V E R E M (T Ü B E R K Ü L O Z ) K O N U L U A F İŞ L E R V E B R O Ş Ü R L E R E A İT
T E K N İK Ö Z E L L İK L E R
M adde 1) T überküloz (verem ) hastalığı konusunda halkı bilinçlendirm ek ve farkındalık
oluşturm ak am acıyla düzenlenen etkinliklerde kullanılm ak üzere, tasarım ı S ağlık H izm etleri
Genel M üdürlüğü tarafından hazırlanm ış, 2 adet afiş ve 2 adet broşürün basım ı ve dağıtım ına
ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilm iştir:
A fış-1 : H alk A fişi (T ü berküloz B elirtiler)
Ebat: 40x60 cm
G ram ajı: 135 gr. parlak kuşe
Renk: R enkli baskı
Basım : 50.000
A fiş-2: H asta A fişi (T ü b erk ü loz D am galanm a)
Ebat: 40x60 cm
G ram ajı: 135 gr. parlak kuşe
Renk: R enkli baskı
Basım : 50.000
Broşür-1: H alk B roşürü (T ü b erk ü loz B elirtiler)
Ebat: A 4 / 2 K ırım lı
G ram ajı: 135 gr. parlak kuşe
Renk: R enkli baskı
Basım : 250.000
Broşür-2: H asta B roşürü (T ü b erk ü loz D am galanm a)
Ebat: A 4 / 2 K ırım lı
G ram ajı: 135 gr. parlak kuşe
Renk: R enkli baskı
B asım : 250.000
G E N E L T O P L A M : 100.000 (50.000+ 50.000) afiş - 500.000 (250.000+ 250.000) adet broşür
M adde 2) Basım :
a) A fiş ve broşürlerin basım ı firm a tarafından yapılacaktır.
b) A fişlerin ve broşürlerin basım ına yönelik yapılacak bütün teknik işler ve gerekli
m alzem eler firm a tarafından tem in edilecektir.
c) F irm a tarafından, basılacak afiş ve broşürlerin örnekleri basılm adan önce B aşkanlık
yetkililerine onaylattırılacak ve verilecek örneğe uygun içerik ve baskı yapılacaktır.
d) Şartnam ede belirtilen özelliklere uygun olm ayan ürünler teslim alınm ayacak ve firm a
tarafından yenilenecektir.
e) A fiş ve B roşürlerin basım işleri 05 A ralık 2014 tarihine kadar tam am lanm ış olm alıdır.
M ad d e 3) P aketlem e ve D ağıtım :
a) A fişler ve broşürler nakliyeye uygun (yırtılm az, ıslanm az, taşın ab ilir vs) sağlam lıkta
ve şe ffa f paketlerle paketlenecektir.
b) Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan afişlerin ve broşürlerin m iktarı, gönderen
kurum un adı ve teslim yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır. H er il için hazırlanan
pakete D aire B aşk an lığ ı’nca hazırlanan 81 il dağıtım listesi konulacaktır.
c) B asılı m ateryaller paketlenm e işi bittiği zam an dağıtım yapılm adan önce M uayene
Kontrol K om isyonu tarafından kontrol edilecektir.
d) Firm a, ilişikte gönderilen dağıtım listesine göre, idare tarafından v erilen 81 ildeki
adreslere afiş ve broşürlerin dağıtım ını 19 A ralık 2014 tarihine kadar tam am lam ış
olm alıdır.
e) F irm a kalan afiş ve broşürleri T überküloz D aire B aşkanlığınca belirtilecek adrese
teslim edecektir.
f) Hatalı basılan ya da basım dan sonra niteliğini kaybeden (ıslanan, buruşan, uygunsuz
katlanan vb) görsel ve basılı m ateryaller, yüklenici tarafından tek rar bastırılarak
dağıtım ı gerçekleştirilecektir.
g) D ağıtım ile ilgili tüm sorum luluk firm aya aittir. (D ağıtım esnasında yüklenicinin
belirlediği kargo firm asıyla oluşabilecek her türlü sorunun çö züm ünden yüklenici
sorum ludur.)
