TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
www.turktelekombys.com.tr
BYS YATIRIM FONU
YÖNETMELİĞİ
Mayıs 2014
Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı
BYS YATIRIM FONU YÖNETMELİĞİ
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; bu fona katılan üyelerin birikimlerini değerlendirme, menkul
ve gayrimenkul yatırım taleplerine aracılık etme usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri, Sandık üyeleri ile Sandık’tan emeklilik ödeneği almak
suretiyle ayrılanlar hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Sandık; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığını,
b) Katılımcı üye; bu yönetmeliğin 2’nci maddesine göre fona katılanları,
c) Katılım Payı; Üyenin bu yönetmeliğin 1’inci maddesinde amaçları gerçekleştirilmesi
için yatırmış olduğu parayı,
d) Kâr Payı; Üyenin yatırmış olduğu katılım paylarından elde edilen gelirleri,
e) Rezerv; Üyenin bu fona yatırmış olduğu katılım payı ve bunların net gelirlerinin
toplamlarını, ifade eder.
Fon Kaynakları
Madde 5- Bu fon;
a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, iştirakçiler tarafından ödenen ödemelerden,
b) Bu fondaki varlıkların nemaları ve işletilmesinden sağlanacak gelirlerden,
c) Diğer gelirlerden, oluşur.
Fonun Yönetimi
Madde 6- Fon, Sandık tüzel kişiliği bünyesinde, Yönetim Kurulu Kararlarına ve diğer mevzuata
göre Sandık Genel Müdürlüğü tarafından idare edilir ve Sandığın yetkili organlarınca
denetlenir.
Fona Katılma ve Ayrılma
Madde 7a) Bu fona; katılımcı üyeler 500 TL’den aşağı olmamak kaydı ile diledikleri miktarlardaki
birikimlerini yatırarak katılabilirler.
b) Fon birikimleri, menkul-gayrimenkul yatırım alanlarında ve bankalarda
değerlendirilebileceği gibi katılımcı üyelerin talepleri halinde katılım bankaları
marifetiyle de değerlendirilebilir.
c) Katılımcı üyeler yazılı müracaat ederek istedikleri zaman fondan ayrılabilirler. Katılımcı
üyelere, ayrılış tarihi dikkate alınarak, içinde bulunulan aya ait kâr payları dâhil toplam
birikimleri ödenir veya Sandığın diğer fonlarına aktarılabilir.
d) Katılımcı üyenin vefatı halinde; vefat tarihinde fondaki hakları, yazılı ve imzalı olarak
Sandığa verdiği beyannamedeki şahsa/şahıslara toptan ödenir. Bu beyanname her
1
BYS Yatırım Fonu Yönetmeliği
Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı
zaman değiştirilebilir. Beyannamenin verilmemesi halinde, kanuni varislerine veraset
ilâmındaki hisseleri oranında toptan ödenir.
e) Her ne sebeple olursa olsun Sandık üyeliğinden ayrılan veya Sandığa olan borçları
nedeni ile temerrüde düşen katılımcı üyenin fondaki alacakları, Sandığa olan borçlarına
karşılık mahsup edilir.
f) Her ne sebeple olursa olsun fondan ayrılan katılımcı üyenin, beş (5) yılda alınmayan
alacakları Sandığa gelir kaydedilir.
Fonun Feshi
Madde 8- Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesi halinde fon feshedilir. Fon varlıkları,
katılımcı üyelere birikimleri oranında iade edilir veya Sandığın diğer fonlarına aktarılabilir.
Fonun İşletilmesi ve Muhasebesi
Madde 9- Fonun kullanılacağı yatırım alanları, katılımcı üyenin talebi istikametinde Yönetim
Kurulunun kararlaştıracağı esaslara göre belirlenir.
Madde 10- Birikimlerinin katılım bankalarında değerlendirilmesini isteyen katılımcı üyelerin
fon birikimleri faiz içerikli her hangi bir işlemde kullanılamaz. Fon birikimleri, üyelerin taşıt,
konut v.s. taleplerinin karşılanmasında ve ticari faaliyetlerde kullanılabilir.
Madde 11- Fon mevcutları, Sandık mevcutlarından ayrı işletilir. Bu fonun mevcutları hiçbir
suretle fonun kuruluş amacının ve katılımcı üyelerin tercihlerinin dışında veya Sandığın ve
diğer fonların finansman ihtiyacında kullanılamaz.
Madde 12- Fon mevcutlarının işletilmesinden doğan kâr, yılda en az iki kere üye hesaplarına
birikimleri oranında yansıtılır.
Madde 13- Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur. Bilânço, kâr-zarar tablosu düzenlenir.
Sandık faaliyetleri ile birlikte ve Sandık bilânçosuna ek olarak ibra için Genel Kurul’a sunulur.
Madde 14- Fonun işletim gideri olarak, fonun aylık toplam gelirlerinin %1’i (yüzde biri) Sandığa
kesilir.
Mevzuatın Kabulü
Madde 15- Bu fona katılanlar, iş bu yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
2
BYS Yatırım Fonu Yönetmeliği
Download

BYS Yatırım Fonu Yönetmeliği