Kem ik Çeşitleri
A şağ ıd a verilen kem ikleri "uzun, kısa, yassı kem ik" o la ra k gruplandırarak altların a y azı­
nız.
k e m ik * )
A yak parm ak kemikleri
•M
it i
1 İm
^
Bacak kemikleri
rflı
r t * 1*1ıl'1ı1
1 1)1!
lû ,
1/
........................... kemik
m
u 7
#
kemik
k e m ik *
Om urga kemikleri
k e m ik *
www.kucukyarinlar.com
k e m ik * I
Download

Kemik Çeşitleri