AKENR
09.04.2014
ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 27%
Akenerji 4Ç13 Bilgilendirme Notları…
AKENR Hisse Verileri

Akenerji 4Ç’te 56,5 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Şirket
4Ç12’de 22,2 milyon TL, 3Ç13’te ise 59,7 milyon TL net dönem
zararı açıklamıştı. TL’deki zayıflama son çeyrekte de Şirket’in
finansallarını olumsuz etkiledi. Kur farkı giderlerindeki artışın
yanısıra faaliyetleri durdurulan Kemalpaşa Doğalgaz KÇ
Santralinden dolayı 35,3 milyon TL’lik sabit kıymet değer düşüklüğü
karşılığı kaydedilmesi net dönem zararındaki artışın ana
nedenlerindendir. Diğer taraftan Akenerji, geçtiğimiz yılsonunda
kapatılan Çerkezköy santralinden kaynaklı sabit kıymet satışından
13,7 milyon TL kar elde etti.
TL
Fiyat
1,09
GÜNCEL HEDEF FİYAT
1,39
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
1,61
Piyasa Değeri(Milyon TL)
795
Firma Değeri(Milyon TL)
2.604
Piyasa Değeri/Defter Değeri
0,96
Halka Açıklık Oranı(%)
25,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
2.038
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet

Akenerji’nin 4Ç13’teki satışları bir önceki yıla göre %37 arttı ve
1 ay
3ay
1 yıl
242,4 mliyon TL’ye ulaştı. Satışların maliyeti ise %50,6 artılşa 224,3 AKENR Fiyat Performansı (%)
milyon TL’ye yükseldi ve brüt kar marjı %15,8’den %7,5’e geriledi. AKENR Performans (%)
10,20 -5,26 -37,93
Yenilenebilir enerji santrallerinde KKO’nun düşmesi, satışların BİST Performans (%)
15,15 10,03 -12,81
maliyetini artırarak brüt kar marjının gerilemesine neden oldu.
Akenerji 4Ç13’te 1,29 TWh’lik elektrik satışı gerçekleştirerek ÖNEMLİ RASYOLAR
12A12 4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
geçtiğimiz yılın %30 üzerinde performans sergiledi. Satış gelirlerinin Brüt Kar Marjı
17,3% 15,8% 9,3%
7,5%
19,4%
5,4%
6,2%
5,2%
4,1%
5,7%
%64,8’i indirekt satışlar (4Ç12: %50,1), %32,5’ini DUY satışları Faaliyet gider marjı
Net
Esas
Faaliyet
Kar
Marjı
10,2%
2,1%
2,9%
-12,4%
9,8%
(4Ç12: %44,5), %2,6’sını da direkt satışlar (4Ç12: %5,3) oluşturdu.
FAVÖK Marjı
17,9% 15,3% 11,3% 9,6%
21,5%
Serbest piyasada elektrik fiyatları 2013’te yıllık bazda önemli bir
Net Kar Marjı
6,2%
-4,0% -29,0% -23,3% -16,5%
değişim göstermezken çeyrekler arasındaki fiyat farkı dikkat Toplam Borç / Özsermaye 199,0% 199,0% 246,0% 286,6% 286,6%
çekiciydi. Fiyatlar geçen yıla göre 1Ç13’te %10 düşüş, 2Ç13’te 8 Özsermaye Karlılığı
5,3% -0,76% -6,72% -6,83% -15,35%
artış ve 3Ç13’te %3,5 düşüş gösterdi. 4Ç13’te ise fiyatlar doğalgaz
tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı %8 arttı.
Endekse Göre Getiri
 Akenerji’nin 4Ç13’teki FAVÖK’ü geçen yıla göre %24,4 artışla 23,1
milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise 5,7 puanlık düşüşle %9,6’ya
geriledi. FAVÖK marjının gerilemesinde en önemli etken
HES’lerdeki KKO düşüşü olmuştur. 2014’te devreye girecek olan
Egemer Doğalgaz Çevrim Santrali’ne müşteri portföyü oluşturmak
için ikili anlaşmalarla elektrik piyasadan alınmış, bu da FAVÖK
marjını olumsuz etkilemiştir. Egemer’in devreye girmesiyle
üretimden satışların payının artarak satışların maliyetinin
düşeceğini ve FAVÖK marjının iyileşeceğini düşünüyoruz.
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
AKENR
XU100
AKENR 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve Hedef Değer Güncelleme…
Hidroelektrik santrallerindeki KKO düşüşü operasyonel karlılığı düşürdü…

Akenerji’nin 4Ç13’te gerçekleştirmiş olduğu toplam enerji üretiminin %63’i doğalgaz santrallerinden(DS) %34’ü
hidroelektrik santrallerinden(HES) ve %2’si rüzgar elektrik santrallerinden gelmektedir. 3Ç13’te ise DS’nin toplam
üretimdeki payı %55, HES’in %42 ve RES’in %3 olarak gerçekleşmişti. Santral türü bazında 4Ç13 kapasite kullanım
oranlarını(KKO) inceledeğimizde DS’nin %41, RES’in %33 ve HES’in %16 KKO ile çalıştığını görmekteyiz. 4Ç12’de DS,
RES ve HES’lerin KKO’su sırasıyla %45, %40 ve %25 olarak gerçekleşmişti. Akenerji’nin 4Ç13’te kümüle KKO’su
%42’den %34’e geriledi. KKO’daki düşüşte Türkiye’de yaşanan kuraklık etkili oldu. Yenilenebilir enerji
santrallerinden karlılığı daha yüksek satışlar gerçekleştirildiği için KKO’daki düşüşler brüt kar marjına olumsuz
yansıdı. 2012 yılsonunda Çerkezköy santralinin kapanmasıyla toplam kurulu gücü 648MW’a düşen Akenerji, 2014
yılının ortalarında 900MW kapasiteye sahip Egemer santralini faaaliyete geçirerek üretim kapasitesini artırmayı
hedefliyor. Diğer taraftan Akenerji, 127 MW kurulu güce sahip Kemalpaşa Doğalgaz Çevrimiçi Santrali’nin
faaliyetlerini 28.02.2014 tarihinde durdurmuş, 132 MW kurulu güce sahip Bozüyük Doğalgaz Çevrimiçi Santrali’nin
faaliyetlerini 31.08.2014 tarihinde durduracağını açıklamıştır.

Akenerji, 4Ç13’te TL’deki zayıflamanın yanısıra yenilenebilir enerji kaynaklı santrallerdeki KKO düşüşünden
dolayı ciro artışındaki başarısını karlılık açısından sürdüremedi. Akenerji için hedef fiyatımızda aşağı yönlü
güncellemeye gittik. Hedef fiyatımızı düşürmemizdeki ilk etken, risksiz getiri oranındaki 1,0 puanlık artştan
dolayı yükselen AOSM oranımız oldu. Ayrıca, Şubat’ta kapatılan Kemalpaşa ve Ağustos’ta kapatılacak Bozüyük
santrallerinin yanısıra; 2014’ün ikinci yarısında devreye girmesi beklenen Egemer santralindeki satış
tahminlerimizde ihtiyatlı davranmamızdan ötürü, 2014 yılı satış tahminlerimizi düşürdük. Buna göre, BMD
Model Portföyümüzde yer alan Akenerji için 28.11.2013 tarihinde belirlemiş olduğumuz 1.61 TL hedef fiyatımızı,
1,39 TL olarak güncelliyor, “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi korumaya devam ediyoruz.
AKENR ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
31.12.2012 31.12.2013
Değişim %
Dönen Varlıklar
525.687
398.264
-24%
Nakit ve Benzeri Değerler
173.551
242.898
40%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
84.068
92.061
10%
Stoklar
11.895
15.196
28%
256.173
48.110
-81%
Duran Varlıklar
2.297.821
2.803.119
22%
Maddi Duran Varlıklar
1.596.371
2.392.397
50%
124.069
121.186
-2%
53.890
93.346
73%
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
523.490
196.189
-63%
2.823.508
3.201.383
13%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
484.794
381.928
-21%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
227.902
5
-100%
Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
85.391
119.266
40%
171.501
56.213
-67%
1.394.279
1.991.427
43%
1.674
1.412
-16%
0
52
0%
944.434
828.028
-12%
Toplam Pasifler
2.823.508
3.201.383
13%
Net yabancı Para Pozisyonu
-1.138.297
-1.761.103
Net Borç (+) / Nakit (-)
1.285.373
1.809.281
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
AKENR ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
12A12
4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
Satış Gelirleri
801.981
176.906
205.789 242.422 771.029
Satışların Maliyeti (-)
663.360
148.979
186.724 224.339 621.594
Brüt Kar
138.621
27.927
19.065
18.082 149.434
Faaliyet Giderleri (-)
43.667
10.995
10.784
9.904
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
94.954
17.471
8.281
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
16.140
-1.917
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
29.344
11.827
Faaliyet Karı veya Zararı
Değişim % Değişim %
4Ç13-4Ç12 4Ç13-3Ç13
37,0%
17,8%
50,6%
20,1%
-35,2%
-5,2%
43.861
-9,9%
-8,2%
8.179
105.573
-53,2%
-1,2%
348
1.018
19.041
-153,1%
192,5%
2.572
39.336
48.931
232,6%
1429,5%
81.750
3.727
6.057
-30.140
75.683
-908,6%
-597,6%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
0
0
13.998
13.998
100,0%
100,0%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
1.807
1.807
0
0
0
0,0%
0,0%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
64.066
15.931
20.133
16.086
45.847
1,0%
-20,1%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
94.141
23.808
94.570
76.971 326.345
223,3%
-18,6%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-30.075
-7.877
-74.437 -60.885 -280.497
673,0%
-18,2%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
49.868
-5.956
-68.380 -77.027 -190.817
1193,2%
12,6%
-186
2.195
-8.425
-1047,0%
146,8%
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Net Dönem Karı
31.062
-13.268
Net Dönem Karı/Zararı
81.116
-21.419
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
0
-20.792 -41.060
0
22.675
-59.955 -56.235 -127.082
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
2.101
792
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
79.014
-22.211
-59.738 -56.545 -127.082
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
54.175
14.903
15.032
15.006
143.810
27.055
23.313
23.185 165.756
FAVÖK
-217
311
0
60.183
-100,0%
0,0%
162,5%
-6,2%
-60,8%
-243,0%
154,6%
-5,3%
0,7%
-0,2%
-14,3%
-0,5%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da
bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

AKENR - Bizim Menkul Değerler