KARDEMİR
16.06.2014
KRDMD Hedef Fiyat Güncelleme
ENDEKSİN ÜSTÜNDE GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 21%
Şirket, kapasite artırımı yatırımlarına devam ederken
hammadde maliyetlerinin geriliyor olması karlılık
marjlarını olumlu etkiliyor…
KRDMD Hisse Verileri
TL
Fiyat
 Dünya ham çelik üretimi 2013 yılında bir önceki yıla
GÜNCEL HEDEF FİYAT
göre %3,6 oranında artış gösterirken Türkiye’de ham
çelik üretimi %3,4 oranında gerileyerek 34,7 milyon ton
seviyesinde gerçekleşti. Ham çelik üretimindeki
gerilemenin başlıca sebepleri hammadde ve nihai
mamul fiyatları arasındaki marjın kapanmasının ve
ithalatta yaşanan artışın yanı sıra global ekonomik
durgunluğa bağlı olarak ihracatta yaşanan düşüş oldu.
İç talepteki canlılığın etkisiyle nihai mamul üretimi
%6,2 (36,405 milyon ton) ve nihai ürün tüketimi
%10’luk (31,301 milyon ton) artış gösterdi.
 2010 yılında 1 milyon ton sıvı ham demir üretim
kapasitesine sahip olan Kardemir, 3 milyon ton sıvı
ham demir üretim kapasitesine ulaşma hedefiyle
kapasite artırım yatırımları gerçekleştirmektedir. Bu
yatırımların önemli bir kısmı 2012 yılı içerisinde
tamamlamış, 1 no.lu yüksek fırın ve 4 no.lu yüksek fırın
yatırımları ile ham demir üretim kapasitesi 1,8 milyon
tona çıkarken, 1,25 milyon ton/yıl kapasiteli yeni
sürekli döküm tesisinin (yeni kütük ve blum tesisi)
devreye alınması ile 2013 yılı 2. çeyreğinde net
çelikhane üretimi 1,14 milyon ton/yıl’dan 2,8 milyon
ton/yıl’a çıkmıştır. Kapasite artırımı öncesinde net
çelikhane ve net haddehane kapasite kullanım oranları
sırasıyla %128,1 ve %101,1 düzeyinde iken kapasite
artırımı sonrasında sırasıyla %53,1 ve %91,9
seviyesinde gerçekleşmiştir.
 2013 yılında Şirketin sıvı çelik üretimi bir önceki yıla
göre %14 ve 2010 yılına göre %46,7 artış göstererek 1,7
milyon ton seviyesine yükselmiştir. Esas mamul üretimi
ise %9,7 artarak 1,6 milyon tona ve esas mamul satışı
%9,1 oranında artarak 1,55 milyon tona ulaşmıştır.
1,89
2,29
Piyasa Değeri(Milyon TL)
1.365
Firma Değeri(Milyon TL)
1.898
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
13,01
Piyasa Değeri/Defter Değeri
1,48
Halka Açıklık Oranı(%)
89,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
52.530
KRDMD Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
KRDMD Performans (%)
9,09
53,85
42,17
BIST Performans (%)
4,58
25,30
5,30
ÖNEMLİ RASYOLAR
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Brüt Kar Marjı (%)
13,8%
20,6%
22,1%
Faaliyet gider marjı (%)
2,4%
2,0%
1,8%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%)
11,4%
18,6%
20,3%
FAVÖK Marjı (%)
17,7%
23,3%
25,7%
Net Kar Marjı (%)
12,8%
10,9%
18,3%
Toplam Borç / Özsermaye (%)
86,3%
102,1%
99,8%
Özsermaye Karlılığı(%)
4,0%
4,5%
7,5%
SMM %
86,2%
79,4%
77,9%
Endekse Göre Getiri
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
-
KRDMD
XU100
Bizim Menkul Değerler
Rabia Kürün
+90(216)547 1345
ra bi a .[email protected]
KRDMD Hedef Fiyat Güncelleme
 Şirket 2014 yılı Temmuz ayında bitirilmesi hedeflenen 5 no.lu yüksek fırın yatırımı ile sıvı ham demir
kapasitesini 3 milyon tona çıkartmayı hedeflerken, aynı tarihte tamamlanması beklenen 90’ar tonluk
mevcut iki konverterin kapasitesinin 120’şer tona çıkartılması ve 3. yeni konverter kurulmasına yönelik
yatırımlar Şirketin sıvı çelik kapasitesini 3,4 milyon tona ulaştıracaktır.
 Kardemir, 3 milyon tona ulaşacak olan sıvı ham demir kapasitesini katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürmek amacıyla 700.000 ton/yıl kapasiteli Çubuk ve Kangal Haddehanesi ile 200.000 adet/yıl
üretim kapasiteli Teker Fabrikası yatırımına başlatmıştır. 2015 yılı Ocak ayında bitmesi öngörülen Çubuk
ve Kangal Haddehanesinde otomotiv ve makine imalat sanayiine yönelik çelik üretimi planlanırken,
2017 yılı temmuz ayında bitmesi öngörülen Teker Fabrikasında yük ve yolcu vagonu tekerleri ile
lokomotif tekerleri üretilmesi planlanmaktadır.
