Dobrodošli u Švajcarsku
Informacije za nove doseljenike
Sadržaj
5
Zemlja sa mnogo lica
Kulturna raznovrsnost na malom prostoru
7
Suživot
Iste šanse i poštovanje
9
Poslednju reč imaju građanke i građani
Federalizam i direktna demokratija
13
Most ka uspehu
Viši status za obrazovanje i rad
17
Snositi zajedničku odgovornost
Socijalna sigurnost i zdravlje
2
Srdačno dobrodošli
u Švajcarsku
Vi ste se odlučili za to, da živite u
U početku Vam možda neće sve
Švajcarskoj. Ovo sa sobom donosi
uspevati onako kao što ste Vi pret-
mnoge promene. U poređenju sa
postavljali. Ne stojite samo Vi pred
Vašom domovinom moguće je da
izazovima kao doseljenica ili dose-
Vam mnogo toga izgleda nepo-
ljenik, nego stoje i švajcarkinje i
znato. Rad, škola, zdravstvena
švajcarci kao i svi drugi, koji u Švaj-
zaštita, saobraćaj, i još mnogo
carskoj stanuju već duže vreme. I
toga su drugačije organizovani.
njihov se život takođe menja, kada
Nezavisno od toga, koliko dugo
se pojave nova lica na radnom
ćete ostati: vreme ovde koristite
mestu ili u školi, a oni dolaze sa lju-
kao šansu. U svakom slučaju
dima u kontakt koji još ne poznaju
isplati se upoznati Švajcarsku.
običaje i okolnosti u ovoj zemlji.
Mnogi ljudi, koji su planirali samo
3
Simonetta Sommaruga
Član Saveznog veća
Potrebno
je
malo
vremena,
kratak boravak, na kraju su ostali
kako bi uspeo zajednički život.
ceo svoj život.
Potrebno je strpljenje i „želja dose-
Ova brošura će Vam omogućiti
ljenika kao i otvorenost domaćeg
dobar uvod u švajcarsku svakod-
stanovništva“. Tako piše u našem
nevnicu. Najvažnije pretpostavke
Zakonu o strancima.
za uspešan zajednički život su
Ove informacije trebaju da Vam
informacije i socijalni kontakti. Da
daju prvi uvid u Švajcarsku i da Vam
biste se dobro snašli u svakodnev-
otvore vrata za dobar početak.
nici, potrebno je da vladate jezikom. Za dobar početak uz to Vam
je neophodno poznavanje najvažnijih aspekata zakona, društva i
države u Švajcarskoj.
Srdačno nam dobrodošli!
Samba Kebbeh (34)
Kondukter
Turbenthal
«Kada sam sa dvadesetjednom
godinom došao u Švajcarsku zbog
moje tadašnje ljubavi, a današnje
supruge, bio je to veliki kulturni šok.
Doduše, švajcarkinje i švajcarci su bili
ljubazni, korektni i pouzdani – ali mi
je ipak nedostajala izvesna otvorenost. Kada su na moje mnogobrojne
prijave na konkurse usledile samo
odbijenice, shvatio sam da Švajcarska
nije zemlja bajki, i da moram da se
borim za svoju sreću. Tada sam jednu
celu godinu intenzivno učio nemački
jezik u školi. To je značajno poboljšalo
moje mogućnosti, a pre svega moje
samopouzdanje.
Treba da se zahvalim pre svega mom
poslodavcu, budući da je i nakon
početnih poteškoća od mene postao
jedan sasvim zadovoljni gambijski
švajcarac. On je bio taj koji je verovao u moje sposobnosti i od mene
napravio prvog afričkog konduktera u
Švajcarskoj.
U Švajcarskoj danas živim vrlo rado,
i u međuvremenu osećam to kao
obogaćivanje, da sam mešavina dveju
kultura i da uzmem iz toga najbolje.»
4
Zemlja sa mnogo
lica
Kulturna raznovrsnost na malom prostoru
Doseljenici su oduvek znatno
U Švajcarskoj žive ljudi iz oko 140
Jezik je važan za uspešnu
doprinosili blagostanju Švajcar­
nacija. Svaka peta osoba nema
­integraciju
ske. Tako su, na primer, jednu
švajcarski pasoš. Danas je svaki
Većina stanovništva živi u nemač-
od najvažnijih saobraćajnih oso­
treći brak međunacionalni. Ukupno
kom govornom području Švajcar-
vina Švajcarske, tunel Gotthard­
nastanjeno stanovništvo Švajcarske
ske. Oko 70 odsto stanovništva
tunnel, izgradili pre svega itali­
broji oko 7,8 miliona lica.
govori švajcarsko-nemački. Oko 20
janski radnici. Dalje, doseljenice
i doseljenici su osnovali danas
Minimalni prostor zahteva
ski. Retoromanski se govori samo
vrlo uspešna velika preduzeća.
