Haydi Çocuklar
Ecz. Hayati Yalçın
Çocuk Resimleri Yarışmasına
Hazırlıklar Başlasın...
12 Nisan 2014 son katılım
Tüm Sağlık
Çalışanlarının
14 Mart Tıp Bayramı
Kutlu Olsun...
gazeteedak
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
Bölge Meclis
ÖzelSayısı
HABERLERİ
www.edak.org.tr • [email protected]
Şubat 2014 • Sayı 75
Bizi İş Birleştirir!
Değerli ortaklarımız,
Kooperatifçiliğin en önemli argümanlarından bir
tanesi; örgütlenme ve örgütlü iş üretmedir. Bizler
de bu nedenle kooperatifimizin bölge meclisi yapılanmasının sadece örgütlenme prensibine göre
değil aynı zamanda birlikte düşünme ve birlikte
iş üretme prensibi ile de çalışmasını istedik. Daha
önce İnternet üzerinden mini bir referandum yardımı ile oluşturduğumuz 12 EDAK Bölge Meclisi, bu
yaklaşım ile hazırladığımız “Meclis çalışma tüzüğü”
doğrultusunda çalışmaya başladı. EDAK’ın hizmet
verdiği IMS bölgelerinden temsilcilerin çalıştığı bu
meclislerde görev alan arkadaşlarımıza hepimiz
adına gönülden teşekkür ediyorum.
Ecz. Emre Bacanak
EDAK Yönetim Kurulu Başkanı
… Devamı sf:2’de
EDAK Bölge Meclisleri
EDAK Bölge Meclisi çalışmasını bize anlatabilir misiniz, öncelikle bu oluşumun amacı nedir?
EDAK bölge meclisi çalışmaları, EDAK’ ta daha önceki yıllarda başlayan bir çalışma, bu çalışma bir süreliğine aktivitesini yitirmişti, 2013
yılından itibaren tekrar hayata geçirildi, burada amaç EDAK üyelerinin yönetime doğrudan katkı vermesi ve EDAK’ta alınacak kararlarda
yapılacak tüm uygulamalarda kendi fikirlerini yansıtmaları, EDAK üyelerinin kooperatifçilik hareketinde beraber büyümeyi amaçlıyoruz.
Yönetim kurulu olarak oluşturduğumuz meclislerle EDAK’taki her türlü değişikliği ve yeni uygulamayı meclis üyelerimizle paylaşmayı beraber karar almayı hedefledik. Bölge meclisleri EDAK Yönetim Kurulunun değil, EDAK’ın bölge meclisleridir.
Ecz. Ayşem jale Kıhtır
EDAK Yönetim Kurulu Üyesi
… Devamı sf:3’de
Uzağı yakın ettik
Bölge meclisimizin ana proje konusu “Örgütlülük. Bu amaçla düzenli olarak ayda bir tüm
bölge meclisi üyeleri toplanıyoruz. Elzem durumlarda daha sık biraraya geliyoruz. Bölge
meclisimizde herkes saha yönetmenlerimizden ya da bölge müdürümüzden aldığımız geri
bildirimle üye çalışmaları yapacağımız meslektaşlarımıza gidip bizzat konuşuyoruz.
Devamı sayfa 4’de
Farkında mısınız?
2008 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olarak, 2009
Yılı Ocak ayı itibariyle de Muğla ili Bodrum İlçesi Gümüşlük Beldesinde eczacılık yapmaktayım. Ecza Kooperatifleriyle ve kooperatifçilik anlayışı ile tanışmam ise öğrencilik
dönemimde meslek büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde, katılmış olduğumuz
eğitim ve toplantılarda ve genç birer eczacı adayı olarak arkadaşlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz samimi sohbetlerde olsa gerek…
Devamı sayfa 18’de
Ecz. Kübra Köksal
Ecz. Ali Rıza Öner
Üretim Kooperatifi Kuruyoruz!
Mesleğimizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, eczacının eczanesinde her geçen gün stresini arttırmakta olduğu aşikârdır. Aslında tam olarak stresimizin artmasının sebebini sadece
ekonomik anlamda yaşadığımız belirsizlikler oluşturmamaktadır.
Devamı sayfa 17’de
Ecz. Burçin Kurtuluş
Kooperatifler kurulurken öğrenciydim ama
farkındaydım
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 78 girişliyim. 1984 Yılında Mezun oldum. 29 yıldır
serbest eczacılık yapıyorum. Kooperatifler kurulurken öğrenciydim ama farkındaydım.
İlk yıllarımdan beri kooperatif üyesi olmak istedim ama konum itibari ile almadılar. “Git
kooperatif kur” dediler.
Devamı sayfa 11’de
Ecz. Kemal Cengiz
Herkes bölgesel kooperatifleri ile çalışmalı
Uşak’ta 110 küsur eczaneden 67 tanesi üye ve bu eczanelerden 43’ü EDAK ile çalışmıyor.
Bu demek oluyor ki, kendi mesleki, ekonomik örgütümüze sahip çıkmıyorlar. Nasıl mezun
olduğumuzda hemen bir eczacı odasına üye oluyorsak, kendi ekonomik örgütlerine de
%100 sahip çıkmalıyız… Herkes bölgesel kooperatifleri ile çalışmalı ve sahip çıkmalı…
Devamı sayfa 20’de
Ecz. Deniz Yılmaz
• İyi ki Buradayım… Ecz. Pınar Aşkın - Devamı sayfa 5’de
• Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor… Ecz. Şafak Kırıcı - Devamı sayfa 9’da
• EDAK, bizim hayat sigortamız… Ecz. Aydın Eraydın - Devamı sayfa 13’de
• Kooperatifler eczacının güvencesidir… Ecz. Veli Çalışkan - Devamı sayfa 16’d0
gazeteedak
Bizi İş Birleştirir!
2
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
kalacağı ve hep birlikte ko-opere
etmekten mutluluk duyacağı
önemli bir ortak paydamızdır.
Ecz. Emre Bacanak / EDAK Yönetim Kurulu Başkanı
Sahip olduğumuz büyüklüğün çok daha fazlasına sahip olabilmeyi hayal etmeliyiz. Bunu hayal edebilmek
ise ancak bölge meclisleri
gibi yapılarda birlikte iş
ürettikçe farkına varabileceğimiz potansiyel gücümüz
sayesinde olabilir.
Örgütlü olmanın ötesinde biz
EDAK eczanelerinin en önemli
gücü örgütlü bir biçimde iş üretmektir. Meclislerimizde “Bizi iş
birleştirir” yaklaşımı ile birlikte
üretmenin keyfine varmaya başladığımızda aslında rasyonel iş
zekâsı ile reel ekonomik hayatı
daha iyi algılamaya başlamış oluruz ki; böyle bir örgütlenmenin
duruşu sayesinde tüm paydaşlarımızla çok daha doğru ve nitelikli iş birliktelikleri sağlayabiliriz.
Böylece belki de bizlerin yeterince farkında olmadığına inandığım
EDAK gücünden biz ve ülkemiz
adına çok daha büyük değerler elde edebiliriz. Çünkü EDAK,
EDAK eczacılarının sahip olduğu
potansiyel gücün çok küçük bir kısmını kullanabildiği halde 35 yılın
sonunda Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına girmeyi başarmıştır.
Sahip olduğumuz büyüklüğün çok
daha fazlasına sahip olabilmeyi
hayal etmeliyiz. Bunu hayal edebilmek ise ancak bölge meclisleri
gibi yapılarda birlikte iş ürettikçe
farkına varabileceğimiz potansiyel
gücümüz sayesinde olabilir.
Gazetemizin bu sayısında meclislerimizin yaptığı çalışmalara ve
meclis üyelerimizin görüşlerine yer
vermek istedik. Çünkü EDAK Meclisi dediğimiz şey aslında aynı mesleğe ve aynı geleceğe baş koymuş
insanların fikirlerini ve emeklerini
hepimiz adına birleştirmesinden
ve ko-opere etmesinden başka bir
şey değildir. Bu ko-operasyonun
hepimizle paylaşılması ise inanıDeğerli ortaklarımız,
yoruz ki bizleri birbirimize daha
sıkı kenetleyecek ve fikirlerimizi ve
Kooperatifçiliğin en önemli argü- emeklerimizi daha da büyütmemi- Ülkemiz ve mesleğimiz ile ilgili olamanlarından bir tanesi; örgütlen- ze olanak sağlayacaktır.
rak önümüze çıkan senaryolar ne
me ve örgütlü iş üretmedir. Bizler
kadar karamsar olursa olsun birde bu nedenle kooperatifimizin EDAK meclislerinde temel prensip birimizin omzunda ağlaşarak bir
bölge meclisi yapılanmasının sa- olarak varmak istediğimiz hedef; yere varamayacağımıza göre birdece örgütlenme prensibine göre her bir meclisin kendi sorumluluk birimizin omzundan destek almadeğil aynı zamanda birlikte düşün- bölgesinde yürütülen EDAK faali- nın ne kadar değerli olduğunu ve
me ve birlikte iş üretme prensibi ile yetleri ile ilgili katkı koymanın yanı omuz omuza 35 yılda yarattığımız
de çalışmasını istedik. Daha önce sıra yine her bir meclisin tüm EDAK EDAK’ın gücüyle kendi senaryoİnternet üzerinden mini bir referan- ailesinin faydalanabileceği ya da muzu yazabileceğimizi iyi bilmelidum yardımı ile oluşturduğumuz 12 farklı bir yarasına merhem olacak yiz. Meclis üyelerimizin, faaliyetleEDAK Bölge Meclisi, bu yaklaşım bir projeyi çalışması ve hayata rini bu doğrultuda yürüterek EDAK
ile hazırladığımız “Meclis çalışma geçirmesidir. Çünkü biz biliyoruz ailesi adına çok büyük bir toplam
tüzüğü” doğrultusunda çalışma- ki, her bölgenin farklı ihtiyaçları fayda yaratacaklarına gönülden
ya başladı. EDAK’ın hizmet verdi- olduğu kadar tüm EDAK ailesinin inanıyor ve bundan sonraki çalışği IMS bölgelerinden temsilcilerin de kocaman bir ortak paydası var. malarında başarılar diliyorum.
çalıştığı bu meclislerde görev alan Eczane eczacılığının kamu nezdinarkadaşlarımıza hepimiz adına gö- de itibari değerini yükseltmek pay- Saygılarımla.
nülden teşekkür ediyorum.
dası sanıyorum hepimizin mutabık
Editörden
“Gündemimiz: Bölge Meclislerimiz”
Merhaba,
Gazeteedak Bölge Meclisi özel sayısına hoş geldiniz. Bu aralar
İzmir’in havasına belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz bahar gelmiş
gibi hatta bu sene doğru dürüst soğuk olmadı dersek yanlış
olmaz. Akşam olunca havamız fikrini değiştiriyor aniden bir
serinlik geliyor… Buzdolabı kapısı açılmış gibi… Ama yurt genelinde devam eden kuraklık İzmir’de de etkisini gösteriyor.
Bu kez de Mısır taraflarından tropikal çöl havası gelmiş. Karlarımızı eritiyormuş. Bizim sıcağımız bize yeter oysa… Ülke gündemi yine sıcak, yerel seçimlere kitlenmiş durumdayız. Bu arada yeni yürürlüğe giren İnternet yasasına AB’den ilk tepki geldi. AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri
Stefan Füle’nin sözcüsü Peter Stano, Türk halkının yasanın getirdiği kısıtlamaları hak etmediğini belirtirken; Füle de düşüncelerini Twitter’dan hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade etti. Sözcü Stano,
Brüksel’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Söz konusu kanun buradaki endişeleri artırıyor.
Yasa bu haliyle ifade özgürlüğüne çeşitli kısıtlamalar getiriyor” dedi. Stano, aday ülke konumundaki
Türkiye’nin, bu yasayı “Avrupa standartlarına göre revize etmesi gerektiğini” ifade etti. Stano, “Türk
halkı daha fazla bilgi ve şeffaflığı hak ediyor. Daha fazla kısıtlamayı değil” dedi. Her daim yurdumu-
zun sıcak gündemlerinden biri olan Kıbrısla ilgili bir haberimiz var; Kıbrıs’ta bir buçuk yıldır askıda olan
müzakere süreci resmen başladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,dün katıldığı Avrupa Birliği-Türkiye Siyasi Diyalog Toplantısı’nda Kıbrıs konusunun geniş şekilde ele alındığını belirterek “Son derece
olumlu bir hava var” dedi.
EDAK’ın gündeminde ise Bölge Meclislerimiz yer alıyor. Merhaba Yaz Satış Etkinliğimize katılımlar ile
heyecan artıyor… Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanan EDAK Rafı ve Sağlık aktüalite dergimiz
EDAKTÜEL’in yeni dönem hazırlıkları tamamlanıyor…
İlaç -Eczacılık gündemimizde ise mucize ilaç reklamları ile halkı yanıltanlara hapis cezası geliyor. RTÜK
bu konuda ilk adımı attı. TEB de ilaç kuryeliği yapılan web sitelerini şikâyet etti. Piyasada bulunamayan ilaçlar ile ilgili çelişkili bilgiler var. SGK ve ithalatçı firmalar arasında yaşanan sıkıntılar yüzünden
birçok ilaç piyasada bulunmuyor diyen CHP Milletvekilleri, İstanbul Eczacı Odası ‘nın açıklamalarına
TEB 2. Başkanı Harun Kızılay’dan yanıt geldi. Kızılay, TEB olarak kamuoyuna en doğru bilgiyi vermek,
sansasyon yaratmamak için, önce araştırma yapıp sonra konuştuklarını vurguladı. Ve yok ilaç ihbar
hattı açtıklarını belirtti.
Ayrıca [email protected] yazılarınızı beklediğimizi de hatırlatarak, sizlere “MERHABA” diyoruz…76. Sayımızda görüşmek üzere, Hoşça kalın…
Yeşim Erdemir / Gazeteedak editörü
gazeteedak
EDAK Bölge Meclisleri
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Bölge meclisine isteyen diğer üyeler hatta kooperatif üyesi olmayan bir eczacı da katılabilir mi?
Bölge meclis toplantılarına meclise katkı koyacak tüm üyelerimiz
katılabilir. Bölgede yeni eczane
açacak veya üye olmayan meslektaşlarımızı da EDAK ile bölge
eczacılarıyla tanışmak için davet
ediyoruz.
Bölge meclisleri nasıl bir sistemle
çalışıyor? Ne kadar sıklıkla bir araya geliyorsunuz?
Bölge meclisleri o meclisten sorumlu yönetim kurulu ve üye arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda;
20 günde ya da ayda bir toplanıyor.
Bölge meclislerinin gündemi nasıl
belirleniyor?
Bölge meclis gündemimiz üç ana
bölümden oluşuyor.
Birinci bölümde o dönem EDAK’ta
yapılan yeni uygulamalar, değişiklikler ya da yapılması planlanan
değişiklikler ile ilgili bilgilendirme,
sektörel haberler paylaşılıyor.
Ecz. Ayşem Jale Kıhtır / EDAK Yönetim Kurulu Üyesi
amaçlıyoruz. Yönetim kurulu olarak oluşturduğumuz meclislerle
EDAK’taki her türlü değişikliği ve
yeni uygulamayı meclis üyelerimizle paylaşmayı beraber karar
almayı hedefledik. Bölge meclisleri EDAK Yönetim Kurulunun değil,
EDAK’ın bölge meclisleridir.
İkinci bölümde bölge eczacılarımızın bölgedeki EDAK ile ilgili sorunları, önerileri
Bölge meclisi üyeleri nasıl seçiliyor?
Bölge meclis üyeleri o bölge eczacıları tarafından oylama ile seçildi. Herkes kendi IMS bölgesindeki
EDAK üyelerinin kooperatifçilik meslektaşlarına oy vererek meclis
hareketinde beraber büyümeyi üyesi olmalarını sağladılar.
Bölge meclis gündemlerinin diğer
üyeleri de bağlayıcı bir özelliği var
mıdır?
Bölge meclisinde alınan kararlar
yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde sunuluyor. Bu kararlar değerlendirilip tüm EDAK veya o bölge
EDAK Bölge Meclisi çalışmasını
bize anlatabilir misiniz, öncelikle
bu oluşumun amacı nedir?
EDAK bölge meclisi çalışmaları,
EDAK’ ta daha önceki yıllarda başlayan bir çalışma, bu çalışma bir
süreliğine aktivitesini yitirmişti,
2013 yılından itibaren tekrar hayata geçirildi, burada amaç EDAK
üyelerinin yönetime doğrudan katkı vermesi ve EDAK’ta alınacak kararlarda yapılacak tüm uygulamalarda kendi fikirlerini yansıtmaları.
Öğrenci Yurdu
Örgütlülük
Üçüncü bölümde ise her bölgenin
çalıştığı proje konusuyla ilgili gelişmeler ve faaliyet adımları görüşülüyor.
Yemek Siparişi
Sağlıklı ve güvenli cinsel yaşam
3
özellinde bir konuysa o bölgede gede uygulanmasına rağmen tüm
bölge meclislerine açtığımız projeuygulanmaya başlıyor.
lere en güzel örnektir.
2013 yılında bölge meclislerin de
alınan kararlarında uygulamaya Muğla Bölge Beclisi:
geçilen projeler hakkında bilgi ve- Bölge meclisimizde göz sağlığı konusunda eczacının rolü konusu işrebilir misiniz?
İlk bölge meclisi toplantılarında lenecek bu konuda eczacılarımıza
alınan kararlar doğrultusunda her eğitimler planlandı, hastalarımıza
bölge farklı bir proje konusunu ça- da bilgilendirme broşürleri hazırlılışmaya başladı. Bu projeler bu böl- yoruz.
gelerde başarıya ulaştıktan sonra
tüm EDAK bölgelerinde uygulana- Manisa Bölge Meclisi:
Bu bölgede eczacılarımız bölge
cak.
eczacı odasıyla birlikte Üretim Kooperatifi kurma hazırlığında...
Aydın Bölge Meclisi:
Örgütlenme gündemi üzerine çalışıyor. Bu proje için nazilli bölge- Afyon-Uşak Mölge Meclisleri:
si pilot seçildi. Bu bölgede bölge Anne-bebek bakımı üzerine çalışıeczacılarıyla toplantı yapıldı ve lıyor.
meclis üyelerimizle eczane ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca Aydın Antalya Bölge Meclisi:
Bölge Meclisinde EDAK manifes- Expo 2016 Antalya için çalışıLIyor…
tosu da çalışıldı. EDAK manifestosunda “neden EDAK?” Sorusuna Buca Bölge Meclisi:
cevap aradık. Böylece hem EDAK “Sağlıklı ve güvenli cinsel yaşam”
çalışanına hem de EDAK üyesine projesine destek olarak başta
yaptığımız tüm hizmetleri bir kez gençler olmak üzere halkımızı bidaha hatırlatmayı amaçladık. Bu- linçlendirmek hedefleniyor.
nun dışında “Sağlıklı beslenme ve
obezite konusunda eczacının rolü” Adana Bölge Meclisi:
Örgütlülük - kooperatifçilik üzerine
konusunu işliyoruz.
çalışıyorlar.
Denizli Bölge Meclisi:
“Ağız ve diş sağlığında eczacının Bölgenizdeki meclis çalışmalarını
rolü” adlı projeyi çalışıyoruz, bu göz önünde tuttuğunuzda mesproje kapsamında eczacı ve teknis- lektaşlarınıza bölge meclislerinin
yenlerimize eğitim verdik. Eczacı- verimliliği hakkında neler söylerlarımız bölge ilköğretim okullarına siniz?
giderek çocuklara sağlıklı ağız diş Bölge meclisi üyelerimizin katkıları
sağlığı konusunda eğitim verdiler. bizim için çok önemli, ne kadar çok
Eczane standartları konusunda geniş katılımlı olursak EDAK marçalışma yürütmekteler. Tabia ürün- kasını ve EDAK ailesini daha güçlerinin eczacı tarafından iyi benim- lendirebileceğimize inanıyoruz.
senmesi için Tabia fabrikasına ge- Birlikte daha çok güzel işler başaziler düzenlendi ve eczacılarımız racağımıza inancımız sonsuzdur.
eğitimler aldılar, bu proje denizli
bölge meclisi konusuydu ilk bu böl- Teşekkür ederiz.
Online Satış
Anne ve bebek
Ağız ve diş sağlığı
4
gazeteedak
Adana Bölge Meclisi
EDAK
Adana demek sadece kebap demek değil, burada insanlar hayata
yürekten farklı bakıyor. Onlarca
meşhur halk şairi, ozan, sinema sanatçısı, tiyatro oyuncusu, gazeteci,
yazar, müzisyen Adanalı ve bu liste
Ecz. Kübra Köksal
Uzağı yakın ettik
Bölge meclisimizin ana proje konusu,
“Örgütlülük. Bu amaçla düzenli olarak ayda bir tüm bölge meclisi üyeleri toplanıyoruz. Elzem durumlarda
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
tarihi araştırmalardan elde edilen verilere göre
yontma taş devrinden beri yerleşim yeri olarak
yer almış. Adana
denince akla ilk
gelen kendi adıyla anılan kebabı
olsa da yemekleriyle olduğu kadar insanlarıyla
da ünlü bir şehir
aslında… Tanınmış birçok sanatçının Adanalı
günbegün uzuyor… İşte, Altın Şehir
olduğunu öğrenAdana’daki eczacılarımız da yü- diğinizde bir süre sonra artık şaşırrekleri ile fark yaratanlardan…
mıyorsunuz. Yıllardır Nobel edebiyat ödüllüne aday gösterilen ama
Anadolu’nun en verimli toprakların- bir türlü alamayan ünlü yazarımız
dan çukurova’yı içine alan Adana,
daha sık biraraya geliyoruz.
Bölge meclisimizde herkes
saha yönetmenlerimizden
ya da bölge müdürümüzden aldığımız geri bildirimle
üye çalışmaları yapacağımız meslektaşlarımıza gidip
bizzat konuşuyoruz. Bazen
bu o meslektaşımızı yakından tanıyan diğer bir meslektaşımızla birlikte ziyaret
oluyor. Bu konuda hepimiz
birbirimizle paslaşıyoruz.
Bölgemizde iki kooperatif
olduğu için bizim bu çabamız meslektaşlarımızın
mutlaka kooperatifler ile
çalışmasını hatta ağırlıklı çalışmasını telkin etmek
şeklinde oluyor. Kooperatifçiliği anlatıyoruz. Örgütlü
yapının önemini, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüyle neler yapılabileceğini anlatıyoruz.
Yaşar Kemal’den, Türk Rock tarihinin derin seslerinden Kıraç’a, son
günlerin en yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’a, meşhur halk şairi ve
ozanlarından Dadaloğlu’na, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Savaş Ay’a
liste uzuyor…Bu yöre insanlarını
hem misafirperverlikleri ile ısıtıyor,
hem acı biberin(!) genetik mirasa
yaptığı katkı ile sesleri ile farklılık
yaratıyor hem de yörenin tarihsel
gelişmeleri ile yazı ve düşünsel hayatta da iz bırakan eserlerin çıkmasına yol açıyor.
Ne diyelim Adanalı olmak illa orada
doğmak anlamına gelmez. Yürekten bakabiliyorsanız karşınızdakinin gözüne siz de bir Adanalısınız…
Kübra Köksal ile Adana Bölge Meclis Toplantısı ardından konuştuk.
Adana bölgede öncelikle iki kooperatif olduğu için meslektaşlarıma
mutlaka kooperatif ile çalışmaları
gerektiğini anlatıyorum diyen Köksal, tam bir kooperatifçi. Ve bu misyona uygun olarak da Adana bölge
meclisi olarak ana gündemlerini
“Örgütlülük” olarak belirlemişler…
Bölge Meclisi denince Adana bölge
müdürü Ahmet Ali Koç ve Bölge müdürlüğümüzde canla başla çalışan
çiçeği burnunda genç eczacı mesul
müdürümüz Burcu Aşkın’a mikrofonumuzu uzattık… Gelin Eczacı
Kübra Köksal ile başlayarak kendi
ağızlarından bölgeyi ve gündemi
konuşalım…
İşte böyle, size baktı mı içinizi görüyormuş gibi yürekten bakan Eczacı
menlerimizden önce bize geliyor.
Bölge Meclisimizde 35 arkadaşımız
var. Bölge meclis’nde başkanlık, yöneticilik gibi kendi aramızda görev
dağılımı yaptık ama hepimiz başkan gibi çalışıyoruz. Hepsine ayrıca
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda asla birbirimizden ayrımız yok…
Yeri geliyor anket çalışması organize
ediyoruz. Meslektaşlarımız bizden
ne bekliyor diye… Yeri geliyor, ürün
çeşitliliğimizi sorguluyoruz.
Bölgemizde envanter yönetimi yapıyoruz. Bunu da bölge meclisimizde
aldığımız kararla oluşturduk. Bölge
depomuzun stok durumunu daha
iyi takip edebilmek yok satmamak
için biraraya geldik ve stoklarımızı, ürün durum tespitimizi ona göre
belirleyerek siparişimiz veriyoruz.
İzmir’den ürün gelmesi 2-3 günü bulduğu için böylece hem daha verimli
çalışıyoruz hem de EDAK’ ta zarar
Yeri geliyor bölgemizin saha yönet- görmemiş oluyor.
meni gibi çalışıyoruz. Yeni projeleri
bizzat anlatıyoruz. Öyle ki, artık böl- Bu amaçla bölge depomuzdaki stok
gemizdeki tüm sorunlar saha yönet- durumlarını bize an be an takip eden
Soldan sağa; Ecz. Ali Yücel Seçki, Ecz. Nuray Arı, Ecz. Kezban Tangerli Atıcı,
Ecz. Ayşe Küçükosmanoğlu
meslektaşımız Burcu Hanım Adana
Bölge Mesul Müdürü olarak göreve İhtiyaç duyduğumuz eğitim progbaşladı. Çok memnunuz.
ramlarını hazırlıyoruz. Bu arada
özellikle söylemeliyim ki, Yönetim
Yine önümüzdeki süreçte firmalar Kurulu üyesi Eczacı Uğur Uçar bizim
ile biraraya gelmeyi düşünüyoruz. bölgemizden sorumlu ve kendisiyÇünkü bizim burada uyguladıkları le bölgemizdeki gelişmeler ile ilgili
şartlar diğer bölgeler ile aynı değil. sürekli konuşuyor ve paylaşımda
Aidiyetle ilgili tek tek çalışıyoruz. bulunuyoruz. Özetle, bu işbirliği ile
Meslektaşlarımıza doğru aktarabil- kooperatifçiliğe inançla, uzağı yakın
mek için saha yönetmenlerimizle ettik diyebilirim.
bölge müdürümüzle bizzat eczanelerimize gidiyoruz.
Teşekkür ederim.
EDAK Adana Şube, Adana, Mersin, Sizlerden aldığı güç ile ‘’emin olun
Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da EDAK size her zaman iyi bakacakbulunan ortaklarına düzenli sevkiyat tır’’
ile Kayseri, Kahramanmaraş, Karaman, Adıyaman ve Diyarbakır’da
bulunan ortaklarına da otobüs/kargo yolu ile hizmet vermektedir.
Ahmet Ali Koç
Adana Bölge Müdürü
Elinizdeki gücü
farkedin…
2005 yılında faaliyetine başlayan
EDAK Adana Şube, bölgedeki çalışmalarını 9 yıldır başarılı bir şekilde
sürdürmektedir ve daha uzun yıllar
sürdürmeye devam edecektir.
Bölge ortaklarımızın her türlü sorunları saha ve işletme ekibi tarafından
son derece senkronize ve ortak bir
ekip ruhu ile zamanında ve hızlı bir
şekilde çözümlenerek maksimum ortak memnuniyeti yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda tüm ekip EDAK
kültürü ve sorumluluğu ile hareket
etmekte, kurumuna değer katarak
Devam edecektir diyorum, çünkü
çalışmalarına devam etmektedir.
EDAK’ın 35 yıllık bilgi birikimi, bölge
eczacıları tarafından bir güven abiGün dayanışma ve güçlü olma güdesi olarak görülmekte ve bu güven
nüdür. Yarınlarımızın garantisi için,
duygusu ile bölge eczacıları EDAK’ın
ortak dayanışma ve birlikte hareket
arkasında güçlü bir duruş sergileiçin elinizdeki gücü farkedin ve sonmektedir.
suza dek yaşatın.
Bölge
Toplantılarında
TEK Sigorta Ltd. Şti. yöneticileri de sunum yaptı.
AdanaMeclis
Şube çalışanları
birarada
gazeteedak
EDAK
Ecz. Uğur Uçar
EDAK Yönetim Kurulu Üyesi
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Adana Bölge Mesul Müdürü Eczacı Burcu Aşkın saha yönetmenlerimizle birlikte soldan sağa; Hüseyin
Kara, Cihan Dalgıç, Burcu Aşkın, Abdülkadir Çamurdan ve Cem Özgür Güler
İyi ki buradayım…
Merhabalar, Ben Burcu Aşkın… 2013
Yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nden mezun oldum. Mezun
olduktan sonra 2 aylık bir eczane deneyiminin ardından EDAK ile tanıştım
ve çiçeği burnunda J bir eczacı olarak EDAK Adana Şube’de mesul müdür olarak göreve başladım... İyi ki de
başladım… J Ben sizlere mesul müdür
olarak EDAK Adana’da yaptığım işlerin
birkaçından bahsetmek istiyorum.
Ecz. Burcu Aşkın
Adana Bölge Mesul Müdürü
5
İlk etapta klasik bir depo eczacılığı gibi
görünse de, EDAK’ ta işler hem daha
aktif hem de daha keyifli, özellikle de
benim gibi sıradan ve durağanlığı sevmeyen biri için… J
Burada mesul müdürlük görevim depo
içi ve depo dışı olmak üzere iki kısma
ayrılıyor. Depo içinde, rutin bir şekilde,
belirli ilaçların-ürünlerin günlük takibini, ısı-sıcaklık ve soğuk zincir kontrollerini yapıyor, defter kayıtlarını tutuyor
ve resmi yazışmalarda bulunuyorum.
Depo dışında ise daha aktif olarak
eczane ziyaretleri yapıp, kooperatif
ruhuna sahip pek çok meslektaşımla
tanışıyor, meslek ve kooperatifimizle
ilgili karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Gerek yapılan bölge meclisi
toplantılarında gerekse birebir yaptığım eczane, eczacı odası, müdürlük ziyaretlerinde eczacılık mesleğine farklı
açılardan bakmayı öğreniyorum.
Toparlamam gerekirse, birlik beraberlik ve dayanışmanın hayatın her alanında olduğu gibi eczacılık alanında
da ne kadar önemli olduğunu, buradan
doğan kooperatif bilincinin de mutlaka
oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğinin önemini daha iyi kavrıyorum. Bu
durum kooperatif çalışmalarımıza da
yansıyor, bizi daha da geliştiriyor. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kooperatif olarak daha güçlü, daha güzel
ve daha mutlu bir aile olacağız bunun
için de elimizden geleni yapacağız.
Herkese mutlu güzel günler diliyorum…
Afyonkarahisar Bölge Meclisi
Afyonkarahisar denince akla ilk gelen şifa kaynağı doğal kaplıcaları, mermer sanayi ve gıda sektörü oluyor… Bu eskimeyen şehir bizi film platosu gibi eski konaklarının ardından aniden
beliriveren Afyon Kalesi ile bir kez daha şaşırtıyor. Meydanındaki heykelinde bir soluklanmak ve devamında Afyonkarahisar çarşısında esnafla sohbet ederek gezmek sizi keyiflendiriyor.
Afyonkarahisar adının dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada”
antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opıum-Afyonkarahisar)’dan aldığını öğreniyoruz. Afyonkarahisar’da özellikle kale civarında bulunan tarihi izlerden de şehrin M.Ö. 2.000
yıllarına kadar uzanan bir tarihi olduğu görülüyor. Afyonkarahisarlılardan dinleyebileceğiniz “Karahisar Kalesi” ile ilgili birçok efsane size bu toprakların ne kadar engin bir kültürel birikimi
olduğunu gösteriyor…
Ayrıca bu tarihe göre yakın geçmiş diyebileceğimiz kurtuluş savaşımızda, Büyük Taarruzun en büyük savaşları Afyonkarahisar ve Kütahya illerinin sınırlarında yaşanmıştır. Gazi Mustafa
Kemal’in yönettiği, Kocatepe Savaşı olarak bilinen ve Türk ordularına zaferi müjdeleyen, ünlü savaş da Afyonkarahisar ili sınırları içinde gerçekleştirildi. Türklerin 1. ordusuyla 2. ordusu arasında sıkıştırılan düşman birlikleri burada yok edildiler. Bu nedenle Afyonkarahisar, Kurtuluş Savaşımızın simgesi olmuş kentlerimizden biri olarak da tarihimizde çok önemli…
Sektörümüz ile ilgili olarak termal kaplıcaları ile sağlık turizmi, Afyonkarahisar’da sık karşılaşılan beş yıldızlı oteller ile talebin fazlalığının bir göstergesi... Peki, ya eczacılık? Eczacılık ile ilgili
tarihi İstanbul eczanesinde yapılan majistral ilaçlar Derman Kaşe ve öyküsü bizim için dikkat çekici oldu. Ayrıca Afyonkarahisar’da bölge meclisimiz ve kooperatif ile ilgili eczacılarımızın
görüşlerini de aldık…
6
gazeteedak
Tarihi Şifahane: İstanbul Eczanesi
EDAK
Babamız Ecz. Hüseyin Helvacıoğlu
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1979 yılında o zamanki adıyla Eskişehir Eczacılık İktisadi Akademisi
diye geçiyordu. Eskişehir Eczacılık
Fakültesinden mezun oldum. Mezun
olur olmaz da askerliğimi tamamladım ve eczane eczacılığına babam
Hüseyin Helvacıoğlu’nun eczanesini
devralarak başladım. Kardeşlerimde Afyonkarahisar’da eczacı, yeğenim de eczacı… İki çocuğum var.
Oğlum, Biomedikal Mühendisi, kızım
lise de okuyor, O da eczacı olmayı istiyor. Umarım o da eczacı olur. Ben
çok isteyerek okudum. Kızımın da
eczacı olmasını isterim.
Ecz. Bülend Helvacıoğlu
Uzun Çarşı’da bulunan 73
yıllık
İstanbul
Eczanesi,
Afyonkarahisar’ın ilk eczanesi
olması yönünden dikkat çekiyor.
Ecz. Bülend Helvacıoğlu, üçüncü
kuşak olarak baba mesleğini devam ettiriyor…
ECZA
AfyonKarahisar ili Uzun Çarşı’daki
İstanbul
Eczanesi,
Afyonkarahisar’ın ilk eczanesi
olması açısından ön plana çıkıyor. Bölge meclis toplantıları
sonrasında yapılan rutin eczane
ziyaretlerinde İstanbul Eczanesi
de ziyaret edildi.
Eczanenin geçmişi hakkında bilgi veren eczane sahibi ve mesul
müdürü Eczacı Bülend Helvacıoğlu, “Önceden bu bina fırın
olarak kullanıyordu. Daha sonra
1940 yılında İstanbullu eczacı
olan Hüsnü Bayer İstanbul’da
eczane kadrosu alamadığı için
burayı satın alarak eczaneye
çevirmiş. Adını da İstanbul Eczanesi olarak belirlemiş. Daha sonra İstanbul’da eczane kadrosu
alınca 1945 yılında babam Hüseyin Helvacıoğlu’na devretmiş ve
babam işletmeye başlamış” diye
konuştu.
Eczaneniz ilk günkü gibi duruyor.
Ama eczacılık çok değişti. Eczanede iş yapış süreçleri çok değişti.
Eczanelerde bulundurulan ürünler
değişti.
Eczanemiz ilk hizmete başladığında, hazır preparatlar olmadığı için
eczanelerde majistral ilaçlar yapılıyor. Kazalarda, köylerde eczane de
olmadığı için çünkü o dönem 10 bin
nüfusa bir eczane açma izni var ve
vatandaşlar Afyon’a geldiklerinde
hekimin yazdığı reçeteyi getirirlermiş, ona göre ilaçlar hazırlanırmış
akşam giderken götürürlermiş…
Sürekli majistral ilaçlar yapılyor,
düşünün o zaman antibiyotik olarak da sadece “ultraseptin” var…
İstanbul’daki laboratuarlardan gerekli malzemeler alınırmış. Babam
yaptığı majistral ilaçları not alırdı ve
hastalara sorardık. Eğer hastalara
iyi gelmişse, aldığı notlardan yola çıkarak, devamını getirirdi. İstanbul’a
laboaratuvara gönderir oradan tüm
Türkiye’ye gönderilirdi.
Hala ürettiğiniz bir ilaç var mı?
Evet, gaz giderici ilaçlar yapıyoruz.
kezlerine yakın, işi hazır olan yerleri düşünüyor. Uğraşmak istemiyor.
Bir de bürokratik işlemler çok fazla
Peki, hala İstanbul’a gönderiyor eczacı neyle uğraşacağını şaşırıyor.
musunuz?
Ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Bunlar
Hayır, artık İstanbul’a gönderemiyo- hep problem… Hala üretime devam
ruz.
ediyoruz. Majistral ilaçlar hala bizde
hazırlanıyor. 50 yıllık kalfamız vardı.
Ama kendini çok geliştirmiş yabancı
dil bilen, onun yanında İki eczane
teknisyenimizde arkada ilaç hazırlamada yardım ediyor. Hala bazen takıldığımız Tıbbı formüller kitabımız
var Kasım Cemal Güven Hocanın
Peki, Derman kaşeden de biraz söz
eder misiniz?
Derman Kaşenin ruhsatınını İstanbul
eczanemizin ilk eczacısı olan Hüsnü BAYER’e aittir. Babamın adına
ruhsat çıkan ürün ise öksürük şurubu… Babam bu ilaçları İstanbul’da
Dilmen Laboratuvarı’nda yaptırıp,
ondan sonra Türkiye’ye İstanbul’dan
dağıtılıyor… “Derman Kaşe” eczanemizin bu görmüş olduğunuz üst
katında hazırlanıp diğer illerdeki eczanelere de dağıtılıyor.
Peki, zaman içinde ilacı bizzat üreten yerler iken eczaneler, sanayileşmeye gidilse de ilacın sahibi sizlersiniz. İlacı sadece raftan alıp veren
kişiler değil, halkın en yakın sağlık
danışmanı eczacılardır diyoruz bu
konudaki düşünceleriniz neler?
Bakkal dükkânı gibi olduk. Alıp veriyoruz. Eskiden hastalara daima ilacı
anlatırdık ama şimdi öyle değil. Bu
eğitimden geçiyor. Eczacılar sürekli
eğitim almalı. Eczane açmayı düşünen arkadaşlarımız hep hastane,
sağlık ocağı karşısı gibi sağlık mer-
Eczanemizdeki, “İstikamet” levhası
ne demektir?
Doğruluk rehberimizdir demektir.
Hatta bir ara eczaneden kaldırmayı düşündük ama edebiyat hocamız birgün eczanemize geldi uyardı
bizi, o istikamet sizin anladığınız
anlamda değil, doğruluk anlamında, “doğruluk rehberimizdir” anlamında diye… Biz de hala muhafaza
ediyoruz.
Kooperatifle ilgili bir şey söylemek
ister misiniz?
Biz tüm ailecek tek fatura EDAK çalışıyoruz. EDAK’tan memnunuz.
Teşekkür ederiz.
Eczanedeki tarihi tıbbi formüller
kitabı
Ecz. Bülend Helvacıoğlu ve çalışanları
gazeteedak
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
7
HABERLERİ
“EDAK eğitimlerine devam edecek…”
EDAK Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Meltem Kortel, Afyon Bölge Meclis Toplantısı ardından eczane ziyaretlerinde bulundu. Uzun çarşıdaki tarihi İstanbul Eczanesinin sahibi ve mesul müdürü Ecz. Bülend Helvacıoğlu ile görüşen Kortel, “ EDAK olarak, bölgenizde bize iletmek istediğiniz her sorunda bölge meclis üyelerimizle birlikte yanınızdayız, eczacıya ve teknisyenlerimize
dönük eğitimlerimize de devam edeceğiz.” dedi.
Ecz. Meltem Kortel
Bölge meclis toplantısında
görüşlerini aktaran
Ecz. Sabri Özteke, “mesleğimizin
dünyada hala ilk üç de tercih
edilen ve güvenilen meslek
grupları arasında yer aldığını
unutmamalıyız” dedi.
Bizi daha aktif çalıştırmaya
çalışın…
Ecz. Sabri Özteke
Bölge meclislerinin daha aktif çalışmasını
istiyoruz. Evet, daha aktif çalışmalıyız. Toplantı yapmakla kalmamalıyız. Gerekirse
bizlerin EDAK personeli ile birlikte eczane
ziyaretlerimizi artırabiliriz. Genel olarak
haftada bir ya da iki kez çalışan çalışmayan
eczanelerimize giderek sorunlarını bize anlatırlar. Biz de size direkt aktarırız. Personele söyledikleri olabilir söylemedikleri olabilir bize belki daha rahat iletirler. Yönetime
direkt iletiriz. Bunlarla ilgili yani bizi daha
aktif çalıştırmaya çalışın diyelim en güzeli
o… Biz de buna izni verdik Afyonda bunun
kurucusu benim. Elimizden geldiği kadar
destek olmaya çalışıyoruz. Bölge meclislerinin buradaki oluşumunda kurucularındanım. Daha sıcak ilişkileri kurmalıyız. Odaya
kayıt yaptıran her yeni eczacımıza EDAK’ı
öneriyorum.
olumlu. Eczacı daha sıcak ilişkileri bekliyor.
Diğer depoların yaptığı gibi daha sıcak
ilişkiler bekliyor. Sadece telefonla iletişim
değil, Gerçi EDAK’ın da sosyal faaliyetleri
de az değil, biz gayet memnunuz. Şimdi bir
de şunu tespit ediyorum ben arkadaşlarımdan, özel depolarda hata yapıyor, hatasız
iş olmuyor. Ama EDAK hata yapınca, saldırıyoruz. Niye böyle oluyor diye… Öbürüne öyle saldırılmıyor. Ben daha çok yapıcı
eleştiriden yanayım. O yüzden bu yapılan
hatalarda da eleştirilerin daha yapıcı olması yönünde telkinde bulunmak lazım. Paldır
küldür bağırıp çağıraraktan “benim ilacım
nerede?”... Herkes o anda onun derdine bakıyor. 10 dk geç kalsa “Alo benim ilacım niye
Yapıcı eleştiriden yanayım
Afyon Bölge’den sorumlu EDAK yönetim gelmedi ?” Günlük değil, anlık bir olay bu
Kurulu Üyesi Eczacı Meltem Kortel’in bölge- daha sakin ve yapıcı olmak gerek.
de yaptığı birebir eczane ziyaretleri de çok
ye başladı. Eski ilaç kokan eczaneler daha çok
hoşuma gidiyor. Majistral ilaçlar daha çok yapılırdı. Ben de majistral
ilaç yaparım ama reçete
gelmiyor.
Eczaneler para kazanmıyor. Ben peşin çalıştığım için çok net görüyorum. Masraflar çok
yüksek kazancımız çok
düşük, bir de hastane
karşılarında muadilsiz
Ecz. Mürvet Serim
ilaç çalışıyor. Perferiler
sağlık ocakları karşısı
EDAK’a güveniyorum
biraz daha iyi. Çeşit çok fazla olması
gerekiyor bulunmadığı zaman hasta
Anadolu Üniversitesi mezunuyum. çekip gidiyor.
Aslen Eskişehirliyim… 90’da eczane
eczacılığına başladım. Çeşit bu ka- EDAK Afyon’dan nasıl görünüyor?
dar çok değildi. Ve eczanelerimiz de EDAK Afyon’da kötüydü ve iletişim
ıtriyatta vardı. Pamuk da satardık. olarak da ilişkiler olarak da uzak göAma şimdi bunlar yok. Itriyatı banko züküyordu… Oysa artık böyle değil.
önüne alarak biraz daha süreyi uzat- Hele hele 2013 yılından bu yana daha
tık ama alım eskisi gibi değil. İlaç dışı da gelişti. Bölge meclislerinin olması
dense de bunlarda kesinlikle sağlık çok önemli... Son 3 yıldır EDAK ile tek
ürünleri. Özellikle medikal ürünleri fatura çalışıyorum. Daha önce depo
çok iyi bizim için. Klozet sandalyeleri ile çalışıyordum. EDAK ile çalışmamher gün bir-iki tane satıyoruz. Mavi da en büyük neden: Güven… İnanılKasa’dan çok yararlanıyoruz. Arka- maz şartlarla geliyor özel depolar
daşlar ile de onu konuşuyoruz. Bizim ama güvenemiyorsunuz. Özel dekurtuluşumuz EDAK, EDAK’a bir şey polar ile çalışan eczacı arkadaşlarım
olmasın yeter, tabi bize de bir şey bile “onlarla çalışırım ama EDAK’tan
olmasın… Bir de TABİA ürünleri çok kontrol ederim” diyor.
iyi. Fabrika gezisine gitti arkadaşlar
ben gidemedim ama çok yararı olduğunu görüyoruz.
Eski eczaneleri çok seviyorum. Şimdi
eczane dizaynı değiştirelim derken
bütün eczaneler birbirine benzeme-
Ecz. Mehmet Tuğrul
Eczacının genelde dağınık olan masası çok şey
anlatıyor…J
Eczacılık mesleği hakkında…
Eczacının masası çok şey anlatıyor.
Masamız dağınık gördüğünüz gibi…
Her eczacının masası genelde dağınıktır. Belki siz geliyorsunuz diye toplayan oluyordur onu bilmiyorum…
Ama genelde dağınıktır. Neler vardır
masasında; işte şurada reçeteler,
burada faturalar var. Burada borç
ödeme defteri var. Burada çok fazla bilgisayarla haşır neşir olmaktan
göz kuruluğu oluyor, suni göz yaşı
damlası var. Kredi kartlı hastalar için
bunlar var. Efendim, bir sürü haplar;
sigara içmeyenler için nikotin pastili,
bağışıklık sistemini güçlendirici gıda
takviyeleri var. Bunların hepsine ihtiyacımız var bizim…
Ama hemen arkanızda kitaplar da var: Batıya yön veren
metinler Alev
Alatlı’nın…
Evet, ( gülüyor)
farklı bir meslek
yapıyoruz biz...
Annem 88’de
eczanesini açtı.
O kadar çok
hastalarla veya
hasta olmayan
müşterileri ile
gereksiz diyalogumuz oluyor
ki, artık eczacının kafa sadece oynuyor… Belki ne dediğini bile duymuyoruz. Evet, arada bir gülüyoruz,
arada bir anlattıkları arasından
özel bir kelime bulup onun hakkında
“doğru, o da öyle olsa çok iyi olur”
diye kafayı sallıyoruz… Onu dinliyor
gibi yapıyoruz yani… Gülüyoruz
bir taraftan da gerçekten yapıyoruz
bunu. Dinliyor gibi olmakta çok iyi
değil… Hastalara gerçekten bilgi veremiyoruz. Bir eczacının masasında
iki tane antibiyotik olur mu? Farenjit-larenjitten konuşmaktan boğazınız şişer…
şirketlerin bize verdiği hizmetin artması ile bizlerde ister istemez o mantıkla çalışmaya başladık. Hani bir
restaurana gittiğimizde orada garsonun, lokanta sahibinin bize nasıl
davranmasını istiyorsak biz de hastamıza öyle davranmayı istiyoruz.
Belimiz bükük sürekli şu pozisyonda,
herkesin dertleri aynı, sigortam bitmiş mi bak!..:)
Lüzumsuz işler ile uğraşmaktan kendimize vakit ayıramıyoruz. Sadece
eczacı için değil bu, eczane personeli de böyle, vakit ayıramıyor. Kimi
yerde cumartesi tatil, kimi yerde
çalışılıyor. Bir gün dinlenmeye yetmiyor. Geçen pazar tatiliz, sandıklıdaki
eczane nöbetçi oraya gittim. İki gün
nonstop çalışıyoruz. Öğle tatili molamız yok. Ve sürekli dışarıdan; sen
çok kazanan, çok harcayan, altında
lüks arabası olan… vb diye görünüyoruz. Ama öyle değil. Kaç eczacı
gizli batık!... Hadi, değince parasını
ödeyebilen kaç eczacı var.
Gerçekten çok ilginç bir meslek grubuyuz. Ya da öyle olduk. Müşteri
kendine göre pazarlık yöntemleri
geliştiriyor. Biz öyle pazarlık yapamayız. Hakkımızda olduğunu düşünmeyiz. Ama insanlar sürekli kendileHangi eczacı eve gittiği zaman “oh rini bu konuda aşıyorlar.
be bugün çok sakin, rahat bir gün
geçirdim” diyor? …Çok yormaya Ama her şeye rağmen insanların
mı başladı?, Önceden de mi yoru- yüzünü güldürebilmek çok güzel…
yordu?.. Sanki yormaya başladı Mesleğinde motive yönü bu…
gibi geliyor bana. İnsanların bizden
beklentileri arttı. Her şey çok arttı; Teşekkür ederiz.
İlaç fiyat düşüşlerinden kaynaklı sıkıntılar, rekabet durumu arttı. Özel
gazeteedak
8
EDAK
Bebek dostu eczaneler
olacağız
Gazi
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi’nden 2002 yılında mezun
olan Eczacı Aynur Sağlam, hemen
ardından Afyonkarahisar’ın Çay
İlçesi’nde sağlık ocağı yakınında açtığı eczanesinde tam 11 yıldır hizmet
veriyor…
EDAK
Afyonkarahisar
Bölge
Meclisi’nde görev alıyorsunuz. Bölge Meclisi Üyeleri olarak neler yapıyorsunuz, bölgenizdeki gelişmeler
ile birlikte anlatabilir misiniz?
Ecz. Aynur Sağlam
Çay -Afyonkarahisar
ECZA
KO O P .
LAKABI ÇINAR!
HABERLERİ
Geçen yıl 33. Bölge Afyonkarahisar
Eczacı Odası’nda Denetim Kurulu
üyesi olarak görev aldım. Bu sene
de EDAK Bölge Meclisi’nde görev alıyorum. Bölge Meclis Üyeleri olarak
“Bebek bakımı Projesi” üzerinde yoğunlaşıyoruz. Eczanelerimizi bebek
dostu eczaneler haline getirerek,
anne babaları özellikle kırsal kesimde daha çok rastladığımız genç
anneleri bebek bakımı konusunda
bilgilendirmek ve bebek bakımı ile
ilgili ürünleri onlara doğru aktararak
doğru kullanmalarını sağlamak istiyoruz.
oluşturacağımıza inanıyorum. Bebeklerimizin hassasiyeti çok fazla.
Gözden kaçan çok nokta olabilir o
nedenle onların basit sağlık kontrollerini yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Büyükşehirdeki anneler
belki daha bilinçli olabilir ama küçük
bölgelerde özellikle bebek takibi,
anne bilinçlendirmesi önemli… Bizim avantajımız da çok fazla diye
düşünüyorum. Mutlaka bebek bakımı konusunda eczacılarımızın bilgilerini tazelemesi gerekli…
ilçelerde görev yapan en yakın sağlık danışmanı olan eczacıların daha
rahat yapabilecekleri bir görev de
diye düşünüyorum. Hasta bize daha
rahat ulaşacaktır. Hatta önce bize
danışarak aile hekimine giden hastalarımız var.
Bölge meclisi hakkında, EDAK bir
depo olarak algılanıyor ama bölge
meclislerimizin olması EDAK’ın sıradan bir depo olmadığını kanıtlıyor.
Bölge meclisi çalışmalarımız ile kooperatif anlayışımızın daha da pekişKüçük bölgelerde A-Z’ye hastaları- mesini sağlamış oluyoruz.
mızın tüm ailesini neredeyse tanıyoBölge Meclis Üyesi olarak bu proje- ruz. İsmini, kimlik numarasını, daha Teşekkür ederim.
ye çok olumlu bakıyorum. Eczanem önce geçirdiği hastalıklarını ezbere
adına çok sevindim. Bir samimiyet biliyoruz. O nedenle bu bizim gibi
Afyon’un tanınmış siması, eski kooperatif yöneticilerinden, eczanesinin
ismi lakabı haline gelen
Ecz. Osman Durmaz yani
namı diğer Çınar Bey ile
Afyonkarahisar Bölge
Meclis
toplantımızda
görüştük.
Ecz. Osman Durmaz
KURUM
Çınar Bey, bölge meclis toplantıları ile tabandan yukarıya doğru bir uygulama
olmasının demokratikleşmenin bir parçası olduğunu ve
eski bir (ESKOOP) kooperatif yöneticisi ya ulaştırmış olursunuz. Hem de daha uygun
olarak kendi deneyimlerini de aktardığını daha somut projeler ortaya çıkar. Onu da uygularsınız. Tabana değer verdiğiniz sürece tasöyledi.
ban size sahip çıkar. Eğer değer vermezseniz
sahip çıkmaz. Türkiye’de şu anda uygulanan
“Bölge meclisleri her kurumda iki yöntem vardır. Bir merkezden atarlar, güç
Az önce konuştuğumuz şeylerin
demokratikleşmenin bir adımı- onlardadır.
hepsi odur. Güç onlardadır uygularlar planı.
İki, siz ona karşı ne kadar direnirseniz, ne kadır”
dar tabandan yukarıya doğru örgütlenirseniz,
Her şeyden önce bölge meclisleri her kurumda Türkiye’nin, kendi kurumumuzun demokratikdemokratikleşmenin bir adımıdır. Bu tür ta- leşmesine katkı verirsiniz. Hem de ülkenin debandan yukarıya doğru giden uygulamaların mokratikleşmesine katkı verirsiniz.
süzülerek gerçekleştirilebileceği noktalardır.
Eğer tabandan yukarıya doğru giderseniz
merkezdeki arkadaşlarımın yükünü azaltmış
olursunuz. Hem de tabanın isteklerini yukarı-
Ecz. Esra Tosun/ Çobanlar - Afyon
Daha iyi olacağına inanıyoruz
Bölge meclisi oluşumuna yeni yeni alışıyoruz. Herhalde daha sonraki aşamalarda bölgemiz için çok daha
iyi şeyler göreceğiz. Daha aktif çalışarak iyi şeyler
olacağına inanıyoruz. Bu yolda gönüllü olarak elimizi
taşın altına koyduk. EDAK neferi gibi çalışacağız.
EDAK Afyonkarahisar Şubesi, 2005 yılı Ekim ayında üye eczacılarına dolayısıyla Afyonkarahisar halkına hizmet vermeye başladı.
Afyonkarahisar Bölge Meclisi Toplantısı öncesi Afyon Eczacı Odası Başkanı Eczacı Melih Köken ile bir hatıra fotoğrafı çektirdik
gazeteedak
Akhisar Bölge Meclis Toplantısının Ardından Eczacı
Söyleşileri Gerçekleştirdik
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın
bir amazon karargahı halinde küçük
bir kasaba olarak
kurulduğu belirtilmektedir. Aradan
1300 yıl geçtikten
sonra M.Ö.24 yılında bir deprem
sonucunda yıkılan
bu kasaba amazon
komutanlarından
Tyatirin adını taşımaktaydı. Tyatirin
kuruluşundan sonra Helen Rumları
tarafından başka
Akhisar Hakkında…M.Ö. 14. yüz- Lidya’ya uzadığı ve Kraliçeleri
isimlerle anıldı. Öryılda İskitlerle birlikte akınlar yap- Myrine tarafından Akhisar’la Dikili neğin: Polonya, Ohipko, Semiramis
makta olan bir amazon kolunun arasında bazı kasabalar kurulduğu, gibi.
Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor
Eczacıların kooperatifleriyle daha
fazla çalışmaları için ne yapmalı?…
Sizin kooperatifi tercih etmenizin
nedenini öğrenebilir miyim?
Kooperatif bilincine sahip olabilmek önce kooperatifin ne olduğunu
bilmekten geçiyor. Bunun için kooperatifin yaptığı çalışmalar birebir
ilgili görünse de sadece kooperatifin
değil, Oda’ların yani diğer meslek
Ecz. Şafak Kırıcı
Ecz. Mehmet Şahin - Akhisar / Manisa
Eczacının eczacıyı yani
meslektaşını rakip olarak görme konuşuluyor
ya bazı ortamlarda bu
beni korkunç irrite eden
bir şey…
Kendimi bu yönde geliştirmek istedim.
Ecz. Şafak Kırıcı: Bildiğim kadarıyla
eczanenin tam karşısındaki sağlık
ocağı taşındı ama hemen yine sağlık ocağının yakınına geçme durumu
varken, oraya gitmeyip böyle cadde üzerinde bir yeri seçtin değil mi?
Evet, özellikle tercih ettim. Bu tanımlama daha doğru oldu… Bu hep
benim aklımdaydı. Kafamda eczanemle ilgili bir takım düşünceler vardı. Az çok şimdi gerçekleştirmeye
başladım.
Eczaneme hoş geldiniz. Eczanemi
buraya taşıyalı bir seneyi geçti ve bu
üçüncü yer değişikliğim oldu. Eczanem daha önce sağlık ocağı karşısında yer alıyordu. Sağlık Ocağı taşınınca biraz zorunlu bir geçiş oldu.
Ecz. Meltem Kortel: Doğru yaptığınıAma açıkçası eczanemi cadde üzeri
zı düşünüyorsunuz değil mi?
bir yere taşımayı ve ilaç dışı ürünlere
Kesinlikle, şu kadarını söyleyeyim;
yönelmeyi öteden beri istiyordum.
9
Akhisar tarih boyunca Hititler,
Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar
zamanında senatosuyla, kalabalık
nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli
bir şehir olmuştur.
Bizans imparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen
Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istayonla
hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateria veya Thyatira) adı Aspro-kastro oldu. ASPRO (ak) KASTRO (hisar)
demektir.1307 yılında Türklerin
yönetiminer geçince, Aspro-kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR
oldu.1390 yılında Akhisar, Osmanlı
Türklerinin yönetimine geçti.1923
yılına kadar Saruhan Sancağı’nın
kazası olarak yönetildi.1923 yılında
örgütlerinin de bunda yol alması
gerekiyor… Biliyoruz ki, eczacının
mezun olduktan sonra geldiği ilk yer
Oda’dır, meslek örgütüdür. O meslek örgütünde bu yeni üyeye uygun
bir yaklaşımla kooperatifin önemini
ve değerini anlatabilirsek eğer eczacının farkındalığı artıyor, kooperatif bilincinin yerleşmesinde fayda
oluyor.
Saruhan vilayet olduğundan ona
bağlı kaldı.1927 yılında Saruhan
Vilayet’nin adı Bakanlar Kurulunca
Manisa Vilayeti olarakdeğiştirildi.
Akhisar’da,Manisa Vilayetinin kazası oldu.
Birinci Dünya Savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olup,yüzde 75’inden fazlasını Türkler, geri kalanını
ise Rum ve Ermeniler meydana getiriyordu.1919-1922 yılları arasında
yunan işgali altında kaldı.6 eylül
1922 tarihinde düşman işgalinden
kurtuldu.Şehri terk eden Rum ve Ermenilerin yerine iskan edilen Rumeli
Türkleri ile Yugoslavya’dan gelen
Türk göçmenleri nüfusu hızla artırarak 1927’de Akhisar’ın nüfusunun
18.000 ulaşmasını sağladı.
da işte sadece “ben toplantıya gittim” deyip bırakmak yerine, yakın
arkadaşlarına da EDAK’ı anlatması,
EDAK’a arkadaşlarını yakınlaştırması gerekiyor. Yani herkesin elini taşın
altına koyması gerekiyor. EDAK’a
düşen görevde birebir ilişkiler kurabilmek. İletişimi güçlendirmek. Şimdi
yapılan toplantılarda olduğu gibi…
Bu amaçla bölge meclislerinin kurulması ve kooperatiflerin her bölgede yayılmasında avantaj sağlıyor.
Bölge meclisine katılan eczacının
bir beklerken 50 buldum, 100 bul- Ecz. Meltem Kortel: Allah iş rastlığı
versin…
dum… Gayet memnunum.
Eczacıyı yani meslektaşımı rakip olaHakan Tolunay’ın eğitimlerine gel- rak görme beni irrite eden bir şey…
Benim meslektaşımdır. Toplantıda
mişsiniz sanıyorum…
Evet, çok değerli bir insan… Hakan söz ettim biraz. Kelebek etkisi diye
Tolunay’ın eğitimlerine katıldım. bir olgu var. Yağmur ormanlarında
Hatta eczaneme de geldi önerilerde bir kelebeğin kanatlarını çırpması
bulundu. Hemen ardından bir hafta Amerika’da çok ciddi bir fırtınalara
içinde o ne dediyse hepsini not al- neden olabiliyormuş. Benim ya da
mıştım, gerçekleştirdiklerimin altını bir meslektaşımın meslekle, sağlıkla
çize çize yaptım ve nihayet eczanem ilgili gösterdiği çaba oradaki algıyı
eczaneye çekme anlamında, dış tehbu hale geldi.
ditler bu kadar çokken pazara herEcz. Şafak Kırıcı: Medikal ürünleri
de genişletmişsin sanırım…
Her geçen gün yeni bir şeyler katmaya çalışıyorum, kategorize ediyorum. Bence eczanenin kaleleri var.
Eczanenin kalelerinden biri anne
bebek ürünleri, diğeri Medikal Ürünler… Özellikle Anne bebek ürünleri
bize çapraz satışları da beraberinde getiriyor. Bir o kadar da Medikal
Ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor.
En önemlisi de ayrıca vurgulamaya
çalıştığım açıkçası; satıştan ziyade
hastalara/müşterilere sağlıklarını
koruma ve iyileştirme yönünde; sağlıklarını daha iyiye getirme anlayışını
sağlamlaştırırsak, o güveni kazandığınızda gerisi kendiliğinden geliyor.
EDAK bu konuda tam destek, firmalarda destek oluyor.
Ecz. Mehmet Şahin’in eczanesinde
kes dâhil oluyor. eczacının / eczanenin yapması gereken şeyi başkaları
yapmaya başlıyor. Bizim bütün meslektaşlar olarak ne kadar sağlık danışmanlığımızı ön plana çıkartırsak o
kadar yol katederiz.
gazeteedak
10
EDAK
Kooperatifle
çalışıyorum
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ecz. Cansu Varcı: 1 yıllık eczacıyım.
Yeditepe üniversitesi mezunuyum.
Babam da eczacı… İsteyerek okudum. Kooperatifle çalışıyorum…
Kooperatifi ilk nerede duydunuz?
Neden kooperatif üyesi oldunuz?
Ecz. Cansu Varcı: Üniversitede ve
tabiî ki babamdan aynı şekilde duydum. İlk kez eczane açtığım için güvenli bir yerle çalışmak çok önemli…
Ecz. Cansu Varcı
Yeditepe’de kooperatif çalışması
oldu değil mi? Orada da iskoop var.
Ecz. Besim Dutlulu
Tabi gün gelecek bu
iş tamamen aidiyette olan eczaneler ile
olacak. 2014 ile ilgili
de umuyorum birçok
eczacımız ben de dahil aidiyete girmeyi
başarırız
bam eczacı, ben eczacıyım, eşim de
eczacı, inşallah üçüncü kuşakta eczacı olur…J
Eczanenizde çok fazla ürün görüyorum. Ürün yelpazeniz çok geniş…
Öncelikle hastane karşısında ilaç
ağırlıklı bir eczanem var. Ama tabi
son zamanlarda ilaçların durumlarından dolayı mamalar, ıtriyat, medikal gibi ürün gruplarına da yöneldik.
Faydasını da görüyoruz. Ürün çeşitliliğimiz de artırdık. Medikal satışında
iyi kötü yapmaya çalışıyoruz buna
rağmen gerçekten iyi satışlarımız
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
var. Bunda tabi kooperatifin verdiği
1979 İzmir doğumluyum. Ege Üni- eğitimler olsun, kooperatifimizin ve
versitesi Eczacılık Fakültesi mezunu- firmaların önerdiği ürünler olsun çok
yum. 2005 yılından beri Akhisar’da faydasını gördük.
serbest eczacılık yapıyorum. Köken
olarak da Akhisarlıyız. Burada ba-
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Eczacılık fakültesi olan üniversite Peki, sizce hasta eczaneye geldiğinöğrencilerine kooperatiflerimizle de daha önce kafasında belirlediği
ürünü mü talep etmeli yoksa ürün
ilgili bilgilendirme yapıyoruz…
önerisinde bulunulmalı mı?
Ecz. Cansu Varcı: Evet, İstanbul ecza Ecz. Cansu Varcı: Öneride bulunukoop’dan geldiler. Hatta okurken yoruz ama tabi hastayı tanıyorsak,
bile üye olabileceğimizi söylediler.
daha önce kullandığı ilaçları biliyorsak öneri sunabiliriz. İkisi de olabilir
İlaç dışı sağlık ürünlerine de yer ve- hem talep eder, hem ürünle ilgili bilgi de verebiliriz. Çeşitlerini belirtir,
riyorsunuz?
Ecz. Cansu Carcı: İlaç dışı sağlık öneri sunabiliriz.
ürünlerinin eczanelerde mutlaka
satılması gerektiğini düşünüyorum. Öneri sunarak satış yapmak toplam
O nedenle eczanemi ilk açarken de satışın yüzde 70’ini oluşturuyor.
bunu düşünerek planlama yaptım. Ecz. Cansu Varcı: Görsel de önemli
Bölgeye göre değişiklik gösterebilir hasta beklerken inceleyebiliyor. Ecama mutlaka hasta talep ettiğinde zane dizaynı da önemli…
bulunması gerekir diye düşünüyorum.
Kooperatiften beklentileriniz neler?
Kooperatiften beklentilerimiz dersek, bu iş karşılıklı… Mutlaka kooperatifinde bizden beklentisi vardır.
Bizim de kooperatiften… Öncelikle
iki tarafında birbirini yalnız bırakmaması lazım… Zor bir zamanda
sıkıştığım zamanda ben her zaman
kooperatifin farklılığı hissetmek isterim. İyi günde herkes iyidir. Özel
depo ya da kooperatifler olsun ama
her zaman ilişkiyi iyi tutmak gerekir.
Ama kötü gün geldiği zaman, kötü
şartlarla karşılaştığınız zaman kooperatifin o artı birlikteliğini, beraber
çalışma duygusunu ve bunlara desteğini hissetmek çok önemli… Kooperatifin o konuda bir farklılığının
olmasını istiyorum.
Bölge meclis üyesisiniz, sizin meslektaşlarınızdan beklentileriniz var
mı?
Bu benim içinde böyle birçok meslektaşımda içinde öyle olduğunu
düşünüyorum. Kooperatiften alışımız belki çok yüksek olmayabilir,
devamlı tek depo olarak aidiyette
olmayabilirsiniz ama her eczacı için
kooperatifin yerinin farklı olduğunu
düşünürüm. Bir özel depoyu eleştirme tarzımızla kooperatifi eleştirme
tarzımız aynı değildir. Neden çünkü kooperatifi tüm eczacılar kendi
deposu olarak görmektedir. Bu sebepten dolayı kooperatifin o farklı
yönünün her eczacı tarafından hissedilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Aidiyet oranı bölgemizde yüksek ama daha da
artırılabilir…
Ecz. Metin Girgin
Ecz. Şafak Kırcı: Kalp damar raporlu
hastası geldi diyelim belli bir yaşın
üstünde, kalp damar sağlığı için şu
ürünü kullanıyor musunuz diye sormak bayağı etkiliyor. Çalışanlarıma
da söyledim. Çok faydasını gördüm.
Eczacının ya da çalışanlarımın da
söyleyeceği bir kelime çok etkili olabiliyor.
Ecz. Cansu Varcı: Evet, glikozomin de
çok etkili. Hastalar kullanıyorlar ve
çok memnunlar…
Teşekkür ederiz.
Ecz. Besim Dutlulu ve çalışanları
Ben de hep bunu söylerim tamam
yeri gelir; eczacı kooperatife çok istediği kadar destek veremeyebilir.
Şartları uygun değildir. Özel şartları
vardır. Özel depoların o bölgede şubeleri vardır. Kooperatif o bölgeye
uzak kalmıştır. Burada onlarca sebep sayılabilir. Mutlaka tamamen
kooperatifle çalışacaksın diye bir
kaide yok ama en azından o kooperatifin kendinin olduğu bilmek ona
göre kooperatifi geliştirmeye çalışmak hatalarını düzeltmeye çalışmanın her eczacının görevi olduğunu
düşünüyorum. Kooperatiften fazla
uzaklaşmamasını ve daima ilişkilerini sıcak tutması gerektiğini düşünüyorum.
nim o günkü itirazlarım neydi?-“İşte
her eczacı mutlaka kooperatifle çalışabilecek, tamamen çalışacak” diye
bir zorunluluk olamaz ama eczacının
gönlü o yöndedir. Orada çalışabilecek diye bir zorunluluk olamaz…
Ama sağolsun EDAK bu yönde zamanla bazı değişiklikler yaptı. Her
sene daha iyiye gitti. İlk çıktığı zaman limitli, ciro üzerine aidiyetler
olması gerektiğini madem böyle
bir sisteme giriliyor eczacıyı dışlamamamız gerektiğini söylemiştim
o daha sonra kondu. Ve her geçen
gün daha iyiye gitti. Gittikçe daha
mükemmele ulaşacağını da düşünüyorum. Birçok olayda da bu şekilde
ilerledi. Tabi gün gelecek bu iş taEcz. Şafak Kırcı: Aidiyetten söz mamen aidiyette olan eczaneler ile
edersek biraz…2014 yılı aidiyetten olacak. 2014 ile ilgili de umuyorum
birçok eczacımız ben de dahil aidine hissediyorsun?
Öncelikle bundan seneler önce aidi- yete girmeyi başarırız…
yeti ilk duyduğumda şiddetle karşı
çıktım. Çünkü bir kooperatifte üyeler Teşekkür ederim.
arasında fark olmaz diye… Ama be-
rada EDAK üyesi eczacı yoktu. O gelen ve “eczane açmak istiyorum”
zaman MEDAK vardı. İlk ben EDAK diyen her eczacıya ilk söylediğimiz
üyesi eczacı olarak geldim.
kooperatifi önermek oluyor. EDAK
yönetimi ve oda yönetiminin bir araAkhisar’daki aidiyet oranımız ne- da ortak çalışması gerek.
Ama önce siz niçin kooperatif üyesi dir?
olmuştunuz bunu bizimle paylaşır Aidiyet oranı bölgemizde yüksek
ama daha da artırılabilir.
mısınız?
Biz gönülden kooperatifçiyiz. Mesleğe ilk kooperatiflerle beraber başla- Genç meslektaşlarınıza kooperatifdım. Kooperatiflerle doğduk, koope- çilik ile ilgili önerileriniz var mı?
Kooperatifçi olmak için bir formülüratifler ile gidecek…
müz yok. Çünkü bu bir bilinç meselesi… Ama derseniz ki, “kooperaSizi kısaca tanıyabilir miyiz?
81 Mezunuyum. 81’de MEDAK Kcza tifçilik bilincini nasıl artırabiliriz?”.
Kooperatifi’nde 2 yıl eczacı olarak Biz odalar olarak da bu konuya gerçalıştım. Ardından EDAK’ta 1 yıl ça- çekten önem veriyoruz. Odalar ile
lıştım. Sonra Manisa’da Paşaköy’de birlikte EDAK yönetimin ortak çalışeczane açtım, sonra Akhisar’a gel- maları bu bilinci artıracak bir takım
dim. Ben Akhisar’a geldiğimde bu- çalışmalara ışık tutacaktır. Oda’ya
gazeteedak
EDAK Antalya 4. Bölge Meclisi Toplantılarında
Sunulan Projeler…
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
11
HABERLERİ
Antalya denince akla ilk gelen deniz, kum, güneş, doğal güzellikleri, tarih ve eğlence değil. Antalya aynı zamanda festivaller ve fuarlar şehri de… Her yaz doluluk oranları takip edilen otelleriyle tatilcilerin cenneti olan bu
güzel şehrimiz turizm ve tarımda önemli paya sahiptir. Türkiye’nin turizm başkenti sayılan Antalya, açık hava
müzesi gibidir. Temmuz ayında bile bir saatlik araba yolculuğuyla hem denize girebilen hem de karlı kaplı tepelerde kayak yapılabilen dünyada kaç şehir vardır bilmiyorum ama bence tek: Antalya! Uçakla Antalya’ya inerken
kılpayı sürtünerek iniyormuş hissine kapılarak içinizin hopladığı Toroslar’ın Temmuz ayında bile tepeleri karlıdır.
Antalya’da sağlık sektörü yılın her ayı gerçekleşen Tıp, eczacılık, hemşirelik, ilaç, ilaç dışı satış etkinlikleri, kongreler ve fuarlar ile her daim hareketli… Antalya Bölge Meclis toplantısı hakkında mikrofonlarımızı eczacılarımıza
uzattık.
Fotoğraf: Turan Gültekin
Ecz. Kemal Cengiz / Antalya
Kooperatifler kurulurken öğrenciydim
ama farkındaydım
Bana da “git kooperatif kur”
dediler, ANT-EDAK, ANKARA
ECZA KOOP, ESKOOP ve nihayet EDAK üyesi oldum
Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 78 girişliyim. 1984 Yılında Mezun
oldum. 29 yıldır serbest eczacılık yapıyorum. Kooperatifler kurulurken
öğrenciydim ama farkındaydım. İlk
yıllarımdan beri kooperatif üyesi
olmak istedim ama konum itibari
ile almadılar. “Git kooperatif kur”
dediler. Antalya’ya 1991 yılında
geldim. O günlerden beri kooperatif üyesiyim. ANT-EDAK, ANKARA
ECZA KOOP, ESKİŞEHİR ECZA-KOOP
üyeliğinden sonra -Üç kooperatif
üyeliğim ben istemediğim halde kriz
sonrası sona erdi- 4. Kooperatifim
olarak EDAK üyesi olacağım eğer bu
üyeliğimde biterse 5.sini arayacağım” diyerek üye oldum. Kısaca 91
yılından sonra çok az kooperatifsiz
dönemim olmuştur.
Peki, Neden kooperatif üyesisiniz?
Neden kooperatif üyesiyim? Dünya
görüşü olarak örgütlenmenin zorunlu ve de gerekliliğine inanan, hayatının her aşamasında buna özen gösteren, kooperatiflerin kuruluşunu
adım adım, ince ince tüm zorluklar,
mücadelelere ve kayıplara rağmen
yılmadan sürdüren ağabeylerinize,
ablalarınıza, mesleğinize, bu yolda
yürüyen meslektaşlarınıza saygınız siteler üzerinden satış yapabilme
varsa başka çareniz yoktur. Olma- hayalleri de vardır.
malıdır…
Projenin Gerekçeleri
Kapısında yıllardır “EDAK ECZA Online satış projesi giderek yaygınKOOP “ yazan sanırım tek eczane- laşan ve geleceğin alışveriş zemini
yim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Kı- (dükkânı) olmaya aday ve hızla ilerzım Çiğdem Ziraat Mühendisi’dir, leyen bir projedir. Dünyada gelişmiş
iyi derecede İngilizce, Almanca ve ülkelerde yüzde 40’lara varan oranİspanyolca bilir ve bir şirketin lojistik larda satış yapan ama ülkemizde
bölümünde 18 aydır çalışmaktadır. henüz yüzde10’lara bile ulaşmamış
Oğlum Mehmet ise Güzel İzmir’de iki düzeyi ile her türlü alışverişe cazip
yıldır Yaşar Üniversitesi Mühendis- gelen bir yapıya sahiptir. On-line
lik Fakültesi Bilgisayar Bölümü’nde satışın yaygınlaşması hem karlılığı
okumaktadır. Eşim hem hayatta artırırken, hem de ürün maliyetlerini
hem de eczanemde en önemli yar- düşürerek ucuzlamasını sağlamakdımcımdır.
tadır. Aslında bu zemin kocaman
bir “Sanal dükkân”dır. Bakkaldır,
Bölge meclislerimizde alınan karar- markettir, eczane neden olmasın?
lar, projeler üzerine bizi aydınlata- Önceki çalışılmış denenmiş, kısmi
bilir misiniz?
olarak uygulanan ve yaygınlaştırılDönemsel olarak yapılan toplantılar mak istenen “Tek Eczane” ve “EDAK
öncesinde katılabilen meclis üyesi Rafı” projelerinden de esinlenerek,
arkadaşlarımızla on-line gruplarda birlikteliğimizin ve mesleğimizin gübu projeler tartışıldı öneriler sunul- cünü kullanarak yapılabilecek bir
du geliştirildi. Oluşturulan fikirler projedir.
ve öneriler değerlendirilerek aşağıdaki projeler ortaya çıkarıldı. Diğer
toplantılarda oluşturulan projeleri Projenin Amacı
arkadaşlarımızda ayrı olarak bildi- Özellikle İlaç dışı, dermokozmetik ve
recektir.
diğer tüm ürünlerde;
-Eczane zeminli, kooperatif destekli
on-line satış yapmak.
EDAK Antalya 4. Bölge kaliteli
-Tüketiciyi, bu tür ürünlerde eczaneMeclisi Toplantılarında lere yönlendirmek, ürünler hakkında
doğru bilgilendirmek.
Sunulan Projeler…
- Eczaneye giren tüketici sayısını artırmak…
1. Online SATIŞ Projesi
Ürünlerin internet üzerinden sergi- - Seçkin, gerekli, işe yarar ürün portlenmesi, özelliklerinin belirtilmesi föyü ile güven oluşturmak
fiyatlandırılması ve seçenekli ödeme - Eczanelerin ve pilot bölge depoşekline göre tüketiciye satılması işle- ların raf maliyetlerini ciddi oranda
mi. Bu işlem sabit bir PC’den yapıla- düşürmek…
bildiği gibi, günümüz sosyal medya - Eczaneler arasında takas işleminin
ilişkileri sonucu telefon, televizyon organizasyonunu sağlamak.
ve diğer internet bağlantısı kurabi- - Eczaneleri üreticinin değil tüketicilen tüm araç ve gereçler üzerinden nin yönlendirmesi ile şekillendirmek.
- Bayilik uygulamaları, fiyat dengeyapılabilmektedir.
sizliği, satışa mal fazlası uygulamaBurada en önemli unsur tanıtımdır. larını düzenli hale getirmek…
Gerekirse reklam desteği ile bu site -Önümüzdeki dönemde yapılabilir
yaygınlaştırılmalıdır. Son toplantıda yasal değişiklerle raporlu ilaç iletiBaşkanın dediği gibi bir anda bin minin altyapısını oluşturarak, hazır
400 eczaneye ve onun hastalarına olmak.
ulaşan bir yapımız olduğunu varsayıyorsak bu çokta zor olmamalıdır.
Günümüzde bireysel olarak farklı yasal zorunluluklar aşılarak bu tür satış
siteleri vardır. Birçoğumuzun da bu
Tüketici online olarak incelediği ve
temin etmek istediği ürünü siparişini
bu site aracılığı ile verir. Bu ürünün
tüketiciye ulaştırılması:
1- 24 saat içinde kargo ile adrese
teslim. Ödemesi havuzda birikecek.
2- Birkaç saat içinde bölgedeki
EDAK eczanesinden teslim. Ödemesi
eczaneye gönderilecek.
OTC olarak adlandırılan ve ilaç niteliği taşıyan ürünlerin muhakkak ve
muhakkak bir eczaneden (EDAK eczanesinden) alınması teşvik edilmeli. Eczaneye giren tüketici sayısında
artışın olabilmesi için de eczaneden
teslimi avantajlı hale getirilmelidir.
Projede kullanılacak ve kurulacak
tesislerin tanımı
- Derhal bir site kurumalı ve tanıtım
çalışmalarına başlanmalı.
- Gerekli yasal düzenlemeler incelenmeli, bu düzenlemelerin uygun
koşulları araştırılmalı. Ve bir online
satış şirketi kurulmalıdır.
- Ürün temini ve ulaşımı ile ilgili kargo bağlantıları ve yapılar araştırılmalı, oluşturulmalı
Çocuklarımızı gönderdiğimiz şehirler de güvenli
ellere teslim etmek
istiyoruz EDAK gibi !
2. Öğrenci Yurtları Projesi
Öncelikle İzmir merkezli öğrenci barınma yerlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Günümüzde gençlerin
gözdesi, eğitimde tercih noktası haline gelen İzmir başta olmak üzere
sonrasında Antalya ve diğer illere
yaygınlaştırılması da mümkün olabilecek olan Öğrenci Yurtları Projesi bu
kapsamda değerlendirilmektedir.
Birçok meslektaşımız biliyoruz ki çocuklarını eğitim amaçlı gönderdikleri şehirlerde güvenli ellere teslim
etmek ister.
Bu da EDAK olmalıdır.
EDAK Sosyal yaklaşım projesi olarak
öncelikle üyelerinin sonra eczacılaProjenin Kapsamı
Merkez ve pilot depolar, tüm faal rın ve eczane, depo çalışanlarının
üye eczaneler, faal olmayan eczane- çocuklarına hizmet verecek olan bir
projedir. Projenin ilerleyen dönemler, tüm eczaneler.
de seyahat ve toplantı oluşumla-
rında da kullanılabilecek “barınma
yerleri projesi”ne dönüşebilir.
Günümüzde öğrenci yoğunluklu şehirlerde gençlerimizin barınma, beslenme ihtiyaçları aileler için bir sorun
olmaktadır. Mevcut yapılar ya çok
yetersiz ya da çok pahalı olmaktadır. Bunun yanında yeterli ve hesaplı
olsa dahi bu tür yerler çocuğunuzu
teslim edemeyeceğiniz kadar farklı
amaca sahip yerler olmaktadır. Çocuklarımızı bu nedenle gönül rahatlığı ile EDAK birlikteliğine emanet
edebilmemiz için bu projenin yapılabilir olduğu düşünülmektedir.
Öğle ilaç siparişi servisimizde yemeğimizin de gelmesi
süper olurdu
3. Öğle Yemeği Projesi
Birçoğumuzun yaşam alanı önemli
ölçüde eczane olmuştur. Bu alanda
gerek personelimizin gerekse kendimizin özellikle öğle saatlerinde tüketilen yemeğimizi ya evden getiririz
ya da çevremizde ayaküstü yerlerde
çabucak tüketilecek ürünler ısmarlarız. Ve “ne yemeliyiz” sorusu her
gün, her gün dert olmaktadır. Yerel
olarak ve depomuzun bu hizmeti satın almasından hareketle düşünülen
bu projede, günlük eczanelere öğlen
yemek servis edilmesi.
Aylık yapılan program çerçevesinde
satın alınacak bu hizmetin, verimli
bir trafik ve “sefertası” eşliğinde sunulması planlanmaktadır.
Her eczanenin iki birim sefertası olmalı, dolu bırakılan sefertasları boş
ve temiz olarak alınmalı. Bu hizmet
satın alınacağı gibi giderek yemek
üreten bir birimde oluşturulabilir.
Her ECZACI bir AŞÇIDIR. Bu yerel
olarak düşünülen bir proje olsa da
genele de yayılabilir.
Örneğin; Öğle ilaç siparişi servisimizde yemeğimizin de gelmesi
süper olurdu. Bu konuda Uçak v.b
seyahat şirketlerinin satın aldığı hizmetler de değerlendirilebilir.
Bunun dışında sunulan projeler bu
konuda önerilerini geliştiren arkadaşlar tarafından iletilecektir. Bilgilerinize. Selamlar, iyi çalışmalar…
gazeteedak
12
EDAK
2016 Expo
Antalya’nın…
Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1981’de Antalya’da doğdum. 2004
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
mezunuyum. 2005 yılından itibaren
Antalya’da serbest eczane eczacılığı yapıyorum. 2003 yılında daha
üniversitedeyken tanışmış olduğum
EDAK’ın hayatımın önemli bir parçası olacağını o senelerde tahmin
etmemiştim. Hayatımın her bölümünde “Bir işi yapacaksam en iyisini
yapmam” gerektiğine inanmışımdır.
Mesleğimi de eksiksiz yapabilmek
için kooperatif olmazsa olmazımdır.
Ecz. Onur Tatlıcan
Doğa için küçük bir
adım da bizden…
EDAK’la çalışmamın nedenlerinden
birisi EDAK’ın sosyal sorumluluk bilinciyle, topluma katkı sağlamaya
ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarının ve projelerinin örnek teşkil edecek nitelikte olması…
Ecz. Melda Merey
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2007 mezunuyum. 2008 Yılında eczanemi açtım. Eczaneyi açtığım tarihten bu yana EDAK ile çalışıyorum
ve tek fatura EDAK eczanesiyim.
EDAK’la çalışmamın nedenlerinden
birisi EDAK’ın sosyal sorumluluk bilinciyle, topluma katkı sağlamaya
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Mesleğimin geleceğini gördüğüm 2016 yılı 23 Nisanında Antalya- AlanEDAK’ta bugünümü paylaşmaktan ya Karayolu’nun 17. Kilometresinde
keyif alıyorum.
düzenlenecek olan EXPO bir “Botanik EXPO” olarak gerçekleştiriAntalya bölge meclisi çalışmaları lecektir. “Çocuk ve Çiçek” temalı
hakkında bilgi alabilir miyiz?
bu organizasyon başarıya ulaşabil2020 EXPO’sunu kaybettik ama 2016 mesi için yöre halkının gönüllülük
EXPO Antalya’nın... Dünyanın bü- desteği önemli olmaktadır. Bu çertün çiçekleri Antalya’da buluşacak. çevede meclis toplantımızda bu
EXPO 1851 yılından beri çok sayıda konuyu gündemimize aldık. Bizleri
ülkenin katılımıyla belirlenen tema- aydınlatabilmesi için gönüllüler kolar dâhilinde farkındalık yaratan ordinatörü Esra Soysal’ı bir toplandünyanın en büyük sergi etkinliği- tımıza misafir ettik. Kendisinden
dir. Bugün EXPO’nun en tanınmışı bizlere EXPO’yu anlatmasını istedik.
eseri Fransa’daki Eyfel Kulesi’dir. Bizlerin nasıl katkı verebileceğimizi
Düzenlendikleri şehre kalıcı eserler konuştuk.
bırakmak amacında olan bu organizasyonlar o bölge insanın katılımıyla İlk aşamada gönüllülük projesi içerisinde yer almak isteyen meslekbaşarıya ulaşmaktadır.
taşlarımıza bir eğitim verilecek,
hazırlanan broşürler EDAK’ın lojistik
desteğiyle eczanelere ulaştırılacak.
Dergilerimizde bu konu ile röportajlar yer alacak, çeşitli etkinlikler internet sayfamızdan meslektaşlarımıza
duyurulacaktır. ÇEKOOP’la işbirliği
yapılarak eczacılarımızın okullarda
bazı eğitim seminerlerini vermeleri
sağlanacak. Bölge eczacı odamızla
birlikte bu organizasyonları beraber
yürütmek istiyoruz.
ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarının ve projelerinin örnek teşkil edecek nitelikte olmasıdır. Biz de
Antalya Bölge Meclisi olarak bu çalışmalara küçük bir katkı sağlamak,
doğa için bir adım atmaya karar
verdik. Bu kararımızı Antalya’daki
tüm ortaklarımıza aşağıdaki metin
ile duyurduk. Bizim EDAK Antalya
Şube’de attığımız bu küçük adımın
tüm EDAK bölgelerde gerçekleşmesini dileriz.
tekrar kullanılabilecek şekilde biriktirdik, haftalık periyotlarla depoya
geri gönderdik ve tekrar değerlendirilmeleri için Antalya’da bir proje
başlattık. Başlangıç olarak yüzlerce
poşeti geri dönüşüme kazandırmış
olduk. Bu projeyle hem tasarruf sağladık hem de doğayı yüzlerce poşetten kurtarmış olduk. Antalya’da
başlattığımız bu projeye bütün ortaklarımızın dâhil olmasını diliyoruz. Kooperatifimizden gelen şeffaf
poşetleri geri göndererek sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunacak tüm meslektaşlarımıza şimdiden
teşekkür ediyoruz.’’
“Antalya Edak 4. Bölge Meclisi’nden
Doğa İçin Bir Adım. Biz eczacılar,
sağlık sektöründe hizmet veren bireyler olarak, sağlık danışmanlığımızın getirdiği sorumluluklarımızın
yanı sıra doğaya karşı sorumlulukla-
rımızın da olduğunun bilincindeyiz.
Bu bilinçten yola çıkarak ülkemizde ambalaj atığı değil, çöp olarak
kabul edildiği için geri dönüşümü
yapılmayan plastik poşetlerin geri
dönüşümünü, tekrar kullanılabilirliğini kendimiz yapmaya karar verdik.
İşyerlerimizde ve evlerimizde kağıt
atıkları, karton kutuları, plastikleri, atık pilleri toplamayı alışkanlık
haline getirmeye başladık ancak
poşetleri çöpe atarak doğaya terk
ediyoruz. Bu poşetler yüzyıllarca yok
olmadan doğada kalıyor ve bozulmaya başlayıp zararlı kimyasalları
yayarak doğada ciddi tahribata yol
açıyor. Öncelikle EDAK’tan eczanelerimize gelen şeffaf poşetleri direk
çöpe atmak yerine özenle açarak
Bölge meclisimizin uzun soluklu bu
projesinde herkes kendi yetenekleri
doğrultusunda katkı vererek imajımızı kuvvetlendirmek istiyoruz.
Buca Bölge Meclisi
merkezlerinin
de yer aldığı
yerleşim yeri
olarak dikkat
çekmektedir. Google
hazretleri
İtalyancada
BUCA kelimesi çukur anlamına geldiğini ve Buca’nın
çukurda kalışı
Buca İzmir’in Üniversite gençliğinin
ismin buradan geldiğini güçlendirmerkezlerinden biri olma özelliği ile
diğini söylüyor. Ve diyor ki, Buca adı
genç nüfusa hitap eden sosyal merilk kez 1688 yılında Fransız Konsokezleri ve İzmir’in belli başlı sağlık
Bölge meclisleri çalışmalarının; kooperatifimizle iletişimi hızlandırmak
ve sağlıklı iletişim kurabilmek açısından çok güzel bir düşünce olduğunu
düşünüyorum. Yaptığımız toplantılarda işleyişle ilgili olumlu ya da
olumsuz yanları değerlendiriyoruz.
Bölgelerimizdeki
eczacılarımızın
taleplerini, sıkıntılarını, görüşlerini
aktarıp çözümler bulmaya, öneriler
getirmeye çalışıyoruz.
Ecz. Nalan Kemer
Buca - İzmir
Hedefimiz halkımızın en
yakın sağlık danışmanı
olduğumuzu fark ettirebilmek
Bölge meclisi üyeleri olarak her birimiz bölgelerimizde kooperatif bilincini oluşturmalı, eczacının ekonomik
gücünün kooperatifler sayesinde
gelişebileceğini, kooperatiflerin depolardan farklı olduğunu, kazanımlarının yine ortaklarına döndüğünü
meslektaşlarımıza anlatmalıyız.
losluğu kayıtlarında görülmüştür. yerleşim bölgelerimizdendir.. Buca,
Bu yılda bir deprem olmuş, Fransız tarihsel geçmişi ile bünyesinde çok
Konsolosluğu Buca’ya taşınmış…
önemli ve günümüzde de yaşayan
eserler barınağıdır. George King
Buca ilçemizin tarihine baktığımız- Forbes, Gout, Prenses Borghese,
da eski Levanten evleri ve aniden Kont Dr.Aliberti, De Jongh, Dimoskarşınıza çıkıveren henüz bozulma- tanis Baltacı Malikaneleri, tarihi İnmış tarihi yapılarıyla eski ve yeniyi giliz Protestan Kilisesi, Su Kemerleri,
kaynaştıran bir mozaiktir. Buca ilçemiz M.Ö. 130’lara kadar uzanan Buca’da yaşamış ve ölmüş birçok
tarihi geçmişi ile zengin bir doğa ünlü ailelerin mezarları, dar sokakve kültür mirasını bize sunmak- ları ve bugün bile birçok mimara iltadır. Nüfus artışına ve günümüz ham kaynağı olan Rum Evleri, ilçeye
yaşam biçiminin ortaya çıkardığı gelenlerin ilgisini çeken yapıtlardır.
tüm etkenlere karşn hala naif ve
mozaik yapısını koruyabilmiş ender Buca’da yaşam, her şeyden önce
Eczanelerimizde daha iyi hizmet
verebilmek için çalışanlarımızı kooperatifimizin verdiği eğitimlere gönderiyoruz ve bu eğitimlerden onların
çok güzel motive olarak döndüğünü
görmek bizi sevindiriyor. Öğrendiklerini hemen eczanelerimizde uyguluyorlar.
Ayrıca her bölge meclisi bir proje
konusunda çalışıyor, projelerimiz sonuçlandığında bunları diğer bölgelerle de paylaşacağız. Bizim bölgemiz “üreme sağlığı ve doğum kontrol
yöntemleri“ konusunda çalışmalar
yapıyor. Eğitimler alıyoruz. Hedefimiz eczacıların misyonunun sadece
ürün önermek ve ilaç satmak olmadığını, sağlık konularında en yakın
ve güvenilir kişiler olarak danışmanlık verebileceğimizi halkımıza fark
ettirebilmek…
zengin bir tarih, kültür ve doğa mirası ile iç içe bir yaşam olarak nitelendirilmektedir. Buca, tarihsel
geçmişi ile bünyesinde çok önemli
ve günümüzde de yaşayan eserler barınağıdır. George King Forbes, Gout, Prenses Borghese, Kont
Dr.Aliberti, De Jongh, Dimostanis
Baltacı Malikâneleri, tarihi İngiliz
Protestan Kilisesi, Su Kemerleri,
Buca’da yaşamış ve ölmüş birçok
ünlü ailelerin mezarları, dar sokakları ve bugün bile birçok mimara ilham kaynağı olan Rum Evleri, ilçeye
gelenlerin ilgisini çeken yapıtlardır.
best eczane eczacılığı yapıyorum.
Yakın bir ilçe olması nedeniyle Buca
Bölge Meclisi kapsamında yer aldık.
Bölge meclisi toplantılarına katılıyorum. Bölge meclislerimizin zaman
içinde çok işe yarayacağına inanıyorum. Yaşadığımız bölgenin sorunları
ile ilgili aktif görevler alıp yerine getireceğimize inanıyorum. Şu an için
eczacıların, bölgesel olarak bir araya gelip ortak konsorsiyum yapması
gibi açıklayabiliriz. Yönetim Kurulu
Ecz. Sami Devrim
üyelerimize
sunabileceğimiz farkEcz. Aydın Eraydın
Selçuk - İzmir
lı fikirler ortaya çıkıyor. Ve bunları
Yönetime sunabileceği- hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu
toplantılarımızın ve çalışmalarımızın
miz değişik fikirler orta- sürekliliği ve sürdürülebilir olması
ile ilerde EDAK bünyesinde daha da
ya çıkıyor
önemli bir pozisyona ulaşacağına
Ege
Üniversitesi
Eczacılık inanıyorum.
Fakültesi’nden 1996 yılında mezun
oldum. İzmir’in Selçuk İlçesinde ser-
gazeteedak
Aydın Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
13
HABERLERİ
Efeler diyarı Aydın denize uzanan ilçeleriyle hem turizm hem de tarım alanında gelişmiş şehirlerimizden biri…
Aydın denince akla gelen ege yöresine özgün zeytinyağlı yemekleri, nefis incirleri, şaheser üzümleri, narenciye ürünleri ve tabi ki muhteşem Turunç reçeli ile kıyı kesimlerindeki ilçelerinde başta çipura, kefal, barbunya olmak üzere çeşitli balıkları ile halı, kilim, deri giysiler, mücevheratlar bulabileceğiniz zarif butikleri ile vazgeçilmez bir hava sunuyor. Aydın denince Zeybeklik kurumunu biraz anlatmadan olmaz.
Zeybeklik kurumu üç bölümden oluşuyor. Efe, Zeybek ve Kızan… Efe, zeybeklerin başıdır. Zeybekler, kızanlardan sorumlu kolbeyidirler.
Kızanlar ise efenin buyruğundaki askerlerdir.
Efelik bir tür seçimle oluyor. Hatta efenin oğlu efenin değerinde ise efe seçilebiliyor. Efe ne buyurursa yapılıyor. Ama efenin oğlu seçilemezse, Zeybekler aralarından en değerli zeybeği efe seçebiliyorlar. Efeler, mertlikleri ile de tanınıyorlar hatta birbirlerine ateşli silah
çekmedikleri söyleniyor korkaklık sayıldığı için… Mintanlarının yaka düğmeleri sürekli açık olduğu, Sakal bırakmadıkları ama pala bıyıklı
oldukları... Başlarının ustura ile tıraş edildiğini arka ortadan “Perçem“ lerinin sarktığını, bindikleri at’ın erkek, koşumlarının metal aksamlarının gümüşten olduğu, ayaklarında “kayalık” denilen özel işlemeli çizmeler bulunduğu… Uzun namlu’lu silah olarak da “Filinta“ adı
verilen alman menşeli Osmanlı’nın son zamanlarında özellikle çok kullanılan bir tür küçük tüfek taşıdıkları Aydın’ın efelerini anlatan sözlü
tarihimizin belleklerinde yer ediyor… ve tabi ki Aydın Zeybek Havası, türküleri halk dansları ile kültürümüzün vazgeçilmez bir değeri olarak geleceğe taşınıyor…
“…Kıvılcım EDAK Manisa
Bölge Meclisinden geldi ve
birlikte çalışmaya başladık…
Tüm meslektaşlarımı kurulacak olan “Bitkisel Ürünler
Kooperatifi” mize katılmaya
bekliyoruz”
Ecz. Yüksel Şekerci / Aydın
Merhaba, meslekte yaşamış olduğum 25 yıl
o kadar çabuk geçti ki, herhalde bunun bir
nedeni de yaşamış olduğumuz hızlı değişimler oldu. Daha nerelere kadar gideceği
de belli değil... Her şeye rağmen mesleğimi
seviyor ve iyi ki seçmişim diyorum. Öyle bir
hızlı değişim süreci ki bu, satın aldığımız bir
elektronik ürünün model ve özellikleri iki üç
ayda eskiyebiliyor. Dünyada tüm sektörler
bu değişimi yaşıyor ve bu doğrultuda kendilerini yenileyip hizmet kalitelerini günün
şartlarına uygun olarak sürekli üst seviyede
tutmaya çalışıyor. Olaya mesleğimiz açısından bakacak olursak artık ilaçtaki karlılık gerek dağıtım kanallarını gerekse biz eczacıları
tatmin etmeyecek seviyelere inmiş durumda.
Mesleki örgütlerdeki arkadaşlarla zaman
zaman bir araya geldiğimize eczacının, ilacın olduğu her yerde olması gerektiğini ama
maalesef üretimde olmadığını dertlenip durmuşumdur. Bunun yanında ilacın karlılığının
iyi olduğu dönemlerde yüzüne dönüp bakmadığımız fitoterapi aldı başını gidiyor. Dünya
nüfusunun %90’ı Fitoterapi’den faydalanıyor
ancak tam faydalanabildiklerini de düşünmüyorum çünkü bu hizmeti eğitimsiz ve tamamen ticari düşünen kesimden alıyorlar. Artık
ülkemizdeki hekimlerde zamanında olumsuz
ve alternatif olarak düşündükleri fitoterapi’yi
şimdi destek tedavi olarak kabullenmekte,
zaman zamanda kullanabilmektedirler.
Uzun lafın kısası nihayet kıvılcım EDAK Manisa Meclisinden geldi. Benimde bu konulardaki düşüncelerimi bildikleri için birlikte çalışma
teklifinde bulundular ve çalışmalara başladık.
Kooperatifimiz şu anda kurulum aşamasında. Hedefimiz ilk etapta fitoterapik drog ve
formlar üretip bunları eczacıya kazandırmak,
tüketiciye bunların eğitimini alan, eğitimli kişiler tarafından sunuyor olmak aynı zamanda
ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Kurulacak olan kooperatife tüm meslektaşlarımızın
katılım ve desteğini bekliyor ve hayırlı bir gelecek diliyorum.
EDAK bizim hayat sigortamız
EDAK Bölge Meclisi üye eczacılardan oluşan bir kuruldur. Toplantılarımızda gündem olarak nasıl bir sistemle hem kendimizi hem de EDAK’ı
nasıl daha ileriye götürebiliriz konuşup, değerlendiriyoruz. Yönetim Kuruluna öneri olarak neler verilebilir, nerde yanlışlıklar ve eksiklikler
var, hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Eczanelerimiz zorlu süreçlerden geçiyor, bu süreci en az zararla, kendimizi koruyarak nasıl daha
rahat atlatabiliriz… EDAK bir anlamda bizim hayat sigortamız diyebiliriz. Çünkü en şeffaf yapı, eşit yaklaşım ve güven en yüksek olarak
bizim içinde olduğumuz kooperatif yapılarında mevcuttur. Yeterince güçlenmeleri için kendi kişisel imkânlarımız elverdiği ölçüde destek
olabilmek hepimizin görevi olmalı… Şimdilik hepimize mutlu yarınlar diliyorum...
Ecz. Aydın Eraydın / Aydın
Aydın Bölge Meclisi EDAK Binasını geziyor.
14
gazeteedak
Konak Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Konak İzmir’in kalbidir. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ucuz ve kaliteli ürün
arayanların adresidir. Kendi ölçeğinde il ekonomisine olumlu katkılar
yapar. Ayrıca Kemeraltı, tarihi Kızlarağası Hanı, balıkçıları, bakırcıları, börekçileri ile İzmir’in tanıtımına
da önemli katkılar yapar. Yine Konak ilçesinde bulunan antik Smyrna
kentinin Romalılardan kalma Agora
ören yeri geçtiğimiz yıllarda başlayan arkeolojik kazılar ile iki çeşmelik
caddesinden İnönü caddesine doğru giderken sol tarafınızda görebileceğiniz gibi iyice ortaya çıkmış ve
turistlere ilgi odağı olmaya devam
etmektedir.
Kemeraltı tarihi çarşısı ve Konak ayrıca başta Karşıyaka gelmek üzere,
İzmir’in diğer iskeleleri ile denizden
bağlantıyı sağlayan Konak İskelesi
ve Konak Meydanı ile de ünlüdür.
Konak sahil yolu, yürüyüş parkurları
özellikle hafta sonları bütün İzmirlilerle dolup taşar. Konak, İzmir’in
yönetsel, sanatsal, kültürel ve ticari merkezidir. İncil’de sözü edilen
“Yedi Kilise”den bir tanesinin bulunduğu Smyrna Hıristiyanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynar. Osmanlı İmparatorluğunda çok uluslu
bir ticaret şehri olan İzmir I. Dünya
Savaşından sonra 15 Mayıs 1919’da
Yunan ordusu tarafından işgal edilir. Bu işgal 9 Eylül 1922 yılında sona
erer. Ancak, İzmir 13 Eylül sabahı
tarihinin belki de en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde başlayan
yangın 2.600.000 metrekarelik bir
alanda 20.000’den fazla ev ve işyerini tahrip eder. Bu yangın ne yazık
ki kentin dörtte üçünü tahrip etmiştir. Fakat yeni kurulan Türk Cumhuriyeti ile birlikte İzmir Zümrüdü Anka
kuşu gibi kendi külleri içinden yeniden doğar.
EDAK, bizi bizden çok düşünüyor
Merhaba,
Her geçen gün türlü türlü mesleki sorunlarla boğuştuğumuz bugünlerde, maalesef her yeni güne yeni problemlerle günaydın diyoruz. Ve her geçen gün
birlikteliğimize daha da çok ihtiyaç duyduğumuzu hissediyoruz. İşte bu yüzden yine bir adım öne çıkan EDAK, bizleri her zamanki gibi bizden önce düşünerek kooperatif oluşumunun vazgeçilmez bir parçası olan bölge meclisleri oluşturuldu.. Bu meclislerin nasıl oluştuğunu biliyoruz… Demokratik bir seçimle her bölge kendi içinde kendini temsil edecek eczacıyı seçti ve yakın bölgeler birleşerek bölge meclisleri oluşturuldu... Burada önemli olan şu; öncelikle
bizleri temsil edecek kişiyi ve bölgemizdeki sorunları bilen ve bu sorunları örgütümüze daha iyi anlatacak kişiyi seçiyoruz…
Peki, nihai amacımız nedir? Amacımız, ortak paydada buluşarak gelecekte karşılaşılacak problemlere beraber çözüm üreterek hem eczacı hem EDAK
arasında iletişimi hızlandırmak, bağı güçlendirmek ve bunların yanında mesleki eğitimleri de sağlamaktır… En önemlisi de birlikteliğimizin farkındalığına
varmaktır... Sonuç olarak, her konuda olduğu gibi EDAK bizi bizden önce düşünmüştür. Sevgi ve saygılarımla...
Ecz. Nilay Köse / Eşrefpaşa-İzmir
Mesleki sorunlarımızın çözümünde meclisin büyük önemi var
EDAK Konak Bölge Meclisi üyesiyim. Demokratik olgunluğu olan bir meslekte mesleki meclisin olması çok gurur verici… Mesleki sorunlarımızın çözümünde
meclisin büyük önemi var. Ayrıca eczacıların sadece mesleki değil sosyal problemleri de var. EDAK sadece mesleki bir örgüt değil, aynı zamanda, sosyal
sorumluluğu olan bir örgüttür. Sadece EDAK yapsın mantığıyla hareket etmemek için meclis üyesi olmak gerekmektedir. Gelecekte, eczacılık alanında var
olabilmenin en büyük şartı mesleki örgütlülüktür, mesleğin tepe örgütlerinin gerekli etkinliği yeterince gösteremediği şu günlerde bu görev kooperatiflere
ve dolayısıyla da bizlere düşmektedir. Bu bağlamda yapabileceklerimiz, mecliste gerekli yapılanmaları oluşturarak bulunduğumuz bölgede kooperatif
bilincini, kooperatifin tüm avantaj ve projelerini çok ama çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekmekte, aidiyet duygusunu pekiştirici çalışmaları çok şiddetle ve süratle uygulamaya koymak gerekmektedir.
Ayrıca bölgemizdeki kooperatif şubelerinin aksaklıklarını sanki o şubenin şefiymiş gibi denetleyip, raporlayıp aksaklıkların süratle giderilmesini sağlamak görevimiz olmalıdır. Kooperatifin mali yapısı ve üyelerinin mali yapılarını düzeltecek ve ferahlatacak önlemleri analiz ederek uygulamaya sokma
çalışmalarını bir meclis çalışması olarak rutin hale getirmek önceliğimiz olmalıdır. Meclis üyelerinin diğer bir görevi de bölgede çalışan diğer sermaye
depolarının kooperatife karşı yapmış olduğu deformasyonları boşa çıkarmak için diğer depoların olumsuzluklarından çok kooperatifin mevcut birçok
avantajlarının üye ve üye olmayanlara anlatmaktır. Tümü ile aidiyet duygusu ile çalışacağımız sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
Ecz. Mehmet Ünal / Hatay-İzmir
İyi niyet çerçevesinde ve yapıcı
bir şekilde çalışan meclis, kooperatifi çok daha iyi bir noktaya
getirir
Bölge meclisimiz hakkında görüşleriniz?
Eczacıların birlikteliğini güce dönüştürdükleri kooperatifimizin, bölge meclislerini uzun bir aradan
sonra yeniden hayata geçirmesinden büyük mutluluk duydum. Bölge meclisleri kooperatiflerin olmazsa olmaz değerleridir.
Ecz. Tamer Yeşildere / Balçova-İzmir
reket etmesi gerektiğidir. Bölge meclisleri kooperatiflere bölgesel sorunların çözümü noktasında
yol gösterir. İyi niyet çerçevesinde ve yapıcı bir
şekilde çalışan meclis, kooperatifi çok daha iyi bir
noktaya getirir. Bölge meclisinin oluşumunda kooperatif bilincine sahip meslektaşlarımızın özenli
bir şekilde seçilmesi ve seçilen arkadaşlarımızın
da özverili olarak çalışması gerekmektedir.
Kooperatifimizin gelişmesi, büyümesi ve daha iyi
yerlere gelmesi için hem şahsım hem yöneticisi olduğum İzmir Eczacı Odası olarak üzerimize düşen
katkıyı sağlayacağımızı bir kere daha belirtmek
isterim.
Kooperatif üyelerini buluşturması, sorunların
iletilmesi ve çözülmesi adına önemli bir görevi Neden kooperatif üyesisiniz?
vardır. Burada önemli olan üyelerin kooperatif Kooperatifler eczacının üretimden dağıtıma
bilincinde olması ve bu amaç doğrultusunda ha- kadar söz hakkı olduğu örgütlenme yerleridir.
Bu düşünceyle eczanemi açarken EDAK Ecza
Kooperatifi’ne 09.04.2001 tarihinde üye oldum.
Öncelikli amaçlarından birisi eczacının menfaatlerini korumak olan kooperatiflerimize bizlerinde
elimizden gelen desteği vermemiz gerektiğine
inanıyorum. Kooperatiflerimizin yenilikçi, çağdaş
bir yapıda olması için her üyenin örgütlenme bilinciyle hareket etmesi gereklidir. Eczacıların kurmuş olduğu kooperatiflerin üyelerine en iyi ve en
kaliteli hizmeti vermesi, bu konuda diğer dağıtım
kanallarına örnek olması gerekmektedir. Kooperatiflerin gelişmesinde biz üyelere çok iş düşmektedir. Gördüğümüz yanlışları ve eksikleri kooperatifimizle paylaşırsak kurumumuzun daha ileriye
gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. Unutmamalıyız ki, kooperatiflerin sahibi biz eczacılarız.
gazeteedak
Denizli Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
15
HABERLERİ
Denizli denince uzun uzun ötmesiyle ve görkemli yapısıyla meşhur Denizli horozu, damaklarda eşsiz bir tat bırakan ve yerel halkın “bükme” adını verdiği saç tavada odun ateşinde pişen otlu, ıspanaklı, pırasalı, kabaklı böreği akla gelir… Denizli, Hierapolis ve Laodikeia,
Tripolis, gibi antik kentleri, kaplıcaları ve dünyada eşi olmayan travertenlere sahip Pamukkale ile görülmesi gereken bir turizm merkezi
olarak da akla gelir….,
Önemli bir alış veriş merkezi olan Kaleiçini, şehir merkezindeki havlu, bornoz ve diğer tekstil ürünlerinin satıldığı Babadağlılar Çarşısı,
Karcı Dağı eteğindeki havası, suyu ve manzarası eşsiz Çamlık mesireliğinde pikniği ile Denizli size gerçek bir misafirperverlik ve yarenlik
eder…
Ecz. Ahmet Metin Göksu / Denizli
Eczacılık yeminine sadık
kalarak mesleğimizi devam ettirmek istiyorum
Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
94 senesinde mezun oldum.96 sensinde eczanemi açtım 17 senedir şu
anki eczanemde aktif eczacılık yapıyorum. Eczanem Denizli Devlet Hastanesi karşısında…
arasında seçim yapılsın. Eşimde eczacı, daha önce yönetim ve denetimde çalıştım. İşlerim çok yoğundu.
Şimdi bayrağı eşim devraldı. O da 7
senedir çok aktif çalışıyorlar. Yeter
ki meslektaşlarımıza faydamız olsun. Örneğin, daha yeni genç mezun
bir arkadaşımızın EDAK’tan eczanesinin açılışını yaptılar. epey stajyer
meslektaşım oldu, onlar eczane
açtılar. Mesleki birikimimizi faydamız olacak her arkadaşımıza faydalı
olmaya çalışıyoruz, idealist eczacılardanız. Yapabileceğimiz ne varsa,
yapmaya çalışıyoruz. Her sektörde
olduğu gibi bizde de sıkıntılar oluyor. Biraz önce burada olduğu gibi
yapabileceğimiz ne varsa konuşarak
çözmeye çalışıyoruz.
Hepimiz eczacıyız, hepimiz bu
pastadan pay alıyoruz. Ben hiçbir
meslektaşımı rakip olarak görmem.
Çalıştığınız yere bağlı olarak da deneyiminiz artıyor. Gücünüz yettiği
EDAK’ın bölge meclisinde yer alıyor- sürece çalışıyorsunuz.
sunuz. Meslekle ilgili beklentileriniz
neler? Bölge meclisine girmekteki Eczacılık değişiyor
amacınız neydi? Meslektaşlarınıza 17 senedir aktif eczacılık yapıyorum.
Ve son on yılda eczacılığın mesleneler söylemek istersiniz?
EDAK’ta böyle bir oluşum vardı. Be- ki değişimi çok hızlandı. Eczacılık
lirli bölgelerde bu işle ilgilenebilecek kabuk değiştiriyor. SGK’nun sağlık
ya da destek olabilecekler kişiler hizmetinden ziyade ağırlıklı ola-
Ecz. Aysu Aytekin / Denizli
Mesleğin geleceği şimdiki genç eczacılar üzerinde olacaktır
Denizli bölge meclisi toplantısı sırasında, yeni mezun genç
bir eczacımız edak hakkında
ve eczane açılışı ile ilgili bilgi
almak üzere şubemize geldi.
Meclis toplantımızda konuk
oldu. Ardından meslek ile ilgili
beklentilerini heyecanını kendi kaleminden bizimle paylaştı.
Merhabalar, ben Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 mezunuyum.
Çiçeği burnunda bir yeni mezunJ.
ECZACI olmaya ise lise son sınıfta
karar verdim ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini ilk tercihim olarak
Hastalarımızı ve halkımızı
bilinçlendirmek için eczanemizde ve bölgemizde
dikkat çeken bir çalışma
yapmak istedik
Ecz. Birsen Çelik / Bozkurt-Denizli
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1981 mezunu olan Eczacı Birsen
Çelik, Denizli’nin bozkurt ilçesinde
33 senedir hizmet veriyor. 32 senedir
de EDAK ile çalışıyor. 9 sene Denizli
gelir bizim paramız bunlar… doğru ürün doğru hastaya kullanılmalı.
Koruyucu hekimlikte artık eskisi gibi
kullanılmıyor. Asıl olması gereken
bu... Baştan maliyet düşer. Ama ben
kontrole geldim diye hasta olmadan
doktora gitseniz gülerler size… Oysa
doğrusu bu… Koruyucu hekimlikte
hastalığı önlemek için hem hekim
hem eczacılık ayağı önemli…
rak ödediği parayı düşündüğü için
sektörde parasal sıkıntılar ortaya
çıkıyor. Eczacının maliyeti her gün
artıyor ama o masrafınız artarken
cironuz devamlı düşüyor. İlaç fiyat
düşüşlerinden kaynaklanan bir ciro
düşüşü yaşanıyor. Biz bir nebze şanslıyız ama yeni gelen eczacılar daha
zor bir hayat bekliyor. Çoğu insan
eczane eczacısı olmak istiyor. Şu an
“Denizli’de eczane açılacak yer var
mı?” diye sorarsanız birkaç tane yer
vardır. “Ama ne yapılabilir?”…Yasa
derseniz tamam yasa yapıldı. Ama
bu yasanın oturması için 5-6 senelik
bir sürecin geçmesi gerek. Örneğin,
eşim ve bana özenerek yeğenimde
eczacılıkta okuyor. Bu sene mezun
olan eczacılar istedikleri yerde açacaklar ama bundan sonrası için istedikleri bölgede eczane açma diye
bir şansları yok. Bütün resmi kurumlarda eczane açığı var, ilaç firmalarına bakıyorsunuz çoğu insan kimya
fakültesi mezunlarını alıyor. Eczacı
alan firmalarda var ama onlarda
eczacı çalışırken bir süre sonra eczacı sıkılıp eczanesini açınca ortada
kalıyorlar. Tamam, kişinin beklentisi
bu… Ama eczacının ufkunun açılması için farklı uzmanlık alanlarının
da olması gerek. Serbest eczane
açacakların farklı bir eğitim alması
gerekebilir. Yani standart bir eğitimden sonra uzmanlaşmaya gidilebilir.
Ama Türkiye’de de eczacılık fakültelerinde eğitimler farklılaşmalı… Ben
bilgisayarı Prof. Dr. Levent Üstünes’in
dersinde gördüm. Teknoloji geliştikçe bizde kendi eczanemizde bu gelişmeleri kullanıyoruz. Ve kendimizi
de sürekli geliştiriyoruz.
Sıkıntılar parasal noktada kilitlendiği için oluşuyor. Böyle bir hizmet
anlayışı hiçbir sektörde yok. Sosyal
devletin ilkesi olarak ilacı devlet nasıl minumum tutarda ödüyorsa vatandaş da öyle ödemeli…
Eczacılık yeminine sadık kalarak
mesleğimizi devam ettirmek istiyorum.
yazdım. Okul hayatı gerek pratik gerek teorik olsun çok yorucu ve zorlayıcıydı. Özellikle Farmasötik Teknoloji sınavları…
Son sınıfa kadar hep serbest eczacılık düşündüm; çünkü hastalarla
diyalog içerisinde olabileceğimi,
farmasötik bakımı uygulayabileceğimi, danışmanlık hizmetini en güzel
serbest eczacılıkta verebileceğimi
düşünüyordum. Benim gözümde serbest eczacılık; sadece ilacın hastaya
ulaştırılması değil, hastalara danışmanlık hizmeti sunarak onların almış
olduğu tedaviyi sağlıklı bir şekilde
sürdürmesini sağlayan çok özel,
kutsal bir meslek. Fakat son sınıfta
bir cesaretsizliğe kapıldım, eczane
açmaktan korkar oldum. Neden mi?
Çünkü öncelikle meslek büyüklerim
çok fazla şikâyet ediyorlar; ilaç fiyatlarındaki düşüşler, kâr edemedikleri, zararda oldukları, hastalarla bürokrasiyi anlatarak uğraşmak
istemediklerini söyleyerek, sürekli
olumsuz tablo çiziyorlar. Hatta ‘Keşke eczacılık okumasaydın, sakın ha!
Eczane açma ’ diyenler bile var.
Oysa bayrağı artık genç nesiller
devralıyor. Dünyada her sektörde
olduğu gibi eczacılık sektörü de
değişiyor. Mezun olur olmaz sizi
pamuklar içinde bekleyen hazır bir
iş, hazır bir kar elbette ki olmuyor.
Ama hepsi için mücadele etmeye
hazır ve donanımlıyız. Mesleğin
geleceği şimdiki genç eczacılar
üzerinde olacaktır. Genç eczacılar
olarak da meslek örgütlerimiz de
görev alarak, ekonomik örgütümüz
olan kooperatiflerimiz ile çalışarak
gücümüzü artırmalıyız. Bu konuda
meslek büyüklerimiz de deneyimleri
ile bizlere yol göstermelidir.
Eczacı odası yönetim kurulu üyeliği,
3 dönem (15 yıl) CHP il genel meclisi
üyeliği yapan Çelik, aktif siyasi hayatını sürdürüyor. EDAK Bölge meclisinde yer alıyor.
bölgemizde farkındalık eylemi olarak neler yapabiliriz diyerek bölge
meclis toplantılarımızda bu fikir ortaya çıktı ve hemen uygulama aksiyonlarımızı belirledik.
Bölge meclisinizde aldığınız ortak kararla uygulamaya geçtiğiniz
“Ağız diş sağlığı” projesi kapsamında neler yaptınız?
Öncelikle hastalarımızı ve halkımızı
bilinçlendirmek için eczanemizde ve
100’den fazla çocuğumuza proje
kapsamında birer adet diş fırçası ve
macunu dağıttık
Bu kapsamda Bozkurt Anaokulunda
ki 110 çocuğumuza Diş Hekimi arkadaşımızla birlikte oyunlar ile diş
fırçalamanın ve ağız bakımının önemini anlattık. Bu konuda hazırlanmış
bir çizgi filmi seyrettirdik. Sorularına
yanıtlar verdik. EDAK’tan aldığımız
promosyonlu ürünlerden 1 ‘er adet
diş fırçası ve diş macununu çocuklarımıza ve hatta kardeşlerine de
dağıtarak, ağız diş sağlığı haftası
kapsamında düzenlediğimiz bu aksiyonumuzu başarıyla sonuçlandırdık.
Teşekkür ederiz.
Eczacının sağlık danışmanlığı
Hastayı doğru yönlendirmek önemli,
hekime yönlendirme ve doğru ilaç
kullanımında hastaya yol gösterici
oluyoruz. Hekime gitmeden ben bile
ilaç kullanmam. O nedenle hastalarımızı da doğru yönlendirmek önemli…
Evinizde belki bazı ürünleri bulundurmak zararlı olmayabilir ama
mutlaka akılcı ilaç kullanımı için gerekli gereksiz ilaç bulundurmamak
gerekiyor evlerde… İlaçlarda milli
Ağız Diş Sağlığı Projesi
Katıldığımız bölge meclisi toplantılarında fikir alışverişi yapıyoruz,
mesleki olarak neler yapabiliriz neler olmalı diye işte bir takım eğitimler hakkında görüş birliğine vardık
bugün olduğu gibi… Şu tarihlerde
finans eğitimi yapalım şu tarihte eczane ile ilgili eğitimler yapalım diye.
Bunun gibi “ağız diş sağlığı” konusu
bizim için gündemimiz oldu. Hem
ağız diş sağlığı haftasında eczanelerimizde neler yapabilirizi, halk
sağlığı için bu haftaya nasıl dikkat
çekeriz diyerek çeşitli aksiyonlar ile
projemizi uygulamaya çalışıyoruz.
Bu konuda konunun sahibi olan Diş
Hekimlerimiz ile birlikte okullarda
bilgilendirmeler yapacağız. EDAK’ın
promosyonlu ürünlerinden alarak
eczanelerimizde de stant çalışması
yapacağız.
Sonuç olarak; Evet, meslekte reform
yapılmalı ve mutlaka genç meslektaşlarımızın önünün açılması gerekli.
Tüm zorluklarına rağmen mesleğimi
çok seviyorum. Çok saygın, çok kutsal bir meslek... Sağlık sektörü var
oldukça eczacıya ihtiyaç öyle veya
böyle her daim olacaktır…
16
gazeteedak
Karşıyaka Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
“Nerelisiniz?” sorusuna İzmirli yerine “Karşıyakalı” cevabını
veren, 35.5 diye bir plakanın muhteşem mucitlerinin oturduğu,
İzmir’in güzide ilçelerinden biridir. Ne Göztepeli ne Karşıyakalı
ait olduğu topraklardan uzaklaşmak istemez. Ama aşırı fanatizmin yerini artık dostluk ve centilmenlik aldı diye düşünüyoruz
umarız devam eder. Kuşbakışı İzmir’e baktığınızda Karşıyaka
inci bir gerdanlık gibi ışıl ışıl parlar…
ristiyan şövalyeler grubu, İzmir’in karşısındaki ormanlık sahil
şeridine gelmişler ve ordugâh kurmuşlar. Buraya Avrupa’nın en
şanlı kahramanının adını vermişlerdir. Türkler de en eski çağlardan beri İzmir’in karşı sahiline Karşıyaka demişlerdir. 1081’de
İzmir’de Çaka Bey döneminde ve daha sonra Aydınoğlu Umur
Bey zamanındaki İzmir savaşlarında “Karşı-yaka” ve “karşı-sahil” tariflemesi, Selçuklu silahşörleri arasında söylenegelmiştir.
Google hazretleri bize Karşıyaka’nın eski isminin Cordelieu Türk Edebiyatına Attilâ İlhan, Salah Birsel ve Tarık Dursun K. gibi
veya Cordelio olduğunu Cordelio isminin de, Richard Coeur de birçok ünlü yazar armağan eden Karşıyaka’da, Gazi Mustafa
Lion’dan geldiğini söylüyor. Yani (Arslan Yürekli Rişar) Coeur de Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde hanımın da kabri vardır.
Lion’un sondaki “n” harfi yüzyıllar içinde kaybolmuş ve Cordelio
olmuş... 1190’lı yıllarda 3. Haçlı Seferi’ne katılan ve Selahattin-i Karşıyaka Bölge Meclisi hakkında Ressam Ecz. Nazan Abacıoğlu
Eyyübi’ye karşı çarpışan Arslan Yürekli Rişar’ın İzmir’e geldiği bizimle duygu ve düşüncelerini paylaştı…
bilinmemekle beraber, karayolundan Kudüs’e giden bazı Hı-
Bölge meclislerimizin
ortaklarımız ve EDAK
için daha verimli ve etkin olabilmesi için birkaç
önerim var
Ecz. Nazan Abacıoğlu
Ecz. Nazan Abacıoğlu
Karşıyaka - Bayraklı / İzmir
Bölge Meclisleri, coğrafi bölge ve
yayılım bakımından EDAK’ ın hizmet alanındaki her IMS bölgesinden
bir temsilci ile oluşmaktadır. EDAK’
ın ortağı olmayı Müşteri olmaktan
ayıran en önemli hususlardan biri
de, kooperatifin tüm süreçleri için
demokratik katılım ilkesinin verimli
işletilmesidir. Bu ana fikir ışığında;
Bölge meclislerimizin ortaklarımız ve
EDAK için daha verimli ve etkin olabilmesi için birkaç önerimi izninizle
ana hatlarıyla belirtmek isterim.
Bilindiği gibi EDAK’ın Yönetim ve Denetleme Kurullarında Asil ve yedek
olarak görev yapan meslektaşlarımız bölge meclislerinin doğal üyesidir. Bütün doğal üyelerimiz ve bütün
temsilcilerimizin de katılımıyla yılda
iki defa mesleki, EDAK’ ın verimini
artırıcı, sosyal ve kültürel içerikleri de kapsayıcı en az ikişer günlük
seminerlerin ve EDAK’ ın çalışma
konseptinin de yer alacağı Haziran
_Ocak çalıştaylarının düzenlenmesinin yararına inanmaktayım. Her yeni
yılda uygulaması başlayan aidiyet
tablosunun ilgililer ve Yönetim tarafından içinde bulunulan yılın onuncu
ayın sonunda taslak çalışması bitirilmelidir. Söz konusu taslak Kasım
ayında bir, Aralık ayının ilk yarısında
iki defa bölge meclisi temsilcilerimizin de katılımıyla, yapıcı ve olumlu
öneriler çıkarılmalıdır. Daha sonra
aidiyet uygulama anlaşma protokolüne kesinlik kazandırılmalıdır.
Sonuç olarak, önümüzdeki süreçte
bireyselleşmiş sağlık hizmetleri ile
birlikte “İlaçta kişiye özel tedavi”
yöntemlerine odaklanıldığı görülmekte, bu nedenle yakın gelecekte
eczacının “Sağlık danışmanlığı”
kimliği ile daha da çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Diğer tarafdan ortağı olduğumuz EDAK Ecza
Koop.’nin bölge meclis organizasyonunun ve EDAK’ ın benzeri önerilerle daha da güçleneceği inancımla,
kooperatifimizin Yönetim-DenetimDisiplin kurulu Asil ve Yedek üyeleri
ile her kademede fedakârca iş gören
çalışanlarına tüm ortaklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Salihli Bölge Meclisi
Salihli, zengin doğal güzellikleri ve tarihiyle, Anadolu
yarımadasının batısında Ege bölgesinin tam kalbinde
yer almaktadır. Salihli Belediyesinin gerçekleştirdiği
“Şiir İkindileri”, “Tiyatro günleri” gibi etkinliklere ev
sahipliği yapan Salihli, ünlü yazar ve şairlerimizle bizi
buluşturan, kültür sanat aktiviteleri ile de çağdaş bir
kent olma yönünde hızla ilerliyor. Salihli, paranın ilk
zenginliğinin yaşandığı topraklar olarak da geçiyor
tarihte… Gerçekten de Salihli’nin 7-8 km. batısında yer
alan Sardes antik kenti, mutlaka görülmesi gereken
yerlerin başında gelmesi bir yana, salihli’nin ilk yerleşim yeri olması ve Lidyalıların icat ettiği para ile dünyada ilk maddi zenginliğin yaşandığı yer olarak belirtiliyor tarih kitaplarında…
uluslararası yolu “Altın Yolu”nun başlangıç noktası Salihli olarak görünüyor. Zaman içinde yapılan onarım
ve eklentileri ile adı “Kral Yolu”na dönüşen günümüz
İzmir-Ankara D–300 karayolu üzerinde yer aldığı için
ulaşımı kolay bir “Ticaret Merkezi” olarak da sayabiliriz. Ayrıca İzmir- Afyon Demiryolu da kentin tam ortasından geçmektedir.
Salihli doğusunda Kula, kuzey doğusunda Köprübaşı,
kuzeyinde Gördes, kuzeybatısında Gölmarmara, batısında Ahmetli, güneyinde İzmir ilinin ilçesi Ödemiş ve
güneybatısında Alaşehir ile çevrilidir.
Salihli Bölge Meclis Toplantımızın ardından eczacılarımıza mikrofonumuzu uzattık…
Ayrıca, google’da yaptığım araştırmada tarihin ilk
Ecz. Veli Çalışkan
Ahmetli - Salihli / Manisa
Kooperatifler eczacının
güvencesidir
Sevgili Meslektaşlarım; EDAK’ın
Salihli’ye depo açacağını duyduğumda çok heyecanlandım, hizmette nerden nereye geldiğimizi hayal
ettim. EDAK’ın kuruluş felsefesini
varlık sebebini düşününce ilk aklıma
gelen; eczacıların paralarıyla dahi
ilaç bulamadıkları dönemleri hatırlıyorum. Bu zor şartlar altında, EDAK
Ecza Kooperatifi Kuruldu ve bugünlere kadar geldi. İnanıyorum ki, bu
birlikteliği çığ gibi büyüyerek devam
ettireceğiz. EDAK bizim ilaç dağıtım
karteline karşı güvencemizdir. Neden mi?
Size, Oda yöneticiliğim sırasında
yaptığım bir çalışmamı anlatacağım. TEB’in bölgelerarası toplantısına giderken kendi bölgemizdeki
depoların kampanya listelerini yanıma alırdım. Kooperatif olmayan
bölgelerdeki arkadaşlarımdan da
depoların kampanya listesini getirmelerini isterdim. Karşılaştırma yaptığımızda aynı depoların kooperatif
olan bölgelerde verdiklerini diğer
bölgelerde vermediklerini gördük.
Kooperatifler eczacının güvencesidir. Keşke tüm meslektaşlarımı bunu
görebilse daha neler başarabiliriz.
EDAK’ın hizmetleri sadece ilaç dağıtımı değil; TEK Sigorta şirketinden
evimizi, eczanemizi, arabamızı sigortalıyoruz. Farmaofisten tüm ofis
ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Enerjiden haberleşmeye kadar her alanda
örgütlüyüz. EDAK’LI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM. Ve onun için eczanemdeki masamda EDAK bayrağını gururla tutuyorum. Salihli’deki
tüm eczacı arkadaşlarım da benimle
aynı duyguyu taşıdıklarını biliyorum. EDAK’ın bayrağını hep beraber
Salihli’de dalgalandıracağız ve kooperatifimize sahip çıkacağız. Sağlıklı
ve Mutlu, EDAK’lı birliktelik.
Ecz. Saffet TAN
Salihli - Manisa
Işık, EDAK için çok çaba
sarfetti
Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1979 yılı mezunuyum. Mezun olur
olmaz Salihlide eczane eczacılığına
başladım. Ancak eczanemin yeri
daha önce biraz ilerideydi daha sonra buraya geçtim.
Benim oğlumda eczacı o diyor ki,
bitkisel ürünlerde satmayı düşünüyoruz diyor ama poliklinik saati
başladığında bizde kalabalık oluyor
sadece bir öğle saatlerinde biraz
sakinlik oluyor… Hastane karşısında
olduğumuz için sıkıntılı oluyor. İlk
eczaneyi açtığım yıllarda ilaç dışı
ürünleri eczanemde bulundurmayı
denedim. Ama müşteriye parfüm oje
beğendireceğiz derken, ilaç bekleyen hastalar çok bekliyor bu kez…
Bunlar mesela semt eczanesi gibi
eczanelerde reçete yoğunluğu olmayan eczanelerde iyi olur.
Işık Boyacıgiller ile tanışıyordunuz
değil mi?
Işık ile biz okuldan tanışıyoruz aynı
dönemlerdeyiz… Işık EDAK’ı kurduğunda beni de üye yapmak istedi. O
dönem Salihli’de İzmir Eczacı Odasına bağlı idi, Işık’ta İzmir Eczacı Odası Başkanıydı… Bir gün Rahmetli IŞIK
“Gel, gel dedi kaydedeceğim seni” Salihli’de şube konusunda ne düşü… Giriş o giriş…
nüyorsunuz? Şubeden ne beklersiniz?
Kooperatif ile ilgili ne düşünüyorsu- EDAK ile çalışırız tabi kesinlikle…
nuz?
Valla o rahmetli çok gayret saffetti,
çok zeki bir insandı o olmasaydı bu
bizim EDAK bugünlere gelemezdi.
İlaç dışı sağlık ürünleri ne yer verebiliyor musunuz?
gazeteedak
Manisa Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
17
HABERLERİ
Manisa, tarih boyunca hemen her büyük medeniyetin dikkatini çekecek kadar
zengin olmuş bir şehrimiz… Google hazretleri Manisa topraklarının geçmişi
yontma taş devrine kadar uzandığını, Lidya bölgesi olarak bilinen bölgenin tamamına yakınının Manisa’da olduğunu söylüyor. Bölgede özellikle görülmesi
gereken Sard (ya da Sardis) olmak üzere sayısı yirmiyi aşan antik kent var.
Osmanlılar zamanında ise Manisa ayrı bir öneme sahip; Manisa Sancağı, geleceğin padişahlarının Osmanlı dönemi adıyla Saruhan Beylerbeyliği ilk görev
yeridir. Burada Şehzadeler Manisa bölgesinin yönetiminde sorumlu tutulup,
idarecilik yeteneklerini geliştirirlermiş. Ünlü Mesir Macunu, Manisa Kebabı da
sayılmadan geçilmeyecek lezzetlerden…
Manisa ayrıca ecza kooperatifçiliği anlamında bizim için çok önemli, işte Manisa Bölge Meclisinin ardından mikrofonlarımızı Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz.
Burçin Kurtuluş’a ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Metehan Özcan’a çevirdik. Ve
yeni bir kooperatif müjdesi aldık… detayları kendi kalemlerinden aktarıyoruz…
Üretim Kooperatifi Kuruyoruz!
Mesleğimizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, eczacının eczanesinde her geçen gün stresini arttırmakta olduğu aşikârdır. Aslında tam olarak
stresimizin artmasının sebebini sadece ekonomik anlamda yaşadığımız belirsizlikler oluşturmamaktadır.
Eczacı ne hastasına ne de uzmanı olduğu ilaca konsantre olamıyor. Eczacı, uzmanı olduğu ilacı anlatmak ve danışmanlık hizmetini yaparak
mutlu olmak yerine, mesleğimizle en ufak bir ilgisi olmayan muayene ücretlerini, fiyat farklarını anlatmakla uğraşmak zorunda kalıyor. Sonra
da tabi ki mecburen ilacın kutusunun üzerine ancak kalemle ilacın kullanım tarifini yazabiliyor. Eczacının aslında ne kadar mutsuz olduğunu,
ilaç kutularının üzerine attığı hoyratça çizgilerden anlamak hiç de zor değil. İlacı raftan alıp-verme tam anlamıyla kesintisiz, monoton bir hızla
devam ediyor.
İşte mutsuzluk bu yaşanılan tatminsizlikten ileri geliyor. Bunu kırmanın yolunun da üreterek mutlu olabilmekten geçtiğinin düşüncesiyle, biz Manisalı eczacılar, EDAK Ecza Kooperatifi ve diğer illerden destek veren meslektaşlarımız üretim kooperatifi kurmak üzere bir araya geldik.
Aldığımız akademik eğitimin ışığında, iyi tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz bitkilerin, iyi laboratuar uygulamaları ile standardize ettiğimiz
ürünlerinden, iyi üretim ve paketleme koşullarıyla bitkisel ürünler üretmek istiyoruz. Sonuçta halkımıza kendi ürünümüzü güvenilir bir şekilde
sunmayı ve bu üretim hareketliliğini tüm Türkiye’ deki eczacı meslektaşlarımıza yaymayı hedefliyoruz.
Türk Eczacıları Birliği’nden de projemiz için maddi-manevi ve akademik anlamda destek sözü aldığımızı da ayrıca belirtmek isterim.
Ecz. Burçin KURTULUŞ
29. Bölge Manisa
Eczacı Odası Başkanı
Ecz. Metehan ÖZCAN
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
Niye eczacılar kazanmasın?
Eczacılar, hastalara sundukları ilaçlarını kendileri üretseler ne güzel olur. İşte bu kadar basit
ve anlaşılır bir talep ve düşüncedir bizlerinki.
Yıllardır konuştuğumuz hayalini kurduğumuz
umut ettiğimiz tam da budur.
Eczacılar, üretimin her aşamasında yer aldığına göre, ilaca en hâkim meslek grubu olduklarına göre neden eczanelerinde, hastalarına
Tüm meslektaşlarımızı, yeni kuracağımız üretim kooperatifimize üye olmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz..
sundukları ürünlerin bir kısmını kendile- ve EDAK Bölge Meclisleri ile…
ri üretmesinler?
Bu konuda Manisa’da yaptığımız toplantı ile
Düşünün bir ürün eczanede 10 TL’ye Manisalı eczacılarımız ve EDAK yönetimini bisatılıyor, eczane bu üründen brüt 2 TL raraya getirdik.
kazanıyor ancak üretici bu ürünü net Öncelikli olarak konuştuklarımız Türkiye günolarak 0,45 TL ye üretiyor. Peki, o üre- deminde olan ve yanlış kullanımı ile halk sağtici neden bizler olmayalım?
lığını tehdit eden ve maalesef genelde konunun çok uzağındaki kişilerce üretilen bitkisel
İlacı en iyi kim bilir bu ülkede?
ürünlerdi.
Ya da şunu soralım, son dönemde gündemde olan, karlılığı yüksek olan ürün- Doğru bir planlama ve görev dağılımı ile bitlerden en az karı neden bizler yani ec- kilerin üretiminden, hasadına oradan da hazırlanmasına, ambalajlamasına kadar yapızacılar kazansın?
labilecekler üzerine konuştuk. Eğer sistemli
Yapmamız gereken bir oluşum meyda- çalışırsak başarıya ulaşmamızın önünde bir
na getirmek, örgütlenmek ve bir arada engel olmadığını ifade ettik.
durmak. Aynen Kooperatiflerde yaptıBitkisel ürünlerin, ıtriyat ürünlerinin bir kısmığımız gibi.
nın bazı temel müstahzarların ilk başta hedefYıllarca, en basit formüllerin, ambalaj- lerimiz arasında yer alabileceğini konuştuk.
lanmış formlarını düşük kar oranları ile satarak
en çok üreticiyi kazandırmadık mı? Eczacılığın Gerekli yasal izinlerin alınması, üretecekleakademik eğitimini alırken bu üretim aşama- rimize karar vermek, tesislerin oluşturulması
zorlu, yoğun emek isteyen teknik konularımızlarının her birini öğrenmedik mi?
dır ama birlikte üstesinden gelebileceğimiz
Yukarıda sorduğum tüm soruların cevapların- aşikârdır.
da hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. İşte
bizler, Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulun- Elbette ülkemizde ilaç üreten, bu konuda yol
daki eczacılar olarak bu işi en doğru olan ad- almış olan birçok eczacımız var ve onların tecres ile beraber yapmayı planladık. Yani EDAK rübelerinden de faydalanmamız lazım. Ancak
şunu da belirtmeden geçemeyeceğim o eczacılarımızdan avantajlı olduğumuz bir nokta
var; ürettiklerimizin dağıtımı ve pazarlanması.
Bizler kendimize ait büyük bir gücün farkındayız, kooperatiflerimiz! Bu örgütlenmelerimizin
büyük avantajı ile kooperatif üyesi meslektaşlarımıza ürünlerimizi rahatça ulaştırabilir, son
tüketiciye ürünlerimizi sunabiliriz.
Kendimiz üreteceğiz, kendimiz dağıtacağız,
hastalarımıza kendimiz sunacağız, anlatacağız ve satacağız. Böylece hak ettiğimiz karlılıkları yakalayacağız.
Bunun için yapmamız gereken, bir araya gelmek, düzgün planlamalar ve görev dağılımları
yapmak, çok araştırmak ve çok çalışmak. Hayallerimizin gerçekleşeceği tarih çok uzak değil. Manisa’da yaptığımız toplantı bir dönüm
noktasıdır. Işık Boyacıgillerin, Neşe Gülersoyların EDAK kuruluşunda hissettikleri heyecan
ve onların bıraktıkları tecrübelerin ışığı için
yola çıkma vaktidir artık.
Yolumuz açık olsun…
18
gazeteedak
Muğla Bölge Meclisi
EDAK
“Ev yapacaksan Tuğla’dan, Kız
alacaksan Muğla’dan” sözü doğrudur… Bir şehir efsanesi değildir. Nedeni de eskiden kızlara miras olarak
Ekonomik ve yasal
birçok sorunla iç içe
mesleğimizi sürdürmeye
çalışıyoruz
Ecz. Ali Rıza Öner
Gümüşlük - Bodrum / Muğla
28 yaşında en büyük becerisi, bilgisi, eğitimi eczacılık olan ailesi ve
kendi geleceği adına da eczanesine ve eczacılığa mecbur bir birey
olarak EDAK’ın geleceğiyle kendi
eczanemin geleceğini eşdeğer görmekte hiçbir sakınca görmüyorum.
Unutmamak gerekir ki, bizler bu
zorlu yolda sonuna kadar hep birlikte yürümeliyiz ve tünelin ucunda ki
ışığın gün ışığı olduğuna inanmalıyız
Farkında mısınız?
2008 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden
mezun olarak, 2009 Yılı Ocak ayı
itibariyle de Muğla ili bodrum İlçesi
Gümüşlük Beldesinde eczacılık yapmaktayım. Ecza Kooperatifleriyle ve
kooperatifçilik anlayışı ile tanışmam
ise öğrencilik dönemimde meslek
büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz
sohbetlerde, katılmış olduğumuz
eğitim ve toplantılarda ve genç birer
eczacı adayı olarak arkadaşlarımız-
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
verimli görülmeyen kıyı
bölgelerden, denize sıfır arsalar verilir. Ama
erkek çocuklara verimli
tarlalar miras bırakılırmış. Gün olup devran
dönüp, denize sıfır araziler daha çok kazandırınca kızlarında kıymeti
artmış… Bu nedenle
bu atasözü yıllar boyu
sözlü tarihimizde de yer
etmiş… Bir de muğla ve
ilçeleri denince artık alışık olduğumuz Televizyon Kanallarımızın Ana
Haber bültenlerinde “ Türkiye’nin
doğusunda doğuda kar kapıya
dayanmışken ve sobalar yanarken
İçmeler ve Datça’da deniz keyfi devam ediyor.” haberleridir…
Google hazretleri Muğla’nın yerleşim tarihinin M.Ö. 3000’lerdeki
Doğu Yunanistan ile Batı Anadolu
kıyıları arasındaki karşılıklı göç hareketleriyle başladığını söylüyor.
Bölgedeki ikinci büyük göç olayı
M.Ö. 12. yüzyıl başlarında. Muğla
bölgesine hâkim olan Karialılardan
sonra M.Ö. 1200’lerde gelen kolonistlerin egemenliği görülür. Daha
sonra Pers, Makedonya egemenli-
ğine giren bölge Büyük İskender’in
ölümüyle sırasıyla Seleukosların,
Rodos Krallığı’nın, Roma ve Bizans
İmparatorluklarının egemenliğine
girmiş. 1261 yılından sonra Menteşe Beyliğiyle Türklerin eline geçen
Muğla, Yıldırım Bayezid zamanında
Osmanlıların egemenliğine geçmiş ve sancak yapılarak, Anadolu
Eyaleti’ne bağlanmış. Muğla ili,
Antikçağ’da Karia olarak bilinen
bölgenin sınırları içinde kalıyormuş
ve kentin adı, 1889 Aydın Vilayet
Salnamesi’nde “Mobella” olarak
geçiyormuş… ve nihayet Muğla’ya
gelince Bodrum’u, Fethiye’yi,
EDAK Yönetiminin oluşturduğu bölge meclislerinin kooperatifimizin bizlere hizmet
üretirken; bölgemize gelerek
bizlerle yol almak istemesi son
derece olumlu ve yerinde bir
karar olarak görmekteyim.
tadır. Bizlere verdiği hizmet gerçekten takdir edilmeli ve hak ettiği yerde olmalıdır. EDAK ile birlikte daha
güzel çalışmalar yapmak istiyoruz.
hak ettiği yerde varlığını yarınlara
taşıyacaktır. Ecza kooperatiflerimiz ve organları bu noktada hayati
önem taşımaktadır.
Global sermaye, tüm dünyayı dolaşıp kendine uygun gördüğü pazarı
ele geçirmektedir. İzlediği yol ve
yöntemler uzun uzun tartışılsa da
sonuç değişmemektedir. Biz eczacıların hasta için tedavide, vazgeçilmez olarak gördüğümüz ilacı onlar
sadece mal olarak görmekteler. Malı
üretmek, pazar bulmak, satmak ve
kar elde edip sermayelerini artırmak
amacı gütmektedirler. Fakat tüm
dünyanın bildiği gerçek ise eczacılar ilacın vazgeçilmezidir. Türkiye’de
Eczacılık tüm organlarıyla örgütsel
yapısını koruduğu sürece; gelişecek
Ekonomik ve yasal birçok sorunla iç
içe mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Hepimiz çok yıprandık ve mutsuzuz. Bizlerden kaynaklanmayan
sorunları çözmek için neler yapılması gerektiğini düşünmeden edemeyiz. EDAK Yönetiminin oluşturduğu
bölge meclislerinin kooperatifimizin
bizlere hizmet üretirken; bölgemize
gelerek bizlerle yol almak istemesi
son derece olumlu ve yerinde bir karar olarak görmekteyim. Bölge Meclislerinde yaptığımız toplantılarda,
mesleğimizin ve kooperatifimizin
geleceğe taşınmasında yapılması
eksi yönlerini de hesap etmek lazım.
İşte bu noktada günümüzde de hala
kooperatifçiliğin en büyük sloganı,
en kısa anlatımı olan “Ortak Güç =
Ortak Başarı” tam da bizlerin derdine derman, hislerine tercüman olan
söz olsa gerek..
mek daha büyük bir iştir.
Sevgili meslektaşlarım merhaba,
Ecz. İlkay Yıldız Memiş / Muğla
ECZA
EDAK camiasına yeni katılmış olmama rağmen; uzun süredir berabermişiz gibi hissediyorum. Kooperatifimizin kurumsallaşmış yapısının;
ilacın siparişinden- sevkiyatına izlediği yol dünya normları düzeyindedir. Mesleki bilgi ve görgümüze yayın
organlarıyla, seminer, mesleki gezi
ve eğitimlerle sürekli katkı sunmakla gerçekleştirmiş olduğumuz samimi sohbetlerde olsa gerek…
Aslına bakarsanız o yıllarda mesleğe katılma isteği, heyecanı ve biraz
daha idealist düşüncelerle belki çok
farkında da değildik bugün çok sık
kullanır olduğumuz kelimeleri; kapitalizm, globalizm, sağlık uygulama
bütçeleri, zincir eczane, e-eczane,
ilaçta reklam gibi konuşurken kimi
zaman sinirlendiğimiz, kimi zaman
ise yaşayarak daha bir anlamını
kavrayabildiğimiz sözcükler… Ama
bizler daha çok halk sağlığını, ilaç
danışmanlığını, iyi eczacılık uygulamalarını, bireylerin kaliteli yaşam
haklarını konuşmaktan yanaydık
aslında. Günümüzde ise mesleğimiz
her gün çıkarılan yasalar, değiştirilen yönetmelikler ile hem ekonomik
hem mesleki saygınlık olarak bizlere
kaybettirdiklerini anlamaya çalışmakla, bir yandan da bunları uygulamaya ve adapte olmaya çalışmakla geçiyor. Sosyal devlet anlayışının
farklılık yaşaması, devletin sağlık
harcamalarında kısıtlamaya gitmesi
ve ilaç politikalarındaki uygulamaları ile eczacıların ekonomik olarak
gerilemesine neden olmakta... Bunun sonucunda ise rekabet gücü
iyice azalmakta olan eczacılarımız
kendisinden katça büyük sermaye
ve alım gücüne sahip rakipleri karşısında OTC, dermokozmetik, kozmetik, mama ve birçok kişisel bakım
ürünlerine sahip çıkma noktasında
yetersiz kalmaktadır. Tabi, bunlara
ek olarak ilaçta reklam uygulamalarının da bizlere vereceği artı ya da
Zihnimde canlanan bu kooperatifçilik anlayışında ise EDAK’ın bendeki
yeri ise apayrı tabi ki; 2009 yılının
başlarında mesleğe başlamamla
EDAK ailesine katılmış olmakla hep
kendimi şanslı hissettim. Öncelikle
bu bağlamda şimdiye dek görev yapan ve şu an görevini icra etmekte
olan yönetim kurulunu tebrik etmek
ve teşekkür etmek gerekir ki mesleğimizde EDAK gibi bir markanın bir
değerin oluşumuna katkıda bulundukları için…
EDAK’ın mesleğimizde ki birçok kurum ve kuruluştan en büyük farkı
ise çağın gereksinimlerini, geçmişte
yaşananları ve gelecekte yaşanabilecekleri yorumlayabilmesi ve bu
yönde meslek adına gerekli araştırma-geliştirme
çalışmalarında
bulunarak, bunları uygulamaya geçirebilmesidir. Kısacası benim için
EDAK’ta ki, kritik sözcük: Yenilenme
Tabi ki, bu tür denenmemiş şeyleri
uygulamak istediğinizde bazı yönleri ile hatalı ya da eksik bulduğunuz
uygulamalar olabilir… Unutmamak
gerekir ki akıp giden bir süreç de
akıntıya kendinizi bırakmaktansa
akıntıya rağmen bir şeyler yapabil-
…Muğla Aile Meclisimizde “Bebek
Dostu Eczaneler” gündemimizde…
EDAK Yönetiminin son dönemde
kendimce doğru ve başarılı bulduğum bir projesi de aile meclisleridir.
Çağımızın ruhunu yansıtan kavramların başında gelen çoğulculuk
anlayışıyla tüm meslektaşlarımızın
farklı bakış açılarıyla değerlendirerek ortaya koyduğu fikir, proje ve
çeşitli etkinliklerle EDAK Yönetim
Kurulu’na bir fikir oluşturabilir, aynı
zamanda yeri geldiğinde kendi doğrularınca eksik ve hatalı buldukları
yönleri eleştirerek de EDAK Yönetim
Kurulu’nda görev yapmakta olan
meslektaşlarımızın omuzlarındaki
ağır yükü bir nebze olsun hafifletebilir. Ayrıca tecrübeli meslektaşlarımızın birikimlerinin, genç meslektaşlarımızın dinamizminin de yer aldığı
oluşumdan bunca özgür ve parlak
zihinlerden meslek adına çok önemli
proje ve etkinlikleri ortaya koyabileceğinden de hiçbir şüphem yok.
Örneğin; bizler Muğla aile meclisi
olarak “Bebek Dostu Eczaneler” sloganıyla bir çalışma yürütmekteyiz.
Herkesin bildiği, daha önceleri de
konuşulan bir konu olabilir bu ama
eczanelerimizde belli bir farkındalık
yaratmak adına ve var olan bir algıyı
olgunlaştırmak adına önemli görüyorum ki, ayrıca tüm meslektaşlarımızda çoğulculuğu sağlamak ve
kooperatifçilik anlayışında da farkındalık yaratmak, katılım sağlamak
Köyceğiz’i, Marmaris’i, Datça’yı
görmeden, Perşembe günleri kurulan Muğla Pazarı ve Arastayı gezmeden, Muğla Müzesi’ni ziyaret
etmeden, Muğla Evleri’ni görmeden, Muğla’ya özgü dokuma kumaşlardan almadan, Muğla keşkeği
yemeden, Çındar kavurması, Börülce teretoru yemeden, Muğla yerel
düğününü görmeden, Karabağlar
Yaylası’nda dolaşmadan dönmeyin” der… Elçiye zeval olmaz…
Ve..Muğla Bölge Meclisi ile ilgili Eczacı İlkay Yıldız, Ecz. Ali Rıza Öner
bize görüşlerini aktardı.
gerekenler hakkında konuşuyoruz.
Hizmet kalitesini artırmak ve sorunlarımızı çözmek için fikirlerimizi dile
getiriyoruz. Yaptığımız sınırlı sayıda
toplantı sonrasında bile konuştuğumuz tartıştığımız ve kararlaştırdığımız konular uygulanmaya başladı.
Bölge Meclislerine sizlerden de katkı
bekliyoruz. Toplantılarımıza katılmanızı, aldığımız hizmette aksayan
tarafları dile getirmenizi ve beraber
çözüm üretmeyi istiyoruz. Bölgemizle ilgili sosyal sorumluluk projeleri
yapmak istiyoruz.
Eczaneler insan yaşamının hep merkezindeler ve öyle kalacaklardır. Her
gün umutla geldiğimiz eczanelerimizde; sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.
için de bu meclislerin önem kazandığına inanıyorum.
Bir mesleki büyüğümüzün söylediği,
öğrencilik yıllarımdan aklımda kalan
bir söz vardır; “Eczacılar nehirdeki
bir taş gibidir, eğer eczacılar örgütlü
olarak duvarı örerse bir set olabilir.”
İşte, buradaki set meslek örgütlerimiz ve kooperatiflerimizdir.
28 yaşında en büyük becerisi, bilgisi,
eğitimi eczacılık olan ailesi ve kendi geleceği adına da eczanesine ve
eczacılığa mecbur bir birey olarak
EDAK’ın geleceğiyle kendi eczanemin geleceğini eşdeğer görmekte
hiçbir sakınca görmüyorum. Unutmamak gerekir ki, bizler bu zorlu
yolda sonuna kadar hep birlikte yürümeliyiz ve tünelin ucunda ki ışığın
gün ışığı olduğuna inanmalıyız… Çağın içinde değişen mesleğimizde biz
eczacıların da etik ve deontolojik kurallarımız içerisinde değişime mecbur olduğumuzu; bu yönde eczanelerimizin salt kamuya ilaç temini
dışında da hizmet sunmaya devam
edebilmesi gerektiğinin inancını
paylaşmalıyız. Bu doğrultuda buluşma noktamızın kooperatiflerimiz
olduğunu herkese duyurmalıyız. Nacizane sözlerimi Yılmaz Güney’den
birkaç satırla sonlandırmak isterim;
Arkadaşlar!
Dışarıda bir şeyler oluyor farkında
mısınız?
Uykuda olanları sarsın, uyandırın.
Herkese söyleyin ışıklar kesilebilir.
Karanlıkta ne yapacaksınız?
gazeteedak
Osmaniye Bölge Meclisi
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
19
HABERLERİ
Bereketli Çukurova toprakları ilk çağlardan itibaren çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Bölge insanın sıcaklığı ve
kültürel mozaiği de bunun bir göstergesi… Coğrafi ve stratejik konumu itibariyle hem yerleşim yeri olarak, hem de tarihi
ipek yolunun bu bölgeden geçiyor olması ile ticari cazibe noktası da olan Osmaniye’nin, Anadolu, Asya’yı Avrupa’ya
bağlayan bir köprü konumunda olduğu söylenir. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahip olan şehir, dört
mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş… Bu nedenle
Anadolu pek çok istila ve savaşa şahit olmuş. Tarihin akışı içerisinde Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizans ve Türkler
Anadolu’ya sahip olmuşlardır. Anadolu pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. 1071 Malazgirt savaşı ile Büyük Selçuklularla Bizans arasında yapılan savaşı Selçuklu Türkleri kazanmıştır.
…Kooperatifler, eczacıların sığınacak limanlarıdır…
Osmaniye doğumluyum. 1974 yılında Osmaniye’de şu an faaliyette olan eczanemi açtım. Eczacılığa severek kaydoldum. Galatasaray Eczacılık Yüksekokulu ve daha sonra İstanbul Üniversitesine bağlanan Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulunda okudum… Mezun olur olmazda eczanemi açtım. Osmaniye Eczacı Odası’nda bu 3. dönemim. Aynı zamanda kurucu oda başkanıyım. Daha önce de Adana’ya bağlı Osmaniye Temsilciler Meclisini yürüttüm. Mesleğimi
çok seviyorum. Daha önce kooperatif yöneticilerimizin de dediği gibi, “Kooperatifler, eczacıların sığınacak limanlarıdır”… Ben bu sözü çok seviyorum. Ve
odamıza eczane açma talebiyle gelen her eczacıya mutlaka bir kooperatife destek olmalarını istiyorum. Bölgemizde iki kooperatif oluşu nedeniyle, iki
kooperatifimizden biri ile mutlaka çalışın diyorum.
Ecz. Zeki Özgen
Osmaniye Eczacı Odası Başkanı
Osmaniye merkezde 80 eczanemiz var. Kadirli, Düziçi, Bahçe, Toprakkale diye büyük ilçelerimiz var. Yeni yasa çıkarsa başka hiçbir eczacıyı kabul etmeyecek şekilde il ve ilçelerdeki nüfusumuz ile eczane sayımız tam sayıya sahiptir. Özetle, biz kooperatiflerimizi çok seviyoruz. Osmaniye’ye geldiğiniz için de
yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum.
Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Osmaniye Eczacı Odası Saymanıyım. Bu yeni dönemde göreve başladım. Daha önce 2 sene Adana Eczacı
Odasında görev aldım. Yaklaşık 6
senedir Osmaniye’deyim. Eskişehir
Anadolu Üniversitesi 2006 yılı mezunuyum.
Ecz. Yaman Karaca / Osmaniye
Kooperatifler de bizim
emniyet sübabımızsa
bizim de bu emniyet yapısına bir an önce adım
atmamız gerekiyor.
Eczacılığı isteyerek mi okudunuz?
Eczacılığı aklım erdiğinden beri hep
istedim. İnsanlara olan inancım, hizmet etmek, sağlığı seviyor olmam
öyle ki, çocukken bile düşen arkadaşlarımın yaralarını ben pansuman
ederdim. Böyle bir ilgim var.
cılığı seçtim. Aslında sözel yeteneğin
eczacılıkta da çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Halk bize doğrudan sorgusuz sualsiz gelebiliyor.
Doktor’a giderken randevu alıyorsunuz sıra bekliyorsunuz. Biz de öyle
bir şey yok. Sadece biraz daha soru
sorma yeteneğimizi artırmamız gerek. Düşünürseniz bir ay içinde tüm
yurdumuzdaki 24 bin eczane olarak
gelen reçeteler ile neredeyse tüm
nüfusa dokunuyoruz. Ve bu demektir
ki, mesleğimizi yaparken insanlarla
sürekli iç içeyiz bu nedenle sözel bir
alanımızda var. Toplum sağlığına
dokunan parmak uçları gibiyiz…
Ailede eczacı var mıydı?
Ailemde eczacı yok, sözel ağırlıklı
meslek grupları var ailemde ama
aslında benim de sözel yanım güçlüdür ama analitik bir bölümü ecza-
Osmaniye nasıl geldiniz?
Osmaniye’yi Osmaniyelilerden daha
çok seviyorum. Nedeni hizmet etmek
istiyorum… Bu işte memleketçilik
yok. Beni başta Eczacı Odası Başka-
nım olmak üzere üyelerin hepsi ba- yiz. Mevzuata o kadar çok yoğruluğırlarına da bastılar ben de onların yoruz ki, yalnız raftan ilaç alıp verme
yüzünü kara çıkarmak istemiyorum. işi değil bu. Bilgiyle birlikte bir şeyler
sunuyorsunuz. O mahallenin abisi
Bölge meclisleri hakkında ne düşü- ablası, kardeşi oluyorsunuz... Kocaman bir fabrikanın minimize edilmiş
nüyorsunuz?
Daha önce katılmadım ama bölge hali eczanelerimiz, etik çalışmak
meclislerinin çok canlı ve aktiviteli durumundasınız. Bir muhasebeciniz
olmalı, mutlaka her işlemde imza
olduğunu biliyorum.
almanız gerekiyor. … Ve o kadar çok
Kooperatifler hakkında ne düşünü- kurumla iç içeyiz ki, başta Valiliğe,
yorsunuz?
Eczacı Odalarına SGK’ya karşı soKooperatifler mesleğin emniyet rumluluğunuz var, bu anlamda eczasübabı ama biz başımıza bir şey cının bu kadar bürokratik işlemden
gelmeden, önlem almıyoruz. El yor- dolayı boğulduğuna hak veriyorum.
damıyla öğreniyoruz. Kooperatifler Dolayısıyla etrafına bakamadığını
de bizim emniyet sübabımızsa bizim düşünüyorum. Kooperatiflerin ande bu emniyet yapısına bir an önce lamını değerini, ekonomi zora giradım atmamız gerekiyor. Tamam, meden başımıza bir şey gelmeden
varlığını kabul etmek bir yana daha anlayarak, bir an evvel dirsek teması
çok sahip çıkmamız gerekiyor. Dili- kurmamız gerekiyor.
mizde kalmayıp, harekete geçmeli- Teşekkür ediyorum.
Toplantı öncesi Oda Başkanı Ecz. Zeki Özgen ile bir anı fotoğrafı çektik. Osmaniye Eczacı Odası çalışanları Tek Sigorta Bölge
Pazarlama ve Satış Temsilcisi Aysun Uysal ile birlikte...
Bölge Meclis Toplantısında Aidiyet 2014 detaylı anlatıldı.
gazeteedak
Uşak Bölge Meclisi
20
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Uşak kelimesi; Çağatay Türkçe’sinde “Oğul, Torun” , Arapça’da “Aşıklar” ,halk dilinde ise “Esir, Köle” olarak üç
anlam ifade etmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu yer adını veriliş nedenini şöyle açıklar; şehrin güneyindeki Mende Köyü büyük bir kasabadır ve adı Menos’tur. Oğuz Türkmenleri buralara inince Menos’u istila
etmişler ve adını “Mende” diye kendi dillerine kolay gelecek şekilde değiştirmişler. O zaman Uşak’ın olduğu yer
boş ve Mende beyinin mandırasıdır. Mandıraya oğullarını oturtmuştur. Bey mandıraya her gidişinde oğullarını
murat ederek “Ben Uşak’a gidiyorum” haberini bırakır. Bolca tekrarlanan bu deyim, bir semt ismi olarak buralara alem olur kalır.
Başka bir rivayete göre de Mende köyü yine büyük bir şehir ve Uşak’ın olduğu yer Mende beyine ait bir mandıradır. Mende beyi buraya yedi kişilik yönetici, bakıcı bir topluluk oturmuştur. Zamanla anlar ki, bu yedi kişinin her
biri bir dalda aşık insanlardır. Kimisi işine aşık, kimisi sanatına aşık, kimisi de manevi hasletlerine, ruh yüceliğine
malik aşıklar ortada bir sekizinci aşık daha vardır. O da bizzat beydir. Bey, mandıradaki bu yedi aşık’ın aşklarına
aşıktır. Ve içinden biricik güzel kızını bunların en küçüğüne vermeyi geçirmektedir. Fakat kızının gönlünü bilmeden tereddüt etmektedir. Bir gün içinden geçeni kızına açar ve öğrenir ki kızı da o yedi aşıktan en küçüğüne
aşık. Babanın ve kızın katılmaları ile sayıları dokuza çıkan aşıklar, mandırada dokuz gün süren düğün yaparlar.
Mende’den göç ederek buraya yerleşirler. Dokuz aşık’ın yerleştikleri bir yere, yakışan ismi kendiliğinden alır.
Gerçekten de M.Ö. 4000 yıllarına dek uzanan tarihiyle Anadolu’nun ilk yerleşim bölgelerinden biri olan Uşak, kültürel mirasımızda önemli yer tutar. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar’dan, arada sayamayacağımız kadar çok devletin krallığın hakimiyetine girerek sürekli el değiştiren şehir, 1429 yılında Osmanlı Devletine katılmıştır.
Uşak’ın İstiklal savaşımızda da önemli bir yeri vardır. Yunan Orduları Komutanı General Trikopis Merkez Göğem
Köyünde esir alınmıştır. 1 Eylül 1922’de Uşak işgalden kurtulmuş, 2 Eylül 1922’de Atatürk ve İnönü şehre gelerek
karargah kurmuşlar, Trikopolis’in kılıcını bugün Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi olan evde teslim almışlardır. Coğrafi olarak da Ege Bölgesi’nden İç anadolu bölgesine geçiş yeri konumundadır. Ayrıca Uşak Türkiye’de elektriğin
geldiği ve şeker fabrikasının kurulduğu ilk şehirdir.
örgütlerine de %100 sahip çıkmalıyız… Herkes bölgesel kooperatifleri
ile çalışmalı ve sahip çıkmalı… Hep
birlikte asgari %30’dan az alım yapmamak gerek. Mevcut kooperatifler
TEKB çatısı altında birleşerek kooperatif olmayan bölgelerde de kooperatif kurulması adına çalışmalar
yapmalı.
Ecz. Deniz Yılmaz
Eşme - Uşak
Herkes bölgesel kooperatifleri ile çalışmalı
Eskişehir Anadolu Üniversitesinden
2002 yılında mezun olan Eczacı Deniz Yılmaz, mezun olur olmaz serbest eczane eczacılığı yapmada
karar kıldı. Aynı yıl Kasım ayında
açtığı eczanesinde 12 yıldır Uşak
ili Eşme ilçesinde hizmet veriyor.
2009-2013 yılları arasında Uşak Eczacı Odası İlçe temsilciliğinde görev
alan Yılmaz, aynı zamanda Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
de mezun olarak, iki ayrı branşta
üniversite diploması taşıyor. EDAK
Uşak Bölge Meclisi hakkında görüşlerini aktarırken, Eşme’deki mes-
İşte o zaman biz üreticiye uyguladığımız boykotlarda başarılı olacağız. Pazarın %40-50’sine sahip
çıkacağız. Ecza kooperatifleri tüm
Türkiye’ye yayılmamış olmaları nedeniyle bu sıkıntıları yaşıyoruz. Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Bacanak, Yönetim Kurulu Üyesi
Ecz. Meltem Kortel’e ve eski Yönetim Kurulu Başkanımız Eczacı Vecihi
lektaşlarım kooperatif bilinci olan Özerdemli’ye de ziyaretleri için tearkadaşlarım ve yüksek aidiyet şekkür ediyorum.
anlaşmaları ile çalışıyoruz diye konuşan Yılmaz, “Eşme’deki durumun Kooperatif camiası olarak biz bir
tüm bölgelerimize ve meslektaşları- aileyiz. Kendi mesleki ve ekonomik
mıza örnek olmasını diliyoruz” diye- örgütlenmesine sahip çıkan bir ailerek mesajını iletti.
yiz. Kapitale karşı tabandan gelen
en somut örgütlenmenin adı, kooEDAK Uşak Bölge Meclisinde görev peratiflerdir. Tekelleşmeye karşı,
alıyorsunuz. Bölge meclisi oluşumu- sektördeki ekonomik oligarşiye karşı
nu nasıl görüyorsunuz?
mücadele edecek, bizi savunacak
Uşak’ta 110 küsur eczaneden 67 olan tek yapı, kooperatiflerdir. Bizim
tanesi üye ve bu eczanelerden 43’ü mesleki ekonomik haklarımızı ifade
EDAK ile çalışmıyor. Bu demek oluyor edebilecek örgüt, kooperatiflerdir.
ki, kendi mesleki, ekonomik örgütümüze sahip çıkmıyorlar. Nasıl mezun Teşekkür ederim.
olduğumuzda hemen bir eczacı odasına üye oluyorsak, kendi ekonomik
Edak Ecza Koop. adına Sahibi:
Ecz. Emre BACANAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Ecz. Ayşem Jale KIHTIR
gazeteedak
EDAK
ECZA
KO O P .
KURUM
HABERLERİ
Genel Yayın Koodinatörü ve Editör:
Ayşe Yeşim ERDEMİR
Saflarımızı belli etmek
zorundayız
Bir yol ayrımına geldik hatta geçiyoruz bile… Saflarımızı belli etmek
zorundayız artık ya kooperatifçiyiz
ya değiliz. Artık böyle bir dönem yaşıyoruz. Kooperatife daha çok sahip
çıkmak gerekiyor. Tek fatura EDAK
üyesi diye konuşmak yerine zaten
artık böyle bir ayrımın olmaması,
herkesin bu bilinçle çalışması gerek.
Zaten kooperatif üyesi olmak demek
kooperatifle çalışacağım demektir.
Önce bunu farkına varmak gerek.
Ecz. Şerife Arıkan/
Eşme - Uşak
Yönetim Yeri ve İletişim:
EDAK Ecza Koop.
Karacaoğlan Mah. 6173 Sokak
No:4 Işıkkent - İzmir
Tel : 0 232 488 19 19
Faks : 0 232 472 15 75
[email protected]
http://www.edak.org.tr
Sektörel Gazete • Bölgesel Süreli Yayın • Üç ayda bir yayınlanır
Tüm kooperatiflere, kooperatif üyelerine, Ecz. Odalarına,
Ecz. Fakültelerine, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ücretsiz
gönderilir. (KAYNAK GÖSTERİLEREK ALINTI YAPILABİLİR)
Uygulama ve Baskı: METRO Matbaacılık
Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No: 94 BEGOS 3. Bölge Buca / İzmir
Tel: 0.232 290 33 11
Baskı Tarihi : Şubat 2014
Download

EDAK Bölge Meclisleri