GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
4
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRECİ(EN GEÇ)
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
2- T.C. Kimlik Fotokopisi
3- Sağlık kurulu raporu (Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olmasında sakınca yoktur ibareli olacak.)
4- Diploma aslı ve fotokopisi
5- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
6- Yarım kapaklı karton dosya
7- Harç makbuzu (Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat sahibi tarafından yatırılacaktır.)
8- Özel güvenlik temel eğitim sertifikası aslı ve fotokopisi
9- Kan Grubunu Gösteren Belge
10-Varsa Kesinleşmiş Şerhli Mahkeme Kararı
TAHKİKATIN
TAMAMLANMASINDAN
İTİBAREN 7 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE
ÖZEL KURULUŞLARIN
ÖZEL GÜVENLİK İZNİ
MÜRACAATI
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kuruluşun korunmasının hangi adres için istendiği, özel güvenlik personelinin kaç kişi olacağı, silahlı mı, silahsız mı
görev yapacağı, kendisi bünyesinde birim kurarak mı veya hizmet satın alarak mı iş yerinin korunmasının yapılacağı,
korunmanın 24 saat esasına göre mi yapılacağı hususları ile kuruluşu İl Özel güvenlik komisyonunda kimin temsil
edeceği hususu adı soyadı talep yazısında (dilekçe) belirtilecek dilekçe kuruluş yetkilisi tarafından adı soyadı belirtilmek
suretiyle imzalanacaktır)
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- İmza Sirküleri
5- Basit Kroki
6- Ulaşım Krokisi
7- Dikey Bilgi Formu
GEREKLİ EVRAKLARIN
TAMAMLANMASINDAN
İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE
KAMU KURUM VE
KURULUŞLARIN ÖZEL
GÜVENLİK İZNİ
MÜRACAATI
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kamu Kuruluşunun korunmasının hangi adres için istendiği, özel güvenlik personelinin kaç kişiden oluşacağı, silahlı
mı, silahsız mı görev yapılacağı, kendi bünyesinde birim kurarak mı veya hizmet satın alarak mı kurumun/iş yerinin
korunmasının yapılacağı, korunmanın 24 saat esasına göre mi yapılacağı hususları ile kuruluşu İl Özel güvenlik
komisyonunda kurumu kimin temsil edeceği hususu adı soyadı yazılarak talep yazısında (dilekçe) belirtilecektir. Talep
yazısı yetkili en üst amir tarafından imzalanacaktır)
2- Yetkili Üst Kurumdan Alınacak Uygun Görüş (Onay) Yazısı
3- Basit Kroki
4- Ulaşım Krokisi
5- Dikey Bilgi Formu
GEREKLİ EVRAKLARIN
TAMAMLANMASINDAN
İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE
ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI
MÜRACAATI
PERSONEL VE SİLAH
KADROLARININ ARTTIRIMI
İNDİRİMİ VE HİZMET
ŞEKLİNİN YENİDEN
BELİRLENMESİ
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kurum / Kuruluşun korunmasının hangi adreste yapıldığı, özel güvenlik personelinin kaç kişi ile yapıldığı, , silahlı mı,
silahsız mı görev yapıldığı, kendi bünyesinde birim kurularak mı veya hizmet satın alınarak mı kuruluşun / iş yerinin
korunmasının yapıldığı, korunmanın 24 saat esasına göre mi yapıldığı hususları ile istenilen talebin personel
artırımı/indirimi veya silah kadrosunun artırımı/indirimi veya yeniden hizmet şeklinin değiştirilmesi (birim kurarak- hizmet
satın alarak) konusunda olduğu belirtilecektir. Talep yazısı üst yetkili tarafından imzalanacaktır.)
GEREKLİ EVRAKLARIN
TAMAMLANMASINDAN
İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE
5
6
7
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE
İSTENİLECEK BELGELER
PARA VE DEĞERLİ EŞYA
NAKLİ İÇİN İSTENECEK
BELGELER
SPOR MÜSABAKALARI,
KONSERLER, BAHAR
ŞENLİKLERİ, AÇILIŞ
FAALİYETLERİNDE GEÇİCİ
İZİN MÜRACAATLARI İÇİN
İSTENİLECEK BELGELER
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kurum / Kuruluşun korunmasının hangi adreste yapıldığı, özel güvenlik personelinin kaç kişi ile yapıldığı, , silahlı mı,
silahsız mı görev yapıldığı, kendi bünyesinde birim kurularak mı veya hizmet satın alınarak mı kuruluşun / iş yerinin
korunmasının yapıldığı, korunmanın 24 saat esasına göre mi yapıldığı hususları ile kuruluşun eski unvanının ve yeni
unvanının belirtilmesi gerekmekte olup, talep yazısı üst yetkili tarafından imzalanacaktır.)
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- İmza Sirküleri
GEREKLİ EVRAKLARIN
TAMAMLANMASINDAN
İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kuruluşun para nakli işlemlerini hangi adres için istendiği, hangi illeri ve güzergahı kapsayacağı özel güvenlik
personelinin kaç kişiden oluşacağı, kaç adet silah ve ne tür silahla görev yapılacağı, kendi bünyesinde birim kurarak mı
veya hizmet satın alarak mı para nakil işlemlerinin yapılacağı, para naklinin olduğu bina için korunmanın 24 saat esasına
göre mi yapılacağı, kaç adet zırhlı araçla nakil işlemlerini gerçekleştirileceği hususları ile kuruluşu İl Özel güvenlik
komisyonunda kurumu kimin temsil edeceği hususu adı soyadı yazılarak talep yazısında (dilekçe) belirtilecektir. Talep
yazısı yetkili en üst amir tarafından imzalanacaktır.)
2- Yönetim Kurulu Kararı (Kamu Kurumlarında yönetim kurulu kararı yerine ilgili kurumun 1 onay yazısı getirilecektir)
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- İmza Sirküleri
5- Basit Kroki
6- Ulaşım Krokisi
7- Dikey Bilgi Formu
8- Zırhlı Araç(Nakil yapılacak araç ve araçların zırhlı olduğuna dair araç ruhsat fotokopileri)
1- Talep Yazısı (Gümüşhane Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe)
(Kuruluşun korunmasının hangi adres için istendiği, özel güvenlik personelinin kaç kişi olacağı, silahlı mı, silahsız mı
görev yapılacağı, korunmanın 24 saat esasına göre mi yapılacağı hususları belirtilecek dilekçe kuruluş yetkilisi
tarafından adı soyadı belirtilmek suretiyle imzalanacaktır.)
2- Sözleşme
3- Personel Listesi
4- Basit Kroki
5- Ulaşım Krokisi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Özel Güvenlik Şb. Müd.
İsim
:Mustafa Tezcan ALAÇ
Unvan
:4.Sınıf Emniyet Müdürü
Adres
:Karaer Mahallesi Vali Bey Sokak No:5
Tel.
: 0 456 213 14 67
Faks
: 0 456 213 29 27
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
: Emniyet Müdür Yardımcısı
: Kazim GÜL
: 2.Sınıf Emniyet Müdürü
: Karaer Mahallesi Vali Bey Sokak No:5
: 0 456 213 14 67
: 0 456 213 29 27
Download

GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE