Ţivot a práca vo Švajčiarsku
Krajina
Oficiálny názov Švajčiarska, Švajčiarska konfederácia, je odvodený z latinčiny (Confederatio
Helvetica), odkiaľ pochádza aj skratka krajiny CH. Švajčiarsko leţí v strede Európy a hraničí s piatimi
krajinami: Talianskom na juhu, Rakúskom a Lichtenštajnským knieţatstvom na východe, Nemeckom
na severe a Francúzskom na západe. Ako vnútrozemská krajina Švajčiarsko nemá priamy prístup
k moru. Celková rozloha: pribliţne 41,300 km2.
Z ekonomického uhla pohľadu je krajina vysoko konkurencie schopná. Švajčiarsko vďačí za svoju
prosperitu priemyselnému sektoru s jeho technológiou najvyššej úrovne, chemicko-farmaceutickému
priemyslu, ako aj sektoru sluţieb, ktorý je charakteristický vysoko rozvinutým bankovníckym
a poisťovníckym sektorom.
Ţivot vo švajčiarsku
Denná tlač, televízia a tieţ rádio, plus početné internetové stránky vám pomôţu zvyknúť si na ţivot
vo Švajčiarsku.
REGISTRÁCIA
Ak plánujete zostať vo švajčiarsku dlhšie ako tri mesiace a/alebo nájsť si platené zamestnanie, musíte
sa nahlásiť miestnym úradom do 14 dní po vašom príchode. V kaţdom prípade sa musíte registrovať
pred začatím práce.
Translokácia/sťahovanie majetku.
Ak prenášate svoje trvalé bydlisko do Švajčiarska, môţete doviezť hnuteľný majetok, zvieratá, vozidlá
a osobný majetok bez akejkoľvek povinnosti ako tzv. sťahovací majetok. Pri dovoze ste povinní
predloţiť formulár 18.44 (vyhlásenie/ ţiadosť o preclenie sťahovacieho majetku) dvojmo na colnom
úrade. Tento formulár si môţete stiahnuť na stránke Federálnej colnej správy; tieţ je dostupný na
švajčiarskych zahraničných zastupiteľstvách (ambasády a konzuláty)
Federálna daňová správa: www.ezv.admin.ch, daňové formuláre: www.ezv.admin.ch – súkromné
daňové informácie
Ţivot
Ţivotné náklady sú vo Švajčiarsku veľmi vysoké. Zurich a Ţeneva dokonca patria medzi najdrahšie
mestá sveta. Byty aj jedlo sú tu veľmi drahé. To isté platí pre povinné zdravotné poistenie; avšak
poistné nie je priamo odpočítané zo mzdy.
Ubytovanie
Obývateľná plocha Švajčiarska je veľmi malá. Švajčiarska populácia sa usadila hlavne v centrálnej
plošine, známej ako Mittleland. Uţ niekoľko rokov je vo väčších mestách akútny nedostatok bytov
ceny sú zodpovedajúc tomu vysoké(viac neţ 20% priemernej mzdy). Preto môţe byť ťaţké nájsť si
vhodné ubytovanie. Stav prenajímaných bytov je vo všeobecnosti dobrý a kuchyne sú väčšinou
vybavené chladničkou, sporákom atď. Ak hľadáte byt, odporúčame vám navštíviť špecializované
webové stránky. Alebo kontaktujte realitných agentov pôsobiacich vo vami vybranom regióne.
Realitné agentúry v nemecky hovoriacom Švajčiarsku: www.svit.ch, realitné agentúry vo francúzsky
hovoriacom Švajčiarsku: www.uspi.ch
Nakupovanie
Vo veľkomestách je veľké mnoţstvo supermarketov a obchodov všetkých typov. V mestách sú počas
obeda väčšinou otvorené. V sobotu zatvárajú o 16:00 alebo 17:00. Vo štvrtok alebo v piatok zatvárajú
neskoro. Beţne okolo 20:00 alebo dokonca 9:00. Na veľkých ţelezničných staniciach sú niektoré
obchody otvorené do 20:00 alebo 22:00 ako aj v sobotu a nedeľu.
Voľný čas
Vo Švajčiarsku je mnoho klubov a spolkov, ktoré zohrávajú veľmi dôleţitú úlohu v integrácii cudzích
štátnych príslušníkov. O zoznam poţiadajte vaše miestne úrady. Kultúrne aktivity sú rôznorodé
predovšetkým vo veľkomestách. Na vidieku sú kultúrne a športové aktivity organizované miestnymi
obyvateľmi. Okrem futbalu sú najpopulárnejšími pohybovými aktivitami turistika a cyklistika.
Dane
Daň z príjmu je vyberaná federálnou vládou ( priama federálna daň) ako aj kantónmi a komúnami
(kantonálna a komúnová daň). Keďţe kaţdý z 26 kantónov má svoje vlastné daňové zákony, daňové
zaťaţenie je v kaţdom z kantónov iné. Vo všeobecnosti, daňoví poplatníci musia kaţdý rok vyplniť
daňové priznanie, na základe ktorého sa vypočíta daň z príjmu a majetku.
