1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :8.0
Adı :
ADALET BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
03
İşçiler
01
04
Geçici Personel
630
630
01
05
Diğer Personel
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
630
630
02
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
630
630
03
630
630
630
630
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
Cari Yıl (N)
1.558.575.661,99
1.020.985.405,31
1.010.175.038,52
2.038.852,05
62.702,66
7.198.098,81
1.510.713,27
148.832.886,00
147.312.118,25
562.363,87
38.027,51
895.872,48
24.503,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
151.739.162,51
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
28.092.075,47
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
2.009.931,25
03
05
Hizmet Alımları
107.158.536,36
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
7.561.573,62
630
05
Cari Transferler
61.018.092,33
630
05
02
Hazine Yardımları
58.636.840,00
630
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
630
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
630
630
07
630
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
630
630
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
630
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
54.243,19
14
05
Temizleme Ekipmanları
12.541,72
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
54.972,87
03
Sermaye Transferleri
07
01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
12
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
14
27/03/2015 10:59
5.706.871,25
45.769,94
845.116,27
319.288,35
2.264.832,43
150,80
116.269,10
145.002.000,00
145.002.000,00
28.533.442,34
28.251.665,84
15.641,54
266.134,96
1.080.360,94
152.913,85
6.532,70
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :8.0
Adı :
ADALET BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
07
Yiyecek
630
630
14
08
İçecek
35.464,56
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
37.934,15
630
630
14
13
Yedek Parçalar
11.818,82
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
630
630
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
4.425,00
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
1.188,76
630
20
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
17.970,72
630
20
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
17.970,72
630
30
630
30
630
99
630
99
02
707.645,36
679,96
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
99
1.283.991,20
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
1.283.991,20
Diğer Giderler
82.350,64
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
82.350,64
GİDERLER TOPLAMI :
27/03/2015 10:59
1.558.575.661,99
Sayfa 2 / 2
Download

1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu