ARCLK
09.03.2015
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: %10
ARCLK Hedef Fiyat Güncelleme…
ARCLK Hisse Verileri
 Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre; Türkiye beyaz
eşya üretimi 2014 yılında % 2,7 seviyesinde arttı; son aylardaki
canlanmaya karşın yurtiçi talepte %1,8 daralma görüldü.
Beyaz eşya sektörü yurtiçi talep daralmasını % 5,2’ lik ihracat
artışıyla telafi etti. Yurtiçindeki %1,8’lik talep daralması
Arçelik’in satış gelirlerine de yansıdı. İhracat gelirleri yükselen
Euro/TL kurunun ve özellikle Batı Avrupa’da artan pazar
payının sağladığı avantajla yıllık % 18,2 artış gösterdi.
Fiyat
14,40
HEDEF FİYAT
15,95
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
15,10
Piyasa Değeri(Milyon TL)
9.730
Firma Değeri(Milyon TL)
12.877
TL
Fiyat/Kazanç (cari dönem)
15,77
PD/DD (cari)
2,23
Halka Açıklık Oranı(%)
25,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
 Arçelik’in toplam cirosu 2014’te % 12,8 artarak 12.514 mn TL’
ye ve 4Ç14’te %9,75 artarak 3.402 mn TL olarak gerçekleşti.
Şirketin brüt karı, 2014’ün son çeyreğinde önceki yılın aynı
dönemine göre %10,4 artış göstererek 1.050 mn TL olurken
hammadde maliyetlerindeki düşüş brüt kar marjının 0,2 puan
iyileşmesine katkı sağladı.
 Yurtiçinde son çeyrekte görülen talep canlanmasının artan
tüketici güveni ve düşen faizlerin etkisiyle 2015’te de
sürmesini bekliyoruz. 2014’te özellikle Batı Avrupa’da olmak
üzere süren pazar payı artışları, gelişen ürün gamı ve Euro
Bölgesi’nde öngörülen likidite artışının katkısıyla Arçelik’in
satış hacminde artış beklentisi sürüyor. Diğer yandan
Euro/TL’de görülen değer kaybının korunması ile Ortadoğu ve
Rusya’daki siyasi istikrarsızlığın bu bölgelerde talep üzerindeki
baskılarını
sürdürmesinin
karlılığı
sınırlandıracağını
öngörüyoruz.
 Brüt karlılıktaki başarılı performansa rağmen 4Ç14’te 4Ç13’e
göre FAVÖK artışı % 3’le sınırlı kaldı ve FAVÖK marjı 5,1 puan
gerileyerek %8,9 oranında gerçekleşti. Bu gerilemenin
temelde dağıtım, reklam ve personel giderlerinden olmak
üzere faaliyet giderlerindeki ve ticari borçlara ilişkin kur farkı
giderlerindeki artıştan kaynaklandığı görülmektedir. FAVÖK
marjının, Şirket Yönetimi’nin %11,0 olan uzun dönem
hedefinin gerisinde kalmasını olumsuz bir gelişme olarak
değerlendiriyoruz.
21.557
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
ARCLK Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
ARCLK Performans (%)
-0,99
-0,33
34,93
XU100 Performans (%)
-3,66
-0,72
37,78
ÖNEMLİ RASYOLAR
4Ç13
2013
3Ç14
4Ç14
2014
Brüt Kar Marjı (%)
30,7%
30,5%
32,3%
30,9%
31,8%
Faaliyet gider marjı (%)
22,7%
22,8%
24,3%
23,6%
23,9%
Faaliyet Kar Marjı (%)
11,7%
10,1%
8,7%
6,3%
7,7%
FAVÖK Marjı (%)
14,0%
13,1%
11,6%
8,9%
10,8%
Net Kar Marjı (%)
5,0%
5,0%
4,9%
5,4%
4,8%
Toplam Borç / Özsermaye
1,79
1,90
1,84
Özsermaye Karlılığı
14,71
10,56
14,17
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Endekse Göre Getiri
240
210
180
150
120
90
60
30
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
ARCLK
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Hatice Kübra Bozan
+90(216)547 1345
[email protected]
XU100
ARCLK Hedef Fiyat Güncelleme…
 Euro’ da görülen değer kaybının Avrupa’daki satışları
sınırlandırarak marjlar üzerinde oluşturacağı negatif etkiyi,
hammadde
maliyetlerindeki
düşüş
ve
faaliyet
giderlerindeki gerileme sınırlandırabilir. Öte yandan, 2015
yılında önemli bir spor aktivitesi bulunmamasının karlılık
marjı düşük olan tüketici elektroniği grubunun satışlar
içerisindeki payını azaltmasının da Arçelik için karlılık
marjlarına olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.
 Arçelik’in net dönem karı 4Ç14’te geçen yıla göre %8,3
artarak 169 milyon TL’ye ve 2014’te %3,2 artışla 617 mn
TL’ ye ulaştı. Yıl genelinde finansman giderlerinde ve vergi
vb. yükümlülüklerde görülen düşüş ve artan iştirak katkısı
net dönem karındaki artışı destekledi. Faiz giderlerinin
olumsuz etkisine karşın, net kur farkı giderlerindeki 107
milyon TL’lik azalmanın yanı sıra türev işlemlerden 98,6
milyon TL kar edilmesi net finansman giderlerinin
azalmasını sağladı.
 Borçlanma maliyeti açısından, tamamlanan 350 milyon
EUR tutarındaki 7 yıl vadeli Eurobond ihracı finansal
giderler açısından olumlu bir gelişmedir.
 Arçelik, Ocak 2015’te Tayland’da 100 milyon dolarlık buzdolabı fabrikası yatırımına başladı. Fabrikanın 2016yılında faaliyete
geçmesiyle 3 yıl içinde 800.000 adedin üzerinde üretim yapılması ve ASEAN ülkelerinde 500 milyon $ ciro elde edilmesi
beklenmektedir. Uzun vadede ihracata ve sürdürülebilir büyümeye destek sağlayacak olan yatırımla ilgili nakit akışları
modelimize eklenmemiştir.
 ARCLK yılın son çeyreğinde karlılık ve ciro açısından başarılı bir performans sergiledi. Başarılı finansal sonuçlarıyla birlikte
risksiz getiri oranındaki 0,8 puanlık düşüş, modelimizde kullandığımız AOSM oranının azalmasına neden oldu. ARCLK hisse
senetleri için 11.08.2014 tarihinde 15,10 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı, AOSM oranımızdaki değişikliğin de
etkisiyle 15,95 TL’ye yükseltiyor ve “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.
ARCLK HEDEF FİYAT GRAFİĞİ
17,50
15,95
16,00
15,10
13,80
15,50
13,50
11,84
11,50
9,50
9,00
9,44
7,50
5,50
3,50
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
ARCLK
Hedef Fiyat
3Ç14
4Ç14
2014
Değişim (%) Değişim (%) Değişim (%)
4Ç14-4Ç13 4Ç14-3Ç14 2014-2013
ARCLK ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)
4Ç13
2013
Satış Gelirleri
3.100
11.098
3.234 3.402 12.514
9,75%
5,2%
12,8%
Satışların Maliyeti (-)
2.148
7.709
2.188 2.351
8.535
9,46%
7,5%
10,7%
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
951
3.388
1.046 1.050
3.979
10,41%
0,4%
17,4%
Faaliyet Giderleri (-)
704
2.527
784
804
2.991
14,23%
2,5%
18,4%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21
83
28
23
102
12,16%
-16,6%
22,7%
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
549
2.013
626
623
2.356
13,44%
-0,5%
17,0%
Genel Yönetim Giderleri
23,6%
134
431
130
158
533
17,81%
21,1%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
248
861
262
247
988
-0,47%
-5,8%
14,7%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
191
462
49
61
216
-68,13%
24,0%
-53,2%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
77
200
30
94
235
22,48%
214,9%
17,4%
Faaliyet Karı veya Zararı
361
1.123
281
213
969
-41,08%
-24,2%
-13,7%
-28,4%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
-5
25
4
1
18
-120,67%
-75,2%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
117
429
125
146
476
25,48%
17,3%
10,9%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
272
841
217
174
746
-36,05%
-19,8%
-11,3%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
200
745
194
187
732
-6,46%
-3,5%
-1,8%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
35
122
33
11
94
-67,43%
-66,1%
-23,3%
39
121
17
16
81
-60,41%
-10,8%
-33,1%
4
-1
-16
4
-13
-4,98%
-126,1%
1012,7%
165
623
160
176
638
6,38%
9,5%
2,5%
-15,9%
Dönem Vergi Gelir/Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
9
25
5
7
21
-26,54%
41,6%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
156
598
156
169
617
8,30%
8,6%
3,2%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
78
302
89
88
346
13,21%
-0,8%
14,6%
Net Yatırım Giderleri
163
512
122
143
453
-12,00%
17,9%
-11,5%
FAVÖK
433
1.459
375
303
1.348
-30,13%
-19,2%
-7,6%
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı
ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD
müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD
Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret
ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle
çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

ARCLK - Bizim Menkul Değerler