16 Kasım 2014, Pazar
SAATLER
B SALONU
Maximus 1 Salonu
C SALONU
Maximus 2 Salonu
PANEL: DEMENTİA PRAECOX´DAN GÜNÜMÜZE
BİLİŞSEL İŞLEVLERDE NEREYE GELDİK? NEREYE
GİDECEĞİZ?
Oturum Başkanı: E. Cem Atbaşoğlu
Şizofrenide bilişsel işlevlerin tarihsel süreci
Pınar Erarslan
Dementia Praecox ile demansta görülen bilişsel işlev
farklılıkları
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Bilişsel işlevlerin gelecekteki tedavilere etkisi
Eylem Şahin Cankurtaran
09:00 - 10:30
D SALONU
Maximus 3 Salonu
PANEL: KLİNİK UYGULAMALARDA NESNE İLİŞKİLERİ
KURAMINA DAYALI KİŞİLİK ÖLÇEKLERİNİN YERİ
Oturum Başkanı: Cem Kaptanoğlu
Kişilik örgütlenmesi ve kişilik
Yücel Yılmaz
Nesne ilişkileri ve kişilik kuramı
İshak Saygılı
Projektif yöntemlerin kişilik değerlendirmesinde yeri
Sera Elbaşoğlu
Fonksiyonel somatik sendromlar
İsmet Kırpınar
Hastalık algısı ve somatoform bozukluklar
Ali Çayköylü
Geriatrik hastalarda somatoform bozukluklar
Semra Ulusoy Kaymak
Somatoform bozukluklar ardındaki gerçekler
İrem Yıldız
PANEL: EKSİKLİK EV AŞKINLIK DİYALEKTİĞİNDE
REMBRANDT
Oturum Başkanı: Berna Diclenur Uluğ
Eksiklik ve aşkınlık diyalektiğinde Psikiyatri ve
yaratıcılık
Burhanettin Kaya
Rembrandt: Işığın efendisi
Meral Turhan
Psikodinamik pencereden Rembrandt
Reyhan Algül
Kahve Arası
10:30 - 11:00
PANEL: BENLİK KONUSUNDA NÖROPSİKANALİZİN
SÖYLEYEBİLECEĞİ YENİ BİR ŞEY VAR MI?
Oturum Başkanı: Hakan Atalay
Nöropsikanalitik kendiliğe giriş
Eren Yıldızhan
Nöropsikanaliz: Kültür ve biyolojinin kesişme noktası
Hakan Atalay
Uzayda kendilik için bir sabitleyici olarak serebellum
Barış Önen Ünsalver
PANEL: ŞİZOFRENİ VE İYİLEŞME
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldız
Şizofrenide iyileşmenin değerlendirilmesinde
kullanılan ölçekler
Mustafa Yıldız
Şizofreni ve iyileşme: Sağaltıcı topluluktan koruyucu
ve iyileştirici topluma
Haldun Soygür
Şizofrenide bilişsel işlevin değerlendirilmesinde pratik
bir araç olarak BDG
Şükriye Boşgelmez
Nöropsikanaliz ÇB etkinliğidir.
Psikiyatride Rehabilitasyon ÇB etkinliğidir.
12:30 - 13:00
PANEL: SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanı: İsmet Kırpınar
F SALONU
Maia 2 Salonu
Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
11:00 - 12:30
E SALONU
Maia 1 Salonu
PANEL: ANKARA'DA PSİKİYATRİ UYGULAMASINDA
YAŞANAN GÜÇLÜKLER
Oturum Başkanı: Makbule Çiğdem Aydemir
Adli psikiyatri uygulamasında yaşanan sorunlar ve
genel çözüm önerileri
Makbule Çiğdem Aydemir
Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde yaşanan
güçlükler
Tuncer Okay
Dışkapı Eğitim Araştırma'nın tecrübesi
Hasan Karadağ
Acil başvurular ve sevk zincirinde yaşanan güçlükler
Elif Tatlıdil Yaylacı
KAPANIŞ TÖRENİ
PANEL: PSİKİYATRİDE PSİKOPATOLOJİK GELİŞİM VE
YORDAYICILARI
Oturum Başkanı: Semra Ulusoy Kaymak
Nöroplastisite ve psikopatolojideki rolü
Birgül Elbozan Cumurcu
Epigenetik mekanizmalar ve psikopatolojideki rolü
Işıl Göğcegöz Gül
Eşikaltı travma ve psikopatolojik yansımaları
Aziz Mehmet Gökbakan
Biyolojik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
PANEL: VELEVKİ HİSTERİ
Oturum Başkanı: Zeynep Atbaşoğlu
Kabul görmek ve görülmek adına: Histeri
Serpil Vargel
Yaratıcılığın kaynak ve bedelleri: Van Gogh örneği
İskender Savaşır
Cinsiyetçi yaklaşım ve damgalama
Gökçe Silsüpür
Beden üzerindeki toplumsal "His"teri
Sibel Koçbıyık
Download

16 Kasım 2014, Pazar