1.GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN KENDİ TEMEL ALANINA VE BESLENME
BİLİMİNE YAPABİLECEĞİ
KATKILARI
YENİ BİR ANLAYIŞLA
YORUMLAMAK VE EĞİTİMİMİ EVRENSEL BİR DİLDE İNGİLİZCE
OLARAK ALMAK İÇİN
Hızla artan dünya nüfusu ve gıda kaynaklarının sınırlı hale gelmesiyle geri kalmış
ülkelerde açlık ve beslenme kaynaklı sorunlar ciddi boyutlara varırken, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde ise dengesiz beslenme ile aşırı ve hızlı tüketim nedeniyle, kalp damar hastalıkları,
obezite, hipertansiyon, kanser ve metabolik sendrom gibi hastalıklar ciddi kayıplara neden
olmaktadır. Gıda Mühendisliği ve ilgili çalışma alanları bu sorunlara bilimsel, teknolojik ve
mühendislik temelli çözümler üretebilecek, hızlı gelişim gösteren alanlar olup sağlık bilimlerine
büyük destek sağlayabilecek bir altyapıya ve potansiyele sahiptirler. Özellikle fonksiyonel gıdalar
ve bununla ilgili yükselen biyo-temelli endüstri kolları gıda mühendisliğinin geleceğini
oluşturacak stratejik alanlardır. Ancak, maalesef ülkemizde gıda mühendisliği ve ilgili bilimsel
alanlar yeterli bir sinerjiyle çalışamamakta ve lisans düzeyinde buna yönelik bir eğitim
verilmemektedir. İşte bu lisans programıyla ülkemizde ilk defa İngilizce olarak gıda
mühendisliği lisans eğitimi almış kişilerin aynı zamanda beslenme bilimiyle ilgili yeterli
bilgi birikimine ulaşması ve beslenme kaynaklı sorunlara teknolojik ve mühendislik temelli
evrensel çözümler de üretebilmesi amaçlanmıştır. Bu lisans programından mezun olacak
kişiler gıda mühendisliği alanında yürütülen geleneksel bilimsel ve teknolojik çalışmalarla,
yükselen yeni teknolojiler ve mühendislik uygulamalarına tam anlamıyla hakim olacak, ancak
bunun yanında giderek önem kazanan beslenme bilimi konusunda da güncel disipliner ve
interdisipliner çalışmalar yürütebilecek yeterli düzeyde bilgilerle donatılacaklardır. Ülkemizde
hiçbir gıda mühendisliği bölümünde lisans programı beslenme biliminin temelini
kavrayacak kapsamda derslerle desteklenmemekte olup bu yönden bölümümüz Türkiye’de
ilk ve tek bölüm konumunda olacaktır.
Mezunlarımızın gıda mühendisliği yanında beslenme bilimiyle ilgili temel bilgilerle
donatılmasıyla gelecekte onların dünyada kendi başına dev sektörler haline gelmiş olan
fonksiyonel
gıdalar,
fonksiyonel
gıda
katkı
maddeleri
ve
besin
destekleri
tasarlanması/geliştirilmesi/üretimi sektörlerinde doğacak insan kaynağı açığını kapatması,
çalıştıkları kurumlarda gıda mühendisliği ve beslenme alanlarıyla ilintili daha spesifik ve nitelikli
araştırma-geliştirme (ARGE), üretim-geliştirme (ÜRGE) ve innovasyon çalışmaları yürütmesi,
insan sağlığına yararlı katma değeri yüksek gıda ürünleri geliştirmesi ve ülkemizin bu
sektörlerdeki
pazar
payının
artırılmasına
katkı
koyabilecek
altyapıya
kavuşması
amaçlanmaktadır. Ülkemizde gıda mühendisliği yanında beslenme bilimini temel düzeyde bilen
mezunlar yetiştirilerek obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser, metabolik
sendrom, çölyak gibi hastalıkların oluşum riskinin azaltılmasına ve bu hastalıklardan muzdarip
kişilerin yaşam standardının artırılmasına hizmet edecek özel gıda ürünleri geliştirilmesi
kolaylaşacaktır. Özet olarak bu lisans programıyla ülkemizin mevcut insan kaynağının
mutlak ihtiyaç duyulan bir alan dikkate alınarak geliştirilmesi ve gıda mühendisliği
eğitiminin daha güncel bir formata sahip olması amaçlanmıştır.
2.PROGRAMIN EŞSİZ AVANTAJLARINDAN FAYDALANMAK İÇİN
Bu lisans programının pek çok avantajı bulunmakta olup bunlar aşağıda maddeler halinde
sıralanmıştır.
a) Bu program sayesinde yetişecek gıda mühendisliği konusunda güncel bilgilerle sahip ve
beslenme bilimiyle ilgili temel bilgilerle donatılacak mezunlar dünyada hızla gelişmekte
olan fonksiyonel gıdalar, fonksiyonel gıda katkı maddeleri ve besin destekleri
tasarlanması/geliştirilmesi/üretimi ve bunlarla ilintili biyotemelli sektörlere öncülük
edecek ve ülkemizde az gelişmiş olan bu alanlarda istihdam oluşturarak ARGE, ÜRGE
ve innovasyon çalışmaları gerçekleştirerek ekonomik değer yaratacak bilimsel çıktılar ve
ürünler ortaya koyacaklardır.
b) Yarattıkları etkiler ve sağladıkları olanaklarla gıda mühendisliği ve beslenme alanında
gelecekte çığır açacağı düşünülen biyomühendislik, nanoteknoloji, kontollü salım, termal
olmayan yükselen teknolojiler, biyoaktif paketleme gibi teknolojik ve mühendislik
temelli alanlarda yeniliklerin ve buluşların ülkemizde de gerçekleştirilebilmesini misyon
edinmiş nitelikli mühendisler yetiştirilecektir.
c) Mezunlarımız beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasına ve bu tür hastalıklardan
muzdarip kişilerin yaşam standardının yükseltilmesine hizmet edebilecek yenilikçi
gıdalar geliştirerek, gıda mühendisliği mesleğini icra ederken uygulayacakları her tür
teknolojik işlem ve ürün geliştirme çalışmasında besin değerinin korunarak
geliştirilmesini ağırlıklı bir ilke olarak kabul edip uygulayarak ve toplumun beslenme
konusunda bilinçlenmesine öncülük ederek gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirilmesine
hayati katkılar koyabileceklerdir.
d) Beslenme bilimi konusunda çağdaş temel bilgilerle donatılacak gıda mühendislerinin
yetiştirilmesiyle beslenme ve diyetetik ve tıp alanında çalışan bilim adamlarıyla daha
verimli interdisipliner çalışmalar yürütülebilecek ve gıda mühendisleri tarafından
geliştirilen yenilikçi ürün ve teknolojilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha etkin
olarak ölçülebilmesi mümkün olacaktır.
e) İnsan sağlığına yararlı/zararlı gıdaların/gıda bileşenlerinin tespiti, sınıflandırılması ve
biyoaktivitesinin
belirlenmesi
çalışmalarında
gıda
biyoteknolojisi,
kimyası
ve
biyokimyası konularını ve enstrümental gıda analizlerini etkin olarak kullanabilecek
mezunlar yetiştirilecektir.
f) Matematik ve mühendislik bilgisi gelişmiş mezunların gıda, beslenme ve biyotemelli
alanlarındaki çalışmalarda ileri istatistiksel yöntemler, modeller ve simülasyonlar
geliştirmesine ve/veya kullanmasına katkı yapmasının yolu açılacaktır.
g) Süreç mühendisliğine ek olarak üretim mühendisliği konusunda bilgi sahibi olacak
mezunlar yetiştirilecektir.
h) Ülkemizde ilk kez Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde gıda
bilimi, teknolojisi ve mühendisliği konularıyla temel düzeyde beslenme bilimi konularını
harmanlayan bir lisans programı oluşturulacak ve gençlere çok cazip bir eğitim olanağı
sunularak bugün ülkemizde mevcut olmayan farklı bir bakış açısı kazandırılacaktır.
i) Programın eğitim dilinin İngilizce olması sayesinde eğitim sürecinde uluslararası
düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarına katılım ve mevcut en güncel
kitap ve bilimsel literatürün etkili şekilde eğitimde kullanılabilmesi mümkün olacak,
eğitim sonrasında ise mezunlarımızın uluslararası işbirlikleri oluşturabilmesi ve güncel
bilgilere ulaşması kolaylaşacaktır.
j) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan İzmir Teknoloji Geliştirme
Bölgesi ve yine üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmakta olan İnnovasyon ve yenilik
merkezi sayesinde mezunlarımızın edindikleri bilgi birikimini ticarileştirmesi, iş
olanakları bulması ve yeni fikirler üretmesi kolaylaştırılacak ve girişimcilik ve patent
kültürü daha eğitimleri sırasında onlara aşılanabilecektir.
3. ÜLKEMİZDE İLK KEZ BESLENME BİLİMİ DERSLERİYLE
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR GIDA MÜHENDİSİLİĞİ EĞİTİMİ ALMAK
İÇİN
Tablo 1. Bölümümüz lisans programında verilecek bazı zorunlu dersler
Mühendislik/Gıda Mühendisliği Dersleri
Introduction
to
Food Material and Energy Balances in Fluids Mechanics
Engineering and Nutrition
Engineering
Heat Transfer
Thermodynamics
Unit
operations
in
Mass Transfer
Food Food Product and Process Design
Processing
Gıda Bilimleri Dersleri
Instrumental methods of Food Food Microbiology
Food Chemistry
and Nutrition
Principles of Food Safety and
Quality Assuarance
Gıda Teknolojisi Dersleri
Food Technology
Beslenme Bilimi Dersleri
Introduction to Food
Fundamentals of Nutrition
Nutritional Biochemistry-I
Nutrition in Health and
Instrumental Analysis in Food and
Nutritional Biochemistry-II
Diseases
Nutrition
Engineering and Nutrition
Functional Foods
4. İYTE’NİN BENZERİ ÇOK AZ BULUNAN MÜKEMMEL
LABORATUVAR
ALTYAPISIYLA
ARAŞTIRMANIN
EVRENSEL
BOYUTUNU YAKALAMAK İÇİN
Tablo 2. İYTE Gıda Mühendisliği bölümünün faydalanabileceği laboratuvar altyapısı
Bölümler/Merkezler
Mevcut cihaz altyapısı
Çok Amaçli Mikroplaka Okuyucu, Çoklu Fermentör
Sistemi, DNA Sekans Cihazi, Flow Cytometer,
Microarray Scanner Sistemi , Mutasyon Analiz
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Sistemi, PFGE Sistemi, Real-Time PCR, Tam
Uygulama ve Araştırma Merkezi Otomatik Azot-Protein Tayin Cihazi, Tam Otomatik
Yağ Tayin Cihazi, UV-VIS Spektrofotometre, Düşük
Basinçli Kromatografi Sistemi, HPLC Sistemi,
Ultrasantrifüj.
İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometre Cihazı
(ICP-MS), Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre
Cihazı (GC-MS), İyon Kromatografi Cihazı (IC),
Çevre Geliştirme, Uygulama ve
Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC), Fourier
Araştırma Merkezi
Dönüşümlü İnfrared Spektrometre Cihazı (FTIR),
Voltametre
Cihazı,
Mikro
Dalga
Cihazı,
Potansiyometrik Titratör.
Elektron Mikroskoplar (2 adet), Atomik Kuvvet
Malzeme Araştırma Merkezi
Mikroskobu, X-ray Kırılım Cihazı
HPLC (2 adet), GC, UV-VIS Spektrofotometre (4
adet),Viskozimetre,
Fermentör
Sistemi
(2
adet),Ransimat Yağ Analiz Cıhazı, Pilot Boyutlu Fırın,
İklimlendirme Kabini, Liyofilizatör (2 adet), Plot
Vakumlu Paketleme Cihazı, Tam Otomatik Tekstür
Ölçüm Cihazı, Turbidimetre, Elektroforez Sistemleri,
Gıda Mühendisliği Bölümü
Mikro, Makro ve Pilot Boyutlu Santrifüjler, Tam
Otomatik Kjeldahl Protein Tayin Cihazı, Kırılma İndisi
ve Refraktif İndeks Ölçüm Sistemi, Renk Ölçüm ve
Görüntüleme Sistemi, Hunter Lab, Pilot UV
Dezenfeksiyon Ünitesi
Download

neden iyte gıda mühendisliği bölümünü seçmeliyim