PEDĠYATRĠK KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ
AYLIK ÇALIġMA PROGRAMI
NĠSAN 2015
Eğitim ve Ġdari Sorumlu: Prof. Dr. Hakan Ceyran
Eğitim Görevlisi:
Doç. Dr. Ali Can Hatemi
Uzman
Yan Dal Uz. Öğr.
Doç. Dr. A. Can Vuran
Op. Dr. Eylem Tunçer
Op Dr. Aybala Tongut
Op.Dr. Babürhan Özbek
Günlük Çalışma Programı
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
8.00-8.30
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
8.30-16.00
Ameliyathane Ameliyathane Ameliyathane Ameliyathane
ve yoğun
ve yoğun
ve yoğun
ve yoğun
bakım takibi bakım takibi bakım takibi bakım takibi
Konsey*
Literatür
saati**
Yoğun
bakım takibi
16.00-16.30
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
Servis ve
yoğun bakım
viziti
* Pediyatrik KVC ve Pediyatrik Kardiyoloji ortak konseyi her Cuma 8.30-10.00 arası yapılır.
** 10.00-11.00 Literatür saati
Yoğun Bakım Sorumlusu:
Doç.Dr. Ali Can Vuran
Servis-Ameliyathane Sorumlusu: Uz. Dr. Eylem Tunçer
Uz. Dr. AybalaTongut
Uz.Dr. Babürhan Özbek
Bilimsel Aktivite Sorumlusu:
Doç.Dr. Ali Can Hatemi
PEDĠYATRĠK KALP DAMAR
CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ
NĠSAN 2015 ĠCAP VE POLĠKLĠNĠK
PROGRAMI
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
04.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
18.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
25.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
A. Can Vuran
Ali Can Hatemi
Eylem Tunçer
Aybala Tongut
Babürhan Özbek
Hafta içi poliklinik saatleri 09-11 arasında
yapılır.
Download

Pediyatrik KVC