Dane sa priamo odpočítavajú (zdanenie pri zdroji) z miezd zahraničných pracovníkov, ktorí nevlastnia
trvalé pobytové povolenie C, ale ich trvalé bydlisko vo Švajčiarsku podlieha daňovému zákonu.
Odpočet sa následne vyberá v prípade hrubej mzdy vyššej ako 120.000,- CHF. V niektorých
kantónoch obdrţia všetci daňoví poplatníci faktúru na cirkevnú daň!
Ukladanie daní v prípade tých, ktorí dochádzajú za prácou cezhranične závisí od rôznych faktorov:
miesta pobytu, pracovnej pozície, ale aj ďalších faktorov, ako výška miezd.
Švajčiarsko uzavrelo dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania s mnohými inými krajinami
Švajčiarsky daňový systém: www.estv.admin.ch >documentation>publications, dohoda o dvojitom
zdaňovaní: www.estv.admin.ch .
Doprava
Krajina má veľmi hustý a účinný systém verejnej dopravy. Dennodenne státisíce pasaţierov cestujú
vlakom alebo autobusom do zamestnania či do školy. Tento rozsah dopravných zariadení má ale aj
svoju cenu - lístky na vlak sú drahé. Mnohí Švajčiari preto majú cestovné karty, ktoré im umoţňujú
cestovať za polovičnú cenu. Cestovné je taktieţ redukované v mnohých iných spôsoboch hromadnej
dopravy.
Mnohí ľudia v mestách cestujú do roboty alebo za ich voľno - časovými aktivitami na bicykli. Všetky
bicykle musia byť označené nálepkou /štítkom (vignette), ktorá je povinná a platná jeden rok (od júna
do mája). Vignette slúţi ako poistenie zodpovednosti za škodu a pokrýva náklady aţ do 2.000.000,CHF. Kúpiť si ju môţete na pošte alebo v mnohých obchodoch.
V centrálnej plošine Švajčiarska je hustý diaľničný systém. Vozidlá, ktoré vyuţívajú
diaľničný systém, musia mať diaľničnú známku. Stojí 40,-CHF na rok a je moţné zakúpiť ju
na colniciach, ako aj na poštách a čerpacích staniciach.
Vo Švajčiarsku sa jazdí na pravej strane. Rýchlosť je obmedzená na 50 km/h v meste, 80 km/h mimo
mesto a 120 km/h na diaľniciach.
PLATNOSŤ VÁŠHO VODIČSKÉHO PREUKAZU
Počas prvých dvanástich mesiacov vášho pobytu vo Švajčiarsku môţete bez ďalších formalít jazdiť na
vozidle korešpondujúcom s kategóriami, ktoré máte uvedené na vašom národnom vodičskom
preukaze, pokiaľ preukáţete, ţe ste dosiahli minimálny vek (najmenej 18 pre motorky, autá a nákladné
autá, 21 pre autobusy). Po uplynutí tejto doby musíte vymeniť svoj zahraničný vodičský preukaz za
Švajčiarsky (profesionálny vodiči nákladných áut pred prvou jazdou). Licenciu si môţete vymeniť
v úrade cestnej prepravy vo vašom kantóne. K vašej ţiadosti budete potrebovať nasledovné
dokumenty: 1. Kompletne vyplnený a podpísaný formulár ţiadosti, 2. Cestovný pas alebo občiansky
preukaz, 3. Čiastočné alebo trvalé pobytové povolenie, 4. Pôvodný vodičský preukaz, 5. Aktuálnu
fotku pasového rozmeru;
Zmena bydliska
V prípade zmeny vášho miesta pobytu je potrebné nahlásiť ju cudzineckej polícii/ migračnému úradu
vo vašej komúne do 14 dní po presťahovaní sa. Budú vás informovať o ďalších postupoch.
Osobný ţivot
Registračný úrad vo vašej komúne je zodpovedný za registráciu narodení, úmrtí a svadieb. Napríklad
narodenie vášho dieťaťa sa musí nahlásiť do troch dní od pôrodu.
Narodenia, úmrtia a svadby: www.ch.ch >osobné (personal) > informačná broţúra o rodinnom stave
(marital status information brochure)
Federálne ministerstvo spravodlivosti: www.bj.admin.ch >témy(topics) > spoločnosť (society) >
rodinný stav (marital status) > manţelstvo (marriage)
´´Veci, ktoré mám na Švajčiarsku najradšej sú ľudská spoľahlivosť, ich čistotnosť a presnosť. Mojej
rodine, deťom a ţene, môţem poskytnúť istotu do budúcnosti. Viac neţ v mojej vlastnej krajine.´´
Salvatore Tre Rose, upratovací špecialista, Taliansko
Telefonovanie vo Švajčiarsku
Medzinárodná predvoľba pre hovory z iných krajín do Švajčiarska je 41. Vytočte 0041 plus telefónne
číslo bez nuly. 0041 (0)31 XXX XX
Veci, na ktoré treba myslieť pri príchode do Švajčiarska.
Pred príchodom - nezabudnite:
Byť pripravený je pol cesty k úspechu. To platí najmä v prípade, ţe sa sťahujete do inej krajiny.
Pripravenosť taktieţ robí kaţdodenný ţivot v cudzom prostredí omnoho jednoduchším.
Nezabudnite si občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz, diplomy, pracovné
odporúčania a ţivotopis, fotku pasového formátu.
Švajčiarska televízia > pre nemecky hovoriace Švajčiarsko: www.sf.tv, Švajčiarske rádio DRS:
www.drs.ch
Vyplňte formulár 18.44 (vyhlásenie/ ţiadosť o preclenie sťahovaného majetku) a postúpte ho dvojmo
colnému úradu.
Nezabudnite na vaše zdravotné a úrazové poistenie.
Ak prinášate svoje domáce zviera, uistite sa, ţe bolo zaočkované proti besnote v súlade so
švajčiarskymi normami a ţe je označené mikročipom alebo tetovaním.
Nezabudnite si zaobstarať niektorý z formulárov, príslušný vašej sociálnej situácii (E111, E119, E301,
E101, E104)
Informuje úrady o zmene vašej adresy!
Vyuţite švajčiarsku dennú tlač, televíziu, rádio a tieţ mnohé internetové stránky pre viac informácií
o ţivote vo švajčiarsku.
Uţitočné webové stránky: www.zeitung.ch, www.swissemigration.ch > témy (topics) > ţivot a práca
vo Švajčiarsku (living and working in Switzerland)
Na čo myslieť po príchode
Hláste sa miestnym úradom do 14 dní po príchode do Švajčiarska. Prineste si váš cestovná pas alebo
občiansky preukaz, vašu pracovnú zmluvu, ako aj fotky pasového rozmeru.
www.bfm.admin.ch > témy (topics) > pobyt (stay) > občania EÚ/EHP (EU/EFTA nationals)
zaregistrujte sa na vašej národnej ambasáde vo Švajčiarsku.
Ak ste občan EÚ a hľadáte zamestnanie, môţete ostať vo Švajčiarsku tri mesiace bez povolenia. Po
uplynutí tejto doby sa musíte nahlásiť na kantonálnom migračnom úrade/ cudzineckej polícii. Ak uţ
ste registrovaný/á ako nezamestnaný/á, je potrebné informovať sa na vašom úrade práce pred
odchodom do Švajčiarska. Prineste si so sebou vyplnenú ţiadosť a formulár E303 (export sluţieb).
Uzavrite zákonné osobné poistenie a poistenie domácnosti
V niektorých kantónoch sú isté druhy poistenia povinné.
Rádio/TV
Nahláste vaše rádio a televíziu švajčiarskym kolektívnym úradom pre poplatky za rádio a TV.
www.billag.ch
Pošta alebo bankový účet
Vo Švajčiarsku je pravidlom, ţe váš plat sa posiela priamo na bankový účet. Preto vám odporúčame
zaloţiť si účet v banke alebo na pošte. Budene na to potrebovať občiansky preukaz (ID).
Automobily
Po vstupe do Švajčiarska musíte registrovať svoj automobil na technickú kontrolu. Vozidlá drţané vo
Švajčiarsku dlhšie ako jeden rok musia mať švajčiarsku kartu vozidla a ŠPZ.
Bicykle
Zakúpte si štítok (vignette).
EKONOMIKA
Aj napriek obmedzenej rozlohe a nedostatku nerastných surovín je Švajčiarsko dôleţitou
priemyselnou krajinou a centrom finančných sluţieb. V dôsledku stabilných ekonomických
a politických podmienok vo Švajčiarsku sídlia mnohé medzinárodné koncerny. I tak je Švajčiarsko
stále výrazne závislé od dovozu nerastných surovín, zdrojov energie, polotovarov a potravín.
HĽADANIE ZAMESTNANIA VO ŠVAJČIARSKU
Väčšina pracovných ponúk sa neuverejňuje v novinách ani na internete. Mnohé pracovné pozície sa
obsadzujú v rámci spoločnosti alebo sú ponúknuté osobám, ktoré priamo kontaktujú podnik.
Veľa spoločností uverejňuje voľné pracovné pozície na ich vlastnom webe. Tieto weby môţete nájsť
cez tradičné vyhľadávače zamestnania. Pozorne si vyberte spoločnosť, o ktorú sa zaujímate
a kontaktujte len tie úspešné. Adresy väčšiny švajčiarskych spoločností sú uvedené na webe ich
profesijných zdruţení pod titulkom ´´členovia´´/´´members´´. Napríklad: economiesuisse (Federácia
švajčiarskych podnikov), Swissmem (mechanický a strojársky priemysel), Federácia švajčiarskeho
hodinárskeho priemyslu (FH), Chemie Pharma Schweiz (SGCI), Gastro Suisse (Federácia hotelierstva
a reštaurácií) atď.
Voľné pracovné miesta v novinách a na internete
Pracovné ponuky sa tieţ zverejňujú v prílohách vysoko nákladovej dennej tlače. Najznámejší inzerenti
sú Stellefant (Basler Zeitung), Stellenmarkt (Bund and Berner Zeitung), 24 Emplois(24 heures), Pages
emploi (Le Temps), Stellen-Anzeiger, Alpha (Tages-Anzeiger a SonntagsZeitung), ako aj NZZ
executive (Neue Zurcher Zeitung) a Corriere del Ticino ( noviny pre Ticino).
Online tlač:
www.zeitung.ch
www.onlinenewspapers.ch
Verejné a súkromné úrady zamestnanosti
Verejné úrady zamestnanosti vo Švajčiarsku sú na národnej úrovni pod dohľadom Riaditeľstva trhu
práce Štátneho sekretariátu pre ekonomické záleţitosti (SECO). Zodpovednosť za umiestňovanie do
zamestnania je ale riadená v kantónoch cez RAV (regionálne centrá zamestnanosti). Tieto centrá sú
zodpovedné čo sa týka podpory nezamestnaných ako aj občanov EÚ pri hľadaní nového zamestnania.
Regionálne centrá zamestnanosti RAV:
www.jobarea.ch > o nás (about us)
Zaregistrovať sa môţete aj v niektorej z početných súkromných pracovných agentúr alebo agentúr pre
krátkodobé zamestnanie. Na nasledujúcej adrese nájdete zoznam spoločností, ktoré sú oprávnené
vykonávať tieto sluţby:
Zoznam súkromných pracovných agentúr:
www.jobarea.ch
Sieť EURES (Európske sluţby zamestnanosti) je nástroj zriadený EÚ, ktorý má za cieľ podporiť
profesijnú mobilitu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Jej on-line databáza obsahuje tisíce
voľných pracovných miest, vrátane pracovných pozícií vo Švajčiarsku. Jednoducho zverejnite váš
ţivotopis on-line a prezrú si vás mnohí zamestnávatelia.
Eures pre ľudí hľadajúcich zamestnanie:
www.ec.europa.eu/eures/
www.eures.ch
ŢIADOSŤ
Kompletná ţiadosť o prijatie do zamestnania vo Švajčiarsku zvyčajne obsahuje motivačný list, váš
ţivotopis a kópie vašich osvedčení a certifikátov. Všetky dokumenty musia byť napísané jedným
z národných jazykov (nemeckým, francúzskym alebo talianskym). Za určitých podmienok
medzinárodné firmy akceptujú aj ţiadosti v angličtine. Aby ste sa uistili, ţe ste vaša ţiadosť zaujme
spoločnosť, mali by ste venovať veľkú pozornosť prezentácii vašich dokladov.
Úlohou motivačného listu je presvedčiť prijímateľa, ţe práve vy ste vhodným kandidátom na
obsadenie voľného pracovného miesta. Preto by ste mali sformulovať váš záujem tak stručne
a výstiţne, ako sa len dá. Záujem spoločnosti o vašu osobu nabudíte len vtedy, keď váš list bude
informatívny a presvedčivý. Nezabudnite však na osobný kontakt! Neobávajte sa zdôrazniť vaše
kladné vlastnosti a vyhliadky k pracovnej pozícii. Ak poţiadavky v popise práce nespĺňate
stopercentne, zdôraznite to kladným spôsobom.
Váš motivačný list by nemal presiahnuť rozsah jednej, na počítači napísanej A4 (motivačný list sa píše
ručne len na výslovnú ţiadosť zamestnávateľa). A nakoniec, dávajte pozor na správnu gramatiku
a pravopis.
ŢIVOTOPIS
Jednoduchý, stručný a precízny. Ţivotopis pozostáva maximálne z dvoch strán A4 a mal by obsahovať
–v štruktúrovanej forme - tieto údaje:
- priezvisko a meno (mená), adresu, telefónne číslo, vek, národnosť
- odborné zázemie, v prípade mladých osôb tieţ pracovné skúsenosti počas odborného vzdelávania
- odborné vzdelanie a iné vzdelanie (školy, štúdium, zamestnania)
- znalosť cudzích jazykov, počítačové schopnosti, odborné znalosti
- špeciálne záujmy a koníčky
Ďalšie informácie a dokumentácia:
Europass: Europass.cedefop.europa.eu
Ako napísať ţiadosť o prijatie do zamestnania správne:
www.jobarea.ch >súbory na stiahnutie a (downloads and forms) >broţúry (brochures)
PRACOVNÝ POHOVOR
Pripravte si váš prejav na pohovor dôkladne a rozmýšľajte nad vašimi silnými a slabými stránkami,
pretoţe sa od vás budú vyţadovať konkrétne príklady. Nacvičte si prvý pohovor – prvý dojem je
dôleţitý. To čo máte na sebe oblečené je tieţ dôleţité, pretoţe je to ukáţka toho, ako budete vyzerať
v práci. Dajte si taký druh oblečenia, ktorý je obvyklý v danej spoločnosti a pre vašu profesiu. Ak
neviete, aké oblečenie je vhodné, stavte na klasiku. Klaďte otázky o spoločnosti (trh, súčasná situácia,
konkurencia, atď.): musíte byť schopný pýtať sa tie správne otázky. Taktieţ budete musieť odpovedať
na otázky ohľadom vašej sociálnej kompetentnosti a osobných schopností. Zistite, aké sú platové
podmienky vo vašom profesijnom odvetví (čítajte na ďalšej strane).
UZNÁVANIE DIPLOMOV/ kvalifikácie
Vo Švajčiarsku zamestnávatelia pripisujú diplomom a osvedčeniam veľký význam. Federálne
ministerstvo vzdelávania a technológie (OPET) vo Švajčiarsku posudzuje profesijné diplomy
a vydáva osvedčenia.
Federálne ministerstvo vzdelávania a technológie (OPET):
www.bbt.admin.ch
[email protected]
Asociácia rektorov švajčiarskych univerzít CRUS:
www.crus.ch
Berte na vedomie, ţe uznávanie kvalifikácií sa aplikuje len na regulované profesie. Za regulované
profesie sú povaţované tie, pre výkon ktorých sa vyţaduje diplom, certifikát alebo certifikát odbornej
spôsobilosti.
EÚ diplomy vo Švajčiarsku:
www.europa.admin.ch > sluţby (services) >publikácie (publications)
PRACOVNÉ PODMIENKY
Švajčiarsko je známe svojimi priaznivými pracovnými podmienkami. Neplatí to však pre
všetky odvetvia a profesie. Informujte sa o tomto aspekte.
´´Vo Švajčiarsku pracujem rada, pretoţe ľudia sú veľmi milí a nápomocní.´´
Ingrid Schubbe-Birk, laborantka, Nemecko
V niektorých odvetviach existujú Všeobecné pracovné zmluvy (GLA). GLA je písomný dohovor
medzi jedným alebo viacerými zamestnávateľmi alebo ich zamestnávateľskými zdruţeniami a medzi
odbormi. Obsahuje ustanovenia o vzťahoch medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj
ustanovenia, ktoré sú zamerané na zmluvných strany GLA.
PRACOVNÁ ZMLUVA
Na základe konkrétnej pracovnej zmluvy sa zamestnanec zaväzuje na dobu určitú alebo neurčitú
k vykonávaniu pracovnej činnosti v sluţbe zamestnávateľa. Na druhej strane zamestnávateľ
prisľubuje, ţe bude vyplácať mzdu, vykalkulovanú vzhľadom na časové obdobie (časová mzda) alebo
vzhľadom na vykonanú prácu (úkolová mzda). Existujú tieţ individuálne pracovné zmluvy, v ktorých
sa zamestnanec zaväzuje k pravidelnej práci v sluţbe zamestnávateľa na hodiny, pol dňa alebo celé dni
( práca na čiastočný úväzok). Z právneho hľadiska individuálna pracovná zmluva nemusí mať
konkrétnu formu. Preto je tieţ moţné uzavrieť pracovný kontrakt ústne. Z praktických dôvodov sa ale
doporučuje uzavrieť zmluvu písomne.
PRACOVNÝ ČAS
Predpísané maximum odpracovaných hodín zamestnancov v priemysle, administratíve, technického
personálu a iných zamestnancov, vrátane predavačov vo veľkých nákupných centrách je 45 hodín
týţdenne. Pre všetky ostatné zárobkovo činné osoby je vrchný limit 50 hodín.
Poznámka: pri práci v nočnej, ako aj v nedeľu a počas štátnych sviatkov, máte nárok na špeciálnu
kompenzáciu.
Pracovná zmluva by mala obsahovať nasledujúce údaje:
-
Mená dvoch zmluvných strán
Dátum, kedy zmluva nadobudne platnosť
Druh vykonávanej práce ( ďalšie zadania, popis funkcie, atď.)
Vymedzenie skúšobnej doby (max. tri mesiace)
Výpovednú lehotu
Dovolenku
Plat (celková mzda, odvody, prípadne príspevky, 13. Plat, bonusy, vyplácanie mzdy v prípade
práce neschopnosti)
Materská dovolenka
Povinné odborné ručenie
Penzijné fondy
Štatutárny základ sa aplikuje v prípade detailov neupravených pracovnou zmluvou.
Dovolenka
Nárok na dovolenku je základným právom, ktoré musí byť uznané všetkým zamestnancom za obdobie
kaţdého jedného odpracovaného roka. Zákonom stanovená minimálna dĺţka je nasledovná: päť
týţdňov pre zamestnancov a učňov do 20 rokov; potom 4 týţdne; od 50 rokov 5 týţdňov a od 60
rokov 6 týţdňov dovolenky za rok.
SECO broţúry
www.seco.admin.ch >dokumentácia> publikácie a formuláre>broţúry
Mzdy
výška miezd sa výrazne líši v závislosti od ekonomických odvetví a regiónov. Vo Švajčiarsku
nie je zákonom určená výška minimálnej mzdy, avšak niektoré GLA (vzájomné písomné dohovory)
predpisujú minimálne mzdy v určitých odvetviach, napríklad v hoteloch a reštauráciách.
Niektoré GLA môţu predpisovať vyššie mzdy, niţší počet pracovných hodín za týţdeň, dlhšiu
dovolenku alebo vyššie provízie od zamestnávateľa. Iné GLA sú platné len v niektorých kantónoch.
Pred osobným pohovorom môţete kontaktovať odbory zodpovedné za vaše odvetvie a získať tak viac
informácií o aktuálnych platových podmienkach.
Váš plat sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou prevádzať na váš účet. Preto je vo Švajčiarsku
potrebné mať zaloţene buď bankové, alebo poštové konto.
Mzdový kalkulátor:
www.lohnrechne.bfs.admin.ch
www.entsendung.ch
www.lohnrechner.ch
Príspevky do sociálneho zabezpečenia
Ak pracovná zmluva obsahuje určitú výšku platu, je uvedená v hrubom a z nej sa neskôr odvádzajú
príspevky do sociálneho zabezpečenia. Tieto odvody pozostávajú z príspevkov na:
- starobné a pozostalostné poistenie (OASI), invalidné poistenie (DI) a poistenie straty príjmu:
5,05% z príjmu (bez obmedzenia stropu)
- Poistenie v nezamestnanosti (UI): 1% z príjmu ( maximálne do 126,000,-CHF ročne)
- Zamestnanecké dôchodkové poistenie: cca 7% z pravidelného príjmu v závislosti od veku
poistených osôb a dôchodkového systému.
- Úrazové poistenie (nie pracovné): medzi 0,7 a 3,4% z platu (strop je 126,000,- CHF ročne),
v závislosti od odvetvia.
Mali by sme zdôrazniť, ţe zamestnávateľ je povinný za vás odvádzať príspevky len do tej istej sumy,
ktorú odvádzate sami do vyššie uvedených inštitúcií sociálneho zabezpečenia – s výnimkou
úrazového poistenia netýkajúceho sa zamestnania
Poznámka: Príspevky do povinného zdravotného poistenia vo Švajčiarsku nie sú súčasťou sociálnych
odpočtov.
Poistenie v materstve
Poistenie v materstve poskytuje všetkým samostatne zárobkovo činným alebo zarábajúcim
zamestnankyniam ţenského pohlavia peňaţné dávky v materstve do výšky 80% z ich
posledného platu alebo príjmu. Dávky nesmú prekročiť maximum 196,- CHF za deň (údaj z
roku 2009) a sú vyplácané v priebehu 14 týţdňov po pôrode. Aby vznikol nárok na tieto
dávky, ţeny musia byť poistené 9 mesiacov pred narodením a zárobkovo činné po dobu
najmenej piatich mesiacov počas tejto doby.
Rodinné
prídavky
Z pravidla sú rodinné prídavky vyplácané zamestnávateľom spolu s platom. tieto prídavky sú
vyplácané za dieťa a mesiac: prídavky na dieťa vo výške 200,- CHF pre deti do 16 rokov;
vzdelávací príplatok vo výške 250,- CHF pre deti od 16 do 25 rokov.
Kantóny môţu predpísať dávky presahujúce zákonné ustanovenia.
Pre ľudí zamestnaných v poľnohospodárskom sektore: www.bsv.admin.ch –>prax >SME
poradenstvo >poradenstvo > poľnohospodári (practice >SME advice service >advice service
> farmers)
Sociálna
podpora
Kantóny, resp. komúny (obce) sú zodpovedné za organizáciu sociálnej pomoci. S cieľom
podporiť právnu rovnosť a právnu istotu za hranicami kantónov, Švajčiarska konferencia
sociálnej pomoci (SKOS) vypracovala usmernenia pre organizáciu a výpočet sociálnej
podpory - v krátkosti, usmernenia SKOS: welfare assistance:www.skos.ch, DI základné fakty:
www.bsv.admin.ch > témy>invalidné poistenie DI ( topics >disability insurance DI)
Systém sociálneho zabezpečenia
Švajčiarsky systém sociálneho zabezpečenia je relatívne komplexný. Kaţdé odvetvie má
svoje vlastné špeciálne charakteristiky. Je to dôsledok federalizmu a priamej demokracie:
v sektoroch, kde federálna vláda nemá moc ukladať právne predpisy, sociálne zabezpečenie
podlieha kompetenciám kantónov.
Vo Švajčiarsku sociálne zabezpečenie pokrýva riziko chorôb, náhodného a pracovného
ochorenia, staroby, smrti a zdravotného postihnutia (základný systém a zamestnanecké
dôchodkové pripoistenie)ako aj nezamestnanosti. Ďalej systém zahŕňa materské dávky
a rodinné príspevky.
Sociálne zabezpečenie vo Švajčiarsku:
www.bsv.admin.ch
>témy (topics)>prehľad (overview)> základné fakty (basic facts)
Zdravie
Naša zdravotná starostlivosť je poskytovaná najmä u praktických lekárov, na poliklinikách,
vo verejných nemocniciach alebo na súkromných klinikách. Pacienti väčšinou majú voľný
výber doktorov; priamy prístup k špecialistom nie je obmedzený.
Zdravotné poistenie1
Zdravotné poistenie je povinné pre všetky osoby ţijúce na území Švajčiarska. Dospelí a deti
sú poistení jednotlivo. Kaţdý poistenec platí individuálne poistné, nie v závislosti od príjmu,
ale od vybraného poskytovateľa, miesta pobytu a vybranej formy krytia.
Poistenie vypláca náhrady v prípade choroby, úrazov, ktoré nie sú kryté úrazovým poistením
a rodičovstvo.
Poznámka: osoby, ktoré nie sú zárobkovo činné, musia navyše uzavrieť úrazové poistenie pre
uzatvorenie zdravotného poistenia.
Stacionárne a ambulantné lekárske vyšetrenia sú kryté poisťovňou, rovnako ako všetky lieky
predpísané lekárom, ale z pravidla nie je krytá dentálna starostlivosť. Poistenci si majú
slobodu vo výbere poisťovne a na nákladoch sa podieľajú do fixného ročného limitu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Máte moţnosť uzavrieť rôzne druhy doplnkového poistenia (pre dentálnu starostlivosť,
alternatívnu medicínu, súkromné oddelenia v nemocniciach). Sú relatívne finančne náročné.
Zdravotné poistenie:
www.bag.admin.ch >témy (topics)
Zamestnanie (employment)/choroba (illness):
www.seco.admin.ch >témy>zamestnanie>pracovné právo (employment law)>informačné
listy, informácie (information sheets, information)
Starobné a pozostalostné poistenie (OASI, prvý pilier)
Muţom, ktorí dosiahli vek 65 a ţenám, ktoré majú 64 rokov, vzniká nárok na starobnú penziu.
Penzia vám môţe byť vyplácaná v predstihu jedného aţ dvoch rokov alebo s odkladom
o jeden aţ päť rokov. Predčasné čerpanie penzie sa odzrkadľuje v jej zníţení o 6,8%, odklad
znamená nárast o 5,2 aţ 31,5% v závislosti od počtu odloţených mesiacov. Za určitých
okolností môţe vzniknúť nárok aj na detskú penziu.
Domovská stránka OASI/DI:
www.ahv-iv.info
Základné fakty o OASI:
www.bsv.admin.ch >témy>OASI
Invalidné poistenie
(DI, prvý pilier)
Všetky osoby s pobytom alebo zárobkovo činné osoby vo Švajčiarsku sú povinne poistené
proti zdravotnému postihnutiu (DI). Za určitých podmienok môţu byť občania Švajčiarska
a EÚ/EHP, ţijúci mimo EÚ/EHP, poistení dobrovoľne.
Poistenci majú nárok na dávky invalidného poistenia (DI) vtedy, ak následkom ich
zdravotného znevýhodnenia čiastočne alebo úplne strácajú schopnosť byť zárobkovo činní
alebo aktívne sa pohybovať v sfére ich predošlých aktivít.
V prvom rade DI prijíma opatrenia zamerané na opätovnú profesijnú integráciu.
Základné fakty o DI:
www.bsv.admin.ch
>topics>invalidné poistenie DI
Zamestnanecké dôchodkové poistenie, druhý pilier
V rámci BVG (zamestnaneckého dôchodkového zákona), ako druhý pilier vedľa OASI / DI, má
zamestnanecké dôchodkové pripoistenie za úlohu umoţniť poistencom
zachovať si svoju
predchádzajúcu ţivotnú úroveň zodpovedajúcim spôsobom. Spojením dvoch dôchodkov by mali
dosiahnuť pribliţne 60% z ich posledného platu. Zamestnanecké dôchodkového poistenie je povinné
pre všetkých zamestnancov, ktorí sú uţ poistení v rámci prvého piliera a ktorí majú ročný príjem vyšší
ako 20.520 CHF, - (údaj z Roku 2009). Povinnosť poistiť sa vzniká na začiatku pracovného pomeru,
najskôr pri dovŕšení 17. roku ţivota. Počas počiatočného obdobia, t.j. do dovŕšenia 24. roku, sa
príspevky týkajú len rizika smrti a invalidity. Od 25 rokov nahor poistenci odvádzajú
príspevky na svoj starobný dôchodok. Rôzne skupiny osôb sú oslobodené od povinnosti
BVG: samostatne zárobkovo činné osoby, zamestnanci s pracovnou zmluvu na dobu určitú,
maximálne do troch mesiacov, členovia rodiny v ich vlastnej podnikateľskej činnosti
poľnohospodárskeho charakteru alebo osoby, ako definuje DI, zdravotne postihnuté max. na
70%. Za určitých podmienok môţu byť tieto skupiny osôb poistené dobrovoľne s
minimálnou úrovňou sluţieb.