 Türkiye’de son on yıl içerisinde 1.724 km demiryolu tamamlanmış olup devam eden 2.500 km’lik
demiryolu inşası ile birlikte yaklaşık 40 milyar TL demiryolu yatımı gerçekleştirilmiştir. Devlet, 2023
yılına kadar 3.500 km yüksek hızlı demiryolu, 8.500 km hızlı demiryolu ve 1.000 km konvansiyonel demir
yolu olmak üzere 13.000 km demiryolu yapmayı hedeflemektedir. Türkiye’deki tek ray üreticisi
durumunda olan Kardemir, 400.000 ton/yıl kapasiteli ray ve profil haddehanesine sahiptir. Katma
değeri yüksek bu ürünün ciro içindeki payının artması karlılığı olumlu etkileyecektir.
 Şirket’in 2013 yılı ikinci çeyreğinde kapasite artışı gerçekleştirmesi sonucu 2014 yılının ilk çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre satılabilir net mamul üretimini %21,5 artırırken, satışları ton bazında
%29 artırmıştır. Şirket’in kütük ve profil satışlarını döviz cinsinden gerçekleştirmesi, yüksek seyreden
döviz kurlarının etkisiyle ortalama ürün satış fiyatlarının geçen yılın üzerinde gerçekleşmesini sağlamış,
toplam satış gelirleri %48 oranında artarak ve 549 milyon TL olmuştur.

Şirket’in Brüt kar marjı %22,1 seviyesine yükselirken, üretimdeki yüksek oranlı artışa rağmen faaliyet
giderlerindeki sınırlı artış FAVÖK marjını %25,7 seviyesine taşımıştır. Şirket’in bu dönemde 29,6 milyon
TL banka kredileri finansman gideri yazması ile net kar marjı %18,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana
ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %111,5 artışla 100,8 milyon TL olmuştur.
Kapasite artırım yatırımlarıyla üretim hacminde artış sağlayan Şirket, kentsel dönüşüm ve büyük altyapı
projelerinin desteğiyle inşaat sektöründe yaşanan hızlı büyümenin uzun çelik talebini artırması sonucunda
satış hacmini artırmış, diğer yandan artan üretim kapasitesini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek
ve enerji giderlerini azaltmak için yatırımlarına devam etmiştir. Hammadde fiyatlarındaki düşüşün devam
etmesi ile karlılık marjları olumlu etkilenmeye devam eden KRDMD hisse senetleri için hedef fiyatımızı 2,29
TL olarak belirliyor ve “Endeksin Üstünde Getiri” önerisi veriyoruz.
KRDMD
2,50
2,29
Fiyat (TL)
2,00
1,50
1,00
0,50
-
KRDMD
Hedef Fiyat
KRDMD ÖZET BİLANÇO
31.03.2013 31.03.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
Nakit ve Benzeri Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
811.493
95.771
199.764
435.760
80.199
1.410.146
1.314.964
538
10.050
84.594
2.221.639
897.423
56.750
278.372
490.508
71.793
1.890.837
1.670.210
15.240
17.799
187.588
2.788.260
11%
-41%
39%
13%
-10%
34%
27%
2731%
77%
122%
26%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Toplam Pasifler
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Azınlık Payları
Toplam Pasifler
469.081
90.507
0
105.192
273.383
561.223
459.215
101.306
1.191.335
2.221.639
128
1.191.207
0
2.221.639
643.304
65.563
89.087
160.146
328.508
801.099
681.870
119.229
1.343.857
2.788.260
174
1.343.684
0
2.788.260
37%
-28%
0%
52%
20%
43%
48%
18%
13%
26%
36%
13%
0%
26%
KRDMD ÖZET GELİR TABLOSU
Değişim % Değişim %
1Ç14-1Ç13 1Ç14-4Ç13
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Satış Gelirleri
371.402
514.742
549.578
48,0%
6,8%
Satışların Maliyeti (-)
320.112
408.726
428.062
33,7%
4,7%
Brüt Kar
51.290
106.015
121.516
136,9%
14,6%
9.007
10.279
10.092
12,0%
-1,8%
42.283
95.737
111.424
163,5%
16,4%
2.782
2.565
7.771
179,4%
202,9%
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
2.261
2.519
1.923
-15,0%
-23,6%
42.804
95.783
117.272
174,0%
22,4%
-833
-137
-958
15,0%
598,6%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
28.152
2.662
43.995
56,3%
1552,5%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
13.587
32.277
39.586
191,4%
22,6%
Net Finansal Gelirler/Giderler
14.565
-29.615
4.409
-69,7%
-114,9%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
56.536
66.031
120.722
113,5%
82,8%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
8.879
9.943
19.922
124,4%
100,4%
Net Dönem Karı/Zararı
47.657
56.088
100.800
111,5%
79,7%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
47.652
56.098
100.792
111,5%
79,7%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
23.341
24.269
29.696
27,2%
22,4%
FAVÖK
65.624
120.006
141.120
115,0%
17,6%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

KARDEMİR - Bizim Menkul Değerler