TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI
UYGULAMALARI
•
•
•
•
EĞİTMENLER :
MERT EVİN
HÜLYA EKİNCİ
FİGEN İZİ
1
TURİZM
• Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri
dönmek anlamına gelen tornus kökünden üretildiği
söylenmektedir.
07.03.2014
2
İnsanlar farklı amaçlarla turistik faaliyetlerde bulunur. Nelerdir bunlar?
Yeni yerleri görmek ve tanımak,
yeni deneyimler kazanmak,
Diğer insanların, yaşadıkları çevreyi , hayat şartlarını ve davranış biçimleri
görerek kültürel farklılıkların tespit etmek ,
Merak ve macera , zevk ve güldülerin tatmin etmek
Dinsel gereksinimler veya sağlık ihtiyaçları gidermek diye sıralanabilir. Bu
ihtiyaçları karşılayan bir hizmet sektörüdür turizm.
3
Turizm Çeşidi
• İç Turizm
• Dış Turizm
-Aktif Dış Turizm(Gelir Turizmi)
-Pasif Dış Turizmi(Gider Turizmi)
07.03.2014
4
TURİZM İŞLETMELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeme İçme Tesisleri
Spor, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri
Toplantı,Seminer ve Kongre Merkezleri
Ulaştırma İşletmeleri
Yat Limanları ve Yat İşletmeciliği
Spor ve Avcılık Tesisleri, Sağlık Tesisleri,
Yiyecek ve İçecek parekende satış mağzaları,
Barlar,Tavernalar
07.03.2014
5
TURİZM İŞLETMELERİ
•
Seyahat Acentaları : 1618 sayılı Kanun’a göre “Seyahat acentaları kâr amacıyla
turistlere ulaştırma,konaklama,gezi,spor ve eğlence imkanı sağlayan,onlarla
turizmle ilgili bilgiler veren,bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari
kuruluşlardır.Seyahat acentaları Turizm Bakanlığı’nın vereceği “İşletme Belgesi”
ile kurulur.Faaliyette bulunabilmek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye
olmak zorundadırlar.Yapacakları Hizmetler 27.09.1975 Tarih ve 15369 Sayılı RG
Yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
07.03.2014
6
Tur Operatörleri :Üretici seyahat acentaları için kullanılan bir kavramdır.
Verdikleri hizmet bakımından üç gruba ayrılır.
A Grubu :Tarifte geçen tüm seyahat acentalığı hizmetini görebilir.
B Grubu : Uluslar arası kara,deniz ve hava ulaştırma araçları ile A Grubu
acentaların düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar ve A Grubu acentaların
verecekleri diğer hizmetleri görürler.
C Grubu : Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen ve A Grubu
acentaların verecekleri diğer hizmetleri gören acentalardır.
Konaklama İşletmeleri :İş, gezi, eğlenme, sağlık gibi amaçlarla seyahat eden
turistlerin konaklama, yeme-içme, eğlenme, dinlenme ve benzeri ihtiyaçlarını
karşılayan işletmelerdir.
7
Mevzuat
09.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Anayasa
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
07.04.1938 tarih ve 2-8501 Polis Vazife ve Salâhiyet Tüzüğü
19.10.1999 tarih ve 99-13681 karar Sayılı AİBYUİH Yönetmelik
AİBYUİH Yönetmelik Uygulama Talimatı 10.03.2000
10.03.1983 Tarih ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
8
Mevzuat
06.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu
12.10.1984 Tarih ve 84-8737 Sayılı Yüzer otel,Yüzer Lokanta veya Benzeri
Tesislerin İşletilmesi Hakkında BKK
12.06.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
05.01.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
08.06.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
09.08.1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu
11.06.1932 Tarih ve 2007 Sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis
edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun
11.12.1983 Tarihli Gürültü Kontrol Yönetmeliği
9
Mevzuat
03.04.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu
13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
09.03.1989 Tarih ve 20103 Sayılı RG yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik
13.12.1968 Tarih ve 1072 Sayılı Rulet,Tilt,Langırt ve Benzerleri Oyun Alet ve
Makinaları Hak Kanun
12.03.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
14.10.1993 Tarih ve 21728 Sayılı RG yayımlanan 6.9.1993 tarih ve 93-4811 Sayılı
Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği
1.03.1926 tarih ve 765 Sayılı Ceza Kanunu
4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı VUK
10
MEVZUAT
-12.03.1982 TARİH VE 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK
KANUNU
-14.09.1972 TARİH VE 1618 SAYILI SEYAHAT
ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
KANUNU
- İLGİLİ VERGİ MEVZUATI
MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ
Genel Teşvik
Uygulamaları
Bölgesel Teşvik
Uygulamaları
Büyük Ölçekli
Yatırımların Teşviki
 KDV İstisnası
 KDV İstisnası
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Faiz Desteği
12
Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan
ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
artırılması,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,
Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek
teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi.
13
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Genel
Teşvik
Uygulamaları
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
Büyük
Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
 KDV İstisnası
 KDV İstisnası
 KDV İstisnası
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Vergi İndirimi
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 Faiz Desteği
 Faiz Desteği
 KDV İadesi
VI ncı bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği 14
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
15
Bu sistemin amacı;
 Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES)
çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı
yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik,
 Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip arge içeriği
yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik önemi
haiz
yatırımları teşvik etmektir.
16
Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek Unsurları;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstisnası
 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. bölgede ise 10 yıl)
 Yatırıma katkı oranı %50 olmak üzere %90 Vergi İndirimi
 Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının %5’ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL)
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl)
17
Aşağıda belirtilen yatırım konuları, V. Bölgeye sağlanan desteklerden
yararlanacaktır:

Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli,
tasarım v.b. yatırımlar,

Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,

Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

Madencilik yatırımları,

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.
18
YENİ BÖLGESEL HARİTA
19
SEGE 2011 Düzey-3, 6 Bölge
20
SEGE 2011 Düzey-3, 6 Bölge
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
K.maraş
Iğdır
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş
Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt
Kütahya
Sinop
Şanlıurfa
Malatya
Tokat
Şırnak
Nevşehir
Tunceli
Van
Rize
Yozgat
Yalova
Sivas
8 il
13 il
12 il
17 il
21
16 il
15 il
Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt
bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:

OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet
gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ArGe projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar.
22
VI. Bölge Yatırımları - I:
• Ağrı,
• Diyarbakır,
• Muş,
• Ardahan,
• Hakkari,
• Siirt,
• Batman,
• Iğdır,
• Şanlıurfa,
• Bingöl,
• Kars,
• Şırnak,
• Bitlis,
• Mardin,
• Van
illerinde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar,
sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır. Bu
çerçevede, söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek
unsurlarından azami miktarda yararlanmaları
temin edilecektir.
23
VI. Bölge Yatırımları - II:
Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında;
• Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari
ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi
bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet
tarafından karşılanacaktır.
• Sadece bu bölgemizde uygulanmak üzere, işçilerin asgari
ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl
süreyle terkin edilecektir.
24
DESTEK UNSURLARI
25
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Bölgeler
31.12.2013 tarihine
kadar başlanılan
yatırımlar
01.01.2014 tarihinden
sonra başlanılan
yatırımlar
I
2 yıl
-
II
3 yıl
-
III
5 yıl
3 yıl
IV
6 yıl
5 yıl
V
7 yıl
6 yıl
VI
10 yıl
7 yıl
26
Vergi İndirimi
Yatırıma katkı oranı (%)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Bölgeler
31.12.2013 tarihine
01.01.2014
31.12.2013 tarihine
01.01.2014
kadar başlanılan
tarihinden sonra
kadar başlanılan
tarihinden sonra
yatırımlar
başlanılan yaırımlar
yatırımlar
başlanılan yaırımlar
I
15
10
25
20
II
20
15
30
25
III
25
20
35
30
IV
30
25
40
35
V
40
30
50
40
VI
50
35
60
45
27
Vergi İndirimi:
 Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu
yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, II., III.,
IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı
oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde
tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.
28
Faiz Desteği
TL Cinsi Kredi
Döviz Cinsi Kredi
Azami Destek
Tutarı
(Bin TL)
I
-
-
-
II
-
-
-
III
3 Puan
1 Puan
500
IV
4 Puan
1 Puan
600
V
5 Puan
2 Puan
700
VI
7 Puan
2 Puan
900
Destek Oranı
Bölgeler
29
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
VI ncı Bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri
kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için
asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir
vergisi stopajı 10 yıl süreyle terkin edilecektir.
30
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
(1982 tarih ve 2634 sayı)
*
15 yönetmelik ve 1 genelge ile tamamlanmıştır.
* Yasa 6 bölümden oluşmaktadır.
31
Turizmi Teşvik Yasası
Tanımlar
a) Turizm Bölgeleri: Sınırları Turizm Bakanlığı tarafından saptanan ve
Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen bölgeler,
b) Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi
öngörülen doğal ya da sosyokültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlar,
c) Turizm Merkezleri: Turizm yönünden önemli yer ya da bölümler,
32
Turizmi Teşvik Kanunu
Tanımlar
e)
Turizm
İşletmeleri:
Turizm
sektöründe
faaliyet
gösteren
kuruluşlar,
f)
Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektörüne yatırım yapanlara
Turizm Bakanlığınca verilen belge,
g)
Turizm İşletme Belgesi: Turizm işletmelerine Turizm Bakanlığınca
verilen belge.
33
Turizmi Teşvik Kanunundaki Teşvikler
1. Turizm Kredileri: Koşullar Maliye ve Gümrük ve Turizm Bakanlıkları
ile DPT tarafından belirlenir. Krediler Kalkınma Bankası tarafından
verilir,
2. Arsa ve Taşınmaz Mallar Tahsisi,
3. Kamu Yatırımlarında Öncelik: Alt yapı ihtiyaçlarının öncelikle
sağlanması,
4. Elektrik, su v.s en düşük tarifeden ödenmesi,
5. İletişim Kolaylıkları: Telefon, teleks v.s tahsisinde öncelik,
34
Turizmi Teşvik Kanunundaki Teşvikler
4. Yabancı personel çalıştırmada kolaylık,
5. Küçüklerin çalıştırılmasında kolaylık,
6. Alkollü içki satışı,
7. Küçüklerin girmesinde kolaylık,
10. Resmi tatil ve diğer tatil günlerinde çalışma,
11. Yat turizmi teşvikleri,
12. Orman Fonuna katkının taksitlendirilmesi.
35
Devlet Planlama-Hazine Teşvikleri
1.
Gümrük muafiyeti,
2.
Fon muafiyeti,
3.
Yatırım indirimi,
4.
Finansman fonu,
5.
Bina inşaat harcı istisnası,
6.
Kredilerde vergi, resim ve harç istisnası,
7.
Makine ve Teçhizat alımlarında KDV desteği,
36
Devlet Planlama Hazine Teşvikleri
8.
Makine ve teçhizat veya tesis devir satışı,
9.
Kısa vadeli kredi aktarımları,
10. Finansal Kiralama,
11. Teşvik kredileri,
12. Dış kredi teminat mektubu masrafına katkı,
13. Kalite ve standart sağlama desteği,
14. Taşınma Desteği,
15. İlave istihdam Teşviki.
37
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI
BELGE DÜZENİ
Turizm İşletmeleri VUK 153-257
maddelerindeki
• Bildirimler
• Defter Tutma
• Vesikalar
• Muhafaza ve İbraz
Ödevlerini yerine getirmek zorundadır.
07.03.2014
39
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
•
•
•
•
•
Yevmiye Defteri (VUK Md 183)
Defter-i Kebir (VUK Md 184)
İşletme Defteri (VUK Md 194)
Envanter Defteri (VUK Md 185)
Amortisman Defteri (VUK Md 189)
07.03.2014
40
Tutulması ve Düzenlenmesi Zorunlu
Defter ve Belgeler
• Konaklama Yeri Kayıt Defteri
• Konaklama Belgesi(Sadece Konaklama
İşletmeleri)
• Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi
• Folio (Müşteri Hesabı)
• Oda Sayım Cetveli (VUK 240)
• House Keeper Raporu (Günlük Oda Durum
Cetveli)
07.03.2014
41
• Denetleme ve Şikayet Defteri
• Defter Onayı
• (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)
42
Şikayet Defteri
•
•
Tüm Tarifelerde,müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu
hatırlatılır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları
belirtilir.Ayrıca müşterilerin personel yardımı olmadan kolayca görüp
alabileceği bir yerde içeriği bakanlıkça tespit edilen ve müşterilerin
şikayetlerini yazarak gönderebileceği şikayet formları bulundurulur.
İşletme Yöneticisi,şikayet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi
halindev bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilği
vermek zorundadır.
07.03.2014
43
Denetim Defteri
• Tüm Belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir
şikayet defteri bulunur.Bu defterler,Turizm ve Tanıtma Bölge
Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra
mühürlenerek tasdik olunur.Denetleme Elemanları her
denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek
şikayet ve denetleme defterini inceler ve kimliklerini yazıp
imzalarını atarlar.
07.03.2014
44
Yıllık Fiyat Tarifesi Onayı
(Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)
(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu- Tebliğ No:2008/2)
Tarife Onayı
FİYAT TARİFELERİ:
Madde 10 - Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve
onaylanmasına ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler en geç
Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tarifelerini
Bakanlığa göndermek zorundadırlar.
Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin
dışında, başka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiyat tarifelerini
Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca okunabilecek bir yerde
bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar.
45
ZORUNLU BELGELER
Fatura (VUK Md 229)
Sevk İrsaliyesi (VUK Md 233)
Parkende Satış Vesikaları(VUK 233)
Gider Pusulası (VUK Md 234)
Müstahsil Makbuzu (VUK Md 234)
Serbest Meslek Makbuzu (VUK Md 236)
Ücret Bordrosu(VUK Md 238)
Taşıma İrsaliyesi (VUK Md 240)
Yolcu Listesi (VUK Md 240)
Günlük Müşteri Listesi (VUK Md 240)
Muhabere Evrakı (VUK Md 241)
Adisyonlar (VUK Tebliğ No:185-200-209-222)
İrsaliyeli Fatura (VUK Tebliğ No:191-192)
Diğer Belgeler (VUK Md 242)
Elektronik Cihazla Tanzim Olunacak Belgeler(VUK MD Mük 242)
– ADİSYON KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEME
18.08.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 299 seri nolu Genel Tebliğ ile, Maliye Bakanlığı bazı hizmet
işletmelerinde adisyon düzenlenmemesinin vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu gerekçesiyle adisyon
kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerini yeniden belirledi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliği’ne göre, self servis esasına göre işletilen lokanta,
kafeterya gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile özel kredi kartıyla takip edilen
hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmayacak.
Tebliğe göre, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar,
gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmelerde ise alkollü içki servisi yapmaları
halinde, adisyon kullanma zorunluluğu devam etmekte olup,Alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin
ise adisyon düzenleme zorunlulukları söz konusu değildir.Yürürlük Tarihi:20.08.2001
47
TURİZM TEŞVİK BELGESİNİN
ALINMASI
48
Turizm
ARAZİ
a.Tahsisli
b.Özel Mülkiyet
Tahsisli Arazilerde
Bakanlık Ön ve
Kesin İzin
aşamalarını
belirler.Yatırımcı Bu
Sürelere Uymak
Zorundadır.
Turizm
Bakanlığına
Müracat
Yatırım
Belgesi
Yatırımlar
Genel
Müdürlüğü
Turizm
Yatırm
Belgesi
Verilmesi
Belgelendirme
Komisyonu
Alımı
Yatırım
Süresi
Verilmesi
-Proje,
-3194 İmar
Kanununa
Uyguluk
-Diğer Kanuni
Uygunluklar
Yatırımın
İzlenmesi ve
Denetimi
Onaylı Yapı
Kullanma
İzin Belgesi
Turizm
Bakanlığına
Müracat
07.03.2014
Turizm
İşletme
Belgesi
Sınıf
Belirleme
Deneme
İşletmesi
49
Açılması
KDV ORANLARI İLE İLGİLİ
ÖZELLİKLİ DURUMLAR
50
TEBLİĞ TARİHİ
: 15.07.2009
LOKANTA , OTEL, TATİL KÖYLERI VE BENZERİ TESİSLER BÜNYESİNDE VERİLEN YEMEK
HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
(2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.07.2009 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )
KDV Kanununa ekli II sayılı listenin DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan
hüküm gereği; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl
salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane,
kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek
hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler için öteden beri
%8 KDV oranı uygulanmaktadır. Diğer taraftan bu sayılan yerlerde alkollü içecek de sunulması halinde,
alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanmaktadır.
Bu gün yayımlanan BKK ile sadece aşağıda sayılan yerlerde sunulan yemek hizmetleri ile sınırlı olmak
üzere %8 oranı %18’e çıkarılmıştır. Buna göre;
birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler,
üç yıldız ve üzeri oteller,
tatil köyleri,
ve benzeri tesisler
bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için ister alkollü içecek sunulsun ister sunulmasın KDV
oranı %18 olarak uygulanacaktır.
Uygulama bu günden (15.07.2009) geçerli olup %18 oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. Birinci sınıf
ruhsat ve işletme belgesine ilişkin tanımlama ve uygulama kapsamı 107 ve 108 nolu KDV Tebliğlerinde
yer almaktadır.
Bugünkü resmi gazetede yayınlanarak 15.07.2009 (bugün) yürürlüğe giren 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
gereği KDV oranları değişmiştir.
Buna göre Konaklama ve birlikte paket olarak satılan yiyecekler ve alkolsüz içecekler dışında kalan tüm KDV oranları
%18 olmuştur.
Buna göre Oda, Oda + Kahvaltı, Yarım pansiyon, tam pansiyon ve her şey dahil sistemlerde tüm bu gelirler %8 KDV
olarak uygulanacaktır.
Bu güne kadar otel içindeki restaurant ve barlarda alkolsüz içecek ve yiyeceklerde uygulanan KDV’si %8 olan tüm
hizmetlerin KDV si bu günden itibaren %18 olmuştur.
TEBLİĞ TARİHİ
: 15.07.2009
LOKANTA , OTEL, TATİL KÖYLERI VE BENZERİ TESİSLER
BÜNYESİNDE VERİLEN YEMEK HİZMETLERİNDE KDV ORANI
DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULAMASI:
•
•
•
•
•
Resmi gazetede yayınlanarak 15.07.2009 yürürlüğe giren 2009/15200 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı gereği KDV oranları değişmiştir.
Buna göre Konaklama ve birlikte paket olarak satılan yiyecekler ve alkolsüz
içecekler dışında kalan tüm KDV oranları %18 olmuştur.
Buna göre Oda, Oda + Kahvaltı, Yarım pansiyon, tam pansiyon ve her şey dahil
sistemlerde tüm bu gelirler %8 KDV olarak uygulanacaktır.
15.07.2009 tarihine kadar otel içindeki restaurant ve barlarda alkolsüz içecek ve
yiyeceklerde uygulanan KDV’si %8 olan tüm hizmetlerin KDV si bu günden
itibaren %18 olmuştur.
•
•
52
Tevkifat Uygulaması Hakkında 117 Seri No.lu
KDV Genel Tebliği :
14.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri no.lu KDV Genel
Tebliğiyle KDV tevkifat işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmış ve bu
değişiklikler açıklanmıştır.
Tebliğ ile tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan bütün
Tebliğler/Tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu tebliğ ile beraber önceden tevkifat uygulanmayan bazı hizmetlere de
bundan böyle tevkifata tabi tutulacaktır.
Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına
giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tespit edilen tutarı aşan
işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara
ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın
aşılması halinde tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
53
Yeni düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.
1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığınca
tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından
tevkifat yapılması zorunludur. Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına
alınmamış işlemlerde ise alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün
değildir.
2) “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının
işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi
tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen
kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise
işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
3) Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar:
Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu
kapsama dahil değildir.)
KDV mükellefi olsun olmasın;
54
a) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve
bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
b) Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
c) Döner sermayeli kuruluşlar,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
f) Bankalar,
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
j) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına
ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
4) Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, kimlere uygulanacağı ve tevkifat oranları:
55
Yemek servisi hizmetleri
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile
köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner
sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım
sandıkları, bankalar,KİT'ler,OSB'ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait
işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar,
5/10 oranında
İşgücü temin hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri
TÜM KDV Mükelleflefleri
9/10 oranında
Temizlik, çevre ve bakım
Tüm KDV Mükellefleri
7/10 oranında
Servis Taşımacılığı
Tüm KDV mükellefleri
5/10 oranında
56
AMORTİSMANLARLA İLGİLİ
ÖZELLİKLİ DURUMLAR
57
58.
58.1.
58.1.1.
58.1.2.
58.2.
59.
59.1.
59.2.
59.3.
59.4.
60.
60.1.
60.2.
60.3.
60.4.
60.5.
61.
Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon,
5
%20,00
kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde
kullanılan iktisadi kıymetler
Reklam panoları ve billboardlar
Işıklı
5
%20,00
Işıksız
10
%10,00
Mafsallı tenteler
2
%50,00
Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri
Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç)
4
%25,00
her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri
Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve
2
%50,00
yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri
Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri
3
%33,33
ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme
deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak
ayakkabısı, kar motoru v.
Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar,
10
%10,00
plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları,
tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç
paraşütü alanları ve bunl
Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde
2
%50,00
kullanılan dekorlar dahil)
Suda yapılan faaliyetler
10
%10,00
Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)
5
%20,00
Şamandıra tesisatı
3
%33,33
Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar)
2
%50,00
Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)
3
%33,33
Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler
8
%12,50
Berber, kuaför, güzellik veya spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç
gereçler
*
58
Download

• EĞİTMENLER : • MERT EVİN • HÜLYA EKİNCİ • FİGEN İZİ