Zamestnanecké dôchodkové poistenie: www.bsv.admin.ch >témy(topics)>zamestnanecké
dôchodkové poistenie a tretí piliér (occupational pension provision and 3rd pillar)
POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI
Všetci zárobkovo činní zamestnanci vo Švajčiarsku, ktorí doposiaľ nedosiahli zákonom
určený dôchodkový vek, sú povinne poistení proti nezamestnanosti. Povinnosť odvádzať
príspevky na nezamestnanecké poistenie (UI-unemployment insurance) je rozdelená
rovnakým dielom medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Aby vznikol nárok na dávky
v nezamestnanosti, poistenci musia spĺňať tieto podmienky: Museli byť zamestnaní najmenej
12 mesiacov v priebehu posledných dvoch rokov pred tým, ako sa stali nezamestnanými alebo
doloţiť svoje dôvody pre oslobodenie od povinnosti platiť príspevky; Musia mať trvalý pobyt
vo Švajčiarsku, byť drţiteľmi pobytového povolenia, hlásiť sa na regionálnom ústredí
zamestnanosti (RAV- regional employment centre) a taktieţ si hľadať zamestnanie
samostatne.
Od nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom pohybe osôb sa započítavajú aj doby platenia
odvodov v krajinách EÚ/EHP (úhrn dôb poistenia).
Výška dávky v nezamestnanosti sa pohybuje do 70% poisteného príjmu (priemerná mzda za
odvodové obdobie posledných 6 mesiacov). Ak je výpočet výhodnejší, výška dávok môţe byť
zaloţená na priemernej mzde za obdobie posledných 12 mesiacov. Poistenci
s nezaopatrenými deťmi alebo tí, ktorých dávka v nezamestnanosti nedosahuje minimum,
dostávajú 80% poistenej mzdy. Mesačné mzdy nad 10,000,-CHF alebo pod 500,-CHF nie sú
poistené. (údaj z roku 2009).
Pokiaľ máte pod 55 rokov, za dvojročné obdobie vyplácania dávok môţete čerpať maximálne
400 denných príspevkov. Osoby staršie ako 55, ktoré platili odvody za obdobie aspoň 18
mesiacov, majú nárok na 520 denných príspevkov.
Pre uplatnenie vášho nároku by ste sa mali hlásiť na miestnych úradoch alebo kompetentnom
ústredí zamestnanosti (RAV) najneskôr v prvý deň vašej nezamestnanosti. Následne musíte
pravidelne raz do mesiaca prísť na úrad RAV hlásiť a poradiť sa. Dávky v nezamestnanosti sú
vyplácané z poisteneckého fondu nezamestnanosti. Viac informácií môţete obdrţať od vášho
EURES poradcu.
Nezamestnanosť: www.ch.ch >súkromné osoby (private persons) > zamestnanosť
(employment), som nezamestnaná/ý – čo robiť?: www.treffpunkt-arbeit.ch
´´Ako dieťa ma môj osud priviedol do Švajčiarska. Dnes som práve tá, ktorá sa rozhodla ţiť
a pracovať vo Švajčiarsku.´´
Marisa Fragnelli, štatistická špecialistka, Taliansko
´´Milujem kultúrnu rozmanitosť Švajčiarska, jeho odlišnosti. Vo Švajčiarsku môţem
rozprávať niekoľkými jazykmi a stretávať ľudí z celého sveta.´´
Raquel Fernandez, zdravotnícka pracovníčka, Španielsko
´´Vo Švajčiarsku mám rada najmä nádherné svitania nad jazerom a Alpy.´´
Claudia Ruisi, pôrodná asistentka, Belgicko
Dôleţité adresy:
Štátny sekretariát pre ekonomické záleţitosti (SECO)
www.seco.admin.ch
[email protected]
Riaditeľstvo odboru práce
Effingerstrasse 31
3003 Berne/ Switzerland
[email protected]
www.job-area.ch
www.eures.ch
Federálny úrad pre migráciu (FOM)
Emigrácia a stáţisti
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern / Switzerland
[email protected]
www.bfm.admin.ch
Trh práce a nezamestnanosť
www.jobarea.ch
[email protected]
Súkromné pracovné agentúry
www.avg-seco-admin.ch
EURES
www.ec.europa.eu/eures
www.eures.ch
Kalkulátor mzdy
www.lohnrechner.ch
www.entsendung.ch
>Lohn und Arbeit
Daňový kalkulátor
www.estv.admin.ch
Penzie a starobné dôchodky
Dôchodkové, pozostalostné a invalidné poistenie (OASI/DI)
www.ahv-iv.info/
verejná inštitúcis
(Švajčiarsky federálny zákon o zdravotnom poistení)
www.kvg.org
[email protected]
Sociálne zabezpečenie
Federálne poisťovne
www.bsv.admin.ch
[email protected]
Vzdelávanie
Vzdelávací systém Švajčiarska
www.edk.ch
[email protected]
Uznávanie diplomov
Federálny úrad pre profesijné vzdelávanie a technológiu OPET
www.bbt.admin.ch
[email protected]
Download

28_zivot a praca vo svajciarsku.pdf