TUPRS
13.08.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
2014 Yılı 2. Çeyrek Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve
Hedef Fiyat Güncelleme…
 Yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol ürünleri sektöründe
talep %1,3 artarken, artan jeopolitik risklerle arz tarafında
artan belirsizlikler sektörün zayıf performans sergilemesine
sebep oldu. Buna ek olarak, Asya ve Orta Doğu’daki kapasite
artışları ile Amerikan ham petrolünün artan fiyat avantajıyla
ABD’li rafinerilerin ihracatlarını artırmaları Akdeniz
bölgesinde arz artışına sebep olarak rafineri marjlarını
olumsuz etkiledi. 2013 yılı 2. çeyreğine 110 ($/varil)
seviyelerinden başlayan Brent ham petrol fiyatı, talep
koşullarının yanı sıra Rusya-Ukarayna arasındaki gerginlik ve
Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler sebebiyle 2014 yılı ikinci
çeyreğinde $105-$115 bandında dalgalandı.
 Tüpraş’ın rafineri marjı son dört çeyrekte Akdeniz rafineri
marjının üzerinde seyretmişti, ancak bu çeyrekte altında
kaldı. 2013 yılı ikinci çeyreğinde Akdeniz Rafineri Marjı 2,52
$/varil iken 2014 yılının aynı çeyreğinde 0,35 $/varil olurken,
Türpaş’ın rafineri marjı ise bu dönemlerde 2,63 $/varil’den
negatif 0,28 $/varil’e geriledi. 2013 yılının her çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre gerileyen Akdeniz rafineri marjı son üç
çeyrektir
de
0,30-0,39
$/varil
bandında
düşük
seyretmektedir. Akdeniz rafineri marjlarındaki kötüleşmede,
zayıf talep ile yeni kapasite ilaveleri ve özellikle Kuzey
Amerika’da yüksek kapasite kullanım oranlarıyla gerçekleşen
arz artışlarının etkili olduğu söylenebilir. Tüpraş’ın rafineri
marjındaki kötüleşmede ise düşük kapasiteyle çalışılması ve
düşen ürün fiyat oranlarıyla birlikte stok değer düşüşlerinin
(0,28 $/varil) de etkili olduğu görülmektedir.
 Kapasite kullanımı ve üretim azaldı. Şirketin ham petrol
işleme kapasite kullanım oranı geçen yılın ikinci çeyreğinde
%81,9 iken bu yıl %64,9’a geriledi. Benzer şekilde üretim de
geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ton bazında %18,3 azaldı.
Ürün bazında bakıldığında fueloil üretimi dışında tüm
ürünlerin (jet yakıtı, dizel, asfalt vb.) üretiminde düşüş
yaşandı.
Yükselme Potansiyeli % 6
TUPRS Hisse Verileri
TL
Fiyat
49,80
HEDEF FİYAT
52,70
Piyasa Değeri(Milyon TL)
12.471
Firma Değeri(Milyon TL)
16.440
Fiyat/Kazanç (cari ve kaydırılmış)
6,93
PD/DD (cari)
2,24
Halka Açıklık Oranı(%)
49,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
33.182
TUPRS Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
TUPRS Performans (%)
2,97
10,52
28,93
XU100 Performans (%)
-0,14
5,17
7,20
TUPRS Özet
Gelir Tablosu (Mn TL)
Gel i r
Brüt Ka r
Brüt Kar Marjı
Fa a l i yet Gi deri
Faaliyet Gideri Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Ka r
Net Kar Marjı
2.Ç13
10.086
246
2,4%
171
1,7%
8
0,1%
138
1,4%
2013
41.078
1.473
3,6%
700
1,7%
363
0,9%
1.197
2,9%
1.Ç14
2.Ç14
9.276
409
4,4%
158
1,7%
358
3,9%
511
5,5%
9.598
28
0,3%
156
1,6%
49
0,5%
358
3,7%
Endekse Göre Getiri
160
140
120
100
80
60
40
20
0
TUPRS
XU100
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Eren Gül Karaca
[email protected]
+90(216)547 1350
31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve Hedef Fiyat Güncelleme…
 Satışlar son çeyrekte ton bazında %21,1 geriledi. Bu gerilemede ihracat %18,7 ile %21,7 gerileyen yurtiçi
satışlardan daha az geriledi. Amerikan ham petrolünün artan fiyat avantajı ABD’li rafinerilerin ihracat miktarlarını
artırmalarını sağlarken, bu durum Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki rafinerilerin ihracatlarını olumsuz etkiledi.
Şirketin yurtiçi satışlarında jet yakıtı satışlarının arttığı, benzin, fueloil ve asfalt satışlarının ise azaldığı görülüyor.
Ürün fiyat oranı yüksek olan jet yakıtında üretim azalmış, ancak yurtiçi satışlar artmış.
 Ton bazında satışlarla birlikte ürün fiyat oranları da geriledi. Ürün fiyat oranları yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi
ikinci çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre hemen hemen tüm ürünlerde (jet yakıtı, dizel, fueloil)
geriledi. Bu durum brüt kara olumsuz yansıdı.
 Son çeyrekte ciro, ton bazında satışlardaki %21,1’lik gerilemeye rağmen %4,8 azaldı. Tüpraş, 2014 yılı ikinci
çeyreğinde 9.598 milyon TL ciro üretti. Karşılaştırılan dönemlerde ton bazında satışlarda azalış ve ürün fiyat
oranlarındaki gerilemeye rağmen, küresel petrol fiyatlarında %6,2’lik yükseliş ve doların TL karşısında %14,8 değer
kazanması cirodaki gerilemeyi sınırladı. Net rafineri marjındaki kötüleşme sebebiyle brüt kar marjı da %2,4’ten
%0,3’e geriledi. Artan $/TL kuru ciro, brüt kar marjı ve faaliyet gider marjına olumlu yansırken, vadeli satışlardan
kaynaklanan vade farkı gelirlerini de artırdı. Diğer yandan, bir önceki çeyreğe göre %4,7 gerileyen $/TL kuru ticari
borçların kur farkı gelirlerini artırarak FAVÖK marjını iyileştirdi. Diğer yandan, RUP projesi ile ilgili olarak uygulanan
kurumlar vergisi teşvikinin büyük ölçekli yatırımdan stratejik yatırım durumuna alınmış olmasıyla bu çeyrekte
oluşan yaklaşık 442 milyon TL ertelenmiş vergi varlığının gelirleşmesi sonucunda şirket bu çeyrekte 357,7 milyon TL
ana ortaklık payları net dönem karı elde etmiş oldu.
TUPRS hisse senetleri için 13/05/2014 tarihinde belirlemiş olduğumuz 48,0 TL hedef fiyatımızı; şirketin son çeyrekte
brüt kar marjında bir önceki çeyreğe göre gerçekleşen kötüleşmeye rağmen, yılın üçüncü çeyreğinin ilk yarısı
itibarıyla gerek Akdeniz rafineri marjlarında gerekse ürün fiyat oranlarında gerçekleşen iyileşmeleri göz önüne
alarak yukarı yönde güncelliyoruz. AOSM hesaplamamızda daha önce varsaydığımız %9,5 risksiz getiri oranında bir
değişikliğe gidilmemiştir. TUPRS hisse senetleri için belirlediğimiz yeni hedef fiyatımız 52,70 TL ve getiri potansiyeli
öngörümüz “Endekse Paralel Getiri”dir. Kasım 2014’te devreye girmesi beklenen Fuel Oil Dönüşüm Projesinin
şirketin katma değerli ürün satışlarını artırarak operasyonel karlılık marjlarına olumlu yansımasını beklemekteyiz.
TUPRS ÖZET BİLANÇO (Milyon TL)
31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014
Son Çeyrek
Değ. (%)
Dönen Varlıklar
9.765
10.329
8.627
-16,5%
Nakit ve Benzeri Değerler
3.663
3.700
2.752
-25,6%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1.957
1.535
1.046
-31,9%
Stoklar
3.456
4.276
4.069
-4,9%
688
817
760
-7,0%
11.375
12.340
13.094
6,1%
4
4
4
0,0%
8.322
9.001
9.268
3,0%
39
37
35
-4,8%
1.330
1.615
2.057
27,4%
804
760
763
0,5%
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finanal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
1.684
1.687
1.734
2,8%
Toplam Aktifler
21.139
22.669
21.721
-4,2%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.396
11.116
9.768
-12,1%
910
1.656
263
-84,1%
165
281
290
3,3%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
6.794
6.364
6.922
8,8%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.528
2.816
2.294
-18,5%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.604
6.295
6.336
0,7%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
5.447
6.131
6.169
0,6%
152
159
162
1,9%
0
0
0
0,0%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Sermaye
5
5
5
6,0%
5.139
5.258
5.616
6,8%
45
47
50
6,8%
5.094
5.211
5.566
6,8%
250
250
250
0,0%
Net Dönem Karı
1.197
511
869
70,0%
Geçmiş Yıl Karları
2.026
2.885
2.885
0,0%
Özsermaye Enf. Düz. Farkları
1.344
1.344
1.344
0,0%
Toplam Pasifler
21.139
22.669
21.721
-4,2%
Net yabancı Para Pozisyonu
-6.978
-8.000
-8.147
1,8%
Net Borç (+) / Nakit (-)
2.859
4.367
3.969
-9,1%
Likidite ve Verimlilik Oranları
Cari Oran
0,94
0,93
0,88
Likit Oran
0,61
0,54
0,47
75,7%
76,8%
74,1%
Duran Varlık Devir Hızı
3,61
3,41
3,18
Toplam Aktifler Devir Hızı
1,94
1,86
1,92
23,5%
30,3%
32,3%
KV ve UV Yükümlülükler/Aktifler
Özkaynak Karlılığı
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
TUPRS ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)
6A.13
2.Ç13
2013
1.Ç14
2.Ç14
6A.14
Satış Gelirleri
18.315,3 10.086,4 41.078,4 9.275,7 9.598,4 18.874,2
Satışların Maliyeti (-)
17.837,3
-4,8%
3,5%
3,1%
-2,7%
7,9%
3,4%
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
478,0
245,8
1.473,3
408,7
28,3
437,0
-88,5%
-93,1%
-8,6%
Faaliyet Giderleri (-)
322,2
171,1
699,7
158,0
155,7
313,7
-9,0%
-1,5%
-2,7%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9.840,6 39.605,1 8.867,0 9.570,1 18.437,2
Değ. (%)
Değ. (%)
Değ. (%)
2.Ç14-2.Ç13 2.Ç14-1.Ç14 6A.14-6A.13
7,6
3,3
18,4
3,6
3,4
7,0
1,8%
-7,7%
-7,6%
95,4
51,0
186,5
38,1
36,0
74,1
-29,4%
-5,4%
-22,3%
219,2
116,8
494,8
116,2
116,3
232,5
-0,4%
0,0%
6,1%
155,8
74,7
773,6
250,7
-127,4
123,4
-270,4%
-150,8%
-20,8%
58,3
31,3
165,9
45,5
108,1
153,6
245,9%
137,9%
163,2%
223,5
168,5
898,3
24,2
1,0
25,2
-99,4%
-95,9%
-88,7%
Faaliyet Karı veya Zararı
-9,3
-62,5
41,2
271,9
-20,2
251,7
-67,6%
-107,4%
-2799,1%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
26,6
10,1
80,5
23,3
6,1
29,4
-39,6%
-73,8%
10,3%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
380,3
246,1
1.005,7
48,8
48,4
97,2
-80,3%
-0,8%
-74,4%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
474,9
316,0
1.115,7
111,9
117,7
229,6
-62,8%
5,2%
-51,6%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
-76,7
-122,2
13,0
232,1
-83,5
148,6
-31,7%
-136,0%
-293,7%
-260,5 -1.186,1
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
-281,3
-444,3
-725,6
70,6%
58,0%
110,1%
0,7
-1,8
6,2
3,7
-2,4
1,3
33,9%
-165,0%
99,1%
345,9
258,7
1.192,3
285,0
441,9
726,9
70,8%
55,1%
110,1%
268,6
138,3
1.199,2
513,3
360,9
874,2
160,9%
-29,7%
225,5%
2,4
0,7
2,0
2,1
3,2
5,3
352,4%
49,0%
117,8%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
266,1
137,6
1.197,2
511,2
357,7
868,9
160,0%
-30,0%
226,5%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
120,1
60,3
240,3
62,3
62,9
125,3
4,3%
0,9%
4,3%
1.187,6
756,9
0,0
635,6
431,7
1.067,3
-43,0%
-32,1%
-10,1%
137,9
8,0
363,3
357,6
48,7
406,3
512,2%
-86,4%
194,5%
Dönem Vergi Gelir/Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Net Yatırım Giderleri
FAVÖK
ÖNEMLİ RASYOLAR
-345,3
6A.13
2.Ç13
2013
1.Ç14
2.Ç14
6A.14
Brüt Kar Marjı (%)
2,6%
2,4%
3,6%
4,4%
0,3%
2,3%
Faaliyet gider marjı (%)
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,7%
Faaliyet Kar Marjı (%)
-0,1%
-0,6%
0,1%
2,9%
-0,2%
1,3%
FAVÖK Marjı (%)
0,8%
0,1%
0,9%
3,9%
0,5%
2,2%
Net Kar Marjı (%)
1,5%
1,4%
2,9%
5,5%
3,7%
4,6%
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
TUPRS
61,50
51,50
41,50
31,50
TUPRS
Hedef Fiyat
21,50
11,50
1,50
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da
bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

TUPRS - Tüpraş