İL YATILILIK VE BURSLULUK KOMİSYON KARARI
Karar Tarihi
: 22.09.2014
Karar No
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliği 8. maddesi gereği 22.09.2014
tarih ve 4085109 sayılı Valilik Oluruyla oluşturulan komisyon 22.09.2014 tarihinde saat 16.00' da Öğretmenevi toplantı salonunda
toplanarak aşağıdaki kararları aldı.
1- İlimiz M erkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet Parasız Yatılı öğrencisi İsmail KORKMAZ' ın başvurusunun A ksu İlçesi İlçe
Yatılılık ve Bursluluk Kom isyonuna gönderilmesine ,
2- İlim iz M ürşide E rm um cu M esleki ve Teknik A nadolu Lisesi öğrencisi H avvanur ÇA Y LI'nın Güzel Sanatlar Lisesi
pansiyonundan A hm et M elih Doğan Anadolu Lisesi pansiyonuna, pansiyonlarda boş yer olm adığından naklinin uygun
olm adığına,_____________________________________________________________________________________________________
3 - İlim iz M ustafa G ürkan A nadolu Lisesi öğrencisi Ceren ŞA Y LA N 'ın Gül M esleki
ve T eknik A nadolu Lisesi
pansiyonundan başka bir pansiyona naklinin, pansiyonlarda boş yer olm adığından naklinin uygun olm adığına,
4- İlim iz M erkez İM KB M esleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şule U Y SA L'ın M ustafa K açıkoç A nadolu Lisesi
pansiyonundan G ülkent A nadolu Lisesi pansiyonuna, pansiyonlarda boşyer olm adığından naklinin uygun olm adığına,
5- İlim iz M erkez Anadolu İm am Hatip Lisesi Devlet Parasız Yatılı öğrencisi İ.Enes K O Ç 'un talebinin Şarkikaraağaç İlçesi
İlçe Y atılılık ve B ursluluk K om isyonuna gönderilm esine,
6- Afyon İli Sandıklı TT A rena A nadolu Öğretmen Lisesinden M ustafa Kaçıkoç A nadolu Lisesine nakil gelen M uham m et
Emin ERTAŞ'm Gazi Sosyal B ilim ler Lisesine D.P.Y. naklinin yapılm asına
7- Senirkent M esleki ve Teknik A nadolu Lisesi D evlet Parasız Yatılı öğrencisi iken B urdur M erkez M esleki ve Teknik
A nadolu Lisesine nakil olan A bdurrahm an TO SU N 'un yatılılık nakil talebinin B urdur İl Y atılılık ve B ursluluk kom isyonuna
gönderilm esine,______________________________________________________________________________________________________
8- İlim iz Spor Lisesi D evlet Parasız Yatılı Ö ğrencisi M esut BA BA CA N 'ın nakil talebinin U şak İli İl Y atılılık ve Bursluluk
K om isyonuna gönderilm esine,
9- Senirkent D r.Tahsin Tola M esleki ve Teknik A nadolu Lisesi Devlet Parasız Yatılı Ö ğrencisi iken M erkez Lokm an Hekim
M esleki ve Teknik A nadolu Lisesine nakil olan Dem et YILDIZ'ın M ustafa Kaçıkoç A nadolu Lisesine pansiyon naklinin
yapılm asına,_________________________________________________________________________________________________________
10- Burdur Güzel Sanatlar Lisesi D.P.Y .öğrencisi Fulya A Y 'ın, Güzel Sanatlar Lisesine D .P.Y .olarak nakil y a p ılm a sın a ,
- Tekirdağ Anadolu İm am Hatip Lisesi D .P.Y .öğrencisi B ekir Yasin M U TLU 'nun İlim iz Y alvaç İlçesi A nadolu İmam
Hatip Lisesine pansiyon nakli Yalvaç İlçe Yatılılık ve B ursluluk K om isyonuna gönderilm esine,
12- İlim iz Senirkent D r.Tahsin Tola M esleki ve Teknik A nadolu Lisesi D evlet Parasız Yatılı öğrencisi iken Eskişehir
Sivrihisar N urbiye Anadolu Sağlık M eslek Lisesine nakil olan Betül Tuğçe G Ö D E'nin nakil talebinin E skişehir İl Y atılılık ve
Bursluluk Kom isyonuna gönderilm esine
S.N.
OKULU
ADI SOYADI
PUANI
y e r l e ş t i r i l d i ğ i p a n s iy o n
t/5
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Melek ERÇİN
443.938
K
GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS.KIZ PANSİYONU
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Sümeyra Betül UYSAL
442,448
K
GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS.KIZ PANSİYONU
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Emetullah BARIŞ
438,93
K
GAZI SOSYAL BİLİMLER LİS.KIZ PANSİYONU
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Esra GEVREK
436,955
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ayşenur ARIBAŞ
434,288
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
434.081
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
LOKMAN IIEK. MES.VE TEK.A.L.
