MANİSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ .................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ........................................................ 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 3
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................... 3
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................... 4
EKLER................................................................................................................................................................... 5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA
BİLGİ
Kurumun mali iĢlemlerini muhasebeleĢtirilmesinde,10.3.2006 tarih ve 26104 sayılı
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler Bütçe Ve Muhasebe
Yönetmeliği uygulanmaktadır. Analitik Bütçe ve Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
kullanılmaktadır. Kurumda UKBS ( Üniversal Kent Bilgi Sistemleri ) muhasebe yazılımı
kullanılmaktadır. Mali tablolar ve muhasebe kayıtları bu sistemle izlenmektedir.
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen Mali
tablolarının tamamının düzenlendiği,
Detaylı hesap planının incelenmesi sonucunda çerçeve hesap planı ve alt kodların
kullanıldığı
Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre tutulması gereken defter, cetvel, belgeler ve
yardımcı defterlerin elektronik ortamda tutulduğu
Kurumun muhasebe hesap planına göre iĢlemlerin doğru hesaplara ve doğru yardımcı
hesap kodlarına doğru olarak elektronik ortamda kaydedildiği,
Hesaba iliĢkin iĢlemlerin baĢlangıcından muhasebeleĢtirilmesine kadar muhasebe
iĢlemleri açısından görevlilerin tespit edildiği,
GörülmüĢtür.
Kurumun 2013 Mali yılı gelir ve giderleri aĢağıda gösterildiği gibidir.
GELİRLER
Vergi gelirleri
28.587.834,43
TeĢebbüs ve mülkiyet gelirleri
54.990.445,92
Alınan bağıĢ ve yardımlar
Diğer gelirler
Sermaye gelirleri
Toplam
Ret ve iadeler
Net bütçe geliri
408.420,72
109.218.080,24
2.085.586,44
195.290.367,75
295.020,22
194.995.347,53
GİDERLER
Personel giderleri
Sosyal güv. Primi gid.
Mal ve hiz.alım gid.
20.213.962,80
2.999.310,59
88.199.480,17
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sermaye giderleri
124.751.729,67
Faiz giderleri
3.813.639,57
Cari transferler
4.523.371,18
Toplam
244.501.493,98
Gelir gider arasındaki fark ( 244.501.493,98-194.995.347,53 )= 49.506.146,45TL borçlanma
suretiyle karĢılanmıĢtır.
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
BirleĢtirilmiĢ veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa sayım tutanağı,
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Alınan çekler sayım tutanağı,
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
Değerli kâğıtlar sayım tutanağı,
TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu,
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Ģekilde zamanında SayıĢtay’a sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay,
denetimlerinin
sonucunda
hazırladığı
raporlarla
denetlenen
kamu
idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer
hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve
iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Manisa Belediyesi 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve
tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Manisa Belediyesi 2013 yılı Bilançosu
AKTİF HESAPLAR
1
DÖNEN
2011
2012
2013
TL
TL
TL
PASİF HESAPLAR
23.777.741,56
44.458.805,26
46.390.987,76
3
VARLIKLAR
2011
2012
2013
TL
TL
TL
39.645.655,73
92.713.434,88
ĠÇ 6.269.012,42
9.000.781,93
25.379.685,52
KREDĠLERĠ 6.269.012,42
9.000.781,93
25.379.685,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIġ 0,00
0,00
0,00
YILDA 0,00
0,00
0,00
KISA
VADELĠ 31.303.415,27
YABANCI
KAYNAKLAR
10
HAZIR DEĞERLER
KISA
VADELĠ
2.292.969,79
18.704.999,87
18.208.987,85
30
-12.094,42
0,00
0,00
300 BANKA
0,00
0,00
303 KAMU ĠDARELERĠNE 0,00
MALĠ BORÇLAR
100 KASA HESABI
HESABI
101 ALINAN
ÇEKLER 0,00
MALĠ
HESABI
BORÇLAR
HESABI
102 BANKA HESABI
2.399.083,21
18.706.086,68
18.208.987,85
304 CARĠ
YILDA 0,00
ÖDENECEK
TAHVĠLLER HESABI
103 VERĠLEN ÇEKLER -94.019,00
VE
-1.086,81
0,00
309 KISA VADELĠ DĠĞER 0,00
GÖNDERME
ĠÇ
EMĠRLERĠ HESABI
MALĠ BORÇLAR
HESABI
(-)
104 PROJE
ÖZEL 0,00
0,00
0,00
105 DÖVĠZ HESABI
31
KISA
VADELĠ
MALĠ BORÇLAR
HESABI
0,00
0,00
0,00
310 CARĠ
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ÖDENECEK DIġ MALĠ
BORÇLAR HESABI
106 DÖVĠZ
0,00
0,00
0,00
32
FAALĠYET BORÇLARI 12.545.267,49
12.459.055,34
46.502.553,22
HAZIR 0,00
0,00
0,00
320 BÜTÇE EMANETLERĠ 10.941.487,78
12.459.055,34
18.705.617,03
0,00
27.796.936,19
13.690.213,85
11.560.330,41
7.544.591,56
8.575.808,82
GÖNDERME
EMĠRLERĠ HESABI
(-)
108 DĠĞER
DEĞERLER
HESABI
HESABI
109 BANKA
KREDĠ 0,00
0,00
0,00
322 BÜTÇELEġTĠRĠLECEK 1.603.779,71
BORÇLAR HESABI
KARTLARINDAN
ALACAKLAR
HESABI
11
MENKUL KIYMET 0,17
0,17
35.000,00
33
0,17
0,00
330 ALINAN
VE VARLIKLAR
EMANET
KAYNAKLAR
117 MENKUL
0,17
VARLIKLAR
VE
HESABI
HESABI
118 DĠĞER
MENKUL 0,00
KIYMET
YABANCI 8.137.748,03
DEPOZĠTO 6.862.855,96
TEMĠNATLAR
0,00
35.000,00
333 EMANETLER HESABI
1.274.892,07
6.145.622,29
2.984.521,59
13.731.278,44
17.957.291,98
21.635.016,48
34
0,00
0,00
0,00
34.756,47
0,00
0,00
340 ALINAN
SĠPARĠġ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VE
VARLIKLAR
HESABI
12
FAALĠYET
ALINAN AVANSLAR
ALACAKLARI
120 GELĠRLERDEN
ALACAKLAR
AVANSLARI HESABI
HESABI
121 GELĠRLERDEN
12.470.445,69
17.476.429,32
TAKĠPLĠ
20.687.967,11
349 ALINAN
DĠĞER 0,00
AVANSLAR HESABI
ALACAKLAR
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
HESABI
122 GELĠRLERDEN
TECĠLLĠ
1.216.748,85
444.181,90
915.900,99
36
VE
ÖDENECEK
DĠĞER 1.925.231,78
1.141.434,87
2.324.715,77
866.590,32
1.346.865,37
195.870,08
172.539,89
10.365,13
11.903,03
68.609,34
128.188,25
0,00
665.219,23
1.388.387,15
1.158.587,93
YÜKÜMLÜLÜKLER
TEHĠRLĠ
ALACAKLAR
HESABI
126 VERĠLEN
DEPOZĠTO
9.327,43
36.680,76
31.148,38
360 ÖDENECEK
VE
VERGĠ 1.443.276,05
VE FONLAR HESABI
TEMĠNATLAR HS.
13
KURUM
0,00
0,00
0,00
361 ÖDENECEK SOSYAL 418.263,23
GÜVENLĠK
ALACAKLARI
KESĠNTĠLERĠ HESABI
132 KURUMCA
0,00
0,00
0,00
362 FONLAR
VEYA 14.300,81
VERĠLEN
DĠĞER
BORÇLARDAN
ĠDARELERĠ
ALACAKLAR
YAPILAN
HESABI
137 TAKĠPTEKĠ
KAMU
ADINA
TAHSĠLAT
HESABI
0,00
0,00
0,00
363 KAMU
KURUM
ĠDARELERĠ 49.391,69
PAYLARI HESABI
ALACAKLARI
HESABI
14
DĠĞER
375.037,24
475.296,59
364.870,92
368 VADESĠ
GEÇMĠġ, 0,00
ERTELENMĠġ
ALACAKLAR
VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ
VERGĠ
VE
DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
HESABI
140 KĠġĠLERDEN
375.037,24
475.296,59
ALACAKLAR
364.870,92
37
BORÇ
VE
GĠDER 1.464.757,55
KARġILIKLARI
HESABI
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
15
STOKLAR
165.024,86
662.578,36
370.480,13
372 KIDEM
TAZMĠNATI 555.778,01
361.694,11
142.632,82
VE 908.979,54
1.026.693,04
1.015.955,11
AYLARA 963.157,27
1.965.782,59
5.787.562,03
0,00
0,00
1.965.782,59
5.787.562,03
0,00
0,00
0,00
0,00
FAZLALARI 0,00
0,00
0,00
399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ KISA 0,00
0,00
0,00
27.687.879,76
60.272.392,07
KARġILIĞI HESABI
150 ĠLK
MADDE
VE 165.024,86
662.578,36
370.480,13
379 DĠĞER
BORÇ
MALZEME
GĠDER
HESABI
KARġILIKLARI
HESABI
153 TĠCARĠ
MALLAR 0,00
0,00
0,00
38
GELECEK
AĠT
HESABI
GELĠRLER
VE
GĠDER
TAHAKKULARI
157 DĠĞER
STOKLAR 0,00
0,00
0,00
380 GELECEK
AĠT
HESABI
AYLARA 0,00
GELĠRLER
HESABI
16
ÖN ÖDEMELER
336.222,22
483.810,96
620.646,27
381 GĠDER
963.157,27
TAHAKKUKLARI
HESABI
160 Ġġ
AVANS
VE 1.037,43
0,00
0,00
39
KREDĠLERĠ
DĠĞER KISA VADELĠ -1.759,27
YABANCI
HESABI
KAYNAKLAR
161 PERSONEL
0,00
0,00
0,00
391 HESAPLANAN
-1.759,27
AVANSLARI
KATMA
HESABI
VERGĠSĠ HESABI
162 BÜTÇE
DIġI 335.184,79
AVANS
483.810,96
620.646,27
397 SAYIM
VE
DEĞER
HESABI
KREDĠLER HESABI
164 AKREDĠTĠFLER
0,00
0,00
0,00
VADELĠ
HESABI
YABANCI
KAYNAKLAR HESABI
165 MAHSUP
0,00
0,00
DÖNEMĠNE
0,00
4
UZUN
VADELĠ 16.482.925,72
YABANCI
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
AKTARILAN
KAYNAKLAR
AVANS
VE
KREDĠLER HESABI
166 PROJE
ÖZEL 0,00
0,00
0,00
40
VADELĠ
ĠÇ 13.731.603,01
23.984.696,66
54.759.038,83
KREDĠLERĠ 13.731.603,01
23.984.696,66
54.759.038,83
0,00
0,00
MALĠ BORÇLAR
HESABINDAN
VERĠLEN
UZUN
AVANS
VE AKREDĠTĠFLER
HESABI
167 DOĞRUDAN
PROJE
DIġ 0,00
0,00
0,00
400 BANKA
KREDĠ
HESABI
KULLANIMLARI
AVANS
VE
AKREDĠFLERĠ
HESABI
18
GELECEK
0,00
AYLARA
0,00
0,00
403 KAMU ĠDARELERĠNE 0,00
AĠT
MALĠ
GĠDERLER
BORÇLAR
HESABI
180 GELECEK
0,00
AYLARA
0,00
0,00
404 TAHVĠLLER HESABI
0,00
0,00
0,00
6.174.827,33
5.155.986,11
409 UZUN VADELĠ DĠĞER 0,00
0,00
0,00
DIġ 0,00
0,00
0,00
410 DIġ MALĠ BORÇLAR 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AĠT
GĠDERLER HESABI
19
DĠĞER
DÖNEN 6.877.208,84
ĠÇ
VARLIKLAR
MALĠ BORÇLAR
HESABI
190 DEVREDEN
KATMA
6.877.208,84
6.174.827,33
5.155.986,11
41
DEĞER
UZUN
VADELĠ
MALĠ BORÇLAR
VERGĠSĠ HESABI
191 ĠNDĠRĠLECEK
KATMA
0,00
0,00
0,00
DEĞER
HESABI
VERGĠSĠ HESABI
197 SAYIM
0,00
0,00
0,00
43
DĠĞER BORÇLAR
0,00
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
NOKSANLARI
HESABI
2
DURAN
384.065.226,60
457.281.809,75
586.846.299,05
430 ALINAN
VE
VARLIKLAR
DEPOZĠTO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SĠPARĠġ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.000.000,00
400.000,00
200.000,00
800.000,00
800.000,00
TEMĠNATLAR
HESABI
21
MENKUL KIYMET 0,00
0,00
0,00
438 KAMUYA
OLAN 0,00
ERTELENMĠġ
VE VARLIKLAR
VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ
BORÇLAR HESABI
217 MENKUL
0,00
0,00
0,00
44
ALINAN AVANSLAR
MENKUL 0,00
0,00
0,00
440 ALINAN
VARLIKLAR
HESABI
218 DĠĞER
KIYMET
VE
AVANSLARI HESABI
VARLIKLAR
HESABI
22
FAALĠYET
726.127,80
728.406,73
0,00
449 ALINAN
ALACAKLARI
DĠĞER 0,00
AVANSLAR HESABI
220 GELĠRLERDEN
0,00
0,00
0,00
47
BORÇ
VE
GĠDER 1.600.000,00
KARġILIKLARI
ALACAKLAR
HESABI
222 GELĠRLERDEN
TECĠLLĠ
726.127,80
728.406,73
0,00
VE
472 KIDEM
TAZMĠNATI 600.000,00
KARġILIĞI HESABI
TEHĠRLĠ
ALACAKLAR
HESABI
23
KURUM
0,00
0,00
ALACAKLARI
0,00
479 DĠĞER
BORÇ
VE 1.000.000,00
GĠDER
KARġILIKLARI
HESABI
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
232 KURUMCA
0,00
0,00
0,00
48
GELECEK
YILLARA 1.151.322,71
VERĠLEN
AĠT
GELĠRLER
BORÇLARDAN
GĠDER
ALACAKLAR
TAHAKKUKLARI
2.503.183,10
4.513.353,24
0,00
0,00
2.503.183,10
4.513.353,24
0,00
0,00
0,00
0,00
VE
HESABI
24
MALĠ
DURAN 10.105.335,49
13.075.139,53
14.806.664,15
480 GELECEK
AĠT
VARLIKLAR
YILLARA 0,00
GELĠRLER
HESABI
240 MALĠ
10.105.335,49
12.325.139,53
14.056.664,15
481 GĠDER
KURULUġLARA
TAHAKKUKLARI
YATIRILAN
HESABI
1.151.322,71
SERMAYELER
HESABI
241 MAL VE HĠZMET 0,00
750.000,00
750.000,00
49
DĠĞER UZUN VADELĠ 0,00
ÜRETEN
YABANCI
KURULUġLARA
KAYNAKLAR
YATIRILAN
SERMAYELER
HESABI
25
MADDĠ
DURAN 371.575.371,79
439.421.684,38
567.667.405,79
499 DĠĞER UZUN VADELĠ 0,00
VARLIKLAR
YABANCI
KAYNAKLAR HESABI
250 ARAZĠ
VE 180.351.375,34
184.855.162,53
194.015.509,46
5
ÖZKAYNAKLAR
360.096.687,31
434.407.079,52
480.251.459,86
232.757.195,40
326.200.884,80
50
NET DEĞER HESABI
195.075.654,84
195.143.874,02
181.742.946,28
51.229.705,46
51.888.515,96
500 NET DEĞER HESABI
195.075.654,84
195.143.874,02
181.742.946,28
6.285.359,16
6.834.005,03
52
0,00
0,00
0,00
ARSALAR HESABI
251 YERALTI
VE 212.597.655,44
YERÜSTÜ
DÜZENLERĠ
HESABI
252 BĠNALAR HESABI
45.621.986,66
253 TESĠS, MAKĠNE VE 5.511.915,52
YENĠDEN
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
CĠHAZLAR
DEĞERLEME
HESABI
FARKLARI
254 TAġITLAR HESABI
9.506.109,61
10.467.055,81
13.982.693,14
522 YENĠDEN
0,00
0,00
0,00
YILLAR 113.191.934,87
171.048.598,47
245.290.771,50
YILLAR 113.191.934,87
171.048.598,47
245.290.771,50
-6.027.566,00
0,00
-6.027.566,00
0,00
74.242.173,03
53.217.742,08
74.242.173,03
53.217.742,08
0,00
0,00
0,00
0,00
DEĞERLEME
FARKLARI HESABI
255 DEMĠRBAġLAR
2.629.040,56
4.243.560,00
4.836.539,63
57
GEÇMĠġ
FAALĠYET
HESABI
SONUÇLARI
256 DĠĞER
MADDĠ 0,00
0,00
0,00
570 GEÇMĠġ
DURAN
OLUMLU
FAALĠYET
VARLIKLAR
SONUÇLARI HESABI
HESABI
257 BĠRĠKMĠġ
-129.007.983,22
-133.431.123,76
-133.565.220,18
58
AMORTĠSMANLAR
YILLAR -6.027.566,00
OLUMSUZ FAALĠYET
SONUÇLARI
HESABI ( - )
258 YAPILMAKTA
GEÇMĠġ
44.365.271,88
83.014.769,78
103.474.477,95
580 GEÇMĠġ
YILLAR -6.027.566,00
OLAN
OLUMSUZ FAALĠYET
YATIRIMLAR
SONUÇLARI HESABI (
HESABI
259 YATIRIM
-)
0,00
0,00
0,00
59
DÖNEM
FAALĠYET 57.856.663,60
SONUÇLARI
AVANSLARI
HESABI
26
MADDĠ OLMAYAN 1.654.363,59
4.052.241,43
4.367.891,43
590 DÖNEM
VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
OLUMLU 57.856.663,60
FAALĠYET
DURAN
SONUCU
HESABI
1.740.503,59
4.138.381,43
4.454.031,43
591 DÖNEM
OLUMSUZ 0,00
FAALĠYET
SONUCU
HESABI ( - )
264 ÖZEL
0,00
0,00
MALĠYETLER
0,00
6
FAALĠYET
-40.060,14
HESAPLARI
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
HESABI
268 BĠRĠKMĠġ
-86.140,00
-86.140,00
-86.140,00
63
GĠDER HESAPLARI
1.024,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630 GĠDERLER HESABI
1.024,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.337,68
4.337,68
580.603,42
653.658,11
0,00
0,00
-503.523,27
-576.265,74
-649.320,43
40.060,14
0,00
0,00
GELĠR HESAPLARI
41.084,16
0,00
0,00
600 GELĠRLER HESABI
41.084,16
0,00
0,00
AMORTĠSMANLAR
HESABI ( - )
28
GELECEK
YILLARA
AĠT
GĠDERLER
280 GELECEK
YILLARA
AĠT
GĠDERLER HESABI
29
DĠĞER
DURAN 4.027,93
VARLIKLAR
294 ELDEN
507.551,20
ÇIKARILACAK
STOKLAR
MADDĠ
VE
DURAN
VARLIKLAR
HESABI
297 DĠĞER
ÇEġĠTLĠ 0,00
DURAN
VARLIKLAR
HESABI
299 BĠRĠKMĠġ
AMORTĠSMANLAR
HESABI ( - )
6
FAALĠYET
HESAPLARI
60
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
TOPLAM
407.884.052,32
501.740.615,01
633.237.286,81
TOPLAM
407.884.052,32
501.740.615,01
633.237.286,81
9
NAZIM HESAPLAR
0,00
0,00
0,00
9
NAZIM HESAPLAR
0,00
0,00
0,00
90
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
90
ÖDENEK HESAPLARI
0,00
0,00
0,00
1.024,02
10.510,00
-317.991,96
901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ 0,00
10.510,00
244.183.502,02
0,00
0,00
10.581.158,38
19.979.605,59
26.111.733,12
0,00
0,00
0,00
8.030.085,08
42.499.902,32
22.027.436,61
426.495.295,78
564.230.632,92
925.559.958,56
HESAPLARI
900 GÖNDERĠLECEK
BÜTÇE
HESABI
ÖDENEKLERĠ
HESABI
905 ÖDENEKLĠ
-1.024,02
0,00
244.501.493,98
91
GĠDERLER HESABI
NAKĠT
DIġI 0,00
TEMĠNATLAR
VE
KĠġĠLERE
AĠT
MENKUL
KIYMETLER HS.
91
NAKĠT
DIġI 0,00
0,00
0,00
911 TEMĠNAT
TEMĠNATLAR
VE
MEKTUPLARI
KĠġĠLERE
AĠT
EMANETLERĠ
MENKUL
HESABI
KIYMETLER HS.
910 TEMĠNAT
10.581.158,38
19.979.605,59
26.111.733,12
MEKTUPLARI
92
TAAHHÜT
HESAPLARI
HESABI
92
TAAHHÜT
0,00
0,00
0,00
921 GĠDER
TAAHHÜTLERĠ
HESAPLARI
KARġILIĞI HESABI
920 GĠDER
8.030.085,08
42.499.902,32
22.027.436,61
426.495.295,78
564.230.632,92
925.559.958,56
TAAHHÜTLERĠ
HESABI
GENEL TOPLAM
GENEL TOPLAM
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Manisa Belediyesi 2013 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
AYRIN
TI
GİDERİN
KODL
TÜRÜ
2011
2012
2013
AYRIN
TL
TL
TL
TI
GELİRİN
KODL
TÜRÜ
ARI
630
2012
2013
TL
TL
TL
133.197.661,45
165.632.654,47
191.461.418,22
ARI
GĠDERLER
75.381.057,99
91.390.481,44
138.243.676,14
600
HESABI
63001
2011
GELĠRLER
HESABI
Personel
12.834.116,95
17.158.239,61
19.794.901,51
60001
Vergi Gelirleri
20.539.756,62
25.887.265,92
30.848.003,71
7.848.540,89
11.674.107,32
14.566.333,96
600010
Mülkiyet
11.675.184,19
13.750.062,60
16.029.472,64
2
Üzerinden
11.675.184,19
13.750.062,60
16.029.472,64
Bina Vergisi
7.625.358,02
8.947.214,36
10.537.850,76
Arsa Vergisi
2.050.310,23
2.500.698,15
2.909.748,78
Arazi Vergisi
36.542,14
71.711,15
56.297,20
600010
Çevre
1.962.973,80
2.230.438,94
2.525.575,90
20954
Temizlik
Giderleri
6300101 Memurlar
Alınan
Vergiler
6300101 Temel
01
3.576.273,11
4.177.656,77
4.926.735,05
MaaĢlar
600010
Mülkiyet
209
Üzerinden
Alınan
Diğer
Vergiler
6300101 Temel
0101
4.926.735,05
ve 3.201.204,40
4.507.001,32
5.419.608,42
4.507.001,32
5.419.608,42
313.625,15
332.903,96
600010
20952
ve 3.201.204,40
Tazminatlar
6300101 Ödenekler
600010
20951
Tazminatlar
6300101 Zamlar
0201
4.177.656,77
MaaĢlar
6300101 Zamlar
02
3.576.273,11
600010
20953
295.604,87
03
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Vergisi
6300101 Ödenekler
295.604,87
313.625,15
332.903,96
0301
600010
Dahilde Alınan 5.895.536,36
7.503.370,01
8.846.868,22
3
Mal ve Hizmet
5.642.774,83
6.579.238,03
148.231,20
151.838,69
ve 4.435.868,63
5.494.543,63
6.427.399,34
600010
Dahilde Alınan 1.286.021,83
1.860.595,18
2.267.630,19
309
Diğer Mal ve
1.573,46
6.427,71
8.028,61
Vergileri
6300101 Sosyal
04
340.047,73
6300101 Sosyal
0401
472.854,41
340.047,73
409.475,72
472.854,41
Haklar
6300101 Ek ÇalıĢma 355.480,38
05
409.475,72
Haklar
391.062,87
419.444,86
KarĢılıkları
600010
Özel Tüketim 4.609.514,53
302
Vergisi
600010
HaberleĢme
30251
Vergisi
600010
Elektrik
30252
Havagazı
173.645,90
Tüketim
Vergisi
6300101 Ek ÇalıĢma 355.480,38
0501
391.062,87
419.444,86
KarĢılıkları
Hizmet
Vergileri
6300101 Ödül
06
600010
Eğlence
30951
Vergileri
600010
Atari Salonu
0,00
0,00
140,00
600010
Eğlence
1.026,25
6.427,71
7.888,61
Personel
309510
Vergisi
Giderleri
4
128.284,45
139.487,91
164.512,90
1.714.679,56
2.095.088,68
1.584.376,51
1.908.220,31
6300101 Ödül
0601
ve 79.930,40
114.542,72
126.705,48
Ġkramiyeler
ve 79.930,40
114.542,72
126.705,48
Ġkramiyeler
309510
3
6300101 Diğer
09
6300101 Diğer
0901
0,00
0,00
1.760.742,77
1.760.742,77
2.868.081,78
2.868.081,78
Personel
600010
Yangın
30952
Sigortası
Giderleri
6300102 SözleĢmeli
Vergisi
8.810,28
7.065,00
1.520.883,60
5.907,34
0,00
1.160.317,86
Personel
6300102 Ücretler
600010
Ġlan ve Reklam 1.156.163,92
30953
Vergisi
600010
Ġlan
Reklam 1.022.891,45
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
01
309530
Vergisi
1
6300102 Kadro
0102
600010
ILAN
KarĢılığı
0,00
0,00
1.160.317,86
309530
REKLAM
30.087,89
SözleĢmeli
2
YAPIġTIRMA
4.364,15
6.180,37
19.470,00
22.125,40
106.468,90
158.562,60
AFĠġ VB.
Personel
Ücretleri
6300102 Zamlar
02
ve 2.790,00
10.516,08
Tazminatlar
600010
Ġlan
309530
Vergisi
4
AfiĢ
Reklam 21.742,38
Bez
600010
Ġlan
KarĢılığı
309530
Vergisi El Ġlanı
SözleĢmeli
5
6300102 Kadro
0202
7.065,00
2.790,00
7.065,00
10.516,08
Reklam 81.442,20
Personel
Zam
ve
Tazminatları
6300102 Sosyal
04
6300102 Kadro
0402
112,94
0,00
22.843,29
Haklar
600010
Harçlar
2.969.036,07
4.633.833,31
5.971.662,85
Diğer Harçlar
2.969.036,07
4.633.833,31
5.971.662,85
871.467,35
925.767,35
461.262,05
660.275,06
6
0,00
0,00
22.843,29
KarĢılığı
600010
609
SözleĢmeli
Personel
Sosyal
Hakları
6300102 SözleĢmeli
09
0,00
0,00
327.206,37
Personelin
600010
Bina
ĠnĢaat 337.724,60
60951
Harcı
600010
ĠĢgal Harcı
Diğer
Giderleri
6300102 657 S.K. 4/B 0,00
0901
0,00
1.261,80
SözleĢmeli
261.077,53
60953
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Personelin
Diğer
Giderleri
6300102 Kadro
0902
0,00
0,00
325.944,57
KarĢılığı
600010
ĠĢyeri
Açma 162.902,39
60954
Ġzni Harcı
600010
Ölçü ve Tartı 4.634,45
60956
Aletleri
173.743,73
190.577,17
5.726,15
5.591,00
54.145,00
55.775,00
66.720,00
Tellallık Harcı
391.790,53
353.582,68
411.232,23
Hal Rüsumu
516.819,31
325.789,92
674.524,67
Rüsumu 203.459,51
117.731,62
82.493,56
208.058,30
592.031,11
SözleĢmeli
Personelin
Diğer
Giderleri
6300103 ĠĢçiler
4.852.880,60
5.315.406,35
3.558.564,75
Muayene Harcı
6300103 ĠĢçilerin
01
2.992.477,73
3.329.656,68
1.933.685,62
Ücretleri
600010
Tatil
60957
Günlerinde
ÇalıĢma
Ruhsatı Harcı
6300103 Sürekli
0101
2.992.477,73
3.329.656,68
1.933.685,62
ĠĢçilerin
600010
60958
Ücretleri
6300103 ĠĢçilerin
02
Ġhbar
0,00
297.253,57
73.103,44
ve
600010
60959
Kıdem
Tazminatları
6300103 Sürekli
0201
0,00
297.253,57
73.103,44
ĠĢçilerin
Ġhbar
ve
600010
Hal
609590
%2 (HAL ĠÇĠ)
1
Kıdem
Tazminatları
6300103 ĠĢçilerin
03
343.616,30
334.712,27
274.400,53
Sosyal
600010
HAL
609590
GELĠRĠ
YER 313.359,80
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Hakları
2
6300103 Sürekli
0301
343.616,30
334.712,27
274.400,53
ĠĢçilerin
600010
Yapı Kullanma 40.074,98
60960
Ġzni Harcı
600010
Diğer Harçlar
42.748,05
38.437,68
1.199.867,28
2.343.738,38
2.998.537,69
198.154,00
766.206,66
772.333,30
15.945,53
17.202,13
194.350,31
199.852,14
2.439,69
1.301,45
16.473,53
2.018,60
1.102.808,35
1.767.808,39
Sosyal
Hakları
6300103 ĠĢçilerin
04
849.409,37
753.919,19
703.721,11
Fazla
60999
Mesaileri
6300103 Sürekli
0401
600010
Et.Nak.TaĢıt.A
ĠĢçilerin
609990
raçl.ĠĢletil.Ġçin
Fazla
1
Alınan Harçlar
600010
Kayıt
609990
Harcı
849.409,37
753.919,19
703.721,11
Mesaileri
6300103 ĠĢçilerin
05
Ödül
667.377,20
599.864,64
573.654,05
ve
Ġkramiyeleri
6300103 Sürekli
0501
3
667.377,20
599.864,64
573.654,05
ĠĢçilerin
Ödül
Suret 17.157,94
ve
600010
Muayene
189.370,78
609990
Ruhsat Rapor
4
Harcı
600010
Sağlık Belgesi 2.702,31
609990
Harcı
Ġkramiyeleri
6300104 Geçici
31.590,00
30.988,00
39.191,50
Personel
5
6300104 Ücretler
31.590,00
30.988,00
39.191,50
01
600010
TOPTANCI
609990
HALI GELIRI
6
(%25.%15.%2
112.062,01
HAL DIġI)
6300104 Aday Çırak, 31.590,00
0102
Çırak
30.988,00
39.191,50
ve
Stajyer
600010
Ġmar Ġle Ġlgili 445.418,48
609990
Harçlar
7
Öğrencilerin
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
19
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Ücretleri
6300105 Diğer
600010
TaĢıt
609990
(minibüs)Hat
8
Ruhsat Harcı
600010
TaĢıt
609990
(taksi)Hat
9
Ruhsat Harcı
600010
TaĢıt
Meclis
609991
(halk
Üyelerine
0
otobüs)Hat
92.295,18
130.672,94
109.927,70
163.055,15
15.680,00
38.981,46
41.620,10
43.477,70
180.721,58
ve 37.802.939,44
43.706.441,64
48.288.208,72
600030
Mal ve Hizmet 32.469.626,45
36.499.673,63
41.504.938,52
1
SatıĢ Gelirleri
600030
Mal
104.380,00
185.625,20
101
Gelirleri
600030
ġartname,
109.155,00
74.130,00
94.250,00
10101
Basılı
Evrak,
Primi
Form
SatıĢ
Ödemeleri
Gelirleri
Mal 583.195,80
30.250,00
91.375,20
0,00
91.375,20
Personel
6300105 Ücret
01
ve 92.295,18
130.672,94
109.927,70
Diğer
Ödemeler
6300105 Belediye
0152
ĠĢletme 144.536,40
92.295,18
130.672,94
109.927,70
Yapılan
ĠĢletme 52.659,20
ĠĢletme 37.806,16
Ruhsat Harcı
Ödemeler
63002
Sosyal
2.495.692,79
2.686.242,82
2.988.572,66
60003
TeĢebbüs
Güvenlik
Mülkiyet
Kurumlarına
Gelirleri
Devlet Primi
Giderleri
6300201 Memurlar
1.472.731,43
1.715.043,13
2.000.083,26
6300201 Sosyal
1.472.731,43
1.715.043,13
2.000.083,26
06
Güvenlik
SatıĢ 692.350,80
Kurumuna
6300201 Sosyal
0601
911.345,34
6300201 Sağlık Primi 561.386,09
0602
1.053.634,34
1.179.903,46
Güvenlik
661.408,79
820.179,80
Ödemeleri
6300202 SözleĢmeli
0,00
0,00
217.394,96
Personel
600030
Diğer
10199
SatıĢ Gelirleri
600030
EskimiĢ
EĢya 252.595,80
101990
Enkaz
SatıĢ
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
20
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
3
Gelirleri
600030
Hat
Güvenlik
101990
Geliri (Otobüs)
Kurumuna
4
6300202 Sosyal
06
0,00
6300202 Sosyal
0601
0,00
0,00
0,00
217.394,96
217.394,96
Güvenlik
SatıĢ 330.600,00
30.250,00
0,00
31.777.275,65
36.395.293,63
41.319.313,32
0,00
0,00
1.283,06
8.692,94
36.660,93
1.430.769,25
1.827.240,76
1.307.723,48
1.756.817,43
Atık 416.076,83
57.081,55
2.624,99
ve 26.381,05
30.391,93
22.040,11
378,38
0,00
600030
Hizmet
102
Gelirleri
600030
Avukatlık
10203
Vekalet Ücreti
Primi
Ödemeleri
6300203 ĠĢçiler
1.022.961,36
971.199,69
771.094,44
Gelirleri
6300203 ĠĢsizlik
04
74.918,18
68.336,68
64.432,11
Sigortası
600030
Ġhale
Ġlan 0,00
10239
Yayın Geliri
600030
Çevre
10251
Esenlik
Fonuna
6300203 ĠĢsizlik
0401
74.918,18
68.336,68
64.432,11
Sigortası
Fonuna
ve 1.458.621,84
Hizmetlerine
ĠliĢkin Gelirler
6300203 Sosyal
06
948.043,18
902.863,01
706.662,33
Güvenlik
Kurumuna
Endüstriyel
102510
Atık Bedeli
968.387,59
1
600030
Tıbbi
Güvenlik
102510
Bedeli
Primi
2
6300203 Sosyal
0601
600030
948.043,18
902.863,01
706.662,33
Ödemeleri
63003
600030
Çevre
Hizmet Alım
102510
Esenlik
Giderleri
6
Hizmetlerine
Mal
Ve 53.757.949,37
63.108.293,55
108.797.473,01
ĠliĢkin Gelirler
6300301 Üretime
22.562,06
8.386,38
343.049,53
600030
Yangın Rapor 0,00
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yönelik Mal
102510
Ve Malzeme
7
Ücreti
Alımları
6300301 Gıda
02
600030
Ġtfaiye
Ürünleri
102510
ve
Ġçecekler ve
8
Rapor
0,00
0,00
342.864,56
Tetkik 47.398,28
33.066,79
43.779,35
378,09
50,85
283,98
Eğitim Ücreti
0,00
2.076,27
1.694,90
600030
Sağlık
39.225,04
5.635,98
1.560,00
10256
Hizmetlerine
1.084.045,56
1.175.821,11
1.670.808,77
Yeri 336.582,00
327.201,00
596.200,00
168.580,00
187.090,00
218.216,28
25.098,49
35.421,08
50.837,66
Tütün
Ġnceleme
Ücretleri
Alımları
6300301 Gıda
0201
600030
Baca
Ürünleri
0,00
0,00
342.864,56
102510
Konrolleri
Ġçecekler ve
9
Temizlik
Tütün
ve
Ücretleri
Alımları
6300301 Kimyevi
06
0,00
96,47
600030
Ürün
102511
Alımları
0
6300301 Kimyevi
0601
0,00
0,00
0,00
96,47
Ürün
Alımları
6300301 Kauçuk
07
ĠliĢkin Gelirler
ve 0,00
0,00
88,50
Plastik Ürün
600030
Sosyal
10257
Hizmetlere
Alımları
6300301 Kauçuk
0701
ve 0,00
600030
Mezar
Plastik Ürün
102570
Hasılatı
Alımları
1
6300301 Diğer
09
ĠliĢkin Gelirler
Mal 3.274,50
0,00
8.386,38
88,50
0,00
ve Malzeme
Alımları
6300301 Diğer
0901
Mal 3.274,50
8.386,38
0,00
ve Malzeme
600030
Cenaze
102570
Hizmetleri
2
Hasılatı
600030
KreĢ Ücretleri
102570
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
22
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Alımları
3
6300302 Tüketime
16.846.804,28
18.643.560,77
36.577.178,24
600030
Huzurevi
53.218,00
52.599,00
106.867,00
Yönelik Mal
102570
Ücreti
Ve Malzeme
4
Ġlaçlama Ücreti 12.129,89
16.670,17
27.310,78
600030
Mabem
146.013,11
144.493,26
177.306,04
102570
Kursları
116.974,21
123.342,08
94.755,98
65.100,00
61.430,00
85.499,96
86.928,40
3.810,00
280,00
8.200,00
4.900,00
11.595,00
11.580,00
12.445,00
10.090,00
Alımları
6300302 Kırtasiye ve 696.866,95
01
667.985,06
782.826,90
600030
Büro
102570
Malzemesi
5
Alımları
6300302 Kırtasiye
0101
137.965,11
150.683,37
212.063,08
Alımları
6
6300302 Büro
0102
600030
Gençlik
102570
Merkezi
7
Kursları
600030
Haydar Bayçin 88.080,00
Yayın
102570
Kursları
Alımları
8
7.333,18
18.026,58
74.315,94
Malzemesi
Alımları
6300302 Periyodik
0103
43.152,81
6300302 Diğer Yayın 39.656,86
0104
1.100,00
135.944,02
26.673,64
Alımları
6300302 Baskı ve Cilt 427.062,03
0105
130.374,11
331.414,95
333.442,23
Giderleri
600030
Çocuk
102570
Merkezi
9
Kursları
600030
Tiyatro
102571
Ücreti
Sanat 103.946,64
Kurs 4.410,00
0
6300302 Diğer
0190
600030
Konservatuar
Kırtasiye ve
41.696,96
36.386,05
387,99
102571
Eğitim Ücreti
Büro
1
Malzemesi
Alımları
6300302 Su
ve 217.573,29
310.942,01
1.744.952,58
600030
ADNAN
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
23
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02
Temizlik
102571
MENDERES
Malzemesi
2
ÇOCUK
Alımları
SANAT
MRK.KURS.
6300302 Temizlik
0202
217.573,29
310.942,01
1.744.952,58
Malzemesi
Alımları
42.377,06
68.396,63
3.452,50
1.475,00
71.420,00
64.300,00
0,00
0,00
30.460,00
0,00
0,00
8.430,00
0,00
0,00
19.115,00
0,00
0,00
15.200,00
Stüdio
102571
Kullanım
4
Ücreti
600030
Laleli Gençlik 7.020,00
102571
Merkezi
5
Kursları
600030
GÜZELYURT
Yağ
102571
ÇOCUK
Alımları
6
MERKEZĠ
12.621.873,95
14.749.728,23
Alımları
507.308,60
606.900,56
1.134.409,51
Alımları
6300302 Akaryakıt ve 4.547.044,14
0302
Ücreti
600030
9.213.407,76
6300302 Yakacak
0301
Cenaze Araba 1.413,22
102571
3
6300302 Enerji
03
600030
4.906.125,77
5.921.502,95
800,00
KURSLARI
6300302 Elektrik
0303
4.159.055,02
7.108.847,62
7.693.815,77
Alımları
600030
TOKĠ-2
102571
ÇOCUK
7
KÜLTÜR
SANAT
MERKEZĠ
KURSLARI
6300302 Yiyecek,
04
Ġçecek
560.980,31
1.092.754,35
1.202.483,70
ve
Yem
600030
BOZKÖY
102571
ÇOCUK
8
MERKEZĠ
Alımları
6300302 Yiyecek
0401
KURSLARI
544.677,52
1.079.812,29
1.147.771,72
Alımları
600030
ATATÜRK
102571
GENÇLĠK
9
MERKEZĠ
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
24
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KURSLARI
6300302 Ġçecek
0402
2.492,10
3.208,53
10.436,51
Alımları
600030
BARBAROS
102572
ÇOCUK
0
KÜLTÜR
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
11.215,00
26.144.808,26
30.718.619,99
34.330.926,75
4.793.192,39
5.609.963,45
6.234.640,01
- 43.596,52
42.796,60
46.210,31
21.711,34
20.181,56
SANAT
MERKEZĠ
KURSLARI
6300302 Yem
0403
2.764,92
9.733,53
26.049,98
Alımları
600030
GENÇLĠK
102572
MERKEZĠ
1
KURSLARI
BELGE
ÜCRETĠ
6300302 Diğer
0490
11.045,77
0,00
18.225,49
Yiyecek,
Ġçecek
ve
600030
ATATÜRK
102572
GENÇLĠK
2
MERKEZĠ
Yem
KURSLARI
Alımları
BELGE
ÜCRETĠ
6300302 Giyim
05
ve 321.605,45
479.078,20
705.634,59
KuĢam
600030
Su
10258
Hizmetlerine
Alımları
6300302 Giyecek
0501
ĠliĢkin Gelirler
115.457,34
190.505,35
348.666,30
Alımları
600030
Atık Su Ücreti
102580
1
600030
Su
Malzemeleri
102580
Kesme Ücreti
Alımları
3
6300302 Spor
0502
6300302 Tören
0503
27.053,50
12.954,85
301.192,99
Açma
600030
Sayaç Sökme- 21.414,30
Malzemeleri
102580
Takma Ücreti
Alımları
5
5.796,75
15.925,40
37.861,16
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
25
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6300302 Diğer Giyim 173.297,86
0590
Su Plan Ücreti
60.271,72
52.607,05
55.503,00
600030
Abone
148.687,00
141.578,68
158.676,07
Malzeme
102580
SözleĢme
Alımları
8
Ücreti
52.599,94
55.838,00
ve
259.692,60
17.914,14
KuĢam
102580
Alımları
7
6300302 Özel
06
412.570,67
668.178,32
1.492.826,62
600030
Hat
Malzemesi
102580
Ücreti
ile Kimyevi
9
6300302 Laboratuvar
0601
600030
25.752,52
80.300,93
53.813,76
ĠĢtirak 61.835,00
ve Temrinlik
Malzeme
Alımları
6300302 Tıbbi
0602
KeĢif Ücreti
6.108,00
4.106,00
3.939,80
600030
Numarataj
24.655,50
19.503,00
20.143,69
Malzeme ve
102581
Ücreti
Ġlaç Alımları
1
Bağlantı 25.920,90
47.904,27
74.311,55
59.352,88
78.454,99
138.779,56
134.251,59
262.082,08
279.450,63
857.135,79
Malzeme ve
102581
Ġlaç Alımları
6300302 Zirai
0603
0604
0
79.805,32
6300302 Canlı
600030
224.221,91
350.305,82
600030
Su
Hayvan
102581
(Branjman)ücr
Alım, Bakım
8
eti
600030
Tesisat Tamir 52.901,52
102581
Ücreti
ve
30.452,89
26.119,50
26.676,85
Diğer
Giderleri
6300302 Diğer
0690
Özel 14.477,86
58.085,35
204.894,40
Malzeme
Alımları
6300302 Güvenlik ve 21.711,10
07
9
600030
Sayaç
Savunmaya
102582
Ücreti
Yönelik
0
9.541,25
50.744,08
SatıĢ 129.010,76
Mal,
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
26
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Malzeme ve
Hizmet
Alımları,
Yapımları ve
Giderleri
6300302 Güvenlik ve 6,09
0705
600030
Borçdan
Savunmaya
102582
Dolayı
Yönelik
2
Sökme Takma
500,78
34.347,68
Hizmet Alım
377,88
6.050,68
10.839,40
73.380,57
99.651,32
121.070,36
Saat
Ücreti
Giderleri
6300302 Güvenlik ve 21.705,01
0711
600030
Borçdan
Savunmaya
102582
Dolayı Açma -
Yönelik
3
Kesme Ücreti
600030
Su Geliri
20.638.637,50
24.338.161,18
27.203.373,53
600030
Kanalizasyon
64.818,70
81.184,55
99.841,79
Tüketim Mal
102583
Tamir
ve
4
Bakım Ücreti
2.669,49
13.651,10
7.983,12
16.396,40
MakineTeçhizat
Alımları
6300302 Diğer
0790
0,00
1.057,35
0,00
Savunma
Mal
102583
ve
3
Malzeme
Alımları
ve
Yapımları
6300302 Diğer
09
5.402.088,75
2.793.207,63
15.847.981,54
ve
Malzemesi
Alımları
6300302 Bahçe
0901
600030
Rögar Kapağı 0,00
Malzemesi
102583
Ücreti
Alımları ile
6
1.321.691,93
1.700.473,91
11.148.349,48
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
27
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yapım
ve
Bakım
Giderleri
6300302 Diğer
0990
4.080.396,82
1.092.733,72
4.699.632,06
Tüketim Mal
600030
UlaĢtırma
10259
Hizmetlerine
1.957.304,59
2.426.987,75
2.781.384,08
1.062.623,36
1.326.782,73
1.503.242,62
579.574,87
690.494,46
701.797,59
315.106,36
409.710,56
576.343,87
628.766,61
669.448,97
178.538,00
119.554,00
74.130,00
55.626,58
63.886,92
61.732,53
ĠliĢkin Gelirler
ve
Malzemesi
Alımları
6300303 Yolluklar
600030
Otogar
102590
Hizmetleri
1
Hasılatı
600030
OTOGAR
Geçici
102590
ABONMAN
Görev
2
ÜCRETĠ
600030
OTOGAR
Geçici
102590
TRANSĠT
Görev
3
ÜCRETĠ
600030
Diğer
10299
gelirleri
6300303 Yurtiçi
01
271.254,46
50.361,90
279.858,52
48.938,12
130.595,54
91.599,23
Yollukları
6300303 Yurtiçi
0101
50.361,90
48.938,12
91.599,23
Yollukları
6300303 Yurtiçi
02
14.462,03
15.979,01
18.240,01
Sürekli
hizmet 1.093.270,36
Görev
Yollukları
6300303 Yurtiçi
0201
600030
NĠKAH
Sürekli
102990
ĠġLEMĠ-
Görev
1
SALON DIġI-
14.462,03
15.979,01
18.240,01
Yollukları
6300303 YurtdıĢı
03
HAFTA ĠÇĠ
600030
Diğer
Geçici
102990
TeĢebbüsler
Görev
2
Hasılatı
206.430,53
214.941,39
20.756,30
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
28
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yollukları
6300303 YurtdıĢı
0301
206.430,53
214.941,39
20.756,30
600030
Pazar
Yeri 3.830,22
931,00
0,00
Geçici
102990
Tanzim
Görev
3
Hasılatı
600030
ġehiriçi Servis 555.200,84
249.702,06
275.411,70
102990
Belgesi Ücreti
14.034,00
365,50
0,00
1.230,00
170,00
20,00
39.326,40
34.224,00
41.599,10
49.432,00
4.745,00
0,00
32.375,00
37.415,00
Yollukları
6300304 Görev
2.187.666,36
2.396.154,26
1.715.148,82
Giderleri
4
6300304 Yasal
02
2.145.598,79
2.323.551,90
1.463.032,21
Giderler
600030
MenĢei
102990
ġahadetnamesi
5
6300304 Kusursuz
0203
0,00
1.520,00
67.306,25
Tazminatlar
600030
Veterinerlik
102990
Ücretleri
6
6300304 Mahkeme
0204
Harç
2.134.514,48
2.319.535,32
1.389.942,25
ve
Giderleri
Hal
102990
Ücreti
Tahsis 88.908,00
7
6300304 Diğer Yasal 11.084,31
0290
600030
2.496,58
5.783,71
Giderler
600030
Numarataj
102990
Tespit Ücreti
14.481,35
8
6300304 Ödenecek
03
42.067,57
58.301,65
99.526,41
Vergi,
Resim,
Harçlar
600030
Müteahhit Sicil 19.440,00
102990
Tutma
9
ve
Benzeri
Giderler
6300304 Vergi
0301
38.468,26
49.427,51
51.468,66
600030
Ödemeleri
102991
ve
1
Benzeri
Asansör Ücreti
36.180,00
Giderler
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
29
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6300304 ĠĢletme
0302
0,00
1.057,40
0,00
600030
Ruhsatı
102991
Ödemeleri
2
ve
Tus Kaydı
600,00
431,50
0,00
Ücreti 672,00
742,00
1.200,00
89,33
164,76
0,00
0,00
0,00
41.910,00
86.080,00
0,00
10.529,30
26.139,88
18.869,50
19.460,40
Benzeri
Giderler
6300304 Diğer Vergi, 3.599,31
0390
7.816,74
48.057,75
600030
ArĢiv
(SU)
Resim
ve
102991
Harçlar
ve
4
Benzeri
Giderler
6300304 Kültür
04
0,00
Alımı
152.590,20
ve
ĠPOTEK
102991
TERKĠNĠ
6
KARġILIĞI
ALINAN
Giderleri
ÜCRET
0,00
14.300,00
0,00
600030
5510
102991
KANUNDAN
7
ĠNDĠRĠM
600030
NĠKAH
Varlıklarının
102991
ĠġLEMĠ-
Korunmasın
8
SALON DIġI-
Varlıkları
Alımı
6300304 Kültür
0490
600030
Korunması
6300304 Kültür
0403
14.300,71
Varlıkları
a
0,00
0,71
152.590,20
ĠliĢkin
1.198,91
SAYILI 123.330,46
HAFTA
Diğer
SONU
Giderler
6300305 Hizmet
31.323.772,56
35.883.242,90
52.149.636,63
Alımları
6300305 MüĢavir
01
Firma
28.320.139,85
32.496.372,08
46.921.244,70
ve
KiĢilere
600030
KANTAR
102991
GĠRĠġ
9
ÜCRETĠ
600030
ARAÇ GĠRĠġ 0,00
102992
ÜCRETĠ
0
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
30
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Ödemeler
6300305 Etüt-Proje
0101
600030
GĠRĠġ KARTI 0,00
BilirkiĢi
102992
ÜCRETĠ
Ekspertiz
1
985.657,60
699.537,91
1.848.381,25
2.540,00
1.178,70
0,00
800,00
1.600,00
0,00
200,00
1.200,00
0,00
0,00
60,00
Kira Gelirleri
5.171.114,15
6.609.025,97
6.434.194,76
600030
TaĢınmaz
5.171.114,15
6.581.725,97
6.407.454,76
601
Kiraları
600030
Ecrimisil
446.188,04
283.254,72
316.466,95
60102
Gelirleri
600030
Diğer
4.724.926,11
6.298.471,25
6.090.987,81
Giderleri
600030
TĠCARĠ
Hizmeti
102992
ARAÇ
Alımları
2
REKLAM
6300305 Bilgisayar
0103
172.575,00
200.039,49
72.983,00
YETKĠ
BELGESĠ
6300305 Müteahhitlik 9.758.597,70
0104
14.961.274,65
28.064.498,63
Hizmetleri
600030
TĠCARĠ
102992
ARAÇ
3
REKLAM
ĠZĠN
BELGESĠ
6300305 Harita
0105
Yapım
54.873,00
1.200,00
8.260,00
ve
Alım
600030
HAYVAN
102992
NAKĠL
4
BELGESĠ
ÜCRETĠ
Giderleri
6300305 Enformasyo
0106
n
72.806,00
171.690,00
326.270,00
ve
600030
6
Raporlama
Giderleri
6300305 TEMĠZLĠK
0108
6.632.540,87
7.010.158,59
6.647.943,93
HĠZMETĠ
ALIM GĠD.
6300305 Güvenlik
0109
1.220.407,13
1.107.668,59
1.533.886,70
Hizmeti
ALımları
6300305 Diğer
9.422.682,55
8.344.802,85
8.419.021,19
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
31
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0190
MüĢavir
60199
Firma
ve
TaĢınmaz Kira
Gelirleri
KiĢilere
Ödemeler
6300305 HaberleĢme
02
414.720,88
478.237,89
535.299,19
Giderleri
600030
Dükkan
601990
Geliri
Kira 3.683.859,37
5.948.722,21
5.671.917,81
Yeri 0,00
349.749,04
336.000,00
0,00
0,00
8.010,00
0,00
0,00
75.060,00
TaĢınır Kiraları 0,00
27.300,00
26.740,00
600030
TaĢınır
Kira 0,00
27.300,00
26.740,00
60201
Gelirleri
600030
Araç
Kira 0,00
26.390,00
25.200,00
602010
Bedeli
1
6300305 Posta
0201
ve 63.322,04
600030
Pazar
Telgraf
601990
Tahsis Ücreti
Giderleri
2
107.228,39
600030
NĠKAH
Abonelik ve
601990
SALONU
Kullanım
3
ÜCRETĠ
6300305 Telefon
0202
84.012,15
284.718,36
309.562,84
330.858,72
Ücretleri
HAFTA ĠÇĠ
600030
NĠKAH
Abonelik
601990
SALONU
Giderleri
4
ÜCRETĠ
6300305 Bilgiye
0203
53.535,28
84.662,90
67.760,13
HAFTA
SONU
6300305 HaberleĢme
0204
0,00
0,00
772,80
Cihazları
Ruhsat
600030
602
ve
Kullanım
Giderleri
6300305 Uydu
0205
0,00
0,00
14.160,00
HaberleĢme
Giderleri
6300305 Hat
0206
Kira 0,00
0,00
14.519,15
Giderleri
2
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
32
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6300305 TaĢıma
03
604,50
2.644,00
1.508,50
Giderleri
600030
ĠĢ
602010
Kira Bedeli
Makinası 0,00
910,00
1.540,00
162.198,84
597.742,04
349.075,44
162.198,84
597.742,04
349.075,44
ÇeĢitli 162.198,84
597.742,04
349.075,44
188.176,19
128.099,64
48.777,06
52.904,72
360.788,79
168.071,08
265.718,00
408.420,72
265.718,00
408.420,72
3
6300305 Yük TaĢıma 0,00
0303
118,00
0,00
Giderleri
600030
Diğer
9
TeĢebbüs
ve
Mülkiyet
Gelirleri
6300305 GeçiĢ
0304
2.526,00
1.508,50
522.542,44
576.605,65
981.768,41
Ücretleri
6300305 Tarifeye
04
604,50
600030
Diğer Gelirler
909
Bağlı
600030
Diğer
90999
TeĢebbüs
Ödemeler
ve
Mülkiyet
Gelirleri
6300305 Ġlan
0401
452.813,00
497.786,21
782.995,73
Giderleri
600030
Hasar
45,00
909990
KarĢılıkları
3
6300305 Sigorta
0402
69.729,44
76.853,55
180.186,35
Giderleri
600030
Yol
909990
(SU ĠġLERĠ )
Bozma 0,00
4
6300305 Komisyon
0403
0,00
1.965,89
0,00
Giderleri
600030
Yol Bozma ( 0,00
909990
FEN ĠġLERĠ )
5
6300305 Diğer
0490
0,00
0,00
18.586,33
60004
Alınan
BağıĢ 373.213,00
Tarifeye
ve
Yardımlar
Bağlı
ile
Özel
Ödemeler
Gelirler
6300305 Kiralar
699.328,05
794.604,74
836.484,92
05
600040
Kurumlardan
4
ve
361.000,00
KiĢilerden
Alınan Yardım
ve BağıĢlar
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
33
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6300305 TaĢıt
0502
515.672,23
590.887,39
699.437,03
Kiralaması
600040
Cari
321.000,00
265.718,00
408.420,72
600040
Kurumlardan
300.000,00
244.318,00
382.958,72
40101
alınan BağıĢ ve
0,00
0,00
3.212,00
21.000,00
21.400,00
22.250,00
Sermaye
40.000,00
0,00
0,00
600040
KiĢilerden
40.000,00
0,00
0,00
40202
alınan BağıĢ ve
12.213,00
0,00
0,00
401
Giderleri
6300305 ĠĢ Makinası 86.376,00
0503
102.572,92
30.680,00
Kiralaması
Yadımlar
Giderleri
6300305 Hizmet
0505
35.488,18
31.963,00
37.658,00
Binası
600040
KiĢilerden
40102
alınan BağıĢ ve
Yadımlar
Kiralama
Giderleri
6300305 Bilgisayar ve 9.849,20
0510
4.082,80
5.876,40
Bilgisayar
600040
Kurumlardan
40103
Alınan
Sistemleri ve
BağıĢ
Yazılımları
Yadımlar
ġartlı
ve
Kiralaması
Giderleri
6300305 Diğer
0590
51.942,44
65.098,63
62.833,49
Kiralama
600040
402
Giderleri
6300305 Diğer
09
1.366.436,84
1.534.778,54
2.873.330,91
Hizmet
Alımları
Yadımlar
6300305 Kurslara
0903
Katılma
7.039,78
40.593,48
14.071,60
ve
600040
Proje
5
Yardımları
600040
Sermaye
12.213,00
0,00
0,00
Mahalli
12.213,00
0,00
0,00
Eğitim
Giderleri
6300305 Diğer
0990
1.359.397,06
1.494.185,06
2.859.259,31
Hizmet
502
Alımları
6300306 Temsil
Ve 1.067.161,33
1.445.936,08
3.222.458,67
600040
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
34
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Tanıtma
50205
Ġdarelerden
Alınan
Giderleri
Proje
Yardımları
6300306 Temsil
01
842.897,66
2.065.567,57
60005
Diğer Gelirler
74.481.752,39
95.773.228,91
111.881.785,24
521.294,33
842.897,66
2.065.567,57
600050
Faiz Gelirleri
1.463.828,22
1.949.608,49
2.086.451,07
449.571,42
942.918,45
445.586,64
942.918,45
766.046,97
3.984,78
0,00
Giderleri
6300306 Temsil,
0101
521.294,33
Ağırlama,
1
Tören, Fuar,
Organizasyo
n Giderleri
6300306 Tanıtma
02
545.867,00
603.038,42
1.156.891,10
Giderleri
600050
Vergi,
108
ve
Resim 1.148.685,39
Harç
Gecikme
Faizleri
6300306 Tanıtma,
0201
545.867,00
603.038,42
1.156.891,10
Ağırlama,
600050
Vergi,
10801
ve
Tören, Fuar,
Gecikme
Organizasyo
Faizleri
Resim 382.638,42
Harç
n Giderleri
6300307 Menkul
1.820.175,64
3.897.344,27
5.244.850,98
Mal,Gayrim
addi
600050
Tefe-Üfe
10802
(6111 YASA)
600050
Diğer Faizler
315.142,83
1.500.037,07
1.143.532,62
600050
Mevduat
315.142,83
1.500.015,37
1.141.697,20
10903
Faizleri
Hak
Alım, Bakım
Ve
Onarım
Giderleri
6300307 Menkul Mal 631.982,66
01
1.868.950,72
2.484.124,65
Alım
109
Giderleri
6300307 Büro
0101
ĠĢyeri
ve 60.507,04
90.922,16
127.933,46
Mal
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
35
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ve Malzeme
Alımları
6300307 Büro
0102
ve 8.502,24
35.315,44
85.974,21
ĠĢyeri
600050
Diğer Faizler
0,00
21,70
1.835,42
73.459.570,74
95.269.084,16
73.404.702,90
95.246.904,10
73.404.702,90
95.246.904,10
57.025,05
29.731,95
19.735,58
5.396,04
9.622,93
26,00
0,00
300,00
10999
Makine
ve
Techizat
Alımları
6300307 Avadanlık
0103
ve
941,30
28.461,46
35.817,07
Yedek
600050
KiĢi
2
Kurumlardan
Parça
ve 69.694.058,41
Alınan Paylar
Alımları
6300307 Yangından
0104
8.023,24
4.644,06
21.205,33
Korunma
600050
Vergi ve Harç 69.634.908,73
202
Gelirlerinden
Alınan Paylar
Malzemeleri
Alımları
6300307 Diğer
0190
554.008,84
1.709.607,60
2.213.194,58
Dayanıklı
Mal
600050
Merkezi idare 69.634.908,73
20251
Vergi
ve
Gelirlerinden
Alınan Paylar
Malzeme
Alımları
6300307 Gayri Maddi 17.999,48
02
27.057,40
44.481,23
Hak Alımları
600050
Kamu
204
Harcamalarına
Katılma
Payları
6300307 Bilgisayar
0201
17.999,48
27.057,40
44.481,23
Yazılım
Alımları
600050
Kanalizasyon
20451
Harcamalarına
ve
Katılma Payı
Yapımları
6300307 Bakım
03
ve 1.170.193,50
2.001.336,15
2.716.245,10
Onarım
600050
Su
Tesisleri 0,00
20452
Harcamalarına
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
36
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Katılma Payı
Giderleri
6300307 TefriĢat
0301
Bakım
8.406,74
7.953,00
39.785,52
ve
600050
Yol
20453
Harcamalarına
Onarım
145,12
0,00
36,01
51.483,89
20.109,02
19.373,57
2.124,63
25.135,89
2.444,48
1.891,52
24.494,86
2.111,16
641,03
333,32
4.010.282,42
2.859.941,03
Para 646.474,28
2.223.071,31
571.746,98
Ġdari 646.474,28
2.223.071,31
571.746,98
Katılma Payı
Giderleri
6300307 Makine
0302
254.317,54
510.220,64
900.185,25
Teçhizat
Bakım
600050
Diğer
20499
Harcamalara
ve
Katılma
Onarım
Payları
Giderleri
6300307 TaĢıt Bakım 877.070,23
0303
ve
1.478.291,56
1.762.255,60
Onarım
600050
Mahalli
208
Ġdarelere
Giderleri
Paylar
6300307 Diğer Bakım 30.398,99
0390
ve
Ait
4.870,95
14.018,73
Onarım
600050
Maden
20851
ĠĢletmelerinde
n
Giderleri
Alınan
Paylar
6300308 Gayrimenkul 195.805,59
524.995,35
9.382.259,49
Mal Bakım
Ve
600050
Müze
20852
Ücretlerinden
Onarım
GiriĢ 233,11
Alınan Paylar
Giderleri
6300308 Hizmet
01
47.085,54
146.185,85
146.977,06
Binası
Bakım
600050
Para Cezaları
1.808.714,02
3
ve
Onarım
Giderleri
6300308 Büro Bakım 5.962,54
0101
ve
24.831,55
934,56
Onarımı
600050
Ġdari
302
Cezaları
600050
Diğer
Giderleri
6300308 Okul Bakım 0,00
12.972,33
0,00
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
37
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0102
ve
Onarımı
30299
Para Cezaları
600050
Dilencilerden
302990
Alınan Cezalar
Giderleri
6300308 Diğer
0190
41.123,00
108.381,97
146.042,50
Hizmet
Binası
628,20
291,45
1.505,90
53.133,69
66.302,42
79.678,49
17.372,97
6.250,00
2.109.829,17
477.142,29
29.275,30
5.250,30
0,00
0,00
1.920,00
1.154.149,54
1.748.757,58
2.273.258,20
1
Bakım
ve
Onarım
Giderleri
6300308 Sosyal Tesis 0,00
03
Bakım
14.838,50
0,00
ve
600050
Su Cezaları
302990
Onarımı
2
Giderleri
6300308 Sosyal Tesis 0,00
0301
Bakım
14.838,50
0,00
ve
Onarımı
600050
Kaçak
302990
Para Cezası
ĠnĢaat 158.487,20
3
Giderleri
6300308 Yol
06
ve
Bakım 133.214,85
168.409,60
8.738.746,80
Onarımı
0601
ve
Bakım 133.214,85
168.409,60
8.738.746,80
Onarımı
6300308 Diğer
15.505,20
195.561,40
496.535,63
600050
Kaçak
ĠnĢaat 98.123,24
302990
Para
Cezası
5
(SU)
600050
PARA
TaĢınmaz
302990
CEZASI
Yapım,
6
(ULAġIM
Bakım
336.101,95
4
Giderleri
09
Para Cezası
302990
Giderleri
6300308 Yol
600050
ve
ENCÜMEN
Onarım
KARARI)
Giderleri
6300308 Diğer
0901
15.505,20
195.561,40
496.535,63
TaĢınmaz
600050
Vergi Cezaları
304
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
38
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yapım,
Bakım
ve
Onarım
Giderleri
6300309 Tedavi
Ve 22.747,09
28.815,02
32.295,11
Cenaze
600050
Vergi ve Diğer 765.082,07
30401
Amme
1.323.980,95
1.305.553,50
Vergi 389.067,47
424.776,63
967.704,70
Ziyai 193.548,35
311.625,61
849.147,19
161.190,82
27.107,76
36.525,91
32.938,35
79.502,42
72.068,79
6.540,84
9.962,81
38.453,53
14.935,85
Alacakları
Giderleri
Gecikme
Zamları
600050
Diğer
30499
Cezaları
600050
Vergi
Pers.Tedavi
304990
Cezaları
ve
1
6300309 Kamu
01
0,00
1.472,98
0,00
Personeli
Tedavi
ve
Sağl.M.G
6300309 Kamu
0101
0,00
1.472,98
0,00
Sağl.M.Gid.
6300309 Cenaze
03
22.747,09
27.311,14
28.298,68
Giderleri
600050
1.Derece
304990
Usülsüzlük
2
6300309 Cenaze
0301
22.747,09
27.311,14
28.298,68
Giderleri
600050
2.Derece
304990
Usülsüzlük
3
6300309 Diğer Tedavi 0,00
08
ve
30,90
3.996,43
Sağlık
Malzemesi
600050
Ağır
304990
Cezası
Kusur 1.389,95
5
Giderleri
6300309 Diğer Tedavi 0,00
0890
ve
30,90
3.996,43
Sağlık
600050
Diğer
309
Cezaları
Para 8.090,20
Malzemesi
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
39
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Giderleri
63004
Faiz
1.801.418,06
1.556.201,74
3.813.639,57
Giderleri
600050
Yukarıda
30999
Tanımlanmaya
8.090,20
38.453,53
14.935,85
ÇeĢitli 1.515.151,74
16.353.767,26
11.666.308,98
ÇeĢitli 1.515.151,74
16.353.767,26
11.666.308,98
3.450,00
12.228,50
99.430,16
14.500,00
99.180,00
108.182,00
43.023,46
17.906,50
3.124,45
0,00
12.605.887,13
8.542.196,21
1.454.178,28
3.618.565,13
2.913.376,16
n Diğer Para
Cezaları
6300402 Diğer
Borç
Ġç 1.801.418,06
1.556.201,74
3.813.639,57
Faiz
600050
Diğer
9
Gelirler
600050
Diğer
901
Gelirler
600050
Ġrat
90101
Kaydedilecek
Giderleri
6300402 Diğer
09
Borç
Ġç 1.801.418,06
1.556.201,74
3.813.639,57
Faiz
Giderleri
6300402 YTL
0901
1.801.418,06
1.556.201,74
3.813.639,57
Cinsinden
Diğer
Borç
Ġç
Nakdi
Faiz
Teminatlar
Giderleri
63005
Cari
1.203.305,25
2.366.258,75
2.616.799,09
Transferler
600050
Ġrat
90103
Kaydedilecek
Teminat
Mektupları
6300501 Görev
11.273,37
240.913,18
394.856,18
Zararları
6300501 Sosyal
02
11.273,37
240.913,18
394.856,18
Güvenlik
600050
KiĢilerden
90106
Alacaklar
600050
Otopark
90151
Yönetmeliği
Kurumlarına
Uyarınca
Alınan
Otopark Bedeli
6300501 Sosyal
0205
11.273,37
240.913,18
394.856,18
Güvenlik
Kurumuna
600050
Yukarıda
90199
Tanımlanmaya
n Diğer ÇeĢitli
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
40
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Gelirler
6300503 Kar
Amacı 982.912,49
600050
775
Gütmeyen
901990
Gecekondu
KuruluĢlara
1
Kanununun 12.
1.683.175,09
2.004.565,30
Yapılan
Maddesi
Transferler
Gereği
Sayılı 179.645,95
Kurulan
25.665,27
247.652,93
2.326.468,46
2.050.348,25
1.627,12
0,00
167.605,00
109.318,23
430.673,36
0,00
21.552,74
0,00
0,00
0,00
39.410,64
0,00
Fon
Gelirleri
6300503 Kar
01
Amacı 982.912,49
1.683.175,09
2.004.565,30
Gütmeyen
KuruluĢlara
Arsa
901990
Geliri
SatıĢ 991.370,83
4
600050
TaĢınır
Birlik,
901990
Mallardan Elde
Kurum,
5
Edilen Gelirler
6300503 Dernek,
0101
600050
982.912,49
1.683.175,09
2.004.565,30
0,00
KuruluĢ,
Sandık
vb.
KuruluĢlara
600050
Araç
Halkına
901990
Ücreti
Yapılan
7
6300504 Hane
209.119,39
193.340,00
217.377,61
Çekici 97.741,19
Transferler
6300504 Sosyal
07
209.119,39
193.340,00
217.377,61
Amaçlı
Transferler
6300504 Muhtaç
0751
600050
Arazi
901991
Geliri
0
600050
Bütçe
Asker
901991
Emanetinden
Ailelerine
2
Gelir
136.100,00
141.340,00
161.342,50
Yardım
6300504 Diğer Sosyal 73.019,39
0790
SatıĢ 0,00
Kaydedilen
52.000,00
56.035,11
Amaçlı
600050
Yukarıda
901991
Tanımlanmaya
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
41
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Transferler
3
n Diğer ÇeĢitli
Gelirler
6300508 Gelirlerden
0,00
248.830,48
0,00
Ayrılan
Paylar
Gelirleri
SatıĢ 18.750,00
0,00
100,00
59.749,61
68.730,44
600050
Yapı Denetim 2.055,09
Verilen
901991
Hesabından
Paylar
5
Alınan Paylar
600050
Rapor Parası
0,00
21.677,73
26.122,60
600050
KiĢilere
0,00
253.755,88
63.982,01
901991
Yapılan Yersiz
8
Öd.Geri
600050
KENT KART 0,00
291.932,06
347.121,70
901991
KATILIM
9
ÜCRETĠ
60011
Değer
ve 0,00
0,00
34.999,83
600119
Diğer Değer ve 0,00
0,00
34.999,83
9
Miktar
0,00
34.999,83
6300508 Ġller
0951
TaĢıt
901991
4
6300508 Diğerlerine
09
600050
0,00
0,00
248.830,48
248.830,48
0,00
0,00
Bankasına
901991
Verilen
6
Paylar
63012
Gelirlerin
Ret
28.844,39
19.052,21
196.414,02
Ve
Ġadesinden
Alınacak
Kaynaklanan
Giderler
6301201 Vergi
Paralar
23.011,10
10.825,20
27.763,28
Gelirleri
6301201 Mülkiyet
02
9.279,20
27.022,03
Miktar
Alınan
DeğiĢimleri
Vergiler
Gelirleri
6301201 Mülkiyet
0209
15.943,35
Üzerinden
15.943,35
9.279,20
27.022,03
Üzerinden
Alınan Diğer
DeğiĢimleri
Vergiler
6301201 Dahilde
03
Gelirleri
706,00
971,00
741,25
Alınan Mal
600119
Diğerleri
0,00
999
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
42
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ve
Hizmet
Vergileri
6301201 Dahilde
0309
706,00
971,00
741,25
4.982,45
1.703,85
768,00
1.703,85
975,55
768,00
1.703,85
0,00
4.214,45
0,00
0,00
4.214,45
0,00
3.705,86
3.244,56
166.946,89
385,79
1.124,10
1.807,58
385,79
1.124,10
1.807,58
Alınan Diğer
Mal
ve
Hizmet
Vergileri
6301203 TeĢebbüs ve 2.127,43
Mülkiyet
Gelirleri
6301203 Mal
01
ve 975,55
Hizmet SatıĢ
Gelirleri
6301203 Hizmet
0102
Gelirleri
6301203 Diğer
09
TeĢebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
6301203 Diğer
0909
Gelirler
6301205 Diğer
Gelirler
6301205 Faiz
01
Gelirleri
6301205 Vergi,
0108
Resim
ve
Harç
Gecikme
Faizleri
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
43
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6301205 Para
03
6301205 Ġdari
0302
3.070,07
37.585,38
0,00
33.761,95
1.858,46
3.823,43
262,00
127.553,93
262,00
127.553,93
972.256,16
4.496.192,76
0,00
972.256,16
4.496.192,76
0,00
389.402,49
1.394.507,55
0,00
162.165,44
820.644,17
0,00
2.281.041,04
0,00
0,00
35.876,28
Para 0,00
Cezaları
6301205 Vergi
0304
1.858,46
Cezaları
3.070,07
Cezaları
6301205 Diğer ÇeĢitli 250,00
09
Gelirler
6301205 Diğer ÇeĢitli 250,00
0901
Gelirler
63013
Amortisman
Giderleri
6301301 Maddi
Duran
Varlıkların
Amortisman
Giderleri
6301301 Tesis,
03
Makine
Ve
Cihazların
Amortisman
Giderleri
6301301 TaĢıtların
04
Amortisman
Giderleri
6301301 DemirbaĢları 420.688,23
05
n
Amortisman
Giderleri
63020
Silinen
2.287.475,02
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
44
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Alacaklarda
n
Kaynaklanan
Giderler
6302002 KiĢilerden
0,00
0,00
35.876,28
veya 0,00
0,00
35.876,28
91.390.481,44
138.243.676,14
TOPLAM
53.217.742,08
FAALIYET
Alacaklarda
n Silinenler
6302002 Bütçe
02
Diğer
Mevzuat
Hükümleri
Gereğince
Silinenler
TOPLAM
FAALIYET
75.381.057,99
SONUCU
133.197.661,45
165.632.654,47
0,00
SONUCU
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
191.461.418,22
45
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Manisa BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
46
Download

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY