w
Sözcükte An lam - 1
&
1.
“Ç ıkm ak” sözcüğünü hangi konuşmacı
“ bir m e s le k ya da b ilim k u ru m unda o k u ­
yu p y e tiş m e k ”
Derse geç kalırsak öğretmen
▲
anlamında kullanmıştır?
•
■
köpürecek.
★
)
YekJa’nın cümlesinde hangi sembolle
gösterilmiş sözcük, gerçek anlamının
dondadır?
Bu malzemeden ancak bir
çeşit yemek çıkar.
A)
A
B) •
C) ■
D) ★
hangisinin
sesteşi
,/ Dedem m erdivenleri çok
yavaş çıkıyor.
4. Aşağıdakilerden
yoktur?
Teyzemin oğlu gelecek yıl
doktor çıkacak.
A)
B)
İçme sularında bakteri çıktı.
www.kucukyarinlar.com
Burun
2.
5.
1. B irazdan işim bitecek.
2. A z sonra se vd iğ im dizi b a şlayaca k.
3. Nasıl olsa b e n im le barışacak.
4. B ir iki saate k a d a r onunla gö rü şe ce Qiz-
Koç numaralı cümlede yer alan altı çizili
sözcük anlamca dlğsrierine en uzaktır?
Bu görseller arasındaki anlam ilişkisi,
aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde
yoktur?
A)
A)
1
B) 2
C) 3
D) 4
m u z - m e yve
B) yu m u rta - om let
6. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri eş an­
lamlı değildir?
C)
s ü t- y o ğ u r t
A)
a k ı l- f ik ir
B) ne şe li - şen
D)
un - ekm ek
C)
d u y g u - h is
D) ta b ia t - doğa
TEST
ı
7.
Sözcükte A nlam - 1
10.
Ben en çok makarnayı severim.
Yüzündeki ben onu çok sevimli
gösteriyor.
Kerim’in cümlelerinde yer alan altı çizili
sözcükler arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A ) K arşıt an la m lılık
B) Eş anlam lılık
C ) Y akın an la m lılık
D) Eş seslilik
“ K u ru ’’ sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “ ıslak’’ sözcüğünün zıt an­
lamlısı olacak şekilde kullanılmıştır?
A)
K uru g iy s ile rin i
yerleştirdi.
B)
Ç o rb a ya kuru nane koym uştu.
C)
Bize kuru b ir m e rh a b a d eyip yerine
oturdu.
D)
8.
yalan
yanlış
eş
dost
d o la b ın a
R om anın kuru anla tım ı beni çok s ık ­
mıştı.
)
(3
ütü le yip
4)
temiz
saf
D iğerlerind en fa rklı anlam ilişkisine s a ­
hip sö zcü klerin ya zılı olduğu yu m u rta dan
civ c iv çıkacaktır.
11 .
Buna göre, hangisinden civciv çıkar?
9.
©
B>© C)
-»(3
D)
Ö ğ retm en, ö ğ re n cile rin de n “o y u n " sö z­
cü ğ ü n ü fa rk lı an lam larıyla ku llanm alarını
istem iştir.
W
Ozan
Beren'in cümlesindeki “g ö tü rm e k’’ söz­
cüğünün anlamı aşağıdakilerden hangi­
sidir?
Mecaz anlam
Onların oyunlarına kana­
cak kadar saf değilim.
Gerçek anlam
Arkadaşlarıyla içeride oyun
oynuyoılar.
A)
T a şım ak, koym ak
B)
B ir şeyi yerinden uzağa g ö tü rm e k
C)
Y e rinden ayırıp uzağa atm ak
D)
Birine gideceği yere kadar eşlik etm ek
Yiğit
Terim anlam
Bizi oyuna getirmeye çalış­
maları çok yanlış.
Al a ra
12.
1. Erken kalkan erken yo l alır.
2. M inareyi çalan kılıfını hazırlar.
Yan anlam
Zeybek oyunu, Ege Böl­
g e se lin d ir______
3. A ğ ır ta ş yerinden oynam az.
Ecem
Buna göre, hangi öğrencMn cfM esl, öğret­
menin İsteğine uygun olmamştır?
A)
www.kucukyarinlar.com
A)
Beni eve ağabeyim götürdü.
O zan
B) Y iğit
C ) A la ra
D) E cem
4. T atlı dil yıla n ı deliğ in d e n çıkarır.
Numaralandmlmış atasözlerinin hangi­
sindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlı­
sı yoktur?
A)
1
B) 2
C) 3
D) 4
Download

Sözcükte Anlam