ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN
YENİ TTK İLE UYUMU
6102s. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesiyle birlikte, Şirketler
hukukunda birçok esaslı yenilik uygulama alanı bulmuş ve bu doğrultuda Şirketlerin
öngörülen değişimi yaşaması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda Anonim Şirket esas
sözleşmeleri ve Limited Şirket sözleşmeleri, TTK’nin öngördüğü standarda ve yine
öngörülen takvimde kavuşturulmalıdır. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’unun 22. Maddesine göre; Anonim şirketler esas
sözleşmelerini, Limited şirketler şirket sözleşmelerini, TTK’nin emredici hükümlerine
riayet etmek şartı ile 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu
hale getirmelidirler. Bu süre içerisinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde esas
sözleşme veya şirket sözleşmesindeki düzenlenmeler yerine Türk Ticaret Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır. Bu durumda şirketler, kanundaki düzenlemeler dışında hiçbir
ayrıcalığa sahip olmayacaklardır.
Anonim ve Limited ana sözleşmelerini yeni TTK’ye uyumlu hâle getirmek için yapılacak
genel kurullarda 6103 sayılı Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrası gereğince toplantı
nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacaktır.
Esas sözleşme tadiline konu olacak unsurlardan biri, Genel Kurullardaki toplantı ve
karar nisaplarıdır. Esas sözleşmelerin değişikliği ile ilgili genel kurul toplantı ve karar
nisapları TTK m. 421’de, Limited şirketlerde uygulanacak toplantı ve karar nisapları ise;
TTK 620. ve 621. Maddelerinde belirtilmiştir. Şirket veya esas sözleşmelerinde daha
yüksek nisap öngörülmediği takdirde genel kurul kararları, yukarıdaki maddelerde yer
alan toplantı ve karar nisapları uygulanarak alınacaktır.
TTK hükümlerine göre; Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı
takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını
toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun
elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanacaktır. Bu itibarla, Yönetim Kurulu ve
toplantılarına ilişkin Esas Sözleşme hükümlerinin bu asgari standarda uygun şekilde
tadil edilmesi gerekmektedir.
TTK ile imtiyazlı paylar konusunda düzenlemeye gidilmiş; imtiyazların, ilk esas
sözleşmede öngörülebileceği gibi esas sözleşme değişikliği yapılarak da tanınabileceği
öngörülmüştür. Anonim Şirketlerde oyda imtiyaz; eşit itibari değerdeki paylara farklı
sayıda oy hakkı verilerek tanınabilecektir. TTK 479. Maddenin 2. Fıkrasıyla, verilecek oy
sayıları sınırlanmış olup, bir paya en fazla 15 oy hakkı tanınabileceği hükmü getirilmiştir.
Oyda imtiyaz; esas sözleşme değişikliği, işlem denetçisi atanması ile ibra ve sorumluluk
davası açılması kararlarında kullanılamayacaktır.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Limited Şirketlere ilişkin olarak TTK m.618/2 ile farklı itibari değerdeki paylara eşit oy
hakkı tanınması yoluyla (Her esas sermaye payına 1 oy hakkı düşmesi şeklinde) oyda
imtiyazlı pay yaratılmasına izin verilmiştir. Bu halde en küçük esas sermaye payının
itibarî değeri, diğer esas sermaye paylarının itibarî değerleri toplamının onda birinden
az olamayacaktır. Ayrıca Limited şirkette imtiyazlı oyların kullanılamayacağı hallere,
anonim şirketteki durumlara ek olarak denetçi seçim kararları da eklenmiştir.
6103s. Kanunun 15. Maddesinde belirtilen düzenleme uyarınca şirket sözleşmelerinde
“şirketin hak ehliyetinin işletme konusu ile sınırlı olduğunu” düzenleyen hükümlerinin
sözleşmelerden çıkarılarak yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi yasal bir zorunluluktur.
Esas veya şirket sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerde denetim ile ilgili maddelere
özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Denetime tabi olan Anonim ve Limited şirketler
yeni TTK ile getirilen hükme göre yıllık faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını
denetime tabi tutmak zorundadır. Denetim faaliyetini üstlenecek denetçi ile ilgili iş ve
işlemler için esas sözleşmede düzenleme yapılması şirketlerin lehine olacaktır.
TTK m. 490 uyarınca, nama yazılı paylar herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın
devredilebilecektir. Ancak bu hükmün aksi sözleşmede kararlaştırılabilir. Buna göre;
Esas sözleşmede, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği
öngörülebilir. Limited şirketlerde ise Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas
sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla
geçerli olacaktır.
Anonim şirketlerde temsil yetkisi TTK m. 370’de düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre;
Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa
temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olacaktır. Daha farklı
bir düzenlemeye gidilmek istendiği takdirde, esas sözleşmeye bu konuyla ilgili hüküm
tesis edilmesi yararlı olacaktır. Limited Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile
düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya
birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.
TTK m. 577’de yer alan ve aşağıda belirtilen kayıtlar, Limited şirket sözleşmesinde
öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümler olarak karşımıza çıkar;






Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden
ayrılan düzenlemeler.
Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap
olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.
Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının
oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı
tanıyan hükümler.
Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya
da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası
hükümleri.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr








Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.
Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin
kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.
Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.
Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde
ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.
Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.
Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Download

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET