
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• proveru znanja pismenim testom
5. PREPORUČENA LITERATURA
- D. Obradović i saradnici, Kineziologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Anatomija i fiziologija
- Antropomotorika
- Fitnes program i estetsko oblikovanje
- Fizika
PATOLOGIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Definisanje osnovnih pojmova o etiologiji i patogenezi bolesti
- Osposobljavanje učenika da usvojena znanja iz patologije koriste pri izučavanju kliničkih disciplina
- Razvijanje naučnog načina mišljenja i logičkog zaključivanja
- Podsticanje stručnog razvoja i usavršavanja u skladu sa individualnim sposobnostima i potrebama društva
- Klasifikovanje odnosa zdravlje - bolest
- Definisanje uzročnika oboljenja
- Opisivanje toka i razvoja bolesti
- Definisanje procesa oštećenja ćelije i procesa adaptacije ćelije
- Definisanje procesa starenja i smrti
- Osposobljavanje za povezivanje pojedinih patoloških stanja u nastajanju kliničke slike bolesti
- Definisanje uzroka taloženja organskih i neorganskih materija u organizmu, morfoloških karakteristika promena i
njihovom ishodu
- Postizanje povezivanja pojedinih patoloških stanja u nastajanju kliničke slike bolesti
- Sticanje znanja o uzrocima zapaljenja
- Sticanje znanja o različitim vrstama zapaljenjskih procesa, njihovom toku i ishodu
- Osposobljavanje učenika da povezuju odnose između zapaljenjskih procesa i kliničke slike bolesti koja nastaje kao
posledica tih procesa
- Sticanje znanja o procesu regeneracije
- Definisanje karakteristika promena koje nastaju zbog poremećaja volumena cirkulišuće krvi, njihovog toka i ishoda
- Definisanje karakteristika promena koje nastaju zbog opstrukcije cirkulišuće krvi, njihovog toka i ishoda
- Postizanje povezivanja pojedinih poremećaja cirkulacije u nastajanju kliničke slike bolesti
- Definisanje multifaktorijalne etimologije neoplazme
- Postizanje povezivanja lokalizacije i osobina neoplazme u nastajanju kliničke slike bolesti
- Definisanje specifičnosti patoloških procesa na srcu i krvnim sudovima
- Definisanje specifičnosti patoloških procesa na respiratornim organima
- Definisanje specifičnosti patoloških procesa na organima digestivne cevi
- Definisanje znanja patoloških procesa na žlezdama digestivnog sistema
- Definisanje najčešćih oboljenja bubrega i mokraćnih puteva
- Definisanje najčešćih oboljenja polnih organa i dojke
- Definisanje najčešćih tumora kože, kostiju i mekih tkiva
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Adaptacija i oštećenje ćelije
Taloženje materija
Zapaljenja
Poremećaji cirkulacije
Neoplazme
Patologija kardiovaskularnog i respiratornog sistema
Patologija digestivnog sistema
Patologija urogenitalnog sistema, kože, mekih tkiva i kostiju
Trajanje modula (časovi)
9
6
9
8
6
10
9
9
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Adaptacija i oštećenje ćelije
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
PREPORUČENO
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• Klasifikovanje odnosa
zdravlje - bolest
• Definisanje uzročnika
oboljenja
• Opisivanje toka i razvoja
bolesti
• Definisanje procesa
oštećenja ćelije i procesa
adaptacije ćelije
• Definisanje procesa
starenja i smrti
• Osposobljavanje za
povezivanje pojedinih
patoloških stanja u
nastajanju kliničke slike
bolesti
MODULA
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
• Definicija i predmet
ishodima, planom i načinom
izučavanja patologije
• okarakteriše da je zdravlje • Zadaci i značaj patologije u ocenjivanja.
stanje ravnoteže između
dijagnostici, terapiji i prognozi • okvirni broj časova za
realizaciju modula je 9
dejstva štetnih činilaca i
bolesti
časova.
odbrambene sposobnosti • Etiologija i patogeneza
organizma
bolesti
Oblici nastave
• razlikuje pojmove
• Etiološki faktori ćelijskog
• teorijska nastava, nastava
etiologija i patogeneza
oštećenja
• artikuliše i objasni
• Reverzibilno oštećenje ćelije metodom demonstracije,
etiološke faktore
- mutno bubrenje, vakuolna, prikazom video prezentacije
• razlikuje procese
sluzna, hidropsna,
oštećenja ćelije od procesa degeneracija, masna
Mesto realizacije
adaptacije
promena
• učionica
• objasni najvažnije
• Ireverzibilno oštećenje ćelije
procese ćelijske adaptacije - nekroza
Ocenjivanje
• okarakteriše proces
• Procesi adaptacije ćelije Vrednovanje ostvarenosti
starenja ćelije
atrofija, hipertrofija,
ishoda vršiti kroz:
• objasni promene koje se hiperplazija, metaplazija
• proveru postignuća u toku
• Proces starenja ćelije
javljaju na lešu
realizacije modula
(koncept časovnika)
• proveru znanja pismenim
• Smrt organizma
testom na kraju realizacije
modula
Razred: drugi
Naziv modula: Taloženje materija
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Taloženje kao posledica
poremećaja metabolizma
• okarakteriše uzroke i
lipida
• Definisanje uzroka taloženja posledice taloženja
• Taloženje kao posledica
pojedinih materija koje
organskih i neorganskih
poremećaja metabolizma
nastaju zbog metaboličkih
materija u organizmu,
aminokiselina (mokraćna
poremećaja u organizmu
morfoloških karakteristika
kiselina, amiloid, hijalin,
• objasni razliku endogene i
promena i njihovom ishodu
fibrin)
egzogene pigmentacije
• Postizanje povezivanja
• Taloženje kao posledica
pojedinih patoloških stanja u • definiše posledice
poremećaja metabolizma
taloženja neorganskih
nastajanju kliničke slike
ugljenih hidrata
materija u pojedinim
bolesti
• Taloženje pigmenata
organima
• Taloženje neorganskih soli konkrementi i kalcifikacije
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 6
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava,
nastava metodom
demonstracije, prikazom
video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu
zadataka pismenog tipa
Razred: drugi
Naziv modula: Zapaljenja
Trajanje modula: 9 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o uzrocima
zapaljenja
• Sticanje znanja o različitim vrstama
zapaljenjskih procesa, njihovom toku
i ishodu
• Osposobljavanje učenika da
povezuju odnose između
zapaljenjskih procesa i kliničke slike
bolesti koja nastaje kao posledica tih
procesa
• Sticanje znanja o procesu
regeneracije
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• definiše uzroke, znake,
mehanizam razvoja, tok i
• Definicija, etiologija,
ishod zapaljenja
mehanizam, znaci i
• odredi vrste akutnih
podela zapaljenja
zapaljenja
• Akutna zapaljenja
• okarakteriše hronično
• Hronična zapaljenja nespecifično zapaljenje
nespecifična i
• prepozna najčešća
specifična
granulomatozna
• Reparacija,
zapaljenja - tuberkulozu i
regeneracija i
sifilis
zarastanje rana
• razume procese
reparacije i regeneracije
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 9
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava, nastava
metodom demonstracije,
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu
zadataka pismenog tipa
Razred: drugi
Naziv modula: Poremećaji cirkulacije
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• definiše uzroke, tok i
ishod poremećaja u
volumenu cirkulišuće
• Definisanje karakteristika
krvi
promena koje nastaju zbog
poremećaja volumena cirkulišuće • definiše osobenosti
poremećaja volumena
krvi, njihovog toka i ishoda
cirkulišuće krvi po
• Definisanje karakteristika
organima
promena koje nastaju zbog
• definiše uzroke, tok i
opstrukcije cirkulišuće krvi,
ishod opstruktivnih
njihovog toka i ishoda
poremećaja cirkulacije
• Postizanje povezivanja
pojedinih poremećaja cirkulacije • definiše osobenosti
u nastajanju kliničke slike bolesti opstruktivnih
poremećaja cirkulacije
po organima
Razred: drugi
Naziv modula: Neoplazme
Trajanje modula: 6 časova
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 8
časova
• Poremećaji volumena
cirkulišuće krvi: edem,
hiperemija, krvavljenje
• Opstruktivni poremećaji
cirkulacije: tromboza,
embolija, infarkt
Oblici nastave
• teorijska nastava,
metodom demonstracije i
prikazom video prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu
zadataka pismenog tipa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• okarakteriše pojam
neoplazme i vrste
kancerogena
• Definisanje multifaktorijalne
• klasifikuje tumore prema
etimologije neoplazme
tkivu iz kojih potiču i
• Postizanje povezivanja
prema njihovom
lokalizacije i osobina
biološkom ponašanju
neoplazme u nastajanju
• klasifikuje vrste benignih
kliničke slike bolesti
tumora, njihov tok i ishod
• objasni uticaj tumora na
domaćina
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Definicija, morfološke
karakteristike i klasifikacija
tumora vrste kancerogena
• Benigni tumori
• Premaligne lezije
• Maligni tumori
• Metastaziranje i putevi
metastaziranja malignih
tumora
• Efekat tumora na
domaćina
• Tumorski antigeni i
tumorski markeri
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 6 časova
Oblici nastave
• nastava metodom
demonstracije: atlas,
grafofolije, slajdovi,
videoprezentacija, računar
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu zadataka
pismenog tipa
Razred: drugi
Naziv modula: Patologija kardiovaskularnog i respiratornog sistema
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
UPUTSTVO ZA
MODULA
će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
• Urođene srčane mane
• definiše morfološke
realizaciju
modula je 10
• Patologija endokarda promene i funkcionalne
časova
endokarditis
poremećaje kod oboljenja
• Patologija miokarda endokarda, miokarda i
miokarditis o kardiomiopatija Oblici nastave
• Definisanje specifičnosti
perikarda
• metodom demonstracije i
• Patologija perokarda patoloških procesa na
• definiše morfološke
video prezentacija
perikarditis
srcu i krvnim sudovima
promene i funkcionalne
• Patologija krvnih sudova:
• Definisanje specifičnosti
poremećaje kod oboljenja
aneurizme, arteroskleroza,
patoloških procesa na
Mesto realizacije
perifernih krvnih sudova
zapaljenja arterija i vena,
respiratornim organima
• učionica
• identifikuje specifičnosti
varikoziteti
• Postizanje povezivanja
zapaljenskih procesa organa
• Zapaljenje disajnih puteva Ocenjivanje
pojedinih patoloških
respiratornog sistema
• Poremećaji sadržaja
procesa sa nastajanjem
Vrednovanje ostvarenosti
• definiše uzroke i ishod
vazduha u plućimakliničke slike bolesti
ishoda vršiti kroz:
poremećaja sadržaja
atelektaza, emfizem
• usmeno izlaganje uz
vazduha u plućima
• Pneumonije
povremenu primenu
• identifikuje specifičnost
• Tumori pluća
pismenih zadataka
tumora respiratornih organa
• Patologija pleure
objektivnog tipa
CILJEVI MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Patologija digestivnog sistema
Trajanje modula: 9 časova
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• Definisanje specifičnosti • definiše morfološke
• Patologija usne duplje - • okvirni broj časova za
patoloških procesa na
karakteristike i funkcionalne
zapaljenja, prekancerozne realizaciju modula je 9
CILJEVI MODULA
organima digestivne cevi
• Definisanje znanja
patoloških procesa na
žlezdama digestivnog
sistema
• Postizanje povezivanja
pojedinih patoloških
procesa sa nastajanjem
kliničke slike bolesti
poremećaje najčešćih
inflamatornih bolesti digestivnog
sistema
• definiše identifikuje
specifičnosti najčešćih tumora
digestivnog sistema
• definiše uzroke i ishod
intestinalne opstrukcije
• definiše najčešća oboljenja
hepatobilijarnog sistema i
pankreasa
lezije i tumori
• Inflamatorne bolesti
digestivnog sistema
• Ulkusna bolest
gastroduodenuma
• Divertikuli, intestinalna
opstrukcija i tumori
digestivnog sistema
• Patologija
hepatobilijarnog sistema
• Patologija pankreasa
časova
Oblici nastave
• nastava metodom
demonstracije: atlas,
grafofolije, slajdovi, video
prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu
pismenih zadataka
objektivnog tipa
Razred: drugi
Naziv modula: Patologija urogenitalnog sistema, kože, mekih tkiva i kostiju
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 10 časova
• Definisanje najčešćih
oboljenja bubrega i
mokraćnih puteva
• Definisanje najčešćih
oboljenja polnih
organa i dojke
• Definisanje najčešćih
tumora kože, kostiju i
mekih tkiva
• Patologija bubrega
• Patologija mokraćnih
puteva
• definiše osnovne morfološke
• Patologija muških
promene i funkcionalne
polnih organa
poremećaje kod oboljenja
• Patologija ženskih
urinarnog sistema
polnih organa
• definiše osnovne morfološke
• Patologija dojke
promene i funkcionalne
poremećaje kod oboljenja polnih • Pigmentni tumori kože
- nevusi, maligni
organa i dojke
melanom
• identifikuje najčešće tumore
• Tumori mekih tkiva
kože i mekih tkiva
• Osteomijelitis i tumori
kostiju
5. PREPORUČENA LITERATURA
- R. Borota, Patologija za medicinske škole
- R. S. Cotran, V. Kumar, T. Collins, Robbins pathologic basis of disease
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Biologija
- Anatomija i fiziologija
- Medicinska mikrobiologija sa epidemiologijom
- Medicinska biohemija
Oblici nastave
• nastava metodom
demonstracije: atlas, grafofolije,
mulaži, slajdovi, video
prezentacije
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
- Hemija
- Farmakologija
KOREKTIVNE VEŽBE
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
IV
Teorijska nastava
33
28
Vežbe
66
56
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
60
PRAKSA
UKUPNO
159
84
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o značaju korektivnih vežbi u prevenciji i korekciji posturalnih deformiteta
- Sticanje znanja o primeni korektivnih vežbi s ciljem prevencije deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša,
ramenog pojasa, karličnog pojasa, nogu i stopala
- Osposobljavanje učenika da uoči posturalne deformitete
- Osposobljavanje učenika da realizuje programe korektivnih vežbi radi prevencije i korekcije deformiteta kičmenog
stuba, grudnog koša, ramenog pojasa, karličnog pojasa, nogu i stopala
- Osposobljavanje učenika da korektivne vežbe realizuje kroz igru s ciljem prevencije telesnih deformiteta
- Primenjivanje profesionalnih kodeksa i etičkih principa u radu
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Lokomotorni sistem
Osnovni antropometrijski podaci i procena telesnog statusa
Posturalni deformiteti
Deformiteti kičmenog stuba
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
4
4
15
76
60
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Deformiteti grudnog koša i ramenog pojasa
Deformiteti karličnog pojasa i donjih ekstremiteta
Deformiteti stopala
Trajanje modula (časovi)
26
30
28
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA NASTAVNE TEME
Razred: treći
Naziv modula: Lokomotorni sistem
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
SADRŽAJI MODULA
da:
• Sticanje znanja o građi i • definiše osnovnu građu • Kosti: podela, građa i
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
funkciji lokomotornog
sistema
• Sticanje znanja o ulozi
korektivnih vežbi na
pravilan razvoj
lokomotornog sistema
• Primena znanja u
izučavanju drugih oblasti
i funkciju lokomotornog
sistema
• razume uticaj
korektivnih vežbi na
pravilan razvoj
lokomotornog sistema
• razume i povezuje
znanja prilikom učenja
drugih oblasti
uloga u održavanju
posturalnog statusa
• Zglobovi: podela, građa i
uloga u kretanju
• Mišići: podela, građa i
uloga u održanju
posturalnog statusa i
kretanju
• Uticaj korektivnih vežbi
na pravilan razvoj
lokomotornog sistema
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 4 časa
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda modula
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Osnovni antropometrijski podaci i procena telesnog statusa
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 4
časa (2 časa teorijske nastave i
2 časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• Ovladavanje načinom
• izvrši na pravilan način • Antropometrijska merenja: • vežbe u grupama od 10
merenja osnovnih
antropometrijska
longitudinalne, transverzalne i učenika koje su organizovane
antropometrijskih
merenja
cirkularne dimenzije ljudskog u obliku dvočasa
dimenzionalnosti
• sagleda, proceni i
tela
• Osposobljavanje učenika razlikuje dobar od lošeg • Pojam posturalnog statusa Mesto realizacije nastave
da proceni posturalni status posturalnog statusa
• Procena posturalnog statusa • učionica
• kabinet za praktičnu nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda modula
• usmeno izlaganje
• test
Razred: treći
Naziv modula: Posturalni deformiteti
Trajanje modula: 15 časova
CILJEVI MODULA
• Shvatanje značaja
rekreacije i fizičke
aktivnosti za prevenciju
posturalnih deformiteta
• Definisanje uzroka
najčešćeg nastanka
posturalnih deformiteta
• Definisanje pojma
korektivnih vežbi
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pojam posturalnih
deformiteta
• Uticaj fizičke neaktivnosti i
• razume i objasni
uslova života na pojavu
značaj korektivnih vežbi
posturalnih deformiteta
za prevenciju posturalnih
• Kritični periodi za
deformiteta
nastanak posturalnih
• poznaje kritične
deformiteta
periode za nastanak
• Pojam prevencije
posturalnih deformiteta
• Prevencija posturalnih
• definiše značaj
deformiteta
prevencije posturalnih
• Značaj korektivnih vežbi u
deformiteta
prevenciji posturalnih
deformiteta
• Pojam korektivnih vežbi
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 15 časova (7
časova teorijske nastave i 8
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica
• kabinet za praktičnu nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Deformiteti kičmenog stuba
Trajanje modula: 76 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Krivi vrat - tortikolis
• Osposobljavanje učenika da • uoči deformitete
• Kifoza: klinička slika i
kičmenog stuba
uoče deformitete kičmenog
uzroci nastanka
• definiše osnovne
stuba
karakteristike deformiteta • Vrste kifoza
• Definisanje osnovnih
• Mere prevencije i
kičmenog stuba
karakteristike deformiteta
• objasni uzroke nastanka korekcije kifotičnog
tortikolis
držanja
deformiteta kičmenog
• Definisanje osnovne
• Okrugla leđa
karakteristika deformiteta kifoza stuba
• Skolioza: klinička slika,
• koristi vežbu kao
• Definisanje osnovne
uzroci nastanka
sredstvo korektivne
karakteristika deformiteta
• Vrste skolioze
gimnastike
okrugla leđa
• Mere prevencije i
• sprovede propisani
• Definisanje osnovne
program vežbi usmeren na korekcije skoliotičnog
karakteristika deformiteta
držanja
korekciju određenog
skolioza
• Lordoza: klinička slika,
deformiteta kičmenog
• Definisanje osnovne
uzroci nastanka i vrste
stuba
karakteristika deformiteta
lordoza
• razume i realizuje
lordoza
• Mere prevencije i
komplekse korektivnih
• Definisanje osnovne
korekcije lordotičnog
karakteristika deformiteta ravna vežbi za prevenciju i
korekciju kifotičnog držanja držanja
leđa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 76
časova (20 časova teorijske
nastave i 56 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktičnu nastavu u
grupama od 10 učenika koje
su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• Sticanje znanja o merama
prevencije kifotičnog,
skoliotičnog i lordotičnog
držanja, kroz realizaciju
kompleksa korektivnih vežbi
• Realizovanje propisanog
programa vežbi usmerenog na
korekciju određenih deformiteta
kičmenog stuba
• Primenjivanje odgovarajućih
sportskih i elementarnih igara
kao sredstva prevencije i
korekcije deformiteta kičmenog
stuba
• razume i realizuje
komplekse korektivnih
vežbi za prevenciju i
korekciju skoliotičnog
držanja
• razume i realizuje
komplekse korektivnih
vežbi za prevenciju i
korekciju lordotičnog
držanja
zna da primeni
odgovarajuće sportske i
elementarne igre u cilju
prevencije i korekcije
deformiteta kičmenog
stuba
• Ravna leđa
• Korektiva vežba kao
sredstvo korektivne
gimnastike
• Kompleks vežbi za
prevenciju kifotičnog
držanja bez i sa
rekvizitima
• Kompleks vežbi za
prevenciju skoliotičnog
držanja bez i sa
rekvizitima
• Igre koje se mogu
koristiti kao sredstvo
prevencije i korekcije
skoliotičnog držanja
• Kompleks vežbi za
prevenciju lordotičnog
držanja bez i sa
rekvizitima
• Igre koje se mogu
koristiti kao sredstvo
prevencije i korekcije
lordotičnog držanja
• kabinet za praktičnu nastavu
• fiskulturna sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI MODULA
• Usavršavanje stečenih
znanja do nivoa veština
• Uvežbavanje primene
kompleksa korektivnih
vežbi u cilju korekcije i
prevencije deformiteta
kičme
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
• da realizuje programe
korektivnih vežbi za
prevenciju i korekciju
deformiteta kičmenog
stuba
• Obilazak
specijalizovanih
ustanova iz oblasti
kineziterapije
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• utvrđeni broj časova za realizaciju
nastave iznosi 60 časova
• nastavu u bloku organizovati kroz
uvežbavanje i primenu kompleksa
korektivnih vežbi za određene deformitete
kičme, kao i posetama specijalizovanim
ustanovama za kineziterapiju
Razred: četvrti
Naziv modula: Deformiteti grudnog koša i ramenog pojasa
Trajanje modula: 26 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika da • uoči deformitete grudnog
uoče deformitete grudnog koša koša i ramenog pojasa
• definiše osnovne
i ramenog pojas
karakteristike deformiteta
• Definisanje osnovnih
grudnog koša i ramenog
karakteristika deformiteta
pojasa
grudnog koša i ramenog
• poznaje uzroke nastanka
pojasa
deformiteta grudnog koša i
• Realizovanje kompleksa
korektivnih vežbi za prevenciju ramenog pojasa
i korekciju deformiteta grudnog • razume i primeni
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku teme učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom
i načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 26
časova (8 časova teorijske
nastave i 18 časova vežbi)
• Ispupčene grudi: klinička
slika i uzroci nastanka
• Mere prevencije i
korekcije ispupčenih grudi
• Udubljene grudi: klinička
slika i uzroci nastanka,
mere prevencije i korekcije
udubljenih i ravnih grudi
• Krilate lopatice: klinička
slika, uzroci nastanka
Oblici nastave
koša i ramenog pojasa
• Primenjivanje odgovarajućih
sportskih i elementarnih igara
kao sredstva prevencije i
korekcije deformiteta grudnog
koša i ramenog pojasa
• Primenjivanje vežbanja u vodi
u cilju prevencije i korekcije
deformiteta grudnog koša i
ramenog pojasa
komplekse korektivnih
vežbi za prevenciju i
korekciju deformiteta
grudnog koša i ramenog
pojasa
• realizuje program
korektivnih vežbi radi
korekcije deformiteta grdi i
ramenog pojasa
• primenjuje odgovarajuće
sportske i elementarne
igre u cilju prevencije i
korekcije deformiteta
grudnog koša i ramenog
pojasa
• primenjuje vežbanje u
vodi sa ciljem prevencije i
korekcije deformiteta
grudnog koša i ramenog
pojasa
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
ispupčenih grudi
• Vežbe disanja
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
udubljenih grudi
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
krilatih lopatica
• Igre koje se mogu koristiti
kao sredstvo prevencije i
korekcije deformiteta
grudnog koša i ramenog
pojasa
• Vežbanje u vodenoj
sredini
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktičnu nastavu u
grupama od 10 učenika koje
su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za
praktičnu nastavu,
fiskulturna sala, bazen
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda modula
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: četvrti
Naziv modula: Deformiteti karličnog pojasa i donjih ekstremiteta
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
• uoči deformitete karličnog
pojasa i donjih ekstremiteta
• Osposobljavanje učenika da
• definiše osnovne
uoče deformitete karličnog
karakteristike deformiteta
pojasa i donjih ekstremiteta
karličnog pojasa i donjih
• Definisanje osnovnih
ekstremiteta
karakteristika deformiteta
• poznaje uzroke nastanka
urođeno iščašenje kuka
deformiteta karličnog pojasa
• Definisanje osnovnih
i donjih ekstremiteta
karakteristika deformiteta "X"
• primenjuje komplekse
noge
korektivnih vežbi s ciljem
• Definisanje osnovnih
prevencije i korekcije
karakteristika deformiteta "O"
deformiteta urođeno
noge
iščašenje kuka
• Definisanje osnovnih
• primenjuje komplekse
karakteristika deformiteta
korektivnih vežbi s ciljem
sabljaste noge i labavo koleno
prevencije i korekcije
• Realizacija kompleksa
deformiteta "X" nogu
korektivnih vežbi za prevenciju i
• primenjuje komplekse
korekciju deformiteta karličnog
korektivnih vežbi s ciljem
pojasa i donjih ekstremiteta
prevencije i korekcije
• Realizacija odgovarajućih
deformiteta "O" nogu
sportskih i elementarnih igara u
• primeni odgovarajuće
cilju prevencije i korekcije
sportske i elementarne igre
deformiteta karličnog pojasa i
u cilju prevencije i korekcije
donjih ekstremiteta
deformiteta karličnog pojasa
i donjih ekstremiteta
• Urođeno iščašenje
kuka
• "X" noge: klinička
slika i uzroci nastanka
• Mere prevencije i
korekcije "X" nogu
• "O" noge: klinička
slika i uzroci nastanka
• Mere prevencije i
korekcije "O" nogu
• Sabljaste noge
• Labavo koleno
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
"X" nogu bez rekvizita
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
"X" nogu sa rekvizitima
• Igre koje se mogu
koristiti kao sredstvo
prevencije i korekcije
"X" nogu
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
"O" nogu bez rekvizita
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
"O" nogu sa rekvizitima
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 30
časova (10 časova teorijske
nastave i 20 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• vežbe u grupama od 10
učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za
praktičnu nastavu, fiskulturna
sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
• Igre koje se mogu
koristiti kao sredstvo
prevencije i korekcije
"O" nogu
• Kompleks vežbi za
prevenciju i korekciju
ostalih deformiteta
kolena
Razred: četvrti
Naziv modula: Deformiteti stopala
Trajanje modula: 28 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika da
uoči deformitete stopala
• Definisanje osnovnih
karakteristika deformiteta
stopala
• Realizovanje kompleksa
korektivnih vežbi za
prevenciju i korekciju
deformiteta stopala
• Primenjivanje odgovarajućih
sportskih i elementarnih igara
u cilj prevencije i korekcije
deformiteta stopala
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• uoči deformitete stopala
• definiše osnovne
karakteristike deformiteta
stopala
• poznaje uzroke
nastanka deformiteta
stopala
• realizuje komplekse
korektivnih vežbi bez i sa
rekvizitima za prevenciju i
korekcjiju ravnog stopala
• primeni odgovarajuće
sportske i elementarne
igre u prevenciji i korekciji
deformiteta stopala
• Ravno stopalo: klinička
slika i uzroci nastanka
• Mere prevencije i
korekcije ravnog stopala
• Izdubljeno stopalo
• Uvrnuto stopalo
• Čukalj palac
• Savijeni prsti
• Kompleks vežbi bez
rekvizita za prevenciju i
korekciju ravnog stopala
• Kompleks vežbi sa
rekvizitima za prevenciju i
korekciju ravnog stopala
• Igre koje se mogu
koristiti kao sredstvo
prevencije i korekcije
deformiteta stopala
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja.
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 28
časova (10 časova teorijske
nastave i 18 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za praktičnu
nastavu, fiskulturna sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Bošković M. (1961), Anatomija čoveka, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb
- Karauković E. (1986), Kineziterapija, Sarajevo
- Koturović Lj, Jeričević D. (1996), Korektivna gimnastika, Grafiprof, Beograd
- Petrović-Radić M. (1996), Kineziterapijski program vežbi skolioza i kifoza, Beograd
- Radisavljević M. (2001), Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
Univerzitet u Beogradu
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Anatomija i fiziologija
- Kineziologija
- Fitnes programi i estetsko oblikovanje
FITNES PROGRAMI I ESTETSKO OBLIKOVANJE
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
Teorijska nastava
33
28
III
IV
Vežbe
66
56
NASTAVA
Praktična nastava
-
Nastava u bloku
60
60
PRAKSA
UKUPNO
-
159
144
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Osposobljavanje učenika da samostalno sprovode fitnes programe u funkciji estetskog izgleda i zdravlja
- Osposobljavanje učenika da sagledaju i pristupe fizičkoj pripremi i rekreaciji, uzimajući u obzir sve njene aspekte
- Osposobljavanje učenike da izvrše testiranje telesnog sastava, analiziraju vrednosti i daju ocenu stanja
- Osposobljavanje učenike da sprovode različite vrste fitnes programa u odnosu na potrebe, starosno doba,
interesovanja klijenata i zdravstveno stanje
- Realizovanje programa za razvoj najznačajnijih antropomotoričkih sposobnosti, snage, izdržljivosti i pokretljivosti u
funkciji estetskog izgleda i zdravlja
- Sticanje znanja o realizaciji pilates programa
- Sticanje znanja o realizaciji raznih vrsta aerobnih programa (haj lou, step aerobik, tae bo, TVB-total bodi vorkaut,
akva - fitnes)
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Pojam fitnesa
Izdržljivost
Snaga
Pokretljivost
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
2
39
50
18
60
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Telesni sastav
Grupni fitnes programi
Karakteristike različitih vrsta grupnih programa i njihovi pozitivni efekti
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
9
15
60
60
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Pojam fitnesa
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Sticanje znanja o
pojmu fitnes i
istorijskom razvoju
fitnesa
• Sticanje znanja o
značaju fizičke
pripreme u rekreaciji
• Definisanje
najznačajnijih fizičkih
sposobnosti u fitnesu
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 2 časa
• definiše pojam fitnes i
njegov istorijski razvoj
• definiše aspekte fitnesa
• razume značaj fizičke
pripreme u fitnesu
• definiše najznačajnije
fizičke sposobnosti u
fitnesu: snagu, izdržljivost,
pokretljivost
• Istorijski razvoj fitnesa
• Aspekti fitnesa
• Uloga i značaj fizičke
pripreme u fitnesu
• Najznačajnije fizičke
sposobnosti u fitnesu:
izdržljivost, snaga,
pokretljivost
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: treći
Naziv modula: Izdržljivost
Trajanje modula: 39 časova
CILJEVI MODULA
• Definisanje pojma i vrsta
izdržljivosti
• Definisanje načina sticanje
znanja o metodama
testiranja izdržljivosti
• Određivanje intenziteta
vežbanja na osnovu pulsa u
zavisnosti do cilja treninga ili
trenažnog ciklusa
• Sticanje znanja o
korišćenju metoda za razvoj
izdržljivosti
• Ovladavanje korišćenjem
trenažera za razvoj
izdržljivosti
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Izdržljivost kao fizička
sposobnost čoveka
• Vrste izdržljivosti
• definiše vrste izdržljivosti • Izvori energije za rad
• Testovi za procenu
• obavi testiranje za
izdržljivosti
procenu izdržljivosti
• Merenje pulsa i
• meri puls palpatorno i
primena pulsmetra u
koristi pulsmetar tokom
treningu
treninga
• Intenzitet, određivanje
• realizuje intenzitet
vežbanja na osnovu pulsa maksimalnog pulsa,
pulsa u miru
u zavisnosti od cilja
• Intenzitet vežbanja na
treninga ili trenažnog
osnovu pulsa
ciklusa
• koristi metode za razvoj • Aerobni prag i zone
intenziteta
izdržljivosti
• Metode za razvoj
• koristi trenažere za
izdržljivosti
razvoj izdržljivosti
• Trenažeri za razvoj
aerobne izdržljivosti i
njihovo korišćenje
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 39 časova (13
časova teorijske nastave i 26
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• vežbe u grupama od 10 učenika
koje su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
atletska staza, trim staza, fitnes
centar
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda modula
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Snaga
Trajanje modula: 50 časova
ISHODI
Po završetku razreda PREPORUČENI SADRŽAJI
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
MODULA
da:
• Snaga kao fizička
sposobnost
• Vrste mišićne kontrakcije
• Vrste snage
• definiše snagu i vrste • Topografija snage i podela
vežbi snage prema
snage
• odredi maksimalnu opterećenju
• Definisanje pojma snage i
• Vežbe za razvoj pojedinih
snagu vežbača
vrste snage osposobljavanje
mišićnih grupa: vežbe za
koristeći testove za
učenika da pravilno izvode
ruke, ramena, grudi, leđa,
procenu snage
vežbe snage bez opterećenja,
• realizuje intenzitet i trbuh, noge
sa tegovima i na spravama
• Metode za razvoj snage
obim vežbanja u
• Realizovanje testiranja
• Pojedinačni trening snage u
zavisnosti od cilja
maksimalne snage vežbača
treninga ili trenažnog fitnesu: zagrevanje, broj
• Sticanje znanja o određivanju
serija, broj ponavljanja, rad
ciklusa
intenziteta i obima vežbanja u
• pravilno demonstrira posle otkaza, brzina pokreta,
zavisnosti do cilja treninga ili
vežbe snage bez i sa pauze
trenažnog ciklusa
• Periodizacije u treningu
spoljašnjim
• Realizacija različitih metode u
snage
opterećenjem
cilju razvoja snage
• Realizacija različitih
• koristi različite
• Realizacija program za razvoj
programa snage u fitnesu
metode s ciljem
snage
• Split sistem podele mišićnih
razvoja snage
• realizuje program za grupa
• Testovi za procenu
razvoj snage
maksimalne snage određenih
mišićnih grupa
• Određivanje opterećenja u
treningu
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 50
časova (14 časova teorijske
nastave i 36 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala,
fitnes centar
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• ostvarenost ishoda modula
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Pokretljivost
Trajanje modula: 18 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• definiše vrste
• Definisanje pojma
pokretljivosti
pokretljivosti i vrste
• poštuje osnovne
pokretljivosti
principe istezanja
• Definisanje osnovnih
• sprovodeći adekvatne
principa istezanja
testove procenjuje nivo
• Realizovanje testova za
pokretljivosti
procenu pokretljivosti
• Definisanje faktora od kojih • definiše faktore od
kojih zavisi pokretljivost
zavisi pokretljivost
• realizuje intenzitet
• Definisanje vrsta
istezanja u zavisnosti
pokretljivosti
• Sticanje znanja o upotrebi od cinja treninga ili
trenažnog ciklusa
različitih metoda za razvoj
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pokretljivost kao fizička
sposobnost
• Vrste pokretljivosti
• Faktori od kojih zavisi
pokretljivost - unutrašnji i
spoljašnji faktori
• Vrste istezanja
• Principi istezanja pre i
posle treninga
• Testovi za procenu
pokretljivosti
• Položaji, stavovi i
vežbe istezanja različitih
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula teme učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 18 časova (4 časa
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
pokretljivosti radi integralne
fizičke pripreme vežbača
• definiše vrste
pokretljivosti
• koristi metode za
povećanje pokretljivosti
mišićnih grupa
• Metode za povećanje
pokretljivosti
• Vežbe rastresanja,
disanja i relaksacije
vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, fiskulturna sala, fitnes
centar
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
• Usavršavanje stečenih znanja do
nivoa veština
• Osposobiti učenike za samostalnu
realizaciju različitih fitnes programa
za razvoj snage, izdržljivosti i
pokretljivosti u zavisnosti od
potreba vežbača u fitnes centru
• samostalno sa
klijentom sprovede
program koji mu je
dat na realizaciju
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• utvrđeni broj časova za
• Metode za razvoj
realizaciju nastave iznosi 60
izdržljivosti, snage i
časova
pokretljivosti
• nastavu u bloku
• Fitnes programi za razvoj
organizovati kroz
snage, izdržljivosti i
uvežbavanje realizacije
pokretljivosti u zavisnosti od
različitih fitnes programa u
potreba vežbača
fitnes centru
Razred: četvrti
Naziv modula: Telesni sastav
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja učenika u
određivanju komponenti
telesnog sastava koristeći
odgovarajuće metode
• Osposobljavanje učenika da
procene u kojim granicama se
nalaze dobijene vrednosti
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• izmeri vrednost
komponenti telesnog
sastava koristeći metode
za određivanje telesnog
sastava
• analizira u kom odnosu i
u kojim granicama se
nalaze dobijene vrednosti
• Komponente telesnog
sastava
• Metode određivanje
telesnog sastava
• BMI (indeks telesne
mase)
• Granične vrednosti
komponenti telesnog
sastava - idealna težina
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 9
časova (3 časa teorije i 6
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava i vežbe
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za
praktičnu nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Grupni fitnes programi
Trajanje modula: 15 časova
ISHODI
Po završetku razreda PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
učenik će biti u
MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• Pojam grupnih programa
• okvirni broj časova za realizaciju
• Psihosocijalana dimenzija modula iznosi 15 časova (7 časova
• definiše pojam i cilj grupnih programa
teorije i 8 časova vežbi)
• Definisanje pojama
aerobnog vežbanja • Pojam aerobnog vežbanja aerobik
• definiše strukturu aerobika, istorijski razvoj
Oblici nastave
• Razumevanje strukture
• Vrste aerobnog vežbanja:
časa aerobika
• teorijska nastava sa celim
časa aerobika
namena, rekviziti, muzika,
• sastavlja
odeljenjem, kroz predavanja,
• Sticanje znanja o
populacija
koreografije za
diskusiju, video prezentacije,
osnovnim principima
• Cilj aerobnog vežbanja
aerobno vežbanje
• vežbe u grupama od 10 učenika
sastavljanja koreografije
• Čas aerobika: struktura
• izvodi kretanja
koje su organizovane u obliku
• Sticanje znanja o
tehnički ispravno u časa, ključni elementi
dvočasa
metodskim postupcima
(koreografija, tehnika,
muzikom zadatom
učenja koreografija
komunikacija)
ritmu
• Osposobljavanje učenika
Mesto realizacije nastave
• Sastavljanje koreografije
• koristi adekvatan
da izvode korake u
• učionica, sala sa ogledalima
metodski postupak • Metodski postupak učenja
muzikom zadatom ritmu
učenja koreografija koreografija
Ocenjivanje
• Muzika za aerobno
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda
vežbanje
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Karakteristike različitih vrsta grupnih programa i njihovi pozitivni efekti
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI MODULA
• Definisanje osnovnih
karakteristika grupnih programa
(haj-lou, step, tae bo, TBV,
pilates i strečing, bodi pamp,
spining, akva fitnes) i njihovi
pozitivni efekti na zdravlje i
estetski izgled
• Sticanje znanja o tehnici
vođenja grupnih programa
• Sastavljanje koreografije i
primene odgovarajući metodski
postupak učenja koreografije
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• definiše osnovne karakteristike
grupnih programa (haj-lou, step,
tae bo, TBV, pilates i strečing,
bodi pamp, spining, akva fitnes) i
njihovi pozitivni efekti na zdravlje
i estetski izgled
• ovlada tehnikom realizovanja
grupnih programa (haj-lou, step,
tae bo, TBV, pilates i strečing)
• sastavljenu koreografiju
pravilno tehnički realizuje
koristeći adekvatnu metodiku
učenja u muzikom zadatom ritmu
• Karakteristike i
pozitivni efekti
grupnih programa:
- haj-lou aerobika,
step aerobika,
- tae bo-a
- TBV-a (total bodi
vorkaut-a)
- bodi pamp-a,
spining-a
- pilatesa, strečing-a
- akva fitnesa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi
60 časova (18 časova
teorije i 42 časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• vežbe
Mesto realizacije
nastave
• učionica, sala sa
ogledalima
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
ISHODI
Po završetku
razreda učenik
će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
• Usavršavanje stečenih znanja
do nivoa veština
• Osposobljavanje učenike za
samostalnu realizaciju različitih
oblika grupnih programa haj-lou
aerobika, tae-bo, TBV, pilates
• realizuje
programe hajlou aerobika,
tae-bo, TBV,
pilates
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• utvrđeni broj časova za
realizaciju nastave iznosi 60
• Načini realizacije različitih
časova
grupnih fitnes programa haj• nastavu u bloku organizovati kroz
lou aerobika, tae-bo, TBV,
uvežbavanje realizacije različitih
pilates u fitnes centru
grupnih fitnes programa i rad sa
grupom vežbača u fitnes centru
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Delavier F. (2006), Anatomija treninga snage, Data status, Beograd.
- Nićin Đ. (2003), Fitnes, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" i Viša škola za
sportske trenere
- Cotton R. (1996), Personal Trainer Manual, American Council on Exercise, San Diego, California
- Jocić D. (1999), Plesovi, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Mitić D. (2001), Rekreacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Nićin Đ. (2003), Fitnes, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" i Viša škola za
sportske trenere
- Stoiljković S. (2005), Fitnes, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Anatomija i fiziologija
- Kineziologija
- Rekreativne aktivnosti
- Fizičko vaspitanje
REKREACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
33
Vežbe
66
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
99
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o telesnim, mentalnim, socijalnim i kulturološkim potrebama osoba sa invaliditetom
- Sticanje znanja i umeća da u planiranoj i organizovanoj rekreaciji razvijaju preostale sposobnosti osoba sa
invaliditetom
- Sticanje umeća da zadovoljavaju potrebe za fizičkom aktivnošću osoba sa invaliditetom
- Osposobljavanje učenika da znaju i umeju da animiraju i privole osobe sa invaliditetom da se bave fizičkom
aktivnošću
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Kategorizacija i karakteristike osoba sa invaliditetom
Sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom
Sportski objekti, sprave i rekviziti
Trajanje modula (časovi)
53
38
8
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Kategorizacija i karakteristike osoba sa invaliditetom
Trajanje modula: 53 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje osnovnih
znanja i razumevanje
pojmova invalidnosti
• Sticanje znanja o
tome koje vrste
invalidnosti postoje
• Sticanje znanja i
razumevanje psihosocijalnih karakteristika
osoba sa invaliditetom
• Sticanje neophodnih
znanja o fizičkim
sposobnostima osoba
sa invaliditetom
• Poznavanje fizičkih
mogućnosti slabovidih i
slepih
• Poznavanje fizičkih
mogućnosti osoba
oštećenog sluha i
gluvonemih
• Poznavanje fizičkih
mogućnosti osoba u
kolicima
• Poznavanje fizičkih
mogućnosti osoba sa
ostalim vrstama
invalidnosti
• Poznavanje primene
stonog tenisa kod
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• Pojam i definicija
• razume osnovne pojmove
invalidnosti
invalidnosti
• Kategorizacije osoba sa
• zna koje vrste invalidnosti
invaliditetom slepi i slabovidi,
postoje
osobe oštećenog sluha i
• razume psiho-socijalne
gluvoneme osobe, osobe u
karakteristike osoba sa
kolicima, ostale kategorije
invaliditetom i to znanje koristi
invalidnosti
pri organizaciji aktivnosti
• Psiho-socijalne
• razume fizičke sposobnosti
karakteristike osoba sa
osoba sa invaliditetom i na
invaliditetom
osnovu tog znanja organizuje
• Fizičke mogućnosti slepih i
aktivnost
slabovidih
• poznaje fizičke mogućnosti
• Fizičke mogućnosti osoba
slabovidih i slepih
oštećenog sluha i gluvonemih
• poznaje fizičke mogućnosti
osoba
osoba oštećenog sluha i
• Fizičke sposobnosti osoba u
gluvonemih
kolicima fizičke sposobnosti
• poznaje fizičke mogućnosti
osoba sa ostalim vrstama
osoba u kolicima
invalidnosti
• poznaje fizičke mogućnosti
• Stoni-tenis - primena kod
osoba sa ostalim vrstama
osoba sa invaliditetom
invalidnosti
• Odbojka sedeći za
• poznaje kod kojih se
amputirce i paraplegičare
invalidnih osoba može primeniti
• Košarka u kolicima
stoni tenis, kod kojih odbojka,
• Golbal - rukomet slepih lica
zatim košarka, rukomet,
sa zvečećom loptom
kuglanje, šah, biciklizam,
• Boćanje - primena kod
kampovanje, plivanje i igre u
osoba sa invaliditetom
vodi i ostale vrste sportova
• Kuglanje - primena kod
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom
ocenjivanja
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 53 časa
(17 časova teorijske nastave
i 36 časova vežbi)
Oblici nastave
• modul se realizuje kroz:
predavanja, diskusije, grupni
rad, igranje uloga, studije
slučaja, simulaciju, rad na
terenu, empirijsko učenje
• koristiti pozitivne primere iz
prakse
Mesto realizacije nastave
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• pismenu proveru znanja
osoba sa invaliditetom
• Šah slepih i distrofičara
• Biciklizam, pikado - primena
kod osoba sa invaliditetom
• Kampovanje - primena kod
osoba sa invaliditetom
• "Stilsko" hodanje - hodanje
sa protezama
• Plivanje i igre u vodi
• Vežbe za povećanje
fleksibilnosti - strečing i
aerobni treninzi
osoba sa invaliditetom
• Poznavanje
mogućnosti igranja
odbojke za osobe u
kolicima
• Poznavanje
mogućnosti invalidnih
osoba u kolicima da
igraju košarku
• Poznavanje
mogućnosti kuglanja
za osobe sa
invaliditetom
• Poznavanje
sposobnosti slepih i
distrofičara da igraju
šah
• Poznavanje
mogućnosti igranja
ostalih sportova za
invalidnih osoba za
igranje ostalih sportova
Razred: treći
Naziv modula: Sportsko rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom
Trajanje modula: 38 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja i umenja da
na adekvatan način odaberu i
realizuju rekreativnu aktivnost
osoba sa invaliditetom
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• odabere i realizuje na
adekvatan način
rekreativnu aktivnost
osoba sa invaliditetom
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti
osoba sa invaliditetom
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti u
zavisnosti od vrste
invaliditeta
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti u
zavisnosti od stepena
invalidnosti
• Organizacija
rekreativnih aktivnosti
dece sa invaliditetom
• Vežbe i igre za slepe i
slabovide
• Vežbe i igre za osobe
oštećenog sluha i
gluvoneme
• Vežbe i igre za osobe u
kolicima
• Vežbe i igre za osobe sa
ostalim vrstama
invalidnosti
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 38 časova (8 časova
teorijske nastave i 30 časova
vežbi)
Oblici nastave
• predavanja, diskusije, grupni
rad, igranje uloga, studije
slučaja, simulacija, rad na
terenu, empirijsko učenje
Mesto realizacije
• Učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
Razred: treći
Naziv modula: Sportski objekti, sprave i rekviziti
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja potrebnih za
pravilno odabiranje i
primenjivanje adekvatnih sprava i
rekvizita pri organizaciji
rekreativnosti osoba sa
invaliditetom
• Sticanje znanja i shvatanje
značaja dostupnosti sportskih
objekata za uspešnost realizacije
rekreativne aktivnosti invalidnih
osoba
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• odabere i na pravi način
primeni sprave i rekvizite u
radu sa osobama sa
invaliditetom
• razume i poznaje značaj
dostupnosti sportskih
objekata za uspešnost
realizacije rekreativne
aktivnosti osoba sa
invaliditetom
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Rekviziti i sprave koje
se koriste u radu sa
osobama sa
invaliditetom
• Sportski centri i
mogućnost dostupnosti
istih osobama sa
invaliditetom
• Važnost i način
transporta osoba sa
invaliditetom
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 8
časova teorijske nastave
Oblici nastave i metode
rada
• mini predavanja,
diskusije, grupni rad,
igranje uloga, simulacije
Mesto realizacije
• učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti
ishoda
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Mitić D. (2001): Rekreacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Goodman S. (1995, reprinted 2000, 2005): Coaching Athletes with Disabilities, Australian Sports Commission
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Rekreativnih aktivnosti
ISHRANA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Upoznavanje osnovnih životnih namirnice biljnog i životinjskog porekla, kako bi shvatili energetsku vrednost hrane i
osposobili se za uspešno sprovođenje preporuka za pravilnu ishranu različitih kategorija stanovništva
- Sticanje znanja o osnovnim sastojcima namirnica i njihovoj ulozi u metabolizmu živih bića
- Sticanje znanja o energetskoj vrednosti namirnica, dnevnim energetskim potrebama i sastavljanju hranljivog
obroka
- Upoznati učenika sa osnovnim načelima pravilne ishrane
- Sticanje znanja o ishrani posebnih kategorija stanovništva - deca, adolescenti, trudnice, starije osobe
- Sticanje znanja o ishrani sportista i rehidrataciji pre, tokom i posle treninga
- Sticanje znanja o ishrani kod određenih oboljenja: kardiovaskularna, dijabetes melitus, osteoporoza
- Sticanje znanja o značaju, fiziologiji ishrane i energetskim potrebama organizma
- Sticanje znanja o svim grupama životnih namirnica kao izvoru hranljivih materija za pravilnu ishranu stanovništva
- Sticanje znanja o proporcionalnoj zastupljenosti svih hranljivih materija u dnevnom obroku, kao i o raznovrsnosti u
ishrani
- Sticanje znanja o prevenciji nastanka poremećaja u organizmu usled nepravilne ishrane
- Sticanje znanja o ulozi i značaju pravilne ishrane kod različitih bolesti
- Sticanje znanja o značaju i vrsti namirnica zastupljenih u posebnim režimima ishrane
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Značaj ishrane, fiziologija ishrane i energetske potrebe organizma
Životne namirnice kao izvor hranljivih materija
Principi pravilne ishrane u zavisnosti od životnog doba
Poremećaji usled nepravilne ishrane i prevencija
Posebni režimi ishrane
Trajanje modula (časovi)
18
20
6
16
6
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Značaj ishrane, fiziologija ishrane i energetske potrebe organizma
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku realizacije modula
učenicima se prezentuju ciljevi i ishodi
izučavanja teme, kao i nastavni oblici i
način ocenjivanja postignuća
• za realizaciju modula predviđa se
okvirno 18 časova
• Sticanje znanja o
značaju, fiziologiji
ishrane i energetskim
potrebama organizma
• Značaj ishrane
• Fiziologija ishrane
• navede značaj i definiše
• Energetske potrebe
fiziološke procese i
organizma
energetski bilans, kao i
• Faktori koji regulišu
faktore koji utiču na
energetski bilans organizma energetske potrebe
organizma
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava uz filmske
video prikaze, demonstraciju i
radionički rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom
Razred: treći
Naziv modula: Životne namirnice kao izvor hranljivih materija
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o svim
grupama životnih
namirnica kao izvor
hranljivih materija za
pravilnu ishranu
stanovništva
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku realizacije modula
učenicima se prezentuju ciljevi i
• Definicija namirnica ishodi izučavanja modula, kao i
• Klasifikacija
nastavni oblici i način ocenjivanja
namirnica prema
postignuća
• definiše i kategoriše
poreklu i sastavu
•
za realizaciju modula predviđa se
namernice prema poreklu i
• Kvarenje namirnica okvirno 20 časova
sastavu
• Čuvanje namirnica
• navede uzroke kvarenja i
• Žitarice i proizvodi
Oblici nastave
načine čuvanja životnih
od žitarica
• aktivna teorijska nastava uz
namirnica
• Meso, riba, jaja
filmske video prikaze,
• objasni odnos hranljivih
• Mleko i mlečni
demonstraciju i radionički rad
materija za svaku grupu
proizvodi
životnih namirnica
• Mast i ulja
• objasni pravilan izbor i
Mesto realizacije nastave
• Voće, povrće i
kombinovanje životnih
• učionica
proizvodi od njih
namirnica u dnevnim
• Šećeri i šećerni
obrocima zavisno od bioloških
Ocenjivanje
koncentrati
vrednosti hranljivih materija
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda
• Sirće, so i začini
vršiti
kroz:
• Piće i napici
• praćenje ostvarenosti ishoda
• Voda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom
Razred: treći
Naziv modula: Principi pravilne ishrane u zavisnosti od životnog doba
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
proporcionalnoj zastupljenosti
svih hranljivih materija u
dnevnom obroku i raznovrsnosti
u ishrani
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 6
časova
• navede principe pravilne
ishrane zavisno od životnog
doba, radne aktivnosti i
zdravstvenog stanja osoba
• Principi pravilne
ishrane
• Pravilna ishrana
odojčadi i
predškolske dece
• Pravilna ishrana
školske dece i
omladine
• Pravilna ishrana
sportista
• Pravilna ishrana
starih ljudi
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava
uz filmske video prikaze,
demonstraciju i radionički
rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti
ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: treći
Naziv modula: Poremećaji usled nepravilne ishrane i prevencija
Trajanje modula: 16 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
prevenciji nastanka
poremećaja u
organizmu usled
nepravilne ishrane
• Sticanje znanja o ulozi
i značaju pravilne
ishrane kod različitih
bolesti
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• objasni uzroke, vrste i
prevenciju poremećaje koji
mogu nastati usled
nepravilnog dnevnog
unošenja hranljivih materija
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Procena uhranjenosti,
određivanje indeksa telesne
mase
• Gojaznost - tipovi,
komplikacije i prevencija
• Pothranjenost, uzroci i
prevencija
• Anoreksija, bulimija
• Avitaminoze, vrste i
prevencija
• Celulit
• Principi pravilne ishrane kod
bolesti srca i krvnih sudova,
organa za varenje, endokrinih i
malignih bolesti
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 16
časova
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava
uz filmske video prikaze,
demonstraciju i radionički
rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti
ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim
testom
Razred: treći
Naziv modula: Posebni režimi ishrane
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o značaju i
vrsti namirnica zastupljenih u
posebnim režimima ishrane
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 6 časova.
• objasni značaj, vrste,
prednosti i nedostatke
posebnih režima ishrane
• Makrobiotička
ishrana
• Vegetarijanstvo
• Dijete
Oblici nastave
• aktivna teorijska nastava uz
filmske video prikaze,
demonstraciju i radionički rad
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom
5. PREPORUČENA LITERATURA
- dr M. Nikolić, dr R. Kocijančić, dr M. Pecelj-Gec, dr V. Parezanović, Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, ZUNS,
Beograd, 2001.
- prof. dr R. Kocijančić, Higijena, ZUNS, Beograd, 2002.
- dr V. Damjanov, dr S. Tošović, Komunalna higijena, ZUNS, Beograd, 1993.
- prof. dr J. Jorga, prof. dr I. Gajić, Ishrana u prevenciji i lečenju hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja, Institut za
zaštitu zdravlja Srbije, Beograd, 2002.
- dr D. Nikolić, Bolesti zavisnosti, Socijalna misao, Beograd, 2000.
- Priručnik iz preventivne medicine za trupne lekare, Institut za vojnomedicinske naučne informacije i dokumentaciju,
Beograd, 1884.
- dr B. Simić, Medicinska dijetetika, Beograd 1997.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Biologija
- Psihologija
- Hemija
- Fizika
- Anatomija i fiziologija
- Patologija
- Ishrana
- Zdravstvena nega
- Prva pomoć
PREDUZETNIŠTVO
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja (inovativnost i kreativnost, pokretanje inicijativa,
preuzimanje odgovornosti i rizika, upravljanje promenama, timski rad, veština komunikacije, konstruktivno rešavanje
problema, kritičko mišljenje, upravljanje vremenom, liderstvo)
- Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepoznaju preduzetničke mogućnosti u lokalnoj sredini i
deluje u skladu sa tim
- Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja
- Multidisciplinarni pristup i orijentacija na praksu
- Razvijanje osnove za kontinuirano učenje
- Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima u daljoj profesionalnoj orijentaciji
- Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje)
- Razvoj odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Preduzetništvo i preduzetnik
Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan
Upravljanje i organizacija
Trajanje modula (časovi)
16
18
16
Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti
16
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Preduzetništvo i preduzetnik
Trajanje modula: 16 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja.
• okvirni broj časova za realizaciju modula
je 16 časova
• Razumevanje
pojma i značaja
preduzetništva
• Prepoznavanje
osobenosti
preduzetnika
• navede adekvatnu
primenu preduzetništva
iz lokalnog okruženja
• navede karakteristike
preduzetnika
• objasni značaj
motivacionih faktora u
preduzetništvu
• dovede u odnos
pojmove preduzimljivost
i preduzetništvo
• Pojam, razvoj i značaj
preduzetništva
• Profil i karakteristike
uspešnog
• Preduzetnika
• Motivi preduzetnika
• Tehnike i kriterijumi za
utvrđivanje
preduzetničkih
predispozicija
Oblici nastave
• teorijska predavanja, diskusija, grupni
rad, igranje uloga, studije slučaja,
simulacija, rad na terenu, swot analiza,
anketa, odnosno intervju, prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom
Razred: treći
Naziv modula: Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan
Trajanje modula: 18 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• selektuje iz mnoštva
ideja onu koju je
primenjiva i realna za
• Razvijanje
otpočinjanje biznisa
sposobnosti za
uočavanje, formiranje • prepozna različite
i procenu poslovnih načine otpočinjanja
posla
ideja
• objasni međusobno
• Upoznavanje
delovanje faktora koji
učenika sa
utiču na tržište
elementima
• samostalno prikupi
marketing plana
podatke sa tržišta,
• Razvijanje smisla
konkurencija
za timskim rad
potencijalni klijenti
• veličina tržišta
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Procena poslovnih mogućnosti
za novi poslovni poduhvat
• Swot analiza
• Elementi marketing miksa (5P proizvod, usluga, cena, kanali
distribucije, promocija)
• Faktori poslovnog okruženja:
potencijalni klijenti, veličina tržišta,
direktna i indirektna konkurencija,
trendovi na tržištu i elementi
marketing plana
• Rad na terenu - istraživanje
tržišta
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 18 časova
Oblici nastave
• kroz oluju ideja i vođenje diskusije
nastavnik pomaže učenicima da se
kreativno izraze u smišljanju biznis
ideja i izboru realne za dalji rad na
njoj
• grupe učenika okupljene oko
jedne poslovne ideje vrše
istraživanje tržišta po
nastavnikovim uputstvima
• grupe učenika u posetama malim
preduzećima informišu se o načinu
pravljenja ponude i samostalno
prave ponudu za primer njihovog
preduzeća
• pravi ponudu usluge
• razvija marketing
strategiju za svoju
poslovnu ideju i
prezentuje svoj
marketing plan
• radi timski u
učeničkoj grupi
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• domaći zadatak
• dnevnik rada
• praktičan rad
Razred: treći
Naziv modula: Upravljanje i organizacija
Trajanje modula: 16 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• navede osobine
uspešnog menadžera
• razlikuje različite
upravljačke stilove
• objasni suštinu
• Upoznavanje učenika
menadžera usluga,
sa stilovima
odnosno proizvodnje
rukovođenja
• objasni značaj
• Razumevanje značaja
planiranja i odabira
razvoja ljudskih resursa
ljudskih resursa za
za potrebe organizacije
potrebe organizacije
• objasni značaj
informacionih
tehnologija za
savremeno poslovanje
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Menadžment, funkcije (planiranje,
organizovanje, vođenje i kontrola)
• Menadžment stilovi - preduzetnik
kao menadžer
• Osnovna znanja o upravljanju i
liderstvu - demokratski stil,
centralizovan
• Menadžment usluga, odnosno
proizvodnje - upravljanje
proizvodnim resursima, upravljanje
proizvodnim procesom
• Informacione tehnologije u
poslovanju (poslovni informacioni
sistemi, internet, ekstranet u
poslovanju, elektronsko poslovanje i
trgovina)
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 16
časova
Oblici nastave
• određeni broj vežbi prema
izboru nastavnika
Mesto realizacije
• kabinet za informatiku
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• dnevnik rada
Razred: treći
Naziv modula: Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti
Trajanje modula: 16 časova
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI
će biti u stanju da:
MODULA
• izabere najpovoljniju
• Usmeravanje učenika da
organizaciju i pravnu formu
spozna pravni okvir
• Zakonske forme
organizovanja delatnosti
funkcionisanja delatnosti
(poređenje i izbor prihvatljive • prikupi informacije koje su organizovanja
delatnosti
potrebne za uspešno
mogućnosti)
• Davanje osnovnih uputstava vođenje posla
• samostalno sačini ili
gde doći do neophodnih
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 16 časova
Oblici nastave i metode rada
• teorijska predavanja, diskusija,
grupni rad, igranje uloga, studije
slučaja, simulacija, rad na terenu,
informacija
popuni poslovnu
dokumentaciju (SU,
poslovna pisma, molbe,
zapisnik, obrasci)
empirijsko učenje
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Inovacije i preduzetništvo, Peter F. Drucker, Privredni pregled, Beograd, 1991.
- Moj pogled na menadžment, Peter F. Drucker, Adižas, Novi Sad, 2003.
- Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Filip Koler, Adižas, Novi Sad, 2003.
- Osnivanje i vođenje malog biznisa, Tihomir Radovanović, Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd, 2003.
- Sajtovi: www.apr.gov.rs; www.google.com; www.sme.gov.rs
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Svi stručni predmeti
PSIHOLOGIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Usvajanje osnovnih psiholoških pojmova i razumevanje njihove međusobne povezanosti
- Razumevanje odnosa između ličnosti osobe, njenog ponašanja i situacije
- Uviđanje značaja ličnog angažovanja u razvoju sopstvene ličnosti
- Upoznavanje psiholoških karakteristika koje su od značaja za pružanje ličnih usluga pojedinim uzrasnim grupama
- Ovladavanje ličnim i socijalnim veštinama značajnim za uspešno obavljanje profesionalnih aktivnosti
- Podsticanje stvaralačkih potencijala učenika i kritičkog mišljenja
- Uvažavanje psiholoških karakteristika korisnika ličnih usluga
- Ovladavanje strategijama uspešnog učenja
- Preventivno delovanje s ciljem jačanja samopouzdanja, unapređenja kvaliteta međuljudskih odnosa i ostalih
aspekata mentalnog zdravlja
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Predmet, grane i metode psihologije
Razvoj psihičkog života čoveka
Osnovne psihičke pojave - psihički procesi, osobine, stanja
Ličnost
Trajanje modula (časovi)
6
4
32
15
Osoba u socijalnoj interakciji
9
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Predmet, grane i metode psihologije
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku razreda učenik
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• zna šta je predmet
• okvirni broj časova za
proučavanja psihologije
realizaciju modula je 6 časova
• ima osetljivost za
• Predmet psihologije
razlikovanje zdravoOblici nastave
• Subjektivni i objektivni
• Upoznavanje sa
razumskog, laičkog od
• pokazivanje tehnika
podaci o psihološkim
predmetom psihologije
naučnog tumačenja
istraživanja uz praktičnu primenu
pojavama
• Upoznavanje sa
psihičkog života čoveka
nekih: upitnika, skale procene,
• Eksperimentalne i
metodama i
• razume metodološku
neeksperimentalne metode neverbalnog testa
tehnikama psiholoških
specifičnost psihologije
• Tehnike prikupljanja
istraživanja
• shvati značaj etike u
podataka
• Razumevanje
Mesto realizacije
proučavanju psihičkih pojava
• Psihologija kao sistem
psihologije kao
• učionica
• razume praktični značaj
naučnih disciplina i njen
sistema naučnih
razvoja psihološke nauke i
odnos prema drugim
disciplina
Ocenjivanje
njenu primenjivost u
naukama
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
zdravstvu
vršiti kroz:
• prepozna mesto psihologije
• usmeno izlaganje uz
u odnosu na druge nauke
povremenu primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
• aktivnost na času
CILJEVI MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Razvoj psihičkog života čoveka
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• razume da biološku
osnovu psihičkog života
• Razumevanje
čini organizam u celini
organske osnove
• razume neraskidivu
psihičkog života
• Shvatanje razvoja kao vezu između psihičkog i
organskog
sinteza sazrevanja i
• razume zašto su
učenja
• Razlikovanje različitih sazrevanje i učenje
osnovni razvojni procesi
shvatanja o činiocima
• spozna sebe kao
razvoja
aktivnog učesnika
• Podsticanje
sopstvenog formiranja i
aktivističkog odnosa
razvoja
prema sopstvenom
• prepozna uticaj
razvoju
socijalnih činilaca na
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 4 časa
• Nervni sistem, čula,
žlezde i njihova veza sa
psihičkim životom
• Filogenetski i
ontogenetski razvoj
psihičkog života
• Razvoj kao sinteza
sazrevanja i učenja
• Shvatanje o činiocima
razvoja
Oblici nastave
• pokazivanje tehnika istraživanja uz
praktičnu primenu nekih: upitnika,
skale procene, neverbalnog testa
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz povremenu
razvoj pojedinca
• razlikuje ontogenezu
od filogeneze
primenu pismenih zadataka
objektivnog tipa
• aktivnost na času
Razred: treći
Naziv modula: Osnovne psihičke pojave - psihički procesi, osobine, stanja
Trajanje modula: 32 časa
CILJEVI MODULA
• Razumevanje osnovnih
psihičkih pojava i njihove
povezanosti
• Pravilna upotreba osnovnih
pojmova vezane za psihičke
pojave
• Sticanje uvida u sopstvene
procese saznavanja stvarnosti,
učenja, mišljenja, osećanja i
primena u svakodnevnom životu
• Podsticanje aktivističkog
odnosa prema sopstvenom
razvoju
• Razvijanje osetljivosti za
osećanja, potrebe, stavove
drugih ljudi
• Osposobljavanje za uspešnije
predviđanje mogućih reakcija na
neprijatna iskustva i osujećenja
• Poznavanje komponenti
zdravstvenih stavova i njihovo
formiranje
• Povezivanje osnovnih psihičkih
pojava sa zdravljem, bolestima,
lečenjem
• Razumevanje karakteristikama
adolescentskog uzrasta
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• spozna kako saznaje, uči i
rešava probleme
• pozna i primenjuje tehnike
uspešnog učenja
• ume da prepozna faktore
koji dovode do zaboravljanja
naučenog po teoriji
interferencije sadržaja
• shvata značaj transfera u
učenju
• razume uticaj ranog
iskustva i motivacije na
opažanje
• razume prirodu psihičkog
stanja pažnja i činioce
pažnje
• razlikuje budnost, san i
hipnozu
• pozna najznačajnije
pokušaje objašnjenja
strukture intelektualnih
sposobnosti
• razume značaj emocija za
mentalno zdravlje
• prepozna organske
promene kod emocija
• razume specifičnosti
adolescentskog uzrasta
• prepozna pozitivne i
negativne efekte emocija na
organsko zdravlje ljudi
• razume prirodu stresnog
stanja i psihičke traume
• razume nastanak
psihosomatskih oboljenja
• prepozna osećanja kod
sebe i drugih ljudi
• razume proces
socijalizacije potreba
• zna posledice osujećenja
motiva
• prepozna najznačajnije
odbrambene mehanizme u
ponašanju ljudi kao reakcija
na osujećenja
• razume uticaj stavova,
interesovanja i vrednosti na
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 32 časova
• Opažanje
• Pažnja i njeni
činioci
• Učenje, pamćenje
i zaboravljanje
• Mišljenje i
intelektualne
sposobnosti
• Emocije
• Motivacija
• Stavovi,
interesovanja i
vrednosti
Oblici nastave
• pokazivanje tehnika
istraživanja uz praktičnu
primenu nekih: upitnika, skale
procene, neverbalnog testa...
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
• aktivnost na času
ponašanje pojedinca
• prepozna predrasude i
konformističko ponašanje
• zna komponente
zdravstvenih stavova i
načine formiranja
• usvoji zdravlje kao svoju
vrednosnu orijentaciju
Razred: treći
Naziv modula: Ličnost
Trajanje modula: 15 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• razume da je svaka ličnost
neponovljiva i jedinstvena
organizacija osobina koju
karakteriše doslednost
• razume probleme u proučavanju
ličnosti
• Spoznaja ličnosti kao
• zna šta čini strukturu ličnosti
jedinstvene organizacije
• razlikuje četiri osnovna tipa
procesa i osobina
temperamenta
• Poznavanje strukture,
• zna tri glavne komponente svesti
dinamike i razvoja ličnosti
o sebi
• Shvatanje da se ličnost
• razume prirodu intrapersonalnih i
formira i manifestuje u
interpersonalnih sukoba
procesu integracije u
• razume značaj volje u voljnim
društvenu zajednicu
radnjama, delatnostima i
• Razumevanje pojma
donošenju odluka
svesti o sebi
• razume faktore koji imaju uticaj
• Razlikovanje različitih
na razvoj ličnosti
teorijskih modela
• razlikuje različite teorije koje
objašnjenja ličnosti
objašnjavaju prirodu ličnosti
• Poznavanje kriterijuma za
• zna karakteristike zrele ličnosti
procenu psihičkog zdravlja,
• zna osnovne kriterijume pri
promena i poremećaja
procenjivanju normalnosti
društvenog života
• razlikuje psihičke poremećaje od
• Poznavanje osnovnih
psihičkih teškoća
karakeristika neuroza,
• razlikuje neuroze, psihoze i
psihoza i psihopatija
psihopatije
• Razumevanje uzroka
• razlikuje uzroke delikvencije i
neprilagođenog ponašanja
znati preventivne mere
i mere prevencije
• razlikuje značaj razvijanja
frustracione tolerancije i
realističnog reagovanja na
prepreke za prevenciju
poremećaja duševnog života i
ponašanja
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 15
časova
Oblici nastave
• pokazivanje tehnika
istraživanja uz praktičnu
primenu nekih: upitnika, skale
procene, neverbalnog testa
• korišćenje ilustracija (slika),
instrumenata za merenje
senzomotornih sposobnosti
• moguće korišćenje
• Definicija ličnosti
demonstracije oseta dodira,
• Struktura ličnosti
pragova razlike
• Dinamika ličnosti
• insistirati na primerima
• Razvoj ličnosti
primene sadržaja: opažanje
• Teorije ličnosti
boja, lepog, opažanje osoba
• Promene i
• radionice od značaja za
poremećaji duševnog
opažanje osoba (priručnik
života i ponašanja
"Umeće odrastanja")
• perceptivne sposobnosti
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje uz
povremenu primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
• aktivnost na času
Razred: treći
Naziv modula: Osoba u socijalnoj interakciji
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
SADRŽAJI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 9 časova
• Unapređenje
komunikacije
• Razumevanje značaja i
komunikacije između
pacijenta i zdravstvenog
radnika na tok lečenja
• Razumevanje socijalne
percepcije i problema
opažanja osoba
• Poznavanje vrsta grupa
• Razumevanje činilaca
koji doprinose formiranju
grupa i dinamike grupnih
procesa
• Shvatanje čoveka kao
socijalnog bića
• izbegne nesporazume u
komunikaciji
prepoznavanjem izvora
nesporazuma
• razume psihološki značaj
komunikacije
zdravstvenog radnika sa
pacijentom
• zna činioce i sistemske
greške koji utiču na
opažanje osoba
• prepozna kojim grupama
pripada
• zna činioce koji formiraju
grupe
• zna odlike razvijene
grupe
• prepozna uticaj prisustva
drugih ljudi na aktivnost
Oblici nastave
• pokazivanje tehnika istraživanja uz
praktičnu primenu nekih: upitnika, skale
procene, neverbalnog testa
• korišćenje ilustracija (slika),
instrumenata za merenje senzomotornih
sposobnosti
• moguće korišćenje demonstracije
oseta dodira, pragova razlike
• insistirati na primerima primene
sadržaja: opažanje boja, lepog,
opažanje osoba, radionice od značaja
za opažanje osoba (priručnik "Umeće
odrastanja")
• Komunikacija
• Život u grupi
• Socijalna
percepcija
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmeno izlaganje uz povremenu
primenu pismenih zadataka objektivnog
tipa
• aktivnost na času
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Havelka Nenad, Psihologija za treći i četvrti razred medicinske škole, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 149 str.
- Grupa autora, Psihologija za drugi i treći razred srednjih umetničkih škola, Beograd, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, 238 str.
- Bora Kuzmanović, Ivan Štajnberger, Psihologija za treći i četvrti razred trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola
za lične usluge, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1992, 201 str.
- Nikola Rot, Slavoljub Radonjić, Psihologija za drugi razred gimnazije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 1992, 208 str.
- Dragan Krstić, Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1996, 1046 str.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Korektivne vežbe
- Fitnes programi i estetsko oblikovanje
- Rekreacija osoba sa invaliditetom
HRONIČNA STANJA I FIZIČKA AKTIVNOST
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
66
Vežbe
66
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
132
IV
56
56
60
172
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o značaju fizičke aktivnosti za održavanje kvaliteta života kod lica sa hroničnim zdravstvenim
problemima
- Sticanje znanja o specifičnostima, simptomima i podeli oboljenja lokomotornog sistema, centralnog i perifernog
nervnog sistema, kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema
- Sticanje znanja o specifičnostima, simptomima i podeli reumatskih oboljenja, malignih oboljenja, šećerne bolesti,
hiperlipidemije, osteoporoze, artritisa
- Osposobljavanje učenika za prepoznavanje simptoma pojedinih vrsta oboljenja
- Osposobljavanje učenika za pravilno postupanje kod pojedinih vrsta oboljenja i povreda
- Ovladavanje tehnikama izvođenja odgovarajućih fizičkih aktivnosti za određene hronične bolesti i specifična stanja
- Osposobljavanje učenika da mogu organizovati i sprovoditi odgovarajuće dozirane fizičke aktivnosti kod hroničnih
bolesnika nakon konsultacija i dobijanja instrukcija od nadležnog lekara
- Razvijanje pozitivnih osobina ličnosti i humanog odnosa prema pacijentu
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje
Osnove kliničke propedevtike
Povrede
Fizička aktivnost i senijum
Trudnoća i vežbanje
Poremećaji kičmenog stuba
Reumatska oboljenja
Trajanje modula (časovi)
4
8
36
10
20
30
24
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Kardiovaskularni poremećaji i vežbanje
Poremećaji respiratornih organa i vežbanje
Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema
Osteoporoza
Artritis
Šećerna bolest
Hiperlipidemija
Maligna oboljenja
Nastava u bloku
Trajanje modula (časovi)
30
12
30
8
8
8
4
12
60
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
učenik će biti u stanju da:
• definiše fizičku aktivnost
• ume da objasni uticaj
• Sticanje znanja o uticaju
fizičke aktivnosti na
fizičke aktivnosti na zdravlje
zdravlje
• Sticanje znanja o uticaju
• odabere kojim vrstama
fizičke aktivnosti u
doziranih vežbi se
prevenciji oboljenja
prevenira određene bolesti
• Sticanje znanja o vrstama
i poremećaji
fizičke aktivnosti i njihovom
• definiše koje vrste fizičkih
uticaju na procese u
aktivnosti postoje i kako
ljudskom organizmu
utiču na procese u
ljudskom organizmu
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 4
časa teorijske nastave
• Fizička aktivnost definicija i značaj
• Vrste fizičkih aktivnosti i
njihove karakteristike
• Osobine i uticaj aerobnih
aktivnosti na procese u
ljudskom organizmu
• Osobine i uticaj
anaerobnih aktivnosti na
procese u organizmu
Oblici nastave
• teorijska nastava i prikaz
video filma, demonstracija
aerobnih i anaerobnih vežbi
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje:
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Osnove kliničke propedevtike
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Sticanje znanja o
simptomima i znacima
bolesti
• Sticanje znanja o
značaju anamneze i
pregleda bolesnika
• navede simptome i znake
• Sticanje znanja o
bolesti
vrstama dopunskih
• definiše anamnezu,
ispitivanja
pregled pacijenta, dopunska
• Sticanje znanja o terapiji,
ispitivanja, terapiju, tok i
toku i ishodu bolesti
ishod bolesti
• Razvijanje empatijskog
stava prema pacijentu
• Razvijanje pozitivnih
osobina ličnosti i
humanog odnosa prema
pacijentu
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 8 časova (6 časova
teorijske nastave i 2 časa vežbi)
• Simptomi i znaci
bolesti
• Istorija bolesti anamneza
• Pregled pacijenta
• Dopunska
ispitivanja
• Terapija
• Tok i ishod bolesti
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filma, uvežbavanje kroz igranje
uloga
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Povrede
Trajanje modula 36 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o pojmu,
vrstama i uzrocima povreda
• Sticanje znanja o
specifičnostima povreda
pojedinih delova tela
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• precizno definiše vrste
i uzroke povreda
• definiše specifičnost i
simptome povreda
pojedinih delova tela
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pojam, uzroci i vrste
povreda
• Zatvorene povrede
• Otvorene povrede
• Prelomi ključnjače i
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 36
časova (26 časova teorijske
nastave i 10 časova vežbi)
• Sticanje znanja o delimičnim
i potpunim oštećenjima nerava
• Sticanje znanja o
kontrakturama i koštanoj
atrofiji
• Osposobljavanje učenika za
razlikovanje pojedinih vrsta
povreda
• Osposobljavanje učenika za
ulogu tehničara za fitnes i
korektivne vežbe u radu sa
povređenima
• Razvijanje pozitivnih osobina
ličnosti i humanog odnosa
prema pacijentu
• definiše specifičnosti i
simptome delimičnih i
potpunih oduzetosti
pojedinih nerava
• pravilno postupi u
slučaju različitih povreda
i oduzetosti
lopatice
• Povrede ramena
• Prelomi ramenjače
• Povrede zgloba lakta
• Prelomi žbice i lakatne
kosti
• Povrede šake
• Povrede karlice
• Povrede zgloba kuka
• Prelomi butne kosti
• Povrede kolena
• Povrede stopala
• Povrede vratnog dela
kičme
• Povrede
torakolumbalnog dela
kičme
• Povrede glave
• Poremećaji svesti
• Povrede grudnog koša
• Povrede pluća
• Termičke povrede
• Povrede izazvane
hemijskim sredstvima
• Povrede nerava potpuna i nepotpuna
oštećenja
• Kontrakture
• Koštana atrofija Sudekova bolest
• Uloga tehničara za
fitnes i korektivne vežbe
u radu sa povređenim
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filma, demonstracija,
uvežbavanje kroz igranje uloga
Mesto realizacije
• učionica specijalne namene
Ocenjivanje:
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Fizička aktivnost i senijum
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Sticanje znanja o fiziološkim
procesima koji prate starenje
• Sticanje znanja o
karakteristikama promena koje
se u organizmu dešavaju
tokom starenja
• Sticanje znanja o uticaju
fizičkih aktivnosti na proces
starenja
• Sticanje znanja o vrstama i
doziranju fizičkih aktivnost kod
starijih osoba
• Savladavanje tehnika
organizacije i izvođenja
doziranih fizičkih aktivnosti kod
kategorija starijeg stanovništva
• razume koji se fiziološki
mehanizmi menjaju u
toku starenja
• definiše koji sve spoljni
faktori, uključujući i
stilove življenja,
ubrzavaju proces
starenja
• razume kako fizičke
aktivnosti utiču na proces
starenja i kojim
mehanizmima deluju
• odredi koje su vežbe
primerene za određene
starosne grupe i kako ih
treba dozirati
• organizuje dozirane
• Starenje kao fiziološki
proces
• Ubrzano i prevremeno
starenje i
• Faktori koji ga izazivaju
• Uticaj fizičke aktivnosti
na proces starenja
organizma
• Značaj dozirane fizičke
aktivnosti u usporavanju
procesa starenja
• Vrste vežbi za određene
starosne grupe
• Principi na kojima se
zasniva organizacija
vežbanja za određene
starosne grupe
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 10
časova (4 časa teorijske
nastave i 6 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filma, demonstracija
• uvežbavanje tehnika
izvođenja vežbi
• radionički rad kroz igranje
uloga
Mesto realizacije
• sala
• učionica specijalne namene
fizičke aktivnosti za
određene starosne grupe
• praktično izvede pakete
odgovarajućih vežbi
primerenih određenoj
starosnoj grupi
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Trudnoća i vežbanje
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o specifičnim
fiziološkim karakteristikama za
vreme trudnoće
• Sticanje znanja o principima
na kojima se zasniva izbor i
doziranja fizičkih aktivnosti kod
trudnica
• Sticanje znanja o vežbama i
ovladavanje tehnikama
izvođenja vežbi za vreme
trudnoće
• Razvijanje pozitivnih osobina
ličnosti i humanog odnosa
prema pacijentu
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• broj časova za realizaciju
modula iznosi 20 časova (6
časova teorijske nastave i 14
časova vežbi)
• objasni koje su fiziološke
promene karakteristične za
vreme trudnoće
• definiše osnovne principe
na kojima se zasniva izbor i
doziranje fizičkih aktivnosti
kod trudnica
• odabere vežbe koje se
preporučuju trudnicama i
pravilno ih izvede
• Trudnoća kao
specifično fiziološko
stanje
• Trudnoća i fizička
aktivnost
• Doziranje fizičkih
aktivnosti u trudnoći
• Vežbe prilagođene
trudnicama
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filma, uvežbavanje
tehnika izvođenja vežbi
Mesto realizacije
• sala
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: treći
Naziv modula: Poremećaji kičmenog stuba
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• okvirni broj časova za realizaciju
• Poremećaji
• definiše najčešće
• Sticanje znanja o
modula
iznosi 30 časova (10 časova
kičmenog stuba
poremećaje kičmenog
poremećajima kičmenog
teorijske
nastave i 20 časova vežbi)
• etiološki faktori koji
stuba
stuba
• Sticanje znanja o kliničkoj • definiše etiološke faktore dovode do
Oblici nastave
poremećaja
slici poremećaja kičmenog koji dovode do
• teorijsko izlaganje i prikaz video
• Klinička slika
stuba i merama prevencije poremećaja kičmenog
poremećaja kičmenog filmova, demonstracija, uvežbavanje
• Sticanje znanja o značaju stuba
tehnika izvođenja vežbi, radionički
stuba
• uoči pojavne znake
fizičkih aktivnosti u
rad kroz igranje uloga
• Mere prevencije
poremećaja kičmenog
preveniranju poremećaja
poremećaja kičmenog
stuba
kičmenog stuba
• sprovodi mere
• Sticanje znanja o
stuba
Mesto realizacije
prevencije
preporučenim fizičkim
• Poremećaji
• sala, učionica specijalne namene
• objasni značaj
aktivnostima kod
kičmenog stuba i
poremećaja kičmenog stuba (preporuči) fizičke
fizička aktivnost
Ocenjivanje
aktivnosti kod poremećaja • Preporučene fizičke Vrednovanje ostvarenosti ishoda
• Ovladavanje metodikom
kičmenog stuba
primene odgovarajućih
aktivnosti za bol u
vršiti kroz:
CILJEVI MODULA
fizičkih aktivnosti kod
• ovlada metodikom
poremećaja kičmenog stuba primene odgovarajućih
vežbi za određene delove
kičmenog stuba
leđima
• Metodika izvođenja
odgovarajućih fizičkih
aktivnosti
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• test provere znanja
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: treći
Naziv modula: Reumatska oboljenja
Trajanje modula: 24 časa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o podeli i
specifičnostima reumatskih
oboljenja
• Osposobljavanje učenika za
razlikovanje pojedinih reumatskih
oboljenja
• Osposobljavanje učenika za
vršenje uloge tehničara za fitnes
i korektivne vežbe u radu sa
pacijentima sa reumatskim
oboljenjima
• Razvijanje pozitivnih osobina
ličnosti i humanog odnosa prema
pacijentu
• navede
simptomatologiju i
podelu reumatskih
bolesti
• razlikuje vrste
reumatskih oboljenja
• navede specifičnosti
pojedinih vrsta
reumatskih oboljenja
• pravilno postupi u
slučajevima različitih
reumatskih oboljenja
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Opšta simptomatologija
reumatskih bolesti, podela
reumatskih bolesti
• Reumatska groznica
• Reumatski artritis
• Juvenalni artritis
• Ankilozirajući spondilitis
• Psorijazni artritis
• Degenerativna oboljenja
perifernih zglobova
• Degenerativna oboljenja
kičmenog stuba
• Diskus hernija
• Vanzglobni reumatizam
• Giht
• Uloga tehničara za fitnes i
korektivne vežbe u radu sa
pacijentima sa reumatskim
oboljenjima
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• broj časova za realizaciju
modula iznosi 24 časa (10
časova teorijske nastave i 14
časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filma, uvežbavanje
tehnika izvođenja vežbi
Mesto realizacije:
• sala, učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Kardiovaskularni poremećaji i vežbanje
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
kardiovaskularnim
poremećajima
• Sticanje znanja o značaju
ergospirometrijskih testova
kod kardiovaskularnih
poremećaja
• Sticanje znanja o merama
prevencije kardiovaskularnih
poremećaja i ulozi fizičke
aktivnosti
• Sticanje znanja o
karakteristikama koronarne
bolesti
• Sticanje znanja o vrstama
vežbi koje se primenjuju kod
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Kardiovaskularni
• definiše kardiovaskularne
poremećaji, definicija i
poremećaje
opšti pojmovi
• razume značaj poznavanja
kardivaskularnih poremećaja i • Ergospirometrijsko
poznavanja tehnika testiranja i testiranje kod
pravovremenih mera prevencije kardiovaskularnih
poremećaja
za očuvanje i unapređivanje
zdravlja svih populacionih grupa • Značaj fizičkih
• definiše značaj uloge fizičke aktivnosti u prevenciji
aktivnosti u prevenciji nastanka kardiovaskularnih
oboljenja
kardivaskularnih oboljenja
• Koronarna bolest,
• poseduje osnovna znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama etiologija, klinička slika i
mere prevencije
prevencije koronarne bolesti
• primeni odgovarajuće vežbe • Fizičke aktivnosti i
kod pacijenata sa koronarnom koronarna bolest - vrste i
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 30
časova (16 časova
teorijske nastave i 14
časova vežbi)
Oblici nastave:
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filmova,
demonstracija,
uvežbavanje tehnika
izvođenja vežbi, radionički
rad kroz igranje uloga
Mesto realizacije
koronarne bolesti
• Ovladavanje tehnikama
izvođenja vežbi
• Sticanje umeća organizacije
vežbanja
• Sticanje osnovnih znanja o
hipertenziji kao
zdravstvenom problemu
• Sticanje znanja o etiologiji i
vrstama hipertenzije,
prevencija hipertenzije
• Sticanje znanja o vrstama
vežbi koje se primenjuju kod
hipertenzije
• Ovladavanje tehnikama
izvođenja vežbi
• Sticanje osnovnih znanja o
moždanom udaru kao
zdravstvenom problemu
• Etiologija i klinička slika i
prevencija moždanog udara
• Sticanje znanja o vrstama
vežbi koje se primenjuju kod
moždanog udara
• Ovladavanje tehnikama
izvođenja vežbi
• Sticanje osnovnih znanja o
oboljenjima perifernih krvnih
sudova
• Klasifikacija, etiologija i
klinička slika
• Sticanje znanja o vrstama
vežbi koje se primenjuju kod
oboljenja perifernih krvnih
sudova
• Ovladavanje tehnikama
izvođenja vežbi
• Osposobljavanje učenika za
vršenje uloge tehničara za
fitnes i korektivne vežbe u
radu sa pacijentima sa
kardiovaskularnim
oboljenjima
• Razvijanje pozitivnih
osobina ličnosti i humanog
odnosa prema pacijentu
bolešću
• primeni odgovarajuće vežbe i
da ih pravilno izvede kod
pacijenata sa koronarnom
bolešću
• poseduje osnovna znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama
prevencije hipertenzije
• odredi koje fizičke aktivnosti
treba primeniti kod hipertenzija
• izvede odgovarajuće vežbe
• poseduje osnovna znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama
prevencije moždanog udara
• primeni odgovarajuće fizičke
aktivnosti kod pacijenata sa
moždanim udarom
• pravilno izvede odgovarajuće
vežbe
• poseduje osnovna znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama
prevencije oboljenja perifernih
krvnih sudova
• primeni odgovarajuće fizičke
aktivnosti kod pacijenata sa
oboljenjem perifernih krvnih
sudova i pravilno demonstrira
odgovarajuće vežbe
doziranje fizičkih
aktivnosti
• Hipertenzija - etiologija
• Klinička slika, podela i
mere prevencije
• Fizičke aktivnosti i
hipertenzije - vrste
preporučenih fizičkih
aktivnosti i njihovo
doziranje
• Moždani udar
• Etiologija, klinička slika
i mere prevencije
• Fizičke aktivnosti i
moždani udar - vrste
preporučenih i doziranje
fizičkih aktivnosti
• Oboljenja perifernih
krvnih sudova
• Etiologija, klinička slika
i mere prevencije
oboljenja perifernih
krvnih sudova
• Oboljenja perifernih
krvnih sudova i fizičke
aktivnosti
• Vrste dozvoljenih i
preporučenih aktivnosti i
njihovo doziranje
• Tehnike vežbanja
• sala, učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju
realizacije modula
• proveru praktičnih umeća
i stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Poremećaji respiratornih organa i vežbanje
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o najčešćim
poremećajima respiratornih
organa
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
učenik će biti u stanju
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
da:
• definiše najčešće
• Poremećaji
• okvirni broj časova za
poremećaje
respiratornih organa
realizaciju modula iznosi 12
respiratornih organa
• Bronhitis, podela,
časova (6 časova teorijske
• Sticanje znanja o etiološkim
faktorima koji izazivaju
poremećaje respiratornih
organa
• Sticanje osnovnih znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama
prevencije bronhitisa i emfizema
• Sticanje znanja o
preporučenim fizičkim
aktivnostima i njihovom
doziranju kod bronhitisa i
emfizema
• Ovladavanje metodikom
izvođenja i primene vežbi kod
bronhitisa i emfizema
• Sticanje osnovnih znanja o
etiologiji, kliničkoj slici i merama
prevencije astme
• Sticanje znanja o
preporučenim fizičkim
aktivnostima i njihovom
doziranju kod astme,
ovladavanje metodikom
izvođenja i primene vežbi kod
astme
• poseduje osnovna
znanja o etiologiji,
kliničkoj slici i merama
prevencije bronhitisa i
emfizema
• preporuči
odgovarajuće fizičke
aktivnosti kod bronhitisa
i emfizema
• pravilno tehnički i
metodski izvodi
odgovarajuće vežbe
• poseduje osnovna
znanja o etiologiji,
kliničkoj slici i merama
prevencije astme
• preporuči
odgovarajuće fizičke
aktivnosti u slučaju
astmatičnih bolesnika
• ovlada tehnikama
izvođenja preporučenih
vežbi
etiologija i klinička slika
• Mere prevencije kod
bronhitisa
• Emfizem, etiologija,
klinička slika
• Mere prevencije kod
emfizema
• Astma, etiologija,
klinička slika
• Mere prevencije kod
astme
• preporučene fizičke
aktivnosti kod bronhitisa
• Preporučene fizičke
aktivnosti kod emfizema
• Preporučene fizičke
aktivnosti kod astme
• Metodika izvođenja
preporučenih vežbi kod
bronhitisa, emfizema i
astme
nastave i 6 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filmova, demonstracija,
uvežbavanje tehnika izvođenja
vežbi, radionički rad kroz igranje
uloga
Mesto realizacije
• sala, učionica specijalne
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju
realizacije modula
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o oboljenjima
centralnog nervnog sistema
• Sticanje znanja o oboljenjima
perifernog nervnog sistema
• Osposobljavanje učenika za
razlikovanje pojedinih oboljenja
centralnog i perifernog nervnog
sistema
• Sticanje znanja o
preporučenim fizičkim
aktivnostima i njihovom
doziranju kod oboljenja
centralnog i perifernog nervnog
sistema i
• Ovladavanje metodikom
izvođenja i primene vežbi kod
ovih oboljenja
• Razvijanje pozitivnih osobina
ličnosti i humanog odnosa
prema pacijentu
Razred: četvrti
Naziv modula: Osteoporoza
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• navede specifičnosti i
• Encefalitis
simptome oboljenja
• Meningitis
centralnog nervnog
• Poliomijelitis
sistema
• Dečija cerebralna paraliza
• navede specifičnosti i
• Hemiplegije
simptome oboljenja
• Multipla skleroza
perifernog nervnog
• Parkinsonova bolest
sistema
• Epilepsija
• preporuči odgovarajuće
• Febrilne konvulzije
fizičke aktivnosti u
• Akutni poliradikuloneuritis
slučaju oboljenja
• Oboljenja perifernih nerava
centralnog i perifernog
• Uloga tehničara za fitnes i
nervnog sistema
korektivne vežbe u radu sa
• ovlada tehnikama
pacijentima obolelim od
izvođenja preporučenih
bolesti CNS-a i PNS-a
vežbi
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• broj časova za realizaciju
modula iznosi 30 časova
(14 časova teorijske
nastave i 16 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz
video filma, uvežbavanje
tehnika izvođenja vežbi
Mesto realizacije
• sala, učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 8 časova (4 časova
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
• Sticanje znanja o pojmu
osteoporoza i etiološkim
faktorima koji je izazivaju
• Sticanje znanja o
osnovnim kliničkim znacima
osteoporoze
• Sticanje znanja o
preventivnim merama
sticanje znanja o značaju
fizičkih aktivnosti u
prevenciji osteoporoze
• Ovladavanje metodikom
izvođenja fizičkih aktivnosti
za prevenciju i zbrinjavanje
osteoporoze
• definiše pojam
osteoporoza
• definiše etiološke
faktore koji utiču na
razvoj osteoporoze
• prepozna pojavne
znake osteoporoze
• uvidi veličinu značaja
fizičkih aktivnosti u
preveniranju i
zbrinjavanju
osteoporoze
• ovlada tehnikom
izvođenja specifičnih
vežbi i metodikom
njihove primene
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filmova, demonstracija,
• Osteoporoza, etiologija
uvežbavanje tehnika izvođenja
nastanka poremećaja,
vežbi, radionički rad kroz igranje
klinička slika osteoporoze
uloga
• Mere prevencije
osteoporoze
Mesto realizacije
• Značaj doziranih fizičkih
• sala, učionica specijalne namene
aktivnosti u preveniranju i
zbrinjavanju osteoporoze
Ocenjivanje
• Metodika primene
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda
specifičnih vežbanja
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju realizacije
modula
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Artritis
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje osnovnih
znanja o etiološkim
faktorima u nastanku
artritisa
• Sticanje znanja o
kliničkoj slici artritisa
• Sticanje znanja o
merama prevencije
• Sticanje znanja o
uticaju fizičkih aktivnosti
na razvoj bolesti
• Sticanje znanja o
preporučenim fizičkim
aktivnostima
• Ovladavanje
metodikom primene
odgovarajućih vežbi
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 8 časova (4 časova
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
• definiše pojam artritis
• definiše bitne etiološke
faktore u nastanku
artritisa
• definiše osnovne
pojavne znake bolesti
• preporuči preventivne
mere
• uvidi značaj uticaja
fizičkih aktivnosti u
prevenciji i zbrinjavanju
bolesti
• ovlada metodikom
primene preporučenih
fizičkih aktivnosti
• Artritis, definicija i
etiološki faktori koji ga
izazivaju
• Klinička slika artritisa
• Preporučene mere
prevencije
• Uticaj fizičkih aktivnosti
u prevenciji i zbrinjavanju
poremećaja
• Metodika izvođenja
fizičkih vežbi
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filmova, demonstracija, uvežbavanje
tehnika izvođenja vežbi, radionički rad
kroz igranje uloga
Mesto realizacije
• sala, učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju realizacije
modula
• proveru praktičnih umeća i stečenih
veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Šećerna bolest
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 8 časova (4 časa
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
• definiše šećernu
bolest i objasni
• Sticanje znanja o šećernoj
mehanizam nastanka
bolesti i mehanizmima koji
bolesti
dovode do pojave bolesti
• Sticanje znanja o kliničkoj slici • sprovodi
preventivne mere s
bolesti i merama prevencije
ciljem sprečavanja
oboljenja
pojave bolesti
• Sticanje znanja o značaju
fizičkih aktivnosti u prevenciji i • uvidi značaj fizičkih
aktivnosti u prevenciji
zbrinjavanju bolesti, sticanje
znanja o preporučenim fizičkim i zbrinjavanju bolesti
• ovlada metodikom
aktivnostima
primene
• Ovladavanje metodikom
odgovarajućih fizičkih
izvođenja vežbi
aktivnosti
• Šećerna bolest,
mehanizam nastanka
• Vrste šećerne bolesti
• mere prevencije
šećerne bolesti
• Uticaj fizičkih aktivnosti
u prevenciji i zbrinjavanju
bolesti
• Preporučene fizičke
aktivnosti kod šećerne
bolesti
• Metodika primene
odgovarajućih fizičkih
aktivnosti u slučaju
šećerne bolesti
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filmova, demonstracija,
uvežbavanje tehnika izvođenja
vežbi, radionički rad kroz igranje
uloga
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
Mesto realizacije
• sala, učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju realizacije
modula
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Hiperlipidemija
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• definiše pojam
• Sticanje znanja o pojmu
hiperlipidemije
hiperlipidemija
• Sticanje znanja o etiološkim • definiše bitne
etiološke faktore u
faktorima hiperlipidemije
• Sticanje znanja o kliničkoj nastanku oboljenja
slici hiperlipidemije i merama • prepozna glavne
pojavne znake
prevencije
oboljenja
• Sticanje znanja o uticaju
• sprovodi mere
fizičkih aktivnosti na
prevencije
razvijanje hiperlipidemije
• razume uticaj
• Sticanje znanja o uticaju
fizičkih aktivnosti na
fizičkih aktivnosti na
razvoj poremećaja
hiperlipidemiju
• sprovede
• Ovladavanje metodikom
preporučene fizičke
primene odgovarajućih
aktivnosti kod
fizičkih aktivnosti za
hiperlipidemije
prevenciju i zbrinjavanje
• ovlada metodikom
poremećaja
• Hiperlipidemija,
definicija, klasifikacija i
etiološki faktori nastanka
poremećaja
• Klinička slika
hiperlidemija
• Sprovođenje mera
prevencije
• Uticaj fizičkih aktivnosti
na razvoj poremećaja
• Preporučene fizičke
aktivnosti kod
hiperlipidemija
• Metodika primene
fizičkih aktivnosti kod
hiperlipidemija
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 4 časa (2 časa
teorijske nastave i 2 časa vežbi)
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filmova, demonstracija,
uvežbavanje tehnika izvođenja
vežbi, radionički rad kroz igranje
uloga
Mesto realizacije
• sala, učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
primene
odgovarajućih fizičkih
aktivnosti
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju realizacije
modula
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Maligna oboljenja
Trajanje modula: 12 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 12 časova (6 časova
teorijske nastave i 6 časova vežbi)
• Sticanje osnovnih znanja
o malignim oboljenjima,
njihovoj etiologiji lečenju i
merama prevencije
• Sticanje znanja o
preporučenim fizičkim
aktivnostima kod malignih
oboljenja
• Ovladavanje metodikom
izvođenja preporučenih
fizičkih aktivnosti
• Etiologija malignih
• definiše maligna oboljenja, oboljenja
• Klasifikacija malignih
njihovu podelu, etiologiju,
oboljenja i mere
pojavne znake i merama
prevencije
prevencije
• realizuje fizičke aktivnosti • Preporučene fizičke
aktivnosti kod pojedinih
koje se preporučuju za
pojedina maligna oboljenja i malignih oboljenja
ovlada metodikom njihove • Metodika primene
preporučenih fizičkih
primene
aktivnosti
Oblici nastave
• teorijsko izlaganje i prikaz video
filmova, demonstracija,
uvežbavanje tehnika izvođenja
vežbi, radionički rad kroz igranje
uloga
Mesto realizacije
• sala, učionica specijalne namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• pismenu proveru znanja
• pismeni test na kraju realizacije
modula
• proveru praktičnih umeća i
stečenih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• predviđeno je okvirno 60 časova
Oblici nastave
• radionički rad i praktična nastava
• Usavršavanje
stečenih znanja i
praktičnih umenja do
nivoa veština
• vlada tehnikama izvođenja
vežbi tako da ih mogu
• Uvežbavanje tehnika
Mesto realizacije
samostalno izvoditi u grupnom izvođenja vežbi po
• u zdravstvenim ustanovama u
ili individualnom radu sa
zadatim temama
kojima se leče hronična stanja i u
pacijentima
kojima se obavlja rehabilitacija, fitnes
klubovi i savetovalište za trudnice
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje postignuća neposrednim
uvidom u rad učenika
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Federation International of Sport Aerobic and Fitness, International Instructor Training and Certification Program CORE FITNESS COURSE Belgrade Aerobic & Fitness Association, Beograd, 2005.
- Dr Milosav Ristić i drugi: Osnovi kliničke medicine
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Biologija
- Anatomija i fiziologija
- Patologija
- Hemija
- Fizika
- Ishrana
- Higijena i zdravstveno vaspitanje
- Kineziologija
- Korektivna gimnastika
PRVA POMOĆ
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
28
Vežbe
56
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
84
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Praktično obučavanje učenika za valjano ukazivanje neodložne pomoći životno ugroženim licima
- Ublažavanje posledica trauma i potpomaganje oporavka praktičnim radnjama koje su na međunarodnom planu
propisane i usvojene kao metode pružanja prve pomoći
- Podsticanje razvoja etičkih osobina ličnosti kao što su humanost, altruizam, preciznost, samoinicijativnost,
odgovornost i požrtvovanost
- Razvijanje svesti kod pojedinaca i grupa o štetnim uticajima sredine i prihvatanje zdravog načina života
- Osposobljavanje učenika za uspešno prenošenje saznanja iz domena prve pomoći u širu društvenu zajednicu
- Formiranje kod učenika pozitivnog ponašanja u ličnom životu i profesionalnom radu
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Osnove prve pomoći
Načela osnovne životne potpore (algoritam)
Načela više životne potpore (algoritam)
Razna stanja, strana tela, ujedi i ubodi
Opekotine i prva pomoć
Trajanje modula (časovi)
6
12
8
4
6
Besvesno stanje i prva pomoć
Srčani zastoj
Krvarenja i metode hemostaze
Povrede i rane
Povrede koštano-zglobnog sistema
Povrede unutrašnjih organa; kraš i blast povrede
Trovanja, povrede strujom, udar groma
Tehnike pomeranja, prenosa, izvlačenja i transporta povređenog, odnosno obolelog
6
6
6
6
6
6
6
6
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Osnove prve pomoći
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa stanjima koja
zahtevaju pružanje neodložne prve
pomoći, organizacijom pružanja iste
kao i posebnostima koje zahtevaju
različite situacije u akcidentalnim
stanjima
• koristi različite
postupke u hitnom
slučaju
• vrši trijažu i odredi
red hitnosti
• identifikuje i koristi
različita sredstva za
pružanje prve pomoći
• identifikuje i odredi
faktore unesrećenja
(akcidentogeni
faktori)
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pojam hitnog slučaja
• Definicija, cilj i zadaci
prve pomoći
• Karike lanca prve
pomoći
• Plan akcije spasioca
• Trijaža i red hitnosti
• Faktor unesrećenja
• Prevencija i mere zaštite
od povreda
• Kako postupiti u hitnim
slučajevima (saobraćajni
udes, požar, strujni udar,
utapanje)
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 6
časova (2 časa teorijske
nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska
nastava, filmski video
prikazi, demonstracija i
praktičan rad učenika
Mesto realizacije
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Načela osnovne životne potpore (algoritam)
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o načinu
provere životnih funkcija
(svesti, disanja, cirkulacije)
• Usvajanje tehnike pregleda
povređenog, odnosno
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• definiše prisustvo,
odnosno odsustvo
znakova života
• izvodi detaljan
pregled od glave do
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Prilaz povređenom, odnosno
obolelom licu
• Utvrđivanje stanja svesti
• Utvrđivanje disanja
(obezbeđivanje prohodnosti
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 12
časova (4 časa teorijske
obolelog lica radi utvrđivanja
znakova povrede, odnosno
oboljenja i stanja
• Sticanje veština zbrinjavanja
povređenog, odnosno
obolelog u položaj za
oporavak
• Prepoznavanje znakova
smrti
pete
• koristi tehniku
postavljanja
povređenog, odnosno
obolelog u bočni
relaksirajući položaj
• identifikuje znake
smrti
disajnih puteva
nastave i 8 časova vežbi)
• Utvrđivanje cirkulacije
• Utvrđivanje stanja
Oblici nastave
povređenog, odnosno obolelog i • teorijska nastava, filmski
vrste povreda, odnosno
video prikazi, praktičan rad
oboljenja nakon detaljnog
učenika, demonstracija
pregleda "od glave do pete"
• demonstrirati različite
• Primena bočnog relaksirajućeg tehnike održavanja
položaja za oporavak (koma
prohodnosti disajnih puteva,
položaj)
prikaze vršiti po fazama
• Nesigurni i sigurni znaci smrti
Mesto realizacije
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Načela više životne potpore (algoritam)
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
Po završetku
PREPORUČENI SADRŽAJI
CILJEVI MODULA
razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• Sticanje znanja o
značaju imobilizacije
u postupku pružanja
prve pomoći
• Usvajanje veština
za postavljanje
različitih priručnih i
standardnih
sredstava za
privremenu
imobilizaciju
• Sticanje znanja o
izgledu pravilno,
odnosno loše
postavljene
imobilizacije
• Razvijanje
sposobnosti za
uočavanje i upotrebu
priručnih sredstava
na mestu nesreće
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se okvirno 8
časova (2 časa teorijske nastave i 6 časova
vežbi)
• identifikuje
uslove za
postavljanje
imobilizacije
• koristi tehniku
primene
standardnih i
priručnih
sredstava za
imobilizaciju
• razlikuje znake
dobro, odnosno
loše postavljene
imobilizacije
• Pojam imobilizacije
• Sredstva za privremenu
imobilizaciju (standardna i
priručna)
• Pravila za postavljanje
imobilizacije
• Tehnika imobilizacije za
različite delove tela (glava,
vrat, kičmeni stub, zglobovi,
rame, lakat, ručni zglob,
koleno, skočni zglob, karlica,
gornji i donji ekstremiteti)
• Primena improvizovanih
sredstava (trougla marama,
ćebad, šatorsko krilo, karton,
novine, drveni profili)
Razred: četvrti
Naziv modula: Razna stanja, strana tela, ujedi i ubodi
Trajanje modula: 4 časa
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska nastava, filmski
video prikazi, demonstracija i praktičan rad
učenika
• za demonstraciju povreda koštanozglobnog sistema koristiti obučenog
simulanta, primena priručnih sredstava, u
postupku postavljanja imobilizacije prikazati
neadekvatno postavljenu imobilizaciju sa
komentarom o mogućim posledicama,
prikazati seriju dijapozitiva "imobilizacija",
nastavni film
Mesto realizacije nastave:
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
ISHODI
Po završetku
CILJEVI MODULA
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 4 časa (2
časa teorijske nastave i 2
časa vežbi)
Oblici nastave
• teme se realizuju kroz
• Znaci prepoznavanja i uloga spasioca kod
sledeće oblike nastave: kratka
raznih stanja: groznica, glavobolja,
aktivna teorijska nastava,
• identifikuje
zubobolje, bola u uhu, bola u trbuhu, dijareje
filmske video prikaze,
izgled raznih
i povraćanja, hernije, grča, histerije,
• Sticanje znanja o
demonstraciju i praktičan rad
stanja i pruži
štucanja, alergije, asmatičnog napada,
različitim faktorima
učenika
adekvatnu pomoć
anafilaktičkog šoka, konvulzija usled
koji ugrožavaju
• insistirati na primerima iz
• reši problem
hipertermije, angine pektoris i srčanog
zdravlje i uočavanje
svakodnevnog života, tražiti
stranog tela i
napada
istih u životnom
od učenika da iznesu
zbrine isto po
• Znaci prepoznavanja i uloga spasioca kod
okruženju
sopstveno iskustvo
principima prve
pojave stranog tela i mere prve pomoći:
• Usvajanje principa
• teorijske iskaze potkrepiti
pomoći
strano telo u koži (krhotine, udice), strano
pružanje prve
primenom realističkog prikaza
• se koristi
telo u oku, uhu, progutana strana tela,
pomoći kod raznih
na simulantima
veštinama za
strana tela u manjim ranama
stanja stranih tela,
• insistirati na korelaciji sa
zbrinjavanje ujeda
• Znaci prepoznavanja i uloga spasioca i
ujeda i uboda
sadržajima stručnih predmeta
i uboda različitih
mere prve pomoći kod: ujeda životinja (psa,
organizama
zmije), uboda insekata (pčele, ose, stršljena,
Mesto realizacije nastave:
pauka, krpelja), morskih organizama
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Opekotine i prva pomoć
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Oštećenja toplotom
• prepoznaje termičke
(opekotine), znaci
povrede
prepoznavanja, procenjivanje
• Sticanje znanja o
• koristi tehnike
opekotine, mere zbrinjavanja
uticaju visokih i niskih
pružanja prve pomoći i
• Toplotni udar, znaci
temperatura na
veštine potrebne za
prepoznavanja i mere prve
zdravlje čoveka
zbrinjavanje navedenih
pomoći
• Razumevanje uloge
povreda
• Sunčanica, znaci
spasioca u postupku
• razmatra pravilno i
prepoznavanja i mere prve
pružanja pp kod
navede stepen i
pomoći
termičkih povreda
dubinu oštećenja
• Električne struje,
• Usvajanje veština za
• da psihičku podršku,
elektriciteta, bljesak u oku,
praktično pružanje
odnosno negu
opekotine hemijskim
prve pomoći
povređenom smirenim
materijama, znaci
pristupom
prepoznavanja i mere prve
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se
okvirno 6 časova (2 časa teorijske
nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• teme se realizuju kroz sledeće oblike
nastave: kratka aktivna teorijska
nastava, filmske video prikaze,
demonstraciju i praktičan rad učenika
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života, upoznati se sa
preventivnim merama zaštite od
nastanka termičkih povreda na
mestima sa visokim rizikom za
nastanak istih
• demonstriranje zbrinjavanja
pomoći
• Opekotine disajnih puteva, termičkih povreda vršiti angažovanjem
učenika i primenom prethodno
znaci prepoznavanja i mere
prve pomoći
stečenih znanja i veština
• Oštećenja hladnoćom
(promrzline - smrzotine), znaci Mesto realizacije nastave:
prepoznavanja i mere prve
• učionica, sala
pomoći
• Opšte hlađenje organizma, Ocenjivanje
znaci prepoznavanja i mere
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
prve pomoći
kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Besvesno stanje i prva pomoć
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 6 časova (2 časa
teorijske nastave i 4 časa
vežbi)
• Sticanje znanja o
različitim poremećajima
svesti
• Usvajanje veština za
pružanje pomoći licima u
besvesnom stanju
• Razvijanje svesti o
sopstvenim
sposobnostima za
uočavanje promena
nivoa reagovanja
• prepozna različite različite
poremećaje svesti
• primenjuje tehniku
postavljanja povređenog,
odnosno obolelog u
relaksirajući bočni položaj
• organizuje nivo reagovanja
primenom BGBN skale
• prepozna i pruži adekvatnu
pomoć kod potresa mozga,
epileptičnog napada, hipo- i
hiperglikemije, moždanog
udara
• Klasifikacija poremećaja
svesti
• Nesvestica, znaci
prepoznavanja i mere prve
pomoći
• Potres mozga, znaci
prepoznavanja i mere prve
pomoći
• Epileptični napad, znaci
prepoznavanja i mere prve
pomoći
• Besvesno stanje, znaci
prepoznavanja i mere prve
pomoći i specifičnosti
pregleda "od glave do pete"
• Hipo- i hiperglikemija,
znaci prepoznavanja i mere
prve pomoći
• Primena BGBN skale u
kontroli nivoa reagovanja
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska
nastava, filmski video prikaz,
demonstracija i praktičan rad
učenika
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života, obučiti
učenike da koriste
opservacione kartone i prate
nivo reagovanja
• individualnim testom uvežbati
postavljanje povređenog,
odnosno obolelog u bočni
položaj
• insistirati na traženju
medicinske dokumentacije i
lekova u odeći unesrećenih
Mesto realizacije nastave
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Srčani zastoj
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se
okvirno 6 časova (2 časa teorijske
nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• teme se realizuju kroz sledeće
• Prva pomoć kod prestanka
oblike nastave: kratka aktivna
disanja - veštačko disanje,
teorijska nastava, filmske video
insuflacione metode (usta na usta,
prikaze, demonstraciju i praktičan
usta na nos, usta na usta i nos,
rad učenika
preko Ambu balona, džepne
• insistirati na primerima iz
• koristi metode
maske)
svakodnevnog života
veštačkog disanja
• Manuelne metode
• učenike osposobiti do nivoa
• koristi spoljašnju
• Uočavanje stanja
• Smetnje u disajnim putevima
primene da samostalno izvode
masažu srca
koja zahtevaju
(gušenje, zadavljivanje, davljenje u
tehnike reanimacije na fantom
• koristi tehnike
izvođenje kardiovodi)
lutkama, a Hajmlihov hvat ne
kardio-pulmonalne
pulmonalne
• Primena Hajmlihovog zahvata i
uvežbavati na simulantima
reanimacije
reanimacije
specifičnosti u različitoj uzrasnoj
• radi potpune obučenosti po
• Sticanje veština u individualno i u paru
dobi, kod trudnice
mogućstvu koristiti trenažere sa
• prepozna
tehnici oživljavanja
• Prva pomoć kod prestanka rada
senzorima
specifičnosti kardio• Uvežbavanje
srca - spoljašnja masaža srca kod
• tehniku kardio-pulmonalne
individualnog i rada u pulmonalne
odrasle osobe, malog deteta,
reanimacije uvežbati na trenažeru
reanimacije u
parovima
novorođenčeta, odojčeta
individualnim testom i radom u
određenoj uzrasnoj
• Tehnika kardio-pulmonalne
paru
dobi
reanimacije, rad jednog i dva
spasioca
Mesto realizacije nastave
• Tehnika kardio-pulmonalne
• učionica
reanimacije kod različite uzrasne
• sala
dobi
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Krvarenja i metode hemostaze
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Sticanje osnovnih
znanja o uzrocima i
vrstama krvarenja
• Usvajanje veština
privremene
hemostaze
• Razvijanje
sposobnosti za
procenu stanja
iskrvarenosti i
primenu mera za
borbu protiv šoka
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• prepozna vrste krvarenja
• zaustavi privremeno
krvarenje
• zbrine krvarenje na
specifičnim mestima
• primeni mere za borbu
protiv šoka
• primeni metode
privremene hemostaze
kao meru samopomoći,
uzajamne pomoći i prve
pomoći
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Pojam, uzroci i vrste
krvarenja
• Metode privremene
hemostaze: digitalna
kompresija, kompresivni
zavoj, tamponada rane,
primena poveske "Garo",
Ezmarhove poveske (stroge
indikacije)
• Procena iskrvarenosti
• Mere prve pomoći i mere za
sprečavanje šoka
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula teme
predviđa se okvirno 6 časova (2
časa teorijske nastave i 4 časa
vežbi)
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi, demonstracija i
praktičan rad učenika
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života
• demonstraciju krvarenja uraditi na
• Usvajanje veština
za zaustavljanje
krvarenja na
specifičnim mestima
• Razumevanje
važnosti primenjenih
mera prve pomoći s
ciljem spasavanja
života
• pruži psihičku podršku,
odnosno negu
povređenom, odnosno
obolelom smirenim
pristupom i pravilnim
stavom i time spreči
moguće komplikacije
• Unutrašnje krvarenje, znaci
prepoznavanja i mere prve
pomoći
• Prva pomoć kod krvarenja
na specifičnim mestima (uho,
nos, oko, usna duplja,
vaginalno krvarenje)
modelu primenom sistema za
krvarenje
• određivanje tačaka digitalne
kompresije vršiti prvo na fantomu, a
zatim na simulantu (voditi računa o
jačini pritiska)
• demonstraciju različitih metoda
vršiti po fazama, a demonstraciju
zbrinjavanja krvarenja vršiti u celosti
• ekipni test realistički prikazanih
povreda i stanja: opsežna povreda
mekih tkiva butine sa jakim
krvarenjem, hiperglikemijska koma i
oguljotinom laktova, krvarenje iz
nosa, epileptični napad u toku
zbrinjavanja
Mesto realizacije nastave:
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Povrede i rane
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI
MODULA
ISHODI
Po završetku
PREPORUČENI SADRŽAJI
razreda učenik
MODULA
će biti u stanju
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se okvirno 6
časova (2 časa teorijske nastave i 4 časa vežbi)
• Sticanje znanja
o uzrocima i
vrstama rana
• Razvijanje
sposobnosti
znanja
• Sticanje veština
radi zbrinjavanja
traumatske
amputacije
• Sticanje znanja
o infekciji i
merama
sprečavanja
• identifikuje
vrste rana
• zbrine
traumatsku
amputaciju
• spreči
infekciju u
ranama
Oblici nastave
• insistirati na kompletnom zbrinjavanju povreda
koristeći standardni materijal za prvu pomoć
• Vrste povreda - rana
• napraviti situacioni prikaz sa navedenim
• Znaci prepoznavanja
povredama i praktično prikazati zbrinjavanje
različitih rana
• ekipni test sa realistički prikazanim povredama i
• Mere prve pomoći u
oboljenjima: hemijske opekotine oka, oguljotine
zbrinjavanju različitih rana
• Postupak kod traumatske kolena i razderotine podlaktice sa krvarenjem,
infarkt miokarda u početku svestan, a potom gubi
amputacije
svest i prestaju sve funkcije - ubaciti trenažer,
• Infekcije u ranama
posekotina dlana sa prisutnim stranim telom
• pojam i uzroci politraume
• Trijaža politraumatizovanih (staklo)
lica, pristup i postupak
zbrinjavanja na simulantima, Mesto realizacije nastave
obučenim da glume
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Povrede koštano-zglobnog sistema
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 6 časova (2 časa
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
• identifikuje vrste
povreda
• Sticanje znanja o
• zbrine nagnječenja,
uzrocima i vrstama
uganuća, iščašenja i
povreda koštanopreloma
zglobnih sistema
• primeni već
• Sticanje manuelnih
naučena sredstva za
veština za primenu mera
imobilizaciju različitih
prve pomoći kod
vrsta povreda
navedenih povreda
• zbrine adekvatno
• Razvijanje sposobnosti
povrede kostiju i
uočavanja
zglobova po
karakterističnih povreda
principima prve
pomoći
• Pojam, uzrok i vrste povreda
koštano-zglobnog sistema
• Znaci prepoznavanja i mere prve
pomoći kod različitih vrsta povreda
nagnječenja, uganuća, iščašenja
otvorenih i zatvorenih preloma
• Znaci prepoznavanja i mere prve
pomoći kod povreda: glave i vrata,
kičmenog stuba, grudnog koša,
karlice, gornjih i donjih
ekstremiteta
Oblici nastave
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života koristiće
mogućnost realističkog prikaza
na simulantima
• prikazati sve vrste povreda sa
pristupom povređenom i
primenom mera prve pomoći
zaključno sa psihičkom negom
• napraviti scenski prikaz
zamišljene nesreće
• uraditi praktičan ekipni test
• ekipno zbrinjavanje traje 10
minuta uz korišćenje ponuđenog
materijala za zbrinjavanje
• uočene greške odmah ispraviti
uz komentar
Mesto realizacije nastave:
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Povrede unutrašnjih organa; kraš i blast povrede
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku
PREPORUČENI SADRŽAJI
CILJEVI MODULA
razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• Vrste unutrašnjih povreda i
• prepozna
• Sticanje znanja o
uzroci
povrede
povredama unutrašnjih
unutrašnjih organa • Znaci prepoznavanja i mere pp
organa
• Sticanje znanja o kraš i • prepozna kraš i kod: povreda moždanog stabla,
povrede baze lobanje, povrede
blast povrede
blast povredama
• Razvijanje sposobnosti • zbrine merama grudne duplje (pneumotoraks),
prve pomoći gore povrede organa trbušne duplje
primene znanja s ciljem
navedene povrede • Kraš povrede, uzroci, znaci
otkrivanja unutrašnjih
• definiše važnost prepoznavanja i mere prve pomoći
povreda radi pravilnog
zbrinjavanja merama prve navedenih povreda • Blast povrede, uzroci, znaci
prepoznavanja i mere prve pomoći
za opšte stanje
pomoći
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 6 časova (2 časa
teorijske nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• moduli se realizuju kroz sledeće
oblike nastave: kratka aktivna
teorijska nastava, filmske video
prikaze, demonstraciju i praktičan
rad učenika
unesrećenih
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života
• skrenuti pažnju učenicima da
uoče važnost navedenih povreda
u stopi opšteg mortaliteta kod
saobraćajnog traumatizma
Mesto realizacije nastave:
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Trovanja, povrede strujom, udar groma
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• definiše uzroke
trovanja
• definiše različita
trovanja
• navede faktore
rizika za nastanak
akcidenta u zoni
• Sticanje osnovnih
prisutnih otrova
znanja o uzrocima i
• koristi mere
vrstama trovanja
prevencije u zaštiti
• Ovladavanje
u radu sa
veštinama za pružanje
električnom
neodložne prve pomoći
energijom
kod trovanja, povreda
• reaguje pravilno
strujom i udara groma
u slučaju udara
groma
• koristi mere
samozaštite u
tretmanu
povređenih kod
udara struje
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
• Pojam, vrste i uzroci trovanja
• Načini unošenja otrova u organizam
• Otkrivanje otrova i zbrinjavanje ostataka
radi detekcije, znaci prepoznavanja i mere
prve pomoći kod trovanja: dimom i
gasovima, alkoholom, lekovima,
psihoaktivnim supstancama, industrijskim
otrovima, bazama, kiselinama, otrovnim
biljkama i hranom
• Znaci prepoznavanja, mere samozaštite i
mere prve pomoći kod udara struje i groma
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 6
časova (2 časa teorijske
nastave i 4 časa vežbi)
Oblici nastave
• insistirati na primerima iz
svakodnevnog života
• navesti učenike da
razmišljaju o mogućim
otrovima u svom
okruženju
• navesti učenike da
razmišljaju o nezaštićenim
električnim izvorima u
bližoj okolini
• model očiju sa
prikazanom miozom i
medrijazom
• kutije sa lekovima koji se
najčešće zloupotrebljavaju
u pokušaju suicida
• komplet za pružanje prve
pomoći
• komplet za realistički
prikaz stanja povređenog,
odnosno obolelog
• realistički prikazana
stanja i povrede na
simulantima obučenim za
glumu
Mesto realizacije
nastave
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
Razred: četvrti
Naziv modula: Tehnike pomeranja, prenosa, izvlačenja i transporta povređenog, odnosno obolelog
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• pomera ručno i
nosi povređenog,
odnosno obolelog
samostalno i u
paru
• koristi ljudsku
• Sticanje veština
štaku, različite
manipulisanja
povređenih i obolelih načine vuče
• nosi u naručju,
lica tokom pružanja
prve pomoći, priprema "na krkače", da
za transport i transport primenjuje stolicu
sa rukama
• Sticanje znanja o
• koristi
značaju pravilnog
pristupa, pomeranja i standardna i
improvizuje nosila
prenosa
• koristi tehniku
• Ovladavanje
prihvatanja i
tehnikom pravilnog
iznošenja povređenih izvlačenja iz
ruševina i vozila
iz slupanog vozila
• prati stanje
povređenog,
odnosno obolelog
permanentno u
toku transporta
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se okvirno 6
časova (2 časa teorijske nastave i 4 časa
vežbi)
Oblici nastave
• praktično uvežbati sa simulantima
pomeranje, prenos i transport povređenog,
• Ručno pomeranje i
nošenje lica (rad i jednog i odnosno obolelog lica različitim tehnikama uz
korišćenje različitih sredstava
više spasilaca)
• Različiti načini prenosa • realizovati praktičnu vežbu sa zamišljenim
stanjima, povredama i oboljenjima (ekipni
povređenih lica
test): zatvoreni prelom kuka desne noge koja
• Vrste nosila, primena i
je u ispruženom položaju kod vozača,
tehnika nošenja
otvoreni prelom donje vilice suvozača i
• Improvizacija nosila
modrica na čelu, pešak oboren u pijanom
• Tehnike izvlačenja iz
stanju koji je odbačen vozilom i nalazi se u
ruševina i vozila
besvesnom stanju sa prelomom baze lobanje
• Permanentna kontrola
stanja i osnovna nega lica i prisutnim fenomenom naočara
sa životno ugrožavajućim • nakon testa izvršiti evaluaciju postignuća i
ukazati na učinjene propuste
stanjima, povredama i
• učinjene greške ispraviti
oboljenjima u toku
transporta
• Nastavna sredstva
Mesto realizacije nastave:
• učionica, sala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test praktičnih veština
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Prva pomoć, prevod udžbenika Crvenog krsta za internu upotrebu u medicinskim školama, grupa autora,
Medicinska škola Beograd, 1995.
- Realistički prikaz životno ugrožavajućih stanja, povreda i oboljenja, T. Ćuk, CKB, Novi Sad, 2001.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Anatomija i fiziologija
- Biologija
- Hemija
- Higijena i zdravstveno vaspitanje
- Fizika
DEČIJI RAZVOJ I ELEMENTARNE IGRE
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
28
Vežbe
56
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
84
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja o fazama dečijeg razvoja i uticaj elementarnih igara na fizički, mentalni i psihosocijalni razvoj
deteta
- Osposobljavanje učenika za realizaciju elementarnih igara u zavisnosti od uzrasta deteta
- Osposobljavanje učenika za rad sa decom različitog uzrasta
- Osposobljavanje učenika za realizaciju programa formiranja motorne baze kod dece
- Sticanje znanja kako i na koji način fizičko vežbanje utiče na proces rasta i razvoja
- Sticanje znanja o načinu doziranja fizičke aktivnosti u zavisnosti od perioda rasta i razvoja
- Definisanje osnovnih principa pravilne ishrane i njen značaj za rast i razvoj dece
- Sticanje znanja o karakteristikama motoričkog razvoja
- Sticanje znanja o senzitivnim periodima za razvoj motoričkih sposobnosti
- Razumevanje značaja integralnog razvoja kod dece
- Realizovanje igara i vežbi za razvoj sile i snage, koordinacije, pokretljivosti, brzine, izdržljivosti
- Sticanje znanja o načinu na koji nagrađivanje i kažnjavanje utiče na formiranje pravilnog odnosa prema takmičenju
- Sticanje znanja o korigovanju grešaka na pravi način
- Sticanje znanja o ulozi roditelja u formiranju ličnosti deteta
- Sticanje znanja o karakteristikama dece različitog uzrasta, korišćenje tog znanja u radu sa decom
- Sticanje znanja o karakteristikama i vrstama igara, kao i njihovom značaju za sveukupnost dečijeg razvoja
- Sticanje znanja o odabiru igara u zavisnosti od uzrasta deteta
- Realizovanje na adekvatan i bezbedan način štafetnih igara
- Realizovanje na adekvatan i bezbedan način poligona
- Realizovanje takmičenja u igrama bez granica
- Sticanje znanja o karakteristikama vežbanja sa decom različitog uzrasta
- Sticanje znanja na koji način privoleti i motivisati decu da vežbaju
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Biološki razvoj i fizička aktivnost
Razvoj motoričkih sposobnosti
Psihološko-pedagoški aspekti rada sa decom
Zrelost deteta
Igra u funkciji integralnog razvoja
Karakteristike i načini vežbanja sa decom
Trajanje modula (časovi)
3
44
4
3
25
5
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Biološki razvoj i fizička aktivnost
Trajanje modula: 3 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja kako i na
koji način fizičko vežbanje
utiče na proces rasta i
razvoja
• Sticanje znanja o načinu
doziranja fizičke aktivnosti
u zavisnosti od perioda
rasta i razvoja
• Definisanje osnovnih
principa pravilne ishrane i
njen značaj za rast i razvoj
dece
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• razume uticaj fizičkog
vežbanja na proces rasta
i razvoja
• realizuje na pravi način
doziranje fizičke aktivnosti
u zavisnosti od perioda
rasta i razvoja
• definiše osnovne
principe pravilne ishrane i
njen značaj za rast i
razvoj
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom i
načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula iznosi 3 časa
• Uticaj fizičkog
vežbanja na proces
rasta i razvoja
• Doziranje fizičke
aktivnosti u procesu
rasta i razvoja
• Biološka i hronološka
starost
• Ishrana u periodu
rasta i razvoja
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za praktičnu
nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Razvoj motoričkih sposobnosti
Trajanje modula: 44 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 44
• Karakteristike motoričkog časa (6 časova teorijske
• definiše karakteristike razvoja
nastave i 38 časova vežbi)
• Kraniokaudalni i
motoričkog razvoja
• Sticanje znanja o
proksimodistalni razvoj
karakteristikama motoričkog • odredi kada su
Oblici nastave
motornih funkcija
senzitivni periodi za
razvoja
• teorijska nastava sa celim
• Senzitivni periodi
razvoj motoričkih
• Sticanje znanja o
odeljenjem, kroz predavanja,
motoričkog razvoja
sposobnosti
senzitivnim periodima za
diskusiju, video prezentacije
• Senzitivni periodi razvoja
razvoj motoričkih sposobnosti • definiše značaj
• vežbe u grupama od 10
integralnog razvoja kod koordinacije, snage, brzine,
• Razumevanje značaja
učenika koje su organizovane u
pokretljivosti, izdržljivosti
integralnog razvoja kod dece dece
obliku dvočasa
• realizuje igre za razvoj • Integralni razvoj kao
• Realizovanje igara i vežbi
osnova motoričkog razvoja
sile i snage,
za razvoj sile i snage,
Mesto realizacije nastave
• Igre i vežbe za razvoj sile
koordinacije,
koordinacije, pokretljivosti,
• učionica, kabinet za praktičnu
i snage, koordinacije,
pokretljivosti, brzine,
brzine, izdržljivosti
nastavu, fiskulturna sala
brzine, pokretljivosti,
izdržljivosti
izdržljivosti
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: četvrti
Naziv modula: Psihološko-pedagoški aspekti rada sa decom
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• razume način na koji
nagrađivanje i kažnjavanje
utiču na formiranje pravilnog
• Sticanje znanja o načinu na
koji nagrađivanje i kažnjavanje odnosa prema takmičenju
• zna da na pravi način utiče i
utiče na formiranje pravilnog
koriguje greške koje se
odnosa prema takmičenju
• Sticanje znanja o korigovanju javljaju u ponašanju deteta
grešaka na pravi način
• razume ulogu roditelja u
• Sticanje znanja o ulozi roditelja formiranju ličnosti deteta
u formiranju ličnosti deteta
• zna da na pravi način
komunicira sa roditeljima
deteta
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 4
časa
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• Odnos prema
takmičenju
• Nagrađivanje i
kažnjavanje
Mesto realizacije nastave
• Greške i njihovo
• učionica, kabinet za
korigovanje
praktičnu nastavu
• Uloga roditelja i
njihova odgovornost
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Zrelost deteta
Trajanje modula: 3 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Karakteristike dece
uzrasta do 2 godine
• Karakteristike dece
uzrasta od 3-4 godine, 5
• razume karakteristike
• Sticanje znanja o
karakteristikama dece različitog dece različitog uzrasta i godina
uzrasta korišćenje tog znanja u to znanje koristi u radu sa • Karakteristike dece
uzrasta od 6 godina, 7-10
decom
radu sa decom
godina, 11-14 godina
• Karakteristike dece
uzrasta od 15-17 godina
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 3
časa
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za
praktičnu nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
Razred: četvrti
Naziv modula: Igra u funkciji integralnog razvoja
Trajanje modula: 25 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pojam igre, dečija igra
• Klasifikacija dečijih igara,
vrste igara i primena po
uzrasnim kategorijama
• razume karakteristike i vrste • Štafetne igre
igara kao i njihov značaj za • Štafetne igre za decu
• Sticanje znanja o
karakteristikama i vrstama integralnost dečijeg razvoja predškolskog, mlađeg
školskog, srednjeg školskog
• odabere i realizuje igru u
igara kao i njihovom
zavisnosti od uzrasta deteta i starijeg školskog uzrasta
značaju za integralnost
• Poligoni i vrste poligona
• realizuje na adekvatan i
dečijeg razvoja
• Sticanje znanja o odabiru bezbedan način štafetne igre • Poligoni kao sredstvo
razvoja antropomotoričkih
za decu predškolskog,
igara u zavisnosti od
sposobnosti
mlađeg školskog, srednjeg
uzrasta deteta
školskog i starijeg školskog • Bezbednost dece na
• Realizovanje na
poligonu
uzrasta
adekvatan i bezbedan
• Primena poligona u
• realizuje na adekvatan i
način štafetnih igara
bezbedan način poligine za predškolskom, mlađem
• Realizovanje na
decu predškolskog, mlađeg školskom i srednjem
adekvatan i bezbedan
školskog, srednjeg školskog i školskom uzrastu
način poligona
• Poligoni za razvoj snage,
• Realizovanje takmičenja starijeg školskog uzrasta
koordinacije, razvoj brzine i
• realizuje takmičenje u
u igrama bez granica
za razvoj izdržljivosti
igrama bez granica
• Značaj elementarnih igara
za integralnost dečijeg
razvoja
• Igre bez granica
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem, odnosno
ciljevima i ishodima, planom
i načinima ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 25
časova (7 časova teorijske
nastave i 18 časova vežbi)
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• vežbe u grupama od 10
učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za
praktičnu nastavu,
fiskulturna sala, otvoreni
tereni
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
• seminarski rad
Razred: četvrti
Naziv modula: Karakteristike i načini vežbanja sa decom
Trajanje modula: 5 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Karakteristike vežbanja sa
decom uzrasta do dve godine
• razume osnovne
• Sticanje znanja o
karakteristike vežbanja • Karakteristike vežbanja sa
karakteristikama vežbanja
decom uzrasta od 3-4 godine,
sa decom različitog
sa decom različitog uzrasta
5 godina
uzrasta
• Sticanje znanja na koji
• Karakteristike vežbanja sa
• na adekvatan način
način privoleti i motivisati
privoli i motiviše decu da decom uzrasta od 6 godina,
decu da vežbaju
7-10 godina, 11-14 godina
vežbaju
• Karakteristike vežbanja sa
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju modula iznosi 5
časova
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
decom uzrasta od 15-17
godina
Mesto realizacije nastave
• učionica, kabinet za praktičnu
nastavu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• usmeno izlaganje
• test
5. PREPORUČENA LITERATURA:
- Jovanović A. (2002), Integralnost dečijeg razvoja kroz igru, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u
Beogradu
- Mitić D. (2001), Rekreacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
- Kukolj M. (1996, Opšta antropomotorika, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Psihologija
- Korektivne vežbe
- Antropomotorika
- Rekreativne aktivnosti
VELNES I SPA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
28
Vežbe
56
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
84
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje znanja, o sadržaju rada SPA i velnes centara, organizaciji rada u njima i osposobljavanje za uspešno
sprovođenje radnih procedura u njima
- Sprovođenje procedura koje su u funkciji očuvanja estetskog izgleda i unapređenja zdravlja
- Postizanje jačanja opštih funkcija organizma, povećanje izdržljivosti i opšte kondicije
- Odabiranje procedura za ubrzanja krvne i limfne cirkulacije, a samim tim i procesa metabolizma i eliminacije
tečnosti
- Postizanje osećaja zadovoljstva, topline, otklanjanje umora i potpune relaksacije
- Očuvanje i poboljšanje stanja kože i odstranjivanje estetskih nedostataka kože (ožiljci, bore, krvni podlivi, celulit)
- Sticanje znanja o značaju i sadržaju rada savremenih velnes i SPA centara
- Razumevanje uloge velnes i SPA centara u podizanju kvaliteta života
- Sticanje znanja o tome kako sadržaji rada velnes i SPA centara deluju pozitivno na unapređivanje zdravstvene i
estetske kondicije
- Sticanje znanja o uticaju velnes i SPA centara na podizanje kvaliteta turističkih usluga
- Sticanje znanja o makroskopskom izgledu kože
- Sticanje znanja o histološkoj građi kože, strukturi kože i adneksima
- Sticanje znanja o osnovnim funkcijama kože
- Sticanje znanja o hemijskom sastavu kože
- Sticanje znanja o mehanizmima starenja kože
- Sticanje znanja o mehanizmima prevencije i usporavanja procesa starenja kože
- Sticanje znanja o značaju i fiziološkom dejstvu raznih vrsta masaža na ljudski organizam
- Sticanje znanja i ovladavanje tehnikama izvođenja manuelne relaksacione i terapijske masaže
- Sticanje znanja o značaju, dejstvu i tehnikama izvođenja aroma masaže
- Sticanje znanja i praktičnih umeća za izvođenje anticelulit masaže
- Sticanje znanja o fiziološkom dejstvu hidroprocedura
- Usvajanje tehnike izvođenja masažnih hvatova
- Usvajanje tehnika izvođenja masažnih međuhvatova
- Sticanje znanja o dejstvu i načinu aplikacije aparaturnih masaža
- Sticanje znanja o izvođenju masaže stopala
- Sticanje znanja o značaju i ulozi limfe u očuvanju zdravlja i osposobljavanje učenika da samostalno praktično
izvode manuelnu i aparaturnu limfnu drenažu
- Sticanje znanja o neophodnosti timskog rada i saradničkog odnosa sa drugim članovima stručnog tima
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Pojam velnes i SPA centara, sadržaj rada i uloga u savremenom svetu
Koža
Mehano-terapijske procedure - manuelna i aparaturne masaže
Limfna drenaža
Mesto i uloga tehničara za fitnes i rekreaciju u stručnom timu, velnes i spa centrima
Trajanje modula (časovi)
2
14
42
20
6
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Pojam velnes i SPA centara, sadržaj rada i uloga u savremenom svetu
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o značaju i
sadržaju rada savremenih
velnes i SPA centara
• Razumevanje uloge velnes
i SPA centara u podizanju
kvaliteta života
• Sticanje znanja o tome
kako sadržaji rada velnes i
SPA centara deluju pozitivno
na unapređivanje
zdravstvene i estetske
kondicije
• Sticanje znanja o uticaju
velnes i SPA centara na
podizanje kvaliteta turističkih
usluga
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
UPUTSTVO ZA
MODULA
učenik će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
• razume značaj i ulogu
ishodima, planom i načinom
velnes i SPA centara u
ocenjivanja
poboljšanju kvaliteta života
• Osnovni elementi velnesa • za realizaciju modula
• razume kojim
• Fizička aktivnost, duhovne predviđa se okvirno 2 časa
mehanizmima sadržaji
teorijske nastave
rada velnes i SPA centara aktivnosti, relaksacija
• Principi pravilne ishrane
utiču na unapređivanje
Oblici nastave
estetskog izgleda i zdravlja • Fizički aspekti velnesa
• kratka aktivna teorijska
• Intelektualni aspekt,
• objasni koji se sve
sadržaji rada obavlja rad u emocionalni aspekt, socijalni nastava, filmski video
prikazi, demonstracija
aspekt, aspekt
velnes i SPA centrima
sadržaja rada velnes i SPA
interesovanja, duhovni
• definiše koje dejstvo i
centara
aspekt, aspekt okruženja
kojim mehanizmima
pojedini sadržaji deluju na • Vrste SPA centara: dnevni
spa, destinacijski spa,
ljudski organizam
Mesto realizacije nastave:
medicinski spa, ekološki spa, • kabinet za masažu, velnes
• na odgovarajući način
spa na krstarenju
koristi odgovarajuće
centar
procedure koje su sadržaj • Značaj SPA centara za
rada velnes i SPA centara turističku ponudu
Ocenjivanje
• promoviše filozofiju
Vrednovanje ostvarenosti
korišćenja velnes i SPA
ishoda vršiti kroz:
usluga
• aktivnost na času
• praćenje praktičnog rada
• pismenu proveru stečenih
znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Koža
Trajanje modula: 14 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• definiše kožu kao organ
ljudskog organizma
• odredi strukturu i građu
• Sticanje znanja o
kože
makroskopskom izgledu
• odredi funkciju pojedinih
kože
slojeva kože
• Sticanje znanja o
• definiše histološku građu
histološkoj građi kože,
kože
strukturi kože i adneksima
• navede hemijski sastav
• Sticanje znanja o
kože
osnovnim funkcijama kože
• prepozna ulogu kože u
• Sticanje znanja o
poimanju estetskog izgleda
hemijskom sastavu kože
• objasni kojim mehanizmima
• Sticanje znanja o
koža stari i kojim
mehanizmima starenja
mehanizmima se može
kože
uticati i usporavati proces
• Sticanje znanja o
starenja kože
mehanizmima prevencije i
• definiše građu i osobine
usporavanja procesa
adneksa kože
starenja kože
• odredi ulogu znojnih žlezda
• odredi ulogu lojnih žlezda
• odredi ulogu nokata
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Prikaz makroskopskog
izgleda kože (boja, reljef,
turgor, elastičnost,
masnoća)
• Prikaz histološke građe
kože (epiderm, derm,
hipoderm, znojne i lojne
žlezda)
• Uloga kože (zaštitna,
termoregulaciona,
metabolička, enzitivna,
imunobiološki)
• Estetski izgled i barijerna
funkcija kože
• Mehanizmi starenja kože i
mere prevencije
• Znojne žlezde, građa i
funkcija
• Lojne žlezde, građa i
funkcija
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• za realizaciju modula
predviđa se okvirno 14 časova
(8 časova teorijske nastave i 6
časova vežbi)
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska
nastava, filmski video prikazi,
demonstracija kože i njenih
dodataka
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• pismenu proveru stečenih
znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Mehanoterapijske procedure - manuelna i aparaturne masaže
Trajanje modula: 42 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o
značaju i fiziološkom
dejstvu raznih vrsta
masaža na ljudski
organizam
• Sticanje znanja i
ovladavanje tehnikama
izvođenja manuelne
relaksacione i terapijske
masaže
• Sticanje znanja o
značaju, dejstvu i
tehnikama izvođenja
aroma masaže
• Sticanje znanja i
praktičnih umenja za
izvođenje anticelulit
masaže
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• navede fiziološko dejstvo
masaže
• izvodi razgibavanje ruku
• izvodi osnovne masažne
hvatove
• izvodi osnovne masažne
međuhvatove
• izvede sve vrste manuelnih
masaža: relaksacionu,
terapijsku, sportsku, preso
masažu, masažu mineralnim
kamenjem
• pravilno aplikuje
kriomasažu, aroma-masažu,
aparaturnu vakuum i preso
masažu
• pravilno aplikuje sono
masažu
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Mehanoterapijske
procedure definicija i
sadržaj
• Vrste masaže,
klasifikacija i značaj
• Fiziološko dejstvo
manuelne masaže na
ljudski organizam
• Značaj, dejstvo i
primena aroma masaže
• Značaj, dejstvo i
primena vakuum i preso
masaže
• Dejstvo i primena
masaže toplim i hladnim
mineralnim kamenjem
• Podela, vrste i
mehanizam delovanja
• za realizaciju modula predviđa
se okvirno 12 časova teorijske
nastave i 30 časova vežbi
Oblici nastave
• kratka aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi,
demonstracija masažnih hvatova i
uvežbavanje tehnika svake vrste
masaže ponaosob
Mesto realizacije nastave
• kabinet za masažu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• Sticanje znanja o
fiziološkom dejstvu
hidroprocedura
• Usvajanje tehnike
izvođenja masažnih
hvatova
• Usvajanje tehnika
izvođenja masažnih
međuhvatova.
• Sticanje znanja o
dejstvu i načinu aplikacije
aparaturnih masaža
• Sticanje znanja o
izvođenju masaže stopala
• pravilno koristi i primenjuje
hidro masažu i ostale
hidroterapijske procedure
• odredi koji su sve
zdravstveni aspekti talaso i
balneo terapije
• izvodi masažu stopala
terapijskih masaža
• Anticelulit masaža
• Uvežbavanje tehnika
izvođenja pojedinih
vrsta masaže
• Kriomasaža
• Značaj i primena
hidromasaže
• Refleksomasaža
stopala
• aktivnost na času
• pismenu proveru stečenih znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Limfna drenaža
Trajanje modula: 20 časova
ISHODI
Po završetku
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
razreda učenik
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju
da:
• za realizaciju modula predviđa se
okvirno 4 časa teorijske nastave i
• Limfna drenaža 16 časova vežbi
definicija, razvoj
• Limfni sistem
• Limfa, limfni sudovi, Oblici nastave
limfna stabla, limfne • kratka aktivna teorijska nastava,
filmski video prikazi, demonstracija
žlezde
• formuliše
• Sticanje znanja o značaju i ulozi limfe
masažnih hvatova i uvežbavanje
fiziološku ulogu • Značaj limfne
u očuvanju zdravlja i osposobljavanje
tehnika drenaže
drenaže
limfne drenaže
učenika da samostalno praktično
• Indikacije i
• samostalno
izvode manuelnu i aparaturnu limfnu
izvodi manuelnu kontraindikacije za
Mesto realizacije nastave
drenažu
sprovođenje
limfnu drenažu
• kabinet za masažu
•Karakteristike
• Efekat i značaj
Ocenjivanje
drenažnih pokreta
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
• Etape i redosled
vršiti kroz:
izvođenja drenaže
• aktivnost na času
• pismenu proveru stečenih znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Mesto i uloga tehničara za fitnes i rekreaciju u stručnom timu, velnes i spa centrima
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• Sticanje znanja o
neophodnosti timskog rada i
saradničkog odnosa sa drugim
članovima stručnog tima
• prepozna zadatke
koje kao član
stručnog tima treba
da izvršava
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• za realizaciju modula predviđa se
• Radni zadaci tehničara za okvirno 2 časa teorijske nastave i 4
časa vežbi
fitnes i rekreaciju u
stručnom timu
fitneterapeuta
Oblici nastave
• kroz interaktivnu nastavu
igranjem uloga, pokazati poželjne
obrasce ponašanja i delovanja u
stručnom timu
Mesto realizacije nastave
• kabinet za masažu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• praćenje praktičnog rada
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Estetska nega, Senka Mazić i Jadranka Marković
- Osnovi masaže (praktikum), dr Zvezdana Miletić, Siniša Zorić
- Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije, prof. dr Živojin Conić
- Karolina Silger-Džons, Spa - Velnes, Harmonija duše i tela, 2008.
- Helga Baures, Velnes, Dobra samopomoć u praksi, 2008.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Anatomija i fiziologija
- Fitnes programi i estetsko oblikovanje
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit se sastoji iz zajedničkog i posebnog dela.
A. Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je
ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
1. Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti).
B. Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
1. maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
2. usmeni ispit iz izbornog predmeta.
1. Maturski praktičan rad obuhvata izradu konkretnog zadatka ili obavljanje konkretnog posla, čime učenik treba da
pokaže koliko je osposobljen za uključivanje u rad.
Tokom usmene odbrane rada, učenik brani maturski praktični rad, daje potrebna objašnjenja o koncepciji, izvođenju,
metodama, fazama i postupcima realizacije.
Pitanja za maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada se konstituišu iz sledećih sadržajnih programa:
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja bez rekvizita;
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima - lopta;
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima - vijača;
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima - palica;
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima - obruč;
- prikaz kompleksa vežbi oblikovanja u paru;
- sprovođenje šatl ran testa za procenu izdržljivosti;
- sprovođenje testa hodanja na 2 km za procenu izdržljivosti;
- merenje pulsa palpatorno i upotreba pulsmetra;
- određivanje maksimalnog pulsa i zona intenziteta vežbanja;
- primena i prikaz kontinuiranog metoda za razvoj izdržljivosti;
- primena i prikaz intervalnog metoda za razvoj izdržljivosti;
- primena i prikaz fartlek metoda za razvoj izdržljivosti;
- sprovođenje testiranja maksimalne snage određenih mišićnih grupa i određivanje opterećenja prilikom vežbanja;
- prikaz vežbi za grudne mišiće;
- prikaz vežbi za mišiće leđa;
- prikaz vežbi za mišiće ramena;
- prikaz vežbi za mišiće ruku;
- prikaz vežbi za mišiće nogu;
- prikaz vežbi za mišiće trbušnog zida;
- prikaz i sprovođenje kružnog metoda vežbanja;
- prikaz i sprovođenje metoda stanica;
- podela mišićnih grupa tokom vežbanja prema split sistemu;
- primer i sprovođenje programa za povećanje maksimalne sile i snage;
- primer i sprovođenje programa za povećanje mišićne izdržljivosti;
- sprovođenje testiranja za procenu pokretljivosti;
- prikaz položaja i vežbi za istezanje većih mišićnih grupa;
- prikaz i primena Andersonove metode istezanja;
- prikaz i primena PNF metode istezanja;
- prikaz i primena vežbi rastresanja i vežbi disanja;
- određivanje BMI, procenta mišićnog i masnog tkiva;
- sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta haj-lou aerobika;
- sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta tae bo aerobika;
- sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta TBV aerobika;
- sastavljanje koreografije i prikaz dela časa pilatesa;
- organizacija i prikaz košarke sa modifikovanim pravilima;
- organizacija i prikaz fudbala sa modifikovanim pravilima;
- organizacija i prikaz rukometa sa modifikovanim pravilima;
- organizacija i prikaz odbojke sa modifikovanim pravilima;
- prikaz štafetnih igara u odnosu na uzrast;
- prikaz poligona u odnosu na uzrast;
- prikaz i organizacija igara bez granica;
- prikaz treninga u kancelariji uz pomoć stolice i stola;
- prikaz postavljanja šatora i organizacija kampa;
- trasiranje pešačke ture u odnosu na sastav grupe i oprema potrebna za planinarenje;
- čitanje mape i korišćenje busole;
- rekreativne aktivnosti u banjskom turizmu;
- rekreativne aktivnosti u seoskom turizmu;
- rekreativne aktivnosti u primorskom turizmu;
- rekreativne aktivnosti u planinskom turizmu leti;
- rekreativne aktivnosti u planinskom turizmu zimi;
- organizacija večernjeg programa u hotelu;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod kardiovaskularnih poremećaja;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod hipertenzije;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba koje su imale moždani udar;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod dijabetičara
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod asmatičara;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa bronhitisom i emfizemom pluća;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba koje imaju rak;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa osteoporozom;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa bolom u donjem delu leđa;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa artritisom;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa povećanom težinom;
- primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod trudnica;
- principi izbora rekreativnih aktivnosti u odnosu na godine starosti, zdravstveno stanje, pol, interesovanja.
2. U okviru izbornog dela, učenik bira jedan predmet sa liste utvrđenih izbornih predmeta i taj ispit polaže usmeno.
Grupu izbornih predmeta čine: fizika, hemija, biologija, strani jezik, psihologija, fitnes programi i estetsko oblikovanje,
rekreativne aktivnosti, korektivne vežbe, dečiji razvoj i elementarne igre, velnes i SPA, rekreacija osoba sa
invaliditetom, kineziologija i hronična stanja i fizička aktivnost.
Izborni predmet se polaže prema programu koji je učenik završio.
Download

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA