Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi
Varlıktan Verime
Arıza ve bakım işlerini takip edin!
Verileri hızlı ve doğru bir şekilde
saklayın!
Demirbaşlar için tarihçe oluşturun!
Arıza ve Bakım işlerindeki
maliyetleri ortaya çıkarın!
Bakımları planlayın!
Depo süreçlerini takip edin!
Analiz raporlarıyla sistemi takip
edin!
Arıza sayılarını azaltın!
Demirbaş ömrünü uzatın!
Duruş sürelerini azaltın!
Envanter maliyetlerini azaltın!
Bakım işlerinin etkinliğini
maksimize edin!
Çalışan performansını takip edin
ve iyileştirin!
Satın alma ve malzeme
maliyetlerini azaltın!
A S S E T IK S H A K K IN D A
Kurumsal varlık yönetimi, doğrudan yatırımın
kârlılığı ile ilgili olduğundan organizasyonlar için
hayati öneme sahiptir. Assetiks, prosedürlerin
açık ve net tanımlanmasını, verilerin doğru
aktarılmasını ve tanımlanmış hedeflere uygun
raporların türetilmesini sağlar. Tüm bunları
yaparken bakım profesyonellerinin iş yükünü
de göz önünde bulundurarak; hızlı, minimalist
ve yol gösterici bir kullanıcı deneyimi sunar.
Assetiks organizasyonlarda ölçeklenebilirliğin
ilk adımı olarak; operasyonel maliyetlerin
ortaya çıkarılması ve dağıtılması için gerekli
bileşenleri sağlar. Maliyetler ortaya çıktıkça,
sistem var olan süreçleri ölçmek, yeniden
tasarlamak ve iyileştirmek için kullanılabilir.
Assetiks ile ekipmanın satın alınmasından
hurdaya çıkmasına kadar olan tüm tarihçe
saklanabilir. Assetiks sadece
bilgileri
depolamakla kalmaz, organizasyonların doğru
kararlar verebilmesi için analizini de yapar.
Assetiks, bakım faaliyetlerinden sorumlu
çalışanların performansını izlemek ve
değerlendirmek için güçlü bir alt yapı sunar.
Assetiks hem web hem de masaüstü
platformlarından erişilebilirdir. Web kullanıcı
ara yüzü farklı noktalardan farklı cihazlarla
daha erişilebilirken, masaüstü ara yüzü daha
hızlı ve yoğun bir kullanıcı deneyimi sunar.
Sistem, farklı uç noktalarda diğer bilgi
sistemleriyle iletişim kurmaya izin veren tüm
süreçler ile entegrasyon yeteneğine sahiptir.
1
A ssetiks Modülle r i
Özelleştirme
Çekirdek modül, diğer tüm
modülleri birleştirir ve özelleştirme,
entegrasyon ve raporlama gibi temel
fonksiyonları bir arada tutar.
Çekirdek modül analiz sonuçlarını
görüntülemek için güçlü raporlama
seçenekleri, farklı süreçler için iş akışları,
müşteri ihtiyaçlarına göre tamamıyla
özelleştirilebilir
yapıyı
içeren
ölçeklenebilirlik için güvenilir bir iş
çerçevesi sunar.
Kullanıcıların devam eden süreçler
hakkında bilgi sahibi olması için kokpite
ve KPI’lara göz atması yeterlidir.
Güvenlik ve Yetkilendirme: Çeşitli
ekranların kullanılabilirliğinin veya
kayıtların görüntülenme, oluşturulma
ve
güncellenme
izinlerinin
yönetiminde farklı kullanıcı tipleri için
roller yaratmayı sağlar.
Bu kullanıcı rolleri üzerinden hangi
kullanıcının sürecin hangi noktasında
aktif olacağı belirlenebilir.
Çalışan
Yönetimi:
Assetiks’teki
çalışan
yapısı
organizasyonlara
takımlar kurma ve çalışanları bu
takımlara atama, departmanlarla
çalışanları ilişkilendirme, farklı zaman
aralıkları ve departmanlar için her bir
çalışana ücret tanımlama ve
vardiyaları takip etme imkânı sağlar.
Etkin çalışan yönetimi sayesinde tüm
ekibin performansı değerlendirilebilir
ve hangi noktaların iyileştirmeye
ihtiyaç duyduğu ortaya çıkarılabilir.
Kokpit ve KPI’lar: Organizasyonların
özel hedefleri için tasarlanmış listeler
ve göstergeler anlık sonuçlar vererek
süreçlerin takibini kolaylaştırır. Bu
yapı sayesinde farklı kullanıcı rolleri
için tanımlanan farklı göstergeler
sürekli ulaşılabilir durumdadır.
Farklı
sektördeki farklı organizasyonların özel
ihtiyaçları için istenen iş süreçlerini
oluşturmada esneklik sağlar.
İş Akışı Yönetimi: Onay süreçleri ve iş
ihtiyaçları için gerekli olan akışları
oluşturma imkânı sunar.
İş Emri, Ekipman, Stok Girişi, Ek Maliyetler
gibi farklı yapılarda gerekli süreçler
kurgulanabilir.
Analiz: Assetiks genel raporlarla iş
detayları,
çalışan
ve
ekipman
performansı, ekipman tarihçesi veya
maliyet analizi gibi genel ihtiyaçlara
yönelik kullanıma hazır çözümler
sunarken, müşteri ihtiyaç ve isteklerine
yönelik özel raporlar hazırlama olanağı da
sağlar. Ayrıca kullanıcıların sistemdeki
verileri gruplandırıp, filtreleyip, süzerek
farklı analizler yapmasını sağlayacak
altyapıyı da barındırır.
Veri Aktarım Yönetimi: Müşterilerin
özellikle büyük boyutlu verileri için
kullanabileceği
Microsoft
Excel
aracılığıyla sisteme veri çekme özelliğine
sahiptir.
Farklı
sistemlere
veri
aktarabilmek için Assetiks’ten xls, csv, txt
gibi formatlarda dosyalar alınabilir.
Denetim ve Loglama: Assetiks güvenlik,
Güvenlik ve
Yetki lendirme
Ça l ışan Yönetimi
Assetiks Core
Çe ki r de k M odül
Yönetimi:
Özel leştirme
Modül ü
İş Akışı Yönetimi
Ana l iz
Kokpi t ve KPI'lar
Veri Akta rım
Yönetimi
Denetim ve
Logl a ma
Entegrasyon
takip edilebilirlik ve raporlama için veri
tabanındaki her hareketi kaydeder.
Entegrasyon: ERP, muhasebe ya da
farklı operasyonel sistemlerin farklı uç
noktalarda bilgi alışverişine ihtiyacı
olabilir. Assetiks, diğer uygulamalarla
sistemin entegrasyonunu sağlamak için
Servis Odaklı Mimari (SOA) kullanır.
Ekipmanların desteklemesi halinde
gerçek zamanlı durum sorgulaması
yapabilme
yeteneğine
sahiptir.
Ekipmanlardan gelen arıza sinyallerini
otomatik olarak iş emrine çevirerek
süreçleri hızlandırır.
2
Eki pman Y öne t i mi
Assetiks kullanıcılara daha erişilebilir,
raporlanabilir ve yönetilebilir bir yapı sunmak
için ekipmanları üç farklı tipte ele alır:
Lokasyonlar
Sistemler
Demirbaşlar
B akı m Pl anl ama
Bakım
planlama
modülü,
organizasyonların vardiyalar tanımlamasını ve
yapılandırmasını ve de uygun çalışma
saatlerine göre çalışanlara iş atamasını sağlar.
Ayrıca organizasyonlar çalışanlar üzerindeki iş
yükünü dikkate alarak yaklaşan bakım
faaliyetlerini planlayabilirler.
Organizasyonlar ekipmanlar yaratabilir ve
onları takip edebilir, detaylı maliyet dağılım ve
tarihçe raporları elde etmek için ekipmanlar
arasında hiyerarşik ilişki kurabilirler.
Etkin planlama, bakım işlerindeki gecikmeleri
önler. Zamanında bakım, duruş sürelerini ve
maliyeti azaltır.
Assetiks, ekipmanlarla ilgili dokümanlar
yüklemeye, yorumlar yazmaya, model-seri
numarası gibi detaylı bilgiler kaydetmeye izin
verir.
M al z e me Y öne t i mi
İş Emr i Y öne t i mi
İş Emri modülü farklı müşteri süreçleri
için arıza ve bakım gibi farklı iş tipleri
tanımlayabilme özelliğine sahiptir.
İş emirleri üzerinde aktiviteler tanımlanabilir,
talimatlar ve malzeme listeleri bu aktiviteler ile
ilişkilendirilebilir. İş Emri modülü, çalışanlar
tarafından yapılan işlerin bilgisini tutan Efor
yapısı ve organizasyon tarafından takip edilmek
istenen ekstra masrafları tutan Ek Maliyet
yapısı ile birlikte çalışır.
Hizmet Seviye Anlaşmaları (SLA) ile alarmlar
tanımlanabilir, işlerin performansı, müdahale
ve çözüm süresi takip edilebilir.
B akı m Y öne t i mi
Bu modül, organizasyonların daha
önceden tanımlanmış bakım işlerini yürütmeyi
sağlayan bakım çizelgelerini içerir. Bakım
çizelgeleri, iş emirlerini periyot bilgilerine göre
otomatik olarak yaratır ve kullanıcıların
gerçekleşme zamanından önce planlama
yapmasına ve iş emirlerini yayınlamasına izin
verir. Assetiks görevler ve malzeme listeleriyle
bakım çizelgelerinde parça rezervasyonu
yapmaya ve iş ile ilgili talimatlar eklemeye izin
vermektedir.
Etkin bakım yönetimi, arıza sayılarını azaltır ve
ekipman ömrünü uzatır.
Assetiks, malzeme ve depo yönetimi
konularında raporlanabilirliği sağlamak için
firmalara sistemde üretici, model, barkod gibi
detaylarıyla parçaları tanımlamaya izin verir.
Kullanıcılar sistemde tanımlanmış malzeme
gruplarını rezerve etmek ve planlamak için
malzeme listeleri yaratabilir.
A r aç Y öne t i mi
Araçlar, malzeme ve ekipman dışında
bakım işlerinde kullanılan varlıklardır. Bu
yüzden yönetilmesi, kullanımı ve takip edilmesi
için farklı bir modül gerekir.
Bu modül ile kullanıcılar araçlarını
tanımlayabilir, atayabilir, takip edebilir ve
planlayabilir. Assetiks, araçları ve maliyetlerini
iş emirleriyle ilişkilendirmeye izin verir.
D e po Y öne t i mi
Depo Yönetimi modülü depo yaratma,
depolar arasında hiyerarşiler kurma ve depolar
altında raflar tanımlama imkânı sunar.
Gerçekleşen her parça hareketi sistemde işlem
olarak kaydedilir. Böylelikle müşteriler
depodan parça çıkışı, depoya parça iadesi,
hurdaya ayırma, depodan depoya parça
transferi ve stok girişi hareketlerini izleyebilir
ve raporlayabilirler. Bu modül ile aynı zamanda
iş emirlerinde ve bakım çizelgelerinde parçalar
planlanabilir ve rezerve edilebilir.
Etkin depo ve malzeme yönetimi, envanter
süreçlerini izleme ve yönetme imkânı sağladığı
için stok maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
3
S at ı n A l ma Y öne t i mi
Şirketler gerekli parçalar için talepler
yaratabilir ve kağıt üzerinde herhangi bir iş
yapmaksızın taleplerini onay süreçlerine
koyabilirler. Tedarikçilerden alınan fiyat
tekliflerini değerlendirmek için teklif talepleri
de yaratabilirler. Satın alma emirleriyle
Assetiks bir siparişin detaylarını ve durumunu
takip etmeye izin verir. Ayrıca, tedarikçi
değerlendirmesi için siparişlerden sonra
tedarikçiler için puanlama yapabilirler.
Satın alma süreçlerinin etkin kontrolü
ekipmanlarınızın çalışma zamanını maksimize
eder.
Assetiks mevcut satın alma talebi ve sipariş
süreçlerinde kullanılan sisteme entegre
olabilir.
Gar ant i Y öne t i mi
Bu modül teminat taleplerinin
oluşturulduğundan ve denetlendiğinden emin
olmak için ekipmanların garantilerini takip
etmeyi sağlar.
Garanti süreçlerinin başarılı yönetimi, yeni
ekipman yatırımlarında daha iyi karar vermeye
yardımcı olur.
O nar ı l abi l i r
Y e dek
Par ç a Y öne t i mi
Assetiks parçaya göre çeşitlendirilebilen hem iç
hem de dış onarım süreçlerini destekler.
Kullanıcılar, depo süreçlerini yönetebilir ve
parçaların maliyetlerini takip etmek için onarım
emirlerini tanımlayabilir ve denetleyebilirler.
M uay e ne Y öne t i mi
Muayene modülü, muayene verilerini
toplamak ve bu verileri raporlama ve
ekipmanları izlemede kullanmak için güçlü bir
araçtır.
Organizasyonlar başka bir sisteme ihtiyaç
duymaksızın
muayene
sonuçlarını
raporlayabilir, karşılaştırabilir ve grafiklerini
görüntüleyebilirler.
Kal i br as y on Y öne t i mi
Assetiks özel tipteki iş emirleriyle
kalibrasyon gerektiren ekipmanlar için süreci
denetler. Kullanıcılar yaklaşan kalibrasyon
ihtiyaçlarını izleyebilir, raporlayabilir ve
zamanında hareket edebilirler.
A mor t i s man Y öne t i mi
Assetiks,
organizasyonların
amortismanlarla
bakım
maliyetlerini
karşılaştırabilmesi ve raporlayabilmesi için
ekipmanların amortisman değerlerini hesaplar,
izler ve raporlar.
B üt ç e Y öne t i mi
Organizasyonlar bakım, satın alma ve
envanter süreçlerinde meydana gelen tüm
maliyetleri raporlayabilir ve analiz edebilirler.
Böylelikle, departmanların belirli zaman
aralıkları için bütçelerini ve bütçe detaylarını
tanımlayabilirler.
Departmanların ve kişilerin bütçe onay yetkileri
sistemde
tanımlanarak
farklı
onay
seviyelerinde farklı işleyiş tanımlanabilir.
Ç ağ r ı M e r ke z i Y öne t i mi
Assetiks
çağrı
merkezi,
organizasyonlardan gelen çağrıları toplamak ve
yönetmek için destek sağlar ve hızlı bir şekilde
hareket etmeye izin verir.
Kullanıcılar çağrı açabilir, çağrıları atayıp
yönetebilir, çağrı kayıtlarına göre iş emirleri
yaratabilirler. Aynı zamanda ekipmanların, iş
emirlerinin ve çağrı kayıtlarının detaylarını
raporlayabilirler.
B ar kodl ama
Organizasyonlar farklı amaçlar için
Assetiks’te herhangi bir varlık için barkod
yaratıp kullanabilirler. Kullanıcıların bir barkod
okuyucu veya Assetiks mobil ile parçaları
tanımlayabilmesi için parça kodları barkod
olarak raflara yerleştirilebilir. Depo içerisinde
adres barkodları da yaratılabilir.
Assetiks barkod modülü, daha güvenilir ve
kolay veri girişi sağlar.
4
A s s e t i ks M obi l
Assetiks mobil ile çalışanlar akıllı telefon veya tablet kullanarak iş emirlerini ve malzeme
operasyonlarını gerçekleştirebilirler.
Assetiks mobil Windows, Android ve IOS ortamlarında çalışabilir.
Çayıryolu Sokak Üçgen Plaza No:7/10 İçerenköy, Ataşehir 34752 İSTANBUL
Telefon: +90 216 469 05 95 (pbx) Faks: +90 (216) 465 05 99
Download

Ürün Bilgisi