SA Ğ L IK BAK ANLIĞ I
TÜ R K İY E H A L K SA Ğ LIĞ I K URUM U BA ŞK A N L IĞ I
DÜNYA SA Ğ LIK Ö R G Ü T Ü “İntiharı Ö nlem ek” İÇİN K A Y N A K SE R İSİN E AİT
K İTA PÇ IK LA R IN DİZG İ, TA SA R IM , BASIM VE D A Ğ IT IM İŞLERİNE AİT T E K N İK
ŞA RTNAM E
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından bastırılacak olan; İntiharın
Ö nlenm esi H ekim ler İçin K aynak, İntiharın Ö nlenm esi M edya Çalışanları İçin K aynak, İntiharın
Ö nlenm esi Öğretm en ve D iğer Okul Personeli İçin Kaynak, İntiharın Ö nlenm esi B irinci B asam ak
Sağlık Çalışanları İçin Kaynak, İntiharın Ö nlenm esi H apishane Ç alışanları İçin K aynak, İntiharın
Ö nlenm esi Geride K alanları Nasıl Ö rgütlersiniz, kitapçıklarının tasarım, dizgi, film, çizim , basım ve
dağıtım işlerine ait Teknik Şartnam e aşağıdaki gibi olup 22 (yirmi iki) m addeden oluşm aktadır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Ruh Sağlığı Programları Daire B aşkanlığı aşağıda “ İdare”
olarak tanım lanm ıştır.
K itapçıkların Adları:
1-“ İntiharın
2-“ İntiharın
3-“ întiharm
4-“ İntiharın
5-“ İntiharın
6-“ İntiharın
1.
Önlenm esi
Önlenm esi
Önlenm esi
Önlenm esi
Önlenm esi
Önlenm esi
Hekim ler İçin Kaynak”
M edya Çalışanları İçin K aynak”
Ö ğretm en ve Diğer Okul Personeli İçin K aynak”
Birinci Basam ak Sağlık Çalışanları İçin K aynak”
Hapishane Ç alışanları İçin Kaynak”
G eride K alanları Nasıl Ö rgütlersiniz”
Basımı yapılacak “ İntiharın Önlenm esi Hekim ler İçin K aynak” Türkçe kitapçığı (kapak hariç)
ortalam a 20±5 sayfa, önlü arkalı 25.000 adet, “ İntiharın Önlenm esi M edya Ç alışanları İçin K aynak”
Türkçe kitapçığı (kapak hariç) ortalam a 16±5 sayfa, önlü arkalı 1000 adet, “ İntiharın Ö nlenm esi
Öğretm en ve Diğer Okul Personeli İçin K aynak” Türkçe kitapçığı (kapak hariç) ortalam a 31±5 sayfa,
önlü arkalı 10.000 adet, “ İntiharın Ö nlenm esi Birinci Basamak Sağlık Ç alışanları İçin K aynak”
Türkçe kitapçığı (kapak hariç) ortalam a 24±5 sayfa, önlü arkalı 25.000 adet, “ İntiharın Ö nlenm esi
Hapishane Ç alışanları İçin K aynak” Türkçe kitapçığı (kapak hariç) ortalam a 24±5 sayfa 1000 adet,
“ İntiharın Önlenm esi G eride Kalanları Nasıl Ö rgütlersiniz” Türkçe kitapçığı (kapak hariç) ortalama
40±5 sayfa 1000 adet basılacaktır.
2.
K itapçıklar 15x21 cm boyutlarında basılacaktır.
3.
Kitapçıkların, iç sayfaları 135 gr. mat kuşe kâğıda, 4 renkli ofset baskı tekniğiyle basılacaktır. Baskı
arka sayfadan görülm eyecek özellikte olacaktır.
4.
K itapçıkların iç sayfa ve kapak tasarım ları Firmaya aittir. (İdare, gerekli görürse kendi tasarım ını
firmaya sunar)
5.
K itapçıkların kapağı, 4 renk ofset baskı, 350 gr Amerikan Bristol kâğıda basılacaktır. Kapakta mat
selefon, bölgesel lak kullanılacaktır(Bütiin yazılar ve am blem e bölgesel lak kullanılacaktır).
6.
Kapakların tasarımı Firma tarafından yaptırılacak (İdare, gerekli görürse kendi tasarım ını firm aya
sunar) ve İdare’nin onay vereceği ön ve arka kapak ve kapak içi tasarım ları (görsel, logo vb.)
kullanılacaktır.
7.
K itapçıkların içeriği İdare tarafından F irm a’ya, A5 (15x21) boyutunda ve elektronik ortam da, birlikte
belirlenecek bu konuya özel iş takvimi paralelinde, teslim edilecektir.
8.
Kitapçıkların iç sayfalarının dizgisinde, İdare’nin onay vereceği yazı fontları ve düz yazı karakteri
kullanılacaktır.
9.
Basılacak kitapçıklarda şekil, tablo ve grafikler bulunacaktır. Şekil, tablo ve grafiklerin basım ında
detayların orijinalliğine özen gösterilecektir. Kitapçıkların içinde tablo ve akış şem alarındaki yazılar,
net ve açık okunabilir olacaktır.
10. K itapçıkların tasarım ına ve basım ına yönelik yapılacak tüm teknik işler için gerekli ham m adde (çizim,
dizgi, m izanpaj, renk ayrımı, montaj, film, kalıp, boya, kağıt, vb.) Firma tarafından karşılanacaktır.
11. Kullanılacak her tür malzeme, İdare tarafından görülüp onay verildikten sonra kullanılacaktır.
12. K itapçıkların tasarım ve dizgisi, basım dan önce yapılacak olan renk süzümü ve m ontaj işlemleri
F irına’nın sorum luluğundadır.
13. Kitapçıkların basım ından önceki prova baskıları İdare tarafından onaylanacak ve İdare tarafından
“Taslak Kitap Uygunluk Form u” doldurulacaktır. Bu formun bir nüshası İdare’de kalacak, diğer
nüshası Firma tarafından saklanarak iş bitim inde fatura ile birlikte İdare’ye verilecektir. Akabinde,
uygun görülen m ateryalin belirtilen adette basım ına devam edilecektir. İdare’den nihai onay
alınm am ış basım ile ilgili her türlü sorum luluk Firm a’ ya ait olacaktır.
14. Firma Ekli listede yer alan kurum ve kuruluşlara toplam 63.000 adet kitap dağıtımı yapacaktır.
15. Firma işin bitim inden sonra, işin başında verilen tüm örnek doküm anları (kitap, CD, DVD, resim, dia,
metin vb.), İdare’ye geri teslim edecektir.
16. Firma kitapçıkların düzeltilip basılm ış son halini içeren dosyayı W indows ortam ında açılabilen ve
m ateryal üzerinde değişiklik yapılabilen 1 adet DVD halinde İdare’ye teslim edecektir.
17. Baskısı biten kitapçıklar nakliyeye uygun sağlam lıkta paketlenecek olup oluşabilecek zararlara karşı
her tür sorum luluk F irm a’ya aittir.
18. Firma kitapçıkların onaylanan basımının ardından, İdarece Firm aya önceden verilecek dağıtım
listesine göre ilgili yerlere kargo ile dağıtım ını sağlayacaktır.
19. Baskısı biten kitapçıkların İdareye teslim edilecek kısmı “ Sağlık 1 Sokak, No: 38, Kat: 5, Sıhhiye/
A nkara (tel: 0 312 565 61 23-6134) adresine önceden randevu alınarak ve paketli olarak teslim
edilecektir. Teslim alınana kadar kitapçıklar için her türlü sorum luluk F irm a’ ya aittir. Firm a teslimat
esnasında gerçekleştirdiği dağıtımın döküm belgesini sunacaktır. Teslim atı takiben İdare tarafından
hazırlanan ‘D oküm an Teslim Tutanağı’ İdare ve Firm a tarafından imza altına alınacak, tutanağın bir
nüshası İdare’de kalacak, diğer nüshası Firm a tarafından fatura ile beraber teslim edilecektir.
20. İşin bitirilm e süresi basım onayı alındıktan sonra 60 gündür. İdare tarafından yapılacak ön m uayene
sonrasında gerek görülecek düzeltm eler ve giderilecek kusurlar varsa bunlar Firma tarafından
2
yapılacak ve yerlerine düzeltilm iş/kusursuz kopyalar takip eden 3 (üç) iş günü sonunda temin
edilecektir.
21. Firma bu şartnam ede bulunm ayan, ancak işin yapılm ası sırasında ortaya çıkabilecek her türlü ek
m alzeme ve hizm et ihtiyacını İdare’nin vereceği yazılı talim at uyarınca karşılayacaktır.
22. Söz konusu kitapçıklar her türlü kullanım ve çoğaltm a hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı K urum u’n a’ ait olup saklıdır.
3
DAĞITIM ÜSTESİ
ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 740 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 550 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 740 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 25 Adet
ADIYAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 200 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 200 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 230 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 230 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
AĞRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 160 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 160 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
AKSARAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 130 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 130 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
AMASYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 115 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 115 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
7. ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 1600 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 800 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 1600 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 25 Adet
8. ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 670 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 400 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 670 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 25 Adet
9. ARDAHAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 40 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 40 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
10. ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 65 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 65 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
11. AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 320 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 320 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
12. BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak'' 365 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 80 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 365 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
13. BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 70 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 70 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
14. BATMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 165 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 165 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
15. BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 35 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 35 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
16. BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"intiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 70 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 70 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
17. BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 90 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 90 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
18. BİTLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 100 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 100
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
19. BOLU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 115 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"lntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 115 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
20. BURDUR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 100 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 100 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
21. BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 900 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 400 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 15 Adet
22. ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 155 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 200 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 155 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
23. ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 60 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 60 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
24. ÇORUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 200 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 200 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
25. DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 300 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 300 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
26. DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 480 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 80 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 480 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 15 Adet
27. DÜZCE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-'lntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 120 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 120 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
28. EDİRNE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 130 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 130 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
29. ELAZIĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 190 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 190 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
30. ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 80 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 80 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
31. ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 250 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 80 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 250 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
32. ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 270 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 130 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 270 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
33. GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 555 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 80 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 555 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
34. GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 150 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 150 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
35. GÜMÜŞHANE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 50 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 50 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
36. HAKKARİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 75 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 75 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
37. HATAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 440 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 120 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 440 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
38. İĞDIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 65 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 65 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
39. İSPARTA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 150 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 150 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
40. İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 4000 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 1000 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 4000 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 25 Adet
41. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 1400 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 600 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 1400 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 25 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 25 Adet
42. KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 340 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 340 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
43. KARABÜK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 90 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 90 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
44. KARAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 90 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 90 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
45. KARS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 95 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 95 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
46. KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 120 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 120 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
47. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 410 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 410 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
48. KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 100 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 100 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
49. KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 120 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 120 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
50. KIRŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 80 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 80 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
51. KİLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 55 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 55 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
52. KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 500 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 10 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 500 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 10 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 10 Adet
53. KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 650 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 250 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 650 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 15 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 15 Adet
54. KÜTAHYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 200 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 200 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
55. MALATYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 240 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 240 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
56. MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 450 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 450 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
57. MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 230 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 230 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
58. MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 550 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 200 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 550 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
59. MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 280 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 70 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 280 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
60. MUŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 130 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 130 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
61. NEVŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 100 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 100 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
62. NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 120 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 120 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
63. ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 210 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 210 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
64. OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 160 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 160 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
65. RİZE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 110 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 110 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
66. SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 290 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 290 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
67. SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 400 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 400 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
68. SİİRT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 100 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 100 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
69. SİNOP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 70 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 70 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
70. SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 200 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 200 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
71. ŞANLIURFA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 570 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 150 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 570 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 5 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 5 Adet
72. ŞIRNAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 150 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 150 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
73. TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 270 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 270 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
74. TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 190 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 190 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
75. TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 260 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 85 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 260 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
76. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 30 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 20 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 30 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
77. UŞAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-'lntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 120 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 30 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 120 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
78. VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 310 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 50 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 310 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
79. YALOVA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 70 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 70 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
80. YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 150 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 40 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 150 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
81. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 190 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 60 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 190 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 3 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 3 Adet
82. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
1-"İntiharın Önlenmesi Hekimler İçin Kaynak" 800 Adet
2-"İntiharın Önlenmesi Medya Çalışanları İçin Kaynak" 584 Adet
3-"İntiharın Önlenmesi Öğretmen ve Diğer Okul Personeli İçin Kaynak" 1685 Adet
4-"İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak" 800 Adet
5-"İntiharın Önlenmesi Hapishane Çalışanları İçin Kaynak" 584 Adet
6-"İntiharın Önlenmesi Geride Kalanları Nasıl Örgütlersiniz" 584 Adet
Download

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU