TOASO
13.02.2015
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 12,5%
TOASO Hedef Fiyat Güncelleme Notları…
2014 yılında faiz, Euro/TL ve ÖTV’deki artış iç pazarı olumsuz etkiledi
fakat 2015 yılında pazarın %6 büyümesi bekleniyor…
 2014 yılında yurtiçi hafif ticari ve otomobil pazarı toplamda %10
TOASO Hisse Verileri
TL
daraldı. Yurtiçi Hafif Ticari Araç pazarı 2014 yılında %4 daralırken
otomobil pazarı aynı yılda %12 daraldı. Tofaş’ın 2014 yurtiçi hafif ticari
araç satışı 2013 yılına göre %1 oranında azalarak 52.814 adet olarak
gerçekleşti. Ancak araç satış adedindeki düşüş oranı pazarın daralma
oranının altında kaldı ve Tofaş 2014 yılında hafif ticari araç pazarında
pazar payını artırarak liderliğe yükseldi. Tofaş’ın Yurtiçi otomobil satış
sayısında ise %21 oranında azalma görüldü ve 25.067 adet olarak
Fiyat
16,65
HEDEF FİYAT
18,73
Piyasa Değeri(Milyon TL)
8.325
Firma Değeri(Milyon TL)
9.208
Fiyat/Kazanç (cari ve kaydırılmış)
14,50
PD/DD (cari)
3,71
gerçekleşti. Böylece Tofaş’ın yurtiçi otomobil pazar payı azaldı.
Halka Açıklık Oranı(%)
24,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
17.063
 Tofaş’ın 2014 yılında yurtiçi toplam perakende araç satış sayısı 2013
yılına göre %8,1 azalarak 92.265 adede geriledi. 4Ç2014’te ise pazarın
da genişlemesiyle birlikte yurtiçi satış adedi 4Ç2013’e göre %21,64
artarak 44.420 adet olarak gerçekleşti. Tofaş’ın 2014 yılında yurtdışına
sattığı toplam araç sayısı 2013 yılına oranla %11,3 gerileyerek 142.281
adet oldu. Güney Amerika pazarı neredeyse tamamen kaybedilmesine
rağmen Kanada ve ABD’ye yapılan satışlar bu düşüşün daha fazla
olmasına engel oldu.
 Tofaş’ın 2013 yılında 244.614 olan toplam otomotiv üretimi 2014
yılında satışların azalmasına bağlı olarak %8,9 azalarak 222.807 adede
geriledi. Kapasite kullanım oranı %62’den %55,7’ye geriledi. 2014
yılında faaliyet giderleri marjı kullanım kapasitesinin azalmasına bağlı
olarak %6’ya yükseldi. 4Ç2014’teki faaliyet giderlerinin 2013 yılının
aynı çeyreğine oranla %41,07 gibi ciddi oranda artış göstermesi dikkat
çekmiş olsa da bu artışın kalıcı olmadığını ve 2015 yılında faaliyet gideri
marjının önceki senelerdeki ortalama marja yakın olacağını tahmin
ediyoruz.
TOASO Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
TOASO Performans (%)
4,70
XU100 Performans (%)
-2,06 9,02
1 yıl
2 yıl
16,78 57,16 86,27
31,53 8,75
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
ÖNEMLİ RASYOLAR
2013
4.Ç13 3.Ç14 4.Ç14
2014
Brüt Kar Marjı (%)
12,4% 11,4% 12,5% 13,0% 13,2%
Faaliyet gider marjı (%) 5,5%
5,9%
5,9%
7,0%
6,0%
Faaliyet Kar Marjı (%)
5,3%
4,5%
5,4%
8,4%
7,2%
FAVÖK Marjı (%)
11,5% 9,9%
11,7% 7,9%
11,2%
Net Kar Marjı (%)
6,2%
7,5%
7,7%
6,0%
7,9%
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Endekse Göre Getiri
 Tofaş’ın 2014 satış gelirleri 7.440 milyona ulaşarak 2013 yılına göre
300
%5,71 oranında artış gösterdi. Satışların maliyeti de satışlara paralel
bir oranda artarak 6.516 milyona yükseldi. Ancak 4Ç2014’te satış
gelirleri 2013 yılının aynı çeyreğine göre %19,7 artış göstermesi satış
250
trendinin yükseliyor olduğunu gösteren bir başka gösterge oldu.
100
 Tofaş 2014 yılında net karını 2013 yılına göre %32,2 artırarak 574,238
milyona çıkardı. 4Ç2014’deki net karı ise 3Ç2013’e oranla %57,01
artarak 178,518 milyon oldu. Net kar marjı 2014 yılında %6,2’den
%7,7’ye çıktı. Net kar artışının satış geliri artışına oranla çok fazla
olmasının ana sebebi 2014 yılında ertelenmiş vergi gelirleri ve esas
faaliyetlerin kambiyo gelirlerindeki büyük artıştır.
200
150
50
0
26.02.2011
14.09.2011
01.04.2012
18.10.2012
06.05.2013
22.11.2013
10.06.2014
27.12.2014
15.07.2015
Toaso
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Hüseyin Duyu
+90(216)547 1354
[email protected]
X100
TOASO 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…
 Tofaş 2014 yılında FAVÖK üretimi 2013 yılına oranla %2,7 artarak 832 milyona çıkarken FAVÖK marjı %11,5’ten %11,2’ye geriledi.
Bu gerilemenin sebebi olarak PSA ile yapılan anlaşma sonrası bazı duran varlıkların yaşam süresinin iki yıl uzatılması dolayısıyla da
amortisman giderinin olması gerekenden yaklaşık 60 milyon TL daha az yazılması ve faaliyet gider marjındaki yükselme olarak
görünüyor.
 2015 Ocak ayı yurtiçi otomotiv satış istatistiklerinin önceki senenin ocak ayına oranla yüzde 6 artması, otomotiv pazarının sene
içerisinde yaklaşık %6 büyüyeceğine dair Tofaş’ın yaptığı tahminleri doğruluyor. Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci para
politikasını sürdürmesi Avrupa’ya ihracat yapan otomotiv üreticileri için hem maliyetlerin azalmasına hem de satışların artmasına
katkı vereceği düşünülüyor.
 Tofaş ile PSA arasındaki 2015 yılı sonunda bitecek olan garanti alım anlaşması 2017 yılı sonuna kadar uzatıldı. Ancak önceki
anlaşmada PSA’nın alacağı araç sayısı 105 bin iken yeni anlaşmada bu sayı 16 bine düşürüldü. Garanti araç alımı sayısındaki bu
düşüş Tofaş’ın ihraç edeceği hafif ticari araç sayısında 2016 yılı itibarıyla bir düşüşe sebep olabilir.
 Tofaş sedan model otomobil projesini 2015 yılında tamamlamayı planlıyor. Sedan ile aynı platform kullanılarak üretilmesi
planlanan ve üretimi 2016 yılında başlayacak olan Hatchback ve Station Wagon otomobil projeleri de 2015 yılında başlayacak. Bu
yüzden Tofaş 2015 yılında otomobile 600 milyon TL yatırım yapacağını açıkladı. Yeni otomobil projeleri Tofaş’a 2014 yılı içerisinde
kaybettiği otomobil pazar payını geri kazandırabilir. Bu zamana kadar Tofaş’ın yaptığı ihracatın büyük kısmı hafif ticari araçlar
oluştururken 2015 yılı itibarıyla otomobil ihracatının da yükseleceğini ve bunun Tofaş’ın toplam ihracatına önemli bir katkı
vereceğini düşünüyoruz. Tofaş’ın Şubat 2015’te piyasaya sürdüğü Yeni Doblo modeli Tofaş’ın liderliğini sürdürdüğü yurtiçi hafif
ticari araç pazarındaki başarısını daha da artıracaktır. ABD&Kanada pazarlarına yoğunlaşmasını artıracağını belirten Tofaş’ın bu
pazarlardaki performansı 2015 yılı için de ihracat miktarını önemli ölçüde etkileyecek.
 Tofaş 2014 yılında sektördeki daralmaya rağmen satış gelirlerini ve karını arttırmış olsa da operasyonel olarak aynı oranda
başarılı olamadı. Avrupa Merkez Bankası’nın genişlemeci para politikalarına devam edeceğinin sinyallerini vermesi ve
Tofaş’ın otomobile yapacağını açıkladığı yatırımlar Tofaş’ın 2015 performansını olumlu etkileyecektir. Kuzey Amerika’ya
yoğunlaşmaya devam edecek olan Tofaş bu bölgeye yapacağı ihracatı 2015 yılında da artıracaktır. Yapacağını açıkladığı
yatırımları 2015 yılı içinde tamamlaması ve operasyonel performansını önceki yıllardaki seviyesine çıkarması durumunda
Tofaş’ın 2015 yılında satış gelirlerini %15’ten daha fazla arttıracağını tahmin ediyor ve hedef fiyatımızı 18,73 olarak
belirliyoruz.
Hedef Fiyat
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Toaso
Hedef Fiyat
TOASO ÖZET BİLANÇO (Milyon TL)
31.12.2013
30.12.2014
Dönen Varlıklar
3.406
3.813
Nakit ve Benzeri Değerler
1.673
1.686
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
511
845
Stoklar
379
453
Diğer Dönen Varlıklar
842
829
2.523
3.311
Duran Varlıklar
Finanal Yatırımlar
0
0
1.261
1.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
623
895
Ertelenen Vergi Varlıkları
14
129
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0
0
625
667
Toplam Aktifler
5.928
7.124
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.566
3.376
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
59
328
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
945
958
1.370
1.830
192
260
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.464
1.507
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
1.281
1.312
139
163
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
0
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
44
33
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
1.899
2.241
0
0
1.899
2.241
Sermaye
500
500
Net Dönem Karı
434
574
Geçmiş Yıl Karları
688
772
Özsermaye Enf. Düz. Farkları
348
348
Toplam Pasifler
5.928
7.124
Net yabancı Para Pozisyonu
-891
-1.362
Net Borç (+) / Nakit (-)
537
883
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
TOASO ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)
2013
4.Ç13
3.Ç14
4.Ç14
2014
Satış Gelirleri
7.038,0
1.889,7
1.684,8
2.259,5 7.440,0
Satışların Maliyeti (-)
6.216,1
1.686,3
1.489,3
1.982,2 6.516,2
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
874,3
216,1
210,3
294,1
983,3
Faaliyet Giderleri (-)
387,2
111,9
99,8
157,9
449,6
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12,8
2,4
0,8
10,1
15,2
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
216,5
63,4
55,7
82,6
240,4
Genel Yönetim Giderleri
157,9
46,1
43,3
65,1
194,0
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
487,2
104,2
110,5
136,2
533,7
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
200,6
104,6
72,3
97,5
358,3
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
314,0
122,9
91,2
43,4
358,9
Faaliyet Karı veya Zararı
373,8
85,9
91,6
190,4
533,0
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
0,0
-83,2
9,4
-12,4
0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
-103,3
-103,3
0,0
60,8
60,8
Vergi Öncesi Kar/Zarar
477,1
106,0
101,0
117,2
472,3
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
42,9
-7,7
-26,0
-61,3
-102,0
Dönem Vergi Gelir/Gideri
32,8
-6,8
9,2
-3,0
20,7
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
-10,0
0,9
35,3
58,3
122,6
NET DÖNEM KARI/ZARARI
434,2
113,7
127,1
178,5
574,2
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
434,2
113,7
127,1
178,5
574,2
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
324,3
82,4
86,2
41,4
298,6
Net Yatırım Giderleri
271,5
133,0
159,0
628,2
934,3
FAVÖK
811,4
186,5
196,7
177,7
832,3
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi
bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı
ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar
yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda
bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine
ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve
temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı
için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış
izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da
dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

TOASO - Bizim Menkul Değerler