BIZIM
14.08.2014
ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: %20
BIZIM 30.06.2014 Hedef Fiyat Güncelleme…
Yatay ciro, güçlü brüt kar marjı…
BIZIM Hisse Verileri
 Bizim Toptan 2Ç14’te 559 milyon TL ciro elde ederek geçen yıla
Fiyat
18,10
GÜNCEL HEDEF FİYAT
21,65
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
21,10
göre yatay performans sergiledi. 2Ç14’te 3 yeni mağaza açan ve
1 mağazanın yerini değiştiren Bizim Toptan’ın toplam mağaza
sayısı 158’e, toplam satış alanı ise geçen yıla göre %17
2
büyüyerek 163 bin m ’ye ulaştı. Gıdada kredi kartlarına getirilen
taksit yasağı satışların büyümesinde önemli bir engel oldu.
Mayıs’ın ortasında kurumsal kredi kartlarına taksit yasağının
kaldırılması ve Haziran ayında Ramazan etkisiyle talebin artması
satışlarda canlanma sağlasa da; LFL satışlardaki %5,4’lük
küçülmeyle mağaza alanındaki büyümeye rağmen, ciro hafif de
olsa geçen yılki seviyesinin altında kaldı.
 Ana kategori satışları ikinci çeyrekte %3,5 büyüme gösterirken,
tütün grubu satışları %11,1 geriledi. Karlılığı düşük olan tütün
grubunun toplam satışlardaki payının 2014’ün ilk yarısı sonunda
%20 seviyelerine gerilemesini ürün karması açısından olumlu
buluyoruz. Ürün karmasındaki iyileşmenin yanısıra HoReCa ve
Kurumsal müşterilerde penetrasyonun artmasıyla müşteri
karması da iyileşti. Bu gelişmelerin sonucunda, brüt kar marjı
1,0 puan yükselerek %9,6’lık güçlü bir performans ortaya koydu.
 FAVÖK, geçen yıla göre %3,4’lük artışla 17,4 milyon TL’ye
yükseldi. FAVÖK marjındaki iyileşme ise 10 bp ile sınırlı kaldı ve
FAVÖK marjı %3,1 oldu. Pazarlama ve Satış giderlerindeki %17,
Genel Yönetim giderlerindeki %9 ve vadeli alımlardan
kaynaklanan gidereler ile vadeli satışlardan kaynaklanan
gelirlerin negatif netindeki %13’lük artış, brüt kar marjındaki
iyileşmenin FAVÖK marjı üzerindeki etkisini sınırlandırdı.
 Net dönem karı 2Ç14’te %17,1 gerileyerek 5,3 milyon TL oldu.
Faaliyet gider marjındaki kötüleşme ve geçen yıl kaydedilen
sigara stok karının bu yıl olmamasının yanısıra, faiz giderlerinin
%93 artışla 1,9 milyon TL’ye ulaşması net dönem karındaki
gerilemenin temel nedeni oldu.
TL
Piyasa Değeri(Milyon TL)
724
Firma Değeri(Milyon TL)
690
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
21,06
Piyasa Değeri/Defter Değeri
5,42
Halka Açıklık Oranı(%)
46,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3 Ay-Bin TL) 8.851
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
BIZIM Fiyat Performansı (%)
1 ay
BIZIM Performans (%)
-0,56
BİST Performans (%)
-0,33
3ay
-8,80 -34,78
4,81
7,69
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
ÖNEMLİ RASYOLAR
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Brüt Kar Marjı
9,3%
8,6%
10,3%
9,6%
9,9%
Faaliyet gider marjı
7,2%
7,0%
8,8%
8,1%
8,5%
Faaliyet Kar Marjı
2,0%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
FAVÖK Marjı
3,5%
3,0%
3,3%
3,1%
3,2%
Net Kar Marjı
1,5%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
Toplam Borç / Özsermaye
263,5%
214,2%
267,3%
Özsermaye Karlılığı
12,6%
3,4%
7,6%
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
Endekse Göre Getiri
28,75
26,75
24,75
22,75
20,75
18,75
16,75
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
BIZIM
XU100
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
Bizim Menkul Değerler
Burak Sever
+90(216)547 1354
[email protected]
1
1 yıl
BIZIM 30.06.2014 Hedef Fiyat Güncelleme…
BIZIM ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
Beklentilerimiz…
 Yönetimdeki değişiklikle birlikte geçtiğimiz yılda uygulanan fiyat
yatırımlarıyla pazar payı büyütme stratejisinin aksine, bu yıl karlılık
odaklı hedefler belirleyen Bizim Toptan’ın brüt karlılık
performansını başarılı buluyoruz. Toplam büyüklüğü 18 milyar dolar
olduğu tahmin edilen HoReCa pazarında organize toptancıların
toplam pazar payının %3 seviyelerinde olması, bu alanda ciddi bir
büyüme potansiyeline işaret ediyor. Şirket’in karlılığına pozitif etki
eden HoReCa ve Kurumsal satışların toplam satışlardaki payının
yükselmesiyle, önümüzdeki dönemlerde de güçlü operasyonel
karlılık marjlarının korunması muhtemeldir. Ciro tarafında ise,
kurumsal kredi kartlarına getirilen taksit yasağının Mayıs ortasında
kaldırılmasıyla, yılın ikinci yarısında kredi kartı düzenlemesinin satış
hacmi üzerindeki olumsuz etkisinin daha sınırlı olmasını bekliyoruz.
Şok franchise’larının muhtemel etkileri…
31.12.2013 30.06.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
362
Nakit ve Benzeri Değerler
42
41
2%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
76
109
-30%
Stoklar
235
227
3%
9
11
-18%
Duran Varlıklar
98
103
-5%
Maddi Duran Varlıklar
90
95
-5%
Diğer Duran Varlıklar
8
8
-6%
Toplam Aktifler
460
491
-6%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
318
347
-8%
0
1
-100%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
308
331
-7%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10
14
-28%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5
11
-50%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
0
6
-100%
Uzun Vadeli Karşılıklar
2
2
-21%
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
4
3
25%
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
136
134
2%
Toplam Pasifler
460
491
-6%
0%
Diğer Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
388
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
 Bizim Toptan Temmuz ayında, Şok’un Dia ismiyle faaliyet
gösteren 196 franchising mağazasının franchise haklarını, tüm hak ve hukukları ile 30 milyon TL artı KDV karşılığında
satın almıştı. Şirket, yıl sonuna kadar franchise sisteminden 40 – 45 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu
bağlamda, satın almanın Şirket’in satış gelirlerini bir miktar canlandıracaktır. Diğer taraftan; franchise sisteminin
personel giderleri, mağazaların kira giderleri ve franchise anlaşmasıyla ilgili pazarlama giderleri nedeniyle ilk etapta
oluşacak sınırlı zarar nedeniyle, FAVÖK marjına %0,15-%0,20’lik negatif etkide bulunmasını bekliyoruz.
 Satın alma öncesinde, Bizim Toptan’ın bu mağazalara bir satışı bulunmuyordu. Bizim Toptan, yılın son 5 ayı için
franchise mağazalarında satılan ürünlerin %45-50’sını kendisi tedarik etmeyi hedefliyor. Anlaşmaya göre Bizim
Toptan’ın tedarik oranı %80’e kadar çıkabilmesi hedeflenmektedir ve Şirket yönetimi bu orana 2018’e kadar
ulaşacağını öngörmektedir. Yönetimin diğer hedefleri arasında; mağaza sayısının 2015’te 300, 2018’de 600 olması ve
tüm projeksiyonların sonunda da gelirlerin 2015’te 200 milyon TL, 2018’de 800 milyon TL’ye ulaşması bulunuyor.
 Bizim Toptan’a dahil olan franchise mağazalarının 91’i kiranın kontratlarının Bizim Toptan tarafından üzerinde
olduğu COFO, 105’i de kira kontratlarının bayi üzerinde olduğu FOFO sistemiyle çalışıyor. COFO mağazalarının 2016
yılında FOFO mağazalara dönüşmesi planlanıyor.
Bizim Toptan, 2Ç14’te cirodaki yatay performansına karşın brüt karlılık açısından güçlü bir performans ortaya koydu.
Modelimizde kullandığımız risksiz getiri oranındaki 0,5 puanlık yükselişe rağmen, Temmuz’da satın alınan ve
Ağustos’tan itibaren gelir tablosuna dahil olan Şok Mağazalarını modelimize eklememizin etkisiyle ciro tahminlerimizi
iyileştirdik. “Şok” etkisini modelimize eklerken ihtiyatlı davrandığımızı belirtmekte fayda görüyoruz. Buna göre; BMD
Model Portföyümüzde yer alan BIZIM hisse senetleri için 22.05.2014 tarihli raporumuzda 21,10 TL olarak belirlemiş
olduğumuz hedef fiyatımızı 21,65 TL olarak yukarı yönlü güncelliyor ve “Endekse Paralel Getiri” önerimizi “Endeks
Üzerinde Getiri” olarak değiştiriyoruz.
2
-7%
Değişim % Değişim % Değişim %
2Ç14-2Ç13 2Ç14-1Ç14 6A14-6A13
BIZIM ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Satış Gelirleri
1.062
559
497
559
1.056
0,0%
12,6%
-0,6%
964
511
446
506
951
-1,1%
13,5%
-1,3%
Brüt Kar
98
48
51
54
105
11,4%
5,1%
6,4%
Faaliyet Giderleri (-)
77
39
44
46
89
15,9%
3,9%
16,4%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
31
14
13
14
26
0,1%
7,8%
-15,8%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
4
2
3
3
5
26,4%
11,4%
18,7%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
14
7
8
8
16
19,7%
4,9%
15,4%
Faaliyet Karı veya Zararı
21
9
7
8
15
-8,9%
12,4%
-29,2%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-2
-1
-2
-2
-4
92,8%
15,9%
62,0%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
20
8
6
7
13
-16,0%
15,2%
-35,1%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
4
2
1
1
3
-11,9%
30,8%
-35,3%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
16
6
5
5
10
-17,1%
11,6%
-35,0%
Satışların Maliyeti (-)
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
6
3
4
4
7
20,5%
3,4%
20,3%
FAVÖK
37
16,8
16
17,4
34
3,9%
6,8%
-9,8%
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
BIZIM Hedef Fiyat Grafiği
40,00
33,90
Fiyat (TL)
35,00
34,80
30,50
30,00
26,30
25,00
23,00
21,10
20,00
21,65
15,00
BIZIM
Hedef Fiyat
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
3
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
4
Download

bızım - Bizim Menkul Değerler