2013-2014 EĞĠTĠM YILI
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Laboratuvar sonuçlarını nasıl yorumlarız
MI ve Akut Koroner sendromlar
AteĢli çocuğa yaklaĢım
Vajinal akıntı
Ġdrar yolu Enfeksıyonları
Travmalı hasta
Nörolojik muayene
Birinci basamakta baĢ ağrısı
KOAH-Astım-Sigara
Birinci basamakta menoraji yönetimi
Evde sağlık hizmetleri
Dermatofitler
Yenidoğan sarılıkları
Birinci basamakta depresyon-anksiyete takibi
Çocukta karın ağrısı
Vertigo+tinnitus
Akciğer grafısı yorumlama
Pnömoniler
ASM ler nasıl çalıĢır
Deri lezyonlarına yaklaĢım
PAP sürüntüsü alma teknikleri ve Bethesda sistemi
Otit-sinüzit-tonsillit
Birinci basamakta FTR muayenesi
Bebeklik ve çocukluk çağında aĢı takvimi
Eğitim Veren
Servet Yüce
Ceyhan Turkkan
Çagatay Nuhoğlu
Zeynep Tuzcular Vural
Zehra Esra Sönmez Önal
Özgür Bekar
Kemal Tutkavul
Kemal Tutkavul
ġeyda Gül Alagöz
Zeynep Tuzcular Vural
Serap Çifçili
ġirin Pekcan YaĢar
Çağatay Nuhoğlu
Ġshak Saygılı
Çağatay Nuhoğlu
Lütfü ġeneldir
Hasan Köseoğlu
ġeyda Gül Alagöz
Emrah kırımlı
ġirin Pekcan YaĢar
IĢık Gönenç
Fatma Gülüm Bayraktar
Zerrin Sahın
Tamay gürbüz
Tarih
Saat
03/10/2013
10/10/2013
24/10/2013
31/10/2013
07/11/2013
14/11/2013
21/11/2013
28/11/2013
05/12/2013
12/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
02/01/2014
09/01/2014
16/01/2014
23/01/2014
30/01/2014
06/02/2014
13/02/2014
20/02/2014
27/02/2014
06/03/2014
13/03/2014
20/03/2014
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
Akneye yaklaĢım
EriĢkinde periyodik muayeneler
Prekonsepsiyonel bakım+Antenatal takip
Birinci basamakta hipertansiyonun yönetimi
Bebeklik ve çocukluk çağında beslenme
Anemiler
Gebelikte ilaç kullanımı
Büyüme geliĢme
Kırmızı göz
Birinci basamakta diyabet yönetimi
Tiroid fonksiyon bozuklukları
ġirin Pekcan YaĢar
Dilek Toprak
Orhan Temel
Refik Demirtunç
Tamay gürbüz
Refik Demirtunç
IĢık Gönenç
Zehra Esra Sönmez Önal
Serhat Ġmamoğlu
Zuhal Sağlam
Refik Demirtunç
27/03/2014
03/04/2014
10/04/2014
17/04/2014
24/04/2014
08/05/2014
15/05/2014
22/05/2014
29/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:31
12:30-13:32
12:30-13:30
Tarih
Saat
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
ANESTEZĠ ve REANĠMASYON KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Preoperatif değerlendirme ve kardiak hastada nonkardiak cerrahi anestezisi
Doç.Dr.Osman EKĠNCĠ Dr.Mehmet ġirin MAĞAÇ 04.10.2013
13:30
Mekanik ventilasyon, endikasyonlar-speisfik
hastalıklarda MV stratejileri ve weaning
Uzm Dr.Asu ÖZGÜLTEKĠN Dr.Baran DALGA
11.10.2013
13:30
Kristalloidler-Kolloidler
Uzm Dr.Ahmet AYTEKĠN Dr.Duygu DEMĠRĠZ
25.10.2013
13:30
Anestezide monitorizasyon teknikleri
Uzm Dr.Dilek SUBAġI Dr.Sümeyye CEBECĠ
01.11.2013
13:30
Anestezi ve YB da opidler
Uzm Dr.Filiz ORMANCI Dr.Betül IġIK
08.11.2013
13:30
GA ; TIVA ve kombine anestezi yöntemleri
Uzm Dr.GülĢen BOSNA Dr.AyĢenur ÖZDEMĠR
15.11.2013
13:30
YB da nosokomial infeksiyonlar ve VIP ten korunma
Doç. Dr.Güldem TURAN Dr.Mesut COġKUN
29.11.2013
13:30
Sepsis kılavuzu :2012
Uzm Dr.Burak YALÇINTUNA Dr.Zübeyir
SĠVRĠKAYA
06.12.2013
13:30
Parenteral nütrisyon ve elementleri;yağlar,aminoasitler..
Uzm Dr.Asu ÖZGÜLTEKĠNDr.F.Gülçin ÖZTÜRK 13.12.2013
13:30
Ameliyathane ve YB da morbid obez hasta
Uzm Dr.Serap KAVLAK Dr.Ruken ASLAN
20.12.2013
13:30
Zor entübasyon; video larengoskopide son durum
Uzm Dr.Hakan PAMUK Dr.Nurcan KUTLUER
27.12.2013
13:30
Kanama yönetimi:ESA kılavuzu
Doç.Dr.Osman EKĠNCĠ Dr.Y.Egemen ÖZER
03.01.2014
13:30
PĠCCO -hemodinami ve sıvı monitorizasyonunda
hedefler
Uzm Dr.Gonca YÜKSEL Dr.Hörmet AYTEKĠN
10.01.2014
13:30
Uzm.Dr.Emine DĠNÇER Dr.A.Caner SAYAR
17.01.2014
13:30
24.01.2014
31.01.2014
13:30
13:30
Vücut ısı fizyolojisi;perioperatif ısı yönetimi-hipotermi
etkileri
Sınav
Sınav
Skolyoz ameliyatlarda anestezi yöntemi
Uzm Dr.Müjdat ALTUNKAYA Dr.Nurcan
KUTLUER
07.02.2014
13:30
NMB kullanımı ve monitorizasyonu
Uzm Dr.Reyhan ÇETĠNER Dr.AyĢenur
ÖZDEMĠR
14.02.2014
13:30
Regionel anestezide antikoagülasyon kullanımı
Uzm Dr.Hakan PAMUK Dr.Betül IġIK
21.02.2014
13:30
Intrakranial basınç artıĢı: anestezi ve YB da yaklaĢım
Uzm Dr.Sefa GÖKDEN Dr.Abdullah PEKTAġ
28.02.2014
13:30
Beyin ölümü tespiti ve donör bakımı
Doç. Dr.Güldem TURAN Dr.Duygu DEMĠRĠZ
07.03.2014
13:30
Regionel anestezi yöntemleri ve komplikasyonlar
Uzm.Dr.GülĢen BOSNA Dr.Ruken ASLAN
14.03.2014
13:30
Renal yetmezlikli hastada anestezi yönetimi ,renal
transplantasyon anestezisi, riskli hastada renal koruma
Uzm.Dr.Emine DĠNÇER Dr.Abdullah PEKTAġ
21.03.2014
13:30
Ameliyathane dıĢı anestezi teknikleri ve monitorızasyon
Uzm Dr.Sefa GÖKDEN Dr.Ġnsaf KARACA
28.03.2014
13:30
Beyin Cerrahisi: Özellikli vakalarda anestezi prensipleri
Uzm Dr.Gül ERGÜN Dr.A.Caner SAYAR
04.04.2014
13:30
Terapotik hipotermide son durum
Uzm Dr.Ahmet AYTEKĠN Dr.Sümeyye CEBECĠ
11.04.2014
13:30
Nöromuskuler hastalıklarda anestezi- YB endikasyonları
Uzm Dr.Reyhan ÇETĠNER Dr.Mehmet ġĠRĠN
MAĞAÇ
18.04.2014
13:30
Doku perfüzyonu monitorizasyonu ;Hemorajik ĢokKritik hasta-Perioperatif dönem
Uzm Dr.Serap KAVLAK Dr.Yeter KONUR
25.04.2014
13:30
Asit baz dengesinde metabolik değiĢimler
Uzm Dr.Sıddıka BATAN Dr.Y.Egemen ÖZER
02.05.2014
13:30
Akut renal yetmezlik-Ekstrakorporeal renal replasman
tedavi modaliteleri
Uzm Dr.Filiz ORMANCI Dr.Hörmet AYTEKĠN
09.05.2014
13:30
Majör cerrahi ve riskli olgular;hangi olgu risklidir,nasıl
saptanır;hangi olgular yb alınır,nasıl bakılır
Uzm Dr.Dilek SUBAġI Dr.Harika KÖġLÜK
16.05.2014
13:30
Anestezi ve YB de hiperglisemi: toksik etkiler ve
yönetim
Sınav
Sınav
Uzm Dr.Sıddıka BATAN Dr.Türkan NADĠYEVA
23.05.2014
13:30
30.05.2014
06.06.2014
13:30
13:30
Tarih
Saat
06.09.2013
13.09.2013
20.09.2013
27.09.2013
04.10.2013
11.10.2013
25.10.2013
01.11.2013
08.11.2013
15.11.2013
22.11.2013
29.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
Toplantı Yeri : Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Salonu
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
BEYĠN ve SĠNĠR CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Nörolojik muayene
Kranyal sinirler
Bos ve intrakranyal basınç
Meningiomlar
Kafatası kemikleri
Periferik sinirler ve yaralanmaları
Kafa travmaları
Kranyovertebral bileşke anomalileri
Torakal ve lomber travmalar
Serebellum nöroanatomisi
Beyin sapı nöroanatomisi
Hidrosefali
Beynin venöz sistemi
Beynin arteryel sistemi
Ġntrakranyal anevrizmalar
Eğitim Veren
Dr. Duygu CEMAN
Dr. Barış ERDOĞAN
Dr. Taner ENGĠN
Op. Dr. Erkan YILDIRIM
Dr. Aslıhan YILDIRIM
Dr. M. Onur YÜKSEL
Dr. Duygu CEMAN
Op. Dr. Ezgi AKAR
Dr. M. Onur YÜKSEL
Dr. Taner ENGĠN
Dr. Aslıhan YILDIRIM
Op.Dr. M. Ufuk AKMĠL
Dr. Taner ENGĠN
Dr. Barış ERDOĞAN
Dr. M. Onur YÜKSEL
Arteriovenöz malformasyonlar
Spinal tümörler
Tuzak nöropatileri ve cerrahisi
Hipofiz adenomlerı
Servikal travmalar
Metastatik tümörler
Kraniotomiler
Ġntraserebral hematomlar
Disk hernileri
Pineal ve ventrikül tümörleri
Kranyal ve spinal gelişim anomalileri
Yüksek dereceli glial tümörler
Kranyal ve spinal enfeksiyonlar
Pseudotümör serebri
Dr. Aslıhan YILDIRIM
Op. Dr. Necat BĠBER
Dr. Duygu CEMAN
Dr. Taner ENGĠN
Dr. Barış ERDOĞAN
Op. Dr. Cem AKKURT
Dr. M. Onur YÜKSEL
Dr. Duygu CEMAN
Op. Dr. Cem AKKURT
Dr. Aslıhan YILDIRIM
Op. Dr. Selin TURAL EMON
Dr. Barış ERDOĞAN
Op. Dr. M. Ufuk AKMĠL
Dr. Duygu CEMAN
27.12.2013
03.01.2014
10.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
28.02.2014
07.03.2014
14.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
Omurga biyomekaniği ve enstrümantasyon
Op. Dr. Hakan SOMAY
04.04.2014 15:00-16:30
Bt ve mrg
Çocukluk çağı post. Fossa tümörleri
Pca nöroanatomisi ve tümörleri
Kranyal sinir nevraljileri ve tedavisi
Arnold chiari malf. Ve sringomyeli
Düşük dereceli glial tümörler
Stereotaksi
Nöroendoskopi
Op. Dr. Erkan YILDIRIM
Op. Dr. Necat BĠBER
Dr. Barış ERDOĞAN
Dr. Taner ENGĠN
Op. Dr. Ezgi AKAR
Dr. Aslıhan YILDIRIM
Op. Dr. Selin TURAL EMON
Op. Dr. Metin ORAKDÖĞEN
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
16.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
Toplantı Yeri : Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Salonu
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
ÇOCUK HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
Protein enerji malnutrisyonu
Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
17.09.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu
19.09.2013 11:00-13:00
Kistik Fibrozis
Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu
24.09.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Özlem Tugba Demir - Çağatay Nuhoğlu
26.09.2013 11:00-13:00
Cocuklarda Kotu Muamele Ve ihmal
Sergul Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu
01.10.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
AyĢe Gül Gök - Çağatay Nuhoğlu
03.10.2013 11:00-13:00
AĢılama,aktif ve pasif bağıĢıklama
Özlem Tugba Demir - Çağatay Nuhoğlu
08.10.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu
10.10.2013 11:00-13:00
Büyüme ve GeliĢmenin degerlendirilmesi
AyĢe Gül Gök - Çağatay Nuhoğlu
22.10.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu
24.10.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Sergul Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu
31.10.2013 11:00-13:00
Nöroblastoma ve Wilm's tumoru
Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu
05.11.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu
07.11.2013 11:00-13:00
Neonatal Hiperbilirubinemi
Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu
12.11.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu
14.11.2013 11:00-13:00
Viral Hepatitler
Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu
19.11.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu
21.11.2013 11:00-13:00
Sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi ilkeleri
Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu
26.11.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu
28.11.2013 11:00-13:00
Epilepsinin sınıflandırılması ve tedavi ilkeleri
Sergül Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu
03.12.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
05.12.2013 11:00-13:00
Lösemiler
Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu
11.12.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Sergül Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu
12.12.2013 11:00-13:00
Kawasaki Sendromu
Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu
17.12.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu
19.12.2013 11:00-13:00
Juvenil Ġdiopatik Artrit
Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu
24.12.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu
26.12.2013 11:00-13:00
Doğumsal Anomalilere YaklaĢım
Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu
31.12.2013 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu
02.01.2014 11:00-13:00
Yenidoğanın Resusitasyonu
Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu
07.01.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu
09.01.2014 11:00-13:00
Astım ve allerjık rinit
Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu
14.01.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu
16.01.2014 11:00-13:00
Nefrotik sendrom
Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu
21.01.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
23.01.2014 11:00-13:00
Anemilere yaklaĢım,ayrıcı tanı ve tedavi
Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu
28.01.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu
30.01.2014 11:00-13:00
Infektif Endokardir,perikardit ve myokardit
Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu
04.02.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu
06.02.2014 11:00-13:00
Lenfomalar
Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu
11.02.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu
13.02.2014 11:00-13:00
Akut Poststreptokoksik GN
Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu
18.02.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu
20.02.2014 11:00-13:00
Tuberküloz
Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu
25.02.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu
27.02.2014 11:00-13:00
Lenfadenomegali ayrıcı tanısı
Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu
04.03.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu
06.03.2014 11:00-13:00
Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tedavisinde temel ilkeler Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
11.03.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu
13.03.2014 11:00-13:00
Hematürili Çocuga yaklaĢım
Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu
18.03.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu
20.03.2014 11:00-13:00
ĠĢeme Bozuklukları
Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu
25.03.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu
27.03.2014 11:00-13:00
Diabetes Insipitus
Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
01.04.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu
03.04.2014 11:00-13:00
Malabsorpsiyon
Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu
08.04.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu
10.04.2014 11:00-13:00
Hipo ve hipertiroidi
Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu
15.04.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu
17.04.2014 11:00-13:00
Adrenokortikal Yetersizlik
Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu
22.04.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu
24.04.2014 11:00-13:00
Akut Gastroenterit ve dehidratasyonda sıvı tedavisi
Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu
29.04.2014 11:00-13:00
Muskuler Distrofiler
Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu
06.05.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu
08.05.2014 11:00-13:00
Süt cocugu beslenmesi
Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu
13.05.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu
15.05.2014 11:00-13:00
Diabetes Mellitus ve Ketoasidoz tedavisi
Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu
20.05.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu
22.05.2014 11:00-13:00
Pubertal geliĢim bozuklukları
Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu
27.05.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu
29.05.2014 11:00-13:00
Hayvan ve insan ısırıkları
Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu
03.06.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu
05.06.2014 11:00-13:00
Osteomyelit ve süpüratif artrit
Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu
10.06.2014 11:00-13:00
Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı
Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu
12.06.2014 11:00-13:00
Toplantı Yeri : Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim Salonu
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
DERMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Antihishaminikler, farmakolojik özellikleri ve
dermatolojide kullanımı
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Literatür saati
Psoriasiste sistemik tedaviler
Asistan Dersi / Literatür
Dress sendromu
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Sifiliz'in tarihçesi ve kliniği
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Eğitim Veren
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Dr.Emre KAYNAK
Prof.Dr.Sema Aytekin
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Tüm Katılımcılar
Dr.Emre KAYNAK
Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
Dr.Sezen BOSTAN
Doç.Dr.ġirin PEKCAN
YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
GÖKTAY
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Tüm Katılımcılar
Dr.Aslı YÖRÜSÜN
GÖKTAY
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Doç.Dr.Fatih
Tarih
Saat
05.09.2013 15:00-17:00
06.09.2013 15:00-17:00
12.09.2013 15:00-17:00
19.09.2013 15:00-17:00
20.09.2013
26.09.2013
27.09.2013
01.10.2013
03.10.2013
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
12:00-13:00
15:00-17:00
10.10.2013 15:00-17:00
11.10.2013 15:00-17:00
24.10.2013 15:00-17:00
25.10.2013 15:00-17:00
31.10.2013 15:00-17:00
Doç.Dr.ġirin
01.11.2013 15:00-17:00
05.11.2013 12:00-13.00
Doç.Dr.Fatih
07.11.2013 15:00-17:00
08.11.2013 15:00-17:00
14.11.2013 15:00-17:00
Sifiliz'de seroloji ve tedavi
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Diyabetin Deri Bulguları
Asistan Dersi / Literatür
TEN patogenez, klinik ve hasta yönetimi
Dr.Aslı YÖRÜSÜN
GÖKTAY
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Tüm Katılımcılar
Dr.Zeynep M.ALTAN
PEKCAN YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
Dr.Dua CEBECĠ
Doç.Dr.Fatih GÖKTAY
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
GĠS ve Deri Bulguları
Dr.Zeynep BuĢra Haras
Aytekin
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Pediatrik Dermatolojide Yenilikler
Asistan Dersi / Literatür
Doç.Dr.Fatih
22.11.2013 15:00-17:00
28.11.2013 15:00-17:00
Doç.Dr.ġirin
29.11.2013 15:00-17:00
03.12.2013 12:00-13:00
Doç.Dr.ġirin
05.12.2013 15:00-17:00
06.12.2013 15:00-17:00
12.12.2013 15:00-17:00
Doç.Dr.Fatih Göktay 13.12.2013 15:00-17:00
Prof.Dr.Sema
Prof.Dr.Sema Aytekin
Doç.Dr.ġirin
PEKCAN YAġAR
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Dr.Sezen BOSTAN
Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
21.11.2013 15:00-17:00
19.12.2013 15:00-17:00
20.12.2013 15:00-17:00
26.12.2013
27.12.2013
02.01.2014
03.01.2014
07.01.2014
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
12:00-13.00
09.01.2014 15:00-17:00
Doç.Dr.Fatih Göktay 10.01.2014 15:00-17:00
Tırnak Ünitesinin Tümörleri
Dr.Emre KAYNAK
GÖKTAY
Doç.Dr.Fatih
16.01.2014 15:00-17:00
Ġnfantil Hemanjiomlar
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Prof.Dr.Sema Aytekin
Doç.Dr.ġirin
PEKCAN YAġAR
Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı
Prof.Dr.Sema Aytekin
31.01.2014 15:00-17:00
Dermatopatoloji Toplantısı
Tüm Katılımcılar
04.02.2014 12:00-13:00
Mikozis Fungoides Klinik Varyantları,Tanısı,
Evrelendirmesi ve Tedavisi
Dr.Dua CEBECĠ
Prof.Dr.Sema Aytekin
06.02.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
Doç.Dr.Fatih Göktay 07.02.2014 15:00-17:00
Eritrodermi
Dr.Zeynep M.ALTAN
GÖKTAY
Doç.Dr.Fatih
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Doç.Dr.ġirin
Asistan Dersi / Literatür
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Hasta Hekim ĠliĢkisi
Dr.Zeynep BuĢra Haras
PEKCAN YAġAR
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
Örneklerle Dermatopatolijik Terimler
Doç.Dr.ġirin
17.01.2014 15:00-17:00
23.01.2014 15:00-17:00
24.01.2014 15:00-17:00
30.01.2014 15:00-17:00
13.02.2014 15:00-17:00
14.02.2014 15:00-17:00
20.02.2014 15:00-17:00
21.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
04.03.2014
06.03.2014
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
12.00-13:00
15:00-17:00
Doç.Dr.Fatih Göktay 07.03.2014 15:00-17:00
Tıbbi Ġstatistiğe GiriĢ - SPSS Kullanımı
Behçet Hastalığı
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Doç.Dr.Fatih GÖKTAY
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Dr.Filiz CEBECĠ
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı
Prof.Dr.Sema Aytekin
28.03.2014 15:00-17:00
Dermatopatoloji Toplantısı
Tüm Katılımcılar
01.04.2014 12:00-13:00
Kutanöz Bulgular ve Tanı
Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr.1
03.04.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
Psoriasis Vulgaris Tanı, Patogenez, Klinik
Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr.2
10.04.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
11.04.2014 15:00-17:00
Psoriasis Vulgarisde Topikal Tedavi Yöntemleri
Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr.3
17.04.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
18.04.2014 15:00-17:00
24.04.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
Doç.Dr.Fatih Göktay 25.04.2014 15:00-17:00
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Tüm Katılımcılar
Tüm Katılımcılar
Doç.Dr.ġirin
Asistan Dersi / Literatür
Asistan Dersi / Literatür
Dermatopatoloji Toplantısı
Literatür saati
13.03.2014 15:00-17:00
Doç.Dr.ġirin
14.03.2014 15:00-17:00
20.03.2014 15:00-17:00
21.03.2014 15:00-17:00
27.03.2014 15:00-17:00
Doç.Dr.Fatih Göktay 04.04.2014 15:00-17:00
Doç.Dr.ġirin
02.05.2014 15:00-17:00
06.05.2014 12:00-13:00
08.05.2014 15:00-17:00
Asistan Dersi / Literatür
Prof.Dr.Sema Aytekin
Doç.Dr.Fatih Göktay 09.05.2014 15:00-17:00
Onikomikozda Tanı Yöntemleri
Dr.Zeynep M.ALTAN
GÖKTAY
Doç.Dr.Fatih
Doç.Dr.ġirin
Literatür saati
Asistan Dersi / Literatür
Literatür saati
Prof.Dr.Sema Aytekin
PEKCAN YAġAR
Tüm Katılımcılar
Prof.Dr.Sema Aytekin
Tüm Katılımcılar
AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı
Prof.Dr.Sema Aytekin
Asistan Dersi / Literatür
15.05.2014 15:00-17:00
16.05.2014 15:00-17:00
22.05.2014 15:00-17:00
23.05.2014 15:00-17:00
29.05.2014 15:00-17:00
30.05.2014 15:00-17:00
Toplantı Yeri : Dermatoloji Kliniği Eğitim Salonu
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ve KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Enfeksiyon Epidemiyolojisi
Antibiyotikler genel sınıflama
Atipik Mikobakteri Enfeksiyonları
Gram Pozitif Bakterilerde Direnç Mekanizmaları
Gram Negatif Bakterilerde Direnç Mekanizmaları
GeniĢlemiĢ Spekturumlu Beta Laktamazlar
Sepsis Tanımı ve SeptikĢok
Akut Viral Hepatitler veFulminan Hepatit
Eğitim Veren
Dr. Asuman ĠNAN
Dr.Gözde BAÇ -Prof Dr Serpil EROL
Dr.Melike YEġĠLLER BEDĠR- Prof Dr Serpil
EROL
Dr.Orçun BARKAY-Prof Dr Serpil EROL
Dr.Ġmran ĠÇEL-Prof Dr Serpil EROL
Dr. Ġsmail DAVARCI-Prof Dr Serpil EROL
Dr.Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Prof Dr Serpil EROL
Tarih
Saat
18.09.2013
25.09.2013
2 saat
2 saat
2.10.2013
2 saat
09.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
06.11.2013
13.11.2013
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
Kene ile bulaĢan Hastalıklar
Ġmmun Suprese Konakta Enfeksiyonlar
Kan ve Doku Parazitozları
Endokardit,Miyokardit,Perikardit
Kronik Hepatitler ve Tedavisi
Febril Nötropeni Tanı ve Tedavi
Nozokomiyal Pnomoniler
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu
MDR Gram Negatif Mikroorganizmaların Tedavis
Cinsel yolla BulaĢan Hastalıklar
Tüberkülozda Tanı Yöntemleri
Selülit Nekrotizan Fasiit ,Miyozit Miyonekroz
Nedeni Bilinmeyen AteĢ
AteĢ ve Döküntü ile Seyreden Hastaya YaklaĢım
Akut ve Kronik Menenjitler
Ensefalit ve Beyin Apseleri
Kuduz ve Tetenoz Klinik Tanı , Tedavi ve Profilaksi
Viral Hemorejik AteĢler
Sıtma Epidemiyoloji Tanı Tedavi
Yeni Tanı almıĢ HIV Enfeksiyonlu Hastaya YaklaĢım
HIV Enfeksiyonunda Fırsatçı Enfeksiyonlar ve
Maliniteler
EHEC Ġnfeksiyonları
Transfüzyon Reaksiyonları
Akut Ġshaller
Toplum Kökenli Pnomoniler
Spondilodiskitler, Tanı Tedavi
Toksik Ģok sendromu
Dr.ġule TEKĠN- Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Gözde BAÇ -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Seniha ġENBAYRAK AKÇAY
Dr.Nurgül CERAN
Dr. SiBEL BOLUKÇU
Dr. Asuman ĠNAN
Dr. Derya ÖZTÜRK ENGĠN
Dr.Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Orçun BARKAY-Dr Emin KARAGÜL
Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Emin KARAGÜL
Dr.ġule TEKĠN- Dr Emin KARAGÜL
Dr.Sibel BOLUKCU
Dr.Ġmran ĠÇEL- Dr Emin KARAGÜL
Dr.ġule TEKĠN -Prof Dr Serpil EROL
Dr.Gözde BAÇ -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Orçun BARKAY-Dr Emin KARAGÜL
Dr.Ġmran ĠÇEL- Dr Emin KARAGÜL
Dr. Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.ġule TEKĠN-Dr Emin KARAGÜL
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
25.12.2013
08.01.2014
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
05.02.2014
12.02.2014
17.02.2014
22.02.2014
05.03.2014
12.03.2014
19.03.2014
26.03.2014
02.04.2014
09.04.2014
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
Dr.Gözde BAÇ-Dr Emin KARAGÜL
16.04.2014
2 saat
Dr.Orçun BARKAY-Prof Dr Serpil EROL
Dr.Nurgül CERAN
Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Emin KARAGÜL
Dr.ġule TEKĠN -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK
Dr.Gözde BAÇ -Prof Dr Serpil EROL
Dr.Orçun BARKAY-DrSeyfi Çelik ÖZYÜREK
30.04.2014
07.05.2014
14.05.2014
21.05.2014
28.05.2014
04.06.2014
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
Artrit ve Osteomyelitler
Anti Enfektif Tedavi Prensipleri
Nosokomiyal Kan DolaĢımı Enfeksiyonları
Dr.Seniha ġENBAYRAK AKÇAY
Prof Dr Serpil EROL
Dr. Derya ÖZTÜRK ENGĠN
11.06.2014
18.06.2014
25.06.2014
2 saat
2 saat
2 saat
Toplantı Yeri : Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Salonu
2013-2014 EĞĠTĠM YILI
FĠZĠK TEDAVĠ ve REHABĠLĠTASYON KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Elektroterapi 1
Makale - vaka
Elektroterapi 2
Makale - vaka
Elektroterapi 3
Makale - vaka
Terapatik egzersizler 1
Makale - vaka
Terapatik egzersizler 2
Makale - vaka
Üst ekstremite ortezleri
Makale - vaka
Alt ekstremite ortezleri
Makale - vaka
Spinal ortezler
Makale - vaka
Amputasyon rehabilitasyonu
Eğitim Veren
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Tarih
Saat
16.09.2013
18.09.2013
23.09.2013
25.09.2013
30.09.2013
02.10.2013
07.10.2013
09.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
28.10.2013
30.10.2013
04.11.2013
06.11.2013
11.11.2013
13.11.2013
18.11.2013
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
Makale - vaka
Hemipleji 1
Makale - vaka
Hemipleji 2
Makale - vaka
Serebral palsi 1
Makale - vaka
Serebral palsi 2
Makale - vaka
Artroplasti rehabilitasyonu 1
Makale - vaka
Artroplasti rehabilitasyonu 2
El rehabilitasyonu
Makale - vaka
Kırık rehabilitasyonu
Makale - vaka
Spina bifida
Makale - vaka
Spastisite
Makale - vaka
Nörojen mesane
Makale - vaka
Spinal kord yaralanması 1
Makale - vaka
Spinal kord yaralanması 2
Makale - vaka
Brakial pleksus yaralanması
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
20.11.2013
25.11.2013
27.11.2013
02.12.2013
04.12.2013
09.12.2013
11.12.2013
16.12.2013
18.12.2013
23.12.2013
25.12.2013
30.12.2013
06.01.2014
08.01.2014
13.01.2014
15.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
03.02.2014
05.02.2014
10.02.2014
12.02.2014
17.02.2014
19.02.2014
24.02.2014
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
Makale - vaka
Bel ağrısı
Makale - vaka
Boyun ağrısı
Makale - vaka
Ġntervertebral disk hastalıkları
Makale - vaka
Spondilolizis - spondilolistezis - spinal stenoz
Makale - vaka
Skolyoz
Makale - vaka
Omuz ağrısı ( etyoloji - değerlendirme )
Makale - vaka
Omuz rehabilitasyonu
Makale - vaka
Kalça ağrısı ( etyoloji - değerlendirme )
Makale - vaka
Kalça rehabilitasyonu
Makale - vaka
Diz ağrısı ( etyoloji - değerlendirme )
Makale - vaka
Diz rehabilitasyonu
Makale - vaka
Osteoartrit
Makale - vaka
Osteoporoz
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
Doç.Dr.Duygu Geler Külcü
Uzm.Dr.Zerrin ġahin
Uzm.Dr.Nilgün Mesci
26.02.2014
03.03.2014 13:00-14:00
05.03.2014
10.03.2014 13:00-14:00
12.03.2014
17.03.2014 13:00-14:00
19.03.2014
24.03.2014 13:00-14:00
26.03.2014
31.03.2014
02.04.2014
07.04.2014
09.04.2014
14.04.2014
16.04.2014
21.04.2014
23.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
05.05.2014
07.05.2014
12.05.2014
14.05.2014
19.05.2014
21.05.2014
26.05.2014
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
Makale - vaka
28.05.2014
Toplantı Yeri : Fizik Tedavi ve Rehbilitasyon Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
GASTROENTEROLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
09:00-11:00
Sanal Kromoendoskopi Teknikleri
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Endoskopik Submukozal Diseksiyon
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Mustafa YAKUT
Doç.Dr. Can GÖNEN
06.09.2013
20.09.2013
04.10.2013
25.10.2013
Özefagus Tümörlerinde Tanı, Evreleme, Tedavi
Doç.Dr. Can GÖNEN
01.11.2013 14:00-16:00
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Doç.Dr. Can GÖNEN
15.11.2013 09:00-11:00
Mide Tümörlerinde Tanı, Evreleme, Tedavi
Doç.Dr. Can GÖNEN
29.11.2013 14:00-16:00
Makale Saati
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Hepatit C Tedavisi
Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Otoimmün Hepatit Tanı ve Tedavi
Makale Saati
Mide Nöroendokrin Tümörler
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Kolestaz
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Uzm.Dr. Atakan YEġĠL
Doç.Dr. Mustafa YAKUT
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
10.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
Makale Saati
Perkütan Biliyer GiriĢimler
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Kolon Kanseri Taraması
Makale Saati
Crohn Hastalığı Fenotipleri ve Önemi
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
IBH Anti-TNF Kullanımı
Elektrokoterler Özellikler ve Kullanım
Makale Saati
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Mustafa YAKUT
Doç.Dr. Can GÖNEN
Uzm.Dr. Atakan YEġĠL
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
Uzm.Dr. Koray KOÇHAN
Doç.Dr. Mustafa YAKUT
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
28.02.2014
07.03.2014
14.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
Karaciğer Transplantasyonu ve Ġmmünsüpresyon
Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ
16.05.2014 14:00-16:00
Akut pankreatit
Doç.Dr. Can GÖNEN
23.05.2014 14:00-16:00
Transplantasyon sonrası HBV profilaksisi
Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ
30.05.2014 14:00-16:00
KC Nakil Endikasyonları
Klinikopatolojik Olgu TartıĢması
Makale Saati
Uzm.Dr. Atakan YEġĠL
Doç.Dr. Can GÖNEN
Doç.Dr. Can GÖNEN
06.06.2014 14:00-16:00
13.06.2014 09:00-11:00
20.06.2014 14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
09:00-11:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
09:00-11:00
Toplantı Yeri : Gastroentroloji Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Safra taĢı hastalığı
Eğitim Veren
Doç.Dr.M.Kara - Dr.E.Özdemir
Tarih
Saat
20.09.2013 14:00-16:00
Safra yolu yaralanmaları
Pankreatit
Pankreas kanseri
Kasık Fıtıkları
Karın Ön Duvarı Fıtıkları
Tiroid Hastalıkları
Paratiroid ve Adrenal
Transplantasyon
Cerrahi Hastada Beslenme
Pilonidal sinüs
Hasar Kontrol Cerrahisi
Derin Ven Trombozu
GIS radyolojisi
Toraks travmaları
Künt Batın Travmaları
Penetran Karın Yaralanmaları
Cerrahi alan enfeksiyonları
Retroperitoneal hematomlar
Mekanik intestinal obstrüksiyon
Ġleus
Op.Dr.M.Tilki - Dr.H.Cemel
Op.Dr.C.EriĢ - Op.Dr.S.Atalay
Doç.Dr.M.A.Uzun - Dr.H.Cemel
Op.Dr.E.Günay - Dr.F.Cambaztepe
Op.Dr.Aktekin - Dr.E.Kurtulgu
Doç.Dr.L.Özel - Dr.M.Gülmez
Doç.Dr.M.Kara - Dr.R.Soyalan
Doç.Dr.M.Ġ.Titiz - Dr.T.demir
Doç.Dr.A.ġ.Çelik - Dr.M.Gülmez
Op.Dr.H.Abuoğlu - Dr.A.Koçman
Doç.Dr.O.Yücel - Dr.M.KaltuĢ
Op.Dr.M.Talu - Dr.S.Alkan
Doç.Dr.G.Kılıçoğlu
Op.Dr.H.Tanrıkulu - Dr.H.Cemel
Op.Dr.E.Özkan - Dr.O.Ġlhan
Op.Dr.M.K.Yıldız - Dr.E.Özdemir
Op.Dr.O.Sunamak - Dr.C.Saraçoğlu
Op.Dr.A.sürmelioğlu - Dr.M.Gençtürk
Op.Dr.M.OdabaĢı - Dr.S.Atalay
Op.Dr.R.Kurt - Dr.T.demir
27.09.2013
04.10.2013
11.10.2013
25.10.2013
01.11.2013
08.11.2013
15.11.2013
22.11.2013
29.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
27.12.2013
03.01.2014
10.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
14.02.2014
Kolon tm.lerinde medikal onkolojinin yeri
Uz.Dr.B.Övenaliustaoğlu
21.02.2014 14:00-16:00
Üst GĠS kanamaları
Alt GĠS kanamaları
Hemoroid
DCIS-LCIS
Ġnvaziv meme CA
Op.dr.D.Erdoğan - Dr.M.KaltuĢ
Op.Dr.G.Ç.Okuyan - Dr.S.Atalay
Doç.Dr.T.Müftüoğlu - Dr.S.Alkan
Doç.Dr.G.Gürleyik - A.Koçman
Doç.Dr.A.ġ.Çelik - Dr.C.Saraçoğlu
28.02.2014
07.03.2014
14.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
Yanık tedavisi
Abdominal hipertansiyon
Portal hipertansiyon
Sepsis
Perianal fistüller
BaĢ-Boyun travmaları
GĠS Endokrin tümörleri
Crohn Hastalığı
Ülseratif kolit
Op.dr.B.T.Yanık - dr.M.Gençtürk
Op.Dr.E.Günay - Dr.F.Cambaztepe
Op.Dr.M.Tilki - Dr.S.Alkan
Op.Dr.D.Erdoğan - Dr.E.Özdemir
Op.Dr.M.OdabaĢı - Dr.E.Kurtulgu
Op.Dr.E.Özkan - Dr.O.Ġlhan
Op.Dr.A.Sürmelioğlu - Dr.H.Cemel
Op.Dr.O.Sunamak - Dr.C.Saraçoğlu
Op.Dr.C.EriĢ - Op.Dr.S.Atalay
04.05.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
16.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
Tarih
Saat
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
Toplantı Yeri : Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Yeni eğitim dönemine girerken
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
12.09.2013
Anamnez alma tekniği
Dr. Aysun YAKUT
17.09.2013
Hepatik ensefolopati, tanısı, tedavisi
Dr. Mustafa GÜNEġ
19.09.2013
Literatür ve vaka takdimi
Doç. Dr. m. Funda TÜRKMEN
24.09.2013
Diyaliz endikasyonları
Dr. Ahmet KURT
26.09.2013
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
01.10.2013
Göğüs ağrılı hastaya yaklaĢım
Dr. Hatice Gizem GÜNGÖR
03.10.2013
Diabetik aciller
Dr. Özge TEKDEMĠR
08.10.2013
Onkolojik aciller
Dr. Hatice Gizem GÜNGÖR
10.10.2013
Otoimmün hepatitler ve tedavisi
Uzm. Dr. Kadir KAYATAġ
22.10.2013
Akut pulmoner ödem
Dr. Mustafa GÜNEġ
24.10.2013
Kronik böbrek hastalarında ilaç kullanımı
Uzm. Dr. Kadir KAYATAġ
31.10.2013
Karaciğer fonksiyon testleri
Dr. Melike GÜNAY
05.11.2013
Oral antidiabetikler
Dr. Derya ġenel YILDIZ
07.11.2013
Akut faz reaktanları (sedim.,CRP,Prokalsitonin)
Dr. Pınar Zehra BÜYÜKYAZICI
12.11.2013
Multiple Myelom
Dr. Öznur ÇAĞDAġ
14.11.2013
Pulmoner emboli tanısı, takibi, tedavisi
Dr. Zeynep Ece DEMĠRBAġ
19.11.2013
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
21.11.2013
Atrial fibrilasyona yaklaĢım
Uzm. Dr. Kadir KAYATAġ
26.11.2013
Nerfitik sendrom
Dr. Ferhat FERHATOĞLU
28.11.2013
Fe eksikliği anemisi tanısı, tedavisi, takibi
Dr. Kübra KÖRDEMĠR
03.12.2013
Gebelik ve Diabetes mellitus
Dr. Tuğba HALĠLOĞLU
05.12.2013
Gebelik ve Hipertansiyon
Dr. Sezin KIROĞLU
10.12.2013
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
Vaka sunumu
Dr. Aysun YAKUT
12.12.2013
Gebelik ve tiroid
Uzm. Dr. Çiğdem ALKAÇ
17.12.2013
Potasyum dengesi ve tedavisi
Dr. Tuğba HALĠLOĞLU
19.12.2013
Asitli hastaya yaklaĢım
Dr. Sultan KARA
24.12.2013
Aritmiler
Dr. Alper GÜÇLÜTÜRK
26.12.2013
Renal osteodistrofi
Dr. Pınar Zehra BÜYÜKYAZICI
31.12.2013
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
02.01.2014
Karaciğer transplantasyon end. - Komplikasyonları
Dr. Süleyman BAġ
07.01.2014
Rabdomiyoliz
Dr. Aysun YAKUT
09.01.2014
Hipokalsemili hastaya yaklaĢım
Dr. Arif ġAHĠN
14.01.2014
Endokrin hipertansiyonları
Dr. Muzaffer ALOĞLU
16.01.2014
Romatoid artrit ve tedavisi
Uzm. Dr. Kadir KAYATAġ
21.01.2014
Literatür ve vaka takdimi
Doç. Dr. m. Funda TÜRKMEN
23.01.2014
SLA tanı kriterleri
Dr. Nedim DÖNMEZ
28.01.2014
Sekonder Hipertansiyon tanısı
Dr. Arif ġAHĠN
30.01.2014
Protein elektroforezi
Dr. Ferhat FERHATOĞLU
04.02.2014
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
Asit baz dengesi ve kan gazları
Dr. Sezin KIROĞLU
06.02.2014
24 st'lik idrar tetkik değerlendirmesi
Dr. Yasemin KALDIRIM
11.02.2014
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
13.02.2014
Ġnflamatuar barsak hastalığı tedavisi ve takibi
Dr. Ersan EMRE
18.02.2014
Vaka sunumu
Dr. Alper GÜÇLÜTÜRK
20.02.2014
Gut, Psödogut ve iliĢkili hastalıklar
Dr. Tuğba HALĠLOĞLU
25.02.2014
Hiponatremik hastaya yaklaĢım
Dr. Kübra KÖRDEMĠR
27.02.2014
Vaka sunumu (Takayasu Artrit)
Dr. Ahmet KURT
04.03.2014
Vaka sunumu
Dr. Hatice Gizem GÜNGÖR
06.03.2014
Splenomegaliye yaklaĢım
Dr. Aysun YAKUT
11.03.2014
Osteomalazi, Osteoporoz
Dr. Derya ġenel YILDIZ
13.03.2014
Hemolitik anemiye yaklaĢım
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
18.03.2014
Renovasküler hastalık
Dr. Ersan EMRE
20.03.2014
Metabolik sendrom
Dr. Mehmet TEPE
25.03.2014
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
27.03.2014
Kalp yetmezliği
Dr. Melike GÜNAY
01.04.2014
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
