T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
İL PERSONEL ATAMA VE NAKİL MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRME
KOMİSYON KARARI
KAR A R
Bilindiği üzere, sağlık personellerinin il genelinde hizmet puanı esasına göre adil ve dengeli
dağılımını sağlamak üzere, uyulması gereken usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin
16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve Bakanlığımızın 07/05/2007 tarihli ve 9632 sayılı Onayı ile
yürürlüğe giren "Sağlık Personelinin İl içi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" ile
açıklanmıştır.
Diğer taraftan söz konusu mezkur Yönerge 'nin 6 ncı maddesinde; "Müdürlük Personel Dağılım
Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç olan kadroları her müracaat döneminde ve ihtiyaç
duyulduğunda ilan eder" denilmiş ve ayrıca 7 nci maddesinde de; "Tayin talebinde bulunan personelin
çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Müdürlük tayin taleplerine kurum veya unvan bazında
sınırlama getirebilir" hükmü konulmuştur. Bu itibarla; aşağıda adı, soyadı, unvan ve görevleri yazılı üyelerden
müteşekkil olarak bir araya gelen "İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Atama ve Nakil Müracaatları
Değerlendirme Komisyonu" mezkur Yönerge'nin, yukarıda açıklanan maddelerine dayanakla; İlimiz Halk
Sağlığı Müdürlüğüne bağlı sağlık personellerinin İl içi Atama ve Nakil Müracaatlarına ilişkin olarak aşağıdaki
kararları almıştır:
(08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil
Yönetmeliği ile Bakanlığımızın 07.05.2007 tarihli ve 9632 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık
Personelinin İl içi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" sinde açıklanan diğer tüm
hükümler saklı kalmak kaydıyla)
A.GENEL HÜKÜMLER
1- Komisyonumuzca, Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar
her unvan ve branş bazında ekte belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. Buna göre; il içi tayin talebinde bulunacak
personeller, sadece unvan ve branşlarına ilişkin olarak Komisyonumuz tarafından tespit edilen ve ekte
belirtilen kadrolara müracaat edebilecektir. Bu kadroların haricinde kalan yerlere yapılan müracaatlar
değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır.
2- Bakanlığımızca aksine bir talimat olmaksızın, Komisyonumuzca tespit edilen söz konusu açık kadrolarda
sonradan bir değişiklik yapılmayacaktır. Ancak atama işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçecek süre içerisinde,
açık kadro tespiti yapılan bir birimin kapatılması, başka bir birimle birleştirilmesi yahut PDC sayısında
değişikliğe gidilmesi hallerinde yapılacak işlem doğrultusunda Komisyonumuzun daha önce tespit ettiği açık
kadrolarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu gibi hallerde, keyfiyet ilgililerine duyurulacaktır.
3- İl içi atama müracaatları "28 Mayıs 2014" tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır
4- İl içi Tayinin başvurusunda bulunacak personellerin, "Atama ve Nakil Talep Formu" nu veya dilekçesini
usulüne uygun olarak tanzim edip, ilgili Halk Sağlığı Müdür Yardımcısına veya Destek Hizmetleri şube
Müdürüne onaylatmaları yeterli olacaktır. Atama ve nakil talep formuna ilave olarak ilgiliye ait herhangi bir
mazeret durumunu gösteren ayrıca bir belge (eş durum belgesi, sağlık raporu, mahkeme kararı, vb.)
eklenilmesi veya farklı bir talep içeren dilekçe (geçici görev talebi, sertifika. vb.) daha sunulması halinde, söz
konusu atama başvuruları, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin atamalara ilişkin ilgili maddesi
kapsamında değerlendirilecek olup, Kurum içi Atama başvurusu (16.madde) çerçevesinde değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
5- Birden fazla atama başvurusunda bulunan personellerin yalnızca ilk başvuruları dikkate
alınacaktır.
6- Yapılan başvurularda en fazla 4 tercih yapılabilecektir. Daha fazla sayıdaki tercihler dikkate alınmayacaktır
Bununla beraber, Komisyonumuz, öncelikle tercih sırasına bakarak hizmet puanlarına göre atamaları
tamamlayacaktır. (Aynı yerin aynı puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet
süresi fazla olan personel öncelikli olarak atanır.)
Bu itibarla, aynı yere atama talebinde bulunan personeller arasında yapılacak değerlendirmelerde herhangi
bir şaibeye meydan verilmemesi ve hak kaybına yol açılmaması amacıyla; başvuruda bulunan personellerin
tercih yerlerinde sonradan bir değişiklik yapmak istemeleri halinde bu talepleri kabul edilmeyecektir. Aynı
doğrultuda, yapılan tercihler üzerinde sonradan herhangi bir ekleme, değişiklik veya iptal söz konusu
olmayacaktır.
7- Bakanlığımızın İl içi Atamalara ilişkin mezkur Yönergesi 'nin 7 nci maddesinde yer alan "Tayin talebinde
bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Müdürlük tayin taleplerine kurum veya
unvan bazında sınırlama getirebilir" hükmünden dayanakla; atama işlemi yapıldığı takdirde bulunduğu yerde
Personel Dağılım Cetveline göre açık kadro doğacak olan birimlerde görev yapan personellerin nakil talepleri,
bu personellerin çalıştığı birimlerde hizmetin aksamamasını sağlamak için (söz konusu birimde görev yapan
diğer personellerin birim hizmetlerini yürütmekte yeterli olmayacağına kanaat edilmesi halinde)
değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Komisyonumuzca red edilebilir.
8- "28 Mayıs 2014" tarihi mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra Müdürlüğümüze intikal edecek
talepler değerlendirilmeyecek olup meydana gelebilecek gecikmeler için mazeret kabul edilmeyecektir.
9- Komisyonumuz; yukarıda açıklanan kıstaslara uygun nitelikteki tüm İl içi nakil taleplerini değerlendirmek
üzere "30 Mayıs 2014" tarihinde tüm üyelerin katılımı ile toplanarak Karar alacaktır.
10- Mezkûr mevzuatlar çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin sonucunda;
* Yukarıda açıklanan hususlar kapsamında, değerlendirmeye tabi tutulmasına gerek görülmeyen atama
talepleri, Müdürlüğümüz internet adresinden (www.nhsm.gov.tr) gerekçesi ile birlikte duyurulacaktır.
*Diğer taraftan yapılacak değerlendirme sonucunda, yerleştirilmeye hak kazanamayanların atama başvuruları
ise yine Müdürlüğümüz internet adresinden (www. nhsm.gov.tr ) duyurulacaktır.
Yapılacak bu duyuruların haricinde başvuru sahiplerine ayrıca bir tebligat ise yapılmayacaktır.
11- Atama talepleri değerlendirilip sonuçlanıncaya kadar, (İdaremizce kabul edilebilir yasal bir sebep
olmaksızın) söz konusu taleplere ilişkin olarak herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa bilgi verilmeyecektir.
Bu hususta 4982 sayılı Kanun kapsamında yapılacak "Bilgi Edinme Başvuruları"na ise yapılacak atama
değerlendirmeleri süreci sonunda cevap verilecektir.
12- Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tercihte bulunduğu yerlerden birine ataması uygun görüldüğü halde,
bu atama işleminden vazgeçen personelin atama kararının iptal edilmesi halinde, söz konusu personel, bir yıl
süre ile atama döneminde İl içi atama talebinde bulunamayacaktır.
13- İl İçi Dönem tayininde ilan edilecek kadrolar ekte belirtildiği şekli ile kabul edilecektir.
B.ÖZEL HÜKÜMLER
1- İlimizde unvanı Ebe veya Hemşire olup Diş Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni gibi branşlarda görev yapan
personellerin İl içi atamalarında, Personel Dağılım Cetveli esasları uygulanırken, unvanlarındaki çalışan
sayıları değerlendirilecektir. Bu itibarla, bu unvan ve branşta görev yapmakta olup tayin talebinde bulunacak
personellerin, unvanlarına ilişkin Komisyonumuzca açıklanan açık kadrolar içerisinden branşlarına uygun
olarak görev yapabilecekleri yerlere tercihte bulunacaklardır (Örneğin; unvanı Hemşire olup Anestezi
Teknisyeni branşında görev yapan bir personel, İl içi atama talebinde bulunurken, İlimizde Hemşire unvanı
yönünden açık kadrosu olan ve Anestezi Teknisyeninin de görev yapabileceği bir birime tercihte
bulunabilecektir.)
2- Kurumumuzda görevli 657 sayılı kanuna tabi personeller ihtiyaç belirlenen yerlere tayin isteyebilecekler
“sözleşmeli 4924, 4/B, 4/C, Döner Sermaye kadrosunda görev yapanlar” İl İçi Dönem Tayinine başvuruda
bulunamayacaklardır.
3- İl İçi Dönem Tayinine Aile Sağlığı Elemanları da başvuru yapabilir. Ancak başvurudan önce istifa etmeleri
gerekmektedir. Bu personel Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesince usulsuz çıkmış sayılacak
ve Bir yıl süreyle Aile Sağlığı elemanı veya Aile Hekimi olarak sözleşme imzalayamayacak.
4- Sağlık Bakanlığı Dönem tayini ile İlimize yerleştirilen personeller bulunduğu yerde en az 2 (İki) yıl süre
görev yapmadan “İl içi Dönem Tayinine“ başvuruda bulunamayacaklardır.
Sonuçların açıklanması 30 Mayıs 2014 tarihinde müdürlüğümüz resmi internet sitesi
www.nhsm.gov.tr adresinden yayınlamasına oy birliği ile karar verilerek, iş bu husus aşağıda isim ve unvanları
yazılı Komisyonumuz Başkan ve Üyeleri tarafından imzaları ile tutanak altına alınmıştır.
Download

OCR Document - Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü