Fotoğraf
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Adı
: MUSTAFA YAVUZ
Soyadı
: KÖKER
Doğum Tarihi
: 1967
Medeni Durumu ve çocuk sayısı : EVLĠ, 3 ÇOCUK babası
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Ġlkokul
Ortaokul
: MĠMARSĠNAN ĠLKOKULU
: KADI BURHANEDDĠN ORTAOKULU
Lise
: MERKEZ ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
Yüksekokul
: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE TIP FAKÜLTESĠ
Ünvanı
: DOÇ .DOKTOR
Diğerleri
: ĠMMÜNOLOJĠ DOKTORA / HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
Yabancı Dil
: ĠNGĠLĠZCE
Ġġ HAYATI VE TECRÜBELERĠ
Hacettepe üniversitesinde Ġmmünoloji (bağıĢıklık sistemi hastalıkları) konusunda doktora
yaptım. Halen alanımla ilgili araĢtırmalara Ankara da devam ediyorum.
ĠLKELERĠ VE TAVSĠYELERĠ
Ġnsana çalıĢtığının karĢılığından baĢka bir Ģey yoktur.
HACILAR VE TÜRKĠYE HAKKINDA DEĞERLENDĠRMELERĠ
Hacılar her yaz suyunu içmeyi havasını almayı hasretle beklediğim, geçmiĢ ile geleceği
birleĢtiren bir baba ocağıdır. Rahmetli dedem Halıcı Mustafa Efendi hacıların geliĢmesine
insanlarının iĢ ve meslek sahibi olmasına öncülük etmiĢ örnek bir Ģahsiyettir. 1950-1974
yılları arasında hacılarda pastırma imalatı, halı kilim yapımı ve besicilik gibi birçok alanda iĢ
yapmıĢ yüzlerce insanın meslek öğrenmesine vesile olmuĢtur. Rahmetle anıyorum.
ĠletiĢim Bilgileri: TEL.352- 2076600- 27439 GSM: 505- 3478838
ADRES: Hematoloji-Onkoloji Hastanesi (Erciyes KİT merkezi) Hücre işleme ve akım sitometri
laboratuarı Kayseri
Hematoloji-Onkoloji Hastanesi KIT merkezi, zemin kat
Mail: [email protected]
Download

Fotoğraf KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı : MUSTAFA