C.B.Ü. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI
 Danışman öğretim üyesi araştırma projesi konularını belirler. Konular bölüm web
sayfasında ilan edilir.
 Öğrenci, danışmanını belirlemeli ve ders kayıtlanması esnasında seçim ekranından danışman
öğretim üyesini seçmelidir.
 Araştırma projeleri 2 kişilik gruplar halinde alınır. Ancak gerekli görülürse, öğretim üyeleri en
fazla bir grubunu 3 kişi olacak şekilde oluşturabilir.
 Danışman öğretim üyesi, konularını bahar yarıyılı sonunda öğrenci işleri komisyonuna
bildirmelidir. Her öğretim üyesi örgün ve ikinci öğretim öğrencileri için toplam en fazla 6 gruba
(3 grup örgün+3 grup ikinci öğretim) danışmanlık yapabilir. UBS’den kayıt yapılırken Araştırma
Projesi dersi şubesi olarak danışman seçiminin yapılması gerekmektedir. Tüm Öğretim
üyelerinin kontenjanları (6 kişi +6 kişi) dolmadan ek kontenjan verilmeyecektir.
 Öğrenci, danışmanından alacağı “Araştırma Projesi Ders Kayıt Formu” nu doldurmalıdır.
 Danışman Araştırma projelerine ilişkin ders kayıt formunun bir nüshasını öğrenci işleri
komisyonuna yazılı ve dijital formatta teslim etmelidir.
 Öğrenci, Araştırma Projesi-I (Güz Yarıyılı) dersi kapsamında bir ara rapor ve bir poster (50x70
cm) hazırlayacaktır.
 Öğrenci, Araştırma Projesi-II (Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında Araştırma Projesi Tezini
“Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazım Kuralları”na uygun olarak hazırlar. Araştırma Projesi’nin
bir nüshası Bölüm Başkanlığı’na, bir nüshası da danışmanına teslim edilmelidir.
 Öğrencinin hazırladığı proje çalışmasının “Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazım
Kuralları” na uygunluğu, danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.
 Danışman öğretim üyesi, tez belgelerini (İmzalı kayıt formu, ara rapor, poster (A4
boyutunda), Tez, Tez CD’si) dosyalamalıdır.
 Araştırma Projesi II dersi kapsamında, bahar yarıyılı sonunda Bölüm Başkanlığı tarafından
oluşturulan jüriler tarafından sözlü sınav şeklinde değerlendirme yapılacaktır.
 Danışman öğretim üyesi, Araştırma projesi I ve II derslerine ait vize ve final notlarını
“Tez Çalışması Değerlendirme Kriterleri”ne göre 100 üzerinden verir.
 Her öğretim üyesi danışmanı olduğu öğrencilerin notlarını UBS’ ye vize ve final tarihlerine
uygun olarak girmelidir.
Araştırma Projesi Değerlendirme Kriterleri
1. Tez çalışmasının amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda
tasarlanmış
olması,
2. Çalışmanın belirlenen amaçları doğrultusunda incelenmiş olması,
3. Çalışmada uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş olması,
4. Çalışmanın bulgu ve sonuçlarının mevcut literatür ile yorumlama ve tartışma kalitesi,
5. Konu ile ilgili incelenen literatürlerin konuyu yansıtması ve yeterliliği,
6. Tezin yazım kılavuzuna uygunluğu, yazım şekli, basım kalitesi,
7. Tezde kaynak kullanımının doğruluğu,
8. Danışmanın öğrencinin yıl içinde takip ettiği düzen, araştırıcılığı, konuya ilgisi ve motivasyonu
ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!
ARAŞTIRMA PROJESİ I ve II DERSLERİ İLE İLGİLİ SON TARİHLER (2014-2015
ÖĞRETİM YILI)
Danışmanlarda bulunan “Araştırma Projesi Ders
10 Ekim 2014
Kayıt Formu”nun doldurulması
Araştırma Projesi-I (Güz) dersine ait ara rapor
1 Aralık 2014
teslimi
Araştırma Projesi-I (Güz) dersine ait posterlerin
19 Ocak 2015
sergilenmesi
Araştırma Projesi-II (Bahar) dersi kapsamında
8 Mayıs 2015
Bitirme Tezinin teslimi
Bitirme
tezlerinin
jüriler
tarafından
18-29 Mayıs 2015
değerlendirilmesi
Download

C.B.Ü. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