GENEL MUHASEBE
Dersin Adı
Genel Muhasebe
Dersin Kodu
6309104
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin AKTS Kredisi
4 AKTS
Haftalık Ders Saati
3
(Kuramsal)
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi Mustafa DARAKÇIOĞLU
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bir iĢletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli
olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile
ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe
akıĢ sürecinin nasıl iĢlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi
çerçevesinde göstermektir.
1.Muhasebe bilgi sistemi ve iĢletmelerde muhasebe iĢlemlerinin
kayıtlanması.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
2.ĠĢletme iĢlemlerinin kayıtlanması.
Muhasebenin iĢletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak;
muhasebe akıĢ sürecini dönem sonu iĢlemleri hariç anlatmak. Tek
Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi iĢlemleri kaydeder
duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.
Haftalık Ayrıntılı
Ders İçeriği
(15 haftalık)
KONULAR
HAFTA
Kapsam
Uygulama Süreci
1
Muhasebenin tanımı ve
sınıflandırılması
Ders Kitabı
2
Muhasebede kayıt yöntemleri ve
defterler
Ders Kitabı
3
Bilanço-Gelir tablosu -Hesap kavramı
ve hesapların sınıflandırılması
Ders Kitabı
4
Tekdüzen hesap planı hesapların
kapsamı ve iĢleyiĢi
Ders Kitabı
5
Bilanço kavramı ve bilanço
hesaplarının niteliği
Ders Kitabı
6
Bilanço aktif hesapların iĢleyiĢi
Ders Kitabı
7
Bilanço pasif hesapların iĢleyiĢi
Ders Kitabı
8
Gelir tablosu ve gelir tablosu
hesaplarının niteliği
Ders Kitabı
9
Gelir tablosu gider hesaplarının
iĢleyiĢi
Ders Kitabı
10
Gelir tablosu gelir hesaplarının
iĢleyiĢi
Ders Kitabı
11
Maliyet ve dönem gider hesaplarının
ayrımı
Ders Kitabı
12
Maliyet hesaplarının iĢleyiĢi
Ders Kitabı
13
Faaliyet ve finansman gider
hesaplarının iĢleyiĢi
Ders Kitabı
14
Maliyet ve gider hesaplarının iĢleyiĢi
Ders Kitabı
15
Uygulama Örnekleri (Monografiler)
Ders Kitabı
16
Final Sınavı
Ders
Kitabı/Malzemesi
/Önerilen
Kaynaklar
Ders Kitabı:
AKDOĞAN N.-SEVĠLENGÜL O., (1999), Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Uygulaması, 9. Basım, Ankara.
Yardımcı Kitaplar:
ACAR D.-TETĠK N., (2007), Genel Muhasebe, Ankara, Detay Yayıncılık.
SEVĠLENGÜL O., (1997), Genel Muhasebe, Ankara, 6. Basım, Gazi Büro
Kitapevi Ltd. ġti.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi
Yarıyıl (Yıl) Ara Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün
Hesaplanması
Teorik ders
Süresi
Toplam İş Yükü
(saat)
(saat)
Sayısı
Etkinlikler
14
3
42
Okuma (derse hazırlık)
7
3
21
Kütüphane veya Internet araĢtırması
10
2
20
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalıĢma
1
17
17
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalıĢma
1
18
18
Uygulamalı ders
Laboratuar çalıĢması
Ara Sınav
Final Sınavı
TOPLAM Ġġ YÜKÜ (saat)
120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam ĠĢ Yükü (saat) /( 30 saat/AKTS)= 120/30=4
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
3
ÖÇ2
*Katkı Düzeyi: 1 Çok düĢük
PÇ
7
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
3
5
PÇ
12
PÇ
13
4
3
3
2 DüĢük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
Download

GENEL MUHASEBE Dersin Adı Genel Muhasebe Dersin Kodu