M ad d e 4) D iğer H ususlar:
a) Firm a, afiş ve broşürlerin dağıtım ını tam am ladıktan sonra doküm anların gönderildiği
adresleri ve teslim alan kişileri gösteren teslim at listesini idareye teslim eder.
b) Firm a afiş ve broşürleri ulaşm ayan illere, afiş ve broşürlerini ücretsiz olarak tekrar
gönderir. İdare 81 ilden gelen dağıtım bilgilerini dikkate alır. Firm a, bu hususta
idarenin beyanını esas olarak kabul eder.
c) K ullanılan m ateryalin kullanım ve te lif hakları B akanlığa aittir. F irm a bastığı
m ateryallerle ilgili doküm anları, şekil ve grafikleri izin alm adan hiç surette başka bir
am aç için kullanam az.
İş bu şartnam e 4 (dört) m adde ve 2 sayfadır. 14.11.2014
, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
SI RA
NO
T AŞ I NI R
KAYIT
K ODU*
1
2
3
4
5
6
7
_
_
_
------------------------------------------------------------------------ -
TALEP
A fiş -1 Halk Afişi (T überküloz B elirtiler). Basım ı ve
D ağıtım ı
A fiş -2 H asta A fişi (T überküloz D am galanm a).
Basım ı ve Dağıtım ı
B roşür -1 Halk B roşürü (T überküloz Belirtiler),
Basım ı ve D ağıtım ı
B roşür -2 H asta B roşürü (T überküloz
D am galanm a), Basım ı ve D ağıtım ı
~ ~ 7
/
(
8
9
10
11
12
13
14
15
*T a ş ın ır K ayıt Kontrol Y etk ilisi tarafından doldurulacaktır.
FOI/SİİDB-SÖH/O
_
MİKTARI
BİRİMİ
50.000
Adet
5 0.000
Adet
250.000
Adet
250.000
A det
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
S ATIN ALMA VE İDARİ İSLER
DAİRE
»
alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
katkı sağlayacaktır.
BAŞKANLIĞI
»
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Miktar
Birim
1
Halk Afişi (Tüberküloz Belirtiler) Basımı ve
Dağıtımı
50.000
Adet
2
Hasta Afişi (Tüberküloz Damgalanma)
Basımı ve Dağıtımı
50.000
Adet
3
Halk Broşürü (Tüberküloz Belirtiler)
Basımı ve Dağıtımı
250.000
Adet
4
Hasta Broşürü (Tüberküloz Damgalanma)
Basımı ve Dağıtımı
250.000
Adet
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtilen....................Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................. TL' den
(Y a ln ız............................................................................................................................. ) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
68. VEREM EĞİTİMİ VE PROPAGANDA HAFTASI AFİŞ BROŞÜR DAĞITIM LİSTESİ
AFİŞLER
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
İl
ADANA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ADIYAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
AFYON HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
AĞRI HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
AKSARAY HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
AMASYA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ANKARA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ARDAHAN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ARTVİN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
AYDIN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BARTIN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BATMAN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BİLECİK HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BİTLİS HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BOLU HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BURDUR HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
BURSA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ÇORUM HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
DÜZCE HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
EDİRNE HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ELAZIĞ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Afiş-1
Afiş-2
BROŞÜRLER
Toplam
Afiş
Broşür-1
Broşür-2
Toplam
Broşür
1,200
1,200
2,400
6,000
6,000
12,000
300
300
600
1,500
1,500
3,000
250
250
500
1,250
1,250
2,500
250
250
500
1,250
1,250
2,500
150
150
300
700
700
1,400
150
150
300
850
850
1,700
2,000
2,000
4,000
10,000
10,000
20,000
650
650
1,300
3,300
3,300
6,600
100
100
200
200
200
400
100
100
200
450
450
900
550
550
1,100
2,750
2,750
5,500
850
850
1,700
4,250
4,250
8,500
150
150
300
700
700
1,400
300
300
600
1,650
1.650
3,300
100
100
200
300
300
600
100
100
200
500
500
1,000
200
200
400
1,000
1,000
2,000
100
100
200
600
600
1,200
100
100
200
550
550
1,100
100
100
200
350
350
700
2,300
2,300
4,600
11,500
11,500
23.000
400
400
800
2,000
2,000
4,000
100
100
200
450
450
900
250
250
500
1,250
1,250
2,500
400
400
800
1,900
1,900
3,800
900
900
1,800
4,500
4,500
9,000
300
300
600
1,800
1,800
3,600
450
450
900
2,300
2,300
4,600
300
300
600
1,500
1,500
3,000
Sıra No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
II
Afiş-1
Aflş-2
Toplam
Afiş
Broşür-1
Broşür-2
Toplam
Broşür
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
100
100
200
450
450
900
450
450
900
2,200
2,200
4,400
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
450
450
900
2,200
2,200
4,400
800
800
1,600
3,900
3,900
7,800
400
400
800
2,000
2,000
4,000
100
100
200
250
250
500
100
100
200
450
450
900
550
550
1,100
2,650
2,650
5,300
100
100
200
350
350
700
150
150
300
800
800
1,600
15,000
15,000
30,000
78,000
78,000
156,000
2,200
2,200
4,400
11,000
11,000
22,000
350
350
700
1,800
1,800
3,600
150
150
300
750
750
1,500
100
100
200
350
350
700
100
100
200
400
400
800
200
200
400
900
900
1,800
600
600
1,200
3,000
3,000
6,000
150
150
300
1,000
1,000
2,000
350
350
700
1,700
1,700
3,400
100
100
200
300
300
600
100
100
200
200
200
400
1,000
1,000
2,000
5,000
5,000
10,000
900
900
1,800
4,400
4,400
8,800
350
350
700
1,800
1,800
3,600
500
500
1,000
2,500
2,500
5,000
800
800
1,600
4,000
4,000
8,000
300
300
600
1,400
1,400
2,800
800
800
1,600
4,000
4,000
8,000
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
GÜMÜŞHANE HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
HAKKARİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
HATAY HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
IGDIR HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
İSPARTA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
İZMİR HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
K.MARAŞ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KARABÜK HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KARAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KARS HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KASTAMONU HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KIRŞEHİR
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KİLİS HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KONYA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KÜTAHYA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
MALATYA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
MANİSA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
MARDİN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
MERSİN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Sıra No
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
II
Afiş-1
MUĞLA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
MUŞ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
NEVŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
NİĞDE HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ORDU HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
RİZE HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
SİİRT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
SİNOP HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
SİVAS HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Ş.URFA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ŞIRNAK HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
TOKAT HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
TRABZON HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
UŞAK HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
VAN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
YALOVA HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
YOZGAT HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
TOPLAM
Afiş-2
Broşür-1
Broşür-2
Toplam
Broşür
350
350
700
1,700
1,700
3,400
200
200
400
1,000
1,000
2,000
150
150
300
800
800
1,600
200
200
400
1,000
1,000
2,000
700
700
1,400
3,500
3,500
7,000
300
300
600
1,500
1,500
3,000
200
200
400
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
5,000
5,000
10,000
1,000
1,000
2,000
4.750
4,750
9,500
150
150
300
750
750
1,500
100
100
200
500
500
1,000
350
350
700
1,750
1,750
3,500
1,000
1,000
2,000
5,000
5,000
10,000
250
250
500
1,250
1,250
2,500
750
750
1,500
3,750
3,750
7,500
350
350
700
1,750
1,750
3,500
700
700
1,400
3,500
3,500
7,000
100
100
200
200
200
400
100
100
200
600
600
1,200
300
300
600
1,600
1,600
3,200
150
150
300
750
750
1,500
150
150
300
750
750
1,500
600
49,500
600
49,500
1,200
99,000
1,000
100,000
3,000
248,500
3,000
248,500
6,000
497,000
3,000
500,000
Başkanlığa teslim edilecek miktar:
GENEL TOPLAM
Toplam
Afiş
Başkanlığa teslim edilecek miktar.
GENEL TOPLAM
m
*
TC. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
^
Kurumu
2-3 haftadan uzun
■■
■■ I
■■
TÜBERKÜLOZ
(Verem)
■■ ■
suren oksuruk
Balgam çıkarma
Gece terlemesi
Ateş
İştahsızlık
Kilo kaybı
Halsizlik
tedavi edilebilir
ve önlenebilir
bir hastalıktır
Yorgunluk
■■
V
■■
g
V
Goğus ve sırt ağrısı
Nefes darlığı
Kan tükürmek
‘ H Z 'Z
Z
Z
.
veVa
* *verem
aile bekimin®* ™
bir
en yakın başka
size en y
k. evurun
http://www.thsk.saglik.gov.tr/
Tedavi
0
TC Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
TÜBERKÜLOZ
Tüberküloz, TEDAVİSİ MUMKUN OLAN
o 2-3 haftadan uzun süren öksürük
O Balgam çıkarma
b ir hastalıktır.
ü
O Ateş
(Verem)
Tüberküloz tedavisinde ilaçların b ir gün
bile aksatılm am ası önemlidir.
O Gece terlemesi
ü
Tüberküloz hastalarının tedavisi için
O İştahsızlık
önerilen tedavi yöntem i Doğrudan
O Kilo kaybı
Gözetimli Tedavi uygulamasıdır.
O Halsizlik
O Yorgunluk
ü
D oğrudan gö zetim li tedavi (DGT);
tüberküloz hastasının tüm tedavisi
süresince ilaçlarının her bir dozunu
O Nefes darlığı
bir görevli ya da sorumlu bir kişinin
O Göğüs ve sırt ağrısı
gözetiminde içmesi ve bu durumun
O Kan tükürmek
kaydedilmesi esasına dayanan bir
tedavi şeklidir.
Bu b elirtiler sizde varsa,
verem savaşı dispanserine, aile
hekiminize veya size en yakın başka
bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
ti;
T C S ağlfc Bakanftğı
Türkiye Halk Sağlığı
http://www.thsk.saglik.gov.tr/
tedavi edilebilir
ve önlenebilir
bir hastalıktır
i
Tüberküloz
Bulaşma
nasıl bulaşır?
nasıl önlenir?
Tüberküloz hastalığı;
tedavi görm em iş veya
düzenli tedavi görm eyen
ü
Tüberküloz so lu n u m yo lu yla
akciğerlere giden verem mikrobunun
tü b e rkü lo z (verem ) hastasından
öksürme,
yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır.
hapşırma veya
ü
En sık akciğerler olmak üzere tüm
organları tutabilir.
ü
Dünyada her yıl yaklaşık 9 m ilyon
O Tüberküloz hastaları ilaçlarını düzenli
olarak (bir gün bile aksatmadan)
kullanmalı ve doktorunun önerdiği
süreyi tamamlamalıdır.
O Ö ksürürken ve hapşırırken ağız
ve burunlarını mendille kapatmaları
gerekir.
O B ulaştırıcı dönem deki verem
konuşma esnasında
hastaları kapalı ortamlarda, başka
ortama yayılan ve verem mikrobu
insanlarla birlikteyken maske
içeren damlacıkların solunum
kullanmalıdır.
^
yoluyla alınmasıyla bulaşır.
insan tüberküloz hastalığına
yakalanmaktadır.
ü
Tüberküloz tedavisinde kullanılan
Zengin-fakir, genç-yaşlı herkes
tüberküloz hastası olabilir.
Düzenli ilaç kullanan h astalar,
verem i bulaştırm az.
ilaçlar,
verem savaş dispanserlerinde
ücretsiz
olarak verilmektedir.
*
TC Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
•
•
•
•
TÜBERKÜLOZ (Verem)
tedavi edilebilir
ve önlenebilir
bir hastalıktır
Tüberküloz Hastalığı;
tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen
tüberküloz (verem) hastasından
öksürme, hapşırma veya konuşma esnasında
ortama yayılan ve verem mikrobu içeren damlacıkların
solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.
