1 Nisan 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28959
YÖNETMELİK
Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen
lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü
programlarında uygulanacak; eğitim-öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını,
b) Akademik Kurul: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim Dalı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,
e) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,
f) Enstitü: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
g) Enstitü Kurulu: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunu,
ğ) EYK: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,
i) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını,
j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
n) TİK: Tez İzleme Komitesini,
o) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine
yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli
veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde
de uygulanabilir.
(3) Doktora düzeyi, yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerini kapsar.
Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun
görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak,
öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan
sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yurtiçi/yurtdışı
yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato
kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bunların dışında ihtiyaca
göre üçüncü dönem olarak yaz dönemi de açılabilir.
Öğrenci sayısı
MADDE 7 – (1) Açılması teklif edilen programa belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde,
programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları saklı tutulur ancak program açılmaz. Kayıt hakları saklı tutulan
öğrenciler, sonraki yıllarda programın açılması halinde kontenjan gözetilmeden programa kaydedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri
Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, ALES puanı ve programların özelliklerine göre aranılan
ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.
b) Başvuracak adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den en az 55 standart puan, YDS’den
50 puan ya da eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen AİYS veya uluslararası bir sınavdan yeterli yabancı dil
puanını gösteren belgeyi almış olmaları gerekir. Lisansüstü programın gerektirdiği daha yüksek bir yabancı dil notu
Senatoca belirlenebilir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca
verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat yapılır.
c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakat
sonucuna %30 ağırlık verilir. Yabancı dilde eğitim yapan programlarda; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına
%50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında
olan adaylar başarısız sayılır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil notu aranmaz. Yabancı dilde eğitim verilen
programlar hakkında ilgili anabilim dalının görüşü ve Senatonun kararı ile yabancı dil notu talep edilebilir. Diğer
hususlar tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin maddelerde belirtildiği gibidir. Ancak kurumsal
prototokol çerçevesinde açılacak programlara öğrenci kabulü, ilgili kurumlarla koordine edilerek Enstitü tarafından
belirlenir.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
şunlardır:
a) Başvuracak adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
b) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna ve mülakat sınavına % 50 ağırlık
verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.
(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına; doktora yapılacak programa uygun bir tezli yüksek lisans programından mezun olan
öğrenciler başvurabilirler. Başvurulacak anabilim dalına yakın bir tezli yüksek lisans programından mezun olanların
kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşüne göre yapılır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması
halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.
b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
ALES’den en az 60 standart puan, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan veya AİYS’den senatoca belirlenen
puanı ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları
almış olmak gerekir.
c) Diğer koşullar ilgili anabilim dalı tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilan
edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır.
ç) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50,
yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan
adaylar başarısız sayılır.
d) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş
sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan
adaya öncelik tanınır.
Öğrenci kabulü için jüri teşkili ve giriş sınavları
MADDE 9 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek jüri, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerileri de dikkate alınarak, üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Mülakat sonuçları, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir.
Mülakat sonuçlarına göre Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylar, başarı sırasına göre ilan
edilir.
(2) Lisansüstü programlarına başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre
sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans
derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış öğrencilere, eksikliklerini gidermek
amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.
(2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine; bilimsel hazırlık
programlarındaki dersleri lisans programlarından; doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise
bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alırlar.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, toplam sekizi geçmemek koşuluyla, ilgili
anabilim dalı tarafından belirlenerek Enstitü Kurulu tarafından onaylanır. Bu dersler, öğrencinin genel not
ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılmaz.
(4) Bu programda geçirilen bir yıllık süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine ilave edilmez.
(5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları ve diğer konularda; 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Doktora bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
(7) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul
edilenler kredili derslerin %50’sinden fazla ders alamazlar.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak Üniversite ve
Enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel
öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge
verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.
(3) Özel öğrencinin sonraki yarıyıllarda bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul
edilmesi halinde; özel öğrenci olarak almış olduğu derslerden başarı tam puanının en az %70'ini alması ve yazılı
başvurması halinde, alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan derslerin
yerine sayılabilir. Alınan zorunlu dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu derslerin yerine; alınan seçmeli
dersler, lisansüstü programda yer alan seçmeli derslerin yerine sayılır.
(4) Özel öğrencilik statüsü en çok dört yarıyıl devam eder.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak kaydıyla, bu
Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler.
(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında;
a) Pasaport fotokopisi ile altı adet fotoğrafı,
b) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin onaylı fotokopisini,
c) İngilizce programa başvuracak adayların, eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen IELTS/TOEFL gibi
sınavlardan veya AİYS’den alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi,
ç) Türkçe programlara başvuran öğrenciler, Senato tarafından belirlenen yeterlikte Türkçe bilgisinin olduğunu
gösterir belgeyi,
Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı
tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücreti ödenerek, Enstitü lisansüstü
programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş, ilgili Anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Ancak yatay geçiş yapan öğrenciye, tez dönemi hariç, en fazla üç ders
için muafiyet tanınabilir.
(2) Enstitü yüksek lisans programları arasında, tezsiz yüksek lisans programında bir dönemi başarı ile
tamamlayan öğrenci, ikinci dönemden itibaren uzaktan eğitime/örgün eğitime geçiş için dilekçe verebilir. Yatay geçiş,
kontenjan dahilinde olmak koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
olur. Bir öğrenci eğitim süresi boyunca sadece bir defa Enstitü programları arasında yatay geçiş hakkından
yararlanabilir.
Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü giriş sınavı sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt
işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir.
(2) Öğrenciler, dönem içerisinde derslere devam edebilmek için kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya
kadar, her dönem başında öğretim ücretlerini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır. Kaydını mazeretsiz olarak
yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askıya
alınan süre öğrenim süresinden sayılır.
(3) Kaydı askıya alınan öğrencinin öğrenime devam etmek istemesi halinde kaydının askıda olduğu tüm
süreye ilişkin Mütevelli Heyetince belirlenen öğretim ücreti ile kayıt olacağı dönemin ücretini ödeyerek kayıt
yenilemesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yürütülmesi, Ders Sınavları ve Değerlendirme, Disiplin
Anabilim dalı başkanlıklarının sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanları, kendi anabilim dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin
uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar.
Öğretim elemanı görevlendirme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili anabilim dalında görevli
öğretim üyeleri ve doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri arasından veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte
eğitim-öğretim yapan anabilim dallarında görevli öğretim üyesi ve doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri
arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman
ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.
Danışmanlık yükleri, danışmanın görevleri ve mazeret durumu
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin tez çalışmalarında görev alacak danışmanlar,
anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Danışman, danışman olarak atandığı tarihten itibaren öğrencinin; ders seçme, tez konusu belirleme, tez
projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez
savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda danışmanı olarak görev yapar.
(3) Danışmanının izin, hastalık, seyahat ve diğer nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması
gereken belgeler ile danışmanın mazereti, ilgili anabilim dalı başkanınca Enstitü tarafından hazırlanan forma göre
onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.
Ders kaydı ve muafiyet
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, Enstitü
tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre ders, ders tekrarı, bilimsel hazırlık ve tez dönem kayıtlarını yaptırmak
zorundadırlar. Her dönem en az iki derse kayıt yaptırılır. Mezuniyet durumunda olan öğrencilerde bu koşul aranmaz.
(2) Kayıt yaptırmayan öğrenciler ile Enstitü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti kayıt süresinin bitim
tarihinden itibaren on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmeyen, sağlık raporu ya da izni olmadan ders ve tez
kayıtlarını, süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin kaydı askıya alınır ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
öğretim ücretleri ödendiğinde kayıt yenilenir.
(3) Lisansüstü programlardaki derslerden muafiyet talebinde bulunulabilir. Muafiyet, Anabilim dalı
başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile tanınır.
(4) Daha önce Enstitü lisansüstü programlarından ders almış, bu derslerden tam notun % 70’ini alarak başarılı
olmuş, fakat herhangi bir nedenle Enstitü ile ilişiği kesilmiş ve yeniden kayıt hakkı kazanmış öğrencilere, bu
durumlarını belgelemeleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu
derslerden muafiyet tanınabilir.
Derslerin açılması
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin her dönem izleyecekleri zorunlu ve seçmeli derslerin programları, bu
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.
(2) Bir zorunlu veya seçmeli derse, belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders
açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin açılan bir seçmeli ya da zorunlu derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın
başladığı günden itibaren beş gün süre verilir.
Derslere devam durumu
MADDE 20 – (1) Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve
seminerlerin, en az %70’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına
giremez. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.
Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları
veya dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir
edilir.
(2) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri, en geç on beş gün içinde Enstitüye
teslim edilir.
(3) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren on
gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz
sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu
ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur. Maddi hata belirlenmesi halinde, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından düzeltilir.
(4) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde
bulunduğu tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır.
(5) Öğretim elemanı tarafından verilecek ödev ve/veya sunum proje raporu, ara sınav ile dönem sonu sınavı
yerine geçebilir.
Bütünleme sınavları
MADDE 22 – (1) Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler, derse devam koşullarını yerine getirmiş olmak
koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınav notu, dönem sonu notu yerine geçer. Bütünleme
sınavları Enstitü tarafından duyurulan yer ve tarihlerde yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerin
mazeretleri kabul edilmez.
(2) Dönem sonu değerlendirmesi sınavla yapılmayan derslerin bütünlemesi yapılmaz. Öğretim elemanı
tarafından yeterli görülmeyen çalışmaya “I” notu verilir ve öğrenci tarafından eksiklerin onbeş gün içinde
tamamlanması beklenir. Yine yetersiz görülen öğrenci dersi tekrar almak zorunda kalır.
Başarı notu
MADDE 23 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje
çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde tutularak öğretim elemanı
tarafından takdir olunur.
b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu
olarak verilir:
Puan
Harf Notu
Katsayı
90-100
AA
4,0
85-89
BA
3,5
80-84
BB
3,0
75-79
CB
2,5
70-74
CC
2,0
65-69
DC
1,5
60-64
DD
1,0
50-59
FD
0,5
0 - 49
FF
0,0
c) Yukardaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:
aa) S: Başarılı,
bb) U: Başarısız, Kalır,
cc) NA: Devamsız,
çç) G: Girmedi,
dd) I: Tamamlanmadı,
ee) P: Tez çalışması başarı ile devam eden öğrenci.
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak
gerekir.
(3) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl
sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler, devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu
(FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U)
olarak değerlendirilir. (S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G)
notu verilir ve (FF) olarak işlem görür.
Mazeret ve izin
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin sınav ve kayıtlardan mazeretli sayılabilmesi için; resmi veya özel bir sağlık
kurumundan aldıkları sağlık raporlarının ya da haklı mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
gerekir.
(2) Yüksek lisans programındaki öğrencilere belgelendirilmiş haklı ve geçerli mazeretleri EYK tarafından
geçerli bulunan öğrencilere izinli sayılacakları her dönem için bir ders ücreti ödemeleri şartıyla en fazla iki dönem izin
verilebilir. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına kayıtlı
olan öğrencilere izin verilmez.
(3) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya izin verilen öğrenciler, raporlu
ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına
giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.
(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı
iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal
eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır.
(5) Final ve bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez.
Disiplin
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersinin başarı ile
tamamlanması sonrasında yapılan tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci 60 AKTS karşılığı ders ve 60
AKTS karşılığı tez çalışması ile toplam 120 AKTS tamamlamak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Gerekli şartları yerine
getirmek koşulu ile öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
(3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin azami öğrenim süresine ilave
edilmez.
Dersler
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve
değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez danışmanı atanana kadar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı
tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tarafından yürütülür.
b) Yüksek lisans programında alınan seminer dersinde, seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından
belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
c) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.
ç) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde
yürütülen ve Üniversitenin diğer enstitülerindeki lisansüstü programlardan veya lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden en çok üç ders alabilir.
Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, diğer yarıyıllarda kayıt yaptırmak zorundadır.
Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu bir ders alınabilir.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli derse kayıt
yaptırabilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 30 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınava
girerler. Ara sınav, öğrenciler tarafından hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Ara
sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve
duyurulur.
(2) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin
değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.
(3) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı
notu, tam notun %70'inden az olmaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve
uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu,
danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim
üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.
(2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da
anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü
Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.
Tez konusu ve tez projesi önerisi
MADDE 32 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen en geç
onbeş gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler. Tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı
tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra
anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile kesinleşir.
Tez konusu değişikliği
MADDE 33 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen işlemler tekrar
edilir.
Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezi; tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi
değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır.
(2) Tez, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, altı kopya olarak
çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim
raporu ile birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.
(3) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih öğrencilere verilecek akademik takvimde
belirtilir.
(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen kabul edilmiş bir mazereti olmadan
süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı askıya alınır ve Mütevelli Heyetince belirlenen kayıt koşulları
yeniden sağlandığında kayıt yenilenir.
(5) Tez yazım aşamasına gelmiş bir öğrencinin kendi isteği ile tezsiz programa geçmesi durumunda öğrenci,
tezsiz programda öngörülen ders yükünü karşılamak ve tezsiz program derslerine kayıt yaptırmak zorundadır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına
uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık
alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için en az üç öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü
Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve
en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya
da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.
(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez
danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması
halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma
sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek
jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
(4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez
değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye teslim
ederler.
(5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan ve
izleyicilere açık olarak Enstitüde yapılan sözlü bir sınavdır.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği ya
da oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı
tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.
(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması halinde, varsa tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona
erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen veya tezsiz programa geçen öğrenci öğrenimine devam etmek için tez
ve ders kaydı yaptırabilir. Bu durumda, tez çalışması ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(8) Tez savunma sınavının üçüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın
yapılamadığı anabilim dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi de
dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.
Yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar,
diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve
çoğaltılması, Enstitü sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında
yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü
tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Enstitü tarafından belirlenen eksiklikler öğrenci tarafından on gün
içinde tamamlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program; toplam 30 krediden (90 AKTS’den) az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile seminerdönem projesi dersinden oluşur. Seminer ve dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Öğrenci, seminer ve dönem projesi derslerinin alındığı yarıyılda bu derslere kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.
Süre
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Gerekli şartları yerine
getirmek koşulu ile öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda
ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.
Dersler ve seminer ve dönem projesi
MADDE 39 – (1) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile enstitüde ve üniversitenin diğer enstitülerinde yürütülen diğer lisansüstü programlardan veya lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden en çok üç ders alabilir.
(2) Seminer ve dönem projesi dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer ve dönem
projesi dersinin alındığı yarıyıl başında bu derslere kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır.
Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri, programın diğer yarıyıllarında tekrar alır.
Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu bir ders alınır.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız
olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.
Danışman atanması
MADDE 41 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için akademik danışmanını, danışmanlık
yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim
Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak
önerilebilir.
Tezli programa geçiş
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.
Yüksek lisans diploması
MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans
öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için öğrencinin üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin
tamamını yerine getirmesi gerekir.
Diğer hususlar
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin diğer hususlarda, bu
Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, olayları ve olguları
bilimsel, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları
belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin, bu Yönetmelikte belirtilen
şartlara uygun olması gerekir.
Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır.
(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez
çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim
tarihinden önce, öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
(3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave
edilmez.
Dersler
MADDE 47 – (1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci, en az 60 AKTS karşılığı ders
yükü ve en az 120 AKTS karşılığı tez çalışması olmak üzere 180 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
(2) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde
yürütülen diğer lisansüstü programlardan, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans
derslerinden en çok üç ders alabilir.
Ders tekrarı
MADDE 48 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri, programın diğer yarıyıllarında tekrar alır.
Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin programdan kaldırılması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders
alınır.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız
olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 49 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava
girerler. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de
olabilir. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından
belirlenir ve duyurulur.
(2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi
şeklinde de olabilir.
(3) Başarı notu ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır.
Başarı notunun, tam notun % 75'inden az olmaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 50 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve
uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar öğretim üyeleri arasından Enstitüye önerir.
Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını
yapar. Üniversite dışından da doktora derecesi olan öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir. Belirlenecek tez
danışmanının yanısıra Üniversitede, diğer üniversitelerde ve kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip öğretim
elemanları ve uzmanlar ortak (ikinci) tez danışmanı olarak atanabilir.
(2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da
anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü
Enstitüye bildirmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrenciye yeni danışman atanır.
Tez konusu
MADDE 51 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan
gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının
onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Tez konusu ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı
tarafından, Enstitüye gönderilir. Tez konusu önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
Tez konusu değişikliği
MADDE 52 – (1) Tez konusu değişikliklerinde 51 inci maddede belirtilen işlemler tekrar edilir.
Doktora yeterlik komitesi
MADDE 53 – (1) DYK; ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından atanan beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur ve beş yılda bir yeniden belirlenir. Asıl üyeliklerin
boşalması halinde yedek üyeler, ilk sıradaki yedek üyeden başlamak suretiyle, asıl üyelerin kalan süresini
tamamlamak üzere görev yapar. Yedek üye kalmaması halinde yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim
yapılır.
(2) DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş asıl, iki yedek
üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Kurulan sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanının yanısıra, Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesi yer alır.
Yeterlik sınavı
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda
derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları, DYK tarafından veya DYK tarafından kurulan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.