­uvažavanje i obzir
u određenim područjima kantona
I danas se švajcarska privreda
Putnici se svaki put čude kratkim
Groibinden. U nemačkom govor-
oslanja na radnu snagu iz ino­
rastojanjima u Švajcarskoj. Od jed-
nom području Švajcarske koristi se
stranstva.
nog ugla do drugog nije potrebno
nemački književni jezik kao zvanični
ni pet časova. Jedna trećina stanov-
službeni jezik pre svega u pismenoj
ništva u Švajcarskoj živi u pet veli-
formi. U usmenom govoru ipak se
kih gradova Cirihu, Ženevi, Bazelu,
koristi veliki broj dijalekata. Sva-
Bernu i Lozani i njihovim aglome-
kodnevni govor u Bazelu time se
ratima. Više od polovine zemlje
bazira na onome u kantonu Cirih.
sastoji se od brda. Tamo živi jedva
U Bernu govore drugačije nego u
deset posto stanovništva. Dakle,
Fraiburgu. Ne mora da bude, da Vi
mi zajedno živimo na minimalnom
perfektno učite da govorite govorni
prostoru. Ovo zahteva pre svega
jezik, ali Vama će biti u svako­
toleranciju i obzir.
dnevnici znatno lakše, ako naučite
5
odsto francuski, 7 odsto italijan-
Informacije o Švajcarskoj
Sve što želite saznati o
Švajcarskoj
www.swissworld.org
Švajcarski Portal
Švajcarska i njene vlasti
www.ch.ch
da razumete dijalekt. Poznavanje
Svaka regija neguje svoje
govora
­kulturne osobine
uslov, kako biste se dobro saživeli
U Švajcarskoj se govore četiri služ-
u svakodnevnici kao i u radnom
bena
svetu.
državna
jezika:
nemački,
francuski, italijanski i retoromanski. U zavisnosti od toga, u kojem
području se zadržavate, srešćete se
sa drugim jezikom i naići ćete na
različite načine života. Jezička i kulturna raznovrsnost je osnova Švajcarske. Ona ima dugu tradiciju.
predstavlja
neophodan
Sabri Aliu (46)
Suinicijator susreta očeva
Cirih
«Moj sused je švajcarac. On je bio
taj, koji nas je uveo u društveni život
naselja i brinuo se o tome, da se
našim kosovskim običajima priključe
i švajcarski običaji. On je to činio jednostavno tako, od čoveka do čoveka
i bez predrasuda. To mu neću nikada
zaboraviti. Pre svega zbog moje petoro dece. Ja sam želeo da im ovde u
Švajcarskoj omogućim dobar početak.
Naše naselje za mene znači više nego
imati samo krov nad glavom. Ovo
sigurno ima takođe veze sa tim, da
su ljudi, koji ovde stanuju, sve više
primećivali da se od svih nas zahteva
učešće za jedan zadovoljan suživot i
da ovo ima veze pojedinačno sa svakim od nas. Svejedno da li švajcarac
ili stranac, da li star ili mlad: moramo
početi da razgovaramo. Jer samo tako
zajedno se može nešto promeniti.
Iz ovoga saznanja je i nastao naš
susret očeva, gde se mi očevi srećemo
jednom mesečno da razmenimo
iskustva i da probleme rešavamo
zajednički. To je pojednostavilo našu
svakodnevnicu. A najbolje u tome je:
od suseda su postali prijatelji.»
6
Suživot
Iste šanse i poštovanje
Kontakti sa Vašim novim suse­
Doseljenici doprinose privrednom
Pored pisanih zakona takođe
dima ili saučesništvo u jednoj
kao i kulturnom bogatstvu Švajcar-
postoje i nepisana pravila
organizaciji ili jednom društvu
ske. Da bi zajednički suživot i uspeo,
Često su to male stvari svakodnev-
u Vašoj opštini predstavlja lično
od svih stanovnika naše zemlje se
nice koje su važne za suživot ljudi.
obogaćivanje. Pri tome takođe
očekuje da mogu da se sporazume,
Samo što je upoznavanje ovih pra-
dobijate informacije koje će biti
i da se potrude da budu finansij-
vila svakodnevnice često teško. Na
od pomoći Vama i Vašoj porodici
ski samostalni. Za miran suživot je
primer: možda u Vašoj kući postoji
u školi i na radnom mestu ili pri
osim toga potrebno da se poštuje
određen plan koji utvrđuje kada
kontaktiranju nadležnih organa
švajcarski pravni poredak kao i
koja porodica može da pere svoju
vlasti i službi.
da se poštuju i ispunjuju osnovne
odeću. Toga se morate pridržavati.
vrednosti ustava. Takođe svi treba
Ili susedi reaguju, ako se do kasno u
da imaju iste šanse da se uključe u
noć još vode glasne diskusije na bal-
društveni život.
konu ili se deca igraju na ulaznom
stepeništu. Od Vas se očekuje da se
7
Stanovanje u Švajcarskoj
Informacije
www.bwo.admin.ch
> Dokumentation > Publikationen
> Infoblatt Wohnen > Infoblatt
Diskriminacija i rasizam
Kontaktni centri
www.edi.admin.ch/ara
> Anlauf- und Beratungsstellen
Važna osnovna prava u
pridržavate takvih pisanih ili nepi-
­Švajcarskoj
sanih pravila o suživotu. Informi-
U Švajcarskoj osnovna prava garan-
šite se. Primera radi raspitajte se o
tuju, da ne smete biti diskriminisani
kućnom redu ili kontaktirajte Vaše
zbog Vašeg porekla, rase, Vašeg
susede. Uzajamni respekt i otvo-
pola ili religije ili zbog Vašeg sek-
rene diskusije su već prvi korak ka
sualnog opredelenja. Žene i muš-
jednom dobrom susedstvu.
karci imaju ista prava i smeju slobodno da izaberu na primer svoju
profesiju, i sami određuju svoju
bračnu partnerku ili svog bračnog
partnera. Takođe svaki čovek ima
pravo da slobodno odabere sopstvenu religiju i pogled na svet. Ali
isto pravo svako mora dopustiti
svome bližnjem. Svaka i svaki može
se braniti od dotične diskriminacije.
U konfliktnim situacijama postoje
savetovališta, koja će Vam pomoći
da pronađete rešenje.
Anna Gruber (20)
Student, član Omladinskog saveta
Fraiburg
«Postaviti sebi izvesne ciljeve, ne
gubiti ih iz vida, a pri tome ostati
veran sebi. Ovo se tiče mene kao i
Eve, koja je iz Makedonije u osnovnoj školi došla kod nas u Švajcarsku.
Samo što je njoj kao osmogodišnjoj
strankinji bilo mnogo teže. Ipak je
Eva brzo učila. I mi sa njom. Ona je
vežbala pre svega nemački jezik, a
mi obzir i strpljenje. Mi smo učile
zajedno i jedna od druge. Na tome
smo porasle kao ljudi.
U parlamentu mladih se takođe
diskutuje o temama o integraciji.
Pri tome mi uvek pomalo smeta to,
što se reč integracija često svodi na
učenje jezika ili, na primer, na nošenje
ili nenošenje neke marame na glavi.
Ali ipak, integracija znači mnogo više:
za to su potrebni ljudi koji imaju želju
da se upuste u jednu novu zemlju
i stranu kulturu. A sa druge strane
potrebno je društvo koje to dozvoljava. Obostrano razumevanje i tolerancija ne mogu se nikako propisati
zakonima.»
8
Poslednju reč imaju
građanke i građani
Federalizam
i direktna demokratija
U Švajcarskoj je važno da se
Da bi znali, kako je Švajcarska
gradivo; ili ne plaćate istu visinu
što brže upoznate sa životom u
lokalno organizovana, od škole
poreza, iako je Vaš lični dohodak
Vašem kantonu i u Vašoj opštini.
preko poreza do pojedinih prava
ostao na istom nivou. Ili troškovi za
Tamo ćete dobiti prve informacije
i obaveza, Vama su neophodne
zdravstveno osiguranje nisu više na
za sva važnija područja života,
osnovne informacije o državi i
istom nivou, iako još uvek možete
kao što su stanovanje, rad i
pravu.
da koristite iste usluge.
sagovornike i kontaktna mesta,
26 samostalnih kantona
Savez, kantoni i opštine među­
koja Vam mogu dati odgovor na
obrazuju Švajcarsku
sobno dele državne dužnosti
Vaša pitanja.
Švajcarska se sastoji od 26 sastavnih
Švajcarska je rasčlanjena na tri
država, takozvanih kantona. Kan-
državna nivoa: Savez, kantoni i
toni su ranije bili potpuno nezavisni.
opštine. Pri čemu savezna država,
Zatim su se pripajali jedan po jedan
kao
današnjoj
škola. Pre svega ćete tamo naći
9
Savezne vlasti
Savezni organi u Švajcarskoj
www.admin.ch
Kontaktna mesta za integraciju
Informacije o svakodnevnici i ponudama
kurseva u Vašem kantonu
www.bfm.admin.ch
> Themen > Integration > Weiterführende Adressen > Kompetenzzentren Integration
Švajcarskoj
i
nadređeni
nivo,
preuzima
ustupili
samo one dužnosti koje im je izri-
savezu neke od nadležnosti. Ali u
čito preneo savezni ustav. Tu spada
mnogim područjima su kantoni i
odbrana zemlje ili regulacija putnog
dalje samostalni. Na primer, oni
saobraćaja. Kantoni se brinu na
imaju sopstvene ustave i zakone,
primer o školstvu, policiji, o zdrav-
koji pak ne smeju biti suprotni save-
stvenom sistemu, a kako bi ove
znom pravu. Takođe imaju i sop-
zadatke i izvršili, sami povećavaju
stvene parlamente, vlade i sudove.
poreze. Takođe i oko 2700 opština
u Švajcarskoj uživaju veliku samo-
Velike su razlike od kantona
stalnost. Na primer su zadužene
do kantona
za kontrolu stanovništva ili preuzi-
Ova
važna
samostalnost
karakteristika
kantona
je
Švajcarske.
maju određene zadatke u području
školstva.
Ona će Vas stalno pratiti u svako­
dnevnom životu. Ako se, na primer,
Građani uživaju pravo suodlu­
porodično selite iz jednog kantona
čivanja o mnogim pitanjima
u drugi, može se dogoditi, da Vaše
Državni oblik Švajcarske je direkt-
dete u školi uči delimično drugo
na demokratija. Stanovništvo sa
Bruno Moll (62)
Samostalni autor i autor filmova
Bern
«U mojim dokumentarnim filmovima
često se radi o politici u širem smislu.
Biti politički nastrojen za mene ne
znači biti upadljiv sa parolama, nego
pažljivo promatrati. Susretati se sa
predrasudama i otvoriti vrata, a ne
zaključati – to je moj interes.
Ne samo kao Švajcarac, nego od
čoveka do čoveka dao bih novodoseljenoj osobi sledeći savet: da našu
zemlju doživljava sa znatiželjom te da
se ne kreće isključivo među zemljacima. Naravno da joj preporučujem,
da uči naš jezik kao i da istražuje naš
mentalitet. Ja joj želim da vidi ono što
spaja, a ne samo ono što razdvaja.
Ona treba postavljati pitanja i tražiti
razgovor sa stanovništvom. Ona
treba da se obavezno penje na naša
brda i da se nedeljama umeša među
stanovništvo koje obožava šetnje. Nek
kupuje na nedeljnim pijacama i nek
čita, gleda i sluša naše medije. Jednostavno rečeno: Nek dušom i telom
„stigne“ u našu zemlju. Sve to želim
naravno takođe i nama domaćima. »
10
Poslednju reč imaju građanke i građani
Federalizam i direktna demokratija
glasačkim pravom može ne samo
Sve važnije političke snage su
da redovito bira zastupnike u par-
zastupljene u vladi
lamentu na nivou Saveza, kantona
Vlada
i opštine, nego takođe može da
od sedam članova i naziva se
glasa i o mnogim pitanjima – pri-
Savezno
mera radi o visini poreza i taksi, o
Savezno
trasama ulica ili uslugama pošte,
i
takođe i o pristupu međunarodnim
zastupnika velikih političkih par-
organizacijama ili sporazumima sa
tija. Parlament svake godine bira
drugim državama. Pravo na bira-
jednog člana Saveznog veća za
nje i glasanje o pitanjima koja se
predsednicu
odnose na celu Švajcarsku imaju
nika. Parlament se sastoji od dve
švajcarkinje i švajcarci koji nisu
komore: Nacionalno veće (Nati-
mlađi od 18 godina.
onalrat), koje predstavlja narod,
11
Švajcarske
sastoji
se
veće
veće
se
sastoji
(Bundesrat).
bira
od
parlament
zastupnica
odnosno
i
predsed-
i Kantonalno veće (Ständerat),
Sudelovanje je važno i
koje predstavlja kantone. Zajedno
poželjno
obrazuju
Ujedinjenu
saveznu
U Švajcarskoj ima mnogo načina
skupštinu
(Vereinigte
Bundes­
da se angažujete. Na primer,
versammlung).
možete da budete član saveta
Politički sistem
Opšte informacije
www.ch.ch
Upoznavanje sa političkom Švajcar­
skom
Brošura „Ukratko objašnjen Savez“
www.bk.admin.ch
> Dokumentation > Der Bund kurz
erklärt
roditelja ili da se angažujete u
Ista prava i obaveze za sve
nekom od udruženja u kvartu.
Švajcarska je pravna država. Ovo
Osim toga mogu sve poslovno
znači, ne samo da stanovnici
sposobne osobe upućivati vla-
naše zemlje moraju da poštuju
stima molbe, predloge i žalbe,
zakone, nego je i sama država
ovo može da usledi npr. u obliku
dužna poštovati postojeće pravo.
peticije (sakupljanje potpisa). U
Sudovi su nezavisni od vlade
nekoliko kantona i opština nakon
i od parlamenta. Koja osnovna
dužeg boravka i Vi stičete poli-
prava i dužnosti ovde važe i kako
tička prava, kao što su izbori i
je organizovana Švajcarska, napi-
pravo glasovanja. Informišite se u
sano je u švajcarskom Saveznom
Vašoj opštini boravka.
ustavu.
Vasco Belo (31)
Švajcarsko-portugalska porodica
La Chaux-de-Fonds
«Mislim da je profesionalno obrazovanje, kao što se praktikuje ovde u
Švajcarskoj, primerno. Na ovaj način
olakšava mnogim mladima prelaz
iz sveta obrazovanja u svet rada. U
Portugaliji, mojoj zemlji porekla, obrazovanje se vrši samo u školama, što
ima za posledicu da oni koji nemaju
srednju školu nemaju gotovo nikakvih
mogućnosti biranja.
Nama je vrlo stalo do toga da našoj
deci ponudimo dobru budućnost.
Tu spada i to da se angažujemo za
školovanje i za obrazovanje i da podržavamo svako dete prema njegovim
sposobnostima. Jer ko nema nikakvo
obrazovanje, ostaje brzo bez posla –
tu ne igra nikakvu ulogu ko odakle
dolazi.
U našoj porodici govorimo samo francuski – i mislim da je to šteta. Budući
da je moja supruga švajcarkinja i da
ne govori portugalski, a ja sam baš
porastao u Romandiji, jednostavno
to se tako namestilo. Ali u porodici
još uvek održavamo naše portugalske praznike i provodimo praznike u
Portugaliji, tako da deca na taj način
kroz igru uvek imaju mogućnost upoznavanja mog maternjeg jezika.»
12
Most ka uspehu
Viši status za obrazovanje i rad
U Švajcarskoj se obično posle
Obrazovanje i rad u Švajcarskoj
Dečji vrtić priprema za školu
obaveznog
završi
imaju veliki značaj. Sva deca, omla-
Dečji vrtić prima decu, u zavisno-
kvalifikovano obrazovanje. Oko
dina ali i odrasli trebaju da se podr-
sti od kantona, od treće do pete
devedeset odsto mladih stek­
žavaju prema njihovim sposobnos­
godine. Poseta javnom dečjem vrtiću
nu neko stručno ili akademsko
tima.
je besplatna. Većinom se nude dve
školovanja
obrazovanje. Ovo povećava šan­
se na tržištu radne snage i fleksi­
Podržavanje u razvoju od
vrtić obavezan; ali i gde je dobrovo-
bilnost za kasniji poslovni život.
rođenja
ljan, posećuju ga skoro sva deca. Ovo
Za decu je govorni razvoj od
je važna priprema za obaveznu školu.
velike važnosti. Rano podržava-
Zbog toga ovu ponudu shvatite
nje u razvoju je važan doprinos
ozbiljno. Kontakt sa drugom decom
za jednake šanse. Ima dovoljno
pomaže Vašem detetu da razvije
mogućnosti da Vaše dete pre škole
sopstvena jezička znanja i socijalne
nauči jezik ove zemlje. Na primer
sposobnosti. Za jezička znanja Vašeg
“dečje jaslice” (tu se brinu o deci
deteta je međutim takođe važno, da
pred­školskog uzrasta od jutra do
Vi i dalje sa njim kod kuće govorite
večeri) i “grupe za igru” (tu se
maternjim jezikom.
13
godine. U nekim mestima je dečji
Informacije i adrese o sistemu
­školstva u Švajcarskoj
www.edk.ch
Political bodies > To the list of EDK
members
www.educa.ch
Bildungsszene > Bildungssystem der
Schweiz
Pomoć pri izboru zanimanja
Savetovanje o zanimanju
www.berufsberatung.ch
Profesionalno obrazovanje
Informacije o stručnom osnovnom
obrazovanju
www.berufsbildungplus.ch
nekoliko časova dnevno brinu
o deci pred­školskog uzrasta uz
Kako funkcioniše škola?
zajedničke igre). Ove javne ili pri-
Opština raspoređuje Vaše dete čim
vatne organizacije delimično pre-
dostigne školski uzrast u jednu od
uzimaju brigu o Vašem detetu sve
škola u blizini Vašeg mesta stanova-
do polaska u obaveznu školu, ali i
nja i pismeno informiše roditelje o
kasnije kao dopuna nastavi (npr.
mestu i vremenu upisa u školu.
ručak, pomoć u rešavanju doma-
U Švajcarskoj sva deca posećuju
ćih zadaća). Posećivanje ovakvih
obaveznu školu. Javne škole nude
organizacija se isplati. Uglavnom
besplatno i kvalitetno vrlo dobro
ima obaveznih doprinosa koje
osnovno obrazovanje u trajanju od
roditelji moraju da plaćaju, pri
devet godina.
čemu se visina tarife često odre-
Obavezna škola je podeljena na pri-
đuje ovisno o visini primanja rodi-
marni i sekundarni nivo I: Primarni
telja.
nivo traje po pravilu šest godina.
Most ka uspehu
Viši status za obrazovanje i rad
Posle toga još slede tri godine
važan završni ispit na sekundarnom
mora da usledi najkasnije jednu
sekundarnog nivoa I, gde se uče-
nivou  II. Do tamo vode različiti putevi,
godinu pre završetka obavezne
nice i učenici školuju po grupama
uglavnom sledeća dva: obrazovanje
škole. Ipak ne uspeju svi mladi da
ovisno o nivou uspeha.
za određeno zanimanje, takozvano
nađu prikladno mesto za stručno
U Švajcarskoj su kantoni uglavnom
„stručno osnovno obrazovanje“ u
obrazovanje. U ovom slučaju oni
odgovorni za obrazovanje. Organizacija
preduzeću koje obrazuje naučnike u
mogu da posete takozvanu ponudu
obrazovanja nije svugde ista. Blagovre-
privredi, ili poseta sledeće škole (npr.
premošćavanja (Brückenangebot).
meno se informišite u Vašoj opštini.
srednja škola za usmereno obrazo-
Pitajte u školi ili u savetovalištu za
vanje, gimnazija). Na osnovu svojih
stručno obrazovanje za prikladne
Dodatne podsticajne mere
stručnih želja i sopstvenih sposobno-
ponude.
Učenice i učenici sa specijalnim zah-
sti, odluku o putu obrazovanja donose
tevom za podsticaj dobijaju podršku
učenice i učenici zajedno sa svojim
Stručno obrazovanje i usavrša­
u okviru obavezne škole. Za decu sa
roditeljima i nastavnicima već pred kraj
vanje na tercijalnom nivou
nedovoljnim poznavanjem jezika na
sekundarnog nivoa I (od 8. razreda).
U Švajcarskoj su visoke škole pode-
kojem se u školi vodi nastava postoje
Savetovališta za stručno obrazovanje
ljene na univerzitete i na visoke
takođe posebne dodatne mere.
i informacioni centri pomažu Vama i
stručne škole (npr. pedagoške, soci-
Izvan škole postoji i mogućnost
Vašem detetu pri izboru.
jalne ili tehničke visoke stručne škole).
nastave na maternjem jeziku. Pri-
Pretpostavka za neki studij u zavi-
mera radi raspitajte se u Vašoj školi
U Švajcarskoj stručno obrazova­
snosti od tipa visoke škole i pravca
ili u organizacijama Vaših govornih
nje igra značajnu ulogu
studiranja, po pravilu je gimnazijska
udruženja o mogućnostima nastave
Oko dve trećine mladih posle oba-
matura ili stručna matura.
na „domovinskom jeziku i kulturi“.
vezne škole u Švajcarskoj pohađaju osnovno stručno obrazovanje.
Značaj rada
Bez roditelja se ne može
Takvo učenje povezuje praktično
Sposobnost za rad i ekonomska
U dečjem vrtiću i u školi redovno se
naučeni rad u preduzeću sa škol-
nezavisnost u Švajcarskoj se tradi-
održavaju roditeljske informativne
skim obrazovanjem. Većina struč-
cionalno cene kao važni za inte-
večeri. Od roditelja očekujemo, da
nih obuka traje između dve i četiri
graciju u društvo. Imati posao je
oni prihvataju mogućnost da razgo-
godine. Mladi sa boljim uspehom
– pored finansijskog izdržavanja
varaju sa nastavnicima o svom detetu
mogu dodatno da apsolviraju i
svakodnevnog života – za mnoge
i njegovim mogućnostima obrazo-
stručnu maturu. Ona otvara vrata
pretpostavka njihovog pozitivnog
vanja. Ako ne razumete dovoljno
za visoke stručne škole ili sa dopun-
samouverenja i njihovog socijalnog
dobro lokalni govor, raspitajte se o
skim ispitom i za univerzitet.
ugleda.
Mesto za stručno obrazovanje
U Švajcarskoj vlada liberalno
Posle obavezne škole
nakon obavezne škole
radno pravo
Za stručnu i socijalnu budućnost
Mesto za stručno obrazovanje se
Prava
Vašeg deteta u Švajcarskoj vrlo je
mora potražiti blagovremeno, t.j.
posloprimaoca definišu se pisme-
međukulturnim prevodima.
i
dužnosti
poslodavca
i
14
Stručno usavršavanje je važno
nim ugovorom o radu. Njime su
Rad na crno šteti svima
i za odrasle. Postoje različite
regulisane najvažnije tačke, kao
Ko radi a ne izdvaja za socijalno
mogućnosti za stručno obra­
što su radno vreme, probni rad,
osiguranje i ne plaća porez, obav-
zovanje i usavršavanje. Ova
lični dohodak, otkazni rokovi, kao
lja rad na crno. Rad na crno je
stručna obrazovanja su dobila
i godišnji odmor. Za neke stručne
kažnjiv kako za poslodavca tako i
na značaju. Kursevi za stručno
grane važe opšta pravila (kolektivni
za posloprimaoca i ne isplati se.
usavršavanje nude pre svega
ugovor o radu).
Rad na crno ugrožava Vašu ličnu
privatne, ali i javne institucije.
U Švajcarskoj se radi u proseku
zaštitu osiguranja kao i davanja za
42 časa nedeljno. U zavisnosti
druge.
od sektora, radno vreme može
15
Nastava na maternjem
jeziku
www.edk.ch
> Bildungssystem CH > Kantonsumfragen > HSK-Unterricht
Inostrane diplome
Informacije i adrese za
priznavanje inostranih diploma
www.opet.admin.ch
> Topics > Recognition of foreign
qualifications
Rad, boravak i porodica
Savezno ministarstvo za migraciju
www.fom.admin.ch > Topics
Kantonalne vlasti
www.fom.admin.ch
> The FOM > Contact address > Cantonal authorities
biti i do 50 časova (zakonsko
Koje dozvole su Vam potrebne
maksimalno radno vreme). Lični
za rad i za boravak?
dohodak koji ste ugovorili sa
Ako ste došli kao državljanka
Vašim poslodavcem je bruto lični
ili državljanin
dohodak. Od toga se odbijaju
Evropske unije (EU) ili iz Evrop-
obavezni doprinosi za socijalno
skog udruženja slobodne trgovine
osiguranje.
(EFTA), za Vas važi Sporazum o
U Švajcarskoj ne postoji zakonom
slobodnom kretanju osoba. Ako
propisani minimalni lični doho-
dolazite iz neke druge zemlje ili
dak. Ali u mnogim strukama važe
živite kao privremeno prihvaćena
minimalne nadoknade, koje su
osoba ili ste ovde kao priznata
usaglasili savezi poslodavaca sa
izbeglica, za Vas važe odredbe
sindikatima u kolektivnim ugovo-
Zakona o strancima ili Zakona o
rima o radu.
azilu. Savezno ministarstvo za
jedne od zemalja
migraciju BFM (Bundesamt für
Priznavanje diploma
Migration BFM) informisaće Vas o
Poslodavci u Švajcarskoj pridaju
opštim odredbama, koje važe za
veliki značaj zvanično priznatim
pristup švajcarskom tržištu radne
kvalifikacijama,
diplomama
snage, Vaš boravak ili naknadan
i radnim svedočanstvima. Kako
dolazak članova familije iz domo-
bi se utvrdilo kojem švajcarskom
vine. Za izdavanje dozvola zadu-
obrazovanju odgovara u inostran-
ženi su kantoni. Za pitanja o tač-
stvu stečeno obrazovanje ili radno
nim formalnostima pojedinih vrsta
iskus­tvo, za to postoje različita
dozvola, obratite se nadležnom
kontaktna mesta. Oni će Vas infor-
organu vlasti kantona, po pravilu
misati o koracima koje možete
kancelariji za migraciju (Migra­
preduzeti.
tionsamt).
t.j.
Yasar Turgut (44)
Lekar opšte prakse
Lucern
«Ja pratim pacijentkinje i pacijente
često dugi niz godina. Ovo mi daje
mogućnost da mogu bolje proceniti
opisane tegobe nego kod nekog
koga vidim samo jednom i čije su
mi životne okolnosti i anamneza
nepoznati. Jer je zapravo tako, da u
nekoj bolesti nema udeo samo telo,
nego čovek u celini. Tu mnogo može
da pomogne lični razgovor ili odnos
potpunog razumevanja lekar-pacijent.
Upravo kod strankinja i stranaca,
koji dolaze kod mene u ordinaciju,
kulturološke razlike nisu za potcenjivanje i treba ih sagledati s punim
značajem. Pri tome mi pomažu moji
turski koreni, ne samo da razumem
njihove probleme, nego mogu i da ih
shvatim. Za mnoge nije jednostavno
da se snađu u švajcarskom sistemu
zdravstva. Tada se zahteva od mene
da posredujem između specijalista,
lečilišta i pacijenata i da ih individualno pratim za vreme lečenja.»
16
Snositi zajedničku
odgovornost
Socijalna sigurnost i zdravlje
Svako može da se zatekne u
Švajcarska ima dobro izgrađen
ljenja u Švajcarsku morate prijaviti
nuždi. Mreža socijalnog osigu­
socijalni sistem. Brine se o tome,
Vas i Vašu porodicu kod jednog od
ranja se bazira na solidarnosti.
da ljudi u dugoročno teškim situa-
zdravstvenih osiguranja. Osnovno
Zato svako daje svoj doprinos:
cijama ne moraju da pate od mate-
osiguranje, koje je obavezno za
zdravi za bolesne, mladi za stare,
rijalne neimaštine.
sve odrasle i decu u Švajcarskoj,
bogati za siromašne ili samci za
familije.
17
Socijalna sigurnost
u Švajcarskoj
www.bsv.admin.ch
> Themen
Bolest
Informacije o zdravstvenom osiguranju
www.foph.admin.ch
> Topics > Health Insurance
pokriva
troškove
lečenja
kod
Solidarnost sa jedne strane i
lekara i u određenim lečilištima
lična odgovornost sa druge
kao i za većinu od lekara prepisa-
strane
nih lekova. Za zdravstveno osigu-
Svaka osoba preuzima sopstvenu
ranje Vi plaćate određeni mesečni
odgovornost za sebe, prema svojim
iznos. Visina ovoga iznosa zavisi
snagama za savladavane zadataka
od toga gde živite, da li želite deo
u državi i društvu. To definiše švaj-
troškova svaki put da snosite sami
carski Savezni ustav. U situacijama
i da li želite da osigurate dodatne
gde ovo ne uspe, brine se savezna
usluge. Stomatološki tretmani, na
država, kantoni i opštine za svaku
primer, su takve dodatne usluge
potrebnu zaštitu, primera radi od
koje nisu pokrivene osnovnim osi-
materijalnih
guranjem i moraju posebno da se
posledica
starosti,
invalidnosti ili bolesti, nesreće i
plate.
nezaposlenosti. Da bi se ovi doprinosi mogli i vratiti, važno je da svi
I na radnom mestu ste osigu­
plaćaju socijalne doprinose kao i
rani protiv nesreće
poreze i da učine sve šta je u njiho-
Ko radi osam časova nedeljno i
Nezaposlenost
Šta raditi?
www.jobarea.ch
voj moći, kako bi mogli da podmi-
više, biće osiguran protiv nesreće
ruju sopstvene troškove života.
od strane poslodavca. Ovo osigu-
Nasilje
Stručne službe protiv nasilja
www.ebg.admin.ch
> Themen > Gleichstellung in der Familie > Fachstellen gegen Gewalt
U Švajcarskoj je obavezno
zarade u slučaju nesreće. Ko je
zdravstveno osiguranje
zaposlen manje od osam časova ili
Ko živi u Švajcarskoj mora da
je samostalno zaposlen, mora sam
zaključi zdravstveno osiguranje.
da se pobrine o osiguranju protiv
Najkasnije tri meseca nakon dose-
nesreće.
ranje snosi troškove nadoknade
Snositi zajedničku odgovornost
Socijalna sigurnost i zdravlje
Izaberite kućnog lekara u
takođe isplaćuje porodičnu pen-
u Vašem kantonu. Oni će Vas save-
kojeg imate poverenja
ziju. Cilj IV je da potpomaže lica sa
tovati pri traženju novog radnog
Većina ljudi u Švajcarskoj ima jed-
invaliditetom. Pri tome pomaže da
mesta. Nadoknadu za nezaposlene
nog kućnog lekara, kod koje ili
mogu da zadrže svoje radno mesto
dobićete samo ako ste u posled-
kod koga redovno odlaze u slučaju
ili da pronađu novo. Ako ne uspe
nje dve godine radili najmanje 12
bolesti ili nesreće. Ista ili isti će je,
ni jedno od ova dva, IV takođe
meseci (stanje 2010) ili dokažete
u zavisnosti od bolesti ili nesreće,
plaća penziju. Penzije od AHV i
razlog za oslobađanje od obaveze
uputiti specijalisti ili u lečilište.
IV su otprilike tolike da pokriju
doprinosa. Svi nesamostalno zapo-
Direktno u bolnicu se javite samo
izdatke za najvažnije egzistencij-
sleni u Švajcarskoj su obavezni da
u hitnim slučajevima.
ske potrebe. Ako to nije slučaj,
budu osigurani od slučaja nezapo-
može se podneti zahtev za dodatu
slenosti.
Svaki čovek ima pravo na tele­
pomoć.
sni i duševni integritet
Dodatni izdaci, koji su viši od egzi-
Dodatna podrška za familije
U Švajcarskoj je svaki oblik primene
stencijskog minimuma, pokrivaju se
Svaka zaposlena žena ima pravo
sile zabranjen i kažnjiv. Tu spada i
preko penzije iz penzijskog fonda.
na 14-nedeljni porodiljski odmor
nasilje u domaćinstvu, obrezivanje
Osiguranje kod penzione kase je
kao i na porodiljsku nadoknadu u
devojčica ili prisilna udaja. Ako se
obavezno za posloprimaoca koji
tom vremenu od 80% poslednjeg
nalazite u nevolji, potražite pomoć
ima siguran dohodak (oko 20000
ličnog dohotka ili prihoda. Radnice
kod nadležne stručne službe.
franaka
Samostalno
i radnici sa decom u osnovi i neza-
zaposleni mogu za sebe dobro-
visno od primanja ostvaruju pravo
Pomoć u starosti, za udovce
voljno da uplaćuju doprinose kod
na porodični dodatak. Na to imaju
ili decu pokojnika i u slučaju
penzijskog osiguranja. Ko i pored
pravo i nezaposleni sa skromnim
invalidnosti
toga želi da štedi za ugodan život u
primanjem.
Odrasli od 18 godina moraju se
starosti, novac može uložiti u tako-
u Švajcarskoj obavezno osigurati
zvanom trećem stubu kod osigu-
Cilj jeste da se svakome omo­
u Zavodu za starosno osiguranje
ranja ili kod banke i u tom slučaju
gući dostojan život
i porodične penzije (Alters- und
uživa određene poreske olakšice.
U slučajevima, u kojima dohodak
godišnje).
nije dovoljan za život, a ni jedno
Hinterlassenenvorsorge AHV) kao i
kod invalidskog osiguranja (Invali-
Šta raditi u slučaju nezaposle­
socijalno osiguranje ne može više
denversicherung IV), a za to moraju
nosti?
da pomogne, u prazninu uskače
da uplaćuju doprinose. AHV plaća
Ako tražite posao ili ste izgubili
socijalna pomoć. Socijalna pomoć
starosnu
od
radno mesto, prijavite se regio-
je stvar kantona i sledi po pravilu
64. godina i muškarcima od 65.
nalnom centru za zapošljavanje
preko opštine stanovanja. Ona se
godine. Posle smrti člana familije
(Arbeitsvermittlungszentrum RAV)
finansira preko poreza.
penziju
ženama
18
Drage čitateljke i čitaoci
Nadamo se da smo Vam ovom brošurom omogućili prvi opšti pogled
u život Švajcarske i da smo Vam pomogli da prvim korakom zakoračite
u Vaše novo životno okruženje. Možda Vi imate još pitanja i ličnih želja.
U nastavku ćete naći linkove koji Vas vode do informacija i obaveštenja.
Ne ustručavajte se da se informišete. Rado će Vam se pomoći. Želimo
Vam sreću i motivaciju!
Integracija
Druge teme
Kantonalni kompetentni centri i druge
adrese u području integracije
www.bfm.admin.ch
> Themen > Integration > Weiterführende Adressen
Rad
Državni sekretarijat za privredu seco
www.seco.admin.ch
Rad na crno
www.keine-schwarzarbeit.ch
Savezna komisija
za migraciona pitanja EKM
www.ekm.admin.ch
Obrazovanje
Konferencija kantonalnih direktora za
odgoj EDK
www.edk.ch
Državni sekretarijat za obrazovanje i
istraživanje
www.sbf.admin.ch
Savezno ministarstvo za stručno
obrazovanje i tehnologiju BBT
www.bbt.admin.ch
Forum za integraciju
migrantkinja i migranata FIMM
www.fimm.ch
Informacije o svim životnim pitanjima na
različitim jezicima
www.migraweb.ch
Interkulturalni prevodi
www.inter-pret.ch
Migracija
Savezno ministarstvo za migraciju
19
Rad/Boravak/Naknadno dovođenje
članova familije
www.fom.admin.ch
> Topics
Kantonalne adrese
www.fom.admin.ch
> The FOM > Contact address > Cantonal authorities
Primanje u državljanstvo
www.bfm.admin.ch
> Themen > Schweizer Bürgerrecht/
Einbürgerungen
Kantonalne adrese
www.fom.admin.ch
> The FOM > Contact address > Cantonal authorities
Publikacije Saveznog zavoda za migraciju BFM
www.fom.admin.ch
> Documentation > Publications
Diskriminacija/rasizam/nasilje
Odeljenje za borbu protiv rasizma FRB
www.edi.admin.ch/ara
Odeljenja protiv nasilja
www.ebg.admin.ch
> Topics > Equality in the Family >
Violence Prevention Service
Zdravlje
Savezno ministarstvo za zdravlje BAG
www.bag.admin.ch
Informacije o pitanjima zdravlja na
različitim jezicima
www.migesplus.ch
Sistem socijalnog osiguranja
Savezno ministarstvo za
socijalna osiguranja BSV
www.bsv.admin.ch
Informacije o AHV/IV i EL
www.ahv.ch
Socijalna pomoć
www.skos.ch
Stanovanje
Savezno ministarstvo za
stanovanje BWO
www.bwo.admin.ch
Matične službe
www.bj.admin.ch
> Themen > Gesellschaft > Zivilstand
> Merkblätter
Impressum
Izdavač
Bundesamt für Migration BFM
(Savezno ministarstvo za migraciju BFM)
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
telefon 031 325 11 11
www.bfm.admin.ch
Koncept i redakcija
Abteilung Integration BFM
Uređivanje, redakcija i realizacija
medialink, Zürich
www.medialink.net
Fotografija
Patrik Fuchs, Zürich
www.patrikfuchs.com
Prevod
proverb, Biel/Bienne
www.proverb.ch
Referentne informacije
Vertrieb Bundespublikationen BBL
CH-3003 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch
Broj artikla 420.002.ser
© BFM / EJPD 2011
Download

Dobrodošli u Švajcarsku - Bundesamt für Migration