ANLAM BİLGİSİ
S ö z c ü k te A n la m - 2
*
B a b a m ın k a rd e ş ­
lerinin en kısası Ayşe
halamdır.
■ Kısa zam an için d e
d e r s le r i is t e d iğ i
seviyeye gelmiş.
•
0 kısa yazı her şeyi
açıklam aya yetti.
3.
Boyu, uzunluğu
az olan
[T
A z süren, uzun
olm ayan
meşe
çam
t
Ayrıntısı çok
olm ayan
vişne
▲ Kısa kalm am ak için
sürekli süt içiyordu.
çilek
^ □
Kısaca, kısaltarak
ıspanak
sözcüğü, hangi sembolle gösteri­
len cümlede, belirtilen anlamına uygun
kullanılmamıştır?
E
pırasa
“K ıs a ’’
★
B) ■
C) •
D) A
www.kucukyarinlar.com
A)
Yukandakl boş kutucuklara, alt oldukları
türlerin tamamını kapsayan sözcükler
getirileceğine göre sırasıyla hangileri
getirilmelidir?
2.
A)
ağaç - m eyve - sebze
B)
s ö ğ ü t - e rik - k a rn a b a h a r
C)
a ğ a ç - b itk i - y iy e c e k
D)
b itk i - s e b z e - m e y v e
kıyafet
2.
1.
ilaç
Z a yıf
çocuk
Ş işm a n
çocuk
pilav
Yukandakl sözcükler arasındaki anlam
İlişkisi dikkate alındığında boş bırakılan
yere hangisi getirilmelidir?
A)
b u lg u r
B) y e m e k
C)
p irin ç
D) m a k a rn a
Yukandakl görsellerden hangisi karşıtlık
ifade etmez?
A)
1
B) 2
C) 3
D) 4
TEST
Sö zcükte A n la m - 2
2
9.
5.
[ç j
R
Elimde çiçeklerle annemi
karşıladım.
K
İ |N
u I
R j
u
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün sesteşi
hangi cümlede vardır?
z |U
N
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bulma­
cada verilen sözcüklerden birinin karşıt
anlamlısı kullanılmamıştır?
A)
El s ö z ü y le h a re k e t etm ezdi.
B)
Ellerini sık sık yıkardı.
A)
Erkan'ın b oyu kardeşinden kısa.
C)
Eli kolu dolu gelm işti eve.
B)
Y ıka d ığ ım ız e lb ise le r h âlâ ıslak.
D)
E lindekileri y a v a şça yere bıraktı.
C)
Ona b u g ü n e kadar ço k iyilik yaptım .
D)
Ç ağla, ço k güzel b ir kızdır.
10.
•
Tatlı dil
▲
Tatlı bakış
■
Tatlı biber
★
Tatlı elma
(
Yukarıda sembollerle gösterilmiş İfade­
lerin hangisinde “ta tlı” sözcüğü “g ü ze l”
anlamındadır?
A)
B)
1-
C)
D) ★
f
7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi
karşıt anlamlı değildir?
tuzlu - tu z s u z
B)
g e ce - gündü z
C)
iniş - çıkış
Ç
2.
Yemek
1
J
A rm a ğ a n ^
Yukandald bulutların İçinde yazılı olan
sözcüklerden hangİ6İnln eş anlamlısı
yoktur?
A) 1
A)
J
(
www.kucukyarinlar.com
6-
B) 2
C) 3
D) 4
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş
bir sözcük değildir?
A)
Dal
C)
ay
D) sa va ş - b arış
8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde
dğerierinden farklı b r ankrn iişkisi vaıdr?
12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam­
ca en kapsamlıdır?
A)
yakın - uzak
B) dolu - boş
A)
T ürkiye
B) İstanbul
C)
ç o k - az
D) kötü - fena
C)
K adıköy
D) N eşe S okak
Download

Sözcükte Anlam