Kalp yetmezliği tedavisi
Dr. Nedim DÖNMEZ
03.04.2014
Metabolik asidoz
Dr. Mehmet TEPE
08.04.2014
Literatür ve vaka takdimi
Doç. Dr. m. Funda TÜRKMEN
10.04.2014
Plevra mediasten ve diafram hastalıkları
Dr. Okan AKYÜZ
15.04.2014
Vaka sunumu
Dr. Melike GÜNAY
17.04.2014
Polikistik böbrek hastalığı ve renal tübiler asidoz
Dr. Sercan KĠREMĠTÇĠ
22.04.2014
Trombositopenik hastaya yaklaĢım
Dr. Özge TEKDEMĠR
24.04.2014
Preop kardiyovasküler değerlendirme
Dr. Nurullah ĠLHAN
29.04.2014
Preop solunum sistemi değerlendirilmesi
Dr. Öznur ÇAĞDAġ
06.05.2014
Lökositoz nedenleri
Dr. Kübra KÖRDEMĠR
08.05.2014
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
13.05.2014
Lökopeni nedenleri
Dr. Sercan KĠREMĠTÇĠ
15.05.2014
Lipid metabolizması bozuklukları
Dr. Hatice Gizem GÜNGÖR
20.05.2014
Hemokromatozis ve Wilson Hastalıkları
Dr. Süleyman BAġ
22.05.2014
Akut pankreatid
Dr. Özge TEKDEMĠR
27.05.2014
Myeloproliferatif neoplazmlar
Dr. Pınar Zehra BÜYÜKYAZICI
29.05.2014
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
Vaka sunumu
Dr. Kübra KÖRDEMĠR
03.06.2014
B 12 vitamin eksikliği anemisi ve tedavisi
Dr. Derya ġenel YILDIZ
05.06.2014
Vaka sunumu
Dr. Sultan KARA
10.06.2014
Ağır sepsis ve septik Ģok
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
12.06.2014
Tiroid nodülüne yaklaĢım
Uzm. Dr. Çiğdem ALKAÇ
17.06.2014
Vaka sunumu
Dr. Nurullah ĠLHAN
19.06.2014
Literatür
Doç. Dr. Refik DEMĠRTUNÇ
24.06.2014
Akciğer tüberkülozu
Dr. Yasemin KALDIRIM
26.06.2014
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
12:30 14:30
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
KAN MERKEZĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
Kan merkezi personelinin görev ve sorumlulukları
Sevinç Arpınar
27.09.2013 08:00-10:00
Transfüzyon öncesi uygunluk testleri
Kan bankacılığında hemovigilans
Kan bankacılığında risk analizi
Kan bağıĢçısının seçimi ve izlenmesi
Transfüzyon pratiği
Transfüzyon öncesi uygunluk testleri
Dilek Çataloluk
Dr. Nurgül Ceran
Dr. Nurgül Ceran
Erdinç Çufadaroğlu
Sultan ġahin
Yılmaz Kaçmaz
04.10.2013
11.10.2013
25.10.2013
01.11.2013
08.11.2013
15.11.2013
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
Transfüzyon reaksiyonları
Dilara Tekdemir
22.11.2013 08:00-10:00
Kan grup antijenleri ve kan gruplarının saptanması
Meral Ġncekara
29.11.2013 08:00-10:00
Kan bileĢenleri
Zübeyde Çakır
06.12.2013 08:00-10:00
Kan bileĢenlerinin hazırlanması, saklanması ve nakli
Fazlı Torbıyık
13.12.2013 08:00-10:00
Antiglobulin testler-antikor tarama ve tanımlama
Hüseyin TaĢkın
20.12.2013 08:00-10:00
Kan merkezinde kalite güvencesi ve insan iliĢkileri
Sevinç Arpınar
27.12.2013 08:00-10:00
Plazmaferez iĢlemi ve endikasyonları
Transfüzyonun immunolojik yan etkileri
Sibel Aydoğdu
Dr. Nurgül Ceran
03.01.2014 08:00-10:00
10.01.2014 08:00-10:00
Plazmaferez uygulama ve komplikasyonlarĢlemi ve
endikasyonları kasyonlar
Dilek Çataloluk
17.01.2014 08:00-10:00
Terapötik aferezde hasta bakımı
Doğum öncesi, yenidoğan ve süt çocuklarında kan
kullanımı
Flebotomi ve donör reaksiyonları
Aferezde donör seçimi
Donör trombasit aferezi bosit aferezi
Terapötik eritrosit değiĢimi
Multikomponent aferez
Trombositlerde bakteriyel kontaminasyon ve patojen
inektivasyonu
Erdinç Çufadaroğlu
24.01.2014 08:00-10:00
Yılmaz Kaçmaz
31.01.2014 08:00-10:00
Sultan ġahin
Dilara Tekdemir
Serap Akkemik
Zübeyde Çakır
Sibel Aydoğdu
07.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
28.02.2014
07.03.2014
Meral Ġncekara
14.03.2014 08:00-10:00
Türkiyede aferez uygulamaları ile ilgili yasal mevzuat
Hüseyin TaĢkın
21.03.2014 08:00-10:00
Kalite sistemi
Sevinç Arpınar
28.03.2014 08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
Teknik iĢlemler
Serap Akkemik
04.04.2014 08:00-10:00
Ġmmun yetmezlikli hastada transfüzyon prensipleri
Dr. Nurgül Ceran
11.04.2014 08:00-10:00
Kimler donör ve terapötik aferez kullanıcısı olmalıdır
Yılmaz Kaçmaz
18.04.2014 08:00-10:00
Kan merkezinin donanım, cihaz, araç ve gereçleri
Dilara Tekdemir
25.04.2014 08:00-10:00
Kan merkezinde personel ihtiyacı ve görevleri
Erdinç Çufadaroğlu
02.05.2014 08:00-10:00
Kan merkezinde iç ve dıĢ denetim sistemleri
Dilek Çataloluk
09.05.2014 08:00-10:00
Enfeksiyon hastalıklarında terapötik aferezin yeri
Dr. Nurgül Ceran
16.05.2014 08:00-10:00
Donör sorgu formlarının gözden geçirilmesi
Sultan ġahin
23.05.2014 08:00-10:00
Donör kazanım programları
A.Keten-A.Argun
30.05.2014 08:00-10:00
Toplantı Yeri : Kan Merkezi Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
KULAK BURUN BOĞAZ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
03.09.2013
Boyun Kitleleri
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
06.09.2013
Saat
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
10.09.2013
Derin Boyun Enfeksiyoları
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sinan Oduncu
13.09.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
17.09.2013
Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına YaklaĢım
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Metin Balta
20.09.2013
Makale Saati
Sağ Boyun Kanserlerinde Kemo Radyoterapi Organ
Koruyucu Tedavi
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
24.09.2013
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Özge Düzci
27.09.2013
Doç.Dr.Sema Zer Toros
01.10.2013
Obstruktif Uyku Apnesi
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sema Köksal
04.10.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
08.10.2013
Kulak Burun Boğazda Alerji ve Tedavisi
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sinan Oduncu
11.10.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
22.10.2013
Tiroid Neoplazmaları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Elif Akyol
25.10.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
29.10.2013
Tiroidin Enfeksiyöz ve Inflamatuar Hasstalıkları
Doç.Dr. BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
01.11.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
05.11.2013
Paratiroid Neoplazmları ve Hastalıkları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
08.11.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
12.11.2013
Oral Kavitenin Mukozal Hastalıkları
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
15.11.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
19.11.2013
Oral Kavite ve Orofarenks Neoplazmları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sibel Çetiner
22.11.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
26.11.2013
Nazoferanks Neoplazmları
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Berkan Arık
29.11.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
03.12.2013
Larenks Neoplazmları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sinan Oduncu
06.12.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
10.12.2013
BaĢ Boyun Konjenital Anomalileri
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
13.12.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
17.12.2013
BaĢ Boyun Travmalı Hastaya YaklaĢım
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
20.12.2013
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
24.12.2013
Larinksin Enfeksiyonları ve Ġnflamatuar Hastalıkları
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sinan Oduncu
27.12.2013
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
31.12.2013
Dudak Neoplazmları ve Tedavisi
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
03.01.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
07.01.2014
Fonocerrahi
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
10.01.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
14.01.2014
Maksillofasiyal Travmalar
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
17.01.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
21.01.2014
Nazal Polipler
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
24.01.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
28.01.2014
DıĢ ve Orta Kulak Neoplazmları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sibel Çetiner
07.02.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
11.02.2014
Otoskleroz
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Berkan Arık
21.02.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
25.02.2014
Kronik otitis Media ve Komplikasyonları
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sinan Oduncu
28.02.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
04.03.2014
Kolesteatom
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Sibel Çetiner
07.03.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
11.03.2014
Akut Otitis Media
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
14.03.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
18.03.2014
Efüzyonlu Otitis Media
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
21.03.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
25.03.2014
Çocuklarda Sensörinoral ĠĢitme Kaybı
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Berkan Arık
28.03.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
01.04.2014
YetiĢkinlerde Sensörinoral ĠĢitme Kaybı
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
04.04.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
08.04.2014
Tinnitus
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
11.04.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
15.04.2014
BaĢ Dönmesi Olan Hastaya YaklaĢım
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sinan Oduncu
18.04.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
22.04.2014
Fasiyal Paralizi
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Berkan Arık
25.04.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
29.04.2014
Havayolu Kontrolü ve Laringotrakeal Stenoz
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sibel Çetiner
02.05.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
06.05.2014
Otoplasti
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sinan Oduncu
09.05.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
13.05.2014
Kafa Tabanı Anatomisi
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Berkan Arık
16.05.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
20.05.2014
Kafa Tabanı Cerrahisi
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Sinan Oduncu
23.05.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
27.05.2014
Ani ĠĢitme Kaybı
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Berkan Arık
30.05.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
03.06.2014
Tükrük bezi anatomisi ve Nonneoplastik Hastalıkları
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Sinan Oduncu
06.06.2014
Makale Saati
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu
10.06.2014
Tükrük bezi Neoplazmları
Doç.Dr.BarıĢ Naiboğlu - Dr.Sinan Oduncu
13.06.2014
Makale Saati
Doç.Dr.Sema Zer Toros
17.06.2014
Parnazal Sinüslerin Cerahi Anatomisi
Doç.Dr.Sema Zer Toros - Dr.Berkan Arık
20.06.2014
Makale Saati
Dr.Çiğdem Tepe Karaca
24.06.2014
Paranazal Sinüslerde Açık Cerahi GiriĢimler
Dr.Çiğdem Tepe Karaca - Dr.Sibel Çetiner
27.06.2014
Toplantı Yeri : Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
KALĠTE
Serolojik Testler, Genel BakıĢ-Rutinde Kullanılan
Testler
Ġmmünolojide Humoral BağıĢıklık
Ġmmünolojide Hücresel BağıĢıklık
Uzm. Efe Serkan Boz
03.10.2013
Asis. Pınar Alagöz
10.10.2013
Asis. Simin Cevan
Asis. Dr. Ġsmail Davarcı
24.10.2013
31.10.2013
Kan Gruplama Yöntemleri, Kan Grubu Antijenleri
Asis.Dr.Feray ġenel
07.11.2013
Otoimmünite, Otoimmün hastalıklar ve tanıda kullanılan
Doç.Dr. Sebahat Aksaray
otoantikor testleri
Simin Tez
Asis. Simin Cevan
14.11.2013
21.11.2013
Saat
Literatür saati
Moleküker Tanı Yöntemleri
Mayaların Değerlendirilmesi
Mantarlarda Tanı Yöntemleri
Vücut Sıvıları
Viral Tanı Yöntemleri
Literatür saati
Hepatit Virusları
Solunum virusları
Herpesviridae
HIV ve Fırsatçı Enfeksiyonları, Kliniği
Literatür saati
AĢılar, AĢı Takvimi
TORCH Grubu Enfeksiyonları ve Tanısı
Literatür saati
Onkojenik Viruslar
Asis. Pınar Alagöz
Asis.Dr.Servet Delice
Asis.Dr.Feray ġenel
Asis.Dr.Melike Bedir
Asis.Dr. Gülçin Yiğit
Asis. Dr. Ġsmail Davarcı
Asis.Dr.Feray ġenel
Asis.Dr.Melike Bedir
Asis.Dr. Gülçin Yiğit
Asis. Dr. Ġsmail Davarcı
Asis.Dr.Feray ġenel
Asis.Dr.Melike Bedir
Asis. Dr. Erkan Sanmak
Uzm.Dr. Rıza Adaleti
Asis. Dr. Ġsmail Davarcı
Asis.Dr.Feray ġenel
28.11.2013
05.12.2013
12.12.2013
19.12.2013
26.12.2013
02.01.2014
09.01.2014
16.01.2014
23.01.2014
30.01.2014
06.02.2014
13.02.2014
20.02.2014
27.02.2014
06.03.2014
13.03.2014
Döküntülü Hastalıklara Laboratuvar YaklaĢımı
Asis.Dr.Melike Bedir
20.03.2014
HACEK Grubu
Literatür saati
Hastane Enfeksiyonları
Antibiyotik Direnç Mekanizmaları
Asis.Dr.Hande Toptan
Asis.Dr.Feray ġenel
Asis.Dr.Erkan Sanmak
Asis.Dr.Melike Bedir
27.03.2014
03.04.2014
10.04.2014
17.04.2014
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Biyogüvenlik
Asis.Dr. Gülçin Yiğit
24.04.2014
Sterilizasyon-Dezenfeksiyon
Literatür saati
CLSI-EUCAST
Asis.Dr. Erkan Sanmak
Asis.Dr.Melike Bedir
Asis.Dr.Hande Toptan
08.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
Moleküler Testlerin Enfeksiyon Tanısındaki Yeri
Asis.Dr.Melike Bedir
29.05.2014
Literatür saati
Asis.Dr. Gülçin Yiğit
05.06.2014
Toplantı Yeri : Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
NEFROLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
02.09.2013 12:30-14:00
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek fizyolojisi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
03.09.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Nefrolojide temel prensipler ve hasta
takibi özellikleri
Doç.Dr. Gülizar ġahin
04.09.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Akut böbrek hasarı
Uz. Dr. Murat Tuğcu
05.09.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Ġdrar tahlilinin hastabaĢı
değerlendirilmesi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
06.09.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
09.09.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Kronik böbrek hastalığı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
10.09.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Glomerül hastalıkları patojenez, klinik
bulgular ve tedavi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
11.09.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin Temel
Prensipleri
Uz. Dr. Mustafa Canbakan
12.09.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Proksimal tüp fonksiyonları ve
hastalıklarına klinik yaklaĢım
Uz. Dr. Murat Tuğcu
13.09.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
16.09.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde vasküler yol
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
17.09.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Akut-kronikTübülointerstisyel
hastalıklar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
18.09.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
19.09.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri: Henle kulbu ve distal nefron
fonksiyonları ve bozukluklarına klinik yaklaĢım
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
20.09.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
23.09.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut ve kronik hemodiyaliz
reçetelendirilmesi
Uz.Dr. Nazım Denizli
24.09.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Akut böbrek hasarından korunma, tanı,
izleme, tedavi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
25.09.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde antikoagulan
kullanımı
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
26.09.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek kistleri ve ayrıcı tanısı
Uz. Dr. Nazım Denizli
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
30.09.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin akut
komplikasyonları
Uz.Dr.Murat Tuğcu
01.10.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Diüretikler, Böbrek hastalıklarında ilaç
kullanımı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
02.10.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve renal
osteodistrofi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
03.10.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek fonksiyonlarının ölçülmesi,
takibi
Uz. B. Çağlar Ruhi
04.10.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
07.10.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve
kardiyovasküler hastalıklar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
08.10.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Ġdrar indeksleri ve klinik anlamı, GFR
tayin yöntemleri
Prof. Dr. Süheyla Apaydın Doç.Dr.Gülizar ġahin
09.10.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
hepatit
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
10.10.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Nefrolojide Biyomarkerlar ve klinik
anlamları
Uz. Dr. Mustafa Canbakan
11.10.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
21.10.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
27.09.2013 12:00-13:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
aĢılama
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
22.10.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Sekonder hipertansiyon ve akselere
hipertansiyon
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
23.10.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında kas
ve eklem hastalıkları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
24.10.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:YaĢlılarda Hemodiyaliz ve
transplantasyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
25.10.2013 12:00-13:00
Asistan Eğitimi:Sistemik hastalıklar ve böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
30.10.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. Nazım Denizli
31.10.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek transplantasyonunda
immünosüpresyonun kiĢiselleĢtirilmesi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
01.11.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
04.11.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz yeterliliği ve
ölçülmesi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
05.11.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Ġskemik ve aterosklerotik böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
06.11.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve hipertansiyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
07.11.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Hemodiyaliz ve böbrek
transplantasyonda tüberküloz
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
08.11.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
11.11.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde anemi ve
tedavisi
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
12.11.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Metabolik hastalıklarda böbrek ve
diyabetik nefropati
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
13.11.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında GIS
problemleri
Uz. Dr. Murat Tuğcu
14.11.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Plazma hücre hastalıkları ve böbrek
Uz. Dr. Nazım Denizli
15.11.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
18.11.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek nakline hazırlama
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
19.11.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:FMF-amiloidoz
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
20.11.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde nörolojik
problemler
Uz.Dr. Nazım Denizli
21.11.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Acil Hipertansiyona yaklaĢım ve
Dirençli Hipertansiyon
Doç.Dr.Gülizar ġahin
22.11.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
25.11.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
enfeksiyon
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
26.11.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Kronik böbrek hastalığının takibitedavisi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
27.11.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde cilt problemleri Uz.Dr. Mustafa Canbakan
28.11.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek transplantasyonunda ilk 3 ay
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
29.11.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
02.12.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek fizyolojisi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
03.12.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Yoğun bakım hastasın ve nefroloji
konsültasyonu
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
04.12.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Akut böbrek hasarı
Uz. Dr. Murat Tuğcu
05.12.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek tümörleri ve Renal cell Ca
Uz.Dr. Nazım Denizli
06.12.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
09.12.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Kronik böbrek hastalığı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
10.12.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Böbrek hastasını ameliyata hazırlama ve
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
erken postop.takip
11.12.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin Temel
Prensipleri
12.12.2013 15:00-16:00
Uz. Dr. Mustafa Canbakan
Cuma Seminerleri:Kronik böbrek hastalığında anemi
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
16.12.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde vasküler yol
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
17.12.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Üremi sendromu
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
18.12.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
19.12.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Literatür güncelleme 2013: Nefroloji
Uz. Dr. Murat Tuğcu
20.12.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
23.12.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut ve kronik hemodiyaliz
reçetelendirilmesi
Uz.Dr. Nazım Denizli
24.12.2013 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Renal replasman tedavileri ve hasta
seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
25.12.2013 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde antikoagulan
kullanımı
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
26.12.2013 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Literatür güncelleme
2013:Hemodiyaliz
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
27.12.2013 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
30.12.2013 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
13.12.2013 12:00-13:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin akut
komplikasyonları
Uz.Dr.Murat Tuğcu
31.12.2013 15:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve renal
osteodistrofi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
02.01.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Literatür güncelleme 2013:
Transplantasyon
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
03.01.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
06.01.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve
kardiyovasküler hastalıklar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
07.01.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Periton diyalizi prensipleri
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
08.01.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
hepatit
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
09.01.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek naklinde önemli virüs
enfeksiyonları:CMV,BK vb...
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
10.01.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
13.01.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
aĢılama
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
14.01.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Ġntermitant ve sürekli hemodiyaliz
tedavileri
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
15.01.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında kas
ve eklem hastalıkları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
16.01.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Herediter metabolik hastalıklar ve
böbrek
Doç.Dr. Gülizar ġahin
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
20.01.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. Nazım Denizli
21.01.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Böbrek naklindeki hastanın takibi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
22.01.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz yeterliliği ve
ölçülmesi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
23.01.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek naklinde bakteriyel
enfeksiyonlar ilk 6 ay
Uz. Dr. Mustafa Canbakan
24.01.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
27.01.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve hipertansiyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
28.01.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Böbrek nakli hastasında acil problemler
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
29.01.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. Nazım Denizli
30.01.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Geriatrik Nefroloji -Hipertansiyon
Uz.Dr. Nazım Denizli
31.01.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
03.02.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
17.01.2014 12:00-13:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında GIS
problemleri
Uz. Dr. Murat Tuğcu
04.02.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Glomerül hemodinamiğinin prensipleri
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
05.02.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek nakline hazırlama
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
06.02.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek naklinde hücresel immünite
Uz.Dr.Mustafa Canbakan
07.02.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
10.02.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde nörolojik
problemler
Uz.Dr. Nazım Denizli
11.02.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Tübüler fonksiyon testleri,
değerlendirilmesi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
12.02.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
enfeksiyon
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
13.02.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek naklinde humoral immünite
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
14.02.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
17.02.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde cilt problemleri Uz.Dr.Mustafa Canbakan
18.02.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Tubulopatiler
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
19.02.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek fizyolojisi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
20.02.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek transplantasyonunda
immüntolerans
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
24.02.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut böbrek hasarı
Uz.Dr. Murat Tuğcu
25.02.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Hipo-hipervolemi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
26.02.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Kronik böbrek hastalığı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
27.02.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Kronik allogreft nefropatisi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
28.02.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
03.03.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin Temel
Prensipleri
Uz.Dr.Mustafa Canbakan
04.03.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Elektrolit bozuklukları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
05.03.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Akut ve kronik hemodiyaliz
reçetelendirilmesi
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
06.03.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Acil Seminerleri: Oligürik hastaya
yaklaĢım
Uz.Dr. Nazım Denizli
07.03.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
10.03.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
21.02.2014 12:00-13:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Uz.Dr. Nazım Denizli
11.03.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Obstrüktif üropati, taĢ hastalığı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın Doç.Dr.Gülizar ġahin
12.03.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve
kardiyovasküler hastalıklar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
13.03.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Acil Seminerleri: Üremik Sendrom
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
14.03.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
17.03.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin akut
komplikasyonları
Uz.Dr.Murat Tuğcu
18.03.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Solunumsal ve metabolik asit baz
bozuklukları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
19.03.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve renal
osteodistrofi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
20.03.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Acil Seminerleri: Hiper-Hiponatremi
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
21.03.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
24.03.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde antikoagulan
kullanımı
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
25.03.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Fosfor ve magnezyum metabolizması ve
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
bozuklukları
26.03.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz yeterliliği ve
ölçülmesi
27.03.2014 15:00-16:00
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Cuma Seminerleri:Acil Seminerleri:Hiper-Hipopotasemi Uz.Dr. Murat Tuğcu
28.03.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
31.03.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
hepatit
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
01.04.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Infeksiyon hastalıkları ve böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
02.04.2014 14:00-16:00
Uz.Dr. Nazım Denizli
03.04.2014 15:00-16:00
Doç.Dr. Gülizar ġahin
04.04.2014 12:00-13:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Cuma Seminerleri:Amiloidoz
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
07.04.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve hipertansiyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
08.04.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Nefrokalsinozis
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
09.04.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde cilt problemleri Uz.Dr.Mustafa Canbakan
10.04.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Hafif ve ağır zincir hastalıkları
Uz.Dr.Murat Tuğcu
11.04.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
14.04.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek nakline hazırlama
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
15.04.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Böbrek hastalıkları ve endokrin sistem
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
16.04.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. Nazım Denizli
17.04.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Fibriller ve immünotaktoid
glomerülopatiler
Prof.Dr. Süheyla Apaydın
18.04.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
21.04.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
enfeksiyon
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
22.04.2014 15:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
24.04.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Kronik böbrek hastalığında diyabet
tedavisi
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
25.04.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
28.04.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Diyalizin fizik prensipleri
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
29.04.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Vezikoüreteral reflü ve reflü nefropatisi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
Doç.Dr.Gülizar ġahin
30.04.2014 14:00-16:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
05.05.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut böbrek hasarı
Uz. Dr. Murat Tuğcu
06.05.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Sıvı tedavisi ve komplikasyonu
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
07.05.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Kronik böbrek hastalığı
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
08.05.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Hematürili hastaya yaklaĢım
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
09.05.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
12.05.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut ve kronik hemodiyaliz
reçetelendirilmesi
Uz. B. Çağlar Ruhi
13.05.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Üriner sistem enfeksiyonları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
14.05.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Cuma Seminerleri:Proteinüriye yaklaĢım
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
15.05.2014 15:00-16:00
Uz.Dr.Murat Tuğcu
16.05.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
19.05.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve hipertansiyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
20.05.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Kardiorenal sendromlar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
21.05.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. Nazım Denizli
22.05.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Transplantasyon sonrası proteinüri
Uz. B. Çağlar Ruhi
23.05.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
26.05.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde antikoagulan
kullanımı
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
27.05.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Pulmonorenal sendromlar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
28.05.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde anemi ve
tedavisi
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
29.05.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:SAPD de hasta ve tedavi seçimi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
30.05.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
02.06.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve
kardiyovasküler hastalıklar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
03.06.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Hepatorenal sendrom
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
04.06.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz yeterliliği ve
ölçülmesi
Uz.Dr.Murat Tuğcu
05.06.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:PET testi ve yorumlanması
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
06.06.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
09.06.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve renal
osteodistrofi
Doç.Dr. Gülizar ġahin
10.06.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Onkolojik hastalıklar ve böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
11.06.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve aterosklerozis
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
12.06.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:SAPD de infeksiyöz komplikasyonlar Uz.Dr. Murat Tuğcu
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
13.06.2014 12:00-13:00
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
16.06.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde cilt problemleri Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
17.06.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Vaskülit sendromları ve böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
18.06.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin akut
komplikasyonları
Uz.Dr.Murat Tuğcu
19.06.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:SAPD tedavi yetersizliği ve nedenleri Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
20.06.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
23.06.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde antikoagulan
kullanımı
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
24.06.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Behçet hastalığı ve böbrek
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
25.06.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
hepatit
Uz.Dr.Mustafa Canbakan
26.06.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:SAPD sağkalım ve etkili faktörler
Uz.Dr.Murat Tuğcu
27.06.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
30.06.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
enfeksiyon
Uz. Dr. BaĢak Boynueğri
01.07.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Ġmmünosüpresif ilaçlar
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
02.07.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Böbrek nakline hazırlama
Uz.Dr.B.Çağlar Ruhi
03.07.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:SAPD infeksiyon dıĢı
komplikasyonlar
Doç.Dr. Gülizar ġahin
04.07.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
07.07.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde kas ve eklem
hastalıkları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
08.07.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Böbrek hastalıkları ve Antihipertansif
ilaç seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
09.07.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında GIS
problemleri
Uz. Dr. Murat Tuğcu
10.07.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek transplantasyonunda greft
kaybı ve retransplant
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
11.07.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
14.07.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
aĢılama
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
15.07.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Kontrast Nefropatisi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
16.07.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastalarında
beslenme
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
17.07.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Hemodiyalizde UF problemleri ve
çözümler
Uz.Dr. Nazım Denizli
18.07.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
21.07.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Sürekli yavaĢ diyalitik tedaviler Prof. Dr. Süheyla Apaydın
22.07.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Yapısal konjenital böbrek hastalıkları
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
23.07.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde sağkalımı ve
etkili faktörler
Doç.Dr. Gülizar ġahin
24.07.2014 15:00-16:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
31.07.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:ġok, sınıflaması, tanısı, kliniği
ve tedavisi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
04.08.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz hastasında ilaç
kullanımı
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
05.08.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Ödem, ayrıcı tanısı ve tedavisi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
06.08.2014 14:00-16:00
01.08.2014 15:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalize baĢlama
Uz.Dr.Murat Tuğcu
07.08.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Gebelik ve böbrek (hipertansiyon)
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
08.08.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
11.08.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyaliz ve aterosklerozis
Uz.Dr. Mustafa Canbakan
12.08.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Trombotik mikronajiopati/HÜS
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
13.08.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin Temel
Prensipleri
Doç.Dr. Gülizar ġahin
14.08.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek transplantasyonunda marjinal
alıcı ve donörler
UzDr.B.Çağlar Ruhi
15.08.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
18.08.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Akut böbrek hasarı
Uz. Dr. Murat Tuğcu
19.08.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Poliüri ayrıcı tanısı, santral ve nefrojenik
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
diabetes insipidus
20.08.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Kronik böbrek hastalığı
Uz. B. Çağlar Ruhi
21.08.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Gebelik ve böbrek(Preeklampsieklampsi)
Uz.Dr. BaĢak Boynueğri
22.08.2014 12:00-13:00
Transplantasyon:Vaka Sunumları, Ġmmünoloji
Değerlendirmesi
Prof.Dr. Süheyla Apaydın Uz.Dr.Mustafa Canbakan
25.08.2014 12:30-14:00
Uz.Dr. B.Çağlar Ruhi
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizin
reçetelendirilmesi
Uz. Dr. Murat Tuğcu
26.08.2014 15:00-16:00
Asistan Eğitimi:Sepsis böbreğine yaklaĢım
Prof. Dr. Süheyla Apaydın, Doç.Dr.Gülizar ġahin
27.08.2014 14:00-16:00
Hemodiyaliz seminerleri:Hemodiyalizde diyalizat ve
diyalizör seçimi
Prof. Dr. Süheyla Apaydın
28.08.2014 15:00-16:00
Cuma Seminerleri:Böbrek hastalarında nütrisyon
Doç.Dr. Gülizar ġahin
29.08.2014 12:00-13:00
Toplantı Yeri : Nefroloji Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
NÖROLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Komalı hastaya yaklaĢım
Literatür klübü
Koku ve görme duygusu
Yutma Fizyolojisi
Göz hareket bozukluğu
Olgu sunumu
Primer SSS tümörleri
Trigeminal ve fasiyal sinirler
Literatür klübü
Eğitim Veren
Tuğba TANYELĠ-Yılmaz Çetinkaya
Fatma GÜNGÖR-NeĢe Erdoğan
Gizem ERDOĞAN-Mehmet Gencer
Dilek ACAR-Sevda Gökçeer
Deniz AKTURA-Handan Mısırlı
Güler ÖZDEMĠR-Kemal Özalp
Duygu ÖZKAN-Figen Tunalı
Derya KILIÇÇI- Hülya Tireli
Elif KARACA-Kemal Tutkavul
Tarih
Saat
01.10.2013
03.10.2013
08.10.2013
10.10.2013
22.10.2013
24.10.2013
31.10.2013
05.11.2013
07.11.2013
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
8. Sinir-Vertigo ve denge
Ġntrakranial hemorajiler-Travmatik/Nontravmatik
Beyin sapı ve son 4 kranial sinir
Klinikopatolojik tartıĢma
Serebral loblar
Literatür klübü
Limbik sistem ve hipotalamus
Nöroimmunolojide yeni geliĢmeler
Talamus ve bazal ganglionlar
Olgu sunumu
BOS Dolanımı ve hidrosefaliler
MS Tedavisine yeni yaklaĢımlar
Spinal kord Anatomi ve Bağlantıları
KARġIT GÖRÜġ
Literatür klübü
Nöromusküler iĢlev bozuklukları
Distoni
Parkinson plus sendromlar
Klinikopatolojik tartıĢma
Ġskemik SVH fizyopatoloji ve tedavisi
Optik nöritler ve ayırıcı tanısı
Genç iskemik stroklu hastaya yaklaĢım
Literatür klübü
Brakiyal pleksus ve hastalıkları
Parkinsonda non-motor semptomlar ve tedavisi
Lumbasakral pleksus ve hastalıkları
Olgu sunumu
Tamer BAYRAM- Recai Türkoğlu
Tülay KELEġ-Gülbün Yüksel
Hamza GÜLTEKĠN-Yılmaz Çetinkaya
Derya Kılıççı-Kemal Tutkavul
Güler ÖZDEMĠR- Mehmet Gencer
Tamer BAYRAM-Sevda Gökçeer
Elif KARACA-Handan Mısırlı
Recai TÜRKOĞLU
Fatma GÜNGÖR-Kemal Özalp
Hamza GÜLTEKĠN-Figen Tunalı
Gizem ERDOĞAN-Hülya Tireli
A. Kemal ÖZALP
Hamza GÜLTEKĠN-Kemal Tutkavul
Yılmaz Çetinkaya-Gülbün Yüksel
Güler ÖZDEMĠR-Gülbün Yüksel
Deniz AKTURA-Yılmaz Çetinkaya
Hülya TĠRELĠ
Derya KILIÇÇI-Mehmet Gencer
Gizem ERDOĞAN-Yılmaz Çetinkaya
Tamer BAYRAM-Handan Mısırlı
Handan MISIRLI
Tuğba TANYELĠ-Figen Tunalı
Gizem ERDOĞAN-Hülya Tireli
Güler ÖZDEMĠR-Recai Türkoğlu
Figen TUNALI
Elif KARACA-Gülbün Yüksel
Tamer BAYRAM-Yılmaz Çetinkaya
12.11.2013
14.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
03.12.2013
05.12.2013
10.12.2013
12.12.2013
17.12.2013
19.12.2012
24.12.2013
26.12.2013
31.12.2013
07.01.2014
09.01.2014
14.01.2014
16.01.2014
21.01.2014
23.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
04.02.2014
06.02.2014
11.02.2014
13.02.2014
18.02.2014
20.02.2014
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
Hipokinetik rigid sendromlar
Epilepsi tedavisine yeni yaklaĢımlar
Hiperkinetik hareket bozuklukları
Literatür klübü
Edinsel polinöropatiler
EEG
Herediter polinöropatiler
Klinikopatolojik TartıĢma
Edinsel ve metabolik miyopatiler
EMG
Herediter miyopatiler
Literatür klübü
Epileptik nöbet tipleri
Gebelik ve Epilepsi
Demanslar ve ayırıcı tanısı
Olgu sunumu
Primer baĢ ağrıları
Nörokognitif değerlendirme
Ön boynuz hastalıkları ve ayırıcı tanısı
KARġIT GÖRÜġ
Literatür klübü
Serebellum ve konuĢma,kognisyon üzerine etkisi
Uyku fizyopatolojisi ve hastalıkları
Klinikopatolojik TartıĢma
Reseptör kavramı
Otoimmun ensefalitler
Fatma GÜNGÖR-NeĢe Erdoğan
NeĢe ERDOĞAN
Deniz AKTURA-Mehmet Gencer
Tuğba TANYELĠ-Sevda Gökçeer
Gizem ERDOĞAN- Handan Mısırlı
Kemal TUTKAVUL
Derya KILIÇÇI-Kemal Özalp
Deniz Aktura-Recai Türkoğlu
Tuğba TANYELĠ-Hülya Tireli
Gülbün YÜKSEL
Elif KARACA-Kemal Tutkavul
Deniz AKTURA - Recai Türkoğlu
Hamza GÜLTEKĠN-Gülbün Yüksel
Yılmaz ÇETĠNKAYA
Güler ÖZDEMĠR-Yılmaz Çetinkaya
Derya KILIÇÇI -NeĢe Erdoğan
Tamer BAYRAM-Mehmet Gencer
Gülbün YÜKSEL
Fatma GÜNGÖR-Sevda Gökçeer
Mehmet Gencer - Kemal Tutkavul
Derya KILIÇÇI- Handan Mısırlı
Elif KARACA- Kemal Özalp
Sevda GÖKÇEER
Tuğba TANYELĠ-Mehmet Gencer
Fatma GÜNGÖR-Hülya Tireli
Mehmet GENCER
25.02.2014
27.02.2014
04.03.2014
06.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
25.03.2014
27.03.2014
01.04.2014
03.04.2014
08.04.2014
10.04.2014
15.04.2014
17.04.2014
22.04.2014
24.04.2014
29.04.2014
06.05.2014
08.05.2014
13.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
27.05.2014
29.05.2014
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
Toplantı Yeri : Nöroloji Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
Artrodezler
Dr. Emre Bilgin
04.10.2013 07:00-08:00
Osteokondrozlar ve osteokondritis dissekans
Op. Dr. Adnan Kafadar
11.10.2013 07:00-08:00
Kurban Bayramı
Spinal Stenoz
Milli Kongre
Koksa vara
Humerus üst uç kırıkları
Dr. Serkan Kahraman
Op. Dr. Oğuz DurakbaĢa
18.10.2013
25.10.2013
01.11.2013
08.11.2013
15.11.2013
Alt ekstremitenin rotasyonel anormallikleri
Dr. Tamer CoĢkun
22.11.2013 07:00-08:00
Legg-Calve-Perthes Hastalığı
Talipes ekinovarus
Yürüme çağında GKÇ tedavisi
Plafond ve ayak bileği kırıkları
CP'de kalça ve diz sorunları
Kemik metabolik hastalıkları
El bileği instabiliteleri
Doç. Dr. Hasan Bombacı
Dr. Mehmet Kuyumcu
Op. Dr. Ayhan Ulusoy
Dr. Fatih Çetinkaya
Op. Dr. Serkan Tuna
Dr. Suavi AydoğmuĢ
Op. Dr. Emre Ketenci
29.11.2013 07:00-08:00
06.12.2013
13.30
13.12.2013
13.30
20.12.2013
13.30
27.12.2013
13.30
03.01.2014 07:00-08:00
10.01.2014 07:00-08:00
Açık kırıklar ve eksternal fiksatör uygulamaları
Dr. Bestami ġimĢek
17.01.2014 07:00-08:00
Spinal enfeksiyonlar
Myopatiler
Op. Dr. Serhat Yanık
Doç. Dr. Hülya Tireli
24.01.2014 07:00-08:00
31.01.2014 07:00-08:00
Prof. Dr. ġevki Erdem
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
Blount hastalığı
Politravmatize hastaya yaklaĢım
Ayak kırık ve çıkıkları
Kalça eklemi artroskopisi
Dr. Serdar Demiröz
Doç. Dr. Hasan Bombacı
Dr. Fatma Gökel
Prof. Dr. Muharrem Ġnan
07.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
28.02.2014
Ayak parmak deformiteleri ve tırnak batması
Dr. Mehmet Soyarslan
07.03.2014 07:00-08:00
Tek yönlü omuz instabilitelerinde yaklaĢım
Op. Dr. Kerem Canbora
14.03.2014 07:00-08:00
Femur üst uç kırıkları
Ekstremite travmalarında geçmiĢten günümüze tedavi
yöntemleri
Septik artrit
Tarsal ve tibitalar artrodezler
Kaynama gecikmesi ve kaynamama
Halluks valgus
Çocuk dirsek bölgesi kırıkları
El enfeksiyonları
Dr. Tolga Keçeci
21.03.2014 07:00-08:00
Prof. Dr. Ünal Kuzgun
28.03.2014 07:00-08:00
Kemiğin tümör benzeri lezyonları ve metastazları
04.04.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
07:00-08:00
16.05.2014 07:00-08:00
Meningomyeloselde alt ekstremite
23.05.2014 07:00-08:00
Lomber ağrıya yaklaĢım
30.05.2014 07:00-08:00
Gün aşırı saat 7.45 bir gün önce görülen poliklinik hasta takip grafilerinin tartışılmasından sonra bir literatür tartışılır.
Her Cuma saat 13.30'da o anda yatmakta olan hastalarla ilgili tartışmalı ders uygulaması yapılır.
Toplantı Yeri : Ortopedi Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
PATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Vaka toplantısı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Seminer
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Vaka toplantısı
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Vaka toplantısı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Seminer
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Dr.ġule Canberk
Dr.AyĢenur Toksöz
Dr.Gülistan Gümrükçü
Dr.Fügen Aker
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.Mine Önenerk
Dr. Emine Kılınç
Tarih
Saat
09.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
20.09.2013
23.09.2013
24.09.2013
25.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
02.10.2013
11.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.Emine Kılınç
Dr.Makbule Çıkrıkçıoğlu
25.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
Makale
Vaka toplantısı
Seminer
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Vaka toplantısı
Makale
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Vaka toplantısı
Seminer
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Vaka toplantısı
Seminer
Makale
Vaka toplantısı
Makale
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Seminer
Dr.Murat Erkan
Dr.ġule Canberk
Dr.Mine Önenerk
Dr.Gülistan Gümrükçü
Dr.Murat Erkan
Dr. Fügen Aker
Dr.Selvinaz Özkara
Dr.Burcu Onomay
Dr.Zuhal KuĢ
Dr.Makbule Çıkrıkçıoğlu
Dr.Gülistan Gümrükçü
Dr.Ģule canberk
Dr.Selvinaz Özkara
Dr.burcu onomay
Dr.AyĢenur Toksöz
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
30.11.2013
04.12.2013
05.12.2013
06.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
27.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
06.01.2014
07.01.2014
08.01.2014
13.01.2014
14.01.2014
15.01.2014
16.01.2014
31.01.2014
10.02.2014
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
Vaka toplantısı
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Vaka toplantısı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Seminer
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Seminer
Vaka toplantısı
Makale
Seminer
Makale
Vaka toplantısı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Seminer
Makale
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Vaka toplantısı
Makale
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Dr.AyĢenur Toksöz
Dr.AyĢenur Toksöz
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.Mine Önenerk
Dr. Zuhal kuĢ
Dr. Fügen Aker
Dr.Selvinaz Özkara
Dr. Emine kılınç
Dr.makbule çıkrıçıoğlu
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.murat erkan
Dr.Murat Erkan
Dr.Selvinaz Özkara
Dr.Makbule Çıkrıkçıoğlu
Dr.Makbule Çıkrıkçıoğlu
Dr. Fügen Aker
Dr. Zuhal kuĢ
11.02.2014
18.02.2014
04.03.2014
05.03.2014
06.03.2014
07.03.2014
10.03.2014
20.03.2014
21.03.2014
24.03.2014
28.03.2014
07.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
05.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
12.05.2014
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
Vaka toplantısı
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Vaka toplantısı
Türk Patoloji Dernek Toplantısı
Üroloji klinikopatolojik toplantı
Dermatoloji klinikopatolojik toplantı
Seminer
Vaka toplantısı
Gastroenteroloji klinikopatolojik toplantı
Makale
Seminer
Makale
Dr.Fügen aker
Dr.Burcu Onomay
Dr.Gülistan Gümrükçü
Dr.Murat Erkan
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.ġule Canberk
Dr.Pembegül GüneĢ
Dr.Gülistan Gümrükçü
13.05.2014
13.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
03.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
06.06.2014
09.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
Tarih
Saat
Toplantı Yeri : Patoloji Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
PLASTĠK, REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK KLĠNĠĞĠ
EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Sütür Materyalleri
Makale Saati
Fasyal Paralizi
Dr. Ġhsan Türkmen
Dr. Ġrem Mert
27.09.2013
08.11.2013
15.11.2013
Flepler ve Rekonstrüksiyon: Hastaların Preoperatif
Hazırlığı ve Postoperatif Takibi
Dr Erkin Önsal
Makale Saati
Massive Weight Lost, Postbariatrik Hastalar
Estetik Cerrahi: Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve
Postoperatif Takibi
Davetli KonuĢmacı
Tümör Cerrahisi ve Vasküler Anomaliler: Hastaların
Preoperatif Hazırlığı ve Postoperatif Takibi
Blefaroplasti
Makale Saati
Microtia
22.11.2013
29.11.2013
Dr. Alpay Duran
06.12.2013
Dr. Ġrem Mert
13.12.2013
20.12.2013
Dr. Teoman Eraslan
27.12.2013
Dr. Ġrem Mert
03.01.2014
10.01.2014
17.01.2014
Dr. Ġhsan Türkmen
Maksillofasyal Travmalı Hastaların Preoperatif Hazırlığı
Dr. Ekrem Keskin
ve Postoperatif Takibi
24.01.2014
Davetli KonuĢmacı
Yarık Dudak ve Damak
31.01.2014
07.02.2014
Dr. Erkin Önsal
Damak ve Dudak Yarıklı Hastaların Preoperatif Hazırlığı
Dr. Alpay Duran
ve Postoperatif Takibi
Alt Dudak Rekonstrüksiyonları
El Cerrahisi Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve
Postoperatif Takibi
Makale Saati
14.02.2014
Dr. Teoman Eraslan
Dr. Ekrem Keskin
21.02.2014
28.02.2014
Dr. Ġhsan Türkmen
07.03.2014
14.03.2014
Yanıklar
Greftler
Meme Rekonstrüksiyonu
Flepler
Mandibula Fraktürleri
Davetli KonuĢmacı
Dr Ahmet Yiğit
Dr. Shahrukh Omar
Dr.Erkin Önsal
Dr Ahmet Yiğit
Dr. Ġhsan Türkmen
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
Melanom ve Nonmelanom Deri Maligniteleri
Dr. Teoman Eraslan
02.05.2014
Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu
Dr. Alpay Duran
Dr. Ekrem Keskin
Dr. Shahrukh Omar
Dr. Ahmet Yiğit
Dr. Shahrukh Omar
09.05.2014
16.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
06.06.2014
Yara ĠyileĢmesi
Doku Ekspansiyonu
Toplantı Yeri : Plastik Cerrahi Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
PSĠKĠYATRĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Eğitim Veren
Tarih
Saat
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
09:00-10:15
10:30-12:00
Eğitim yılı açılıĢı
Büyüme-geliĢme, kuramlar ı
Büyüme-geliĢme, kuramlar ıı
Psikiyatrik değerlendirme
Psikiyatrik olgu formulasyonu
Uz.dr. Mecit çalıĢkan
Psk. Ezgi acar
Psk. Kıvılcım uçar
Dr. Sonay zabun
Konuk konuĢmacı
19.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
26.09.2013
26.09.2013
Tanı araçları ve kullanımı (projektif testler)
Psk. Kıvılcım uçar
03.10.2013 09:00-09:45
Tanı araçları ve kullanımı (objektif testler)
Psk. Fatih bilal
03.10.2013 10:00-10:45
Vaka sunumu : bir olgunun ilk görüĢmesi
Acil psikiyatri, yaklaĢım ve stabilizasyon
Krize müdahele
Nörobiyolojik açıdan unipolar - bipolar - depresyon
ayrımı
Video gösterisi
Uz.dr. Okan taycan
Konuk konuĢmacı
03.10.2013 11:00-11:45
10.10.2013 09:00-10:15
10.10.2013 10:30-12:00
Dr. Ebru Ģahan
24.10.2013 09:00-09:45
Antidepresan ilaçlar ve depresyonda klinik kullanımı
Dr. Kadir coĢkun
24.10.2013 10:00-10:45
Vaka sunumu : depresyon olgusu
Bipolar bozukluk ve mizaç iliĢkisi
Olgular eĢliğinde bipolar bozukluk; atak ve koruyucu
tedavi
Distimi - siklotimi
Duygudurum dengeleyiciler
Makale : duygudurum dengeleyiciler
Dr. BaĢak mutluer
Dr. UlaĢ yılmaz
24.10.2013 11:00-11:45
31.10.2013 09:00-10:15
Konuk konuĢmacı
31.10.2013 10:30-12:00
Dr. Ebru Ģahan
Dr. Elif topbaĢ
Uz.dr. Meliha eroğlu
07.11.2013 09:00-09:45
07.11.2013 10:00-10:45
07.11.2013 11:00-11:45
Prepsikotik dönem, özellikleri ve değerlendirilmesi
Uz.dr. Sencan sertçelik
14.11.2013 09:00-10:15
ġizofreni rehabilitasyonu
Organik psikozlar
ġizoobsesif ve Ģizoafektif bozukluk
Vaka sunumu : psikoz olgusu
Antipsikotik ilaçlar ve klinik kulanımı
Olgular eĢliğinde gebelik ve psikozlar
Diğer psikozlar
Antipsikotiklerin yan etkileri
Vaka sunumu : paylaĢılmıĢ psikoz olgusu
Nörobilim
Konuk konuĢmacı
Dr. Elif topbaĢ
Dr. Tufan güneĢ
Dr. Ebru Ģahan
Uz.dr. Sencan sertçelik
Konuk konuĢmacı
Dr. Sonay zabun
Dr. Anıl talas
Uz.dr. Meliha eroğlu
Dr.serap erdoğan
14.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
12.12.2013
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
09:00-10:15
Nöroanatomi
Analitik kuram ı
Analitik kuram ıı
Vaka sunumu
Beyin görüntüleme
Aile terapileri
Konuk konuĢmacı
Uz.dr. Okan taycan
Dr. Anıl talas
Uz.dr. Okan taycan
Konuk konuĢmacı
Konuk konuĢmacı
12.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
09:00-10:15
10:30-12:00
Anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluğuna genel bakıĢ Dr. Esma akpınar
02.01.2014 09:00-09:45
Panik bozukluk ve agarofobi
Vaka sunumu : anksiyete olgusu
Dr. Kadir coĢkun
Dr. Anıl talas
02.01.2014 10:00-10:45
02.01.2014 11:00-11:45
Dsm 5' te obsesif kompulsif bozukluğun yeri
Dr. Elif topbaĢ
09.01.2014 09:00-10:15
Travma hastasına yaklaĢım
Konuk konuĢmacı
09.01.2014 10:30-12:00
Yaygın anksiyete bozukluğu mu? KiĢilik bozukluğu mu? Uz.dr.sencan sertçelik
16.01.2014 09:00-09:45
Sosyal fobi - özgül fobi
Vaka sunumu
Bdt kuramı
Dr. Esma akpınar
Dr. Tufan güneĢ
Dr. Tufan güneĢ
16.01.2014 10:00-10:45
16.01.2014 11:00-11:45
23.01.2014 09:00-10:15
Anksiyete bozukluklarında bdt ve kullanımı
Konuk konuĢmacı
23.01.2014 10:30-12:00
Klp
Anksiyete tedavisi ve anksiyolitikler
Vaka sunumu : panik bozukluğu
AraĢtırma yöntemleri
Psikofarmakoloji
Sosyal öğrenme kavramı
Zeka gerilikleri
Dr. Yasemin ĢimĢek
Dr. Sonay zabun
Psk. Kıvılcım uçar
Psk. Ezgi acar
Konuk konuĢmacı
Psk. Kıvılcım uçar
Yeni asistan 1
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
06.02.2014
06.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
Vaka sunumu : mental retarde olgu sunumu
Uz.dr. Gözde luĢ
13.02.2014 11:00-11:45
Somatoform bozukluklar
Uyum bozuklukları
Konversiyon bozukluğu
Disosiyatif bozukluk
Dr. Yasemin ĢimĢek
Konuk konuĢmacı
Dr. Tufan güneĢ
Dr. Kadir coĢkun
20.02.2014
20.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
Vaka sunumu : somatoform bozukluk olgusu
Dr. Esma akpınar
27.02.2014 11:00-11:45
Cinsel kimlik ve cinsellik
Olgularla cinsel terapiler
Etik
Koruyucu psikiyatri
Uz.dr.melike nebioğlu
Konuk konuĢmacı
Uz.dr.m.çalıĢkan/konuk
Uz.dr.m.çalıĢkan
06.03.2014
06.03.2014
13.03.2014
13.03.2014
Vaka sunumu : cinsel iĢlev bozukluğu olgusu
Psk. Fatih bilal
13.03.2014 11:00-11:45
Yeme bozuklukları
Uz.dr. Meliha eroğlu
20.03.2014 09:00-10:15
Yeme bozuklukları vaka formulasyonu ve tedavisi
Konuk konuĢmacı
20.03.2014 10:30-12:00
KiĢilik kuramları
Nesne iliĢkileri kuramı
Psk. Ezgi acar
Psk. Fatih bilal
27.03.2014 09:00-09:45
27.03.2014 10:00-10:45
Vaka sunumu : borderline kiĢilik bozukluğu olgusu
Dr. Elif topbaĢ
27.03.2014 11:00-11:45
Uyku bozuklukları ve tedavisi
Fiziksel tedaviler (ekt, tms)
KiĢilik bozuklukları ı
KiĢilik bozuklukları ıı
Vaka sunumu : kiĢilik bozukluğu olgusu
Uz.dr. Okan taycan
Konuk konuĢmacı
Yeni asistan 1
Yeni asistan 2
Dr. Yasemin ĢimĢek
03.04.2014
03.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
Geropsikiyatride duygudurum ve anksiyete bozuklukları
Uz.dr. Melike nebioğlu
17.04.2014 09:00-10:15
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
YaĢlılık ve kronik psikiyatrik hastalıklar
Deliryum ve amnestik bozukluklar
Demans
Konuk konuĢmacı
Yeni asistan 1
Yeni asistan 2
17.04.2014 10:30-12:00
24.04.2014 09:00-09:45
24.04.2014 10:00-10:45
Makale : psikiyatrik belirtilerle baĢlayan demanslar
Dr. Sonay zabun
24.04.2014 11:00-11:45
Bağlanma kuramı
Yas ve kayıplar
Alkol kullanım bozuklukları
Madde kullanım bozuklukları
Psikiyatristin yasal sorumlulukları
Adli psikiyatri
Kültürel psikiyatri
Grup psikoterapileri
Vaka sunumu : aile terapisi
Dr. BaĢak mutluer
Konuk konuĢmacı
Uz.dr. Melike nebioğlu
Konuk konuĢmacı
Uz.dr. Mecit çalıĢkan
Konuk konuĢmacı
Dr. BaĢak mutluer
Psk. Fatih bilal
Psk. Ezgi acar
08.05.2014
08.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
29.05.2014
29.05.2014
29.05.2014
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-10:15
10:30-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
Tarih
Saat
07.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Toplantı Yeri : Plastik Cerrahi Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
RADYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Eğitim Veren
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Uz. Dr. Kaan Meriç
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
24.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
04.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
02.12.2013
04.12.2013
05.12.2013
06.12.2013
09.12.2013
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Solunum Sisitemi Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
Prof. Dr. M. Masum ġimĢek
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
16.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
06.01.2014
08.01.2014
09.01.2014
10.01.2014
13.01.2014
15.01.2014
16.01.2014
17.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Pediatrik Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Pediatrik Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Pediatrik Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Pediatrik Nöroradyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Uz. Dr. Sibel Aydın
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
03.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
07.02.2014
10.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
17.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
24.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
03.03.2014
05.03.2014
06.03.2014
07.03.2014
10.03.2014
12.03.2014
13.03.2014
14.03.2014
17.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Kas Ġskelet Radyolojisi
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Abdominal Radyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Abdominal Radyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Abdominal Radyoloji
Olgu Sunu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Doç Dr. Z. Gamze Kılıçoğlu
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
21.03.2014
24.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
07.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
21.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
28.04.2014
05.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
12.05.2014
14.05.2014
15.05.2014
16.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Literatür
Konsey
Abdominal Radyoloji
Olgu Sunu
Literatür
Konsey
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
Uz. Dr. Esin Yencilek
22.05.2014
23.05.2014
26.05.2014
28.05.2014
29.05.2014
30.05.2014
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
07:30-08:30
Toplantı Yeri : Plastik Cerrahi Kliniği Eğitim Salonu
2013 - 2014 EĞĠTĠM YILI
TIBBĠ BĠYOKĠMYA
EĞĠTĠM PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Ġmmünglobülinler
IĢığın yayılma ve saçılma teknikleri
Koagulasyon sistemi ve ilgili testler
Adrenal medulla hormonları
Literatür Saati
protein olmayan azot metabolitleri
Elektroforez
Tiroid ve paratiroid hormonları
Vitaminler
Tam idrar tahlili
Ġmmünokimyasal teknikler
Adrenokortikal hormonlar
Kromotografi
Literatür Saati
Eğitim Veren
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
Uzm. Dr. Murat Yekrek
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
Uz.Dr. Saadet Kurçenli
Tarih
Saat
04.10.2013
21.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
06.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
20.12.2013
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Tiroid fonksiyon testleri
Elektrolitler ve kan gazları
Mineraller ve kemik metabolizması
Metabolik sendrom
Viral hepatitler ve ilgili testler
Literatür Saati
Kütle spektrometri
Tümör belirteçleri
Yöntemlerin değerlendirilmesi
Yenidoğan tarama testleri
Literatür Saati
Lipidler:yapı-sınıflandırma-genel öz.
Hipotalamik-hipofizer hormonlar
Lipidler:metabolizma
Enzimler
Literatür Saati
Lipidler:patoloji
vitaminler
Alkol metabolizması
Tanısal enzimoloji
Literatür Saati
Ġdrarda protein ve albümin ölçümü
karbonhidratlar:yapı-sınıflandırma-genel özellik
Kalite kontrol ve referans materyaller
karbonhidrat:metabolizma ve patoloji
Literatür Saati
Tam idrar tahlili
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr. Özgür Tekeli
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr. Haluk Özkazanç
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr.Hilal Sekban
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr.Burak Çimen
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr.Fatma Kumbasar
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
25.12.2013
02.01.2014
08.01.2014
15.01.2014
22.01.2014
24.01.2014
29.01.2014
05.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
21.02.2014
26.02.2014
05.03.2014
12.03.2014
19.03.2014
21.03.2014
26.03.2014
02.04.2014
09.04.2014
16.04.2014
23.04.2014
30.04.2014
07.05.2014
14.05.2014
21.05.2014
23.05.2014
28.05.2014
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Eser elementler ve ölçümleri
Kalıtsal hastalıklar
Referans değerlerin belirlenmesi ve kullanılması
Literatür Saati
ROC eğrileri, test etkinliği, likelihood ratio
As. Dr. N.Esra Aydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
As. Dr. N.Esra Aydın
Uz.Dr.Seracettin Günaydın
As. Dr. Hilal Y. Öztürkeri
04.06.2014
11.06.2014
18.06.2014
20.06.2014
25.06.2014
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Download

2013-2014 asistan hekim eğitim kitapçığı