Düzenli ilaç kullanan hastalar,
tüberküloz (verem) bulaştırmaz
Tüberküloz hastalarının
yakınları ne yapmalıdır?
<İ>
Tüberküloz hastası olan evde
nelere dikkat edilmeli?
TC Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
TÜBERKÜLOZ
(Verem)
ü
ü
ü
ü
Hastanın yakınları, özellikle de aynı
evde birlikte yaşayanlar mutlaka
verem savaşı dispanserlerine
başvurarak muayene olmalıdır.
Hasta yakınlarının taramaları
dispanserlerde ücretsiz olarak
yapılmaktadır.
Temaslı muayenesi sonucunda hasta
olduğu tespit edilenler ücretsiz olarak
tedavi edilir.
Hasta olmayan fakat verem olma
riski taşıyan kişilere ücretsiz olarak
koruyucu tedavi verilir.
/
=
Hastanızın tüm tedavi
süresince sizin ilgi
ve desteğinize
ihtiyacı olduğunu
unutmayınız.
O Tüberküloz hastalarının bulunduğu
ortamları havalandırmak, bu ortamlara
temiz hava sağlamak, havadaki
bulaştırıcı damlacıkları seyreltir,
bulaşma olasılığını azaltır.
O Odanın güneş görmesi, ortamdaki
mikropları öldürür.
O Hastanın balgamında mikrop
çıkmayana kadar ayrı bir odada
kalması uygundur.
ti)
TC S ağlfc Bakankğı
Türkiye Halk Sağlığı
http://www.thsk.saglik.gov.tr/
tedavi edilebilir
ve önlenebilir
bir hastalıktır
TÜBERKÜLOZ
(Verem)
Tüberküloz hastalığından
Tüberküloz hastaları
çevresindeki insanları
nasıl korunabiliriz?
nasıl koruyabilir?
Tüberküloz
solunum yoluyla
akciğerlere
giden tüberküloz
mikrobunun yol
açtığı bulaşıcı bir
hastalıktır.
Tüberküloz
nasıl bulaşır?
Tedavi görmemiş veya düzenli
tedavi görmeyen tüberküloz (verem)
hastasından
öksürme,
hapşırma veya
konuşma esnasında
ortama yayılan ve verem mikrobu içeren
damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla
bulaşır.
ü
Çocuklarınıza mutlaka BCG aşısı
yaptırınız.
ü 2-3 haftadan uzun süren öksürükle
birlikte balgam çıkarma, ateş, gece
terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı,
halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı,
göğüs ve sırt ağrısı, kan tükürmek gibi
şikâyetleriniz varsa size en yakın sağlık
kuruluşuna başvurunuz.
ü Bir yakınınızda tüberküloz hastalığı
saptanırsa koruyucu ilaç tedavisi ile
tüberküloz hastalığından kendinizi
koruyabilirsiniz.
ü Koruyucu tedavi için ilaçlarınızı 6
ay süre ile her gün düzenli olarak
kullanınız.
O Aksırırken, öksürürken ağzınızı
mutlaka kapatın.
O Öksürük ve aksırık sonrasında ellerinizi
yıkamayı unutmayın.
O Bulaştırıcı verem hastasıysanız
kapalı ortamlarda, başka insanlarla
birlikteyken maske kullanın.
O Bulunduğunuz ortamı sık sık
havalandırın.
O Yakınlarınızı korumak için ilaçlarınızı
Doğrudan Gözetimli Tedavi ile düzenli
olarak kullanın.
İlaçlarınızı düzenli
kullanm azsanız;
ü Dirençli tüberküloz hastası olabilirsiniz,
ü Daha uzun süre ve daha fazla miktarda
ilaç kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
ü Akciğerlerinizde ciddi harabiyet
oluşabilir.
^ Hastalığınızı yakınlarınıza
bulaştırabilirsiniz.
Tüberküloz belirtileri varsa,
verem savaşı dispanserine, aile
hekiminize veya size en yakın başka
bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar
verem savaşı dispanserlerinde
ücretsiz olarak verilir.
Download

TÜBERKÜLOZ - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu