AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Sirküler No: 2014/11
Tarih:
15.01.2014
YIL SONU VERGİ AVANTAJLARINDAN YARARLANIYOR MUSUNUZ ?
Yıl sonu vergi avantajları denildiğinde ilk akla unsurlardan birisi yenileme fonu uygulamasıdır.
Vergi Usul Kanunu’nun 328. maddesinde amortismana konu olan sabit kıymetlerin satışından elde edilen karın
ilgili yıl vergi dışı bırakılarak yenileme fonuna alınabileceğini hükme bağlamıştır.
Bu vergi avantajından yararlanabilmek için söz konusu maddede yer alan koşullara uymak gerekmektedir.
a) Duran varlığın yenilenmesinin işin mahiyetine göre zorunlu olması,
b) Duran varlığın yenilenmesine işletme yöneticileri tarafından karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması,
c) Duran varlık satış karının pasifte geçici bir hesapta (549 Özel Fonlar-MDV Yenileme Fonu Hesabına) alınması,
d) Duran varlığın üç yıl içinde yenilenmiş olması,
Yukarıdaki maddede yer alan diğer bir hükme göre, üç yıldan önce işin devri, terki, ve işletmenin tasfiye edilmiş
olması durumunda fonda yer alan tutar bu olayların meydana geldiği yılın vergi matrahına eklenecektir.
İlgili dönemde vergi dışı bırakılan fondaki bu tutar, yenilenen duran varlık için ayrılacak amortismanlarla
mahsup edilecektir.
Özetle yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla, MDV satış karı üç yıl süre ile vergi dışı bırakılmaktadır. Fona
alınan kar tutarı kadar olmak üzere yenilenen duran varlık amortismanı da vergi mevzuatı açısından gider olarak
kabul edilmemektedir.
Uygulama: ABC Turizm A.Ş. maliyet bedeli 100.000 TL birikmiş amortismanı 40.000 TL olan makineyi 130.000.
TL’ye satmış ve satıştan doğan kârı şirketin almış olduğu genel kurul kararı doğrultusunda yenileme fonu
hesabına
Bu durumda makinenin satışı ve yenileme fonu ayrılmasına ilişkin yevmiye kaydı şu şekilde olacaktır:
--------------------------------------------03.05.2013------------------------------------------102 Bankalar
257 Birikmiş Amortismanlar
153.400,00
40.000,00
253 Tesis Makine Ve Cihaz.
100.000,00
391 Hesaplanan KDV
23.400,00
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
70.000,00
(Makinenin Satılması)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
-----------------------------------------------31.12.2013---------------------------------------679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
70.000,00
549 Özel Fonlar
70.000,00
549.01 Yenileme Fonu 40.000
Yenileme Fonu Ayrılması
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Görüleceği üzere bu satıştan elde edilen 40.000 TL’lik kar vergi dışı bırakılarak fon hesabına devredilmiştir.
Şirket 01.01.2014 tarihinde 200.000 TL’ye yeni bir makine satın almıştır. Söz konusu makine için % 20 oranı
üzerinden yıllık 40.000 TL amortisman ayrılacak ve bu amortismanın tamamı yenileme fonundan mahsup
edilecektir.
Konuya ilişkin yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir:
----------------------------------------------01.01.2014----------------------------------------253 Tesis Makine Ve Cihazlar
191 İndirilecek KDV
200.000
36.000
102 Bankalar 236.000
Yeni Makine Alınması
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014 yılı amortismanının özel fonlar hesabından mahsubuna ilişkin kayıt ise aşağıdaki şekilde olacaktır:
-----------------------------------------------31.12.2014---------------------------------------549 Özel Fonlar
40.000
549.01 Yenileme Fonu 40.000
257 Birikmiş Amortisman.
40.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------Görüleceği üzere yeni alınan makine için ilgili yıl ayrılan amortisman tutarı gider olarak kayıtlara alınmamış ve
fondaki tutardan mahsup edilmiştir. Fonda kalan 30.000 TL için de 2015 yılında aynı işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)