T.C.
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA ÜNĠVERSĠTEMĠZ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠNĠN
AġAĞIDA YER ALAN NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETĠM PROGRAMLARINA
ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE ÖĞRENCĠ ALINACAKTIR.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği ve Resim-ĠĢ Öğretmenliği Programlarına ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının,
başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
KONTENJAN
ÖNKAYIT
TANITIM
SINAVLAR
KESĠN KAYIT
MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ
06-13 Ağustos
18 Ağustos
19-22 Ağustos 27-29 Ağustos
40+1*
2014
2014
2014
2014
DANIġMA ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Görükle Kampusu-Nilüfer/BURSA
Tel :0 224 294 09 40
Fax:0 224 294 21 99
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yükseköğretim programlarında KKTC uyruklu öğrenciler için önlisans, lisans ve
özel yetenek alanlarında kontenjan ayrılmasına ilişkin kararı uyarınca ayrılan kontenjan.
RESĠM-Ġġ
ÖĞRETMENLĠĞĠ
KONTENJAN
ÖNKAYIT
TANITIM
50
06-13 Ağustos
2014
21 Ağustos
2014
SINAVLAR
1.Aşama Eleme
Sınavı 26
Ağustos
2.Aşama Seçme
Sınavı 28
Ağustos 2014
KESĠN KAYIT
03-05 Eylül
2014
DANIġMA ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Görükle Kampusu-Nilüfer/BURSA
Tel :0 224 294 25 50
Fax:0 224 294 21 99
BAġVURU KOġULLARI VE ĠSTENEN BELGELER
1-2014- YGS’ye giren adaylardan;
a) Resim-İş Öğretmenliğine; başvuracak adaylardan 2014-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 180 veya
üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
b) Müzik Öğretmenliğine; başvuracak adaylardan 2014-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 140 veya üzeri
YGS puanı aldığını gösteren belge,
2- Müzik Öğretmenliği ile Resim-İş Öğretmenliğine başvuruda bulunan adaylar;
a) Önkayıt başvurularını, http://egitim.uludag.edu.tr adresinden ulaşacakları online önkayıt sistemi ile
yapacaklardır.
b) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Resim, Sanat, Sanat (Resim),
Grafik, Sanat ve Tasarım, Tekstil, El Sanatları ile Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adaylar
diplomalarının onaylı örneğini sınav günü ilgili Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.
Download

tc uludağ ünġversġtesġ rektörlüğünden 2014-2015 eğġtġm