Senanur ÜNAL
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Gülsüm KOSE
432.665
K
A. MELİH DOĞAN A. L. KIZ.PANSIYONU
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Şerife Nur AKBULUT
431.493
K
A. MELİH DOĞAN A. L. KIZ.PANSİYONU
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Rabia KESKİN
431,241
K
A. MELİH DOĞAN A. L. KIZ.PANSİYONU
10
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Ayşenur KAHRAMAN
429,532
K
A. MELİH DOĞAN A. L. KIZ.PANSİYONU
11
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Emine YILMAZ
422,537
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
12
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Emine YAVUZ
419.086
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
13
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Meltem KAYA
418,004
K
M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
14
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ceren YALVAÇ
417.917
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
15
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Nafıye DEMİRCİ
415,653
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
16
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Hatice DOĞAN
413,443
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
17
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Melis ÖZDEMİR
413,306
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
18
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Kadriye GÖZ
412,468
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
19
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Gülşan YAVUZ
405,439
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
20
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ayşe GÜNGÖR
403,992
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
21
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Faden BABUR
403,939
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
22
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Gülsüm YAVUZ
400,46
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
23
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Büşra CESUR
399,071
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
24
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ceren YILMAZSOYLU
398.178
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
25
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Şehriban BOZKURT
395,869
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
26
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Fatma DEMİRAYAK
395.27
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
27
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ece ELÇİN
394,584
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
28
MUSTAFA GÜRKAN AND. LİS.
Esra TOP
393,914
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
29
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Rukiye BAY
393,301
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
30
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Hatice KARAMAN
390,6824
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
31
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Hatice Nur ÇELEN
388,874
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
32
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Gülümser EROL
388,8
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
33
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Hatice İPEK
388,617
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
34
M. ERMUMCU MES. VE TEK. A. L.
Şevkiye SARIDOĞAN
387,757
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
35
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Sultan GÖKOĞLAN
387,656
K
9 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
36
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Büşra Ü. GÜNAYDIN
411,981
K
10 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
37
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Cansel SAVAŞ
407,176
K
10 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
38
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Yüksel ASLAN
392.691
K
10 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
39
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Damla GÖK YAR
391,382
K
10 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
40
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Ünzile SOYLU
425,857
K
11 M. KAÇIKOÇ AND. LİS. KIZ PANSİYONU
41
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Ayşe SAMUR
411,29
K
11 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS.KIZ PANSİYONU
42
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Pakize Pınar KAYA
435,893
K
12 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS.KIZ PANSİYONU
1
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Süleyman TURAN
443,97
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU.
2
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Onur ÖNDER
441,68
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU.
3
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Ömer Faruk BAKİ
441,12
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
4
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Gürkan ERSOY
440,39
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
5
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Yaşar KARABACAK
438.87
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
6
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Burak DEMİR
435,33
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
7
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Osman CEVHER
432,52
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
430,87
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
8
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Mehmet YARAMAZ
9
İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Yasin BİNGÜL
430,81
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
10
GÜLKENT AND. LİS.
Süleyman Tayyip BARAN
426,74
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
11
GÜLKENT AND. LİS.
Mevlüt ÖZKAN
424,76
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
12
GÜLKENT AND. LİS.
Bayram DEMİRBİLEK
423,84
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
13
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Önder ÜNSAL
410,93
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
14
M.KAÇIKOÇ AND.LİS.
Ömer YAŞAR
408.82
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
15
M.KAÇ1KOÇ AND.LİS.
Oğulcan SOYSAL
408,34
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
16
M. ERMUMCU MES. VE TEK. A. L.
Melih DEMİRAYAK
407.98
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
17
M.KAÇIKOÇ AND.LİS.
Mert DEMİRÖZ
406.04
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS. ER. PANSİYONL
18
MUSTAFA GÜRKAN AND. LİS.
Süleyman GÜRCAN
402,59
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
19
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Onur TEZKİN
402,07
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
20
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Mehmet GÜRGAN
399,54
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK.. PANSİYONU
21
ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Eralp ÇİLENGİR
397,03
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
22
LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Musa KANIŞ
394,56
E
9 GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİS.ER.PANSİYONU
■ŞEHİT A. İHS. KALMAZ AND.LİS.
Bolat CANLI
396.55
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
24 LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
İrfan Yücel SEVİLMİŞ
396.45
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
25 MUSTAFA GÜRKAN AND. LİS.
Bekir GEVREK
395.31
E
9 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
26 LOKMAN HEK. MES.VE TEK.A.L.
Hakan ALTUNBAŞ
397.51
E
10 TENZİLE . ERDOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
27 İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Volkan ŞEYHOĞLU
394.21
E
10 A. MELİH DOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
28 İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Enes SARIKAYA
437,26
E
11 TENZİLE . ERDOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
29 İSPARTA ANADOLU LİSESİ
Osman BOZBAŞ
433.89
E
11 TENZİLE . ERDOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
30 M.KAÇIKOÇ AND.LİS.
Kazım GÜNGÖR
391.14
E
12 TENZİLE . ERDOĞAN A. L. ERK. PANSİYONU
K om isyonum uzca oy birilği ile karar verilm iştir.
İL YATILILIK VE BURSLULUK
KOMİSYONU BAŞKANI
UYE
SuîSyîrfanj&AVCU
İlsis -Görevlisi
V M YORGANCILAR
Mustafa ty&çıkoç Anadolu Lisesi
Müdürü
Senem COŞGUN
Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi
Okul Aile Bir.Baş.
Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi
Öğrenci.
Download

İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyon Kararı