EGE SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ESİAD)
AKADEMİK TEZ / PROJE ÖDÜLLERİ
ŞARTNAMESİ
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 2013 yılında başarıyla sonuçlandırılmış
olanlardan başlayarak her yıl uygulamaya dönük bilimsel çalışmaları ödüllendirmek ve
özendirmek amacıyla “Akademik Tez/Proje Ödülleri” verecektir.
Ödüller,
1) Doktora,
2) Tezli Yüksek Lisans ve
3) Tezsiz Yüksek Lisans
olmak üzere üç kategoride verilecek olup her kategoride bir tez/proje ödüllendirilecektir.
Seçici Kurul buna ek olarak en fazla 3 teşvik ödülü verebilir.
Ödüllere, Türkiye veya KKTC’de üç kategoriden birinde tez/proje savunmasında başarılı
bulunmuş, ilgili üniversiteler/jüriler tarafından geçerli kurallara göre kabul edilmiş, Türkçe
yazılmış tezler/projeler ile başvurulabilir. Ödüller için başvurulacak eserler, başvuru yılı
içinde başarıyla tamamlanmış ve hazırlanma aşaması veya sonrasında herhangi bir maddi
destek ya da başka bir ödül almamış olmalıdır.
Başvurulacak eserler ulusal veya uluslararası düzeyde konulara odaklanmış olabilir. Ancak
bölgesel ya da yerel bir konunun ele alınmış olması durumunda, Ege Bölgesi’yle ilgili olma
şartı aranır. Eserlerin, Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için uygulamaya
dönük olması ön koşuluna ek olarak, aşağıdaki 8 özellikten en az ikisinde bilimsel katkı
koyucu ve/veya teşvik edici ve/veya örnek oluşturucu olması esastır. Kapsanan her fazla
madde değerlendirmede avantaj olarak algılanacaktır.
1. Ulusal ve yerel sosyo-ekonomik gelişme için özgün, yenilikçi bilgi birikimi
2. Ege Bölgesi bütünü veya Ege illerinin biri veya birkaçındaki (Afyonkarahisar, Aydın,
Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) ekonomik
kalkınma veya yerel sorunların analizi ya da çözümü,
3. Üniversite-İş Dünyası işbirliğinin geliştirilmesi,
4. Ekonomik ve sosyal girişimciliğin yaygınlaşması
5. Mal ve hizmet üretiminde yeni teknoloji kullanımı, yenilik ve yaratıcılık
performansının artırılması
6. Yüksek katma değerli üretim
7. Çevreyle uyumlu sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
8. Ulusal, yerel veya işletmeler/kurum ve kuruluşlar düzeyinde insan kaynağının
geliştirilmesi
-2Ödüllendirilen eserlerden ESİAD Yönetim Kurulunca uygun görülenler ESİAD tarafından
yayınlanabilir. ESİAD yayınlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödemez.
Ödüller :
Yılın Doktora Tezi
Yılın Yüksek Lisans Tezi
Yılın Tezsiz Yüksek Lisans projesi
5.000 TL
3.000 TL
2.000 TL
Teşvik Ödülü
1.000 TL
(Jüri yukarıdakilere ek olarak uygun görmüş ise)
Müracaatlar, en geç 20 Nisan 2014 (dahil) tarihine kadar www.esiad.org.tr web adresinden
indirilecek başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Formda bulunan tez/proje sahipleri
tarafından, tezin konusu, Danışmanın ismi, ne zaman hangi üniversitede sonuçlandığı,
yukarıdaki koşullara uyum durumu gibi sorular cevaplanacak olup yazarın özgeçmişi, eserin
kapağı, içerik planı ve 2 sayfayı geçmeyecek özeti forma eklenerek +90 232 4833525
numaralı faksa veya taranmış şekilde [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
Ön jüri değerlendirmesinde her kategori için seçilecek finale kalan eserlerin sahiplerinden
daha detaylı bilgi ve belge ile tezlerin tam metinleri istenecektir. Jüriler, başvuran/ön
değerlendirmeyi geçen eserlerin konularına göre 3’er kişiden oluşturulacaktır. Jüri
üyelerinden birisi ESİAD Yönetim Kurulu üyelerinden, diğer ikisi ise İzmir’deki
üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilecektir.
Ödülleri kazanan eserler, Mayıs 2014 ayı içerisinde İzmir’de düzenlenecek törende
kamuoyuna açıklanacaktır.
Download

EGE SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ESİAD