T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZ / PROJE KONUSU
ÖNERİ FORMU(*)
Öğrencinin Adı ve Soyadı
Öğrencinin Numarası
Anabilim Dalı
Program Adı
Danışmanın Adı ve Soyadı
Tez / Proje Çalışmasının Adı (Türkçe)
Tez / Proje Çalışmasının Adı (İngilizce)
Tez / Proje Çalışmasının Amaç ve Hedefleri
(500 kelime)
(*) GEDİK ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14-1. maddesi uyarınca Enstitü anabilim veya
anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ilk yarıyılın başında bir ders danışmanı, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez
danışmanını ilgili enstitüye önerir. Danışmanın atanmasından itibaren en geç üç ay içinde, ilgili enstitü yönetim
kurulunca, belirlenen esaslara göre tez önerisini ve çalışma planını enstitüye bildirmesi gerekir.
Yüksek lisans tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tez danışmanlığı yapmak
isteyen öğretim üyeleri, en geç yarıyılın başlangıcından bir ay önce, tez yaptırabileceği konu alanları ile ilgili yaptığı
yayınlarının listesini anabilim dalı başkanlığına verir. Yüksek lisans tez konuları ve öğretim üyelerinin bu konularla ilgili
yayınlarının listeleri anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye verilir. Bu listeler, enstitü tarafından ilan edilir. Yüksek
lisans tezine kayıt olacak öğrenci, çalışmak istediği yüksek lisans tez konusu ile öğretim üyesini, bir dilekçe ile anabilim
veya anasanat dalı başkanlıklarına bildirir. Anabilim veya anasanat dalı başkanlıkları öğrenci dilekçelerini göz önüne
alarak, tez danışmanı ve tez konusu önerilerini hazırlar ve enstitü müdürlüğüne bildirir. Tez danışmanı veya tez konusu
değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim veya anasanat dalı başkanının
görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Tez / Proje Çalışmasının Kapsam ve İçeriği
(900 kelime)
Çalışma Yöntemi ve Planı
Tarih
Öğrencinin İmzası:
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
Danışmanın İmzası:
Tez / Proje Çalışmasının Adı Yeterlidir.
Tez / Proje Çalışmasının Amaç ve Hedefleri Yeterlidir.
Tez / Proje Çalışmasının Kapsam ve İçeriği Yeterlidir.
Çalışma Yöntemi ve Planı Yeterlidir.
Tez / Proje Konusu Önceden Çalışılmamıştır.
Tez / Proje Önerisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetimi’ne önerilmeye değer
( ) bulunmuştur / ( )bulunmamıştır.
Anabilim Dalı Başkanı
İmza
Tarih
Önerinin Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere havale edilmesi uygundur.
Enstitü Müdürü
Tarih
İmza
Download

Yüksek Lisans Tez / Proje Konusu Öneri Formu