YÜKSEK LİSANS
EABDB’ ları ve DANIŞMANLAR İÇİN BAZI HATIRLATMALAR
(Yönetmelik ve Uygulama Esasları doğrultusunda hazırlanmış olup tüm detayları içermez)
 EABDB: Enstitü ana bilim dalı başkanı
 Bir tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde enstitüye öneriniz.
 Öğrencilere Her Yıl Uzmanlık Alan Dersi (UAD) kaydı yaptırınız.
 Her yarıyıl sonunda Uzmanlık Alan dersini alan öğrencilerin ders sonucunu Başarılı veya
Başarısız şeklinde ABD Başkanlıklarına bildiriniz.
 Ders veya dönem kaydı yaptırmayan öğrencilere Uzmanlık Alan dersini “Başarısız” olarak
düzenleyiniz.
 Enstitü tez konusu “YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU” ’na uygun olarak hazırlanan tez
konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB tarafından onaylandıktan sonra
enstitüye sunulmalı.
 Zamanında yapılmayan veya Enstitüye sunulmayan her işlem başarısızlık sayılır.
 Tüm dokümanların düzenlendikten sonra Enstitüye ulaştırılma süresi en fazla ÜÇ İŞ GÜNDÜR.
 “YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİM FORMU” doldurulup EABDB vasıtasıyla tezin üç kopyasıyla
birlikte FBE ‘ye teslim edilir.
 Yüksek lisans tez jürisi, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına almalı.
 Tez sınavının sonucu jüri başkanı tarafından, jüri raporları ve “YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA
SINAVI TUTANAĞI FORMU” ile birlikte tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
ulaştırılmalıdır.
 Jüri raporları: “YÜKSEK LİSANS TEZ DEĞERLENDİRME FORMU” ve “YÜKSEK LİSANS TEZ
DÜZELTME FORMU” ‘dan oluşur.
 Tezi reddedilen öğrenci, kendi talebi, EABDB ’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’ nun
(EYK) onayı ile yeni bir konu ve danışman ile yüksek lisans çalışmasına devam edebilir. Bu
durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
Download

EABDB ve Danışmanlarına Bazı Hatırlatmalar