ELAZIĞ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNE
09-10-2014 PerĢembe günü saat 16:00 da Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma
Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantısı yapılacağından tüm üyelerin belirlenen tarih
ve saatte öğretmenler odasına gelmeleri rica olunur.
09-10-2014
Tuncay ÇOLAK
Müdür
ÜYELER:
Nizamettin KIZILKAYA
Bayram KAÇMAZ
Özcan DURAN
Selahattin OGAN
Ġbrahim ÇELĠK
Ahmet ġEKEROĞLU
ReĢat KÜRÜM
Yusuf GÖKBAKAN
Nevin ASLAN
Hıdır TAGGÜR
Mehmet Refik CELAYĠR
Gülsen ġAKSU
Müdür BaĢyardımcısı
Müdür Yrd.
Müdür Yrd.
Müdür Yrd.
9.Sınıf Koor Reh. Öğrt.
10.Sınıf Koor.Reh. Öğrt.
11.Sınıf Koor.Reh. Öğrt.
12.Sınıf Koor. Reh.Öğrt.
Disiplin Kurulu Üyesi
Okul Aile Birliği Üyesi
Okul Rehber Öğretmeni
Okul Rehber Öğretmeni
ELAZIĞ LĠSESĠ
REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ OKUL YÜRÜTME KURULU
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 1.DÖNEM TOPLANTISI
TOPLANTI TARĠHĠ: 09-10-2014
TOPLANTI SAATĠ: 16:00
TOPLANTI YERĠ:ÖĞRETMENLER ODASI
GÜNDEM MADDELERĠ:
1-AçılıĢ.
2- Okul rehberlik servisi tarafından hazırlanan 2014-2015 rehberlik çerçeve
programının incelenmesi.
3-Sınıf rehberlik programının incelenmesi.
4-Sınıf öğretmenleri ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Komisyonunun
görevlerinin okunması.
5-Dilek ve temenniler.
Download

ELAZIĞ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA