NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA
Područje rada: ostalo - lične usluge
Obrazovni profil: Stilista saradnik - ogled
Trajanje obrazovanja: četiri godine
Cilj ogleda:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- obezbeđivanje uslova da učenici steknu znanja, intelektualne i praktične veštine pomoću kojih će biti u stanju da
pruže stručne usluge iz svog profesionalnog delokruga rada;
- obogaćivanje obrazovnih usluga novim savremenim programima obrazovanja čijom realizacijom se stiču znanja,
praktične veštine i stavovi o estetskim dometima i kreativnim mogućnostima poboljšanja spoljnog izgleda;
- programsku postavku obrazovanja, nastave i učenja obezbediti da učenici napreduju shodno svojim razvojnim
potencijalima;
- obezbeđivanje efikasnog učenja uspostavljanjem međusobne korelacije i koordinacije između sadržaja nastavnih
predmeta;
- konstituisanje novog obrazovnog programa za novi profil stručnjaka kojeg u obrazovnom sistemu Republike Srbije
nema.
Uvođenje organizacionih novina:
- prilagođavanje organizacije nastave i uslova rada u školi modularnoj programskoj strukturi i uspešnom dosezanju
ishoda obrazovanja;
- razvoj modela socijalnog partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih stručnih škola sa
kompanijama, tržištem rada i lokalnom zajednicom;
- realizacija modularnih programa kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe i nastavu u
bloku);
- razvoj kriterijuma i standarda evaluacije i ocenjivanja zasnovanih na projektovanim ishodima obrazovanja;
- unapređenje stručnih i pedagoških kompetencija nastavnika;
- modernizovanje školske infrastrukture i unapređenje uslova za rad i učenje.
Očekivani ishodi ogleda:
- formiranje novog profila stručnjaka, koji poseduje sposobnost da profesionalno odgovori zahtevima modnih
kreatora (dizajnera) kroz organizovan timski rad i saradnju na poslovima od zajedničkog interesa;
- sticanje ključnih (generičkih) kompetencija i životnih veština neophodnih za dalje učenje i profesionalni razvoj;
- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode.
Trajanje ogleda:
Ogled se sprovodi od 1. septembra 2011. godine i može da traje najduže pet godina.
Način ostvarivanja ogleda:
Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.
Radi uspešnog sprovođenja ogleda za nastavnike i stručne saradnike škole u kojoj se ostvaruje program ovog
ogleda, organizuje se obuka za:
- primenu nastavnog plana i programa ogleda;
- primenu novih metoda rada sa učenicima;
- stručno usavršavanje nastavnika.
Uslovi ostvarivanja ogleda:
Ogled se ostvaruje u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u školi.
Ostvarivanje ogleda podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova
i stručnih organa u školama.
Način vrednovanja ogleda:
Primena ogleda prati se kontinuirano u toku školske godine, a u poslednjoj godini sprovodi se vrednovanje ogleda.
Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, ispituju se ishodi obrazovno-vaspitnog rada,
adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.
U postupku vrednovanja ogleda sprovođenje programa prati Ministarstvo prosvete preko prosvetnog savetnika, a
ocenu ostvarenog cilja i očekivanih ishoda na kraju ogleda - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja, koji daje odgovarajući predlog ministru i inicijatoru ogleda.
Izveštaj o sprovedenom ogledu i ocena ogleda objavljuje se na način koji je dostupan široj stručnoj javnosti.
I CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
za ogledni obrazovni profil: STILISTA SARADNIK - ogled
CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA:
Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil stilista saradnik jeste sticanje obrazovnih standarda i stručnih
kompetencija za samostalno obavljanje profesionalnih aktivnosti iz delokruga rada stiliste. S obzirom na
neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja,
stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja mogućnosti zaposlenja, učenici se osposobljavaju za:
- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- efikasan samostalni i timski rad;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- blagovremeno reagovanje na promenu u radnoj sredini;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- rad u skladu sa principima održanja životne sredine;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom
životu.
OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Stručne
kompetencije
• pruži
profesionalne
Znanja
Veštine
Stavovi
Po završenom obrazovanju za ovaj profil učenik će biti osposobljen da:
• zna da odabere
• uočava, osmišljava i kreira
• prati kulturne i modne
odgovarajuću odeću za
spoljašnji izgled ličnosti,
manifestacije i samostalno
usluge u kreiranju
ličnog stila
• kao član tima
kreira izgled za
određene javne
događaje
• vodi potrebnu
poslovnu
dokumentaciju i
evidencije
osobu, na osnovu njene
figure, pola, starosne dobi,
prilike, odnosno radnog mesta
i društvenog statusa
• zna da uz odeću odabere
odgovarajuću obuću, nakit,
asesoar, šminku i frizuru, i na
taj način predloži odgovarajući
stil za javni nastup
• prati i dobro poznaje modne
trendove, poznaje robne
proizvođače i tržišne ponude
iz oblasti modne i kozmetičke
industrije
• zna kojim tehnikama i kako
će obezbediti atraktivnost i
prikrivanje estetskih
nesavršenosti u izgledu osobe
• zna kako da doprinese
vraćanju samopouzdanja i
unapredi socijalnu
komunikaciju za koju kreira stil
• zna da predloži stil za
fotografisanje i snimanje
muzičkih spotova
obezbeđujući estetsku
harmoniju u datim okolnostima
• usklađuje naloge modnog
kreatora, ponude proizvođača,
modne trendove i postojeće
zahteve
• usklađuje elemente stila za
određenu ličnost, priliku i
situaciju i obezbeđuje estetsku
harmoniju u datim okolnostima
• kroz realizaciju ličnog stila
utiče na uspešno ostvarivanje
željene slike i zadovoljenje
estetskih potreba klijenata
• uskladi elemente stila za
određenu ličnost, određenu
priliku i određenu situaciju
• predlogom svojih kreacija
uspešno izražava ličnost
modela i stil
• predlogom svojih kreacija
utiče da osoba izgleda
atraktivno i elegantno
• usmeri osobu za koju kreira
kako da se oblači, odabere i
primeni šminku, koju frizuru i
druge ukrasne detalje da
koristi u različitim prilikama
• ume da na profesionalan
način obavlja svoj posao i
ostvaruje usku saradnju sa
frizerom, šminkerom,
kostimografom, rediteljem ili
modnim kreatorom
istražuje stručnu literaturu i druge
izvore informacija sa željom za
konstantnim učenjem i
usavršavanjem
• ispoljava pozitivan odnos
prema profesionalno-etičkim
normama i vrednostima,
ljubaznost, komunikativnost i
fleksibilan odnos prema
saradnicima i klijentima
• analitički pristupa formiranju
tima i racionalnoj organizaciji
radnih aktivnosti u skladu sa
postavljenim zadacima i ciljevima
• deluje u skladu sa principima
zaštite životne sredine uz lično
angažovanje na primeni
zakonskih odredbi i uticaj na
saradnike na planu zaštite i
očuvanja zdravlja
• nastupa u radu i komunikaciji
kao deo modnog sveta i procesa
povezanih sa modnom
produkcijom od trenutka rađanja
ideje do realizacije postavljenog
zahteva i cilja
II NASTAVNI PLAN
Nedeljni i godišnji fond časova po predmetima za obrazovni profil: stilista saradnik - ogled
OBAVEZNI
PREDMETI
I RAZRED
II RAZRED
III RAZRED
IV RAZRED
UKUPNO
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
godišnje
o
e
o
e
o
e
o
e
blo
blo
blo
blo
k
k
k
k
blo
t v t v
t v
t v
t v
t v
t v
t v
t v
k
A.
OPŠTEOBRAZOV 20
NI PREDMETI
1a. Srpski jezik i
3
književnost
1b. Srpski jezik
kao nematernji
jezik*
2. ________ jezik i
književnost*
3. Strani jezik
2
3. Fizičko
2
2 660 66
99
-
16
- 528 -
3
99
-
9
3
-
297 99
-
7
3
-
196 84
-
168 6
1 6
381
-
66
66
2
2
66
66
2
2
66
66
2
2
56
56
254
254
vaspitanje
4. Istorija
5. Matematika
6. Hemija
7. Biologija
8. Geografija
9. Fizika
10. Računarstvo i
informatika
11. Muzička
umetnost
12. Sociologija
2
3
2
2
2
2
66
99
66
66
66
66
2
2
2
2
2
66
66
66
66
132
165
132
132
66
66
6
6
66
1
33
33
2
66
66
Napomena: *Za učenike koji nastavu slušaju na jednom od jezika nacionalnih manjina.
I RAZRED
II RAZRED
III RAZRED
IV RAZRED
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
nedeljn godišnj
o
e
o
e
o
e
o
e
blo
blo
blo
blo
k
k
k
k
t v t v
t v t v
t v t v
t v t v
B. STRUČNI
PREDMETI
1. Topografska
anatomija
2. Istorija
umetnosti
3. Teorija forme
4. Stil kao
koncept lepog
izgleda
5. Primena
računarske
tehnologije u
struci
6. Poznavanje
materijala
7. Modelovanje
odevnih
predmeta
8. Istorija
kostima
9. Modni stilovi
10.
Preduzetništvo
11. Psihologija
12. Fotografija
13. Filozofija i
estetika
V. IZBORNI
PREDMETI
1. Građansko
vaspitanje/Vers
7
4
2
1
2
23
66 120
1
13
2
66
2 33 66 120
8
7
26 23
120 9
4 1
13
UKUPNO
godišnje
t
v
blo
k
29 42
36 30
115 103
120 13 11
180
540
7 9
4 8
6
4
132
2
66
2
66
2
56
254
1
2 33 66 60
1
3
33 99 30
1
3
28 84 60 127 315 270
2
3 66 99 30
2
6
66
19
30
8
1
6
28
1
2 33 66
2
66
16
90 160 465 150
8
33
30
66
66
1
2
2
1
2
33 66 30
33
66
66
33 66 30
1
2
30
66
30
28 56 30
61 122 60
2
56
56
2
2
56
56
56
56
2
56
56
1
33
1
33
1
33
1
28
381
1
33
1
33
1
33
1
28
127
ka nastava
UKUPNO
A+B+V
28
4
92 13
120 25
4 2
7
82 23
62 42
58 30
296 110
120 19 13
120 21 11
180
540
5 1
7 9
8 8
4
0
Fond časova izbornih predmeta po razredima
I razred
II razred
III razred
IV razred
UKUPNO
IZBORNI PREDMETI
Izborni predmeti predviđeni Zakonom nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god. nedeljno god.
1. Verska nastava/Građansko vaspitanje
1
33
1
33
1
33
1
28
4
127
Izborna nastava svake školske godine iznosi 3 (tri) časa:
Izborna nastava se sastoji svake školske godine iz jednog izbornog predmeta. Učenik koji se opredeli za jedan od
navedenih predmeta - versku nastavu ili građansko vaspitanje, ima pravo da tokom obrazovnog ciklusa menja
izborni predmet.
Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine
Čas odeljenskog starešine
/zajednice
2 Dodatni rad *
3 Dopunski rad *
4 Pripremni rad *
1
I razred
godišnje
časova
II razred
godišnje
časova
III razred
godišnje
časova
IV razred
godišnje
časova
UKUPNO
godišnje
časova
66
66
66
56
254
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 30
do 120
do 120
do 120
Napomena:* Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada
Ostvarivanje programa ogleda
razred
I
II
III
IV
predmet
Računarstvo i informatika
Teorija forme
Teorija forme
Primena računarske tehnologije u struci
Poznavanje materijala
Stil kao koncept lepog izgleda
Modni stilovi
Modelovanje odevnih predmeta
Teorija forme
Stil kao koncept lepog izgleda
Teorija forme
Modni stilovi
Stil kao koncept lepog izgleda
Godišnji fond časova
Vežbe
Nastava u bloku
66
66
120
66
60
66
30
99
30
30
66
30
99
30
198
30
84
60
56
30
168
90
Broj učenika u grupi
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fakultativni oblici obrazovno vaspitnog rada tokom školske godine po razredima
Ekskurzija
I
do 3
II
do 3
III
do 4
IV
do 5
dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik
Drugi predmeti *
Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti učenika (učenički parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole
dana
dana
dana
do 2 časa nedeljno
do 2 časa nedeljno
do 2 časa nedeljno
30-60 časova godišnje
15-30 časova godišnje
2 radna dana
NAPOMENA: * Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika,
fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili
nekog drugog područja rada, kao i nastavnim planovima gimnazije.
Ostvarivanje školskog programa po nedeljama
Razredno - časovna
Razred
nastava
I
II
III
IV
33 nedelje
33 nedelje
33 nedelje
28 nedelje
Nastava u
bloku
(Stručni
predmeti)
4 nedelje
4 nedelje
4 nedelje
6 nedelja
Obavezne i fak. vannastavne
aktivnosti
2 nedelje
2 nedelje
2 nedelje
2 nedelje
Ostali radni
dani
(maturski
ispit)
Ukupno radnih
nedelja
3 nedelje
39
39
39
39
III NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Imajući u vidu stručni profil stiliste saradnika i kompetencije koje u toku obrazovanja treba da stekne, nastavne
programe treba realizovati tako da sve nastavne aktivnosti budu usmerene na glavni cilj obrazovanja za ovaj
obrazovni profil.
Nastavnici svih stručnih predmeta treba usko da sarađuju i koordiniraju nastavne aktivnosti. Kroz kreativan i
samostalan praktični rad učenici će razvijati kreativne aktivnosti, usvajati znanja o lepom i harmoničnom i osposobiti
se da u svom profesionalnom radu daju visok doprinos podizanju opšte estetske kulture.
Umesto prevaziđenih i zastarelih stereotipa, nastavnici treba da u nastavnom procesu omoguće učenicima da
uočavaju i razlikuju lepo i skladno od neukusa. Savremena nastavna sredstva koja su dostupna u svim oblicima od
štampanih do elektronskih formi omogućiće učenicima da steknu visoke stručne kompetencije.
Crteži, skice, video prezentacije, albumi, samostalne kreacije učenika, diskusije, treba da predstavljaju obrazac kako
se razvija kreativnost svakog učenika ponaosob. Poseta modnim revijama, sajmovima šminke, frizure i ostalih
manifestacija za formiranje stručno-kritičkog stava, uslov su za savremeno obrazovanje stilista.
TOPOGRAFSKA ANATOMIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJA
RAZRED
I
Teorijska nastava
4
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
132
- Sticanje znanja o čovečjem telu i njegovoj funkcionalnoj organizaciji
- Sticanje znanja o anatomskoj građi tela
- Sticanje znanja o anatomskim proporcijama delova čovečjeg tela
- Sticanje neophodnih stručnih znanja o građi i topografskom položaju organa u ljudskom organizmu
- Sticanje znanja o strukturi i izgledu kostiju i zglobova
- Sticanje znanja o osnovnim strukturama ljudskog tela, sličnostima i razlikama između izgleda tela žena i
muškaraca
- Sticanje znanja o spoljnjem izgledu glave
- Sticanje znanja o topografskim predelima glave
- Sticanje znanja o topografskim predelima lobanje - izgled
- Sticanje znanja o topografskim predelima lica
- Sticanje znanja o anatomskim karakteristikama i estetskoj funkciji trupa
- Sticanje znanja o anatomskim karakteristikama i estetskoj funkciji gornjih i donjih ekstremiteta
- Sticanje znanja o bitnim karakteristikama mišića
- Sticanje znanja o mišićima glave i vrata
- Sticanje znanja o topografskom rasporedu i estetskom značaju mimičnih mišića
- Sticanje znanja o topografskom rasporedu i estetskom značaju mišića trupa
- Sticanje znanja o topografskom rasporedu i estetskom značaju mišića gornjih i donjih ekstremiteta
- Sticanje znanja o anatomskoj građi i izgledu šaka
- Sticanje znanja o anatomskoj građi, strukturi i izgledu stopala
- Sticanje znanja o koži kao organu koji je bitan za estetski izgled
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Ljudsko telo - anatomski sastav i funkcionalna organizacija i proporcije delova tela
Anatomska građa i topografski položaj kostiju i zglobova
Anatomija, topografski položaj i značaj mišića
Anatomska građa kože i njenih izdanaka
Trajanje modula
(časovi)
20
42
40
30
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Ljudsko telo - anatomska građa, funkcionalna organizacija i proporcije delova tela
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Sticanje znanja o građi
ljudskog organizma: tkivima,
organima, sistemima i
organizmu kao složenoj celini
• Sticanje znanja o izgledu i
proporcijama ljudskog tela i
značaju proporcija za estetski
izgled
• Sticanje znanja o sličnostima
i razlikama u građi tela žena i
muškaraca
• definiše tkiva, organe,
sisteme i ljudski organizam
kao celinu
• definiše karakteristike i
funkciju epitelnog, mišićnog,
nervnog, kostnog,
hrskavičavog i vezivnog tkiva
• imenuje optimalne
proporcije ljudskog tela i
njihov značaj za spoljni izgled
• opiše izgled ljudskog tela s
prednje i zadnje strane i
profila
• navede razlike u
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Definicija i vrste tkiva
• Epitelno tkivo
• Mišićno tkivo
• Nervno tkivo
• Potporna tkiva
• Kostno tkivo
• Hrskavičavo tkivo
• Vezivno tkivo
• Optimalne proporcije
ljudskog tela i spoljni izgled
tela kod žena i muškaraca
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju je 20 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava (8
časova)
• video prezentacije (6
časova)
spoljašnjem izgledu između
žena i muškaraca
• vežbavanje (6 časova)
Mesto realizacije
nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test provere znanja
• usmenu proveru
• aktivnost na časovima
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomska građa i topografski položaj kostiju i zglobova
Trajanje modula: 42 časa
ISHODI
Po završetku
CILJEVI MODULA
razreda učenik će
biti u stanju da:
• klasifikuje kosti na
osnovu
karakteristika,
oblika i položaja
• opiše kosti
lobanje - prednji i
zadnji izgled, levi i
desni profil
• opiše kosti lica
• opiše izgled
kostiju gornje i
donje vilice
• opiše spoljni
izgled glave iz
• Sticanje znanja o klasifikaciji, građi,
profila
obliku, anatomskoj lokalizaciji i položaju
• opiše spoljni
kostiju (skelet, kosti glave - lobanje i lica,
izgled lica
kosti ramenog pojasa, nadlaktice, podlakta
• opiše kosti
i šake, kosti kičmenog stuba i grudnog
ramenog pojasa
koša, kosti karličnog pojasa, kosti
• opiše kosti gornjih
slobodnog dela nogu)
ekstremiteta
• Sticanje znanja o klasifikaciji, građi,
• opiše kosti šake i
obliku, anatomskoj lokalizaciji i položaju
spoljni izgled šake
zglobova
• opiše kosti
kičmenog stuba i
grudnog koša
• opiše kosti
karličnog pojasa
• opiše kosti donjih
ekstremiteta
• opiše kosti
stopala i spoljni
izgled stopala
• klasifikuje
zglobove
• opiše kosti i
zglobove karličnog
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Klasifikacija kostiju
karakteristike
pojedinih vrsta kostiju
• Kosti glave lobanje i lica
• Izgled kostiju
lobanje
• Izgled kostiju lica
• Kosti ramenog
pojasa
• Kosti gornjih
ekstremiteta
• Kosti šake
• Spoljni izgled šake
• Grudni koš i trbušna
duplja
• Kosti karličnog
pojasa
• Kosti donjih
ekstremiteta
• Kosti stopala
• Spoljni izgled
stopala
• zglobovi - građa i
funkcija,
• Podela zglobova po
obliku i pokretljivosti
• Topografski položaj
zglobova karlice
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju je 42 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava (16
časova)
• video prezentacije
anatomotopografskih
karakteristika kostiju i
zglobova (8 časova)
• crtanje kostiju i zglobova (8
časova)
• uvežbavanje (10 časova)
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test provere znanja
• usmenu proveru i aktivnost
na časovima
pojasa
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomija, topografski položaj i značaj mišića
Trajanje modula: 40 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• Sticanje znanja o građi,
obliku, podeli i anatomskoj
lokalizaciji i položaju mišića
• Sticanje znanja o fiziološkoj
funkciji mišića
• Sticanje znanja o uticaju
mišića na spoljni izgled
• Sticanje znanja o
topografskim predelima
lobanje
• Sticanje znanja o
topografskim predelima lica
• Sticanje znanja o mišićima
lobanje
• Sticanje znanja o mimičnoj
muskulaturi
• Sticanje znanja o mišićima
ramena i ruku
• Sticanje znanja o mišićima
trupa - leđa, grudi i trbuha
• Sticanje znanja o mišićima
donjih ekstremiteta
• klasifikuje mišiće na
osnovu njihove građe i
funkcije
• definiše karakteristike
mišića
• definiše fiziološki i
estetski značaj
muskulature
• obeleži topografske
predele lobanje
• obeleži topografske
predele lica
• opiše izgled i
topografski položaj
mimične muskulature
• opiše izgled i
topografski položaj
mišića trupa
• opiše izgled i
topografski položaj
mišića ramena i ruku
• opiše izgled i
topografski položaj
sedalnog predela i nogu
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Građa i klasifikacija
mišića
• Osobine mišića
• Poprečnoprugasti mišići
• Topografski predeli
lobanje
• Mišići lobanje
• Topografski predeli lica
• Mimični mišići lica
• Izgled i topografski
položaj mimične
muskulature
• Mišići vrata - izgled,
položaj i funkcija
• Mišići ramena i ruku
položaj i izgled
• Mišići trupa - položaj,
funkcija i izgled
• Mišići donjih
ekstremiteta - položaj,
funkcija i izgled
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
je 40 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava (15 časova)
• video prezentacije
anatomotopografskih
karakteristika mišića (5 časova)
• crtanje mišića (10 časova),
• uvežbavanje (10 časova)
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test provere znanja
• usmenu proveru znanja i
aktivnost na časovima
Razred: prvi
Naziv modula: Anatomska građa kože i njenih izdanaka
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše kožu kao organ i
objasni strukturne
karakteristike i funkciju
• Sticanje znanja o građi i
slojeva kože
strukturi kože kao organu
• Sticanje znanja o fiziološkim • navede i objasni uzroke
funkcijama i promenama koje promena koje se javljaju u
se u toku života u koži javljaju toku starenja
• opiše karakteristike
• Sticanje znanja o
anatomskim karakteristikama dlaka, njihovu strukturu i
izdanaka kože - nokata i dlaka funkciju pojedinih vrsta
dlaka
• Sticanje znanja o uticaju
• navede strukturne
kože i njenih izdanaka na
elemente nokata, opiše
estetski izgled
njihov oblik i navede
estetske funkcije
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Koža kao najveći organ
ljudskog tela
• Građa kože i strukturni
elementi
• Epiderm, derm i
hipoderm
• Fiziološke promene koje
nastaju tokom starenja,
uzroci i posledice
• Dlake, klasifikacija,
struktura i hemijski sastav
dlaka
• Estetska funkcija kose i
uticaj frizure na spoljni
izgled
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju je 30 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava (15
časova)
• video prezentacije
anatomotopografskih slojeva
kože (5 časova)
• crtanje strukturnih
elemenata kože i njenih
• Nokti, anatomska građa, izdanaka (5 časova)
funkcija i estetski značaj • uvežbavanje (5 časova)
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test provere znanja,
• usmenu proveru znanja i
aktivnost na časovima
5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- M. Bošković, Anatomija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
- I. Anđelković, A. Stajkovac, A. Ilić, Anatomija i fiziologija za I razred medicinske i zubotehničke škole, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.
- NNK, Anatomski atlas 1, Beograd, 2000.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Biologija za VIII razred osnovne škole
ISTORIJA UMETNOSTI
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
I
II
III
IV
Teorijska nastava
66
66
66
56
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
66
66
56
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje teorijsko-stručnih znanja iz likovne umetnosti i teorije dizajna
- Sticanja potrebnih znanja o osnovnim likovnim problemima i sredstvima likovnog izraza
- Razvijanje vizuelne kulture i osposobljavanje učenika za uočavanje strukture likovnog dela, njegove organizacije i
principa na kojima ta organizacija počiva
- Upoznavanje učenika sa najvažnijim dostignućima svetske i domaće umetnosti, sa umetničkim stilovima,
značajnim spomenicima i najvećim majstorima u istoriji umetnosti
- Razvijanje navika kod učenika da posećuju izložbe, muzeje, galerije i druge umetničke manifestacije
- Osposobljavanje učenika za razlikovanje i primenu crtačkih i slikarskih alata, materijala i tehnika
- Razvijanje vizuelnog opažanja i vizuelnog pamćenja učenika
- Sticanje osnovnih znanja o istorijskom razvoju pozorišne umetnosti u svetu i kod nas sa detaljnim osvrtom na
likovne komponente
- Upoznavanje učenika sa sastavnim komponentama pozorišne umetnosti, sa detaljnim osvrtom na likovne
umetnosti
- Osposobljavanje učenika da kroz teorijska i praktična likovna iskustva realizuju uspešno zadatke
- Razvijanje kod učenika ljubavi za pozorišnu umetnost i osposobljavanje učenika za kulturu gledanja pozorišnog
dela u celini
- Razvijanje kod učenika kapaciteta za doživljaj pozorišnog dela s ciljem obogaćivanja emotivnog života
- Upoznavanje učenika sa domaćim i svetskim pozorišnim ostvarenjima
- Sagledavanje istorije pozorišne umetnosti od estetičke do socijalne dimenzije
- Razvijanje kod učenika ljubavi za filmsku i TV umetnost
- Osposobljavanje za kulturu gledanja filma i TV sadržaja
- Upoznavanje učenika sa najvažnijim filmskim i TV sadržajima
- Razvijanje filmske svesti
- Razvijanje osećanja za doživljavanje filmskog dela radi obogaćivanja emotivnog života
- Upoznavanje učenika sa najvažnijim delima svetske i domaće kinematografije, najvažnija razdoblja, stilovi i autori
- Sagledavanje istorije filmske umetnosti od najvažnije estetičke do socijalne dimenzije
- Osposobljavanje učenika za aktivno gledanje
- Uzdizanje filmske umetnosti kao dela opšte kulture
- Razvijanje spoznaje o međuzavisnosti različitih umetnosti
- Upoznavanje učenika sa filmom kao sintezom svih umetnosti zajedno i o filmskim specifičnostima
- Razvijanje stvaralačkog pristupa zadacima i osećaja za pronalaženje likovno-estetskih rešenja
- Usvajanje i primena potrebnih znanja iz oblasti dizajna na bazi stečenih znanja iz likovne grupe predmeta
- Sticanje znanja i veština u likovnoj prezentaciji samostalnog kreativnog rada
- Razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti
- Upoznavanje sa dizajnom kroz istoriju
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA:
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Istorija umetnosti starog veka
Istorija umetnosti srednjeg veka
Srednjevekovna umetnost Srba
Istorija umetnosti renesanse i nastupajućih epoha
Istorija umetnosti modernog sveta
Moderna istorija umetnosti Srbije
Trajanje modula
(časovi)
10
8
6
14
24
4
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Istorija dizajna
Teorija dizajna - značaj i razvoj dizajna
Pojam, nastanak, razvoj i sadržaj pozorišnog dela
Vrste pozorišnog dela
Senke i ruke, igra predmeta i crno pozorište
Pozorište lutaka i pozorište za decu
Balet
Opereta, opera, kabare varijete, mjuzikl, ostale vokalno instrumentalne forme
Trajanje modula
(časovi)
12
10
8
8
8
8
4
8
Razred: treći
NAZIV MODULA
Uvod u istoriju pozorišta
Pozorište stare Grčke
Pozorište starog Rima
Trajanje modula
(časovi)
4
8
6
Srednjevekovno pozorište
Renesansno pozorište
Putujuće trupe i Šekspirovo pozorište
Francuski teatar 17. veka
Pozorište 18. veka
Građansko pozorište 19-og veka
Realizam
Naturalizam i psihološki realizam
Simbolizam i umetnost režije
Pozorište i politička borba
Razvijanje scenskog prostora
4
8
6
4
4
6
2
4
4
2
4
Razred: četvrti
Trajanje modula
(časovi)
6
8
10
6
10
10
6
NAZIV MODULA
Uvod u kinematografiju
Predfilmsko razdoblje i počeci filmske umetnosti
Film sao sredstvo saopštavanja
Delovi filma
Filmska razdoblja i stilovi
Filmske teme
Televizijski sadržaji
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Istorija umetnosti starog veka
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika da
razume razvoj istorije
umetnosti kroz istorijske
epohe
• Sticanje znanja o likovnim
zakonitostima i razvijanje
sposobnosti za opažanje i
doživljavanje likovnih dela
• Sticanje znanja o primeni
likovnih elemenata pri
stvaranju dvodimenzionalnih ili
trodimenzionalnih dela
• Upoznavanje učenika sa
najvažnijim dostignućima u
oblasti umetnost starog veka
• Razvijanje potrebe i navike
kod učenika za posetama
muzeja, galerija, performansa
i multimedijalnih sadržaja i
dešavanja
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• razlikuje osnovne
• Uvod u istoriju umetnosti,
pojmove iz istorije
osnovni pojmovi, razumevanje
umetnosti
značaja razvoja istorije
• opiše uticaje na razvoj
umetnosti
istorije umetnosti
• Uticaj na razvoj, odnosno
• navede periode
uzroci nastanka umetnosti kao
umetničkog stvaralaštva
procesa razvoja ljudske
kroz istoriju
egzistencije, prirode, kulture,
• razlikuje istorijske
rada, sociopolitičkih pojava i
epohe tokom istorije
načina života
umetnosti, novne stilske
• Periodi umetničkog
karakteristike kroz istoriju
stvaralaštva kroz istoriju
umetnosti
• Umetnost praistorijskog
• prepozna i navede
čoveka - magija i ritual
kompozicione i
• Stare civilizacije Evrope
dekorativne elemente
Egipat, Mesopotamija, Egejska,
kroz istoriju umetnosti
Grčka, Etrurija, Rim,
• imenuje i kratko opisuje
ranohrišćanska umetnost i
najznačajnije primere
vizantijska umetnost
dela umetnosti i njihove
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
autore
• primeni stručnu
terminologiju i diskutuje
na temu umetnosti
• koristi stečena znanja
da razlikuje estetsko od
kiča
• prepozna lepotu
umetničkih dela radi
buduće stvaralačke
inspiracije u
profesionalnom radu
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Istorija umetnosti srednjeg veka
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
MODULA
učenik će biti u stanju da:
• razlikuje istorijske
epohe tokom srednjeg
veka
• objasni osnovne stilske
• Osposobljavanje učenika da
razume razvoj istorije umetnosti karakteristike tokom
srednjeg veka
kroz istorijske epohe
• prepozna i navede
• Sticanje znanja o likovnim
kompozicione i
zakonitostima i razvijanje
dekorativne elemente
sposobnosti za opažanje i
kroz srednji vek
doživljavanje likovnih dela
• imenuje i kratko opisuje
• Sticanje znanja o primeni
likovnih elemenata pri stvaranju najznačajnije primere
dela umetnosti i njihove
dvodimenzionalnih ili
autore,
trodimenzionalnih dela
• koristi stručnu
• Upoznavanje učenika sa
terminologiju i diskutuje
najvažnijim dostignućima u
oblasti umetnost srednjeg veka na temu umetnosti
• Razvijanje potrebe i navike kod • primeni stečena znanja
da razlikuje estetsko od
učenika za posetama muzeja,
kiča
galerija, performansa i
• razume lepotu
multimedijalnih sadržaja i
umetničkih dela radi
dešavanja
buduće stvaralačke
inspiracije u
profesionalnom radu
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 8 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
• Srednji vek: islamska
umetnost, umetnost ranog
srednjeg veka, romanička
Mesto realizacije nastave
umetnost, gotička umetnost
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućava rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Srednjovekovna umetnost Srba
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• razlikuje istorijske epohe
tokom srednjeg veka na tlu
Srbije
• Osposobljavanje učenika da
• objasni osnovne stilske
razume razvoj istorije umetnosti
karakteristike tokom srednjeg
kroz istorijske epohe
veka
• Sticanje znanja o likovnim
• prepozna i navede
zakonitostima i razvijanje
kompozicione i dekorativne
sposobnosti za opažanje i
elemente tokom srednjeg
doživljavanje likovnih dela
• Sticanje znanja o primeni likovnih veka na tlu današnje Srbije i
šire
elemenata pri stvaranju
• imenuje i kratko opisuje
dvodimenzionalnih ili
najznačajnije primere dela
trodimenzionalnih dela
umetnosti i njihove autore
• Upoznavanje učenika sa
najvažnijim dostignućima u oblasti • primeni stručnu
terminologiju i diskutuje na
umetnost starog veka
• Razvijanje potrebe i navike kod temu umetnosti
• primeni stečena znanja da
učenika za posetama muzeja,
razlikuje estetsko od kiča
galerija, performansa i
• prepozna lepotu umetničkih
multimedijalnih sadržaja i
dela radi buduće stvaralačke
dešavanja
inspiracije u profesionalnom
radu
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 6 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
• Srednjevekovna
umetnost Srba
- Raška škola
- KosovskoMesto realizacije nastave
makedonska škola
• učionica
- Moravska škola
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Istorija umetnosti renesanse i nastupajućih epoha
Trajanje modula: 14 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Osposobljavanje učenika da
razume razvoj istorije umetnosti kroz
istorijske epohe, sticanje znanja o
likovnim zakonitostima i razvijanje
sposobnosti za opažanje i
doživljavanje likovnih dela
• Sticanje znanja o primeni likovnih
elemenata pri stvaranju
dvodimenzionalnih ili
trodimenzionalnih dela
• Upoznavanje učenika sa
najvažnijim dostignućima u oblasti
umetnost renesanse i nastupajućih
epoha
• Razvijanje potrebe i navike kod
učenika za posetama muzeja,
galerija, performansa i
multimedijalnih sadržaja i dešavanja
• objasni osnovne stilske
karakteristike kroz
renesansni i kasniji
period stvaralaštva na tlu
zapadne Evrope
• prepozna i navede
kompozicione i
dekorativne elemente
umetničkih dela kroz
umetnost renesanse i
poznijeg perioda
• imenuje i kratko opisuje
najznačajnije primere
dela umetnosti i njihove
autore
• koristi stečena znanja
da razlikuje estetsko od
kiča
• prepozna lepotu
umetničkih dela radi
• Poznogotičko slikarstvo,
vajarstvo i grafika
• Rana renesansa u Italiji,
skulptura rane renesanse,
slikarstvo rane renesanse
• Visoka renesansa u
Italiji, manirizam i drugi
pravci: Leonardo da Vinči,
Mikelanđelo Buonaroti,
Rafaelo Santi
• Renesansa na severu
• Barok u Italiji i Nemačkoj
idejne osnove i pojam
baroka obeležja barokne
arhitekture
• Glavni spomenici baroka
u Flandriji, Holandiji i
Španiji
• Barok u Francuskoj i
Engleskoj
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 14 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastav:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana
učionica koja omogućuje
budućeg stvaralačkog
rada
rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po
završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Istorija umetnosti modernog sveta
Trajanje modula: 24 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Moderno - svet
umetnost slikarstvo i
vajarstvo XIX veka
• Osposobljavanje učenika da
• Umetnost XIX veka:
razume razvoj istorije umetnosti • objasni osnovne stilske
karakteristike kroz istoriju - neoklasicizam i
kroz istorijske epohe
umetnosti modernog sveta romantizam
• Sticanje znanja o likovnim
- realizam i
• prepozna i navede
zakonitostima i razvijanje
kompozicione i dekorativne impresionizam
sposobnosti za opažanje i
- postimpresionizam
elemente kroz istoriju
doživljavanje likovnih dela
umetnosti modernog sveta • Arhitektura XX veka
• Sticanje znanja o primeni
• Umetnost XX veka:
likovnih elemenata pri stvaranju • imenuje i kratko opisuje
najznačajnije primere dela - fovizam
dvodimenzionalnih ili
umetnosti i njihove autore - ekspresionizam
trodimenzionalnih dela
• koristi stečena znanja da - kubizam
• Upoznavanje učenika sa
- futurizam
razlikuje estetsko od kiča
najvažnijim dostignućima u
- dadaizam
• prepozna lepotu
oblasti umetnost modernog
- slikarstvo fantazije i
umetničkih dela radi
sveta
nadrealizam
• Razvijanje potrebe i navike kod buduće stvaralačke
- socijalni realizam
inspiracije u radu
učenika za posetama muzeja,
• Bespredmetna
profesionalnom
galerija, performansa i
umetnost
multimedijalnih sadržaja
• Organski oblici u
skulpturi
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 24 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: prvi
Naziv modula: Moderna istorija umetnosti Srbije
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
• Sticanje znanja o likovnim
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• razlikuje osnovne
• Moderna umetnost na • na početku modula
zakonitostima i razvijanje
sposobnosti za opažanje i
doživljavanje likovnih dela
• Sticanje znanja o primeni
likovnih elemenata pri stvaranju
dvodimenzionalnih ili
trodimenzionalnih dela
• Upoznavanje učenika sa
najvažnijim dostignućima u oblasti
srpske umetnosti
• Razvijanje potrebe i navike kod
učenika za posetama muzeja,
galerija, performansa i
multimedijalnih sadržaja i
dešavanja
pojmove iz istorije
umetnosti srpske prošlosti
• opiše uticaje na razvoj
istorije umetnosti na tlu
Srbije i u okruženju
• objasni osnovne stilske
karakteristike
• prepozna i navede
kompozicione i
dekorativne elemente u
umetnosti na tlu Srbije
• imenuje i kratko opisuje
najznačajnije primere dela
umetnosti i njihove autore
• koristi stručnu
terminologiju i diskutuje na
temu umetnosti
• koristi stečena znanja da
razlikuje estetsko od kiča
• prepozna lepotu
umetničkih dela radi
buduće stvaralačke
inspiracije u
profesionalnom radu
našem tlu i okruženju
1918 - 1941 godine
• Slikari na našem tlu
• Vajari na našem tlu
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 4 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava
• video prezentacija
• demonstracija kroz
radionički rad učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: drugi
Naziv modula: Istorija dizajna
Trajanje modula: 12 časova
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
• Istorijski koreni
učenike upoznati sa
dizajna
• Nastanak i razvoj ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
dizajna
realizaciju
12 časova
• Pravci i razvoju
dizajna
• Pružanje saznanja učenicima o • definiše sadržaj predmeta,
• Istorija grafičkog Oblici nastave
odnosno bude sposoban da
korenima dizajna, nastanku
dizajna
Modul se realizuje kroz
celovito sagleda materijalno
pojedinih njegovih oblasti kroz
• Uvodna
sledeće oblike nastave:
stvaralaštvo u prošlosti (upotrebni
vekove
razmatranja
• teorijska nastava sa
premeti, likovna i primenjena
• Upoznavanje učenika sa
• Istorija grafike
celim odeljenjem kroz
upotrebnim i estetskim svojstvima umetnost, arhitektura...)
kao likovne
predavanja, diskusiju,
• primeni istorijska iskustva u
(boja, ornamentika) i načinom
discipline
video prezentacije
materijalnom stvaralaštvu u toku
izrade upotrebnih predmeta,
• Istorija pisma
korišćenim materijalima i drugim nastave, kao i kasnije u
• Istorija knjige od Mesto realizacije
aspektima stvaralaštva u prošlosti profesionalnoj praksi
Gutenberga do
nastave
danas
• učionica
• Grafički dizajn u • specijalizovana učionica
XIX i XX veku
koja omogućuje rad u
• Savremeni
grupama
grafički dizajn
• posebni kulturni objekti
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Istorija modnog primerene namene
dizajna
• Istorija dizajna
Ocenjivanje
stilova u arhitekturi Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Teorija dizajna - značaj i razvoj dizajna
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Osnovna
obeležja dizajna
• Oblasti dizajna
• Komponente
dizajna
• Proces dizajna
• Proizvod kao
rezultat dizajna
• definiše sadržaj predmeta,
• Uvođenje učenika u teorijske
• Dizajn i
odnosno bude sposoban da
aspekte dizajna kao umetničke i
prepoznaju sve teorijske aspekte proizvodnja
stvaralačke discipline, kao i da se
dizajna koji su osnova za njegovo • Dizajn i
uvedu u pojmove koji se javljaju u
marketing
razumevanje, efikasno učenje i
sadržajima ostalih predmeta u
• Dizajn i
uspešno stvaralaštvo u praksi
kojima se izučava proces
• definiše pojmove komponenti, menadžment
dizajniranja
• Dizajn i
procesa i rezultata dizajna kao
• Razumevanje suštine dizajna,
umetničke, naučne i stvaralačke istraživanje i razvoj
komponente, proces stvaralaštva,
• Dizajn i kvalitet
discipline i kao pojma kvaliteta
proces dizajniranja, rezultati tog
• Dizajn i biznis
• primenjuje teorijska znanja i
procesa i kvalitet koji prožima
• Poslovni aspekti
razumevanje suštine dizajna u
celokupno dizajnersko stvaralaštvo
dizajna
profesionalnoj praksi
• Društveni aspekti
dizajna
• Uticaj dizajna na
obrazovanje i
kulturu
• Asocijativna
delovanja dizajna
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Pojam, nastanak, razvoj i sadržaj pozorišnog dela
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• Upoznavanje sa pojmom
pozorišta
• Upoznanje sa nastankom
i razvojem pozorišnog dela
• Upoznavanje sa putem
pozorišnog dela
• Upoznavanje učenika sa
učesnicima realizacije
pozorišnog dela
• Upoznavanje učenika sa
vrstama drame, pojmom i
nastankom
• Upoznavanje sa pojmom
i nastankom komedije i
tragedije
SADRŽAJI MODULA
• Pojam pozorišta
• Igrajući prostor
• definiše pojam
predstave
pozorišta
• Uloge i učesnici u
• opisuje gde se i kada
procesu realizacije
igraju pozorišne
predstave
prestave
• Reditelj
• navodi aktere u
• Izvođači
pozorišnoj predstavi
• Kostimograf
• opisuje pojam teksta i
• Scenograf
načine čitanja
• Scenarista
• opisuje pojam
• Kompozitor
scenografije,
• Tehnička realizacija
kostimografije
• Marketing pozorišta
• opisuje proces
• Ostali učesnici i njihova
nastajanja pozorišnog
uloga i značaj
dela i aktere
• Scenografija
• Kostimografija
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula teme učenike
upoznati sa ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 8
časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja, diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Vrste pozorišnog dela
Trajanje modula: 8 časova
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
•
na
početku
modula učenike
• Vrste pozorišta po
upoznati sa ciljem i ishodima,
sadržaju
planom i načinom ocenjivanja
• Profesionalna
• okvirni broj časova za
pozorišta
realizaciju 8 časova
• Amaterska
pozorišta
• opisuje vrste pozorišta po
Oblici nastave
• Vrste pozorišta
igrajućem sadržaju
Modul se realizuje kroz sledeće
• Karakteristike
• razlikuje amatersko od
• Upoznavanje sa
oblike nastave:
drame
profesionalnog
komedijom i tragedijom
• teorijska nastava sa celim
• Karakteristike
• razlikuje repertoarsko od
• Upoznavanje sa pojmom i
odeljenjem kroz predavanja,
komedije
producentskog pozorišta
nastankom opere, operete,
diskusiju, video prezentacije
• Karakteristike
• prepoznaje vrste pozorišta
kabarea, varijetea, mjuzikla,
• opisuje nastanak i karakteristike tragedije
baleta
• Karakteristike
drame, komedije i tragedije,
Mesto realizacije nastave
opere
opere, operete, varijetea,
• učionica
• Karakteristike
kabarea, mjuzikla, baleta
• specijalizovana učionica koja
operete
omogućuje rad u grupama
• Karakteristike
• posebni kulturni objekti
kabarea
primerene namene
• Karakteristike
varijetea
Ocenjivanje
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
• Karakteristike
mjuzikla
• Karakteristike
baleta
Razred: drugi
Naziv modula: Senke i ruke, igra predmeta i crno pozorište
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 8 časova
• Predstavljanje učenicima
suštine pozorišta senki i ruku
• Upoznavanje sa
karakteristikama pozorišta
senki i ruku
• Upoznavanje sa
transformacijom predmeta i
njihova igra
• Opisivanje funkcije odnosa
predmeta lutke i glumca
• Opisivanje osnovnih
karakteristika crnog pozorišta i
njihovih najvažnijih
predstavnika
• Pozorište senki i
ruku
• Karakteristike
pozorišta senki i ruku
• opisuje pojam pozorišta
• Transformacija
senki i ruku
predmeta
• opisuje karakteristike
• Igra
pozorišta senki i ruku
• Odnos predmeta• opisuje proces
lutke-glumca
transformacije i igre
• Crno pozorište
• opisuje osnovne
karakteristike crnog pozorišta • Osnovne
karakteristike crnog
i navodi neke od
pozorišta
najznačajnijih predstavnika
• Najvažniji
predstavnici crnog
pozorišta
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Pozorište lutaka i pozorište za decu
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• definiše dečije
• Upoznavanje sa dečijim
pozorište
pozorištem
• Upoznavanje sa pozorištem • prepoznaje i definiše
pozorište lutaka i dečije
lutaka
pozorište
• Upoznavanje sa pojmom
igre i pojmom lutke i njihovim • objašnjava pojam lutke
i princip oživljavanja
oživljavanjem
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Dečije pozorište
• Pozorište lutaka
• Lutke
• Dečije pozorište
• Oblik pokret i značenje
• Izrada i materijali u
lutkarskom pozorištu
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
8 časova
Oblici nastave
• Predstavljanje i opisivanje
oblika pokret i njihovog
značenja
• Upoznavanje učenika sa
materijalima za izradu lutaka
• Opisivanje likovnog
oblikovanja prostora za
lutkarsku scenu
• Upoznavanje sa istaknutim
pozorišnim stvaraocima za
decu i omladinu u Srbiji
• Upoznavanje sa dečijim i
lutkarskim pozorištima u
Srbiji i svetu
• Upoznavanje sa
najznačajnijim ostvarenjima
• Upoznavanje sa maskom,
kostimom i scenom
• objašnjava oblik pokret
i značenje
• opisuje materijale koji
se koriste u lutkarstvu
• objašnjava način izrade
lutke, frizure, maske, lica
• govori o likovnom
prostoru
• navodi istaknute
pozorišne stvaraoce za
decu i omladinu u Srbiji
• navodi dečija i
lutkarska pozorišta u
Srbiji
• opisuje lutke i
lutkarstvo u Srbiji i svetu
• nabraja najznačajnija
ostvarenjima
• opisuje ulogu maske,
kostima i scene
• Izrada lica, frizura,
maski i cele lutke
• Likovni prostor lutkascena
• Istaknuti pozorišni
stvaraoci za decu i
omladinu u Srbiji
• Lutkarstvo u Srbiji
• Dečija i lutkarska
pozorišta u Srbiji
• Lutkarstvo u svetu
• Najznačajnija
ostvarenja u Srbiji
• Najznačajnija
ostvarenja u svetu
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Balet
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 4 časova
• definiše pojam baleta
• Baletska umetnost
• opisuje karakteristike
Oblici nastave
• Karakteristike
• Usvajanje pojma i upoznavanje sa baletske umetnost
Modul se realizuje kroz sledeće
baletske umetnosti
• opisuje razvoj
karakteristikama baleta
oblike nastave:
• Kostim u baletu
• Predstavljanje likovnog prostora- baletske umetnosti
• teorijska nastava sa celim
• Šminka i frizura u
• navodi značajna
okvira
odeljenjem kroz predavanja,
baletu
baletska dela i
• Upoznavanje sa: šminkom,
diskusiju, video prezentacije
• Razvoj baletske
umetnike
frizurom, kostimom u baletu
umetnosti
• Upoznavanje sa razvojem baleta • opisuje karakteristike
• Značajna dela i
Mesto realizacije nastave
vezane za kostim,
hronološki do današnjih dana
značajni baletski
• učionica
šminku, frizuru u baletu
• Upoznavanje sa značajnim
stvaraoci
• specijalizovana učionica koja
ostvarenjima i najvećim baletskim • opisuje kratak istorijat
• Balet u Rusiji
omogućuje rad u grupama
baleta
umetnicima kao i najvećim
• Balet u Francuskoj • posebni kulturni objekti
• imenuje naše baletske
baletskim ostvarenjima
• Srpski balet i
primerene namene
• Predstavljanje kratkog istorijskog stvaraoce
baletski stvaraoci
• imenuje najpoznatije
pregleda baleta
• Najpoznatiji svetski Ocenjivanje
svetske baletske
baletski stvaraoci
Vrednovanje ostvarenosti
stvaraoce
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Opereta, opera, kabare varijete, mjuzikl, ostale vokalno instrumentalne forme
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Definisanje opere,
operete, vodvilja
kabarea, mjuzikla i
ostalih vokalnoinstrumentalnih formi i
sadržaja
• Upoznavanje i
izdvajanje vrhunskih
ostvarenja i umetnika
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• definiše pojam opere, kabarea,
operete, varijetea, mjuzikla i
ostalih vokalnoinstrumentalnih
formi i sadržaja
• navodi istaknuta umetnička
dela i autore
• Opera, opereta, varijete,
kabare, mjuzikl i ostale
vokalnoinstrumentalne forme i
sadržaji
• Istaknuta ostvarenja
• Značajni autori
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 8 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Uvod u istoriju pozorišta
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa
pojmom pozorišta
• Upoznavanje sa
praiskonskim
elementima pozorišta
• Upoznavanje sa
pozorištem primitivnih
naroda
• Upoznavanje sa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• opisuje pozorište
primitivnih naroda
• definiše praiskonske
elemente
• definiše pojam
pozorišta
• opisuje i prepoznaje
dramu i njene
karakteristike
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Pojam pozorišta sa
praiskonskim elementima
• Definicija pozorišta
danas
• Pozorište primitivnih
naroda
• Podela po žanru
• Drama
• Komedija
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 4
časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
pojmom drame
• Upoznavanje sa
pojmom komedije
• Upoznavanje sa
pojmom tragedije
• Upoznavanje sa
pojmom baleta i opere
• definiše balet
• definiše operu
• Tragedija
• Opera
• Balet
• teorijska nastava sa celim odeljenjem
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Pozorište stare Grčke
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 8 časova
• Upoznavanje sa
nastankom pozorišta i
razvojem pozorišta u staroj
Grčkoj
• Upoznavanje sa mitom o
Dionisu
• Predočavanje izgleda
same građevine i
funkcionisanje na sceni i
aktera na njoj
• Upoznavanje sa maskom i
kostimom
• Predstavljanje
najznačajnijih pozorišnih
dela i pisaca
• opisuje nastanak i
razvoj pozorišta u
Grčkoj
• opisuje mit o Dionisu
• opisuje samu
građevinu i način
izvođenja dela
• navodi aktere
• navodi najznačajnija
dela i pisce
• diskutuje o
savremenom aspektu
grčke komedije i
tragedije
• identifikuje aktuelnost
u grčkim komadima
Razred: treći
Naziv modula: Pozorište starog Rima
Trajanje modula: 6 časova
• Nastanak i razvoj grčkog
pozorišta
• Mit o Dionisu
• Grčko pozorište
arheološki spomenici
• Grčko pozorište
arhitektonsko rešenje i
princip izvođenja
• Akteri pozorišnih
predstava
• Grčki pisci i njihova dela
• Najznačajnija ostvarenja
• Savremenost,
univerzalnost grčkih
tekstova, neprolazna
vrednost
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda PREPORUČENI SADRŽAJI
učenik će biti u stanju
MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 6
časova
• Predstavljanje nastanka i
razvoja pozorišta starog
Rima
• Upoznavanje sa
• opisuje nastanak i
scenom, maskom i
razvoj pozorišta
kostimom
• Upoznavanje komedije i starog Rima
• opisuje scenu,
pantomime
masku i kostim
• Predstavljanje
• definiše komediju i
arhitektonskog rešenje
pantomimu
pozorišta
• Upoznavanje sa
načinima izvođenja
• Upoznavanje sa
akterima
• Nastanak rimskog
pozorišta
• Razvoj rimskog pozorišta
• Upoznavanje sa
arhitektonskim rešenjem
same građevine
• Maska, kostim
• Pantomima, komedija
• Karakteristike rimskog
pozorišta
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Srednjovekovno pozorište
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
• Predstavljanje
srednjevekovnog pozorišta
• Upoznavanje sa mimikom u
srednjevekovnom pozorištu
• Upoznavanje sa opsenarima
u srednjevekovnim pozorišnim
predstavama
• Upoznavanje sa liturgijom i
njenom ulogom u
srednjevekovnom društvu
• Upoznavanje sa misterijama i
moralitetima
• Upoznavanje sa sotijom i
farsom
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• prepoznaje osobine
srednjevekovnog pozorišta
• opisuje šta je to mimika
• opisuje žongliranje i
aktere
• definiše liturgiju i njenu
ulogu u srednjevekovnom
društvu
• definiše misteriju
• definiše srednjevekovnu
farsu i moralitet
• opisuje opsenate i razliku
između njih i umetnika
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
4 časa
• Mimika
• Žongleri
• Opsenari
• Liturgije
• Moraliteti
• Misterije
• Sotije
• Farse
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Renesansno pozorište
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa izvođenjem i
karakteristikama e antičke
komedije i tragedije
• Upoznavanje sa pastoralama
• Upoznavanje učenika sa
renesansnom komedijom
• Upoznavanja učenika sa
komedija del arte sa osnovnim
karakteristikama i tipičnim
likovima kao i sa vizuelnim
identitetom
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 8 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
• Izvođenje
sledeće oblike nastave:
renesansnih
pozorišnih predstava • teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
• prepoznaje podražavanje • Podražavanje
diskusiju, video prezentacije
antičke komedije i tragedije antičkih uzora
• Pastorala
u okvirima renesansnog
• Renesansna
pozorišta
Mesto realizacije nastave
komedija
• definiše pastoralu
• učionica
• prepoznaje karakteristike • Osnovne
• specijalizovana učionica
karakteristike
renesansne, komedije del
koja omogućuje rad u
arte, njihove karakteristike i komedije del arte
grupama
• Likovi komedije del • posebni kulturni objekti
vizuelni identitet likova
arte i njihov vizuelni primerene namene
identitet
• Maska i kostim
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Putujuće trupe i Šekspirovo pozorište
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• opisuje prilike u
• Upoznavanje sa prilikama u
Engleskoj
Engleskoj
• objašnjava način
• Razumevanje načina
prikazivanja predstava putujućih funkcionisanja
putujućih pozorišnih
pozorišnih grupa
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Kola i dvorišta
• Prilike u Engleskoj
• Način prikazivanja
predstava putujućih grupa
• Karakteristike
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
• Upoznavanje sa
karakteristikama elizabetanskog
pozorišta
• Opisivanje prilika i izgleda
pozorišta u kojem je stvarao V.
Šekspir, njegovom biografijom i
delima
trupa
• opisuje karakteristike
elizabetanskog
pozorišta
• opisuje pozorište u
kojem je stvarao V.
Šekspir
• imenuje njegova dela
• kratko opisuje
njegovu biografiju
elizabetanskog pozorišta
• Prilike i izgled pozorišta
u kom su se izvodile
predstave V. Šekspira
• Biografija V. Šekspira
• Dela V. Šekspira
realizaciju 6 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije.
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Francuski teatar 17. veka
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 4
časa
• Upoznavanje učenika sa
prilikama u francuskom
pozorištu
• Predstavljanje francuske
komedije i njenih
karakteristika
• Upoznavanje učenika sa
životom i delom Ž. B.
Molijera
• opisuje prilike u
francuskom pozorištu
• definiše francusku
komediju
• opisuje život
francuskog
komediografa Ž. B.
Molijera
• nabraja njegova dela
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
• Francusko pozorište 17- odeljenjem kroz predavanja,
og veka i prilike u njemu diskusiju, video prezentacije
• Francuske komedija i
njene karakteristike
Mesto realizacije nastave
• Ž. B. Molijer biografija i • učionica
delo
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Pozorište 18. veka
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 4
časa
• Upoznavanje učenika sa
sentimentalnom komedijom
• Predstavljanje građanske
tragedije
• Upoznavanje sa
Goldonijevom reformom
komedije del arte
• Upoznavanje sa operom i
njenom popularnošću
• definiše sentimentalnu
komediju
• definiše građansku
tragediju
• opisuje Goldonijevu
reformisanu komediju
del arte
• definiše operu i
ukazuje na njenu
popularnost
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• Sentimentalna
komedija
• Građanska tragedija
• Goldonijeva reforma
Mesto realizacije nastave
komedije del arte
• učionica
• Opera i njena
• specijalizovana učionica koja
popularnost
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Građansko pozorište 19-og veka
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa pozorištem
romantizma
• Upoznavanje sa scenom i
kostimima ovog perioda
• Upoznavanje sa građanskim
pozorištem 19-og veka
• Upoznavanje učenika sa
karakteristikama građanske
drame i Lesing, Gete i Šiler
• Upoznavanje sa razvojem
kritike
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše pozorišni
romantizam
• opisuje uticaj filozofije
• navodi glavne
karakteristike scene i
kostima u pozorištu tokom
19-og veka
• opisuje građansku dramu
i njene karakteristike
• navodi značajna dela
Lesinga, Getea, Šilera
• navodi značaj kritike 19og veka
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Pozorište
romantizma
• Filozofija
• Scena
• Kostim
• Karakteristike
građanske drame
• Lesing
• Gete
• Šiler
• Kritika 19-og veka
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
6 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Realizam
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 2
časa
• Upoznavanje sa definicijom
filozofije i karakteristikama
realizma
• Upoznavanje osnovnih
karakteristika scene i kostima
u realizmu
• Upoznavanje sa značajnim
delima realizma
• definiše realizam
• opisuje scenu i
kostim u realizmu
• opisuje značajna
dela
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• Definicija realizma
• Karakteristike realizma
• Scena i kostim realizma
Mesto realizacije nastave
u pozorišnoj umetnosti
• učionica
• Značajna dela
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Naturalizam i psihološki realizam
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše naturalizam i
• Upoznavanje učenika sa
psihološki realizam
naturalizmom i psihološkim
realizmom u okviru pozorišne • opisuje pozorišne prilike
u Francuskoj - Antoan de
umetnosti
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• Naturalizam i psihološki • na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
realizam u okviru
planom i načinom ocenjivanja
pozorišne umetnosti
• okvirni broj časova za
• Pozorišne prilike u
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Predstavljanje prilika u
Francuskoj
• Predstavljanje prilika u Rusiji
i Moskovskom
Hudožestvenom Teatru
• Razumevanje života i dela
K. S. Stanislavskog
• Scena i kostim
Sent Egziperi
• opisuje pozorišne prilike
u Rusiji i Moskovskom
Hudožestvenom Teatru
• opisuje biografiju K. S.
Stanislavskog
• navodi osnovne
karakteristike scene i
kostima
• navodi značajna
pozorišna ostvarenja
Evropi sa posebnim
osvrtom na prilike u
Francuskoj
• Osvrt na pozorišne
prilike u Rusiji
• Moskovski
Hudožestvenij Teatar
• K. S. Stanislavski život i
delo
• Scena i kostim
• Značajna pozorišna
ostvarenja
realizaciju 4 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Simbolizam i umetnost režije
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 4
časa
• Upoznavanje sa
simbolizmom
• Upoznavanje sa
karakteristikama umetničkog
procesa kroz aspekt režije
• Upoznavanje sa scenom i
kostimom
• definiše simbolizam
• definiše režiju i opisuje
karakteristike
umetničkog procesa
• opisuje scenu i kostim
• Simbolizam
• Umetnost režije i
karakteristike
• Scena
• Kostim
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Pozorište i politička borba
Trajanje modula: 2 časa
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 2 časa
• Upoznavanje učenika sa
pozorišnim i ostalim dešavanjem
u Evropi sa posebnim osvrtom na
Nemačku
• Upoznavanje učenika sa
životom i delom B. Brehta
• Upoznavanje sa
karakteristikama scena
• Upoznavanje sa
karakteristikama kostima
• Upoznavanje sa maskom i
njenim osnovnim karakteristikama
• Upoznavanje sa načinom igre u
epskom teatru
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• opisuje prilike u
Nemačkoj
• kratko opisuje život i
delo B. Brehta
• navodi osnovne
karakteristike scene,
kostima i maske
• opisuje način igre u
epskom teatru
• Prilike u Evropi sa
posebnim osvrtom na
prilikama u Nemačkoj
• Život i delo B. Brehta
• Scena
• Kostim
• Maska
• Način igre u epskom
teatru dela
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Razvijanje scenskog prostora
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa prilikama u
modernom teatru
• Upoznavanje sa načinom
igre do današnjih dana
• Upoznavanje sa vizuelnim
identitetom u modernom
pozorištu
• Upoznavanje sa izborom
značajnih autora i dela
• Upoznavanje sa našim
pozorišnim stvaraocima i
delima visokog umetničkog
domena
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• navodi glavne
karakteristike u
modernom teatru
• definiše likovne
elemente predstave
• definiše način igre i
režije
• navodi značajna
ostvarenja i velike
pozorišne stvaraoce
• poznaje srpske
pozorišne umetničke
tokove
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Moderan teatar do
današnjih dana
• Načini igre
• Vizuelni identitet u
modernom pozorištu
• Uticaj savremene
tehnologije
• Značajna dela i autori
• Prikaz pozorišnih
tokova u Srbiji u novijoj
istoriji
• Veliki pozorišni
stvaraoci i dela
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
4 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
• Upoznavanje sa presekom
srpske stvaralačke scene
• Upoznavanje sa velikim
stvaraocima i delima
• Upoznavanje sa pozorišnim
savremenim dešavanjem
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula Uvod u kinematografiju
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 6
časova
• Upoznavanje sa
počecima filma
• Upoznavanje sa
kinematografijom
• Upoznavanje sa
filmskim rodovima
• Upoznavanje sa
filmskim vrstama
• Upoznavanje sa
filmskim izražajnim
sredstvima
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
• Počeci filma
nastave:
• Definicija
• teorijska nastava sa celim
• opisuje početke filma kinematografije
odeljenjem kroz predavanja, diskusiju,
• Definicija rodovi i vrste
• definiše
video prezentacije
• Filmska oprema
kinematografiju
• navodi filmske rodove i nekada i sada
Mesto realizacije nastave
• Uticaj i razvoj
vrste
• učionica
tehnologije u filmskoj
• navodi filmska
• specijalizovana učionica koja
umetnosti
izražajna sredstva
omogućuje rad u grupama
• Filmska izražajna
• posebni kulturni objekti primerene
sredstva
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Predfilmsko razdoblje i počeci filmske umetnosti
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 8
časova
• opisuje nastanak prvih
filmskih ostvarenja
• Upoznavanje sa
• definiše kronofotografiju
predfilmskim razdobljem
• opisuje početke filmske
• Upoznavanje sa filmom
umetnosti
pre filma
• navodi značaj i ulogu
• Upoznavanje sa
braće Limijer
kronofotografijom
• opisuje nastanak igranog
• Upoznavanje sa radom
filma i dokumentarnog filma
braće Limijer
• navodi najznačajnija dela
• Upoznavanje sa počecima
početaka filmske umetnosti
dokumentarnog i igranog
u Srbiji
filma
• navodi početke filmske
• Upoznavanje sa filmom i
umetnosti u Srbiji
kinotekom u Srbiji
• opisuje značaj kinoteke u
Srbiji
• Predfilmsko
razdoblje
• Film pre filma
• Kronofotografija
• Nastanak jedne
umetnost
• Braća Limijer
• Počeci
dokumentarnog i
igranog filma
• Prva filmska
projekcija u Srbiji
• Film u Srbiji
• Kinoteka u Srbiji
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu provera znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Film kao sredstvo saopštavanja
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa filmom i
politikom
• Upoznavanje sa filmom i
tehnikom
• Upoznavanje sa filmom i
umetnošću
• Upoznavanje sa filmom i
zabavom
• Upoznavanje sa odnosom
film i stvarnost
• Upoznavanje sa
dokumentarnim filmom
• Upoznavanje sa filmom i
pričom
• Upoznavanje sa igranim
filmom
• Upoznavanje sa filmskim
pripovedanjem
• Upoznavanje sa vrstama
igranog filma
• Upoznavanje sa
žanrovima, temama i pričom
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• opiše odnos filma i
politika
• opiše odnos film i
tehnika
• Film i politika
• opiše odnos film i
umetnost
• opiše odnos film i
• Film i tehnika
zabava i druge
• Film i umetnost
umetnosti
• Film i zabava i druge
• opiše odnos film i
umetnosti
stvarnost,
• Film i stvarnost
• definiše dokumentarni • Dokumentarni film
film
• Film i priča
• definiše odnos film i
• Igrani film filmsko
priča
pripovedanje
• definiše i objašnjava
• Vrste igranog filma
igrani film filmsko
• Žanrovi, teme i priče
pripovedanje
• Oživljavanje neživog
• navodi vrste igranog
filma
• navede žanrove, teme i
priče
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 10
časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
• Upoznavanje sa
pojmovima oživljavanja
neživog
• Upoznavanje sa svim
aspektima filma
• Upoznavanje sa
tendencijama u filmskoj
umetnosti i industriji
• Objašnjavanje primene
računara u na filmu
Razred: četvrti
Naziv modula: Delovi filma
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• definiše i opisuje,
pojmove: kadar,
scena, sekvenca
• Upoznavanje učenika sa
• definiše pojam
sastavnim delovima filma
• Upoznavanje sa kadrom, scenom, objektiv, okvir,
poznaje kompoziciju
sekvencom
kadra
• Upoznavanje sa objektivom,
• definiše filmski plan i
okvirom, kompozicijom kadra
• Upoznavanje sa filmskim planom ugao snimanja
• Upoznavanje sa uglom snimanja • navodi pokrete
kamere
• Ovladavanje pokretom kamere
• definiše boju,
• Upoznavanje sa osnovnim
karakteristikama boje, osvetljenja, osvetljenje, zvuk
• definiše prostor i
zvuka, prostora, vremena kod
vreme
montaže
• opiše postupke
montaže
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
6 časova
• Kadar, scena,
sekvenca
• Objektiv, okvir,
kompozicija kadra
• Filmski plan
• Ugao snimanja
• Pokret kamere
• Boja
• Osvetljenje
• Zvuk
• Prostor i vreme
• Montaža
• Gluma
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Filmska razdoblja i stilovi
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa
različitim razdobljima u
razvoju filma
• Upoznavanje učenika
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše početke
kinematografije u Srbiji
• razlikuje žanrove u
evropskom filmu
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Počeci kinematografije u
Srbiji
• Žanrovi u evropskom
filmu
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
sa
• Različitim stilovima
• Kratak pregled svetske
kinematografije (Indija i
Japan)
• Razumevanje odnosa
između tradicije i novog
• Upoznavanje sa
budućnošću filma
• Američki žanrovski film
• razlikuje američki
• Autorska kinematografija
žanrovski film
• Francuski poetski
• definiše autorsku
realizam
kinematografiju
• definiše francuski poetski • Britanska dokumentarna
škola
realizam
• Američka filmska
• definiše britansku
umetnost-karakteristike
dokumentarna škola
• definiše američku filmsku stila i razdoblje
• Srpska filmska umetnost
umetnost-karakteristike
- stil i razdoblje
stila i razdoblje
• Pojava serija porodičnog
• definiše srpsku filmsku
filma
umetnost-stil i razdoblje
• definiše i prepozna pojavu • Crni film
• Kratak pregled svetske
serija porodičnog filma
kinematografije (Indija i
• definiše i prepozna crni
Japan)
film
• Između tradicije i novog
• nabroji kratak pregled
• Budućnost filma između
svetske kinematografije
tehnike i umetnosti
(Indija i Japan)
• definiše budućnost filma
između tehnike i umetnosti
10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Filmske teme
Trajanje modula: 10 časova
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
• definiše osnovne
• Osnovne karakteristike upoznati sa ciljem i ishodima,
karakteristike zvučnog
planom i načinom ocenjivanja
zvučnog filma
filma
•
• Film i televizija - sličnosti okvirni broj časova za
• definiše sličnost i razlike
i razlike između TV-filma i realizaciju 10 časova
između filma i televizije
serija
• Upoznavanje sa osnovnim
• definiše TV-film i seriju
Oblici nastave
• Dominantna i
karakteristikama zvučnog filma
• opisuje dominantnu i
Modul se realizuje kroz
avangardna
• Upoznavanje sa filmom i
avangardnu
sledeće oblike nastave:
kinematografija
televizijom kroz njihove
kinematografiju
• teorijska nastava sa celim
• Filmske zvezde, kultni
sličnosti i razlike
• opisuje filmske zvezde
odeljenjem kroz predavanja,
film
• Upoznavanje sa autorskom
• opisuje kultni film
• Autorska kinematografija diskusiju, video prezentacije
kinematografijom
• opisuje autorsku
kod nas i u svetu,
• Upoznavanje sa filmskim
kinematografiju kod nas i
žanrovska kinematografija Mesto realizacije nastave
tehnikama, trikom, nuždom i
u svetu
• Filmska tehnika, trik,
ustupkom
• učionica
• opisuje žanrovsku
nužda i ustupak
• Razumevanje relacija budžet
• specijalizovana učionica
kinematografiju
• Budžet i film
i film
koja omogućuje rad u
• definiše filmsku tehniku,
• Životni ciklus filma
• Poznavanje životnog ciklusa
grupama
trik, nuždu i ustupak
• Kritika
filma
• posebni kulturni objekti
• opisuje odnos budžet i
• Fenomen filma i
• Upoznavanje sa fenomenom
primerene namene
film
televizijskog filma, serija i
filma i televizijskog filma,
• opisuje životni ciklus
ostalih sadržaja (spot,
serijama i ostalim sadržajima
Ocenjivanje
filma
reklama)
(spot, reklama)..
Vrednovanje ostvarenosti
• definiše kritiku
• Srpska ostvarenja
ishoda vršiti kroz:
• opisuje fenomen filma i
autorskog filma
• test znanja po završetku
televizijskog filma, serija, i
• Naši najznačajniji filmski modula
ostalih sadržaja (spot,
i televizijski stvaraoci
• usmenu proveru znanja
reklama)
• ocenjivanje učeničkih
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Televizijski sadržaji
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• definiše televiziju i
televizijski sadržaj
• definiše naučnoobrazovni program
• definiše školski
• Upoznavanje sa
program
pojmovima televizijskog
• definiše zabavni
sadržaja i svih oblika
program
programa
• definiše informativni
• Upoznavanje sa razvojem
program
tehnike i njenom ulogom u
• definiše kulturnorazvoju televizije
umetnički sadržaj
• Upoznavanje sa načinom
• definiše muzički
funkcionisanja TV
program
programa i TV šeme
• definiše kratke forme:
• Upoznavanje sa
vremenska prognoza
organizacijom i
• definiše najavu
programskom politikom u
programa, spotove,
okviru TV kuća
reklame, džinglove i
ostale sadržaje
• opisuje način rada TV
kuće i njen profil
gledalaca-auditorijum
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Televizija i televizijski
sadržaji
• na početku modula učenike
• Naučno-obrazovni
upoznati
sa ciljem i ishodima,
program
planom
i
načinom
ocenjivanja
• Školski program
•
okvirni
broj
časova
za realizaciju
• Zabavni program
6 časova
• Informativni program
• Muzički program
Oblici nastave
• Kulturno-umetnički
Modul se realizuje kroz sledeće
sadržaji
• Kratke forme: vremenska oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
prognoza
odeljenjem kroz predavanja,
• Najava programa,
spotovi, reklame, džinglovi diskusiju, video prezentacije
i ostali sadržaji
• Pristup od subjektivnog Mesto realizacije nastave
do anonimnog
• učionica
• Cenzura
• specijalizovana učionica koja
• Fenomen razumevanja i omogućuje rad u grupama
poistovećivanja
• posebni kulturni objekti
• Uloga tehnike od početka primerene namene
do digitalizacije
• Razlozi zbog kojih su
Ocenjivanje
filmovi i televizija skupi
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
• Funkcionisanje TV
vršiti kroz:
programa
• test znanja po završetku modula
• TV šema
• usmenu proveru znanja
• Organizacija u okviru TV • ocenjivanje učeničkih radova
kuće
• Stil i programska politika
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Vidosava Glović "Istorija umetnosti", 6. izdanje, 2007, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Džonson, H. V, "Istorija Umetnosti", Prosveta, Beograd, 1996.
- Marija Karla Preta i Alfonso de Đorđis, " Istorija umetnosti", MK Panonija i Prometej, Novi Sad
- V. Galović, B. Karadžić, "Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole", 9. izdanje, 1998.
- V. Galović, B. Gostović, "Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole", 12. izdanje, 2005, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Vasiljević. M, "Dizajn-savremeni pogledi", Novi dani, Beograd, 1999.
- Vasiljević. M, "Dizaj", Gora Press, Beograd, 1996.
- Asimov M, "Introduction to Design", Prentice Hall, Englewood, 1992.
- Fruht M, "Industrijski dizajn", Privredni pregled, Beograd, 1976.
- Keler G, "Dizajn", Informator, Zagreb, 1975.
- Misailović Milenko, "Dramaturgija kostimografije", Sterijino pozorje i Dnevnik, Novi Sad, 1996.
- Misailović Milenko, "Dramaturgija scenografije"
- Ronald Harvud, "Istorija pozorišta", Klio, Beograd
- Nil Grant, "Istorija pozorišta", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.
- Molinari Čezere, "Istorija pozorišta", Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
- Urlih Gregor, Eno Patalas, "Istorija filmske umetnosti 1, 2, 3", Institut za film, Beograd, 1977.
- Selenić Slobodan, "Dramski pravci XX veka", FDU-Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2002.
- Zoran Popović, "Osnovi televizijske produkcije", FDU, Beograd, 2003.
- Grupa autora "Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1, 2", Univerzitet umetnosti FDU, 1992.
- Bertold Breht, "Dijalektika u teatru", Nolit, Beograd, 1966.
- "Nova filmska Evropa", Klio, Beograd, 1999.
- Dejvid Mek Kvin, "Televizija - medijski priručnik", Klio, Beograd, 2000.
- Nebojša Pajkić, "Holivudski rukopis", Prometej, Novi Sad, 2005.
- Dejvid A. Kuk, "Istorija filma 1, 2, 3", Klio, Beograd, 2005-07.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Crtanje i slikanje
- Fotografija
- Modelovanje odevnih predmeta
- Teorija forme
- Kostimografija
- Filozofija i estetika
TEORIJA FORME
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
NASTAVA
Teorijska nastava
Vežbe
Praktična nastava
Nastava u bloku
I
33
66
120
II
33
66
60
III
33
99
30
IV
28
84
60
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
RAZRED
PRAKSA
UKUPNO
219
159
162
172
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje teorijsko-stručnih znanja i veština iz teorije forme
- Razvijanje osećaja i sposobnosti učenika da shvate prostor i komponovanje
- Upoznavanje strukture likovne kompozicije, elemenata kompozicije i principa njihove organizacije
- Upoznavanje teorije forme kroz njen razvoj i istoriju
- Osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuje u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz
oblasti stručnih predmeta
- Razumevanje aksiologije teorije forme, kriterijum vrednovanja dela
- Razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj
- Sticanje osnovnih teorijsko-stručnih znanja i veština iz crtanja i slikanja
- Osposobljavanje učenika da objasni pojam, vrste i značaj crteža kao sredstva likovnog izražavanja
- Osposobljavanje učenika da navede svojstva i ulogu linije u likovnom izražavanju
- Osposobljavanje učenika da prepozna i uporedi linije u prirodi
- Osposobljavanje učenika za slobodoručnu izradu dvodimenzionih skica i crteža
- Produbljivanje znanja učenika u primeni crtačkih i slikarskih alata, materijala i tehnika
- Osposobljavanje učenika za slobodoručnu izradu dvodimenzionih skica i crteža prema reprodukciji i zadatom
modelu
- Upoznavanje učenika sa psihološkim i izražajnim mogućnostima boje
- Osposobljavanje učenika za klasifikovanje, harmonizaciju i primenu boje
- Razvijanje kriterijuma za kritično vrednovanje sopstvenog i tuđeg rada
- Osposobljavanje učenika za pronalaženje informacija iz stručne literature i Interneta
- Razvijanje samostalnosti, kreativnosti i motivacije u radu
- Razvijanje vizuelnog opažanja i vizuelnog pamćenja učenika
- Osposobljavanje učenika za primenu perspektive u izradi crteža slobodnom rukom
- Razvijanje navika kod učenika da prate manifestacije, izložbe, modne revije, stručnu literaturu, publikacije i dr.
- Upoznavanje učenika sa psihološkim i izražajnim mogućnostima boje, asocijativnost boja i simbolika boja
- Razvijanje osećaja i sposobnosti da shvate i upoznaju prostor, perspektivu i organizaciju i međusobne odnose
- Upoznavanje i usvajanje proporcije kao likovnog elementa
- Upoznavanje učenika sa modnom figurom, muškom, ženskom i dečijom figurom (u kontrapostu i pokretu)
- Osposobljavanje učenika za usvajanje osnovne razmere ljudskog tela: muškog, ženskog, dečijeg, kao i način
odmeravanja veličina delova ljudskog tela
- Upoznavanje učenika sa tipovima ljudske figure
- Osposobljavanje učenika za posmatranje i prepoznavanje estetskih nesavršenosti ljudske figure
- Osposobljavanje učenika za likovno predstavljanje različitih modnih postojećih predmeta
- Osposobljavanje učenika za modno crtanje i slikanje u okviru klasičnih likovnih tehnika
- Osposobljavanje učenika za primenu slikarske terminologije
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: prvi
NAZIV MODULA
Teorija forme 1. deo
Teorija forme 2. deo
Nastava u bloku
Trajanje modula
(časovi)
45
54
120
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Crtanje-linija
Principi komponovanja
Oblik i proporcija
Svetlost i senka
Perspektiva
Slikarski materijali
Crtanje portreta, šake, stopala
Nastava u bloku
Trajanje modula
(časovi)
15
15
15
15
10
10
19
60
Razred: treći
NAZIV MODULA
Slikanje-boja
Kolaž
Rad po inspiraciji
Uvod u modno crtanje i slikanje- pribor i sredstva
Proporcije figure oba pola
Modna figura
Nastava u bloku
Trajanje modula
(časovi)
60
16
12
4
20
20
30
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Modna figura u pokretu
Trajanje modula
(časovi)
20
Boja i kompozicija, odnos figure i prostora
Rad po temi i atmosferi
Modna figura, deformacije
Modna figura - kroki crtež
Materijal u okviru modnog crteža
Modna ilustracija
Nastava u bloku
10
12
12
10
24
24
60
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Teorija forme 1. deo
Trajanje modula: 45 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Pojam, razvoj i
značaj teorije forme
• Motivi teorije forme
• Opažanje oblika
• Svetlost i opažanje
oblika
• Elementi kompozicije
• Rad na terenu istraživanje
• objasni značaj motivacionih
• Elementi teorije
faktora u teoriji forme
forme
• definiše pojmove teorije
• Razumevanje i pojam
• Stilovi teorije forme
forme i dizajna
teorije forme
• Tehnike i kriterijumi
• navede adekvatne primere
• Prepoznavanje primene
• Svetlost i opažanje
teorije forme iz lokalnog
teorije forme u praksi
oblika
• Razvijanje smisla za timski okruženja
• Prostor i
• prepozna iz mnoštva ideja
rad
komponovanje,
• Upoznavanje učenika sa onu koja je primenljiva i realna
kompozicija
u skladu sa sadržajem koji se
elementima teorije forme
• Linija kao činilac
• Razvijanje sposobnosti za obrađuje
forme
• objasni značaj teorije forme u
uočavanje, formulisanje i
• Oblik prirodan, iluzija
savremenom društvu
procenu zadataka teorije
oblika, realni oblik i
• primeni stečena znanja da
forme
tekstura
razlikuju estetski prihvatljivo
• Boja, ton, valer,
od estetski neprihvatljivog
zasićenost, mešanje,
kontrast
• Toplo-hladno,
harmonija, značenje
• Ritam, pokret,
ravnoteža, simetrija
• Forma i sadržaj
• Čovek i prostor,
virtuelno
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 45 časova praktične
nastave vežbe
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika koje su
organizovane u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: prvi
Naziv modula: Teorija forme 2. deo
Trajanje modula: 54 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• Razvijanje sposobnosti i
sklonosti za likovno i estetsko
rešavanje zadataka iz stručnih
predmeta
• Sticanje teorijskih znanja o
likovnim zakonitostima
• Razvijanje sposobnosti za
opažanje i doživljavanje likovnih
dela i praktično osposobljavanje
za reprodukovanje crteža
SADRŽAJI MODULA
• Svetlost i opažanje
oblika
• Opažanje razlika u
vidnom polju
• Kvalitet vizuelnih
osećanja
• Kontrast kao uslov
opažanja oblika
• Prisustvo i dejstvo
svetlosti
• Kao uslova za vizuelni
osećaj
• Pojam kompozicije kao
• razlikuje osnovne
celine u prostoru
pojmove iz teorije
• Ravan kao prostor
forme
komponovanja
• opiše uticaje na
• Dvodimenzionalni i
razvoj teorije forme
• opiše osnovne stilske trodimenzionalni prostor
• Oblikovanje masa ili
karakteristike teorije
volumena u prostoru
forme
• navodi kompozicione • Elementi kompozicije i
i dekorativne elemente principi komponovanja
• Analiza kompozicionih
teorije forme
elemenata
• koristi stručnu
terminologiju i diskutuje • Linija
• Oblik
na zadatu temu
• koristi stečena znanja • Priroda i njeni oblici
da razlikuju estetsko od • Iluzija oblika i stvaran
oblik
kiča
• objasni šta je teorija • Karakter i vrsta oblika:
dvodimenzionalni i
forme kroz praktičan
rad i razne mogućnosti trodimenzionalni oblici
• Nepravilni i složeni oblici
iste
• Stilizovani obliciornamenti
• Veličina
• Odnosi veličina u
prostoru
• Proporcija i određivanje
srazmere u prostoruupoređivanje veličina
• Zlatni presek i zlatni rez
• Proporcije ljudskog tela
• Tekstura
• Valer i boja
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 54 časa (15 časova
teorijske nastave i 39 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika koje su
organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: prvi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 120 časova
ISHODI
PREPORUČENI
CILJEVI MODULA Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA
će biti u stanju da:
• Uvežbavanje
• navodi kompozicione i
• Linija
usvojenih veština dekorativne elemente teorije • Oblik
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima
forme
• koristi stručnu
terminologiju i diskutuje na
zadatu temu
• izvodi praktične radove
• Oblikovanje masa i
volumena u prostoru
• Elementi kompozicije i
principi komponovanja
• Kontrast
• Svetlost
• Veličina
• Pojava kompozicije kao
celine u prostoru
• Dvodimenzioni i
trodimenzioni oblici
• Stilizovani obliciornamenti
• Tekstura
• Valer
• Boja
• Proporcija ljudskog tela
• okvirni broj časova za realizaciju 120
časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od 10
učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje usvojenih praktičnih veština
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Crtanje - linija
Trajanje modula: 15 časova
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
UPUTSTVO ZA
MODULA
učenik će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• definiše funkciju i značaj
• okvirni broj časova za
• Osposobljavanje za
crteža u likovnom
realizaciju 15 časova (5
primenu izražajnih
izražavanju
časova teorijske nastave i
mogućnosti linije u izradi
• navodi svojstva i
10 časova vežbi)
• Svojstva linije: karakter,
crteža slobodnom rukom
funkciju linije u crtežu,
vrste, smer (vertikalni,
ugljenom
• navodi vrste linija u
horizontalni, dijagonalni) i
• Uvežbavanje korišćenja
Oblici nastave
prirodi, modnim i odevnim
značenje (konturne, teksturne, Modul se realizuje kroz
klasičnih likovnih tehnika
predmetima
strukturne)
crtanja
sledeće oblike nastave:
• izvede skicu prema
• Crtanje apstraktne
• Upoznavanje sa načinima
• teorijska nastava sa celim
zadatom problemu
kompozicije sačinjene od linija odeljenjem, kroz
rada sa materijalima
• izvede
različitog karaktera
• Osposobljavanje za
predavanja, diskusiju, video
dvodimenzionalno i
• Crtanje detalja
samostalno likovno
prezentacije
trodimenzionalno• Crtanje ugljenom upotrebnih • praktične vežbe sa
izražavanje i razvijanje
plastično rešenje
predmeta
individualnih sposobnosti
grupama od 10 učenika
problema;
svakog učenika
koje su organizovane u
• skicira i nacrta
• Upoznavanje sa pomoćnim
obliku dvočasa
slobodoručno vrednost
sredstvima
oblika i površina
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
CILJEVI MODULA
grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Principi komponovanja
Trajanje modula: 15 časova
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje sa
vrstama kompozicija
• Upoznavanje sa
različitim formatima
podloge na kojoj se
radi
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• koristi pomoćna sredstva pri
radu
• crta i skicira uspešno
proporciju na različitim
formatima podloge
• koristi različite likovne
tehnike pri radu
• koristi likovne elemente,
stečena znanja i veštine pri
realizaciji zadatka vezanog za
liniju
• koristi pri realizaciji zadatka
likovne elemente pravca,
smera i položaja u prostoru
• koristi pri realizaciji zadatka
likovne elemente površine
• koristi likovne elemente
oblika i veličine pri
komponovanju
• proceni estetsku elemenata
svog i tuđeg rada
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Spolja i unutra
• Format papira
• Kompozicija delova u
celini
• Odnos sklada u celini i
formata na kome sa
sadržaj nalazi
• Odnos elemenata u
okviru celine
• Minimum dva i više
elemenata u okviru
kompozicijskog rešenja
• Format papira i
komponovanje elemenata
• Pomoćna sredstva za
crtanje i njihova primena
• Pomoćne linije
• Crtanje mrtve prirode
• Procena i kritički osvrt na
sopstveni i tuđi rad
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
je 15 časova (5 časova teorijske
nastave i 10 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
10 učenika koje su organizovane
u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Oblik i proporcija
Trajanje modula: 15 časova
ISHODI
Po završetku razreda PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
da:
• Upoznavanje sa
• razlikuje odnose
• Proporcije (odnos veličina
• na početku modula učenike
proporcijama-razmerama veličina u okviru
unutar kompozicije, odnos
upoznati sa ciljem i ishodima
elemenata kompozicije
• Upoznavanje sa
oblikom i karakterom
elemenata kompozicije
kompoziciji
• rešava likovnim
sredstvima prostor pri
realizaciji zadatka
• procenjuje estetiku
likovnih elemenata u
okviru svog i tuđeg
rada-rešenja
veličina u okviru zadatka)
• Oblik
• Crtanje mrtve prirode
• okvirni broj časova za realizaciju
15 časova (5 časova teorijske
nastave i 10 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava, obavezna je
video prezentacija i demonstracija
kroz radionički rad učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Svetlost i senka
Trajanje modula: 15 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika da
prilikom crtanja oblika koristeći se
crtačkim veštinama i crtaćim
priborom kao što su ugljen i grafit
realizuje zadatak
• Upoznavanje sa harmoničnim i
kontrastnim rešavanjem sa ili bez
gradacije
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• prikaže
trodimenzionalnu formu
tehnikom senčenja
• rešava plastično ostalim
likovnim tehnikama
• primenjuje različite
formate podloge pri radu
• koristi kontrast,
gradaciju kao način
slaganja elemenata u
likovnom delu
• koristi pomoćna
sredstva pri radu
• procenjuje i poredi svoj i
tuđi rad
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 15 časova (5
časova teorijske nastave i 10
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
• Centralno i
paralelno osvetljenje sledeće oblike nastave:
• Kontrast, gradacija • teorijska nastava sa celim
• Poređenje, slično, odeljenjem, kroz predavanja,
jednako, nejednako diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa
• Vlastita i bačena
grupama od 10 učenika koje
senka
• Tehnike senčenja su organizovane u obliku
dvočasa
• Crtanje složenijih
kompozicija sa
draperijama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• ocenjivanje radova
Razred: drugi
Naziv modula: Perspektiva
Trajanje modula 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• procenjuje prostornu
udaljenost oblika i
objekata u okruženju
• skicira i crta iluziju
dubine na
dvodimenzionalnoj
površini
• objasni i prikaže koncept
• Osposobljavanje učenika
prostora i međuprostora
za prikazivanje prostorne
• skicira složene
dubine
prostorne strukture
• Osposobljavanje učenika
• nacrta horizontalu i
za slobodoručno crtanje
vertikalu u kompoziciji
kompozicije u frontalnoj
• identifikuje različite
perspektivi
perspektive u likovnim
kompozicijama
• crta proste geometrijske
oblike u perspektivi
• slobodnom rukom
izrađuje skice, crteže sa
ili bez pomoćnih
sredstava
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Vidno polje, ugao gledanja,
horizont i skraćenje zbog
udaljenja
• Paralelna perspektiva
• Perspektiva sa tačkom, pravom
nedogleda
• Opažanje dubine (preklapanje
objekata, relativna veličina, visina
i jasnoća, linearna perspektiva,
svetlost i senke, boja, gradijent
teksture)
• Volumen, prostor i međuprostor
• Crtanje složenijih kompozicija
sa draperijom
• Eksterijer, enterijer i njihova
međusobna povezanost
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova (2
časa teorijske nastave i 8
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Slikarski materijali
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika
za poznavanjem i
upotrebom različitih
materijala za crtanje
• Osposobljava učenika da
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
• Olovke (izrada skice istog
predmeta različitim olovkama) učenike upoznati sa ciljem
i ishodima
• Analiza urađenih skica
• okvirni broj časova za
različitim olovkama
realizaciju 10 časova (4
• Crtaći papir (fini, grubi,
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
MODULA
će biti u stanju da:
• navede materijale koji se
mogu koristiti za crtanje i
opiše njihove osobine
• identifikuje skice i crteže
urađene različitim
materijalima
ovladaju osnovnim
• prepozna nedostatke svog
likovnim tehnikama i
veština crtanja u okviru njih crteža
• Podsticanje učenika na • crta ugljem i gumicom,
kredom, tušem i
razvijanje individualnosti
flomasterima, grafitom,
kolažem, kombinovanom
tehnikom
• skicira, crta i slika na
različitim formatima podloge
sa pomoćnim sredstvima
• primenjuje različite likovne
tehnike i traga za sopstvenim
izrazom
• procenjuje i kritički razvija
sopstveni stav pri čemu se
oslanja na sopstveni i tuđi
rad
• primenjuje različite likovne
tehnike i koristi raznovrsne
materijale pri predstavljanju
različite teksture kao likovni
element
srednji papir)
• Rad sa gumicom (raznim
gumicama za radiranje
prelaziti preko crteža
urađenim olovkom kako bi se
dobili svetliji potezi)
• Olovka
• Kreda
• Tuš
• Flomaster
• Akvarel
• Tempera
časa teorijske nastave i 6
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Crtanje portreta, šake i stopala
Trajanje modula: 19 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika za
crtanje ljudske glave i šake i
stopala
• Upućivanje učenika sa
likovnim elementima i
principima
• Detaljnije upoznavanje
učenika sa proporcijama tela
muške i ženske figure
• Crtanje po reprodukciji
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• navede proporcije
glave
• nacrta portret
• nacrta profil portreta
• nacrta muški, ženski i
portret deteta
• nacrta šaku
• nacrta stopalo
• crta po reprodukciji
• prepozna proporcije u
okviru određenih delova
tela
• proceni proporciju
određenih delova tela
• koristi veličinu podloge
na kojoj izvodi rad po
sopstvenom izboru
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Portret - anfas
• Portret - profil
• Autoportret
• Crtanje po
reprodukciji
• Karakteristike lica,
oči, nos, usne, uši
• Crtež muške,
ženske i glave deteta
• Crtež šake
• Crtež stopala
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
19 časova (8 časova teorijske
nastave i 11 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
10 učenika koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI
MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
• Linija i svojstva linije: karakter, vrste,
smer, značenje
• Kompozicije, linija, ritam i pokret
• primenjuje proporcije
• Forme apstraktne kompozicije sačinjene
ljudskog tela u radu
od geometrijskih tela i crtanje upotrebnih
• primenjuje ugljen, kredu,
predmeta
olovku, tuš, flomastere i
• Principi komponovanja: ritam (odnosi
temperu, akvarel boje
elemenata u kompoziciji i vrste ritma • Uvežbavanje
• reprodukuje
gradacija, repeticija), smer, kontrast,
usvojenih
dvodimenzionalno i
ravnoteža (simetrična, asimetrična i
veština
trodimenzionalnooptička), harmonija dominantna, jedinstvo
plastično rešenje;
• Proporcije (odnos veličina unutar
• linijom rešava vrednost
kompozicije)
oblika i površinu u delu
• Svetlo i senka unutar kompozicije
• izradi crtež
• Crtanje kompozicija sa perspektivom
služeći se slikarskim tehnikama i koristeći
raznovrsne materijale
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 60 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje usvojenih
praktičnih veština
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Slikanje - boja
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika za
izražavanjem pomoću boja
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku
SADRŽAJI
razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• definiše pojam
• Spektar boja
boja
• Nijansa, valer i
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• Upoznavanje učenika sa slikarskim
tehnikama
• Upoznavanje učenika sa svojstvima
boje hromatske i ahromatske, valer, ton,
mešanje boja kontrast boje,
komplementarni odnos boja
• Upoznavanje učenika sa značenjem i
simbolikom boja
• navede osnovne intenzitet
• Izražajnost boja
i izvedene boje
• odredi i navede • Kompozicija boja
tople i hladne boje
• izradi valerska
rešenja
• uoči i izrazi uticaj
boje i obojenih
površina
• objasni uticaj i
simboliku boja
• izradi crtež
olovkama u boji
• izradi crtež
temperama
• izradi crtež
akvarel tehnikom
• okvirni broj časova za
realizaciju 60 časova (10 časova
teorijske nastave i 50 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
10 učenik koje su organizovane
u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Kolaž
Trajanje modula: 16 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 16
časova (2 časa teorijske nastave i 14
časova vežbi)
• Osposobljavanje učenika za
izradu kolaža
• Osposobljavanje učenika za
mogućnosti kombinovanje
kolaža
• navede definiciju
pojma kolaž
• objasni mogućnosti
komponovanja kolaža
• izradi kolaž
• Kolaž
• Tehnike izrade
kolaža
• Mogućnosti
kombinovanja kolaža
• Izrada kolaža
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od 10
učenika koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Rad po inspiraciji
Trajanje modula: 12 časova
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 12
časova (4 časa teorijske nastave i 8
časova vežbi)
• Osposobljavanje učenika za
izradu skica, crteža i slika po
inspiraciji
• Osposobljavanje učenika u
izboru tema
• objasni pojam
inspiracije
• definiše termin
pejzaž
• skicira, nacrta
pejzaž
• skicira, nacrta
životinje, biljke
• izvede skice, crteže
ili slike lutka
• izvede kostimske
skice
• izvede crteže, skice i
slike po sopstvenoj
inspiraciji
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
• Slobodna tema
diskusiju, video prezentacije
• Lutke
• praktične vežbe sa grupama od 10
• Kostim
učenika koje su organizovane u
• Biljni i životinjski svet
obliku dvočasa
• Rad po sopstvenoj
inspiraciji učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Uvod u modno crtanje i slikanje - pribor i sredstva
Trajanje modula: 4 časa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
• Osposobljavanje učenika • objasni pojam valer
upoznati sa ciljem i ishodima,
za primenu različitih crtačkih • izradi valerska rešenja
planom i načinom ocenjivanja
• izrađuje crteže grafitom
i slikarskih sredstava i
• Upotreba različitog crtaćeg i • okvirni broj časova za
i grafitnom olovkom
pribora
slikarskog pribora i sredstava realizaciju 4 časa
• Osposobljavanje učenika • prepozna akvarel
• Upoznavanje sa realnom
za primenu grafitnih olovki i • izradi crtež akvarel
figurom i modnom figurom,
tehnikom
grafita pri crtanju
Oblici nastave
valerski odnos, grafit, crta • Osposobljavanje učenika • izrada crteža tušem
Modul se realizuje kroz
tuš i lavirani tuš
• izradi crtež laviranim
za primenu tuša
sledeće oblike nastave:
• Upotreba kolaža i
• Osposobljavanje učenika tušem
• teorijska nastava sa celim
međusobno kombinovanje
za primenu laviranog tuša • prepoznaje radove
odeljenjem, kroz predavanja,
različitih tehnika i pribora,
• Osposobljavanje učenika izrađene pastelom
diskusiju, video prezentacije
kolaž-tuš-olovka-akvarel
• prepoznaje i izrađuje
za primenu pastela
• Osposobljavanje učenika radove temperama
Mesto realizacije nastave
• izrađuje crteže
za primenu kolaža
• učionica
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika
za izradu valerskih rešenja
• Osposobljavanje učenika
za primenu akvarela
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
pastelom
• izrađuje kostimske
skice, crteže i slike
služeći se
kombinovanom tehnikom
• upotrebi kolaž pri izradi
kostimskih skica i crteža
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Proporcije figure oba pola
Trajanje modula: 20 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• navede i objasni
proporcije figure oba
pola i dečije
• navede i uoči razlike
između muške, ženske
i dečije figure
• nacrta mušku figuru
• nacrta žensku figuru
• Osposobljavanje za
• nacrta žensku figuru,
primenu proporcije pri
profil
izradi muške figure
• nacrta mušku figuru,
• Osposobljavanje za
profil
primenu proporcija pri
• nacrta dečiju figuru,
izradi ženske figure
profil
• Osposobljavanje za
• prepoznaje estetski
primenu proporcija pri
nesavršene figure oba
izradi dečije figure
pola
• Figura ženske, muške i
• nacrta figuru estetski
dečije anfas i profil
• Upoznavanje sa tipovima nesavršenih proporcija
mušku i žensku
ljudske figure
• predstavi crtežima
rešavanje problema
površinom i linijom
• prikaže razmere
ljudskog tela
• opiše tipove ljudske
figure
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
20 časa (8 časova teorijske
nastave i 12 časova vežbi)
• Proporcije ljudske figure
• Crtanje muške figure
grafitom
• Crtanje ženske figure
grafitom
• Crtanje dečije figure
grafitom
• Crtanje figure oba pola i
dečije tušem i laviranim
tušem
• Primena geometrijskih tela
pri rešavanju skladnih
harmoničnih odnosa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Modna figura
Trajanje modula: 20 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
CILJEVI MODULA
biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika • nacrta modnu figuru sa
za crtanje modne figure
osloncem na obe noge
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• Studija stojeće figure • na početku modula teme
i figure u kontrapostu- učenike upoznati sa ciljem i
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
muške i ženske
• Upoznavanje sa
terminom kontrapost i
njegova primena
• Upoznavanje sa svetlom i
senkom u okviru
kompozicije
• Upoznavanje sa
sezenom kao samostalnim
motivom i u sklopu
kompozicije
• nacrta mušku modnu figuru stojeći stav, oslonac na jednoj
nozi
• nacrta žensku modnu figurustojeći stav
• nacrta figuru sa osloncem na
jednoj nozi
• koristi različite likovne tehnike
• primenjuje različite likovne
tehnika u postizanju
harmoničnog odnosa u okviru
kompozicije koja se bavi svetlosenka odnosom
• prepoznaje i koristi različite
formate podloge na kome se
vežba izvodi
• diskutuje i procenjuje sopstveni
i tuđi rad
muška
• Studija stojeće figure
i figure u kontrapostu ženska
• Kolaž tehnika, grafit,
pastel i laviran tuš
• Flomaster i ugljen pri
izradi kroki crteža
• Diskusija o radovima
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 20 časova (8
časova teorijske nastave i 12
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• predviđen broj časova za realizaciju je
30 časova
• Usavršavanje
stečenih znanja do
nivoa veština
• nacrta ljudsku figuru oba
pola idealnih proporcija
• nacrta studiju glave - anfas,
profil, mušku, žensku i glavu
deteta; oči, nos, usta i uši i
šaku; stopalo
• nacrta autoportret
• nacrta promenu intenziteta
boje
• prepozna i de uticaj boje i
obojenih površina
• izradi crtež na temu
kompozicija boja; olovkama u
boji; temperama; akvarel
tehnikom
• izradi kolaž
• izradi skice, crteže i slike po
sopstvenoj inspiraciji
Oblici nastave
Modul se realizuju kroz sledeće oblike
nastave:
• nastava u bloku
• video prezentacija
• demonstracija kroz radionički rad
• Proporcija ljudske
učenika
figure
• poseta majskog salona
• Portret
• poseta nekog od muzeja u gradu ili
• Autoportret
okolini
• Studija delova tela
• poseta galerijskih prostora ili
• Kompozicija boja
multimedijalnih sadržaja tokom godine,
• Kolaž
objašnjenje funkcije i značaja slike i
• Rad po inspiraciji
crteža u likovnom izražavanju
Mesto realizacije nastave
• specijalizovana učionica i posebni
objekti primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• praćenje usvojenih praktičnih veština
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Modna figura u pokretu
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• nacrta mušku, žensku
modnu figuru u pokretu
• Osposobljavanje učenika za
• koristi kroki crtež
crtanje muške, ženske modne
• koristi se akvarel
figure u pokretu
tehnikom
• Osposobljavanje učenika za
• postavlja
određivanje proporcije usklađene
proporcionalne modne
modne figure u skladu sa ostalim
figure
likovnim elementima
• koristeći se
• Osposobljavanje učenika da se
raznovrsnim tehnikama i
služeći se likovnim sredstvima
materijalima izgrađuje
dočara volumen figure
volumen
• Razvijanje motorne sposobnosti
• analizira sopstvena
kod učenika
rešenja i procenjuje u
odnosu na tuđi rad
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 20 časova (8
časova teorijske nastave i 12
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• Crtanje i slikanje
muške, ženske modne • teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
figure u pokretu
diskusiju, video prezentacije
• Volumen-muška
figura
• Volumen - ženska
Mesto realizacije nastave
figura
• učionica,
• Analiza radova
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama,
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Boja i kompozicija, odnos figure i prostora
Trajanje modula: 10 časova
PREPORUČENO
PREPORUČENI
UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• Osposobljavanje učenika za • identifikuje boju i njen značaj • Boje - boja kao element • na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
• navede i uoči delovanje boja izražavanja, podela
poznavanje boja i njihove
ishodima
• Kompozicija
u odnosu na ljudsku figuru
upotrebe
• Odnos figura i prostora • okvirni broj časova za
• Osposobljavanje učenika za • navede i uoči odnos
realizaciju 10 časova
• Crtanje apstraktne
površine i linije
komponovanje i uočavanje
kompozicije sačinjene od
• primeni principe
odnosa figure i prostora,
komponovanja u izradi crteža geometrijskih tela floralni Oblici nastave
enterijera i eksterijera
• crta figuru u okviru prostora elementi
• Osposobljavanje za
Modul se realizuje kroz
stilizaciju motiva iz prirode i • primenjuje proporcionalna i • Crtanje upotrebnih
sledeće oblike nastave:
modnih predmeta i detalja • teorijska nastava sa celim
primena na odevne predmete stilski usaglašena likovna
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
rešenja pri izradi skica, crteža
i modnih slika
• koristi različita crtačka i
slikarska sredstva pri izradi
kompozicije
• primenjuje različite složene
odevne predmete, dodatke i
elemente stila u okviru likovne
predstave, idejnog rešenja
• crta više figura u okviru
kompozicije
• skicira i crta liniju kroja na
idejnom rešenju
• procenjuje realizaciju
idejnog rešenja
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Rad po temi i atmosferi
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika
za samostalan i kreativan
rad
• Produbljivanje stečenih
znanja i veština
• Osposobljavanje učenika
pri objedinjavanju likovnih
elemenata i principa u
procesu dizajniranja
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
UPUTSTVO ZA
MODULA
će biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 12 časa (8
časova teorijske nastave i 4
• definiše radni zadatak
časova vežbi)
• definiše kreativni proces
• Dečija odeća: boja,
• koristi stečena znanja i
kompozicija proporcija tela,
Oblici nastave
veštine pri izradi idejnog
ritam; dezen
Modul se realizuje kroz
rešenja kolekcije, odgovara
• Kupaći kostimi za oba pola:
sledeće oblike nastave:
kolokistički i idejno dosledno
akcenat, dominanta; boja,
• teorijska nastava sa celim
na zadatu temu
odnos delova tela, proporcija
odeljenjem, kroz
• primenjuje likovno
• Anatomija ljudskog tela
predavanja, diskusiju, video
jedinstvo na svim rešenjima
• Visoka moda: muzika,
prezentacije
u okviru kolekcije i
sloboda u izboru tema,
pojedinačno
inventivnost i kreativnost,
• koristi određenu površinu
Mesto realizacije nastave
proporcija, tehnika po izboru
podloge
• učionica
• Estetsko procenjivanje
• crta i slika idejno u skladu
• specijalizovana učionica
likovnih radova, proizvoda ili
sa trenutnom modom ili daje
koja omogućuje rad u
multimedijalnih sadržaja i
nova rešenja
grupama
opremanje radova
• primenjuje proporcije
• posebni kulturni objekti
• Diskusija o učeničkim
figure
primerene namene
radovima
• procenjuje sopstveni i tuđi
rad
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Modna figura, deformacije
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• primenjuje
proporcije modne
figure oba pola
• crta žensku modnu
figuru
• crta mušku modnu
figuru
• crta dečiju modnu
figuru
• Osposobljavanje učenika za crtanje
• crta modnu figuru u
modne figure muškog pola
kontrapostu
• Osposobljavanje učenika za crtanje
• primenjuje likovne
modne figure ženskog pola
tehnike
• Osposobljavanje učenika za crtanje
• prepoznaje različite
figure dece
tipove ljudske figure
• Osposobljavanje učenika da se
• prepoznaje
koristeći ostale slikarske tehnike likovno
estetske
izražava u pogledu figure oba pola i
nesavršenosti
dečije, ostalih likovnih elemenata i
• pravilno koristi
principa pri radu
likovnu terminologiju
• procenjuje
sopstveni i tuđi rad
• imenuje određene
odevne predmete i
delove predmeta
• definiše teme u
okviru kojih realizuje
radne zadatke
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 12 časova (2 časa
teorijske nastave i 10 časova
vežbi)
• Proporcije modne
figure
• Ženska modna
figura
• Dečija modna figura
• Figura oba pola,
kompozicija i
proporcija, anfas
• Figura oba pola,
kompozicija i
proporcija, profil
• Kontrapost figure
oba pola
• Kompozicija i
proporcija
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika koje su
organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Modna figura - kroki crtež
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
CILJEVI MODULA
će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika da • koristi kroki crtež u
zavisnosti od teme i zadatka
savlada kroki crtež modne
• prepoznaje najrazličitije
figure
• Osposobljavanje učenika za tehnike
• definiše brzo i efikasno
korišćenje kroki crteža u
temu zadatka
zavisnosti od zadatka
• Osposobljavanje učenika za • identifikuje detalj u okviru
kombinovanje kroki crteža i kompozicije pritom vodeći
računa o ritmu
ostalih likovnih tehnika
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Tehnike koje se
koriste za kroki crtež
• Kroki u tehnici
grafitne olovke
• Kroki u tehnici suvih i
masnih pastela
• Kroki u akvarel
tehnici
• Ostale tehnike
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova (4 časa
teorijske nastave i 6 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
(ugljen, olovke u boji,
• određuje proporciju,
markeri)
kompoziciju, likovnost i
sprovođenje jednog koncepta
kroz određenu celinu
• razvija motoričke
sposobnosti
• određuje smisao za ritam,
osećaj za celinu, kompoziciju,
brzo rešava volumen i
valerske odnose
• procenjuje i kritički se
osvrće na svoj i tuđi rad
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika koje su
organizovane u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Materijal u okviru modnog crteža
Trajanje modula: 24 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• prikazuje željenu
tkaninu na modnoj
figuri
• koristi tehnike
• Osposobljavanje učenika za pravilno
potrebne za
prikazivanje određenih tekstilnih
materijalizaciju
materijala na modnoj figuri
tekstilnih materijala
• Ovladavanje tehnikama potrebnim za
• primenjuje određenu
prikazivanje i materijalizaciju tekstilnih i
slikarsku i crtačku
drugih materijala u modnom crtežu
tehniku da bi prikazao
koža, krzno, metal, drvo, plastika i ostali
željenu tkaninu
tekstilni i drugi materijala
• prikazuje ponašanje
tkanine na figuri u
određenoj pozi i
pokretu
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Vrste materijala
• Materijalizacija krutih
tekstilnih i kožnih
materijala
• Materijalizacija
mekanih tekstilnih
materijala
• Materijalizacija
transparentnih
tekstilnih materijala
• Materijalizacija
sjajnih tekstilnih i
ostalih materijala
• Različite likovne
tehnike za
prikazivanje željenog
materijala
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 24 časa (8
časova teorijske nastave i
16 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Modna ilustracija
Trajanje modula: 24 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 24
čas (8 časova teorijske nastave i 16
časova vežbi)
• Pojam modne
ilustracije
• koristi različite tehnike
• Praktična primena
koje se primenjuju u
modne ilustracije
• Upoznavanje sa pojmom modnoj ilustraciji
• Istorija i istaknuti
• izražava se kreativno
modne ilustracije
modni ilustratori
• odgovara na zadatu
• Upoznavanje sa
• Likovne tehnike koje
temu modne ilustracije
praktičnom primenom
se koriste
• poznaje praktičnu
modne ilustracije
• Digitalna modna
• Opremanje modnih skica primenu modne ilustracije
ilustracija
• postavi, adekvatno
i crteža
• Različiti stilovi u
opremi i prezentuje svoje
modnoj ilustraciji
radove
• Opremanje modnih
skica, crteža i slika
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od 10
učenika koje su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 60 časova
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• prikaže proporcije
ljudskog tela
• koristi ugljen,
• Uvežbavanje
kredu, olovku, tuš,
usvojenih veština
flomastere i
temperu,
• izradi skicu
CILJEVI
MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
• Proporcije (odnos veličina unutar
kompozicije)
• Svetlo i senka unutar kompozicije
• Crtanje kompozicija sa perspektivom
služeći se slikarskim tehnikama i koristeći
raznovrsne materijale (odnos modne figure
i prostora)
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 60 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
• izradi crtež
• izradi sliku
• izradi modnu
skicu, crtež, sliku
• postavi, adekvatno
opremi i prezentuje
svoje radove
• Modna figura u pokretu
• Figura, deformacija i materijalizacija u
okviru modnog crteža
• Modna ilustracija
• Prezentacija modnih skica, crteža i slika
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
10 učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje usvojenih praktičnih
veština
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Mitrović M, Forma i oblikovanje, Viša ekonomska škola, Beograd, 1979.
- Vasić P, Uvod u Umetnosti, Dom kulture "Đuro Salaj", Stara Grčka, Estetski pristup arhitekturi, skulpturi i slikarstvu,
Beograd, 1973.
- Arhajm R, Art and visual perception a psihologu of the Creative eye (Umetnost i vizuelno opažanje), Umetnička
akademija, Beograd 1971.
- Kosta Bogdanović, Bojana Burić, "Teorija forme", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1999.
- Kosta Bogdanović, "Uvod u vizuelnu kulturu", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.
- Kosta Bogdanović, "Poetika vizuelnog", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.
- Brajan Bagnal, Mono&Manjana, Crtanje i slikanje, 1985.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Modelovanje odevnih predmeta
- Crtanje i slikanje
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Fotografija
- Istorija umetnosti
- Filozofija i estetika
- Topografska anatomija
STIL KAO KONCEPT LEPOG IZGLEDA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
III
IV
Teorijska nastava
66
66
28
Vežbe
99
198
168
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
30
30
90
PRAKSA
UKUPNO
195
294
286
2. CILJEVI PREDMETA
- Upoznavanje učenika sa pojmom i definicijom stila (styling-a)
- Upoznavanje učenika sa značajem i važnošću stila (styling-a), kao potrebom ljudi za izradom individualnog stila
(styling-a)
- Upoznavanje učenika sa različitim elementima stila (styling-a) - odevni predmeti, obuća, nakit, modni dodaci,
šminka, frizura
- Ovladavanje (tehnikama kombinovanja) različitih elemenata stila (styling-a) i njihovog kombinovanja s ciljem
uspešnog kreiranja individualnog stila (styling-a) za svaku osobu, sa akcentom na frizuru i šminku
- Osposobljavanje učenika za učestvovanje u realizaciji individualnog stila (styling-a) za različite populacione grupe,
za različite prilike, zadatke i potrebe
- Razvijanje i negovanje estetske kulture i dobrog ukusa u stvaranju stila (styling-a) kao kompletnog izgleda, sa
akcentom na frizuru i šminku
- Osposobljavanje učenika za poznavanje ljudske figure i sposobnost prepoznavanja nedostataka s ciljem korekcije
istih odećom, modnim detaljima, šminkom i frizurom
- Razvijanje kreativnosti i smisla za prihvatanjem novih nastojanja (kretanja) u oblasti stila (styling-a)
- Sticanje znanja o korektivnom šminkanju i maskama za pozorište, film i televiziju
- Shvatanje značaja likovnog oblikovanja i psihološkog opažanja za ostvarenje scenskog lika
- Upoznavanje učenika sa usklađivanjem lica glumca prema zahtevima dela
- Upoznavanje učenika sa uticajem osvetljenja, scenografije i kostima na šminku i frizuru
- Upoznavanje učenika sa osnovnim razlikama između pozorišne, televizijske i filmske šminke i maske, frizure
- Upoznavanje učenika sa osnovnim sredstvima i materijalima za izradu maske i šminke
- Upoznavanje učenika sa osnovnim zadacima i funkcijom frizure i vlasuljarstva
- Sticanje osnovnih znanja i ovladavanje tehnikom izvođenja higijensko-estetske nege kose i kosišta
- Sticanje osnovnih znanja o izradi različitih vrsta frizura
- Upoznavanje sa tehnologijom izrade vlasuljarskih predmeta
- Sticanje pravilnih radnih navika i formiranje odgovornosti kod učenika za kvalitet izvršavanja profesionalnih
zadataka
- Razvijanje i formiranje profesionalne kulture u ophođenju sa saradnicima i klijentima
- Negovanje i razvijanje estetske kulture i smisla za prihvatanje savremenih dostignuća
- Razvijanje kod učenika stručne radoznalosti i potrebe za stalnim obrazovanjem i samoobrazovanjem
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
NAZIV MODULA
Stil kao koncept lepog izgleda
Primena stila
Elementi stila (styling-a)
Scenska šminka, maska i frizura
Frizura i vlasuljarstvo
Savremene frizerske procedure i kozmetika kose
Korektivna šminka i preparati
Nastava u bloku
Trajanje modula
(časovi)
22
14
41
42
13
17
16
30
Razred: treći
NAZIV MODULA
Boja, dezen, tekstilni materijal sa svojim karakteristikama, forma i visoka moda
Uklapanje odevnih predmeta po srodnosti materijala
Funkcija odevanja, poslovna pravila u oblasti odevanja
Vizuelna korekcija upotrebom stila (styling-a)
Trajanje modula
(časovi)
32
60
86
60
Moda i modni trendovi, dnevna i visoka moda
Nastava u bloku
26
30
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Razlika između stiliste i modnog kreatora
Muzički pravci kao glavne odrednice rešavanja i kreiranja
Realizacija i kreacija stila (styling-a) za potrebe televizijske kuće
Stvaranje stila (styling-a) i izrada skica za potrebe modne industrije
Nastava u bloku
Trajanje modula
(časovi)
20
50
50
76
90
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Stil kao koncept lepog izgleda
Trajanje modula: 22 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• definiše pojam stila
(styling-a)
• razume i zna važnost
i značaj individualnog
stila (styling-a) u
• Osposobljavanje učenika za
modernom dobu
razumevanjem definicije značaja i
• identifikuje značaj
važnosti stila (styling-a)
svog zanimanja u
• Predstavljanje polja delovanja
modernom dobu
stiliste i njegove radne, kreativne
• definiše svoj poziv
zadatke u okviru rešavanja
• realizuje proces
određenog zadatka
merenja za potrebe
• Osposobljavanje učenika da
izrade odevnih
samostalno uzima mere tela u
predmeta
skladu sa potrebom određenog
• realizuje proces
odevnog predmeta i dodatka,
merenja za potrebe
konfekcijskog broja
izrade obuće, kapa,
• Upoznavanje učenika sa
rukavica i ostalih
osnovnim zadacima šminke,
dodataka
maske i frizure
• definiše osnovne
zadatke korektivne
šminke i frizure,
scenske šminke,
maske i frizure
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Stručni profil i
profesionalne aktivnosti
• Pojam i definicija stila
(styling-a)
• Značaj stila (styling-a) u
modernom dobu
• Konfekcijski brojevi
• Standardizacija
konfekcijskih brojeva kod
nas i u svetu
• Uzimanje mera za potrebe
izrade odeće i dodataka
• Mere za potrebe obuće
• Upoznavanje učenika sa
osnovnim zadacima šminke
i frizure, scenske šminke,
maske i frizure
• Upoznavanje sa osnovnim
sredstvima i materijalima za
rad
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 22 časa (4 časa
teorijske nastave i 18
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Primena stila
Trajanje modula: 14 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Osposobljavanje učenika
za razumevanjem koncepta
i primene stila (styling-a) u
uobičajenim dnevnim
aktivnostima sa akcentom
na frizuru i šminku
• Osposobljavanje učenika
za razumevanje konteksta i
primene stila (styling-a) u
širem polju upotrebe istog
• Upoznavanje sa razlikom
u primeni korektivne
šminke, svakodnevne i
scenske šminke
• Upoznavanje sa
potrebama scenske šminke
i usklađivanje sa
osvetljenjem, scenografijom
i ostalim elementima
• definiše koncept stila (styling-a)
za različite prilike
• prepoznaje značaj modne revije i
ulogu stiliste u izradi modne revije
• definiše značaj izrade modnih
editorijala i ulogu stiliste u ovom
procesu
• definiše ulogu stiliste u kreiranju
individualnog stila (styling-a) u
svakodnevnim prilikama
• određuje ulogu različitih stilskih
rešenja za posebne prilike i
namene
• reši zadatke na temu
individualnog stila (styling-a) u
skladu sa građom tela
• reši zadatke na temu
individualnog stila (styling-a) u
skladu sa prilikom, starosnim
dobom i građom tela u okviru
trenutnih modnih tokova
• koristi prikladne elemente iz
trenutno važećih modnih tokova i
primenjuje u skladu sa
mogućnostima i osmišljava i kreira
spoljašnji izgled ličnosti pri tom
obezbeđujući estetsku harmoniju
u datim okolnostima sa akcentom
na šminku i frizuru
• definiše razlike svakodnevne i
scenske šminke
• Stil (styling) za određene
prilike (večernje zabave,
kokteli, poslovni stil
(styling), stil (styling)
spikera, voditelja zabavne
emisije itd.)
• Modne revije i uloga
stiliste
• Modni editorijali i uloga
stiliste
• Uloga stiliste u kreiranju
individualnog stila (stylinga),
• Istorija šminke
• Istorija frizure
• Kratak pregled istorijata
pozorišne šminke, maske i
frizure
• Upoređivanje savremene
i scenske šminke
• Savremena dostignuća u
području rada
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
teme učenike upoznati
sa ciljem i ishodima,
planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 14 časova (8
časova teorijske
nastave i 6 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana
učionica koja
omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po
završetku modula
• usmenu proveru
znanja• ocenjivanje
učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Elementi stila (styling-a)
Trajanje modula: 41 čas
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• prepoznaje elemente stila
(styling-a)
• prepoznaje značaj i važnost
obuće u izradi stajlinga
• prepoznaje značaj i važnost
frizure i šminke i njihovo
kombinovanja sa ostalim
modnim dodacima i elementima
• Osposobljavanje učenika da
razume elemente stila (styling-a) i stila (styling-a)
• navodi i objašnjava značaj i
njihovo likovno predstavljanje
mogućnost uticaja šminke na
• Osposobljavanje za uspešno
izgradnju individualnog stila
kombinovanje elemenata
(styling-a)
elemenata stila (styling-a), sa
• navodi i objašnjava značaj i
posebnim osvrtom na šminku i
mogućnost uticaja frizure na
frizuru
izgradnju individualnog stila
(styling-a)
• izrađuje skice i prikazuje
odevne predmete, obuću,
asesoar, šminku, frizuru
• definiše kratak istorijat šminke
i frizure
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 41 čas (8 časova
teorijske nastave i 33 časa
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika koje
su organizovane u obliku
dvočasa
• Odevni predmeti
• Obuća
• Modni detalji
• Šminka
• Frizura
• Izrada skica
• Anatomija lica
• Oblici lica
Mesto realizacije nastave
• Korektivna šminka
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Scenska šminka, maska i frizura
Trajanje modula: 42 časa
ISHODI
CILJEVI MODULA Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• nacrta idejno rešenje maske
• Upoznavanje
učenika sa masnom uz odgovarajući kostim i
realizuje idejno rešenje na
šminkom
modelu
• Upoznavanje
učenika sa priborom • uradi idejnu skicu i realizuje
masku za potrebe pozorišta,
i materijalom
• Analiza mimičkih filma i televizije
• poznaje i koristi adekvatno
izraza
pribor i materijal
• Upoznavanje
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Scenska šminka
• Estetsko usklađivanje lica
glumca prema zahtevima
likovne i dramaturške tematike
• Stil friziranja i šminkanja u
okvirima vremena i prostora u
scenskom delu
• Uticaj svetla, scenografije i
kostima
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 42 časa (8 časova
teorijske nastave i 34 časa
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
učenika sa fantazija
šminkom
• Upoznavanje
učenika sa
karakternom
šminkom
• Upoznavanje
učenika sa
starosnom šminkom
• Popularni i naročiti
karakterni likovi
• crta portret lica, proporcije
lica i oblik glave
• radi na modelu frizuru i
šminku
• izabere frizuru uz oblik lica
• navodi karakteristike profila
i pravilno odabira oblik frizure
• realizuje idejna rešenja za
maske različitih mimičkih
izraza
• Osnovne razlike između
pozorišne, televizijske i filmske
šminke
• Osnovna sredstva i materijali
• Masna šminka
• Usklađivanje frizure i oblika
glave
• Usklađivanje šminke i oblika
glave
• Mimični izrazi
• Starosna šminka i frizura
• Fantazija šminka i frizura
• Karakterna šminka i frizura
• Popularni i naročiti karakterni
likovi
• Vlasuljarstvo u scenskom
delu
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika su organizovane
u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Frizura i vlasuljarstvo
Trajanje modula: 13 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 13
časova (7 časova teorijske nastave i
6 časova vežbi)
• Sticanje znanja o vrstama,
upotrebama i čuvanju
sredstava karakterističnim za
područje rada
• Upoznavanje sa
postupcima nege kose i
izradi vlasuljarskih predmeta
• Upoznavanje sa
postupcima izrade i
izvođenja frizerskih
procedura
• Upoznavanje sa
postupcima savremenih
frizerskih procedura
• Upoznavanje sa manikir i
pedikir procedurama
• prepoznaje sredstva
i njihov način čuvanja
• prepoznaje
• Vrste i načini čuvanja
postupke i načine
savremenih sredstava u
nege kose i
okviru područja rada
vlasuljarskih
• Nega kose i
predmeta
vlasuljarskih predmeta
• prepoznaje
• Izrada vlasuljarskih
postupak izrade
predmeta
vlasuljarskih
• Savremena frizerska
predmeta
procedura
• primenjuje
• Pedikir i manikir
savremene frizerske
procedure
procedure
• primeni pedikir i
manikir procedure
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
praktične vežbe sa grupama od 10
učenika
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Savremene frizerske procedure i kozmetika kose
Trajanje modula: 17 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u
SADRŽAJI MODULA
stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 17
časova (7 časova teorijske nastave i 10
časova vežbi)
• Fiziološke
• definiše
karakteristike kose
karakteristike kose
• Upoznavanje sa
• Frizerske procedure i
• definiše frizerske
fiziološkim
mehanizmi
karakteristikama kose procedure
• Transformacija oblika
• definiše postupke
• Upoznavanje sa
kose
frizerskim procedurama izrade frizura
• Postupci izrade frizura
• definiše tehnike
• Upoznavanje sa
• Frizerske tehnike
kamuflaže
anomalijama kose
kamuflaže
• definiše savremene
• Upoznavanje sa
• Savremene frizerske
tehnike oblikovanja
bolestima kose
procedure i kozmetika
frizura
kose
Oblici nastave
Modula se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije i praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika
• vežbe su organizovane u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja omogućuje
rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Korektivna šminka i preparati
Trajanje modula: 16 časova
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Dekorativni preparati za
• Upoznavanje sa
• razlikuje i koristi
lice-vrste i podela
dekorativnim
kozmetičke preparate
• Podloga za šminku
preparatima
• primenjuje preparate za
• Rumenila i ruževi za usne
• Upoznavanje sa
dekoraciju u skladu sa
• Primena preparata za
podlogom za šminku
potrebama
dekoraciju, kamuflažu i
• Upoznavanje sa
• primenjuje procedure s
korekciju nedostataka na koži
vrstama dekorativnih
ciljem korigovanja
• Metode vrednovanja
sredstava
estetske nesavršenosti
dekorativnih preparata
• Upoznavanje sa
• definiše i opisuje
• Kozmetika oka i očne regije
sredstvima za kamuflažu
kozmetiku noktiju
• Kozmetika usana
i korekciju
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula teme
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
16 časova (6 časova teorijske
nastave i 10 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
• Upoznavanje sa
sredstvima za kozmetiku
oka, usana, nokata
• Upoznavanje sa
sredstvima za korekciju
estetskih nesavršenosti
• Korekcija estetskih
nesavršenosti
• Kozmetika noktiju
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od
10 učenika koje su organizovane
u obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• prepozna i navodi ulogu
stiliste
• koristi stručnu terminologiju
i diskutuje na zadatu temu
• izrađuje praktične radove
• definiše svoj poziv
• realizuje proces merenja
tela za potrebe izrade obuće
i odeće
• definiše zadatke pri
realizaciji korektivne šminke i
frizure
• definiše zadatke pri
realizaciji scenske maske i
frizure
• Uvežbavanje
usvojenih veština • rešava, analizira i kreira
tokom rada
• određuje stilska rešenja za
različite prilike i namene
• realizuje zadatke na temu
individualnog stila u skladu
sa građom tela
• prepoznaje trenutne modne
tokove
• izrađuje skice odevnih
predmeta i modnih dodataka
• opisuje istorijat šminke i
frizure u kratkim crtama
• izrađuje skice i crteže lica i
frizura
CILJEVI
MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju 30
časova
• Modni kreator
• Kostimograf
• Stilista
• Frizer i vlasuljar
• Šminker i masker
• Standardizacija veličina
• Savremena dostignuća u
području rada
• Odevni predmeti
• Modni detalji
• Anatomija lica
• Izrada skica
• Oblici lica i usklađivanje sa
korektivnom šminkom i
frizurom
• Scenska šminka, maska,
frizura
• Procedure i preparati
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama od 10
učenika
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• praćenje usvojenih praktičnih
veština
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Boja, dezen, tekstilni materijal sa svojim karakteristikama, forma i visoka moda
Trajanje modula: 32 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika za
razumevanjem značaja
istorijskog razvoja tekstila i
dezena
• Osposobljavanje učenika za
razumevanjem značaja i
uloge boje u odevanju
• Osposobljavanje učenika za
rešavanje stila (styling-a) u
okviru jedne boje
• Osposobljavanje pri
rešavanju stila (styling-a) u
okviru dezena
• Osposobljavanje pri idejnom
rešavanju stila (styling-a) u
okviru različitih materijala i
njihovih svojstava
• Upoznavanje učenika
rešavanjem stila (styling-a) u
okviru forme
• navodi značaj i istorijski
razvoj tekstilnih materijala
• navodi osnovne i izvedene
boje
• navodi i razume
karakteristike toplih i hladnih
tonova boja
• navodi komplementarne boje
• određuje odevne predmete
po boji
• izrađuje skice odevnih
predmeta vodeći računa o
harmonizaciji boja
• definiše oblast modelovanja
prema potrebama i načinima
rešavanja stila (styling-a) u
okviru forme
• postavlja formu prema
proporcijama ljudskog tela i
njihov harmoničan odnos
• koristi simetrije i asimetrije pri
rešavanju zadatka
• koristi adekvatne materijale u
skladu sa njihovom primenom,
funkcijom skladu sa estetskim
zahtevom
• odabira odevne predmete u
skladu jednim sa drugim u
skladnu celinu upotpunjujući ih
sa modnom detaljima
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju je 32 časa (8
časova teorijske nastave i
24 časa vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
• Funkcija, značaj i
istorijski razvoj tekstilnih predavanja, diskusiju, video
prezentacije
materija - izrada skica
• praktične vežbe sa
• Osnovne i izvedene
grupama od 10 učenika koje
boje
su organizovane u obliku
• Tople i hladne boje
• Komplementarne boje dvočasa
• Harmonizacija boja slaganje elemenata
Mesto realizacije nastave
odevnih predmeta po
• učionica
boji
• specijalizovana učionica
• Izrada skica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Uklapanje odevnih predmeta po srodnosti materijala
Trajanje modula: 60 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika za
ovladavanje tehnikama
uklapanja odevnih predmeta
po srodnosti materijala
• Ukazivanje učenicima na
moguće greške pri izboru
• prepozna materijale srodne
po svom sastavu
• prepozna materijale srodne
po opipu i izgledu
• određuje odevne predmete
u odnosu na materijale od
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Tkanine - pojam i
definicija
• Podela tkanina i
materijala
• Svojstva tkanina i
materijala
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 60 časova.(12
časova teorijske nastave i
materijala
• Osposobljavanje učenika za
usklađivanje materijala u
odnosu na klimatske uslove i
njihov uticaj na odabir
materijala
kojih su izrađeni
• odredi odevne predmete,
materijale shodno funkciji,
nameni koji određeni
materijal ima u odnosu na
celinu odevnog predmeta i
stil (styling) uopšte
• Slaganje tkanina i
materijala po srodnosti
• Uklapanje odevnih
predmeta po srodnosti
tkanina od kojih su
izrađeni i ostalih materijala
48 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Funkcija odevanja, poslovna pravila u oblasti odevanja
Trajanje modula: 86 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• definiše i objasni razliku
između odevanja i modnog
• Osposobljavanje
odevanja
učenika za
• definiše ograničenja uslovljena
razumevanjem funkcije
samom prirodom posla
odevanja i modnog
• definiše potrebu za stilskim
odevanja
ujednačavanjem zaposlenih
• Osposobljavanje
• definiše specifičnosti u okviru
učenika za izradu crteža
određenih zanimanja i njihov
istorijske odeće
odnos prema odevnim
• Upoznavanje učenika
predmetima
sa savremenim uticajem
• definiše kulturu poslovnog
poslovnih odnosa na
ponašanja i njihov odraz na stil
polje odevanja
odevanja zaposlenih
• Upoznavanje učenika
• razlikuje odeću prikladnu za
sa pojmom uniformi,
poslovna putovanja od ostalih
značajem, pojavom i
sličnih putovanja radi odmora i
primenom
zabave
• navodi, opisuje i crta
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Odevanje i modno odevanje
kroz istoriju (Praistorija;
Egipat; Grčka; Asirija; Persija;
Rim; Srednji vek; Renesansa;
Barok; Rokoko; 19. vek)
• Odevanje i modno odevanje
dvadesetog veka od 1900 do
danas
• Crtanje istorijske odeće
• Odeća inspirisana istorijskim
epohama
• Kultura poslovnog ponašanja
putem odeće
• Uniforma, pojava, primena,
specifičnosti
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 86 časova (20
časova teorijske nastave i
66 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
karakteristike odeće kroz istoriju
(Praistorija; Egipat; Grčka;
Asirija; Persija; Rim; Srednji
vek; Renesansa; Barok;
Rokoko; 19. vek)
• navodi, opisuje i crta
karakteristike odeće i modnog
odevanja od 1900 do danas
obliku dvočasa
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Vizuelna korekcija upotrebom stila (styling-a)
Trajanje modula: 60 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENO
PREPORUČENI
UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 60 časova. (14
časova teorijske nastave i
• nacrta i objasni
46 časova vežbi)
proporcije ljudske figure • Proporcije ljudske
figure
• kombinuje odevne
Oblici nastave
• Vizuelna korekcija
predmete sa ciljem
Modul se realizuje kroz
• Osposobljavanje učenika da koriguje korekcije ljudske figure pomoću odevnih
sledeće oblike nastave:
predmeta - izrada skica
• koristi moć boje za
nedostatke figure pomoću
• teorijska nastava sa
• Vizuelna korekcija
vizuelnu korekciju
odgovarajućih elemenata odeće
celim odeljenjem, kroz
upotrebom
• Osposobljavanje učenika da poznaje nedostataka figure
predavanja, diskusiju,
odgovarajućeg nakita i
osobe
proporcije ljudske figure
video prezentacije
asesoara - izrada skica
• Osposobljavanje učenika da koriguje • koristi odgovarajuće
• praktične vežbe sa
• Vizuelna korekcija
nedostatke na figuri ili delovima tela dezene u realizaciji i
grupama od 10 učenika
odgovarajućom bojom, odgovarajućim kreiranju idejnog rešenja upotrebom
koje su organizovane u
odgovarajuće obuće • navodi potrebu za
dezenom, odabirom adekvatnog
obliku dvočasa
izrada skica
aksesoara asesoara, obuće, šminke i korišćenjem
odgovarajućih modnih • Vizuelna korekcija
frizure
Mesto realizacije nastave
izradom odgovarajuće
dodataka pri kreiranju
• učionica
rešenja i realizaciji istih frizure i šminke - izrada
• specijalizovana učionica
• određuje odgovarajuće skica
koja omogućuje rad u
frizure sa šminkom
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Moda i modni trendovi, dnevna i visoka moda
Trajanje modula: 26 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• definiše pojam mode i modnih
trendova
• analizira značaj modnih
• Osposobljavanje učenika trendova
za razumevanjem mode i • razume razliku između mode i
visoke mode i njihovu primenu
usklađivanjem mode sa
• definiše potrebe različite
karakteristikama
uzrasne dobi sa situacijom koja
fizionomije osobe
• Upoznavanje učenika sa je povod stilskog zadatka
pojmom visoke mode i
• usklađuje idejno rešenje sa
njenom praktičnom
modnim trendom i sa
primenom
individualnim karakteristikama
osobe u skladu sa životnim
dobom, konstitucijom tela i
ostalim specifičnim zahtevima
• Pojam mode i modnih
trendova
• Značaj modnih trendova
• Primena modnih trendova
• Usklađivanje modnih
trendova sa individualnim
karakteristikama fizionomije
osobe, uzrasnog doba, pola,
ličnosti - izrada skica
fotografija i digitalnih radova
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 26 časova (4
časa teorijske nastave i
22 časa vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana
učionica koja omogućuje
rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po
završetku modula
• usmenu proveru
znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI
MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• navodi karakteristike boje
• izrađuje skice odevnih
predmeta vodeći računa o
harmonizaciji boja
• usklađuje formu odevnog
predmeta sa karakteristikama
tela
• koristi adekvatne materijale
• uklapa odevne predmete u
skladu sa svojstvima
• Uvežbavanje
materijala od kog su
usvojenih
sačinjeni, bojom, dezenom i
veština
funkcijom
• definiše pravila u okviru
poslovnog odevanja
• rešava odabirom odevnih
predmeta i njihovim
kombinovanjem vizuelnu
korekciju figure
• poredi idejno rešenje sa
aktuelnim modnim
dešavanjem
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 30 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• Pojam mode i modnih trendova
• teorijska nastava sa celim
• Usklađivanje modnih trendova sa
odeljenjem, kroz
individualnim karakteristikama,
predavanja, diskusiju,
fizionomija, dob, pol, ličnost
video prezentacije
• Izrada skica
• praktične vežbe sa
• Proporcija figure oba pola i dečije i
vizuelne korekcije nesavršenosti pomoću grupama od 10 učenika
odevnih predmeta i njegovih
karakteristika, uz adekvatnu primenu
Mesto realizacije nastave
šminke i frizure, kao i ostalih modnih
• učionica
detalja
• specijalizovana učionica
• Tekstilne tkanine, boje i dezeni i njihovo koja omogućuje rad u
kombinovanje i usklađivanje sa formom grupama
odevnog predmeta
• posebni kulturni objekti
• Kratak pregled istorije kostim i funkcije primerene namene
odevanja i modnog odevanja
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modul
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Razlika između stiliste i modnog kreatora
Trajanje modula: 20 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika za
razumevanjem svog poziva,
shvatanjem razlika i oblasti
delovanja stiliste i modnog
kreatora
• Upoznavanje učenika sa
poljem delatnosti modnog
kreatora
• Upoznavanje učenika sa
poljem delatnosti
kostimografa
• Upoznavanje učenika sa
poljem delatnosti stiliste
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti
u stanju da:
• definiše razliku između modnog
kreatora i stiliste
• definiše i navede područje rada
modnog kreatora
• definiše i navodi polje delatnosti
kostimografa
• definiše i navede područje rada
stiliste
• određuje važnost saradnje
modnog kreatora i stiliste
• rešava stil (styling) pojedinca u
okviru različitih populacionih grupa
• rešava stil (styling) u skladu sa
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Značaj i važnost
stiliste
• Područje rada
stiliste
• Značaj i važnost
modnog kreatora
• Područje rada
modnog kreatora
• Značaj i važnost
uske saradnje stiliste
i modnog kreatora
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 20 (8 časova
teorije i 12 časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
• Osposobljavanje učenik
kreiranje individualnog stila
(styling-a)
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
obliku dvočasa
specifičnim zahtevima zadatka u
skladu sa različitim prilikama,
starosnom dobi - uzrastu, nameni,
godišnjim dobom, delom dana i
ostalim zahtevima i zadacima
• analizira figuru i ostale telesne
nesavršenosti prilikom rešavanja
zadatka
• analizira, kreira i kritički se osvrće
prilikom rešavanja zadataka
• analizira elemente lepote i stila
prema nužnim okolnostima,
specifičnim zadacima i određenim
uslovima pri realizaciji zadatka
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Muzički pravci kao glavne odrednice rešavanja i kreiranja
Trajanje modula: 50 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• navodi delove odeće, njenu
funkciju i značaj za svakog
pojedinca
• definiše ulogu stiliste u
kreiranju individualnog stila
(styling-a)
• rešava elemente odeće u
skladu sa specifičnim
zahtevima
• Osposobljavanje učenika za
• uklapa elemente odeće sa
uklapanje odevnih predmeta,
obuće, asesoara i dodataka odeće obućom u skladu sa
specifičnim zahtevima
• Osposobljavanje učenika za
kritičko razmišljanje, posmatranje i • uklapa odeću i obuću sa
izradu harmoničnih idejnih rešenja modnim detaljima u skladu sa
specifičnim zahtevima
koji u sebi objedinjuju sve
• uklapa šminku sa odećom u
elemente lepote i stila u skladu
skladu sa celinom
specifičnom zahtevima zadatka
• uklapa frizure sa oblikom
lica i u skladu sa specifičnim
zadacima usklađujući ih sa
šminkom
• izradi skice uklapanja
odeće, obuće, modnih
dodataka, šminke i frizure
• prilagođava elemenata stila
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku teme
• Odeća kao sastavni
učenike upoznati sa
deo stila (styling-a)
• Odeća i osoba koja je ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
nosi (individualni stil
realizaciju
50 časova (15
(styling) kao lični
časova teorijske nastave
marketing)
i 35 časova vežbi)
• Uloga stiliste u
stvaranju individualnog
stila (styling-a)
Oblici nastave
• Uklapanje elemenata Modul se realizuje kroz
odeće
sledeće oblike nastave:
• Uklapanje odevnih
• teorijska nastava sa
predmeta sa obućom
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
• Uklapanje odeće i
video prezentacije
obuće sa modnim
• praktične vežbe sa
detaljima
• Uklapanje šminke sa grupama od 10 učenika
koje su organizovane u
odećom
• Uklapanje frizure sa
obliku dvočasa
odećom i šminkom
• Izrada skica modela
Mesto realizacije
osmišljenih za zadatak nastave
uklapanja odeće
• učionica
• Izrada skica modela
• specijalizovana
osmišljenih za zadatak učionica koja omogućuje
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
specifičnim zahtevima
starosne dobi
• prilagođava elemenata
lepote i stila u skladu sa
uslovima i okolnostima
• analizira svoja rešenja,
kritički se osvrće na uslove i
zadatke koji u datim
okolnostima diktiraju
harmonične odnose
• koristi prikladne elemente
rešavajući specifične zahteve
zadatka, tom prilikom estetski
definiše spoljašnji izgled
ličnosti, obezbeđujući
estetsku harmoniju u datim
okolnostima
uklapanja odeće sa
obućom
• Izrada skica modela
osmišljenih za zadatak
uklapanja odeće i obuće
sa modnim dodacima
• Izrada skica modela
osmišljenih za zadatak
uklapanja odeće, obuće,
modnih detalja i šminke
rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje
ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po
završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Realizacija i kreacija stila (styling-a) za potrebe televizijske kuće
Trajanje modula: 50 časova
PREPORUČENO
PREPORUČENI
UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
• definiše zadatke koje stilista
učenike upoznati sa
saradnik rešava u toku svog
ciljem i ishodima
profesionalnog rada
• okvirni broj časova za
• izradi idejno rešenje stila za
realizaciju 50 časova (10
• Zadaci koje stilista
potrebe televizije
saradnik rešava u toku časova teorijske nastave
• izradi idejno rešenje stila za
i 40 časova vežbi)
svog profesionalnog
spikere
rada
• izradi idejno rešenje stila za
Oblici nastave
• Stil (styling) za
• Osposobljavanje učenika za voditelje emisija sa dnevnoModul se realizuje kroz
potrebe televizije:
političkim sadržajem
realizaciju i kreaciju stila
- stvaranje stila (styling- sledeće oblike nastave:
• izradi idejno rešenje stila za
(styling-a)
• teorijska nastava sa
a) za spikere (izrada
• Osposobljavanje učenika za voditelje zabavnog programa
celim odeljenjem, kroz
skica)
• izradi idejno rešenje stila za
kritičko posmatranje,
- stvaranje stila (styling- predavanja, diskusiju,
promišljanje i realizaciju idejnih potrebe dečijih emisija
rešenja za specifične potrebe • nacrta stil (styling) za tv emisije a) za voditelje emisije video prezentacije
• praktične vežbe sa
određenih tv emisija i ostalih određenog-specifičnog karaktera ozbiljnog sadržaja
grupama od 10 učenika
• izradi idejna rešenja koja učenik (izrada skica)
sadržaja
- stvaranje stila (styling- koje su organizovane u
realizuje su harmonična, stilski
• Upoznavanje učenika sa
obliku dvočasa
a) za voditelje
ujednačena, adekvatno
specifičnim osobinama
zabavnog programa
usklađena sa potrebama i
materijala i ostalih odevnih
zahtevima određenog karaktera (izrada skica)
predmeta i elemenata stila
Mesto realizacije
- stvaranje stila (styling- nastave
tv emisije i njegovog sadržaja
• Upoznavanje sa
• određuje elemente stila osobe a) za potrebe dečijih
scenografijom i karakterom
• učionica
za koju radi idejno rešenje u
televizijske emisije
emisija (izrada skica)
• specijalizovana učionica
skladu sa karakteristikama tv-e - stvaranje stila (styling- koja omogućuje rad u
emisije za koju je namenjena
a) za nastup javne
grupama
• navodi zahteve scenografije i
ličnosti u određenoj TV • posebni kulturni objekti
specifičnosti koje ona uslovljava emisiji (izrada skica)
primerene namene
• rešava zadatak u sladu sa
celinom kao sastavni deo
Ocenjivanje
harmonične celine koja čini
Vrednovanje ostvarenosti
određenu tv-e emisiju
ishoda vršiti kroz:
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• test znanja po
završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Stvaranje stila (styling-a) i izrada skica za potrebe modne industrije
Trajanje modula: 76 časova
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će biti
SADRŽAJI
u stanju da:
MODULA
• definiše način realizacije i
organizacije modne revije
• definiše i sprovodi određen
koncept pri realizaciji zadatka od
početka do kraja
• definiše rad i ulogu stiliste za
potrebe modne fotografije
• definiše i objasni pojam modni
editorijali
• definiše ulogu stiliste na modnim
revijama
• Osposobljavanje učenika • nacrta skice za rešavanje i
za izradu stila (styling-a) za kreiranje stila (styling-a) za potrebe
modne industrije
potrebe modne industrije
• Osposobljavanje učenika • nacrta skice i crteže za potrebe
za realizaciju stila (styling-a) modne industrije
• Modne revije stila
• prepoznaje materijale i ostale
modne revije
(styling-a)
• Osposobljavanje učenika sastavne delove, njihov sastav i
• Modni editorijali
svojstva koja poseduju te ih shodno
za realizaciju stila (styling• Uloga stiliste na
tome i primenjuje u radu
a)za potrebe modnog
modnim revijama
• prepoznaje mogućnosti i
fotografisanja
• Osposobljavanje učenika estetskog predstavljanja različitih
dezena i drugih detalja kroz
da kritički posmatraju i
izvode zaključke vezane za objektiv kamere pri studijskom
snimanju i ostalim vidovima rada
rešavanje zadatka
• određuje harmoničan odnos
odevnog predmeta i ostalih
elemenata stila
• analizira i kreira sopstvene ideje
pri rešavanju zadataka, kao i da ih
dosledno sprovodi u celosti u
okviru određene celine
• postavlja estetsku harmoniju koja
odgovara uslovima, načinu, temi,
konstituciji i ostalim zahtevima, koji
se nameću pri realizaciji
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
CILJEVI MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 76 časova (16
časova teorijske nastave i 60
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika koje
su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 90 časova
CILJEVI
MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 90 časova
• definiše područje rada stiliste
• definiše i navodi polje delatnost modnog
kreatora, kostimografa i stiliste
• određuje elemente lepote i stila sa nužnim
okolnostima, specifičnim zadacima i
određenim uslovima pri realizaciji zadatka
• Uvežbavanje • analizira svoja rešenja, kritički se osvrće na
uslove i zadatke koji u datim okolnostima
usvojenih
diktiraju harmonične odnose
veština
• određuje prikladne elemente rešavajući
specifične zahteve zadatka, tom prilikom
estetski definiše spoljašnji izgled ličnosti
obezbeđujući estetsku harmoniju u datim
okolnostima bilo da je u pitanju lični izgled,
televizijska kuća ili modna industrija
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
• Uloga stiliste u
sledeće oblike nastave:
modnoj industriji
• teorijska nastava sa celim
• Zadaci koje stilista
odeljenjem, kroz
saradnik ima u toku
predavanja, diskusiju,
svog profesionalnog
video prezentacije
rada
• praktične vežbe sa
• Moda i modni trendovi
grupama od 10 učenika
• Uloga stiliste u
stvaranju individualnog
Mesto realizacije nastave
stila (styling-a)
• učionica
• Usklađivanje modnih
• specijalizovana učionica
trendova sa
koja omogućuje rad u
individualnim
grupama
karakteristikama
• posebni kulturni objekti
• Izrada skica
primerene namene
• Stilista saradnik u
okviru televizijske kuće
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Mastering Fashion Styling (Palgrave Master) (Paperback) - Jo Dingemanns (Author), Macmillan master series
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Crtanje i slikanje
- Modni stilovi
- Poznavanje materijala
- Modelovanje odevnih predmeta
- Istorija kostima
- Topografska anatomija
- Teorija forme
- Primena računarske tehnologije u struci
- Fotografija
PRIMENA RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE U STRUCI
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
Teorijska nastava
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
II
33
66
99
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Osposobljavanje učenika za rukovanje i korišćenje programa vezanih za rad u struci
- Osposobljavanje učenika za rad sa programima za crtanje
- Povezivanje i primena usvojenih znanja u drugim stručnim predmetima
- Razvijanje sistematičnosti, preciznosti, vrednosti i odgovornosti prema radu
- Osposobljavanje za primenu softverskih paketa u struci
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
Trajanje modula
(časovi)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
NAZIV MODULA
Radno okruženje softvera
Komande za crtanje
Uslužne komande
Transformacije objekta
Modifikovanje elemenata
Slojevi i karakteristike objekata
Šrafiranje
Tekst i tekstualni stil
Blok, blok sa atributima
Radno okruženje modelovanja formiranje 3-D objekata
Štampanje
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Radno okruženje softvera
Trajanje modula: 9 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• objasni principe crtanja
na Photoshop-u
• poznaje radni prostor
softvera
• organizuje i podesi
radno okruženje softvera
• Osposobljavanje
• podesi parametre crteža
učenika za razumevanje
• poznaje načine
principa rada na
zadavanja komandi u
softveru
Photoshop-u, Word-u,
Excell-u, Auto CAD-u i
CorelDRAW-u
• selektuje i briše
nacrtane predmete
• zumira crteže
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Primena programa za crtanje,
osnovni pojmovi i principi crtanja
• Radni prostor softvera
• Radno okruženje Photoshop-a
Word-a, Excell-a, AutoCAD-a i
CorelDRAW-a podešavanje
parametara crteža (granice crteža,
jedinice crteža)
• Način zadavanja komandi, način
selekcije objekta
• Brisanje objekata
• Zumiranje i načini zumiranja
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 9 časova (3 časa
teorijske nastave i 6 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe u
grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Komande za crtanje
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
9 časova (3 časa teorijske
nastave i 6 časova vežbi)
• Osposobljavanje
učenika da koristi
komande za crtanje
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• zadaje komande
• Komande za crtanje (linija,
• teorijska nastava sa celim
za crtanje
pravougaonik, poligon, pomoćna
odeljenjem kroz predavanja,
• rastavi složene
prava, poluprava-krug, luk, kružnica,
diskusiju, video prezentacije
objekte
tačka)
• praktične vežbe u grupama
• koristi komandu
• Crtanje i editovanje složenih
za brisanje
objekata (linija, kriva)
• poznaje i koristi
Mesto realizacije nastave
• Rastavljanje složenih objekata
režime rada
• učionica
režimi rada, korišćenje markera
tokom crtanja
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Uslužne komande
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula teme učenike
upoznati sa ciljem i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja.
• okvirni broj časova za realizaciju 9
časova (3 časa teorijske nastave i 6
časova vežbi)
• koristi raster
• odredi koordinate
objektu
• dobije informacije o
• Raster
• Osposobljavanje učenika za
objektu i crtežu
• Korišćenje uslužne
korišćenje pomoćnih operacija
unutar softvera
komande pri radu
softvera
• izmeri dužinu i
izračuna površinu
objekta
• koristi kalkulator
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja, diskusiju,
video prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Transformacije objekta
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje
učenika da vrši
transformaciju objekta
ISHODI
PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
ZA OSTVARIVANJE
razreda učenik će
MODULA
biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 9 časova (3 časa
teorijske nastave i 6 časova
• primenjuje
vežbi)
• Vrste kopiranja objekata
različite vrste
(preslikavanje, paralelno preslikavanje,
kopiranja objekata
višestruko kopiranje po kvadratnoj ili
Oblici nastave
• pomera objekte
kružnoj matrici, osnov preslikavanja)
Modul se realizuje kroz
na crtežu
• Translacija
sledeće oblike nastave:
translacijom i
• Rotacija
• teorijska nastava sa celim
rotacijom
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Modifikovanje elemenata
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 9 časova (3 časa
teorijske nastave i 6 časova
vežbi)
• Osposobljavanje
učenika za
korigovanje crteža
• menja veličinu i
koriguje nacrtani
objekat
• doradi objekat
korišćenjem
računarskog
programa
• Izmene objekata (opsecanje,
produžavanje, skraćivanje, rastezanje,
skaliranje objekata, podela, razlaganje,
spajanje, prekidanje, zarubljivanje i
zaobljavanje objekata)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja
diskusiju, video prezentacije,
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Slojevi i karakteristike objekata
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 9 časova (3 časa
teorijske nastave i 6 časova
vežbe)
• Osposobljavanje
učenika za crtanje
korišćenjem slojeva
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• formira slojeve i organizuje
• teorijska nastava sa celim
crtež pomoću slojeva, boja i
odeljenjem kroz predavanja,
linija različitih vrsta i
• Organizovanje crteža
diskusiju, video prezentacije,
debljina
pomoću slojeva, boja i linija
• praktične vežbe u grupama
• podesi vidljivost slojeva
različitih vrsta i debljina
• manipuliše slojevima
• Karakteristike objekta
prilikom crtanja
Mesto realizacije nastave
• sagleda i menja
• učionica
karakteristike objekata
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Šrafiranje
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 9
časova (3 časa teorijske nastave i 6
časova vežbi)
• Osposobljavanje za
šrafiranje i bojenje crteža
• šrafira crtež koristeći • Šrafiranje crteža
različite tipove šrafura • Osobine šrafure
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Tekst i tekstualni stil
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 9
časova (3 časa teorijske nastave i 6
časova vežbe)
• Vrste teksta
• formira tekstualni
• Karakteristike i
• Osposobljavanje učenika stil
da koristi i uređuje tekst
• napiše i podesi tekst uređivanje teksta
• Tekstualni stilovi
• koriguje tekst
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Blok, blok sa atributima
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika
da formira sopstvenu
biblioteku
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
da:
• formira blok
• Rad sa blokovima i
• na početku modula učenike
• unese blok u crtež
atributima
upoznati sa ciljem i ishodima, planom
• redefiniše blok
• Pravljenje sopstvene i načinom ocenjivanja.
• Elemenata crteža
biblioteke elemenata
• radi sa bazom
• Pravljenje sopstvene
podataka biblioteke i
baze podataka
programa za crtanje
• definiše i uredi atribut
na crtežu
• redefiniše blok sa
atributima
• formira sopstvenu
biblioteku elemenata
• okvirni broj časova za realizaciju 9
časova (3 časa teorijske nastave i 6
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Radno okruženje modelovanja formiranje 3-D objekata
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika za
razumevanje principa rada u
prostoru modelovanja
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
9 časova (3 časa teorijske nastave
i 6 časova vežbi)
• formira površinske
objekte korigovanjem
2-D objekta
• formira gotove
površinske objekte
• izmeni površinske
objekte
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
• Formiranje
oblike nastave:
vertikalnih površina
• teorijska nastava sa celim
• Korišćenje gotovih
odeljenjem kroz predavanja,
površinskih objekata
diskusiju, video prezentacije
• Formiranje površina i
• praktične vežbe u grupama
3-D modela
• Izmena gotovih
Mesto realizacije nastave
objekata
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Štampanje
Trajanje modula: 9 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 9
časova (3 časa teorijske nastave i 6
časova vežbi)
• rasporedi crtež na
listu okruženja za
štampanje
• Osposobljavanje
• pripremi crtež za
učenika da štampa crtež
štampanje
• odštampa crtež u
zadatoj razmeri
• Način štampanja
• Prostor štampanja
• Štampanje crteža u
zadatoj razmeri
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• praktične vežbe u grupama
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Adobe photoshop CS4 "The ultimate workshop", Jeff Schewe, Martin Evening
- Corel Draw "Studio tehniques", David Huss, Gary W. Priester
- Microsoft Office PowerPoint 2007. korak po korak - CD, Joyce Cox, Joan Preppernau
- Microsoft Office Excel 2007. korak po korak, Curtis D. Frye
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Crtanje i slikanje
- Modelovanje odevnih predmeta
- Računarstvo i informatika
- Fotografija
- Teorija forme
- Istorija kostima
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Modni stilovi
POZNAVANJE MATERIJALA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
II
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
30
PRAKSA
UKUPNO
96
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Osposobljavanje učenika za poznavanje strukture i svojstva tekstilnih vlakana i njihovog ponašanja prilikom
određenog tretmana
- Osposobljavanje učenika za poznavanje tekstilnih materijala i njihovo ponašanje prilikom određenih tretmana
- Sticanje znanja o poreklu i vrsti vlakana
- Sticanje znanja o osobinama i primeni prirodnih vlakana, uz određivanje vrste vlakana prema vrsti odeće
- Sticanje znanja o postupcima proizvodnje hemijskih vlakana iz prirodnih polimera
- Sticanje znanja o proizvodnji, osobinama i primeni sintetizovanih vlakana
- Upoznavanje učenika sa različitim načinima dorade materijala
- Sticanje znanja o pravilnom održavanju različitih materijala i odevnih predmeta
- Sticanje znanja o nameni različitih vrsta materijala (koji se materijal koristi za određeni odevni predmet) i estetskim
efektima koji se njihovom primenom mogu postići
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: drugi
Trajanje modula
(časovi)
6
18
12
6
8
8
8
30
NAZIV MODULA
Tekstilni materijali
Prirodna vlakna
Hemijska vlakna
Mešavine prirodnih i sintetizovanih materijala
Tkanine
Pletenine
Koža i krzno
Nastava u bloku
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: drugi
Naziv modula: Tekstilni materijali
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku
CILJEVI MODULA
razreda učenik će
biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika za • definiše cilj i
sadržaj predmeta
poznavanje vrsta vlakana
• Osposobljavanje učenika za • navede i objasni
razlikovanje vrsta tekstilnog pojam tekstilnih
vlakana
vlakna
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• Pojam, klasifikacija i
potrošnja tekstilnih vlakana
• Podela tekstilnih vlakana i
materijala prema načinu
dobijanja
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju 6
• navede podelu
tekstilnih vlakana
• Upotreba tekstilnih vlakana časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Prirodna vlakna
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• navede prirodna vlakna
• opiše osobine prirodnih
vlakana
• Osposobljavanje učenika
• navede poreklo, strukturu i
za prepoznavanjem prirodnih
upotrebu: pamuka, lana,
vlakana i poznavanje njihovih
vune, dlake (moher, kamilja
osobina
i dlaka lame, angora), svile,
• Osposobljavanje učenika
azbesta
za razlikovanje prirodnih
• prepoznaje i načine
vlakana prema poreklu
održavanja i ponašanja
odevnih predmeta izrađenih
od prirodnih materijala
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 18 časova
• Prirodna vlakna:
celulozna, proteinska
vlakna, neorganska vlakna
Oblici nastave
• Pamuk-poreklo, struktura,
Modul se realizuje kroz
upotreba
sledeće oblike nastave:
• Lan-poreklo, struktura,
• teorijska nastava sa celim
upotreba
odeljenjem, kroz predavanja,
• Vuna-poreklo, struktura,
diskusiju, video prezentacije
upotreba
• Dlake-poreklo, struktura,
Mesto realizacije nastave
upotreba
• učionica
• Svila-poreklo, struktura
• specijalizovana učionica
obrada, upotreba
koja omogućuje rad u
• Azbest-poreklo, struktura,
grupama
upotreba
• posebni kulturni objekti
• Način održavanja i
primerene namene
ponašanja odevnih
predmeta izrađenih od
Ocenjivanje
prirodnih materijala
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Hemijska vlakna
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• navede klasifikaciju
hemijskih vlakana
• navede i objasni
karakteristike
hemijskih vlakana iz
prirodnih polimera
• opiše postupak
dobijanja
sintetizovanih
• Osposobljavanje
polimera
učenika za
• navede i opiše
poznavanjem
karakteristika hemijskih karakteristike
sintetizovanih vlakana
vlakana
• navede i opiše
primenu sintetizovanih
vlakana
• poznaje način
održavanja i
ponašanja odevnih
predmeta izrađenih od
sintetizovanih vlakana
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
• Hemijska vlakna iz sintetizovanih
polimera, poliamid (PA)
• Poliestarska vlakna (PES),
polipropilenska (PP), poliuretanska (PUE),
poliakrilonitrilna (PAN),
politetraflouretilenska (PTFE),
polivinilfloridna (PVC), polivinilalkoholna
(PVA), poliuretanska elastomerna (PUE)
• Dobijanje, svojstva i primena
sintetizovanih vlakana
• Način održavanja i ponašanja odevnih
predmeta izrađenih od sintetizovanih
vlakana
• Održavanje i ponašanje odevnih
predmeta izrađenih od hemijskih vlakana
koji su obrađeni postupkom dorade
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom
i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 12 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje radova
Razred: drugi
Naziv modula: Mešavine prirodnih i sintetizovanih vlakana
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika
za poznavanjem
karakteristika mešavine
prirodnih i sintetizovanih
vlakana
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
• opiše postupak dobijanja • Mešavine prirodnih i
učenike upoznati sa ciljem i
sintetizovanih vlakana
mešavine prirodnih i
ishodima
• Dobijanje, svojstva i
sintetizovanih vlakana
• navede svojstva i primenu primena mešavine prirodnih • okvirni broj časova za
realizaciju 6 časova
i sintetizovanih materijala
mešavine prirodnih i
• Način održavanja odevnih
sintetizovanih materijala
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI
Po završetku razreda učenik
MODULA
će biti u stanju da:
• definiše način održavanja i predmeta izrađenih od
mešavine prirodnih i
ponašanja odevnih
sintetizovanih materijala
predmeta izrađenih od
mešavine prirodnih i
sintetizovanih vlakana
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusije, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: drugi
Naziv modula: Tkanine
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 8 časova
• Osposobljavanje učenika
za poznavanje tkanina
• Osposobljavanje učenika
za prepoznavanje i rad sa
određenim prepletajima
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• Pojmovno određivanje
• teorijska nastava sa celim
• definiše pojam tkanina
i prepoznavanje tkanina
odeljenjem, kroz predavanja,
• navodi vrste tkanina
• Dobijanje, svojstva,
diskusiju, video prezentacije
• navodi postupke izrade
podela i primena tkanina
• objašnjava mogućnost
• Održavanje i upotreba
upotrebe tkanina u tekstilnoj
Mesto realizacije nastave
predmeta izrađenih od
industriji
• učionica
tkanina
• navodi i objasni načine
• specijalizovana učionica koja
• Karakteristike tkanina
održavanja i ponašanja
omogućuje rad u grupama
prema sirovinskom
tkanina od kojih su izrađeni
• posebni kulturni objekti
sastavu
odevni predmeti
primerene namene
• Prepletaji tkanja
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Pletenine
Trajanje modula: 8 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za realizaciju
8 časova
• Osposobljavanje učenika
za poznavanje pletenina
• Osposobljavanje učenika
za uočavanje razlika u
vrstama prepletaja
• razlikuje netkane od
tkanih materijala
• definiše pojam
pletenina
• navodi vrste pletenina
• analizira karakteristike
pletenina sa stanovišta
namene
• definiše pojam
pletenina, objašnjava
razliku u pleteninama
• navodi različite vrste
prepletaja i prepoznaje
ih
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
• Definicija pojma
odeljenjem, kroz predavanja,
pletenina
• Razlike tkanih tekstilnih diskusiju, video prezentacije
materijala i pletenina
• Upoređivanje pletenina Mesto realizacije nastave
sa stanovišta namene
• učionica
• Održavanje i upotreba • specijalizovana učionica koja
predmeta izrađenih od
omogućuje rad u grupama
pletenina
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Koža i krzno
Trajanje modula: 8 časova
ISHODI
PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku razreda
MODULA
ZA OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
• navede vrste kože koje
• Koža - vrste kože
upoznati sa ciljem i ishodima
se mogu koristiti u
• Krzno - vrste krzna
• okvirni broj časova za
tekstilnoj industriji
• Postupak dovršavanja
realizaciju 8 časova
• opiše mogućnost
krzna i kože
upotrebe kože u tekstilnoj
• Faze dovršavanja kože i
• Osposobljavanje učenika industriji
Oblici nastave
krzna prema nameni
• navede i opiše način
za poznavanjem
Modul se realizuje kroz sledeće
• Upotreba i način korišćenja
karakteristika kože i krzna održavanja i ponašanja
oblike nastave:
detalja od kože i krzna u
• Osposobljavanje učenika odevnih predmeta
• teorijska nastava sa celim
modnoj industriji
izrađenih od kože
za održavanje kože
odeljenjem, kroz predavanja,
• Način održavanja i
• Osposobljavanje učenika • prepoznaje vrste krzna i
diskusiju, video prezentacije
ponašanja odevnih
upotrebu u industriji
za održavanje krzna
predmeta izrađenih od kože
• prepoznaje vrste krzna
Mesto realizacije nastave
i krzna
domaćih i divljih životinja
•
• Uticaj klimatskih uslova na učionica
• navodi i objašnjava
• specijalizovana učionica koja
kožu i krzno
načine ponašanja
omogućuje rad u grupama
• Analiza vrsta nečistoće
odevnih predmeta
• posebni kulturni objekti
CILJEVI MODULA
izrađenih od krzna
• razlikuje pojam pranja i
hemijskog čišćenja
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: drugi
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju 30 časova
• Usavršavanje
stečenih znanja do
nivoa veštine
• opiše strukture i
svojstava prirodnih
tekstilnih vlakana i
hemijskih vlakana,
• objasni svojstava
pletenina i tkanina
• prepoznaje različite
vrste kože i krzna
• koristi određene
postupke dorade
materijala
• Upotreba tekstilnih vlakana
• Upotreba prirodnih vlakana
• Upotreba hemijskih vlakana
izrađenih iz prirodnih i sintetizovanih
polimera
• Osnovni pojmovi: tkanina, tkanje,
osnova, potka, tkački papir, platneni,
keper i atlas prepletaj, izvedeni
prepletaji
• Upotreba kože
• Upotreba krzna
• Primena pletenina
Oblici nastave
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Hauk Mária, Zubonyai Ferencné, Materijali i proizvodi tekstilne industrije Ruhaipari anyag- és áruismeret
- Hauk Mária, Zubonyai Ferencné, Materijali i proizvodi tekstilne i konfekcijske industrije Textil- és ruhaipari anyagés áruismeret
- Arsenijević M, "Tekstilna vlakna", Naučna knjiga, Beograd 1968.
- Žišić M. i Mitić V, "Tekstilne sirovine" 1979, Leskovac
- Mr Dobre Jovanovski, "Tehnologija kože i krzne", Centar za izdavačku delatnost Više tehnološko-tehničke škole
Vranje, 2002.
- Tešić M, "Tekstilna vlakna", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001.
- P. Škundrić i R. Jovanović, "Tekstilna vlakna", Naučna knjiga Beograd, 1994.
- V. Obradović, "Kozarski materijali", Zavod za udžbenike, Beograd, 2001.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Modni stilovi
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Modelovanje odevnih predmeta
- Istorija kostima
MODELOVANJE ODEVNIH PREDMETA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
33
Vežbe
66
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
30
PRAKSA
UKUPNO
129
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Sticanje teorijsko-stručnih znanja iz modelovanja
- Razvijanje kod učenika tehničkih umeća za korišćenje modelovanja u kreiranju stila (styling-a) i elemenata stila
(styling-a)
- Sticanje znanja i razvijanje smisla za pravilan izbor i kreiranje stila (styling-a) zavisno od profila ličnosti
- Učenici stiču znanja o modelovanju različitih materijala i oblika
- Razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti
- Upoznavanje sa metodama u modelarstvu i tehnike modelovanja kroz istoriju
- Upoznavanje učenika sa elementima nacrtne geometrije
- Učenici se upoznaju sa postupkom merenja u skladu sa odevnim predmetom
- Upućivanje učenika u vrste mera, kao i sticanje veštine uzimanja mere
- Učenici stiču znanja i veštine u ručnom i mašinskom radu
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
Trajanje modula
(časovi)
50
49
30
NAZIV MODULA
Modelovanje kroz praksu
Modelovanje
Nastava u bloku
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Modelovanje kroz praksu
Trajanje modula: 50 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• Osposobljavanje učenika da • koristi lenjire i
krivuljare za
mogu primenjivati
modelovanje
modelovanje u svojoj struci
• Osposobljavanje učenika da • koristi različite
načine modelovanja
uspešno modeluju različite
na delovima osnovnih
forme odevnih predmeta
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Rupice
• Rukavi
• Kragne
• Reveri
• Ušici
• Izrezi
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 50 časova (8 časova
• Osposobljavanje učenika da
uspešno kreiraju različite
odevne forme prilagođene
određenim tipovima ličnosti
• Osposobljavanje učenika da
uspešno primenjuju postupke
modelovanja osnovnim
konstrukcijama odevnih
predmeta
odevnih predmeta
• razlikuje sastavne
delove i kompletira ih
u celine
• koristi gotova krojna
rešenja, prilagođava
ih merama
• određuje
konfekcijski broj
prema meri
• razlikuje glavne
mere od pomoćnih
• analizira polazne
elemente za
konstrukciju kroja
• opisuje načine
izrade krojnih slika
• rešava problemske
zadatke
• navede adekvatne
primere modelovanja
iz lokalnog okruženja
• koristi ostala znanja
iz stručnih predmeta
u modelovanju
• Nabori
• Džepovi
• Patne
• Nogavice
• Suknje
• Pantalone
• Košulje
• Bluze
• Modelovanje osnovnog
kroja jednostavnog
odevnog predmeta i
predmeta sličnih
karakteristika
• Analiza skica modela,
sastavni delovi, pomoćne
mere potrebne za
realizaciju
• Modelovanje odevnih
predmeta sličnih
karakteristika
• Izrada krojnih delova
odevnih predmeta prema
skici i fotografiji
• Kompletiranje delova u
celini
• Modelovanje na računaru
• Korišćenje tabela sa
veličinama
teorijske nastave i 42 časa vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije i
praktične vežbe sa grupama od
10 učenika
• vežbe su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Modelovanje
Trajanje modula: 49 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
• definiše pojam modelovanja
• definiše pojam glavnih i
• Osposobljavanje učenika
pomoćnih mera
da razume razvoj
• odredi proizvode koji se u
modelovanja
• Sticanje teorijskih znanja o raspoloživoj tehnologiji mogu
zakonitostima modelovanja, izraditi produktivno,
• Razvijanje sposobnosti za ekonomično, profitabilno i sa
traženim nivoom kvaliteta
opažanje i doživljavanje
• razlikuje mašine i uređaje
modelovanja
• Praktično osposobljavanje prema vrsti i nameni
• prepoznaje vrste uboda
da stečena znanja
primenjuju u svakodnevnom • obrazlaže princip rada
• navodi vrste šivenja šavova
profesionalnom radu
• koristi običnu šivaću mašinu
• Uvod u modelovanje
• Modelovanje kroz
istoriju
• Tekstilni materijali u
procesu modelovanja
• Interakcija
modelovanja sa
savremenim vidovima
proizvodnje
• Modelovanje prema
građi tela
• Pomoćne i glavne
mere
• Estetske
nesavršenosti i
postupak modelovanja
• Mašine i uređaji
• Šivaća mašina i njeni
osnovni delovi
• Mašinski ubodi, vrste
konca, vrste šivenja,
šavovi, mašinske igle
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju 49 časova (25
časova teorijske nastave i 24
časa vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa
grupama od 10 učenika koje
su organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
CILJEVI MODULA Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• primeni modelovanje u struci
• modeluje na osnovu krojne
slike
• poznaje standardizaciju
veličina odevnih predmeta kod
nas i inostranstvu
• prepoznaje pojam glavnih i
pomoćnih mera
• koristi različite materijale
prema stilu i nameni
• koristi stečena znanja u
modifikovanju odevnih
predmeta shodno stilskim
potrebama i nameni
• koristi adekvatne materijale za
realizaciju idejnog rešenja
• navodi i realizuje neke od
mašinskih uboda i objašnjava
• Usavršavanje
stečenih znanja do njihove karakteristike
• prepoznaje šavove i
nivoa veština
karakteristike konca
• se koristi šivaćom mašinom u
realizaciji jednostavnih
operacija
• prepoznaje vrste uboda
• poznaje pribor
• pravilno polaže tkaninu,
pravilno primeni krojnu sliku
• realizuje ručni rad, porub,
pojedine bodove, vez, zašivanje
dugmića, našivanje perli, našiva
aplikacije
• koristi peglu
• napravi jednostavan odevan
predmet ili deo odevnog
predmeta i pritom bira tekstilni
materijal
5. PREPORUČENA LITERATURA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Modelovanje osnovnog kroja
• Modelovanje prema slici
• Materijali i njihove
karakteristike u okviru
modelovanja
• Kombinovanje materijala
prema stilu i nameni
• Odabir materijala po funkciji
koju odevni predmet nameće
• Usklađivanje materijala sa
ostalim elementima koje
odevni predmet sadrži
• Ručni rad i dorada materijala
ili odevnog predmeta
• Tabele sa razrađenim
merama za različite uzraste i
stasove
• Tehnike ručnog i mašinskog
šivenja, veza, peglanja
• Bod, šav, porub, konac, vez,
dugmići, rupice, mašinske igle,
šivaće mašine i ostali aparati
• Tehnika nanošenja krojne
slike-šablona, ručno ili
mašinskog polaganja tkanine
• Označavanje krojnih delova
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• okvirni broj časova za
realizaciju 30 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
• praktične vežbe sa grupama
od 10 učenika koje su
organizovane u obliku
dvočasa
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
- Trajković S, "Tehnologija izrade odeće", Univerzitet u Nišu, 1999.
- Zelenović D, "Proizvodni sistemi", Naučna knjiga, Beograd, 1990.
- Smajić, "Tehnologija za dizajnere", FAD, Beograd, 2005.
- J. Pejović, "Konstrukcija odeće", Zavod za udžbenike, Beograd, 1985.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Istorija kostima
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Istorija umetnosti
- Poznavanje materijala
- Modni stilovi
- Filozofija i estetika
- Fotografija
- Teorija forme
- Topografska anatomija
ISTORIJA KOSTIMA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
Teorijska nastava
66
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
66
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Upoznavanje učenika sa vrstama i osobinama kostima koji su obeležili istorijske epohe
- Upoznavanje učenika sa značajem istorijskih kostima u formiranju etno-kulturnih obrazaca ponašanja i uticaja na
razvoj i usvajanje estetskih obrazaca u savremenoj kostimografiji
- Upoznavanje učenika sa karakteristikama nošnji na širem svetskom prostoru u različitim istorijskim epohama
- Razvijanje kritičkog odnosa kod učenika u odnosu na promene poimanja estetskog odevanja u različitim istorijskim
epohama i kod različitih civilizacija
- Upoznavanje učenika sa praktičnom primenom pojedinih delova nošnje i promenama koje su pretrpele tokom
istorijskih dešavanja
- Upoznavanje učenika sa razvojem tehnologije u obradi sirovina od kojih se dobija odeća i posledicama koje su se
desile u odevanju ljudi
- Razvijanje svesti kod učenika o važnosti poznavanja kostimografije kao elementa za kreiranje novih obrazaca
savremenog odevanja
- Upoznavanje učenika sa obrascima lepote raznih civilizacija i kultura
- Upoznavanje učenika sa razlikama u odevanju ljudi oba pola i dece u zavisnosti od društvenog staleža i životne
dobi
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Cilj i zadaci izučavanja predmeta
Nošnja naroda starog veka
Nošnja naroda u ranom srednjem veku, vizantijski kostim i nošnja naroda srednjeg veka
Nošnja evropskih naroda za vreme 15, 16, 17, 18. i 19. veka
Trajanje modula
(časovi)
4
10
10
20
Srbija u 19. veku. Nošnja u Srbiji pre i između dva svetska rata
Evropski kostim 20. veka
6
16
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Cilj i zadaci izučavanja predmeta
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• definiše pojam nošnje
• posmatra i uočava
karakteristike nošnje
• odredi mogućnost primene
istorijske nošnje
• koristi različite izvore i
literaturu za prikupljanje
• Osposobljavanje učenika za
neophodnih informacija o
razumevanje kostimografije i
izgledu nošnje u određenim
njenog značaja u kreiranju
vremenskim periodima
savremenog stila (styling-a)
• navodi razlike u odevanju ljudi
• Upućivanje učenika u promenu
oba pola
ukusa i estetike u odevanju
• navodi razlike u odevanju ljudi
tokom istorijskih dešavanja
u zavisnosti od društvenog
• Uočavanje obrasca lepote
staleža
raznih civilizacija i kultura
• navodi razlike u odevanju u
• Upoznavanje učenika sa
zavisnosti oda starosne dobi
razvojem tehnologije i uticajem
muškaraca i žena
na obradu sirovina od kojih se
• analizira tehnološki uticaj i
izrađuje odeća
razvoj na nošnju od početaka
civilizacije do danas
• navodi ulogu primenjene
umetnosti, značaj i ulogu
nošnje u društvu
• analizira potrebu za estetskim
doživljajem
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• Pojam nošnje
• Proučavanje
istorijske nošnje
• Primena istorijske
nošnje
• Izgled pojedinih
narodnih nošnji
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 4 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu provera znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Nošnja naroda starog veka
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika za • prepoznaje i opisuje izgled
nošnje starog veka - Sumer,
poznavanjem karakteristika
Akad
nošnje naroda starog veka
• prepoznaje i opisuje izgled
• Upoznavanje učenike sa
nošnjom starog veka: Sumer, nošnje starog veka, Krita i
Mikene
Akad, Egipat, Krit, Mikena,
• prepoznaje i opisuje izgled
Grčka, Etrurija i Rim
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Nošnja naroda
starog veka: Sumer,
Akad, Krit, Mikena
• Etrurska nošnja
• Egipatska nošnja
• Grčka nošnja
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku teme učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova
• Osposobljavanje učenika da
prate od prvih pisanih i
slikanih dokumenata o nošnji
hronološki
• Upoznavanje sa različitim
estetskim vrednostima
• Upoznavanje vrednosti i
značaja nacionalne kulture
• Stvaranje tolerantnog
odnosa prema različitostima
egipatske nošnje
• prepoznaje kritsku nošnju
• prepoznaje mikensku nošnju
• prepoznaje i opisuje grčku
nošnju
• prepoznaje i opisuje rimsku
nošnju
• prepoznaje staleške razlike,
koje se ogledaju u nošnji
• prepoznaje ljudsku potrebu za
različitim estetskim doživljajem,
načinom razmišljanja i
tehnološkim dometom različitih
naroda i njihovih kultura
• izrađuje skice kostima
Oblici nastave
Modula se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz
predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
teme
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Nošnja naroda u ranom srednjem veku, vizantijski kostim i nošnja naroda srednjeg veka
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• prepozna i opiše
ranohrišćansku,
vizantijsku nošnja
• prepozna i opiše izgled
nošnje u zemljama
zapadne Evrope • Osposobljavanje učenika za
romanika
poznavanjem karakteristika
• prepozna i opiše izgled
nošnje naroda u ranom
nošnje u zemljama
srednjem veku
zapadne Evrope - gotika
• Upoznavanje učenika sa
• prepozna i opiše izgled
vizantijskom nošnjom
nošnje u Srbiji - srednji
• Upoznavanje nošnje naroda u
vek
srednjem veku
• sagledava tehnološki
napredak i uticaj na
kostim
• prepoznaje klasne
razlike
• izradi skicu kostima
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• Rani srednji vek • teorijska nastava sa celim
narodi zapadne Evrope i
odeljenjem, kroz predavanja,
slovenskih naroda
diskusiju, video prezentacije
• Romanika - zemlje
zapadne Evrope
Mesto realizacije nastave
vizantijski kostim
• učionica
• Gotika - zemlje
• specijalizovana učionica koja
zapadne Evrope
omogućuje rad u grupama
• Srpski srednji vek
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Nošnja evropskih naroda za vreme 15, 16, 17, 18. i 19. veka
Trajanje modula: 20 časova
ISHODI
PREPORUČENO
Po završetku razreda PREPORUČENI SADRŽAJI
CILJEVI MODULA
UPUTSTVO ZA
učenik će biti u stanju
MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
da:
• na početku modula učenike
upoznati
sa ciljem i ishodima,
• prepozna i opiše
planom i načinom ocenjivanja
izgled kostima naroda
• okvirni broj časova za
zemalja zapadne
realizaciju 20 časova
Evrope u 15. veku
• prepozna i opiše
Oblici nastave
izgled kostima naroda
Modul se realizuje kroz
zemalja zapadne
sledeće oblike nastave:
Evrope u 16. veku
• Osposobljavanje učenika za
• teorijska nastava sa celim
• prepozna i opiše
• Kostim naroda zemalja
poznavanjem karakteristika
odeljenjem, kroz predavanja,
izgled kostima naroda
zapadne Evrope u 16. veku
kostima naroda Evrope u 15,
diskusiju, video prezentacije
zemalja zapadne
• Kostim naroda zemalja
16, 17, 18. i 19. veku
Evrope u 17. veku
zapadne Evrope u 17. veku
• Upoznavanje učenika sa
• prepozna i opiše
Mesto realizacije nastave
• Kostim naroda zemalja
staleškim osobenostima
izgled kostima naroda
• učionica
zapadne Evrope u 18. veku
• Upoznavanje učenika sa
zemalja zapadne
• specijalizovana učionica
• Kostim naroda zemalja
društvenim tokovima i njihovim
Evrope u 18. veku
koja omogućuje rad u
zapadne Evrope u 19. veku
uticajem na nošnju
• prepozna i opiše
grupama
sa akcentom na francuskom
• Upoznavanje učenika sa
izgled kostima naroda
• posebni kulturni objekti
kostimu
tehničko-tehnološkim razvojem i
zemalja zapadne
primerene namene
uticajem na nošnju
Evrope u 19. veku
• uočava klasne
Ocenjivanje
razlike
Vrednovanje ostvarenosti
• uočava razlike u
ishoda vršiti kroz:
odevanju nastale
• test znanja po završetku
usled tehnoloških i
modula
drugih uticaja
• usmenu proveru znanja
• izradi skicu kostima
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Srbija u 19. veku. Nošnja u Srbiji pre i između dva svetska rata
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• prepozna i opiše izgled
• Osposobljavanje učenika za
građanskog kostima u
poznavanje karakteristika
Srbiji u 19. veku
kostima u Srbiji u 19. veku
• prepozna i opiše izgled
• Srpska tradicionalna odeća i
seoske nošnje
njena izrada
• prepozna osnovne
• Osposobljavanje učenika za
delove ženske nošnje
poznavanjem karakteristika
• prepozna osnovne
nošnje u Srbiji pre i između
delova muške nošnje
dva rata
• prepozna i opiše izgled
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
• Građanski kostim
upoznati sa ciljem i ishodima,
• Seoska nošnja
• Muška narodna nošnja planom i načinom ocenjivanja.
• Ženska narodna nošnja • okvirni broj časova za
realizaciju 6 časova
• Radna i svečana
narodna nošnja
• Globalna podela
Oblici nastave
narodnih nošnji na
Modul se realizuje kroz
osnovu regija iz kojih
sledeće oblike nastave:
dolaze
• teorijska nastava sa celim
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
građanskog kostima pre i • Građanski kostim
između dva svetska rata • Nošnja seoskog
• prepozna i opiše izgled stanovništva
nošnje seoskog
stanovništva pre i između
dva svetska rata
• izradi skicu kostima
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Evropski kostim 20. veka
Trajanje modula: 16 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• prepozna i opiše izgled
kostima od početka 20. veka
do danas, po dekadama
• prepozna osnovne
karakteristike muškog i
ženskog kostima 20-tih i 30tih godina 20-og veka
• prepozna osnovne
karakteristike kostima pre i
posle Drugog svetskog rata i
• Osposobljavanje učenika za
40-tih godina 20. veka
poznavanjem karakteristika
• prepozna osnovne
evropskog kostima od početka
karakteristike ženske i
20. veka do danas
muške nošnje pedesetih
• Upoznavanje učenika sa
godina
razvojem nošnje po dekadama
• prepozna osnovne
• Tehničko-tehnološki napredak
karakteristike nošnje
i uticaj na obradu sirovina i
šezdesetih godina
materijala od kojih je sačinjen
dvadesetog veka
odevni predmet
• prepozna osnovne
• Upoznavanje učenika sa
karakteristika nošnje
društvenim dešavanjem koja su
sedamdesetih godina
imala uticaj na odevne
dvadesetog veka
predmete
• prepozna osnovne
karakteristika odevnih
predmeta devedesetih
godina dvadesetog veka
• razume društvena
dešavanja koja su uticala na
razvoj odevnih predmeta
• razume tehničkotehnološki uticaj
• izradi skicu kostima
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Kostim 20. veka
• Muški i ženski kostim
1900-1910. godina
• Muški i ženski kostim
dvadesetih godina
• Muški i ženski kostim
tridesetih godina XX
veka
• Muški i ženski kostim
za vreme 40-ih godina
XX veka
• Muški i ženski kostim
50-ih godina XX veka
• Muški i ženski kostim
60-ih godina XX veka
• Kostim oba pola 70ih godina XX veka
• Kostim oba pola 80ih i 90-ih godina XX
veka
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 16 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- F. Boucher, A History of Costume in the West, Thames&Hudson
- James Laver, Costume & Fashion, a concise history, Thames&Hudson
- Pavle Vasic, Odelo i Oružje, Univerzitet Umetnosti u Beogradu i Clio, 1992.
- FASHION, A History from the 18th to the 20th Century, The Collection of the Kyoto Costume Institute, Taschen
- Valerie Mendes & Amy de la Haye, 20th Century Fashion, Thames&Hudson
- INTERNET: Costumer's Manifesto Site-A History of Costume
- Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku, ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Modni stilovi
- Modelovanje odevnih predmeta
- Istorija umetnosti
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Poznavanje materijala
- Fotografija
- Teorija forme
- Topografska anatomija
MODNI STILOVI
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
III
IV
Teorijska
nastava
33
28
NASTAVA
Praktična
Vežbe
nastava
66
56
Nastava u PRAKSA UKUPNO
bloku
30
129
30
114
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond
časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Upoznavanje učenika sa pojmom mode, ulogom mode i modnih trendova u savremenom životu
- Upoznavanje učenika sa razvojem mode i modnih trendova u odevanju
- Razvijanje kod učenika smisla za prepoznavanje lepog i negovanje dobrog stila i ukusa
- Osposobljavanje učenika za primenu različitih modnih stilova u realizaciji stila (styling-a)
- Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom visoke mode
- Upoznavanje učenika sa konfekcijskim proizvodima, načinom njihove izrade i distribucije
- Upoznavanje učenika sa unikatnim garderobnim predmetima i njihovoj ulozi u izgradnji individualnog stila (stylinga)
- Razvijanje sposobnosti izražavanja učenika pomoću odevnih predmeta
- Osposobljavanje učenika za primenu mode i modnih trendova u izgradnji individualnog stila (styling-a)
- Razvijanje smisla kod učenika za prepoznavanje lepog i negovanje dobrog stila i ukusa
- Osposobljavanje učenika za primenu različitih modnih stilova u kreiranju scenskih kostima u pozorištu, na filmu i na
televiziji
- Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom visoke mode
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: treći
NAZIV MODULA
Trajanje modula
(časovi)
6
12
10
10
6
6
10
6
30
Moda
Ličnost i odevanje
Razvoj mode kroz istoriju
Konfekcijska proizvodnja
Unikatni odevni predmeti
Simbolika odevnih predmeta
Scenski kostim
Mladi i moda
Nastava u bloku
Razred: četvrti
Trajanje modula
(časovi)
27
26
24
22
30
NAZIV MODULA
Scenski kostim u pozorištu, televiziji i na filmu
Individualni stil (styling) i osobenosti individualnih zahteva
Prvi modni stilovi Retro - stil
Odnos mode i stila
Nastava u bloku
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Moda
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 6 časova
• Razumevanje pojma mode
• Osposobljavanje učenika za
uočavanje razlika između
svakodnevnog i modnog
odevanja
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
• Cilj i zadaci predmeta
oblike nastave:
• Pojam i definicija mode
• definiše razliku
• teorijska nastava sa celim
između pojma mode i • Pojam i definicija
odeljenjem, kroz predavanja i
modnih stilova
modnih trendova
diskusiju, video prezentacije
• Istorija mode
• navede razlike
između svakodnevnog i • Sličnosti i razlike
Mesto realizacije nastave
između svakodnevnog i
modnog odevanja
• učionica
modnog odevanja
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Ličnost i odevanje
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
• određuje značaj i uticaj mode
na stavove pojedinaca
• navede i objasni upotrebu
odevnih predmeta u
izražavanju stavova pojedinca i
grupe
• određuje odgovarajuće
odevne predmete u zavisnosti
od karaktera osobe, njene
fizionomije, godina starosti,
• Osposobljavanje učenika za godišnjeg doba i prilike
• dosledno sprovodi lični pečat
izražavanje pomoću odevnih
pojedinca kroz sve vidove i
predmeta
• Osposobljavanje učenika za aspekte odevanja
• odabere boje i kroj koji su
uočavanje individualnih
najadekvatniji uz figuru, ten i
karakteristika osobe i
boju očiju
usklađivanje njegovog
• određuje kroj i i formu koja
karaktera i ličnih stavova sa
prikriva određene nedostatke
stilom odevanja
• Osposobljavanje učenika za • određuje kroj koji ističe
određenu figuru i čini je
pravilan odabir odevnih
dopadljivijom i privlačnijom, a
predmeta u zavisnosti od
samim tim i klijenta
godina klijenta, fizionomije
zadovoljnijim mi
klijenta, godišnjeg doba i
samopouzdanijim
namene
• Osposobljavanje učenika za • određuje koloristička rešenja
razlikovanje ukusa od neukusa koja su usklađena sa estetskim
karakteristikama određene
u odevanju
osobe
• odabere boje i njihov tonalitet
u odnosu na boju očiju, tena i
kose
• analizira određene osobenosti
osobe za čijim stilskim
rešenjem se traga
• odredi celokupni izgled
određenim modnim dodacima
• prepoznaje ukus od neukusa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem
i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 12 časova
• Uticaj mode na
odevanje pojedinca
• Odevni predmeti kao
sredstvo izražavanja
ličnih stavova i grupne
pripadnosti
• Odevni predmeti i
godine
• Odevni predmeti za
različita godišnja doba
• Mogućnost korekcije
uz fizionomiju osobe
• Odevni predmeti za
različite prilike
• Granica ukusa i
neukusa u odevanju
pojedinca
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa
celim odeljenjem, kroz
predavanja i diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije
nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Razvoj mode kroz istoriju
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
PREPORUČENO
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će
UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
biti u stanju da:
OSTVARIVANJE MODULA
• Osposobljavanje učenika za • definiše modu i modne
• Pojava mode i
• na početku modula učenike
CILJEVI MODULA
razumevanje definicije mode i
modnih trendova
• Osposobljavanje učenika za
razumevanje razvoja mode
kroz istoriju i mogućnost
njihove primene
trendove
• definiše visoku modu
• navede modne kreatore i
objasni njihovu ulogu u modi
• razume ulogu žene u modi i
njenom razvoju
• identifikuje modne tokove
poslednjeg veka kroz određene
odevne predmete
• identifikuje razvojni put
određenih modnih elemenata i
odevnih predmeta u skladu sa
tehničko-tehnološkim razvojem
društva
• analizira odnos čoveka i
promena u odnosu na estetske
i ostale zahteve u odnosu na
odevni predmet
modnih trendova
• Visoka moda
• Pojava modnih
kreatora
• Kreatori koji su
izvršili uticaj na
promene u modi
• Uticaj i uloga žene u
modi i njenom razvoju
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: treći
Naziv modula: Konfekcijska proizvodnja
Trajanje modula: 10 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• odredi pojam
konfekcijska proizvodnje
• razlikuje koji odevni
predmeti spadaju u
konfekcijsku proizvodnju
• odredi kome je
namenjena konfekcijska
proizvodnja
• navede tok
• Osposobljavanje
konfekcijske proizvodnje
učenika da razume
• navede kriterijume koje
konfekcijsku proizvodnju
treba da ispuni
konfekcijska proizvodnja
• definiše načine
distribucije, skladištenja i
plasiranja konfekcijskih
proizvoda
• analizira uticaj mode
na konfekcijsku
proizvodnju
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Industrijska proizvodnja
odevnih predmeta
• Način izrade odevnih
proizvoda u industriji
• Zahtevi koje treba da ispune
konfekcijski proizvodi kako bi se
zadovoljio što veći broj
potrošača
• Način distribucije konfekcijskih
proizvoda
• Uticaj mode na konfekcijsku
proizvodnju
• Zadovoljavanje potreba pri
izboru odeće
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 10 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Unikatni odevni predmeti
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
6 časova
• definiše značaj
izrade odevnih
predmeta po meri
• definiše značaj
• Osposobljavanje učenika za
izrade unikatnih
shvatanjem značaja i načinom
izrade unikatnih odevnih predmeta odevnih predmeta
• navede postupak
izrade odevnih
predmeta
• Odevni predmet
skrojen po meri
• Unikatni odevni
predmeti
• Značaj izrade
unikatnih odevnih
predmeta
• Postupak izrade
unikatnih odevnih
predmeta
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Simbolika odevnih predmeta
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• opiše vezu između
odevanja i statusnog
• Osposobljavanje učenika za simbola
shvatanjem i prepoznavanjem • opiše vezu između
odevanja i grupne
simbolike odevnih predmeta
pripadnosti
• Prepoznavanje statusnih
• identifikuje određene
simbola u odevanju
društvene grupe prema
odevnim predmetima
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
• Odevni predmeti kao
statusni simbol
• Odevni predmeti kao
simbol grupne
pripadnosti
• Društvene klase i
odevanje
• Potrebe ljudi u
odevanju i modi
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 6 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• Uticaj društva na
(pank, hipi, navijači)
izbor odeće
• navodi potrebe ljudi u
odevanju i modi
• analizira uticaj društva na
izbor odeće
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: treći
Naziv modula: Scenski kostim
Trajanje modula: 10 časova
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• predloži kombinaciju radi
• okvirni broj časova za
harmonizacije odevnih
realizaciju 10 časova
predmeta u zavisnosti od
njihove boje
Oblici nastave
• navodi simboliku boja
• Odnos boje i odeće Modul se realizuje kroz sledeće
• Osposobljavanje učenika • navodi psihološki uticaj
oblike nastave:
• Simbolika boja
boje, formi i materijala u
za razvijanjem osećaja za
• teorijska nastava sa celim
• Upotreba boja i
izradi scenskog kostima
harmonizaciju boja
njihov psihološki uticaj odeljenjem, kroz predavanja,
• Osposobljavanje učenika • navodi određene
diskusiju, video prezentacije
• Karakteristike
da razume pojam scenskog karakteristike scenskog
scenskog kostima
kostima
kostima
• Podela pozorišnog
Mesto realizacije nastave
• prepoznaje podele u okviru
• Upućivanje učenika u
kostima po žanrovima • učionica
njega
podele u okviru scenskog
• Analiza estetskih
• specijalizovana učionica koja
• analizira određene
kostima
vrednosti scenskog
omogućuje rad u grupama
specifičnosti scenskog
• Upućivanje učenika u
kostima
• posebni kulturni objekti
kostima
specifičnosti scenskog
• Paralela sa visokom primerene namene
• analizira različite karaktere
kostima
modom
koji su u okviru scenskog
Ocenjivanje
kostima potcrtani
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
• poredi konfekcijsku
vršiti kroz:
proizvodnju sa visokom
• test znanja po završetku
modom
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
CILJEVI MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Mladi i moda
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• analizira uticaj mode na
• okvirni broj časova za
stavove mladih
realizaciju 6 časova
• diskutuje o mogućnostima i
moći uticaja mladih na
Oblici nastave
stvaranje modnih trendova
Modul se realizuje kroz sledeće
• navede vezu između mode i
oblike nastave:
• Uticaj mode na
popularne kulture
• teorijska nastava sa celim
stavove mladih
• analizira najčešće propuste
• mladi kao pokretači odeljenjem, kroz predavanja,
• Osposobljavanje učenika u pogledu odabira
diskusiju, video prezentacije
novih modnih
adekvatnog kroja
za razumevanjem značaja
trendova
• analizira najčešće greške u
mladih u modi
• Moda i popularna
Mesto realizacije nastave
• Upoznavanjem učenika sa pogledu neusaglašenog
kultura
• učionica
odevnog predmeta i namene
najčešćim greškama u
• Moda i muzički
• specijalizovana učionica koja
• određuje estetske celine na
odnosu mladih i mode
pravci
omogućuje rad u grupama
osnovu konstrukcije i
• Najčešći propusti u • posebni kulturni objekti
konstitucije tela
odevanju
primerene namene
• analizira estetske celine na
osnovu svih elemenata koji
Ocenjivanje
su zastupljeni u rešenju
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
• stvara svoj stav u odnosu
vršiti kroz:
na rešenje u datim
• test znanja po završetku
okolnostima
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
CILJEVI MODULA
Razred: treći
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• razlikuje pojam mode i
modnih trendova
• opisuje značaj i uticaj
mode na stavove
pojedinaca
• definiše modu i modne
trendove
• analizira značaj izrade
• Usavršavanje stečenih unikatnih odevnih
znanja do nivoa veština predmeta
• analizira određene
specifičnosti scenskog
kostima
• poredi i procenjuje
sopstveni i tuđi rad
• stvara svoj stav u
odnosu na rešenje u
datim okolnostima
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Modni stilovi
• Mogućnost korekcije
uz fizionomiju osobe
• Razvoj mode kroz
istoriju
• Uticaj mode na
konfekcijsku proizvodnju
• Unikatni odevni
predmeti
• Odevni predmet kao
statusni simbol
• Karakteristike
scenskog kostima
• Uticaj mode na
stavove mladih
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za nastavu u
bloku je 30 časova
Mesto realizacije nastave
• specijalizovana učionica
• posebni objekti primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Scenski kostim u pozorištu, televiziji i na filmu
Trajanje modula: 27 časova
CILJEVI MODULA
• Osposobljavanje učenika
za razumevanje pojma
scenskog kostima
• Osposobljavanje za
uočavanje i razlikovanje
podela u okviru scenskog
kostima
• Sličnosti i razlike između
scenskog kostima i visoke
mode
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Umetnost scenskog kostima
• Usklađenost scene i kostima
• Usklađenost kostima, slikarstva i
kreacija lutaka
• Pozorišna predstava u celini, sa
• razlikuje ukus od
svim elementima
neukusa
• Izrada skica za scenski kostim na
• razlikuje
specifičnosti modnog osnovu dramske radnje
kostima i scenskog • Izrada dramskih skica na osnovu
epohe u kojoj se dramska radnja
kostima
odvija
• definiše podelu
• Proučavanje epohe i kostima date
scenskog kostima
epohe radi adekvatnog
• navodi sličnosti
predstavljanja kostima
između scenskog i
kostima visoke mode • Usklađivanje određenog kostima
• navodi stilsku celinu date epohe sa dramskom radnjom,
odnosno sa žanrom predstave
pozorišnog dela
• crta kostimske skice • Prilagođavanje datog rešenja sa
• skicira i izrađuje u psihološkim profil određenog lika u
stilski objedinjenu u okviru društvenog staleža kojem po
radnji predstavlja
celini
• Zatim sledi estetsko prožimanje sa
• izrađuje skice
scenografskim rešenjem i likovnim
scenskog kostima
stilom predstave
• na osnovu skica
• Prilagođavanje dobijenog rešenja
scenskog kostima
radi predloške i skice građi tela glumca ili glumice koji
tumači lik, kojem je kostim oruđe pri
visoke mode
građenju lika i vizuelna spona sa
• analizira i kritički
publikom
procenjuje svoje
• Korekcija kostima ukoliko je
radove
potrebno za vršenje radnje ili
scenskog pokreta
• Aspekat scenskog u modi
• Pojam i razvoj dobrog ukusa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 27 časova (9
časova teorijske nastave i 18
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama,
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Individualni stil (styling) i osobenosti individualnih zahteva
Trajanje modula: 26 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Osposobljavanje učenika • definiše značaj
individualnog stila (styling-a)
za razumevanje uticaja
• nacrta skice individualnog
stila na stavove i status
stila (styling-a)
pojedinca
• Osposobljavanje učenika • analizira mogućnost
izražavanja ličnosti, njenih
da likovnim putem
stavova i statusa kroz način
predstavi stil (styling)
odevanja
pojedinca
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Individualni stil pojedinca
kao izraz ličnosti kroz
odevanje
• Putem skica
• Karakteristike ličnog stila
(styling-a)
• Uticaj promene
individualnog stila (styling-a)
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 26 časova (8
časova teorijske nastave i 18
• prepozna potrebu
pojedinca da pripada ili ne
pripada određenom delu
populacije
• definiše kič
• definiše odnos dizajna i
kiča
• prepozna načine
udovoljavanja željama kupca
ili konzumenta i kritički se
odnosi prema tome
• identifikuje potrebu za
tetoviranjem, pirsingom i
ostalim vidovima trajnih ili
polutrajnih estetskih
korekcija
• prepoznaje uticaj medija i
kinematografije na pojedinca
• izrađuje skice i crteže na
zadati zadatak
na pojedinca
• Putem skica prikazati
promenu ličnog stava i
izgleda promenom stila
(styling-a) u odevanju
• Prikazivanje statusa kroz
odevanje - izrada skica
• društveni prestiž i modni
stilovi
• Izrada radova
• Stil i dobar ukus kao
uspešan način spajanja
odeće, detalja i dodataka uz
ličnost osobe koja je nosi
časova vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Prvi modni stilovi - retro-stil
Trajanje modula: 24 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
• prepoznaje
edvardijansko doba u
kostimu - 1900-1910. i
1910-1920.
• prepoznaje uticaj
Japana (art nuvo)
• Osposobljavanje učenika • prepoznaje uticaj
za razumevanje elemenata Prvog svetskog rata na
kostim
odeće
• Upoznavanje učenika sa • prepoznaje promene u
hronološkim promenama u kostimu 30-ih godina
odevanju i nošnji tokom XX prošlog veka
• prepoznaje odevanje
veka
• Osposobljavanje učenika tokom Drugog svetskog
rata i nakon njega
za likovno predstavljanje
• Predočavanje učenicima • prepoznaje odevanje
tokom: 50-ih, 60-ih, 70razlike između narodne
ih i 80-ih godina prošlog
nošnje i modne odeće
veka
• crta skice različitih
odevnih elemenata
• razlikuje narodne
nošnje i modne odeće
• crta skice i crteže na
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Dendi stil
• Funkcionalizam
• Art nuvo
• Promene na kostimu usled
ekonomskih kriza nastale tokom
oba svetska rata
• Uticaj rata na ulogu žene i
promena uloge koja se ogleda u
promeni načina odevanja
• Promena u načinu razmišljanja
nastala zalaganjem medicinskih
radnika i tiče se opšteg
zdravstvenog stanja žene
• Istorijat midera i grudnjaka
• Forma kostima i materijala i od
kog je izrađen
• Modni dodaci šminka i frizura
• Promenjena uloga žene u
društvu i reflektovanje te
promene na kostimu
• Tehnološki napredak i uticaj na
sirovine, sastav materijala
• Novi materijali
• Pojeftinjenje procesa
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 24 časa (8 časova
teorijske nastave i 16 časova
vežbi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
zadatu temu
proizvodnje i uticaj na modu
• Novi materijali u izradi ostalih
modnih detalja, nakita i
ortopedskih pomagala
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Odnos mode i stila
Trajanje modula: 22 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
• prepoznaje uticaj
mode na formiranje
stilova
• prepoznaje uticaj
modnih kreatora na
• Osposobljavanje učenika za
formiranje stilova
izradu skica individualnog
• analizira odnos
stila (styling-a)
odeće i modnih
• Osposobljavanje učenika za
detalja
kombinovanje različite
• crta skice,
odeće, modnih dodataka i
fotografije i crteže
detalja
različitih modnih
stilova
• crta skice
individualnog stila
(styling-a)
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju je 22 časa (8
časova teorijske nastave i 14
vežbi)
• Uticaj mode na formiranje
stilova
• Uticaj modnih kreatora na
formiranje stilova
• Odnos odeće i modnih detalja
• Izrada skica, fotografija i crteža
• Spajanje odeće, modnih
dodataka i detalja s ciljem
stvaranja uspešnog
individualnog stila - izrada skica
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Nastava u bloku
Trajanje modula: 30 časova
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI SADRŽAJI
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
MODULA
da:
• Usavršavanje
• izrađuje skice
• Scenski kostim
stečenih znanja do
kostima
• Putem skica prikazati promenu
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
nivoa veština
• prepozna istorijska ličnog stava i izgleda promenom
kretanja mode
stila (styling-a) u odevanju
dvadesetog veka
• Promene formi i materijala
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
30 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti primerene
namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Sue Jenkyn Jones, Fashion Design, Laurence King Publ, London, 2002.
- C. Mc Dowell, Jean Paul Gaultier, Cassel & Co, London, 2000.
- Farid Chenouane, A History of Men’s Fashion, Flammarion, Paris, 1993.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Istorija kostima
- Istorija umetnosti
- Primena računarske tehnologije u struci
- Poznavanje materijala
- Modelovanje odevnih predmeta
- Teorija forme
- Fotografija
- Topografska anatomija
FILOZOFIJA I ESTETIKA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
56
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
56
- Sticanje teorijsko-stručnih znanja iz filozofije
- Razvijanje osećanja za estetiku i simboliku u modnoj industriji, pozorištu, umetnosti
- Prepoznavanje, razumevanje i interpretacija estetičkih, filozofskih i teorijskih koncepcija vizuelnih umetničkih dela
- Upoznavanje filozofije kroz njen razvoj i istoriju
- Upoznavanje razvoja i teorije estetike odevanja i umetnosti
- Razumevanje estetičke aksiologije, kriterijuma vrednovanja dela
- Razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj
- Upoznavanje filozofsko-estetičkih kategorija (lepo, uzvišeno, tragično, komično, ljupko, ružno)
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Uvod u filozofiju
Antička filozofija
Moderna filozofija
Uvod u estetiku
Estetika i umetnost
Estetičke kategorije
Platonova estetika
Aristotelova estetika
Estetika Imanuela Kanta
Estetički pravci u XIX veku
Savremena estetika
Trajanje modula (časovi)
6
12
12
4
4
4
2
2
2
4
4
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Uvod u filozofiju
Trajanje modula: 6 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u
SADRŽAJI MODULA
stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja.
• okvirni broj časova za realizaciju 6
časova teorijske nastave
• Upoznavanje učenika sa
nastankom i razvojem
filozofske misli
• Upoznavanje učenika sa
apstraktnim mišljenjem
• definiše filozofske
pojmove
• navodi osnovna
filozofska pitanja
• Upoznavanje učenika
sa predmetom
• Ime i pojam filozofije
• Osnovna filozofska
pitanja
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Antička filozofija
Trajanje modula: 12 časova
ISHODI
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku razreda učenik
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
će biti u stanju da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
•
okvirni broj časova za realizaciju
• Miletski kosmolozi i
12
časova teorijske nastave
Heraklit
• Pitagoreska škola
Oblici nastave
• Elejska škola,
Modul se realizuje kroz sledeće
Empedokle i
• Upoznavanje učenika sa
oblike nastave:
• razume osnovne kategorije Anaksagora
počecima evropske kulture,
• teorijska nastava sa celim
• Atomisti
antičkog mišljenja
nauke i filozofije
• razume snažnu povezanost • Antropološki period - odeljenjem, kroz predavanja,
• Upoznavanje učenika sa
diskusiju, video prezentacije
moderne filozofije i nauke sa Sofisti
antičkim pogledima na
njihovim antičkim korenima • Sokrat
prirodu, moral i umetnost
• Platonova teorija
Mesto realizacije nastave
ideja i politička
• učionica
filozofija
• Aristotelova
Ocenjivanje
metafizika i politika
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Moderna filozofija
Trajanje modula: 12 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
• Humanizam i
upoznati
sa ciljem i ishodima,
renesansa
planom
i
načinom
ocenjivanja
• Rene Dekart •
okvirni
broj
časova
za realizaciju
metafizički dualizam
• Spinozin panteizam 12 časova teorijske nastave
• razlikuje osnovne
• Lajbnicova
filozofske probleme
Oblici nastave
monadologija
• prepozna uticaj
• Upoznavanje učenika sa
Modul se realizuje kroz sledeće
• Hobsov Levijatan i
novovekovne filozofije
modernim izvorima evropske
oblike nastave:
Lokov empirizam
savremene teorije i
kulture, nauke i filozofije
• Barklijev solipsizam i • teorijska nastava sa celim
probleme
odeljenjem, kroz predavanja,
• ima predstavu o razvoju Hjumov skepticizam
• Prosvetitelji i francuski diskusiju, video prezentacije
moderne evropske misli
materijalisti
• Kantova teorijska i
Mesto realizacije nastave
praktična filozofija
• učionica
• Fihteov subjektivni
idealizam
• Šelingova filozofija
prirode
• Hegelov apsolutni
idealizam i filozofija
istorije
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Uvod u estetiku
Trajanje modula: 4 časa
ISHODI
Po završetku
razreda učenik će
biti u stanju da:
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 4 časa teorijske
nastave
• Osposobljavanje učenika da razume
razvoj estetike kroz istoriju
• Osposobljavanje učenika da razvije
sposobnosti i sklonosti za likovnoestetsko rešavanje zadataka iz stručnih
predmeta
• razlikuje lepo od
neestetskog i
ružnog
• razume osnovne
pojmove iz estetike
• Uvod u estetiku
• Osnovni pojmovi
• Razvoj estetike
• Forma i sadržaj
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Estetika i umetnost
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
• Izučavanje savremenih
interpretativnih teorija vizuelnih
umetnosti od ikonologije i
hermenutike do tehnoestetike
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
• Estetika i umetnost
• prepoznaje pojmove
• Umetničko delo
estetike umetnosti,
• Estetsko uživanje
forme i sadržaja
• Zadovoljstvo i
• prepoznaje pojmove
prijatno
zadovoljstva i
• Estetika i umetnička
prijatnosti
kritika
• analizira estetski
• Lepo, uzvišeno,
aspekt umetničke
tragično, komično,
kritike
ljupko
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju ove teme je 4 časa
teorijske nastave
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Estetičke kategorije
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
da:
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
teme je 4 časa teorijske nastave
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
• Estetičke kategorije oblike nastave:
• analizira umetničko
• Osposobljavanje za analizu
• Umetničko stvaranje • teorijska nastava sa celim
delo
estetičkih kategorija
odeljenjem, kroz predavanja,
• Pojam genija i
• navodi šta je lepo,
• Osposobljavanje za
diskusiju, video prezentacije
talenta
uzvišeno, tragično,
određivanje pojedinih
segmenata estetskih kategorija komično, ljupko, ružno • Teorije stvaralaštva
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Platonova estetika
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
• Upoznavanje učenika sa
Platonovom filozofijom
estetike
• Upoznavanje sa
vaspitnom i moralnom
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Umetnost kao
• definiše pojam
podražavanje
podražavanja (mimesis)
• Vaspitna i moralna
• problematizuje odnos
funkcija umetnosti
morala i umetnosti
• Kriterijumi za procenu
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
umetničkog dela
funkcijom umetnosti
• Upoznavanje sa
kriterijumima procene
umetničkih dela
teme je 2 časa teorijske nastave
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja, diskusiju,
video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Aristotelova estetika
Trajanje modula: 2 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju teme
je 2 časa teorijske nastave
• Upoznavanje učenika sa
Aristotelovom filozofijom
estetike
• Upoznavanje sa
problemima umetničkog
podražavanja
• Upoznavanje učenika sa
pojmovima poetike
• navodi Aristotelovu
estetiku
• prepoznaje
Aristotelovo pesništvo
• Uvod u Aristotelovo
shvatanje estetike
• Shvatanje bića
• Aristotelova poetika
• Katarktička funkcija
tragedije
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Estetika Imanuela Kanta
Trajanje modula: 2 časa
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju SADRŽAJI MODULA
OSTVARIVANJE MODULA
da:
• Ovladavanje pojmovima • analizira Kantovu
• Lepo i uzvišeno
• na početku teme učenike upoznati sa
Kantovog sistema
estetike
estetiku
• analizira pojmove:
lepog, uzvišenog i
ukusa
• Moć suđenja,
uobrazilja i ukus
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju teme
je 2 časova teorijske nastave
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Estetički pravci u XIX veku
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula: učenike upoznati sa
ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju teme je
4 časa teorijske nastave
• Šilerov put ka
• Upoznavanje učenika • analizira estetiku XIX estetičkom idealizmu
sa estetičkim idealizmom veka
• Šelingova estetika
• Hegelova estetika
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku teme
• usmenu proveru znanja
Razred: četvrti
Naziv modula: Savremena estetika
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju teme
je 4 časa teorijske nastave
• Upoznavanje
• analizira savremenu
savremenih estetičkih umetnost i teorije
teorija
umetnosti
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće oblike
nastave:
• teorijska nastava sa celim odeljenjem,
kroz predavanja, diskusiju, video
prezentacije
• Planovi i slojevi
umetničkog dela prema
Hartmanu
• Postmoderne teorije
umetnosti
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• test znanja po završetku modula
• usmenu proveru znanja
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Sreten Petrović, Estetika, Narodna knjiga, Beograd, 2006.
- Mirko Zurovac, Tri lica lepote, Službeni glasnik, Beograd, 2005.
- Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 2006.
- N. Hartman, Estetika, Kultura, Beograd
- Divna Vuksanović, Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika, Čigoja, Beograd, 2007.
- K. E. Gilbert-H. Kun, Istorija estetike, Kultura, Beograd
– G. Morpurgo - Taljabue, Savremena Estetika, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Istorija
- Modelovanje odevnih predmeta
- Teorija forme
- Fotografija
- Modni stilovi
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Istorija kostima
PREDUZETNIŠTVO
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
56
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
56
- Sticanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja (inovativnost i kreativnost, pokretanje inicijativa,
preuzimanje odgovornosti i rizika, upravljanje promenama, timski rad, veština komunikacije, konstruktivno rešavanje
problema, kritičko mišljenje, upravljanje vremenom, liderstvo)
- Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepoznaju preduzetničke mogućnosti u lokalnoj sredini i
deluje u skladu sa tim
- Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja
- Multidisciplinarni pristup i orijentacija na praksu
- Razvijanje osnove za kontinuirano učenje
- Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima u daljoj profesionalnoj orijentaciji
- Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje)
- Razvoj odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Preduzetništvo i preduzetnik
Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan
Organizacija i upravljanje
Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti
Trajanje modula (časovi)
12
16
14
14
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Preduzetništvo i preduzetnik
Trajanje modula: 12 časova
ISHODI
Po završetku razreda
PREPORUČENI
CILJEVI MODULA
učenik će biti u
SADRŽAJI MODULA
stanju da:
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju teme je 12
časova
• Razumevanje
pojma i značaja
preduzetništva
• Prepoznavanje
osobenosti
preduzetnika
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće metode rada:
• navede adekvatnu
• teorijska predavanja, diskusija, grupni rad,
primenu
• Pojam, razvoj i
igranje uloga, studije slučaja, simulacija, rad na
preduzetništva iz
značaj preduzetništva
terenu, swot analiza, anketa, odnosno intervjua,
lokalnog okruženja
• Profil i karakteristike
prezentacije, ciklusa empirijskog učenja i dnevnika
• navede
uspešnog
rada - objasniti vođenje dnevnika rada, uz
karakteristike
preduzetnika
korišćenje pozitivnih primera iz prakse
preduzetnika
• Motivi preduzetnika
• objasni značaj
• Tehnike i kriterijumi
motivacionih faktora
Mesto realizacije nastave
za utvrđivanje
u preduzetništvu
• učionica
preduzetničkih
• poredi pojmove
predispozicija
preduzimljivost i
Ocenjivanje
preduzetništvo
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• proveru znanja pismenim testom (preporučuje se
da se tema Učenički projekt - izrada i prezentacija
poslovnog plana započne prilikom obrađivanja
teme Procene poslovnih ideja; na ovaj način
predavač može da integriše učenički projekat
tokom narednih tema predmeta)
Razred: četvrti
Naziv modula: Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan
Trajanje modula: 16 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike upoznati
sa ciljem i ishodima, planom i
načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 16 časova
• određuje iz mnoštva
ideja onu koju je
primenjiva i realna za
otpočinjanje biznisa
• prepozna različite
načine otpočinjanja posla
• objasni međusobno
• Razvijanje
delovanje faktora koji
sposobnosti za
uočavanje, formiranje i utiču na tržište
• samostalno prikupi
procenu poslovnih
podatke sa tržišta o
ideja
• Upoznavanje učenika konkurenciji,
potencijalnim klijentima i
sa elementima
veličini tržišta
marketing plana
• Razvijanje smisla za • pravi ponudu usluge
• razvija marketing
timskim rad
strategiju za svoju
poslovnu ideju i
prezentuje svoj marketing
plan
• radi timski u učeničkoj
grupi
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
metode rada:
• Procena poslovnih
• kroz oluju ideja i vođenje diskusije
mogućnosti za novi
nastavnik pomaže učenicima da se
• Poslovni poduhvat
kreativno izraze u smišljanju biznis
• Swot analiza
ideja i izboru realne za dalji rad na
• Elementi marketing miksa
njoj
(5P - proizvod, usluga,
• učenici se dele na grupe u kojima
cena, kanali distribucije,
ostaju do kraja i rade na delovima
promocija)
poslovnog plana
• Faktori poslovnog
• grupe učenika okupljene oko jedne
okruženja: potencijalni
poslovne ideje vrše istraživanje tržišta
klijenti, veličina tržišta
po nastavnikovim uputstvima
• Direktna i indirektna
• grupe učenika u posetama malim
konkurencija
preduzećima informišu se o načinu
• Trendovi na tržištu
pravljenja ponude i samostalno prave
• Elementi marketing plana
ponudu za primer njihovog preduzeća
• Rad na terenu istraživanje tržišta
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti
kroz:
• aktivnost na času
• dnevnik rada
• praktičan rad
Razred: četvrti
Naziv modula: Organizacija i upravljanje
Trajanje modula: 14 časova
ISHODI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
učenik će biti u stanju
da:
• Upoznavanje učenika • navede osobine
uspešnog menadžera
sa stilovima
• razlikuje različite
rukovođenja
upravljačke stilove
• Razumevanje
• analizira suštinu
značaja razvoja
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• Menadžment funkcije (planiranje,
organizovanje, vođenje i kontrola
• Menadžment stilovi - (preduzetnik
kao menadžer)
• Osnovna znanja o upravljanju i
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i
ishodima, planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
ljudskih resursa za
potrebe organizacije
menadžera, odnosno
usluga, odnosno
proizvodnje
• navede značaj
planiranja i odabira
ljudskih resursa za
potrebe organizacije
• navede značaj
informacionih
tehnologija za
savremeno poslovanje
liderstvu - demokratski stil,
centralizovan
• Menadžment usluga, odnosno
proizvodnje - upravljanje proizvodnim
resursima
• Upravljanje proizvodnim procesom
• Informacione tehnologije u
poslovanju (poslovni informacioni
sistemi, internet, internet i ekstranet u
poslovanju, elektronsko poslovanje,
elektronska trgovina)
realizaciju teme je 14 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz:
• određeni broj vežbi prema
izboru nastavnika
Mesto realizacije nastave
• informatički kabinet
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• aktivnost na času
• dnevnik rada
Razred: četvrti
Naziv modula: Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti
Trajanje modula: 14 časova
CILJEVI MODULA
• Usmeravanje učenika da
spozna pravni okvir
funkcionisanja delatnosti
(poređenje i izbor prihvatljive
mogućnosti)
• Davanje osnovnih uputstava
gde doći do neophodnih
informacija
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
• odredi najpovoljniju
organizaciju i pravnu formu
organizovanja delatnosti
• navede informacije koje su
• Zakonske forme
potrebne za uspešno vođenje
organizovanja
posla
delatnosti
• samostalno sačini ili popuni
poslovnu dokumentaciju (SU,
poslovna pisma, molbe,
zapisnik, obrasci)
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 14
časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće metode rada:
• teorijska predavanja
• diskusija
• grupni rad
• igranje uloga
• studije slučaja
• simulacija
• rad na terenu
• empirijsko učenje
• koristiti pozitivne primere iz
prakse
Mesto realizacije nastave
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• praćenje ostvarenosti ishoda
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Inovacije i preduzetništvo, Peter F. Drucker, Privredni pregled, Beograd, 1991.
- Moj pogled na menadžment, Peter F. Drucker, Adižas, Novi Sad, 2003.
- Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Filip Koler, Adižas, Novi Sad, 2003.
- Osnivanje i vođenje malog biznisa, Tihomir Radovanović, Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd, 2003.
- Sajtovi: www.apr.gov.rs, www.google.com, www.sme.gov.rs
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Svi stručni predmeti
PSIHOLOGIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
56
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
56
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
- Usvajanje osnovnih psiholoških pojmova i razumevanje njihove međusobne povezanosti
- Razumevanje odnosa između ličnosti osobe, njenog ponašanja i situacije
- Uviđanje značaja ličnog angažovanja u razvoju sopstvene ličnosti
- Upoznavanje psiholoških karakteristika koje su od značaja za pružanje ličnih usluga pojedinim uzrasnim grupama
- Ovladavanje ličnim i socijalnim veštinama značajnim za uspešno obavljanje profesionalnih aktivnosti
- Podsticanje stvaralačkih potencijala učenika i kritičkog mišljenja
- Uvažavanje psiholoških karakteristika korisnika ličnih usluga
- Ovladavanje strategijama uspešnog učenja
- Preventivno delovanje sa ciljem jačanja samopouzdanja, unapređenja kvaliteta međuljudskih odnosa i ostalih
aspekata mentalnog zdravlja
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Predmet, grane i metode psihologije
Razvoj psihičkog života čoveka
Osnovne psihičke pojave - psihički procesi, osobine, stanja
Ličnost
Osoba u socijalnoj interakciji
Trajanje modula (časovi)
6
4
24
13
9
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Predmet, grane i metode psihologije
Trajanje modula: 6 časova
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• Upoznavanje sa
• definiše šta je predmet
predmetom psihologije proučavanja psihologije
• Upoznavanje sa
• razlikuje zdravorazumsko,
metodama i tehnikama laičko od naučnog tumačenja
CILJEVI MODULA
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
• Predmet psihologije
• Subjektivni i objektivni
podaci o psihološkim
pojavama
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
psiholoških istraživanja psihičkog života čoveka
• definiše metodološku
• Razumevanje
psihologije kao sistema specifičnost psihologije
• navede značaj etike u
naučnih disciplina
proučavanju psihičkih pojava
• navede praktični značaj
razvoja psihološke nauke i
njenu primenjivost u
zdravstvu
• prepozna mesto psihologije
u odnosu na druge nauke
• Eksperimentalne i
neeksperimentalne metode
• Tehnike prikupljanja
podataka
• Psihologija kao sistem
naučnih disciplina i njen
odnos prema drugim
naukama
realizaciju modula je 6 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
različite oblike nastave:
• pokazivanje tehnika
istraživanja uz praktičnu
primenu:
- upitnika
- skale procene
- neverbalnog testa
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje
• primenu pismenih zadataka
objektivnog tipa
• aktivnost na času
Razred: četvrti
Naziv modula: Razvoj psihičkog života čoveka
Trajanje modula: 4 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju da:
• navede biološku osnovu
psihičkog života čini
organizam u celini
• Razumevanje organske • prepoznaje neraskidivu
osnove psihičkog života vezu između psihičkog i
• Shvatanje razvoj akao organskog
• razlikuje zašto su
sinteza sazrevanja i
sazrevanje i učenje
učenja
• Razlikovanje različitih osnovni razvojni procesi
•analizira sebe kao
shvatanja o činiocima
aktivnog učesnika
razvoja
sopstvenog formiranja i
• Podsticanje
razvoja
aktivističkog odnosa
• prepozna uticaj
prema sopstvenom
socijalnih činilaca na
razvoju
razvoj pojedinca
• razlikuje ontogenezu od
filogeneze
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za realizaciju
modula je 4 časa
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz različite
oblike nastave:
• Nervni sistem, čula,
• pokazivanje tehnika istraživanja
žlezde i njihova veza sa
uz praktičnu primenu:
psihičkim životom
• Filogenetski i ontogenetski - upitnika
- skale procene
razvoj psihičkog života
- neverbalnog testa
• Razvoj kao sinteza
sazrevanja i učenja
• Shvatanje o činiocima
Mesto realizacije
razvoja
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• usmeno izlaganje
• primenu pismenih zadataka
objektivnog tipa
• aktivnost na času
Razred: četvrti
Naziv modula: Osnovne psihičke pojave - psihički procesi, osobine, stanja
Trajanje modula: 32 časa
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik
će biti u stanju da:
• spozna kako saznaje, uči i
rešava probleme i koristi
tehnike uspešnog učenja
• prepozna faktore koji dovode
do zaboravljanja naučenog po
teoriji interferencije sadržaja
• analizira uticaj ranog iskustva
i motivacije na opažanje
• odredi prirodu psihičkog
stanja pažnja i činioce pažnje
• razlikuje budnost, san i
hipnozu
• Razumevanje osnovnih psihičkih
• prepoznavanje najznačajnije
pojava i njihove povezanosti
pokušaje objašnjenja strukture
• Pravilna upotreba osnovnih
intelektualnih sposobnosti
pojmova vezane za psihičke pojave
• prepoznaje značaj emocija
• Sticanje uvida u sopstvene
za mentalno zdravlje i
procese saznavanja stvarnosti,
organske promene kod
učenja, mišljenja, osećanja i
emocija
primena u svakodnevnom životu
• razume specifičnosti
• Podsticanje aktivističkog odnosa
adolescentskog uzrasta
prema sopstvenom razvoju
• prepoznaje pozitivne i
• Razvijanje osetljivosti za osećanja,
negativne efekte emocija na
potrebe, stavove drugih ljudi
organsko zdravlje ljudi
• Osposobljavanje za uspešnije
• razlikuje prirodu stresnog
predviđanje mogućih reakcija na
stanja i psihičke traume
neprijatna iskustva i osujećenja
• prepoznaje osećanja kod
• Poznavanje komponenti
sebe i drugih ljudi
zdravstvenih stavova i njihovo
• razume proces socijalizacije
formiranje
potreba
• Povezivanje osnovnih psihičkih
• opiše posledice osujećenja
pojava sa zdravljem, bolestima,
motiva
lečenjem
• prepoznaje najznačajnije
• Razumevanje karakteristikama
odbrambene mehanizme u
adolescentskog uzrasta
ponašanju ljudi kao reakcija na
osujećenja
• analizira uticaj stavova,
interesovanja i vrednosti na
ponašanje pojedinca
• prepozna predrasude i
konformističko ponašanje
• navede komponente
zdravstvenih stavova i načine
formiranja
• usvoji zdravlje kao svoju
vrednosnu orijentaciju
Razred: četvrti
Naziv modula: Ličnost
Trajanje modula: 15 časova
PREPORUČENI
SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa
ciljem i ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 32
časa
• Opažanje
• Pažnja i njeni
činioci
• Učenje, pamćenje i
zaboravljanje
• Mišljenje i
intelektualne
sposobnosti
• Emocije
• Motivacija
• Stavovi,
interesovanja i
vrednosti
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
različite oblike nastave:
• pokazivanje tehnika
istraživanja uz praktičnu
primenu:
- nekih upitnika
- skale procene
- neverbalnog testa
Mesto realizacije
•učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje
• primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
• aktivnost na času
CILJEVI MODULA
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik će biti
SADRŽAJI MODULA
u stanju da:
• opiše da je svaka ličnost
neponovljiva i jedinstvena
organizacija osobina koju
karakteriše doslednost
• Spoznaja ličnosti kao
• definiše strukturu ličnosti
jedinstvene organizacije
• razlikuje četiri osnovna tipa
procesa i osobina
temperamenta
• Poznavanje strukture,
• razlikuje prirodu intrapersonalnih i
dinamike i razvoja ličnosti
interpersonalnih sukoba
• Shvatanje da se ličnost
• prepoznaje značaj volje u voljnim
formira i manifestuje u
radnjama, delatnostima i donošenju
procesu integracije u
odluka
društvenu zajednicu
• navede faktore koji imaju uticaj na
• Razumevanje pojma
razvoj ličnosti
svesti o sebi
• razlikuje različite teorije koje
• Razlikovanje različitih
objašnjavaju prirodu ličnosti
teorijskih modela
• navede karakteristike zrele ličnosti
objašnjenja ličnosti
• Poznavanje kriterijuma za • navede osnovne kriterijume pri
procenu psihičkog zdravlja, procenjivanju normalnosti
• razlikuje psihičke poremećaje od
promena i poremećaja
psihičkih teškoća
društvenog života
• razlikuje neuroze, psihoze i
• Poznavanje osnovnih
psihopatije
karakteristika neuroza,
• definiše uzroke delikvencije i znati
psihoza i psihopatija
preventivne mere
• Razumevanje uzroka
neprilagođenog ponašanja i • navede značaj razvijanja
frustracione tolerancije i realističnog
mere prevencije
reagovanja na prepreke za
prevenciju poremećaja duševnog
života i ponašanja
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE
MODULA
• na početku modula
učenike upoznati sa ciljem i
ishodima
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 15
časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
različite oblike nastave:
• pokazivanje tehnika
istraživanja uz praktičnu
primenu:
• nekih upitnika
• skale procene
• Definicija ličnosti
• ilustracija (slika)
• Struktura ličnosti
• moguće korišćenje
• Dinamika ličnosti
demonstracije oseta dodira,
• Razvoj ličnosti
pragova razlike
• Teorije ličnosti
• insistirati na primerima
• Promene i
primene sadržaja: opažanje
poremećaji duševnog
boja, lepog, opažanje
života i ponašanja
osoba
• radionice od značaja za
opažanje osoba (priručnik
Umeće odrastanja)
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje
• primenu pismenih
zadataka objektivnog tipa
• aktivnost na času
Razred: četvrti
Naziv modula: Osoba u socijalnoj interakciji
Trajanje modula: 9 časova
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda učenik
SADRŽAJI
će biti u stanju da:
MODULA
• Unapređenje komunikacije • prepozna nesporazume u
komunikaciji prepoznavanjem
• Razumevanje značaja i
komunikacije između klijenta izvora nesporazuma
• Komunikacija
• navede psihološki značaj
i stiliste saradnika
komunikacije stiliste saradnika • Život u grupi
• Razumevanje socijalne
• Socijalna percepcija
sa klijentom
percepcije i problema
• prepoznaje činioce i
opažanja osoba
sistemske greške koji utiču na
• Poznavanje vrsta grupa
• Razumevanje činilaca koji opažanje osoba
CILJEVI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima.
• okvirni broj časova za
realizaciju modula je 9 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz različite
oblike nastave:
• pokazivanje tehnika
doprinose formiranju grupa i
dinamike grupnih procesa
• Shvatanje čoveka kao
socijalnog bića
istraživanja uz praktičnu
primenu:
• nekih upitnika
• skale procene
• ilustracija (slika)
• demonstracije oseta dodira,
pragova razlike (moguće
korišćenje)
• insistirati na primerima
primene sadržaja: opažanje
boja, lepog, opažanje osoba
• radionice od značaja za
opažanje osoba (priručnik
Umeće odrastanja)
• prepozna kojim grupama
pripada
• navede činioce koji formiraju
grupe
• nabraja odlike razvijene
grupe
• prepozna uticaj prisustva
drugih ljudi na aktivnost
Mesto realizacije
• učionica
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• usmeno izlaganje
• primenu pismenih zadataka
objektivnog tipa
• aktivnost na času
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Havelka Nenad, Psihologija za treći i četvrti razred medicinske škole, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva
- Grupa autora, Psihologija za drugi i treći razred srednjih umetničkih škola, Beograd, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva
- Bora Kuzmanović, Ivan Štajnberger, Psihologija za treći i četvrti razred trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola
za lične usluge, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1992.
- Nikola Rot, Slavoljub Radonjić, Psihologija za drugi razred gimnazije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 1992.
- Dragan Krstić, Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1996.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Filozofija
- Sociologija
- Stil kao koncept lepog izgleda
FOTOGRAFIJA
1. OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANJE
RAZRED
IV
Teorijska nastava
56
Vežbe
NASTAVA
Praktična nastava
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILJEVI PREDMETA
Nastava u bloku
PRAKSA
UKUPNO
56
- Sticanje stručnih znanja iz fotografije
- Razvijanje kod učenika tehničkih umeća za korišćenje fotografije u kreiranju stila (styling-a) i elemenata stila
(styling-a)
- Upoznavanje fotografije kroz njen razvoj i istoriju
- Razvijanje osećaja za lepo kod učenika
- Razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj
- Osposobljavanje učenika da kroz konkretne fotografske zadatke steknu potrebna znanja o parametrima dobre
fotografije
3. NAZIV I TRAJANJE MODULA
Razred: četvrti
NAZIV MODULA
Istorijat fotografije
Fotoaparat i fotokamera
Fotografija kroz praksu
Trajanje modula (časovi)
18
18
20
4. CILJEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI NAČINI OCENJIVANJA MODULA
Razred: četvrti
Naziv modula: Istorijat fotografije
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda učenik će
biti u stanju da:
• opiše uticaje na razvoj
fotografije
• navodi epohe u razvoju koji
objašnjavaju uticaj pronalaska
fotografije i uticaj takvog otkrića
• Osposobljavanje učenika koji je doprineo pronalazak
fotografije
da mogu primenjivati
fotografiju u svrsishodne • navede najznačajnije ljude koji
su doprineli pronalasku
ciljeve
• Sticanje znanja o istoriji fotografije
• navede najpoznatije fotografe
fotografije
• Upoznavanje učenika sa u svetu
• navede najpoznatije fotografe
značajnim fotografima i
u našoj istoriji
njihovim delom
• poznaje slikarske pravce koji
proizlaze iz uticaja fotografije
• opiše i analizira najznačajnije
fotografije u istoriji srpske
fotografije
PREPORUČENI
SADRŽAJI MODULA
• Uvod u fotografiju i
istoriju fotografije
• Osnovni pojmovi o
fotografiji
• Značaj razvoja istorije
fotografije
• Pronalazači fotografije
• Stari postupci:
dagerotipija, kalotipija,
mokra ploča, ambrotipija,
ferotipija
• Motivi fotografije
• Periodi umetničkog
stvaralaštva kroz istoriju
PREPORUČENO
UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom
ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 18 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz
sledeće oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica
koja omogućuje rad u
grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih
radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Fotoaparat i fotokamera
Trajanje modula: 18 časova
CILJEVI MODULA
ISHODI
Po završetku razreda
učenik će biti u stanju
da:
PREPORUČENI SADRŽAJI
MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 18 časova
• Tehničke mogućnosti i kriterijumi
• Anatomija fotoaparata
• Četiri najznačajnija tipa foto
• poznaje i upravlja
delovima fotoaparata aparata
• Ovladavanje
• Elementi rukovanja foto aparatom
• koristi tipove foto
učenika sa znanjima
• Foto kamera
kamere
o anatomiji
• poznaje i koristi vrste • Delovi i funkcija delova fotokamere
fotoaparata
objektiva u zavisnosti • Tipovi fotokamera
• Sticanje znanja o
• Objektivi
od njihovih
tipovima fotoaparata
• Čemu služe objektivi (problem
specifičnosti
• Ovladavanje rada
regulacije svetla)
• koristi fotoaparat
sa kamerom
• Vrste objektiva (građa modernog
• koristi kameru
objektiva, normalni objektivi,
• izrađuje fotografije
teleobjektivi, širokougaoni, objektivi,
posebni objektivi)
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti
ishoda vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
Razred: četvrti
Naziv modula: Fotografija kroz praksu
Trajanje modula: 20 časova
ISHODI
PREPORUČENI
Po završetku razreda
CILJEVI MODULA
SADRŽAJI MODULA
učenik će biti u stanju da:
• Svetlost i opažanje
• Razvijanje smisla za timski • objasni značaj
oblika
motivacionih faktora u
rad
• Elementi kompozicije
fotografiji
• Upoznavanje učenika sa
• poredi pojmove fotografije, • Praktičan rad u studiju
elementima fotografije
• Praktičan rad u
teorije forme i estetskog
• Davanje osnovnih
eksterijeru
dizajna
uputstava gde doći do
• Elementi fotografije
• navede adekvatne
neophodnih informacija
• Razvoj fotografije
• Razvijanje sposobnosti za primere fotografije iz
• Stilovi fotografije
lokalnog okruženja
uočavanje, formulisanje i
• Rešavanje
procenu zadataka fotografije • koristi stručnu
terminologiju i diskutuje na fotografskih problema
• Upoznavanje učenika sa
PREPORUČENO UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE MODULA
• na početku modula učenike
upoznati sa ciljem i ishodima,
planom i načinom ocenjivanja
• okvirni broj časova za
realizaciju 20 časova
Oblici nastave
Modul se realizuje kroz sledeće
oblike nastave:
• teorijska nastava sa celim
odeljenjem, kroz predavanja,
raznim tehničkim
mogućnostima dobijanja
fotografije
temu umetnosti
• prepozna i navede
kompozicione i dekorativne
elemente kroz istoriju
fotografije
• navede značaj fotografije
za savremeno poslovanje
• koristi stečena znanja da
razlikuju estetsko od kiča
• opiše najznačajnije
fotografije u istoriji srpske
fotografije
pomoću objektiva
• Dubinska oštrina,
način
• Podešavanja dubinske
oštrine
• Perspektiva
• Crno-bela fotografija
• Reprodukcija boja u
crno-beloj tehnici
• Kolor fotografija
• Filteri i vrste filtera
• Menjanje tonova
pomoću filtera
• Osvetljavanje
• Merenje upadnog
svetla
• Merenje reflektovanog
svetla
• Rasveta
• Osvetljavanje teksture
• Rad na računaru
• Adobe photoshop CS4
diskusiju, video prezentacije
Mesto realizacije nastave
• učionica
• specijalizovana učionica koja
omogućuje rad u grupama
• posebni kulturni objekti
primerene namene
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda
vršiti kroz:
• test znanja po završetku
modula
• usmenu proveru znanja
• ocenjivanje učeničkih radova
5. PREPORUČENA LITERATURA
- Kažić, D, Fotografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
- Rajković, M, Fotografija za umetnike, Privredni pregled, Beograd, 1998.
- Milanović, Primenjena fotografija, BIGZ, Beograd, 1994.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA, ODNOSNO MODULIMA
- Istorija kostima
- Stil kao koncept lepog izgleda
- Modelovanje odevnih predmeta
- Modni stilovi
- Istorija umetnosti
- Filozofija i estetika
- Teorija forme
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit se sastoji iz zajedničkog i posebnog dela.
A. Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je
ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
1. Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti).
B. Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
1. maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
2. usmeni ispit iz izbornog predmeta.
1. Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom rada:
Praktičan rad obuhvata izradu konkretnog zadatka ili obavljanje konkretnog posla, čime učenik treba da pokaže
koliko je osposobljen za uključivanje u rad.
Tokom usmene odbrane rada, učenik brani praktični maturski rad, daje potrebna objašnjenja o koncepciji, izvođenju,
metodama, fazama i postupcima realizacije.
Pitanja za maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada se konstituišu iz sledećih sadržajnih programa:
- Moda;
- Ličnost i odevanje;
- Razvoj mode kroz istoriju;
- Konfekcija;
- Unikatni odevni predmeti;
- Simbolika odevnih predmeta;
- Značaj i uloga boja u odevanju;
- Mladi i moda;
- Modni stilovi;
- Individualni stil;
- Prvi modni stilovi - moda i stilovi;
- Nošnja naroda starog veka;
- Nošnja naroda u ranom srednjem veku;
- Nošnja evropskih naroda za vreme renesanse 16. vek;
- Evropska nošnja u 17. veku;
- Evropski kostim u 18. veku;
- Evropska nošnja u 19. veku;
- Srbija u 19. veku;
- Evropski kostim od početka 20. veka do danas;
- Nošnja u Srbiji između dva svetska rata;
- Prezentacija proporcija ljudske figure;
- Prezentacija kompozicija, odnos figure i prostora;
- Prezentacija studija muške, ženske i dečije figure u pokretu - kroki;
- Prezentacija studija glave muške, ženske i dečije;
- Prezentacija studija šake i stopala;
- Detalj;
- Stil (styling) za određene prilike (večernje zabave, kokteli, poslovni stil (styling), stil (styling) spikera, stil (styling)
voditelja zabavne emisije itd.);
- Modne revije i uloga stiliste;
- Modni editorijali i uloga stiliste;
- Uloga stiliste u kreiranju individualnog stila (styling-a);
- Odevni predmeti;
- Obuća;
- Modni detalji;
- Asesoar;
- Šminka;
- Frizura;
- Izrada skica;
- Odevanje i modno odevanje kroz istoriju: Praistorija, Egipat; Grčka, Asirija, Persija, Rim, Srednji vek, Renesansa,
Barok, Rokoko, 19. vek;
- Odevanje i modno odevanje dvadesetog veka od 1900. do danas;
- Crtanje istorijske odeće;
- Funkcija, značaj i istorijski razvoj šminke - izrada skica;
- Funkcija, značaj i istorijski razvoj frizure - izrada skica;
- Funkcija, značaj i istorijski razvoj šešira - izrada skica;
- Funkcija, značaj i istorijski razvoj nakita - izrada skica;
- Funkcija, značaj i istorijski razvoj obuće - izrada skica;
- Tople i hladne boje;
- Komplementarne boje;
- Harmonizacija boja - slaganje elemenata odevnih predmeta po boji;
- Pravljenje skica odeće uklopljene po boji;
- Proporcije ljudske figure;
- Vizuelna korekcija pomoću odevnih predmeta - izrada skica;
- Vizuelna korekcija upotrebom odgovarajućeg nakita i asesoara - izrada skica;
- Vizuelna korekcija upotrebom odgovarajuće obuće - izrada skica;
- Vizuelna korekcija izradom odgovarajuće frizure i šminke - izrada skica;
- Usklađivanje modnih trendova sa individualnim karakteristikama fizionomije osobe, uzrasta, pola, ličnosti - izrada
skica, fotografija i digitalnih radova;
- Odeća kao sastavni deo stila (styling-a);
- Uklapanje elemenata odeće;
- Uklapanje odevnih predmeta sa obućom;
- Uklapanje odeće i obuće sa modnim detaljima;
- Uklapanje šminke sa odećom;
- Uklapanje frizure sa odećom i šminkom;
- Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće;
- Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće sa obućom;
- Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće i obuće sa modnim dodacima;
- Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće, obuće, modnih detalja i šminke;
- Stil (styling) za potrebe televizije: stvaranje stila (styling-a) za spikere (izrada skica), stvaranje stila (styling-a) za
voditelje emisije ozbiljnog sadržaja (izrada skica), stvaranje stila (styling-a) za voditelje zabavnog programa (izrada
skica), stvaranje stila (styling-a) za potrebe dečijih emisija (izrada skica), stvaranje stila (styling-a) za nastup javne
ličnosti u određenoj TV emisiji (izrada skica), stvaranje stila (styling-a) za tv serije (izrada skica);
- Stvaranje stila (styling-a) i izrade skica za potrebe modne industrije: modne revije i modni editorijali.
2. Usmeni ispit iz izbornog predmeta:
Učenici biraju jedan sa liste utvrđenih izbornih predmeta i taj ispit polažu usmeno.
Grupu izbornih predmeta čine: fizika, hemija, biologija, strani jezik, psihologija, sociologija, filozofija i estetika, modni
stilovi, istorija kostima, stil kao koncept lepog izgleda, fotografija, modni stilovi, poznavanje materijala i primena
računarske tehnologije u struci.
Izborni predmet se polaže prema programu koji je učenik završio.
Download

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA