T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKILATİ ANONİM ŞIRKETI
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Ptt
Sayı :44733330-710-1357
Konu :Baroların KEP Hesap Adresi Alması
DAĞITIMLI
16/06/2014
ise muhataplarına elektronik yolla tebligat yapmaya başlarmşlardır. Ayrıca elektronik yolla tebligat
almak için Kurumumuzdan Kayıtlı Elektronik Posta hesabı alan kişi, Kurum ve Kuruluşların sayısı
7.500'ü aşmıştır.
Elektronik yolla tebligat gönderiminin Türkiye genelinde yaygınlaşması için bazı kuruluşların sistem
içerisine dahil edilmesi ve aktif rol oynaması gerektiği, bunlardan birinin 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu kapsamında düzenlenmiş, mesleki hizmetleri görmek, mesleki ahlak ve dayanışmayı
korumak, avukatlığın genel yarara uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe
sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanan Barolar olduğu, ayrıca barolarm
hukuk sistemine ilişkin reform önerilerini hazırlama, araştırma projelerini destekleme ve mesleki
kuralları düzenleme gibi amaçlar taşıdığı da düşünülerek tebligatlarm elektronik yolla yapılmasının
yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı Şirketimizce uygun mütalaa edilmektedir.
Bu kapsamda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu kapsamında kendilerine elektronik yolla tebligat
yapılması gereken muhataplara elektronik yolla tebligat yapılabilmesi için, Türkiye Barolar Birliği
bünyesinde yer alan bütün Barolarm, elektronik tebligat adresi edinmek için gerekli bilgi ve belgeleri
hazırlayarak en yaktı] PTT Merkez Müdürlüğüne başvurup elektronik tebligat adresi edinmeleri
büyük önem taşımaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
Abdulkadir KOÇYIĞIT
Daire Başkan V.
Özay ATBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI
İL BAROLAR]
Belgenin Aslı
Elektronik irnialiclir
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için irtibat:U.KULEYUSUFOLU
Telefon: 312 509 53 78 Faks:
e-posta: Elektronik Ağ: www.pttsoy.tr
2/2
Download

Eki okumak için tıklayınız