(3) Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.
(4) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Beşinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, EYK tarafından yeterlik sınavına davet edilir. EYK tarafından kabul
edilen mazeretleri dışında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sınav hakkını kullanmış sayılır.
(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi
izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Sınavlar sonucunda
aritmetik ortalama olarak tam puanın % 75’ini alamayan öğrenci başarısız kabul edilir. Yeterlik sınav jürisinin kararı;
oy birliği ya da oy çokluğuyla, başarılı veya başarısız olarak verilir. Bu karar, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç
gün içinde, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notların da yer aldığı bir tutanakla ve sınav evrakıyla birlikte Enstitüye
bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından ilan edilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci defa
başarısız olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda yeterlik sınavlarına katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen ve mazereti
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girerler.
(7) EYK tarafından kabul edilen haklı mazeretleri olmadan yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını
kullanmış sayılır.
Tez izleme komitesi
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK üç öğretim üyesinden
oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden bir üye ve yükseköğrenim kurumu dışından bir
üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
(2) TİK’de üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde birinci fıkraya göre yeni bir üye görevlendirilir.
(3) TİK’in kurulmasını izleyen dönemlerde, danışmanın görevden ayrılması halinde bu Yönetmelik
hükümlerine göre yeni danışman belirlenir.
Tez önerisi savunması
MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde danışmanı
nezaretinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığı tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıya çağrılan komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul
veya reddine oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, kendisine bu Yönetmeliğe göre yeni bir danışman atanmasını ve yeni bir
tez konusu belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda, bu Yönetmelik kapsamında yeni bir komite atanabilir. Programa
aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Belirtilen nedenlerden dolayı geçen süreler öğrencinin öğrenim
süresine ilave edilmez. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme
hakkına sahiptir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere
olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere
ilgili anabilim dalı başkanlığına, Enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı yazılı bir tez çalışması
raporu sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından oy birliği ya da oy çokluğu ile başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.
Tezin niteliği, yazımı ve tez savunması için teslimi
MADDE 57 – (1) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel
yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ve benzeri niteliklerden en az birini yerine getirmesi
gerekir.
(2) Doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez yazım esaslarına uygun
olarak yazılan ve sekiz kopya olarak çoğaltılan tez, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata
uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.
(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan süresinde tezini
teslim etmeyen öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda tezini teslim etme hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık
alanlarını göz önünde bulundurarak, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesi olmak
üzere, yedi öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez
jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir
yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.
(3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez
danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle, jürinin toplanamaması
halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma
sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek
jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
(4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez
değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Enstitüye
teslim ederler.
(5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve
izleyicilere açık olarak yapılır.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği
veya oy çokluğu ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının
bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.
(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç altı ay içinde
gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder.
Doktora diploması
MADDE 59 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan
doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere,
öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış
adı ve var ise verilen unvan bulunur.
(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması,
Enstitü sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında yayınlanan tez
teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından
yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye bildirilen eksikliklerin öğrenci tarafından tamamlanmasından
sonra, belge ve diploma verilir.
(4) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için öğrencinin üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin
tamamını yerine getirmesi gerekir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 60 – (1) Enstitüde eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek eğitimöğretim ücreti ve ödenme şekli Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim ücretinin zamanında ve usulüne
uygun ödenmemesi halinde mazeretin geçerliliğine ve gecikme faizi/cezası uygulanmasına Mütevelli Heyeti karar
verir. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz/yenilenmez.
(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt sildirme isteğinde
bulunan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.
(3) Yatay geçiş veya özel öğrencilikten bir lisansüstü programa kabul olunması halinde, muafiyet verilmeyen
dersler için ders başı öğretim ücreti ödenerek öğrenime devam edilebilir.
(4) Tez yazımı çalışması için ek süre verilen her yarıyıl için tez dönem ücreti ödenir.
(5) Tekrar edilen dersler için ders başı öğretim ücreti ödenir.
(6) Her program için belirlenen azami öğrenim süresinde mezun olamayanlar, programa devam etmek
istediklerinde, kayıt yaptırmadıkları her dönem için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ve mezuniyetleri için
eksik kalan derslerin ders ücretlerini ödeyerek kayıt yaptırabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 28/4/2009 tarihli ve 27213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Enstitüye kaydolmuş ve
öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler ile ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilere 62 nci
madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim