SOSYAL BİLGİLER I
2. ü n i t e
Aile - Soy Ağacı
Adım S oyadım :................................................................ S ınıfım :............ N o :............
........ / ....... 120....
A şa ğ ıd a ki ip uçla rından y a ra rla n a ra k A yşegül'ün a ilesinin s o y ağacını boşluklara
ya za ra k doldurunuz.
★ G ü l H anım ,
★ A y ş e g ü l’ ün
A y ş e g ü l’ ün a n n e s id ir.
b a b a s ın ın adı
★ N ild a H a n ım ’ ın
H ü s e y in ’dir.
e ş in in a dı M e h m e t’tir.
★ H ü s e y in ’ in kız k a r­
Ayşegül
d e ş in in a dı H a lim e ’d ir.
★ N ild a H a n ım , A y ş e g ü l’ ün a n n e ­
★
G ü lc a n H anım ,
A y ş e g ü l’ ün te y z e s id ir.
* A y ş e g ü l’ ün a m c a s ın ın a dı
a n n e s id ir.
E m ir’ dir.
★ A y ş e g ü l’ ün e rk e k
★ E m ir’ in b a b a s ın ın adı
k a rd e ş in in adı A li'd ir.
E rk a n ’dır.
★ A li’ nin d a y ıs ın ın ism i
★ E la H a n ım , A y ş e g ü l’ ün b a b a ­
M e s u t'tu r.
a n n e s id ir.
Sözlü ta rih yöntem i u yg u la ya ra k aile ta rih in i araştıran G ürkan'ın kullanabileceği
eşyaları (✓) ile işaretleyiniz.
www.kucukyarinlar.com
Download

aile soyağacı